'rincipc-akkoord verplaatsing edrijven uit kom van Borssele Weer confrontatie Terneuzen en provincie over woonwagencentra Wissel Zeeuws-Vlaandereti PZC/ provincie ITVLOEISEL BESCHERMD DORPSGEZICHT Planologische aspecten moeten in studie nieuwe haven worden betrokken' agenda Kleinvee te kijk Christelijk jeugdwerk komt met beleidsplan W est-Zeeuws-Vlaamse woningvereniging wil in kleine kernen bouwen 17 KKENSZAND Dc onderhandelingen tussen drie bedrijven uit Borssele en de gemeente Borselc over principe toont het college zich tegen- "l,aising van deze bedrijven uit de dorpskom naar de Kaaidijk buiten de kern, zullen als alles meezit het stander hiervan. Mocht evenwel een uoi voorjaar zijn afgerond. De betrokkenen zijn het inmiddels in principe met elkaar eens. Het is nu nog zaak handel zich hiervoor aanmelden bij 'ianial details uit te werken. Dit stelde burgemeester drs G. C. G. van den Heuvel van Borselc donderdag tijdens het college, dan zullen de voor- en .vergadering van de commissie midden- en kleinbedrijf in Heinkenszand. nadelen tegen elkaar worden afgewo- t gen, maakte Van den Heuvel duide- .(•en Heuvel vertelde dat zowel de commissielid J. Moerdijk vroeg zich af ambachtelijke vestigingen. Naar aan- ijj^. Hij zag in dat de plaatselijke Inleen als de grondverwerving welke financiële gevolgen voor de leiding van een vraag van commissie- detailhandel in zo'n geval zeker be tel nieuwe bedrijfsterrein al een bedrijven aan de verplaatsing verbon- lid J. van der Weele vertelde Van den zwaar zal maken Toch benadrukte de eind zijn gevorderd. Hij meende den zijn. Burgemeester Van den Heu- Heuvel dat in het kader van het eerste burger dat de zogenaamde wei- iöe bedrijven door de verplaatsing vel kon hem wat dit betreft geruststel- bestemmingsplan eigenaars van de-winkels zich al volop in Zeeland •ier niet slechter op worden. Zo is len. Hij sprak van een goede subsidie- particuliere woningen nu aanspraak hebben gevestigd, van behoorlijke overheidssub- regeling en een royale onteigenings- kunnen maken op extra subsidies. in sommige gevallen zal het moeilijk :n hebben de bedrijven aan de basis. Deze zijn bedoeld voor het opknappen zijn om onmiddellijk 'nee' te zeggen, jk volop de mogelijkheid om van de woningen. Hij onderstreepte meende Van den Heuvel. In voorko mt breiden. ,.Ze zitten dan niet De verplaatsing van de bedrijven is evenwel dat de eigenaars zelf het mende situaties zal het college i-beklemd in het dorp stelde de een uitvloeisel van het bestemmings- initiatief daartoe dienen te nemen. ander via de commissie 'in de Êeise burgemeester. Met name het plan beschermd dorpsgezicht Borsse le. Daarin wordt uitgegaan van sane ring van de dorpskom, waarbij uit Detailhandel o de open baarheid gooien', aldus de burge meester. milieu-technisch oogpunt bepaalde De commissie boog zich voorts uit- bedrijven dienen te wijken voor de voerig over een notitie van het dage- trstviering •rk St.-Jansteen kleinere detailhandel. De oude dorps- lïjks bestuur over het uitoefenen van fT JANSTEEN -Inde Johannes de kern krijgt dan meer ruimte voor oude detailhandel op bedrijfsterreinen In gr-kerk 111 SlnUJansteen wordt «3g 24 december een kersteucha- fltenng gehouden. Hieraan wordt clerking verleend door de mu- iTueniging Sint-Jan en het da- iioor Celibrant is pastoor J. van Heijden uit Clinge. De dienst 2:0m 21.00 uur. Vanaf 20.30 uur at de fanfare kerstliederen ten EHBO-ers ontvingen jaarteken van BZB iniecross Hulst TERKEUZEN Magazijnmeester D. Boekhout (61) en instructeur J. J. Nieuwenhuis (55) van het Centrum voor Vakopleiding Volwassenen (CWO), afdeling Terneuzen, zijn vijf tien jaar als EHBO-er