Jprincipe-akkoord verplaatsing ledrijven uit kom van Borssele School 'De Wellinge' nam afscheid van drie medewerkers I Weer confrontatie Terneuzen en provincie over woonwagencentra WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN UITVLOEISEL BESCHERMD DORPSGEZICHT Christelijk eugdwerk ioint met leleidsplan 'Planologische aspecten moeten in studie nieuwe haven worden betrokken' Kleinvee te kijk Graveeractie fietsen Goes eind januari IUDAG 16 DECEMBER 1983 ffiftOJNSZAND De onderhandelingen tussen drie bedrijven uit Borssele en de gemeente Borsele over jplaatsïng van deze bedrijven uit de dorpskom naar de Kaaidijk buiten de kern, zullen als alles meezit het jend voorjaar zijn afgerond. De betrokkenen zijn het inmiddels in principe met elkaar eens. Het is nu nog zaak uaiilal details uit te werken. Dit stelde burgemeester drs G. C. G. van den Heuvel van Borsele donderdag tijdens i vergadering van de commissie midden- en kleinbedrijf in Heinkenszand. eden Heuvel vertelde dat zowel de heel eind zijn gevorderd. Hij meende particuliere woningen nu aanspraak erekken als de grondverwerving dat de bedrijven door de verplaatsing ■iet nieuwe bedrijfsterrein al een "r w»iw "lor cwhror nn u-nrrfpn 7n ie kunnen maken op extra subsidies, r zeker niet slechter op worden. Zo is Deze zijn bedoeld voor het opknappen van de woningen Hij onderstreepte sprake van behoorlijke overheidssub sidies en hebben de bedrijven aan de evenwel dat de eigenaars zelf het Kaaidijk volop de mogelijkheid om Kerstvieringen WEMELDINGE - De uit te breiden ..Ze zitten dan niet meer beklemd in het dorp". stelde de Borselse burgemeester. Met. name het WEMELDINGE - De vrij evangeli- commissielid J. Moerdijk vroeg zich af sche gemeente in Wemeldinge houdt welke financiële gevolgen voor de zondag haar kerstviering in het kerk- bednjven aan de verplaatsing verbon- gebouw. De viering begint om 16.00 den zijn. Burgemeester Van den Heu- uur. Het kerstfeest van de evangeli- vel kon hem wat dit betreft geruststel- sche gemeente wordt dit jaar samen len. Hij sprak van een goede subsidie regeling en een royale onteigenings basis gevierd met de zondagsschool. Op het programma staan ondermeer het af scheid van de oudste kinderen van de De verplaatsing van de bedrijven is zondagsschool, meditatie, een kerst een uitvloeisel van het bestemmings- verhaal e 1 broodmaaltijd. initiatief daartoe dienen te nemen De commissie boog zich voorts uit voerig over een notitie van het dage lijks bestuur over het uitoefenen van detailhandel op bedrijfsterreinen In principe toont het college zich tegen stander hiervan Mocht evenwel een handel zich hiervoor aanmelden bij het college, dan zullen de voor- en nadelen tegen elkaar worden afgewo gen. maakte Van den Heuvel duide lijk Hij zag in dat de plaatselijke detailhandel in zo'n geval zeker be zwaar zal maken. Toch benadrukte de eerste burger dat de zogenaamde wei de-winkels zich al volop in Zeeland hebben gevestigd. In sommige gevallen zal het moeilijk zijn om onmiddellijk 'nee' te zeggen, meende Van den Heuvel. In voorko mende situaties zal het college een en ander via de commissie 'in de open baarheid gooien', aldus de burge meester. wengroep. de NCVB. de plattelands- :rruimte vooroude vrouwen en de stichting welzijn voor nes De federatie christelijk Plan beschermd dorpsgezicht Borsse- in het dorpshuis m Wemeldinge wordt Tewerk Zeeland (FCJZ) heeft deze lc' Daann wordt uitgegaan van sane- dinsdagmiddag een kerstmiddag voor haar beleidsplan gepresen- nng van de dorPskom. waarbij uit ouderen gehouden. Deze bijeenkomst Hel nlan draagt de titel 'Tus- m«'»eu-technisch oogpunt bepaalde begint om 14.00 uur. De organisatie is .indaag en morgen'. Hel is sa- ^(Ren ™or de handen van de hervormde vrou- ~leld door een beleidseommis. fcmfre