Beroepskracht 'Mensen zonder werk' Terneuzen Huisvesting bibliotheken in land Hulst moet worden verbeterd SCHIETINGEN GAK Terneuzen wellicht 'over' naar PZEM-gebouw Directeur van cokesfabriek Sluiskil ziet lichtpuntjes 'Liduina' vervult een vitale rol *wenigheid in raad over subsidiering Kleuterschool tegen de vlakte PZC/streek [ERNEUZEN De gemeente Terneuzen gaat een beroepskracht aanstellen voor begeleiding worden gebruikt, wanneer men blijft (n coördinatie van het project 'Mensen zonder Werk'. Binnen dat project wordt zowel vrS°e Tn SanSïSïnogSI aandacht besteed aan sociaal-culturele activiteiten als aan alle mogelijke sociaal-economi- stap verder dat het hele project «he En vooral met het oog op dat laatste aspect, dat binnen het project steeds meer weieens bedreigd zou kunnen worden n i j i als de raad zou beslissen de beroeps aandacht krijgt, bepleitten de fracties van PvdA en Links Perspectief donderdagavond in de kracht met aan te stellen óf te finan- eeraeenteraad van Terneuzen subsidiering uit de algemene middelen. B. en w. daarentegen eieren uit de algemene middelen, rillen <le beroepskracht betalen uit de sociaal-culturele pot. "JSSÏSÏÏlSt e™ jjkdA en 'Links Perspectief verzetten de en te verdedigen zaak". De VVD'er recente verleden steeds gesproken PersPectief tegen het voorstel de be- daartegen De fractiewoordvoer- W. Gosselaar maakte bezwaar tegen werd over het vervangen van be- p°nai ruftm-P n:,"pr, 'n p sn' IffsJ. den Hartigh-Leunis (PvdA) en een betaalde projectleider. Hij vond roepskrachten door vrijwilligers, er "P" "rP - nli plotseling toch weer werd gepleit voor aanstelling van een beroeps kracht. te passen in het so ciaal-cultureel plan. tweeledig doel. namelijk zinvolle y,,nlvnPthnltnprnnni ^«tijdsbesteding én mensen betere 1X101 VOewailOemOOl aisen te geven op betaald werk. roor onze fractie is het laatste - - ,.axt __-_trn T smelijk betaald werk - de belangrijk- SAS VAN GENT - Het tweede Johan het geld dat nu in het pr0ject ge_ proleet, hoewel wij Pomp. wordt, niet zo doelmatig zal Ï^HarUgh Persijn (Links Perspectief) brach- het erg vreemd dat. waar in het geval 'a nagenoeg dezelfde argumenten van met name de Centalc Stichting voren Den Hartigh „Het project voor Sociaal-Cultureel Werk in het •n zonder Werk' is opgezet met Programma De raad stelde, na enige discussie. Gosselaar vond tenslotte dat de raad d„n,,craae 00k het pr„eramma voo( on Iprmnn mtvopnir mnpf. u-nrnpn - dames Sas van Gent op termijn uitvoerig moet worden geïnformeerd over het functioneren van de aan te stellen beroepskracht. het sociaal-cultureel werk 1984 Het waren opnieuw de PvdA en 'Links Perspectief die zich kritisch ftnut van sociaal-culturele activitei- v.nVE^d?h2!?£«£™ Kerstbal Graauw ffhet enthousiasme van velen in de Ue praalden deze dames acht pun- p.düuw telopen penode heeft zeker onze ten en sleepten daarmee de wisselbe- ïaardering en natuurlijk vinden we ker jn de wacht. Na afloop reikte at de zaak gecontinueerd moet wor- johan de Block de prijzen uit in de een. Maar om de projectleider, die er kantine van de Vlaanderenhal. Alle ui moet komen, onder te brengen in deelnemende teams ontvingen een iet sociaal-cultureel plan vinden wij herinnering aan dit toernooi. Djuist". Dt uitslag Is als volgt. 