vrijwillig ac tief in de BZB-dienst (rijksdienst voor bedrijfszelfbescherming). Ze werden in verband daarmee gisteren 1 woensdag) in aanwezigheid van het personeel, in het CWO-kantoor aan B r a de Industrieweg in Terneuzen, door 1ST De afdeling recreatiesport V/ll vfx WVft v burgemeester Ockeloen onderschei- ede Hulster atletiekvereniging w T, den. ■k saterdag n december haar - Pc gedebuteerde mevrouw Mevrouw Mans-Koster is bet met 0ck ,oen |dde de EHBO-ers het 'Linie-cross op en rond de E. Mans-Koster v.ndl dat bijhet eens met het advies van de Gronl.nu Jaarteken van de BZB, met de Insenp- W in Hulst. onderzoek naar de economische haal- bij het uttellen van een provinciaal xv m overhandlgde hen de tvgramma begint om 14 45 uur baarheid van een meuwe bmtenha- reereatiebeleid dat de gehele kust in oorkonde „lcl binken van waardering «cjeugdprestatieloop tot en mei 'en van I erneuzen vooral' aanmerking moei komen voor loens- bewezen diensten altijd van dertien jaar. De deelne- "»k üc planologische aspecten moe- tisehe vooiziemngen. Volgens de ge- Ockeloen vond Pe„ vl)tt,en jaar lange astersi kunnen daarbij kiezen uit worden betrokken. Zij zc. dat deputeerde moet er sprake zijn van vaderlandsliefde. r- J~ donderdagavond in een snreekbeurt zowel enneent.rat,™ ,n recreatieve De buagem|esltr stelde dat de BZB goed werk doet en in stand moet worden gehouden. Hfj zei tenslotte te hopen, dat de waardënng die Boekhout en Nieu wenhuis gisteren ten deel viel, voor hen een stimulans is om met het werk door te gaan Tijdens calamiteiten op het bedrijf treden Boekhout en Nieu wenhuis, in het kader van de BZB. op als EHBO-er Vijfjaar geleden ontvin gen beide heren al een BZB-medaille. Kerstvieringen bejaarden in Kloosterzande KLOOSTERZANDE - Het Open Be- jaardenwerk in Kloosterzande hield woensdagmiddag de eerste kerstvie ring in hotel Van Leuven in Klooster- zande Dat gebeurde in nauwe samen werking met. de afdeling Kloosterzan de van de rooms-katholieke bond van ouderen. Na een kersttoespraak volgde een samenzang. Op het programma stond verder een uitvoering van het bejaar denkoor van de afdeling Kloosterzan de. Dat gebeurde met begeleiding op verschillende muziekinstrumenten. De kerstviering werd besloten met een gezamenlijke maaltijd. Vandaag. Maris- donderdag, begint de tweede kerstvie ring om 14.00 uur i of twee kleine ronden van 600 donderdagavond in een spreekbeurt zowel concentraties in (fr. Om 15.00 uur volgt de presta- voor de Axelse afdeling van de VVD. voorzieningen als van schi voor ouderen. De afstanden Z'J wees daarbij met name op vraag- nes. i [uer 2. 5.5. 7.5 of 10 kilometer, stukken als hoe het nieuwe havenge- r.enünish zijn in de Koolstraat bij bied moet worden ontsloten en op de :entrale tv-mast. Daar kan men aanwezigheid van natuurgebieden in tvanaf 14,00 uur laten inschrijven. de directe omgeving. alle deelnemers(sters) is er na De gedeputeerde drs R Barbé maak- «peen herinnering. Na afloop van te het plan voor de aanleg van de béide prestatielopen wordt er in nieuwe haven pal naast de bestaande dübhuis van de Hulster atletiek- Braakmanhaven half vorige maand Uging aan de Tabakstraat een bekend. Bij het ministerie van econo- il prijzen verloot op het start- mische zaken is inmiddels een aan- imer. In het clubhuis is ook was- vraag ingediend om een bijdrage in de ileedruimte voor de deelnemers- kosten i zeker een half miljoen gulden) die met het onderzoek zijn gemoeid. Kleinvee wordt aan een keuring onderworpen. GOES De mooiste hoenders, konijnen, sierduiven. water- en siervo- gels en cavia's van Zeeland. Noord-Brabant. Zuid-Holland en Belgié zijn vandaag (vrijdag) en