d«2ilbandel. De oude dorps- inrin ver.egen.roordigers rit- Rem knjgt dan meernmnte voor oude l'hadden van de drie organisaties ambachtehjke vestigingen. Naar aan- ouderen. Op het programma staan '«amen de federatie vormen: het leidlnë van een vraag van commissie- declamatie, een optreden van het km- tlijk jongeren verbond (CJVl in lid J van der w.eele vertelde Van den derkoor onder leiding van mevrouw J. nd het provinciaal gercror- Heuvel dat hi het kader van het N. Bretveld-Veerhoek en een kerstver- Icentrum voor jeugd- en jonge- bestemmingsplan - eigenaars van haal ;rk (PGCJ) en de Zeeuwse nstelijke plattelands jongeren P i FCJZ is gevestigd in Goes en jersteunt en begeleidt vrijwilligers »in het plaatselijk christelijk jeugd- jongerenwerk actief zijn. In meer dertig plaatsen, in Zeeland be- een of andere vorm van chnsle- "jtugd- en jongerenwerk. In totaal n er ongeveer 3000 leden aan mee -CJV. het PGCJ en de CPJ hebben federatie in januari 1982 opgericht juli de gedachte dat gelijkgezinde lanisaties samen een betere onder- -lining kunnen bieden dan wanneer afzonderlijk zouden doen. In ischeidene plaatsen was overigens j sprake van samenwerking tussen jfilligers van de drie organisaties, tel beleidsplan geeft de federatie mat het uitgangspunt van werken n op welke manier geprobeerd zal de doelstelling te bereiken" AXEL De gedeputeerde mevrouw E. Maris-Koster vindt dat bij het onderzoek naar de economische haal baarheid van een nieuwe buitenha ven ten westen van Terneuzen vooral' ook de planologische aspecten moe ten worden betrokken. Zij zei dat donderdagavond in een spreekbeurt voor de Axelse afdeling van de VVD. Zij wees daarbij met name op vraag stukken als hoe het nieuwe havenge- 1 HEL - De Halle, 20 uur: 'Welleke irg? Nelleke Burg!', theatershow srNelleke Burg: 't Beest, 21.30 uur: Concert m.v. groepen 'Sammy America's IM'en 'Exploiting the Prophets'. HENDRIKSKINDEREN - Maelstede, 19.30 uur: Rock 'n -avond, - Hou ten kwartier, 21 uur: k. Werkgroep Nieuwe Mu- 1UDEKERKE - Karrewiel, 23 uur: mtlcshow met Roland Sandhö- IDDELBURG De Schakel, 14-22 Vogeltentoonstelling; jpsgez Kerk. 20 uur: Kerstconcert leden Zeeuwse Muziekschool: jgard. 20.30 uur: Filmcircuit met vacances de monsieur Hulot'; STBURG Burgerzaal, 20 uur: wen door mevr. Stelzer en leerlin- HNEUZEN Porgy Bess. 21.30 Optreden Harry Strutters Hot ;nhm Orchestra: ISSINGEN De Piek, 21 uur. k-Podium met Zeeuwse popgroep; RSEKE - NH. Kerk. 20 uur: Rtconcert door Excelsior en En- Zeeuwse Muziekschool: 1RIKZEE Concertzaal. 20 uur: ttt door Het Nederlands Kamer- IMVOORSTELLINGEN JGEN OP ZOOM - Roxy I. 14. "en 21.15 uur: Never say never 12 jr., Roxy II, 14 en 19 uur: ïwnan III, a.l.; 21.30 uur: Day- ffis, 18 jr.; ©'Actueel I. 21.30 uur: Caligula !i]r.Cinem'Actueel II. 21.30 uur «r vuisten slaan op hol, a.l.. ©Actueel III, 20 uur: Sophie's te. 16 jr., - Grand. 20 uur: Never say Regain, a.l.; 23 uur: Sexy schatjes "re York. 18 jr.; 1ST - De Koning van Engeland, E2!30uur Never say never again. '•^en 2130 uur: Breathless. 16 jr.. Spacehunter, a.l,. 19 en 21.30 Sweet lollipop. 16 jr 21.30 uur: ate standjes op de schoolbanken, ttBl'RG Ledel. 20 uur: Schot in K. 18 jr. KEUZEN Luxor. 19 en 21.45 "ever say never again, a 1.; 19 en ''Jur Breathless. 16 jr.; KINGEN— Alhambra I. 20 uur: say never again, a.l.; 23 uur: hoogstandjes, 18 jr.. Alham- 20uur: The world according tot 23 uur Garde a vue; Toonstellingen Tinna TER MUIDEN Weve- Biom 10-17 uur: Werken Ph - Galerie Bellemans. 10-18 leningen uit 'Zeeuws Platen- hndergalerij: tekeningen van «"uhoff; 'OEN OP ZOOM Markiezenhof, •ur. Werken David Klejjne (lm ^■1, 13,30-17 uur. Werken Gloria Clara v. d. Water <tm 15 1). '1ISSE Hal gemeentehuis. 