1 De Smickel Hulst, 2 Den Hartigh vond de voorgestelde Reprodruk Hulst, 3 De Vlieghere Hulst, 4 djziging van het gemeentelijk so- Napoleon Klaus Hulst, 5 Rac White Sas van Éal-cultureel plan (om ruimte te Gent en 6 Van Hecke Sas van Gent. tssfcen voor de projectleider) voorba- WethouderJ.van Rooijen vreesde dat uit„ete„ over dc hortinnen. zoals die werden voorgesteld. Persijn hikten vooral aan tegen de. naar hun mening, one venredige kortingen waarmee de •ntrale Stichting en i 'Sint-Aloy' uit Graauw houdt zater" w°rde" geconfronteerd, dag 17 december zijn traditioneel daarentegen was weer n.et ontevre- kerstbal in het sportcentrum Graauw. Het muzikale gedeelte is die gen. ver de „spreiding van de kortin- die vooral een gevolg zijn van vz.uou.y. iivv niuoirtftld RtUCtitC id UIC avond in handen van hit orkest 'The S," rijksbijdragen. Veronica's' De zaal van 'Sint-Alov' Tenslotte stelde de raad donderdag- wordt voor die gelegenheid helemaal av™d, subsidies voor emancipatie, in kerstsfeer gebracht. De dansavond activiteiten in 1984 vast. Er wordt gnn Hp Rnmp Vrmmrpn Vmiiojpn vnnr begint om 20.30 uur (aan de Rooie Vrouwen, Vrouwen voor Vrede, de VOS-vervolgcursussen en 'Politieke Vorming voor Vrouwen'! ruim 7500 gulden uitbetaald. Dat, terwijl het ruim 17.500 gulden be schikbaar wilde stellen. De PvdA weet die geringe belangstelling vooral aan de eis van b. en w. van Terneuzen ig. vooral ook omdat de aangekon digde notitie over de werkgelegen- Seids- en werkloosheidsproblematiek over een paar maanden ver- Bujnt Zij - en later ook Persijn - T r, itsd dat de projectleider maar onder- In cafe J v. Schalk in Bosehkapelle In cafe Hoogaart" in Kloosterzande „.Mdieveizneken vereezetrl te .hrarhfc moest worden bii de "alee- werd een bejaardenschieting gehou- werd een bejaardenschieting gehou- °m subsidieverzoeken vergezeld te «ie dienst' den waaraan 25 schutters deelnamen, den waaraan 30 schutters deelnamen doen gaan van naamlijsten, een zaak Uitslag: hogevogel P. de Hondt. Klooster- Uitslag hogevogel J Pardon. Kloosierzan- zande Eerste zijvogel F Reunis. Sint- de. Eerste zijvogel F Rijk. Kloosterzande. Jansteen. tweede zijvogel P Guytenaer, tweede zijvogel L v Leuven. Stoppeldijk niA-iracuevourzuier r v. name- Kloosterzande. Grootste aantal kleine vo- Grootste aantal kleine vogels i5i P de Li daarenteeen vond het bekosti- g '6' W Kuijper, Terneuzen Vliegende Hondt en J Pardon, Kloosterzande en A v ünck daarentegen vond het bekosti VQgel w Kuijper Terneuzen Dijk. Vogelwaarde Vliegende vogel P N De schuttersocieteit 'Willem Teil' Goethem en p de Hondt- hield een schieting in café R. v. d. In café W. Blommaert in Hulst werd Steen in Koewacht waaraan 44 schut- een schieting gehouden waaraan 26 ters deelnamen. schutters deelnamen. Uitslag hogevogel A. Romtaoul, Clinge. Uitslag: hogevogel mevr. de Koster, Sint- Eerste ztjvogel R. de Smet, Koewacht, Jansteen. Eerste zijvogel W Blommaert, tweede zijvogel F Martens, Koewacht Hulst; tweede zijvogel J de Beul. Hulst Grootste aantal kleine vogels (9) J. Bolle- Grootste aantal kleine vogels (8> P de Verantwoord CDA-fractievoorzitter P. C. Hame- jen van de projectleider uit de so l-culturele pot „een verantwoor- ZEVAC besluit het seizoen zaterdag met een feestavond AAMSLAG Traditiegetrouw luit de ZEVAC (Zeeuws-Vlaamse lotomobielclub) zaterdag het sei nen af met een feestavond, waar ntns de clubkampioenen in de bloe- Ktjes zullen worden gezet. In res- urant De Kraag aan de rijksweg ïeestcomitè Vogelwaarde' houdt mor genmiddag. zaterdag, een kerstmid- hoofdkantoor tweede hogevogel en tweede zijvogel C aamal'°kleine "ogels^A^VeSurm^n ®lerk,x- Zelz®te Ecrs,° L de Smet. KerSttïllddag Vogelwaarde anZaamslag naar Terneuzen zullen Graauw m de verschillende kampioensbe- KOEWACHT De schuttersocieteit Ws worden uitgereikt. 