zaterdag in een van de veilinghallen in Goes te bewonderen. De konijnen-, pluimvee- en sierduivenhoudersvereniging Zeelandia houdt daar haar jaarlijkse tentoonstelling. Het is de vierde keer dat deze vereniging zo'n grote regionale tentoonstelling houdt. Deze keer zijn 1487 dieren inge- schapenrassen te zien en enkele schreven. Dat is wat minder dan geiten Als pn! voorteken van de vong jaar. Toen waren er 1800 lente zijn er ook enkele pasgeboren dieren. Deze terugloop wijten de dieren bij. De tentoonstelling is organisatoren aan de poststaking, vandaag van 14.00 tot 22.00 uur en want de sluiting van de mschrijfter- zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur te mijn viel daar middenin In totaal bezichtigen doen 225 fokkers mee. De ingezon- De ereprijzen van de Zeelandia-tentoon- den dieren werden donderdag aan stelling zijn toegekend aan mooiste de kritische blikken van 22 keur meesters onderworpen. Zij beoor deelden de tentoonstellingsgan- konijn. L. Hengst uit Westkapelle i Belgi sche haas), mooiste konijn jeugd: Ilze van Meerendonck uit Fijnaart iPool); mooiste cavia: Helena Bruijnooge uit gers op schoonheid, bouw en beve- Breskens 'gladhaar zwart), mooiste l te hoen L. van de Berg uit Kruisland (Nes Hampshirei; mooiste trio grote hoenderen H. Ridderbos uit Gapinge (Sumatra's); mooiste dwerghoen: me vrouw Van de Berg uit Kruisland mo derne Engelse vecht kriel i. mooiste dering of beharing Ongeveer de helft van de geexpo- seerde dieren bestaat uit konijnen. Ook de afdeling hoenders is groot. Bij beide diersoorten zijn de ver- iuerne üiiaeise vtfifiiLMitrii. uiuuisic schillende exemplaren naar groot- tot&eafa#; Nlck Rott.er u,t Ble- t.e opgesteld, zodat, de bezoekers zeimge (Plymouth Rock>. mooiste trio van de tentoonstelling een goed dwerghoenderen- F J de Roo uit Bieze- beeld kunnen krijgen van de ver- linge lAncona'si; mooiste sierduif. w schillende rassen Betrekkelijk ge- Goudzwaard uit s-Gravenpolder loud- ring zijn de inzendingen water- en Hollandse kapucijn): mooiste sierduif slervogels (ganzen, eenden, kalkoe- ,An">"> m Yersc,!e '?US' nen nanwen fazanten en nare) Duitse kropper). mooiste watervogel; H. nen. pauwen. lazanten en parel Rldderbos uit Gapinge ikeizergansi. hoenders) en cavia s. In de veiling- mooiste giervogel: H Ridderbos uit Ga hal zijn voorts zeven verschillende pmge igoudfazanti marktberichten De Halle, 20 uur: 'Welleke waerschole, 14-17 uur: 'Kijken naar ctf Nelleke Burg!', theatershow landschap'(t/ni 7/1); Nelleke Burg. DOMBURG - Biologisch Museum, -'t Beest, 21.30 uur: Concert io-17 uur: 'De natuur in Zeeland', groepen 'Sammy America's 'Bloemdijken in Zeeland' en 'Dieren IS!'en 'Exploiting the Prophets'; jn de natuur'; HEER-HENDRIKSKINDEREN GOES Lunchcafé. 9-18 uur: Werken Maelstede, 19.30 uur: Rock 'n Martine Raes (tot 1/1); wond: Museum, 10-12 en 13.30-17 uur: 1ST - Houtenkwartier.. 21 uur: werken George Hadeier (t'm 14/1); wrt i.k. Werkgroep Nieuwe Mu- HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: Oude landbouwwerktui- IDEKERKE Karrewiel. 23 uur: gen; testieshow met Roland Sandhó- HULST Galerie Van Geyt, 9-12 en 14-18 uur: Feest der kleine formaatjes; «BURG De Schakel, 14-22 KRUISPOLDERHAVEN 'Den ;Vogeltentoonstelling; Burtman', vanaf 14 uur: Werken van psgez. Kerk. 20 uur: Kerstconcert pjet Boelens (t/m 30/1); leden Zeeuwse Muziekschool; MIDDELBURG Zeeuws Museum, ijard, 20.30 urn-: Filmcircuit met io-17 uur: 'Krabbels en kapitale teke- ivacances de monsieur Hulot'; ningen' (t'm 6/1); iSTBURG Burgerzaal. 20 uur; Zeeuws Kunstenaarscentrum. 