9- '«47uur: 'Stille getuigen uit een j'trieden' itm 3112); POH-HAAMSTEDE De Be- waerschole, 14-17 uur; 'Kijken naar landschap' (t/m 7/1); DOMBURG Biologisch Museum, 10-17 uur: 'De natuur in Zeèland', 'Bloemdi.jken in Zeeland' en 'Dieren in de natuur'; GOES Lunchcafe, 9-18 uur: Werken Martine Raes (tot 1/1): Museum. 10-12 en 13.30-17 uur: Werken George Hadeier (t/m 14/1); HKILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: Oude landbouwwerktui gen; HULST - Galerie Van Geyt, 9-12 en 14-18 uur: Feest der kleine formaatjes; KRUISPOLDERHAVEN 'Den Burtman', vanaf 14 uur: Werken van Piet Boelens (t/m 30/1); MIDDELBURG Zeeuws Museum, 10-17 uur. 'Krabbels en kapitale teke ningen' (Urn 6/1); Zeeuws Kunstenaarscentrum, 13.30- 17 30 en 19-21 uur: Werken Henny Schrijver; Galerie De Wijnstock, 14-17 uur. rao- zaiektekenmgen van Astrid Bos en schilderijen op zijde en doosjes van Han van den Broeke (t/m 23/12); St.-Janstraat41, 14-17 uur: Touwplas- tieken van Anneke Ruimschotel; Ambachtencentrum Demerary. 9-17 uur Diverse ambachten en exposi ties; Galerie Montparnasse. 14-18 uur: Werken van Saint-Genies. OOSTBURG Atelier Oudestad 66. 10-12 en 14-18 uur: Werken Jan Ver- schoore, SAS VAN GENT Bibliotheek. 13.30- 17.30 en 18.30-20 uur: Werken Ferdi nand Slock; TERNEUZEN Tierelantijn, 14-21 uur. Poppen van Wopje v. d. Kamp en Lies Bleeker <t'm 31 12): Ter Schorre: Tekeningen en schilde rijen van leerlingen Zeldenrustcollege (tin 7/1): Museum. 9-12, 13-17 en 19-21 uur 25 tekeningen van Ned. kunstenaars; Hal Stadhuis. 8.30-12 en 13-16.30 uur: Werken W. O. J Nieuwenkamp; VLISSINGEN Galerie 'De Vrije Neenngh', 13.30-17.30 oude kaarten van Zeeland itm 14 1); Museum. 10-12.30 en 13.30-17 uur 'Wo nen in Vlissingen' Gevangentoren, vanaf 17 uur: Werken Ineke Otte en werken Meggie Dirks: Reptielenzoo 'Iguana'14-17 30 uur: Expositie levende reptielen, amfi bieën en msekten. Galerie Marquis. 13.30-17.30 uur werken van Nicolaas Dings (tm 18 12i; YERSEKE 'Atelier Dam Twee. 10-18 uur Expositie over schaal- en schelpdieren cn werken diverse kun stenaars: IJZEN'DIJKE Museum. 10-12 en 13.30-17 uur Radio in oude en nieuwe stijl' itm 18 12): ZIERIKZEE Tussen de 2 havens. 14-17 uur: 60 kunstwerken geispireerd op de bouw van de stormvloedkering. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel UI 100-14444 iook voor milieuklachteni Zeeuwsch-Vlaandercn Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance 1 Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551. dag en nacht bereikbaar. C'hr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel. 01180-36251 van 10.00-24.00 uur weekends van 20.00-24 00 uur Slichting "Blijf van m'n lijf Zeeland, tel 01184-14645. dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur bied moet worden ontsloten en op de aanwezigheid van natuurgebieden in de directe omgeving De gedeputeerde drs R. Barbé maak te het plan voor de aanleg van de nieuwe haven pal naast de bestaande Braakmanhaven half vorige maand bekend. Bij het ministerie van econo mische zaken is# inmiddels een aan vraag ingediend om een bijdrage in de kosten (zeker een half miljoen gulden) die met het onderzoek zijn gemoeid. Mevrouw Mans-Koster is het niet eens met het advies van de Grontmij bij het uitzetten van een provinciaal recreatiebeleid dat de gehele kust in aanmerking moet komen voor toeris tische voorzieningen. Volgens de ge deputeerde moet er sprake zijn van zowel concentraties in recreatieve voorzieningen als van scheidende zo nes. Sint Jutte mis treedt op in café Goes GOES De Zeeuwse muziekgroep Sint Juttemis treedt morgen, zater dag op in café 'De Westpoort' m Goes. Dit concert komt in de plaats van het optreden van Psalter. De aanvang is 21.00 uur. Kerstconcert Kamperland KAMPERLAND - De Brassband 'Ons Genoegen' uit Kamperland geeft zon dagavond een kerstconcert in de her vormde kerk