'Theesweg' hield een schieting in cafe in café 'Sport' m Lamswaarde werd foo: voorzitter Cor Risseeuw is het de G v. Rumste in Koewacht waaraan 32 een schieting gehouden waaraan 32 da8 in het dorpscentrum in Vogel ütste maal dat hij deze ceremonie schutters deelnamen. schutters deelnamen. waarde Deze kerstmiddag, bestemd De afdeijng Gebouwen van het GAK i! verrichten, daar hij heeft aange- Uitslag: hogevogel G. Timmerman. Wacht- uitslag hogevogel en tweede zijvogel mevr voor kinderen, begint om 14 00 uur hoofdkantoor in Amsterdam onder- in een kantoorruimte boven de Ver- Salween Corporation), maar de ondér- ondigd dat hij zich in de eerstkomen- beke Eerste zijvogel F Martens, Nieuw- Dobbelaer, Boschkapeile Eerste zij vogel R. De dorpskinderen kunnen dan samen handelt op dit moment nog met de enigde Spaarbank ivoorheen Bonds- handelingen liepen steeds op niets salgemene ledenvergadering uit zijn dorp. tweede zijvogel R de Smet. Koe- Herwegh, Heikant Grootste aantal kleine met de begeleiders kerststukjes ma- pzEM over de aankoop van het ge- spaarbank) aan de Herengracht, mctie zal terugtrekken. Bij de kaart- wacht, Grootste aantal kleine vogels (6) G vogels 15) A Roels, Graauw en B, Hermans, ken. Ook ouders kunnen een kijkje bQUW m de Axeisestraat Dat komt sere is in de A-klasse de titel gegaan van Gassen- Hulst- Ossenisse komen nemen. In café W. Blommaert in Hulst werd een schieting gehouden waaraan 30 schutters deelnamen. die 'politiek Terneuzen' een paar jaar geleden op z'n kop zette. CDA-woord- voerster P. Schoenmaker-Rotte had in tegenstelling tot de PvdA helemaal ntet de indruk dat de geringe belang stelling voor de beschikbare gelden te wijten was aan die naamlijsten. Zij vond de VVD'er Gosselaar aan haar zijde. De D'66'er J. de Zeeuw stelde vast dat de emancipatiecommissie tot nu toe niet erg uit de verf is gekomen, ftij miste de inbreng „van ongevraag de suggesties'' van die kant. Wethou der Van Rooijen. die niet aan de naamlijsten wilde tornen, verzekerde dat de commissie door b en w zeer In cafe J. de Zuid in Koewacht werd seneus wordt genomen en dat tot nu een schieting^ gehouden waaraan 30 t,ge eigenlijk alle voorstellen door b en w overgenomen 2ijn. De zes jubilarissen op het terrein van de cokesfabriek in Sluiskil. SLUISKIL „Het jaar 1983 is bedrijfseconomisch en honderd procent produktiecapaciteit. Dit heeft perso- sociaal gezien een zeer bewogen jaar voor ons bedrijf neelsuitbreiding op tijdelijke basis tot gevolg, geweest. Maar er zijn nu lichtpuntjes die er een paar Algemeen directeur H. Véron zegde voor 1984 nieuwe maanden geleden nog niet waren". Dit zei financieel investeringen toe met betrekking tot anti-vervuilings directeur W. Oranje van de cokesfabriek ACZC in installaties bij de afdeling ovens. Véron sprak zijn Sluiskil. Oranje sprak donderdag ter gelegenheid van erkentelijkheid uit voor de inzet waarmee de jubilaris- het zilveren dienst jubileum van zes personeelsleden sen de afgelopen vijfentwintig jaar hun werk hebben van het bedrijf. gedaan „Door de totaliteit V3n ieders werk kan een De directeur refereerde in zijn toespraak enerzijds aan bedrijf pas functionerenaldus Véron. de lage produktie. de lage verkoopprijzen, de grote Na een toast op het welzijn van de fabriek en haar voorraden en liquiditeitsproblemen het afgelopen jaar werknemers, ontvingen de jubilarissen J de Jongh. J. en anderzijds aan gewijzigde en aangepaste werkorga- de Poorter. R van Damme, J. van Hoeve. J. Molegraaf nisaties. afgewezen verzoeken voor werktijdverkorting, en K. Donze. allen vijfentwintig jaar in dienst bij het publicaties en ontslagen. Dit heeft geleid tot een bedrijf, uit handen van algemeen directeur Véron de andere kijk op. en begrip voor bepaalde zaken en medaille van de Nederlandse