13.30- K«rl door mevr. Stelzer en leerlin- 17.30 en 19-21 uur: Werken Henny Schrijver; NEUZEN Porgy Bess, 21.30 Galerie De Wijnstock, 14-17 uur: mo- Optreden Harry Strutters Hot zaiektekeningen van Astrid Bos en ttun Orchestra; schilderijen op zijde en doosjes van bSINGEN - De Piek, 21 uur: Han van den Broeke (t'm 23/12); 1 L" met Zeeuwse popgroep; St.-Janstraat 41, 14-17 uur: Touwplas- RSEKE N H. Kerk. 20 uur: tieken van Anneke Ruimschotel; koncert door Excelsior en En- Ambachtencentrum Demerary. 9-17 >le Zeeuwse Muziekschool; uur: Diverse ambachten en exposi- ilKZEE Concertzaal, 20 uur: ties. Rrt door Het Nederlands Kamer- Galerie Montparnasse, 14-18 uur: Werken van Saint-Geniès; fi'OORSTELI INGEN OOSTBL1RG Atelier Oudestad 66, 10-12 en 14-18 uur Werken Jan Ver- GEN OP ZOOM Roxy I, 14, schoore; o.21.15 uur: Never say never SAS VAN GENT Bibliotheek. 13.30- _2 F-Roxy II, 14 en 19 uur: 17.30 en 18.30-20 uur: Werken Ferdi- m, a.l.; 21.30 uur: Day- nand siock: jh: TERNEUZEN Tierelantijn, 14-21 «Actueel I. 21.30 uur: Caligula 'Uur Poppen van Wopje v d. Kamp en »Jr;Cmem'Actueel II, 21 30 uur Lies Bleeker (t/m 31 12): "H vuisten slaan op hol. a.l.: Ter Schorre Tekeningen en schilde- lActueel III. 20 uur: Sophie's rijen van leerlingen Zeldenrustcollege Hm 7 1), («- Grand. 20 uur: Never say Museum. 9-12, 13-17 en 19-21 uur: 25 jjigain.a.l.; 23 uur: Sexy schatjes tekeningen van Ned. kunstenaars. ,1 *ork' 18 Jr: Hal Stadhuis. 8.30-12 en 13-16.30 uur: De Koning van Engeland, werken W O J Nieuwenkamp; lji3Quur: Never say never again, VLISSINGEN - Galerie 'De Vrije ■»fn21.30 uur: Breathless. 16 jr.: Neeringh'. 13 30-17.30: oude kaarten e Spacehunter. a.l.. 19 en 21 30 Van Zeeland (tm 14 li; Sïeet lollipop. 16 jr.: 21.30 uur: Museum. 10-12.30 en 13.30-17 uur: 'Wo- -•«standjes op de schoolbanken, nen jn viissingen' L Gevangentoren, vanaf 17 uur: Werken 1..™—Lcdel, 20 uur: Schot in Ineke Otte en werken Meggie Dirks. Fi Reptielenzoo 'Iguana', 14-17.30 uur: LZEN' Luxor, 19 en 21.45 Expositie levende reptielen, amfï- «versay never again, a.l.. 19 en bieen en insekten; «rvr^athless' 16 Galerie Marquis, 13,30-17.30 uur: vL\GEN— Alhambra I. 20 uur: werken van Nicolaas Dmgs (tm 18 -say never again, a.l.; 23 uur: 12); jj?« hoogstandjes, 18 jr.; Alham- YERSEKE 'Atelier Dam Twee'. - uur: The world according tot 10-I8 uur: Expositie over schaal- en «uur. Garde a vue: schelpdieren en werken diverse kun stenaars: Ntoovct - IJZENDIJKE Museum, 10-12 en ONSTELLINGEN 13 30-17 uur 'Radio in oude en nieuwe fANNA TER MUIDEN Weve- stijl' 'tm 18/12); 1. 10-17 uur: Werken Ph. ZIERIKZEE Tussen de 2 havens. 14-17 uur: 60 kunstwerken geïspireerd Galerie Bellemans. 10-18 op de bouw van de stormvloedkering, 'tekeningen uit 'Zeeuws Platen- kindergalerij: tekeningen van 'tojhoff: «EN OP ZOOM Markiezenhof. Werken David Kleijne (tm GOE? ~t?e,frHe,rprfz,l;hrinH"ik van die huurders, een streng bbfeld-De agenda vermeldde ook jeugdwerk Zeeland (FCJZ) heeft deze Het CJV. hel PGCJ en de GPJ hebben ,r„,ei.-. 1stinirsverkiezinp- rip beer VOORZITTER F. P. BAARENDS: BRESKENS De algemene woning- z'Jn in dit opzicht verschillende alter bouwvereniging Wcst-Zeeuwsch- natieven. Vlaanderen wil in dc toekomst blij- Vanuit de vergadering werd aange ven bouwen in de kleine kernen. Dit drongen op verplaatsing van de mast zei voorzitter F. I'. Baarends van de naar het oude voetbalveld. Voorzitter algemene woningbouwvereniging Baarends wees erop dat de bewoners West-Zccuwsch-Vlaanderen, donder- in dat geval rekening moeten houden dagavond tijdens de jaarlijkse alge- met extra kosten. Een lid vroeg het mene ledenvergadering in pensioen bestuur of men er iets voor voelde om 'De Schelde' in Breskens. huurders, die tot de