in Kamperland. Aan dit concert «erken mee de Brassband onder leiding van Sandra Zijlstra, het christelijk gemengd koor Soli Deo Glori' onder leiding van A. van den Driest, het kinderkoor 'De Kam perzangertjes' onder leiding van me vrouw G. Balkenende- de Mol en de organist Rien Balkenende. Het concert begint, om 19.00 uur. Kleinvee wordt aan een keuring ondencorpen GOES De mooiste hoenders, konijnen, sierduiven, water- en siervo- gels en cavia's van Zeeland, Noord-Brabant. Zuid-Holland en Belgiè zijn vandaag (vrijdagl en zaterdag in een van de veilinghallen in Goes te beuonderen. De konijnen-, pluimvee- en sierduivenhoudersverenigïng Zeelandia houdt daar haar jaarlijkse tentoonstelling. Het is de vierde keer dat deze vereniging zo'n grote regionale tentoonstelling houdt. Deze keer zijn 1487 dieren inge schreven. Dat is wat minder dan vorig jaar Toen waren er 1800 dieren. Deze terugloop wijten de organisatoren aan de poststaking, want de sluiting van de inschrijfter mijn viel daar middenin. In totaal doen 225 fokkers mee. De ingezon den dieren werden donderdag aan de kritische blikken van 22 keur meesters onderworpen. Zij beoor deelden de tentoonstellingsgan- gers op schoonheid, bouw en beve- dering of beharing. Ongeveer de helft van de geèxpo- seerde dieren bestaat uit konijnen. Ook de afdeling hoenders is groot. Bij beide diersoorten zijn de ver schillende exemplaren naar groot te opgesteld, zodat de bezoekers van de tentoonstelling een goed beeld kunnen krijgen van de ver schillende rassen Betrekkelijk ge ring zijn de inzendingen water- en siervogels (ganzen, eenden, kalkoe nen, pauwen, fazanten en parel- hoendersi en cavia's. In de veiling hal zijn voorts zeven verschillende schapenrassen te zien en enkele geiten Als pril voorteken van de lente zijn er ook enkele pasgeboren dieren bij. De tentoonstelling is vandaag van 14.00 tot 22.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur te bezichtigen. De ereprijzen van de Zeelandia-tentoon- stelling zijn toegekend aan mooiste konijn. L. Hengst uit Westkapeile i Belgi sche haast; mooiste komjn jeugd: Ilze van Meerendonck uit Fijn a art iPooli. mooiste cavia: Helena Bruijnooge uit Breskens (gladhaar zwart): mooiste gro te hoen L van de Berg uit Kruisland (Nes Hampshire); mooiste trio grote hoenderen H Ridderbos uit Gapsnge (Sumatra's', mooiste dwerghoen: me vrouw Van de Berg uit Kruisland (mo derne Engelse vechtkneh. mooiste dwerghoen jeugd Nick Rottier uit Bie- zeiinge (Plymouth Rock), mooiste trio dwerghoenderen F J de Roo uit Bieze- linge (Ancona'si: mooiste sierduif W Goudzwaard uit 's-Gravenpolder (oud- Hollandse kapueijm. mooiste sierduif jeugd. Antoin Kil uit Yerseke (oud- Duitse kroppen mooiste watervogel' H Ridderbos uit Gapinge ikeizergansi. mooiste siervogel: H. Ridderbos uit Ga pinge (goudfazant) P. ALEWIJNSE EN P. VAN DUYNE EN C. KIEVIT-B ECKS WEG MIDDELBURG De scholengemeenschap voor beroepsonderwijs 'De scheidende medewerkers naast loven- Wellinge' in Middelburg heeft donderdag afscheid genomen van drie de woorden een aantal geschenken medewerkers, die met elkaar ruim tachtig jaar aan de school hebben had gewerkt. Het afscheid, waarhij de scheidenden door acht apsrekers lof werd toegezwaaid, werd onder grote belangstelling in de aula van de school aan de De heer J- Ubbink, voorzitter van het Kruisweg in Middelburg gehouden. schoolbestuur, gebruikte het PZC-ar- Het langste dienstverband heeft de heer P. Alewijnse, die na een periode van van donderdag toen hij de heer 38 jaar 'congiergcspelen' met pensioen gaat. De heer I'. J. van Duijnc, die al Alewijnse en mevrouw Kievit toe- geruime tijd met ziekteverlof is, maakte 28 schooljaren vol, eerst als leraar sprak.Daar staat alles in en ik heb er metaalbewcrken cn later als docent