Maatschappij voor Njj- vormt aanleiding voor herstel op termijn van de positie verheid en Handel, de bijbehorende oorkonde en een van de ACZC", aldus Oranje. enveloppe met inhoud. „Die inhoud is belastingvrij". Volgens de financieel directeur kan de fabriek geduren- merkte directeur Oranje op ,.U wordt niet door de de het eerste kwartaal van 1984 zeker rekenen op fiscus gepakt" Koster, Sint-Jansteen schutters deelnamen Uitslag hogevogel J de Waal. Koewacht ONDERHANDELINGEN OVER AANKOOP TERNEUZEN Het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK) in De beide instellingen hebben afge- Terncuzen verhuist in de loop van volgend jaar vermoedelijk naar het haakt door de grote onzekerheid over Montert» Grauw aantel kleine vogels „nrin „4„n"t fZOI-toboow in tie Axelsestraat. Hel GAK is nu nog gehuisvest in een de toekomst van het Sehuttershofge- '4i G Baert. Koewacht vugegwMKUt ue sutnun^, kantoor aan de V an Steenbergenlaan. Er is lange tijd sprake van geweest dat bouw Na het faillissement van Rouw nnnm o - jntrek zou nemen in het Schuttershofgebouw, het voormalige ruim twee jaar geleden zijn er voor het •an de Rouw Holding. gebouw verscheidene kandidaat-ko pers geweest i zoals onlangs nog de een nieuw onderkomen gevonden Antilliaanse belegginsmaatschappij sar het tweetal Monnie IJsebaert tRstuurder) en Hans Haselager (navi- 2ior), dat alle ritten, waar het aan de lart verscheen, winnend wist te be- fiulien. In de B-klasse bleek Ernest üerick de beste bestuurder, terwijl lan van de Velde kampioen is gewor- 2) bij de navigators, taest Dierick greep in het oriéntatie- 'óen samen met zijn echtgenote Til- ook het kampioenschap in de B- l«e. Jaap van der Haagen eindigde pde eerste plaats bij de bestuurders de A-klasse en bij de navigators trd dat gedaan door Harry Korst. (erstzangavond J Spui PUI Het christelijk gemengd ingkoor 'Laudatus Dominius' houdt december een kerstzangavond in et buurthuis 'De Drie Gehugten' in ipui, Aanvang 19.30 uur. Iet zangkoor staat onder leiding van ledlrigent T. Voorberg. Organist is J. e Rijke. De Axelse predikant ds A. rnshof verzorgt de schriftlezingen. leineenschapsdienst in 'Blaauwe Hoeve E.LST Zondag 18 december wordt de kapel van het verzorgings- en seardentehuis 'De Blaauwe Hoeve' 3ulst een gemeenschapsdienst ge- '-den. Het thema daarvan is 'Men- ckmd en zoon van God'. De dienst erdt muzikaal opgeluisterd door het igerenkoor met combo. De dienst Worn 11.15 uur Verwarming centrum Walpertuus Clinge »ordt opgeknapt llST— B. en w. van Hulst willen verwarmingsinstallatie van hel ®eenschapscentrum in Clinge op lappen. Dat gaat (lik 1G.OOO gulden "ten. De bestaande ketel, die on- "f* kapot ging is al vervangen door ntkleinere ketels. Er zullen nog een a'al voorzieningen moeten worden "roffen. voordat het gemeensehaps- sirum weer over een adequate ver- ^ningsinstallatie beschikt, ^noggeld over van het krediet dat •fsad gevoteerd heeft voor de repa- l'evan het dak van Malpertuus. Er 52.000 (exclusief btw) beschik- TERNEUZEN De christelijke kleuterschool aan de Terneuzcnse Schoolwcg een vele tientallen jaren oud pand ligt tegen de vlakte. Vlijtige slopers van de firma Kegels uit Terneuzen ramden in een paar dagen tijd het oude schoolgebouw tot puin. Binnen kort volgt ook de voormalige brandweerkazerne, die nu nog in gebruik is bij de gemeentepolitie. Zodra de politie een alternatief onderkomen heeft gevonden, hervatten de slopers hun werk aan de Schoolweg. Op de plaats van de oude school en brandweerkazerne moet in de loop van volgend jaar een aantal woningen voor ouderen verrijzen, een initiatief van de Stichting Humanistische