minima behoren. Baarends tekende daarbij aan dat financieel tegemoet te komen. Voor men pas bereid is woningen te bou- zitter Baarends antwoordde dat daar- wen indien er aantoonbaar behoefte v°or wettelijk geen mogelijkheden is aan de woningen. Ook liet cle zum Wel beloofde hij dat via een brief woningbouwvoorzitter zich uit over de kwestie zal worden aangekaart bij de plannen van de gemeente Oost- de Nationale Woningraad, die op zijn burg om trottoirs weg te laten uit beurt druk kan uitoefenen op de be- bestemmingsplannen. „Huurders voegde instanties Het enige wat de moeten waar voor hun geld krijgen", woningbouwvereniging op dit mo- vond hij. ment kan doen is zo goedkoop moge- De financiële positie van de vereni- bjk woningen bouwen. De gemeente ging omschreef Baarends als gunstig Oostburg zou in deze de helpende Ten aanzien van slecht-betalende hand kunnen bieden door de grond- huurders wordt, mede in het belang PnJs laaÊ te houden. T-.--j- ^Sjgj-jgjig gjgg be_ week haar beleidsplan teerd. Het plan draagt tie titel 'Tus sen vandaag en morgen'. Het is sa mengesteld door een beleidscommis- gevoerd Hierdoor bedraagt, de huu- stuursverkiezing. De heer J. van gepresen- rachterstand op jaarbasis dan ook Steenbergen werd met algemene organisatiei^samen etm betere onder ™nderdan een half procent. Baar- ^^nJierko^V^ steuning kunnen bieden dan wanneer ends. ..De vereniging staat voor grote drie nieuwe bestuursleden gekozen, te kosten 111 verband met groot onder- weten de heren J. Focke. F. Hamelink sie waarin verte^oordiears tit- Kdat aftobde'Wk «uton doen In ^.iSSA'S.'ÏÏSÏoS - Reijnierse. tmg hadden va^ de drie orgamsaties r'na"C,eel °PZICht vrijwilligers van de drie organisaties. die samen de federatie christelijk jongeren verbond (CJVl Zeeland, het provinciaal gerefor meerd centrum voor jeugd- en jonge- 1 grote veer te laten" (CPJ). De FCJZ Meer veiligheid voor voetgangers nodig bij veerboot In het beleidsplan geeft de federatie Het. woningbouwbestuur maakt zich aan wat het uitgangspunt van werken zorgen over het huursubsidiesysteem, ren werk (PGCJ) en de Zeeuwse is en op welke manier geprobeerd zal Baarends vreesde dat in de toekomst christelijke plattelands jongeren worden de doelstelling te bereiken, woningen weieens onverhuurbaar jonge mensen begeleiden op hun weg zouden kunnen blijken, gevestigd in Goes en naar volwassenheid. Als inspiratie- Tijdens de laatste zware storm heeft ondersteunt en begeleidt vrijwilligers bron geldt het evangelie Vorming, de centrale-antenne inrichting bij be- OOSTBURG De gemeenteraad van die in het plaatselijk christelijk jeugd- ontspanning en dienstverlening staan jaardencentrum 'Gocdertijt' in Bres- Oostburg is van mening dat de ver en jongerenwerk actief zijn In meer centraal binnen de activiteiten. Voor kens het begeven Momenteel wordt keersveiligheid voor de voetgangers dan dertig plaatsen in Zeeland be- de ondersteuning van de vrijwilligers onderzocht op welke wijze de gedu- bij de veerboot in Breskens verbe- staat een of andere vorm van christe- beschikt de FCJZ over twee jeugd- peerde bewoners weer voorzien kun- terd moet worden. Volgens de meer- lijk jeugd- en jongerenwerk. In totaal werkbegeleiders. nen worden van een goed beeld. Er RAAD GEEFT UITING AAN ONGENOEGEN TERNEUZEN B. en w. van Terneu zen hebben geen enkel begrip voor het woonwagencentrabeleid var Wethouder drs. A. Doorduyn (ruimte lijke ordening) gaf toe dat gedeputeer de stalen wél akkoord zijn gegaan provincie. Terneuzen ligt al een paar met de illegale standplaatsen voor jaar dwars, maar de oprichting van een aantal woonwagens aan de Reu een'illegaal woonwagencentrui een paar maanden geleden aan de daar mets voor voelde. Doorduyn had Reuzenhoeksedijk ten oosten van weinig goede woorden over voor de derheid van de raad zou het aan de linkerkant verlaten van de boot de meest ideale oplossing zijn totdat de aanpassingswerken van het Veer- plein zijn afgerond. Het college van b en w zal deze suggestie aankaarten bij gs. Een eer der contact met de directie van de Provinciale Stoomboot Dienst heeft geen resultaat opgeleverd. Momenteel moeten de voetgangers, die naar het nieuwe parkeerterrein wallen oversteken, wachten totdat alle autoverkeer van de boot af is. Vooral de schooljeugd heeft niet 'het geduld om het opengaan van de slagbomen af van nieuwe centra, elders Pas wan 'e wachten Door het vroegtijdig over- neer die 111 gebruik gijn kunnen we s'eken ontstaan er gevaarlijke situa- precles vaststellen hoe de behoefte 'Jf.s ligt Doordoen vond hel overigens A"«n PvdA er J de Vnes vond dat spulig dat de omwonenden nu kenne h« Probleem teveel werd opgeblazen zenhoekxedijk. terwijl de gemeente lijk pas hun verontrusting hadden A!sJ ledereen zich aan de regels uitgesproken .Want een van de argu- 'mudt is er mets aan de hand aldus menten van gs om de standplaatsen De Vries De overige raadsleden en Terneuzen had een nieuwe confronta- beweegredenen van gs. die overigens aan de Reuzenhoeksedijk toe te staan et co"e8e waren het daar met mee tie tussen gemeente en provincie tot ai jaren vinden dat er in Terneuzen na was dat er geen klachten van omwo- u?. gevolg. Donderdagavond, tijdens de raads vergadering. vroegen D'66-er J de Sluiskil een tweede woonwagencen- nenden gehoord waren trum moet komen HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel. 01100-14444 look voor milieuklachtem Terneuzen is in beroep gegaan legen gedeputeerde staten Zeeuw en PvdA-er P Remijnsen hoe Doorduyn ..Naar aanleiding van dat het besluit b. en w de problemen rond het illega- woonwagenplan hebben wij destijds om het gebruik van een terrein aan vagencentrum willen oplos- in een brief aan gedeputeerde staten de Reuzenhoeksedijk toe te staan Zeeuwsch-Vlaandercn Alarmnummer sen. De Zeeuw: ..We hebben ons des- 13.30-17 uur: Werken Gloria Clara v. d. Water (t'm 15/11; Hal gemeentehuis. 9- M7 uur: 'Stille getuigen uit een .'wieden' (t/m 31/12). GH-HAAMSTEDB - De Be- 01150-12200 (brandweer en ambulancei Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. lel 01180-36251van 10.00-24 00 uur weekends van 20.00-24 00 uur Stichting 'Blijf van in'11 lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel. 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur tijds ferm opgesteld door iedereen te laten weten dat we hel niet eens waren mei het provinciaal woonwa- onze visie nog eens uiteengezet Daar ook loopt er heeft de provincie nooit op gerea geerd. onder het motto Jullie kennen onze plannen en daarmee af Dat i schorsingsverzoek. genbeleid. Maar ik heb de indruk dat betreuren wc. vooral ook omdat wij de provir eigen deeg geeft" Burgemeester C. Ockeloen maakte donderdagavond een kanttekening: id het, waar momentcel nog afvragen of het feit dat er in drie gemeenten zonder En Remijnsen Sluiskil te weinig standplaatsen zijn centrum zitten, onbegrijpelijk dat Soos Auciii houd kerstavond SAS VAN GENT De soos voor alleenstaanden Al tem uit Terneuzen houdt zaterdag een avond in kerst sfeer in De Speye in Sas van Gent Omdat het om een open' gebeuren wagen- gaat, zijn ditmaal ook familie, vrien- maakte melding van ongerustheid bij de schuld is van de gemeente Terneu- de omwonenden. zen Er wordt gewerkt aan de aanleg den en buren welkom. De Mercators verzorgen de muziek en verder staan er bingo en een lotenj op het program-' ma. De kerstavond begint om 20 uur Prijzen fruitveiling Barendrecht, 15 de cember Appelen cox orange pippin vanaf 80 op 1.25-1 86, 1.70-2 08. 