Huisvesting Bejaarden. verwachting midden volgend jaar leeg als de nieuwbouw van de energiemaatschappij aan de Lange- reksesLraat in Terneuzen worut opge leverd. Woordvoerders van zowel GAK als PZEM bevestigden de onder handelingen woensdagmiddag. Na het Centraal Bureau voor Rijvaar digheidsbewijzen (CBR) is het GAK de tweede instelling die afziet van de huur van een etage in het Schutters hofgebouw Het CBR heeft inmiddels Begroting dinsdag in raad Aardenburg AARDENBURG De gemeenteraad van Aardenburg behandelt dinsdag 20 december de begroting voor 1984. Het betreft een agendapunt waar de raad in de vorige vergadering niet meer aan toekwam. Verder wordt er hel collegevoorstel in stemming ge bracht over de verplaatsing van dc kermisdata van Sint-Kruis naar de maand juli. Sinds 1955 wordt de kermis in mei gehouden, buiten het vlasseizoen. Aangezien die bedrijvigheid vrijwel verdwenen is. wil de dorpsraad van Sint-Kruis de feestelijkheden liever in juli organiseren. Het college neemt dit voorstel over. en vraagt de raad de kermis voortaan in het tweede week einde van juli vast te stellen. De gemeenteraad begint om 19.30 uur in het gemeentehuis St.-Jan- Dansavond steen SINT-JANSTEEN - De ev( tencommissie van de stichting 'De Warande' in Sint-Jansteen houdt za terdag 17 december een dansavond in het gemeenschapscentrum 'De Wa rande' in Sint-Jansteen. Het muzikale gedeelte wordt die avond verzorgd door het orkest Jumbo Trio. De dans avond begint om 20.30 uur j2.' gesteld, hoewel er slechts ruim HULST De huisvesting van de hebben een te krappe behuizing. De Doordat de jeugdafdeling en de arde- ren het er 266.000. Het aantal leden -WO gulden nodig was B. en w bibliotheken in het Land van Hulst kasten staan te dicht op elkaar en er ling voor de volwassenen te veel in van de bibliotheken steeg in 1979 van en w ©n nu de raad om het verschil moet worden verbeterd. Tot dit r^n de bedragen te bestemmen clusie komt de stichting Katholieke »r de verwarmingsinstallatie van Openbare Bibliotheek Oostelijk ■1 gemeenschapscentrum in Clinge. Zeeuwsch-Vlaanderen Oost in haar "voorstel wordt donderdag 22 de- beleidsplan 1983-1986. Het bestuur ®oer besproken tijdens de raads- zal ondanks de te verwachten bezui- is dus onvoldoende 'circulatieruimte'. elkaar overlopen ontstaan er proble- 5660 tot 6667 m 1982. Hoewel beide gebouwen gemakkelijk men tussen beide leeftijdsgroepen. Het bestuur van de stichting streeft toegankelijk zijn voor invaliden en aldus het beleidsplan van de stich- ernaar de contributie zo laag mogelijk mindervaliden doet die onvoldoende ting;. te houden Het is erg belangrijk circulatieruimte de toegankelijkheid Hel gaat goed met de bibliotheken in aldus het. bestuur van de stichting ^ui.no uc .aauf van de gebouwen teniet. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen. Sinds een uniforme regeling te hanteren ïgfldering in het stadhuis in Hulst, nigingen naar oplossingen van deze Er is een steeds grotere behoefte aan 1979 tot nu toe heeft het aantal leden voor de contributie in heel Zeeland, t aanvang van de vergadering is problematiek blijven zoeken. een studieruimte, maar daaraan kan en uitleningen constant een stijgende mede met het oog op de consequen- [Wuur dan worden ook het wel- Beide bibliotheken één in Hulst in als gevolg van het al heersende ruim- lijn laten zien. In 1979 werden er ties in verband met de automatisering ^Plan '84 en de begroting '84 vast- Den Dullaert en één in Kloosterzande tegebrek niet worden voldaan. 