1.67-2 03. 1 47-1.74. 60>65 1.07-1 41 aanvoer 35 ton. elstar vanaf 75 80 2 75-2.81.1 71-2.23.6570 1.67. aanvoer 2 ton. golden delicious vanaf 80 90 1 02-1.33. 1 08- i 41. 60 70 63-1 04. aanvoer 18 ton. goudrei- netten vanaf 90 op 1 01-1.12.1 23-1 44. 70 80 1 15-1 41. aanvoer 5 ton, rode goudremetten vanaf 100 op 1.06-1 10. 1 07-1.26. 1 29-1.55, 1 41-1 51. 6070 1 06-1 26. aanvoer 25 ton. jonagold vanaf 90 op 1.74, 2.19. 70 80 2 40. aanvoer 8 ton. jonathan 70 80 95-1 18. 60 70 57-91. aanvoer 2 ton, karmijn de sonnavüle vanaf 85 95 1 03. 1 29. 65 75 1 25. aanvoer 2 ton. lombarts calville 7080 84-1 46. 6070 67-79. aanvoer 2 ton, peren beurré alexan- der lucas vanaf 70 80 78-93. 70-77. 50 60 29-43. aanvoer 3 ton; conference vanaf 65 75 1.40-1 53 86-1.43. 45'55 64-72. aanvoer 13 ton doyenné du cornice vanaf 80 90 1.01- 1 14. 1.16-1 36, 6070 94-1 09. aanvoer 24 ton. gieser wildeman vanaf 60 70 1 50-1 81. 50/60 1 00-1 40, aanvoer 3 ton; saint rémy vanaf 80 90 81-87, 82-92, 60 70 72-85 Prijzen groenteveiling Barendrecht, 15 de cember Aardappelen bintjes bonken 65-76. groot 47-53. etgehneimers 76-92, andijvie A 1 51- 2.05. B 1.36-1.67. bieslook 1.18-1 25. bleeksel derij 30-1 04. bloemkool 1 20-3.70. boeren kool 60-1.19. broccoli 3 30-3 80 Chinese kool 78-1.18. knolselderij 10 st pb 92-1 16. 12 st 77-103, 15 st 68-91, 20 st 13-63. knolselderij zonder blad 26-65. koolrapen 41-44. groene kool 21-50. witte kool 73-81. rode kool 41-78. kroten A 39-55. B 20. motjo 19-50. packsoy I.16-149. petersebe 31-84. prei 115-1.52. ramenas 47-62. selderij 54-1.28. spinazie 2.72-3.40. spitskool 83-181 uien bonken 79-97. grof 62-83. middel 47-77. drieling 27-37. pikler 5-11. geschoond 1 02-1.21, win terpeen grof 41-55 middel 32-53. fijn 18-34, witlof kort 1 2 80-3.80. lang 1 2.80-3 00. kort2 2 20-3 30. lang 2 2.10-2.90. klasse 3 1 40-2.50. VEILING KAPELLE 15 december voorverkoop conference 1165 75 151. 55 65 138-139. 45 55 80. voorverkoop b a.lucas iTemeuzen) I 7585 107. 65/75 105. II 60'65 81. golden delicious 190 111, 80 90 126-130. 70 80 109-110. 65 70 76-88. 60 65 57-58.60 70 74. II80-90 120 122.7080 107-115. 65 70 72-86. coxs o pippin I 80 90 167, 70/80 187-195. 65 70 187-181. 60'65 126-138, II 80 90 115-150. 70 80 169-179. 65/70 147-163, 60/65 54-114, 55'60 62 73, Jonagold I 100 81-119. 90 100 136-168, 80 90 168-219, 70/80 154-218, 65'70 110-122, Ha 100 106, 90 100 162, 80/90 204.70'80 150, n 100 93, 90 100 140, 80-90 160, goudrenet II 95 101, 85'95 109-114, 75-85 121-126,65-75 121-125,195 109, 85 95 116-120, 75 85 139. 65 75 147, Winston II 75/85 89-96, 70'75 85-93, 65-70 76-85, 60-65 65-70, 80-90 96, 70-80 106-109, 6570 82-99, 60 65 72. pomme de orange I 70-80 157. 60/70 108, 5560 59. H 50-55 20, jonathan 1 70/80 123. 6570 101. 60 65 78, karmijn II 100 81. 90 88-92, 80 90 102-115, 70 80 101-114, 6570 85-87. rode goudrenet II 105 108, 95 105 107. 7075 135. 85-95 115-125. 75-85 133-138 65 75 131, zoete ermgaard I 75-85 179 6575 135-174. 60 65 135, 55/60 74-81. II 65-75 112. 60 65 95. 55 60 67-68, 50-55 30. Winston I 80 91. 70-80 101, 65 70 81-87. 75/80 91. 70/75 97. 60 65 61-72. elstar II70 80 118.65 70 75.60-65 63. tuinzoet I 70-80 67. 6070 57-60. doyenne I 80/90 108-122, 70-80 128-136. 65 70 124-133, 60/65 81 II 80.-90 95-110. 70-80 111-127, 65/70 94-103, 60 65 62-90, 55/60 42. 80 70/80 60-82. b a. lucas II 75'85 73-93. 65-70 91-95, 60/65 74-76. 55/60 54-60. 50/55 29. 50/60 34. Ilb 65-75 42. legipont I 60-70 86. saint remy I 70/80 94, 60-70 77-86, II 70/80 71-78, 6070 70-71, 55/60 42-54, conference II 65 114, 55/65 99-112, 45/55 59. Ilb 60 54-87. 55 57-63, gieser wildeman I 60-70 168-182, 55/60 150-158, 50-55 94-112. II 60-70 154-163, 55/60 125-147, 50/55 75-89. 45'50 39-53. comtesse de parijs II 75 50, 65/75 56, 55/65 46, groente, knolseldee- rij 60, spruiten 67-82. röde kool 32-51, groene kool 45. spitskool 79, prei 33-87, kiwi per stuk 35-55. noten per stuk 7. VEEMARKT UTRECHT Weekaanvoer 5412, dagaanvoer 5186, waar van 1094 runderen, 87 graskalveren. 912 nuchtere kalveren, 2128 schapen, 679 var kens boven 100 kg, 271 biggen, 15 bokken en geiten en ca 1725 slachtrunderenb.Pnj- 7.en in gulden per kg. slachtkoeien extra kw. 8.10-9,10, le kw 7,25-8,00, 2e kw 6.00- 6.75. 3e kw. 5,25-5,90, stieren 7,20-8.60; worstkoeien 5,00-5.80, slachtzeugen extra kw. 2.63-2,68, le kw 2,58-2,63, 2e kw 2.53- 2.58, 3e kw. 2,50-2,53, oude slachtschapen 5.00-7,00 en zuiglammeren 10,50- II.50 Prijzen per stuk' melk- en kaltkoelen 2100-2900; kalfvaarzen 1950-2500. vare koelen 1325-1850, graskalveren 600-975; nuchtere kalveren voor fok of mestenj: zwartbont 200-400, roodbont 250-570, schrammen 117.50-135.00, biggen 102,50- 110,00 en gieten 40-100.Overzicht: iresp. handel en prijzen islachtrunderen: rustig - lager; melk- en kalfkoeien kalm - lager, jongvee kalm - prijshoudend; nuchtere kal veren voor fok en mesterij rustig - prijshou dend. schapen en lammeren vlug - goed prijshoudend; varkens flauw - lager, schrammen en biggen zeer traag - even lager, geiten kalm - prijshoudend COOP. VELUWSE EIERVEILING BARNE- VELD Aanvoer 2 733 300 stuks, stemming redelijk. Prijzen in gulden per 100 stuks: eieren van 55-56 gram 15.80. 60-61 gram 17,10-17,35 en 65-66 gram 17.40-17,90. EIERMARKT BARNEVELD - Aanvoer caa 700.000 stuks, stemming redelijk Prij zen in gulden eieren van 48-54 gram 15,25- 17,10 per 100 stuks en 3,18-3 17 per kg. 57-61 gram 17.75-18,50 resp. 3.11-3,03 en 64-67 gram 19.00-19,25 resp 2,97-2,87 per kg Scharreleieren: 1,00-1,75 per 100 stuks ho ger Aardappeltermijnmarkt. Datum 15 december. Bintje 50 mm opw april, laten 78 10. bieden 77.80, slot 78 10. mei, laten 82 00. bieden 80.10, slot 80 50: stemming april, prijshoudend, november: kalm, mei kalm, openstaande posities; april plus 70 ls gew 42 83, mer onveranderd 141. omzet: apr h pr 79.00.1 pr 77.20, l.z 17 x 78 10 dag april 379, mei 1 x 80.60. 50 x 80 50 Bintje 35 50 mm opw apnl. laten 48.00. bieden 47 00. slot 47 00. mei 50 00: bieden -: slot 48 00; stemming apnl kalm; open staande posities april plus 8, is gew. 459. mei 10. dag. april 8 x 47 00: mei: - Kerstactiviteiten kerk IJzendijke IJZENDIJKE Zaterdag treedt in de hervormde kerk van IJzendijke het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor op. Aan vang 20 uur. Maandag 19 december is er om 19 uur een oecumenische ad ventsviering onder leiding van pas toor Buysse en hervormd predikant drs W. A G Meeuse uit Biervliet. Medewerking verlenen het r.-k kerk koor. de vereniging Zanglust en paro chianen en gemeenteleden De (extrai collecte is bestemd voor Solidandad: het werk onder de armen van Zuid- Amerika. Dinsdag 20 december om 16 uur is er een adventsviering voor de bejaarden van huize Emmaus in IJ zendijke Ook ditmaal berust de lei ding bij pastoor De Nijs en dominee Meeuse De pastoor zal een vertelling houden Aan de viering wordt meege werkt door het r.-k kerkkoor Vrijdag 23 december om 18.30 uur is er in de hervormde kerk van IJzendijke een kinderkerstfeest van de hervormde zondagsschool Ovengens zijn ook an dere belangstellenden welkom.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 33