223.000 boeken uitgeleend, in '82 wa- van de uitleenadministratie HULST „Oma zal nog maar één keer per week bezoek krijgen, terwijl ze er dagelijks op ligt te wachten. Je naasten worden niet meer in hun eigen omgeving verpleegd. Er komt een groot isolement, zowel voor de zieke als zijn verwanten. En degenen die zijn aangewezen op het openbaar vervoer kunnen het helemaal vergeten. Hoe belangrijk is dat allemaal? Vanuit de medische optiek is één groot ziekenhuis in Terneuzen misschien wel gunstiger. Bedrijfsmatig gesproken handiger. Maar ziek zijn is óók een maatschappelijk gebeuren. Dat kun je niet omrekenen in guldens." Hij windt zich voortdurend te veel de afstand een groot bezwaar zodat op, maakt drukke gebaren, rookt ze eerder 'opgenomen' zullen moe de ene sigaret na de andere. Cor ten worden Snélle bereikbaarheid van Leuven, directeur van de stich- is ook wenselijk voor patiënten met ting Gemeenschapswerk Hulst, acute hartklachten Gemiddeld over sluiting van het Oost-Zeeuws- ééns in de twee weken doet zich Vlaamse ziekenhuis „Je gelooft je zo'n noodgeval voor. oren niet Af en toe krijg ik de 'Sint-Liduma' vervult een centrale indruk dat de plannenmakers niet functie in het - wat Van Leuven genoeg fantasie hebben om zich noemt - „geïntegreerd zorgsys- voor te stellen hoe het is als er een teem" van oostelijk Zeeuwsch- ziekenhuis verdwijnt Vlaanderen, Hij is voorzitter van Van Leuven heeft- die fantasie wel. het instellingenberaad waarin re- Gerugsteund door een nota. die gelmatig vertegenwoordigers uit alweer vier jaar geleden werd opge- alle sectoren bijeenkomen om over steld en waarin een overzicht wordt hun werk - gezondheidszorg - te gegeven van de maatschappelijke praten consequenties van het verdwijnen „Een ziekenhuis is meer dan een van het ziekenhuis m Hulst Geen verzameling bedden", zegt Van vooruitziende blik. want ook toen Leuven. „Het is een vitaal deel van was er al sprake van opheffing van het verzorgingssysteem. Vanuit 'Sint-Liduina' Terneuzen zal het véél moeilijker De argumenten en conclusies in zijn daarin mee te draaien dat verslag gelden volgens Van „Ik heb nooit applaudisserend Leuven nog steeds. langs de lijn gestaan bij de con structie van de samenwerking van ft PI Stil dp 11 de Zeeuws-Vlaamse ziekenhuizen iictóiyucn Dat ls een moejzame ontwikkeling Een greep. De reistijden naar Ter- geweest. Naar buiten toe was dat neuzen .zijn met een auto ruim een niet altijd verfrissend om te zien. half uur. Een beperkte groep van de Maar je moet er doorheen kunnen Oost-Zeeuws-Vlaamse bevolking kijken En wat er nu gebeurt, bijna zal volgens schattingen jaarlijks 15 van de ene dag op de andere gecon- miljoen kilometers moeten rijden fronteerd te worden met slmtmg Dat betekent ongeveer 7.5 miljoen van het ziekenhuis tégen alle eer gulden aan extra kosten voor ver- der gemaakte afspraken in. dat is voer van 'verwanten' naar het zie- toch bijna niet meer van deze tijd''" kenhuis en weer terug. Dat geld moet uit de toch al schrale huis houdbeurzen worden gehaald van een vergrijsde bevolking met een hoge werkloosheid Een tochtje per bus van Lamswaar de naar Terneuzen kost volgens de notitie van het Gemeenschapswerk 93 minuten, dat is ruim anderhalf uur Er gaan maar drie bussen per dag. Ziekenhuisbezoek als dag taak. Openbaar vervoer kost min stens een half uur. en meestal meer dan drie kwartier. Ossenisse en Walsoorden hebben niet eens een busverbinding. Én wat vonden de professionele '\s instanties er in 1979 van? Bejaar- I denhuizen in Hulst en Kloosterzan de schreven in de notitie voor be jaarden die poliklinische hulp no- Cor van Leuven. dig hebben - soms zelfs dagelijks - is 'oren niet..

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 37