handvaardigheid. Mevrouw C. J. A. eig^ijk niets meer aan toe te voe- Kievit-Bceks heeft zich 24 jaar verdienstelijk gemaakt in de kantine; zij Sen zei de heer Ubbink die toch nog voorzag de 'behoeftigen' van koffie. kans zaS om twintig minuten aan het woord te blijven. Ook hij had lovende Voor algemeen directeur J. Kingma ,.Een hoogst kwalijke zaak die echter woorden en afscheidsgeschenken. later weer ;s bijgelegd'aldus de heer Kingma Uit zijn woorden bleek dat Zo»'«( »™r Du"nc als h~r de heer Alewijnse een markante 11- Alewijnse, die ook namens— ii de school. Politie in Goes hield controles GOES De gemeentepolitie van Goes heeft donderdag verscheidene controles uitgevoerd in Goes. In de ochtenduren werden aan de 's-Gra- venpolderseweg elf bestuurders be keurd vanwege een slechte of defecte verlichting Voorts signaleerden de Goese politiemensen 34 snelheids overtreders aan de Anthony Fokker straat en de Middelburgsestraat in Goes. vas het een moeilijke opdracht c van de betrokkenen afscheid te ne- o men, omdat hij nog maar korte tijd de beet Alewijnse een markante fi- Alewijnse. die ook namens mevrouw aan De Wellnige is verbonden. 'Het guur was aan Dc Wellinge. ,,U bepaal- K'evit sprak, haalden in hun dank- meest lastige geval' noemde hij de de zelf wat u deed, of met deed", zo wo<>rd n°S enkele herinneringen op heer Van Duijne, die hij als leraar besloot de heer Kingma die voor alle uit de actieve periode nooit ontmoet had. ..Uit het feit dat u vervroegd uw functie moest neerleg gen blijkt wel dat de taak van onder wijzer erg zwaar is. U bent namelijk met de enige die er eerder mee op moet houdenconcludeerde direc teur Kingma. Ook mevrouw Kievit was al weg toen de heer Kingma naar Middelburg kwam. ,,Ook u heb ik nooit zien werken, maar ik weet dat u voortreffe lijk koffie kunt zetten zei de school leider die naar zijn zeggen zelf een groot koffiegebruiker is. „Als ik er eerder was gekomen zou uw produk- tie nog groter zijn geweest". „U bent waarschijnlijk de enige con- gièrge in Nederland, die in een drie delig kostuum hel verkeer in de schooi stond te regelen. U was hel officiële gezag. Kortom, u was een figuur waar je niet om heen kon". Deze woorden sprak de heer Kingma tot congièrgc Alewijnse, die hij in zijn werk ook slechts een half jaar had meegemaakt. Al bij zijn eerste bezoek kwam direc teur Kingma met de congiérge in 'botsing'. Hij was de functionaris zon der zich te melden voorbij gelopen. GOES Eind januari zal in Goes een begin orden gemaakt met het mer ken van fietsen. Alle bezitters van een rijwiel kunnen dan gratis hun postcode cn huisnummer in het fra me van hun tweewielcr laten grave ren. Het doel daarvan is het aantal fietsendiefstallen terug te brengen (jaarlijks wordt alleen iii Zeeland al voor meer dan één miljoen gulden aan fiesten gestolenI. de kans om de daders te kunnen pakken te vergro ten en de aangifte bij diefstal te verbeteren. Het voordeel van het graveren is dat de fietsen beter te herkennen zijn. dat de politie snel en eenvoudig na kan gaan waar de eigenaar van een gevon den fiets woont en dat de gedupeerde RAAD GEEFT UITING AAN ONGENOEGEN TERNEUZEN B. cn van Terneu zen hebben geen enkel begrip voor het oomvagcnccntrabeleid van dc provincie. Terneuzen ligt al een paar jaar dwars, maar dc oprichting van een 'iliegaal woonwageneentrumpje' een paar maanden geleden aan de Reuzenhoeksedijk ten oosten van Terneuzen had een nieuwe confronta tie tussen gemeente cn provincie tot gevolg. Donderdagavond, tijdens de raads vergadering. vroegen D'66-er J. de Zeeuw en PvdA-er P. Remijrisen hoe b. en w. de problemen rond het illega le woonwagencentrum willen oplos sen. De Zeeuw: „We hebben ons des tijds ferm opgesteld door iedereen te laten weten dat we het niet eens waren met het provinciaal woonwa- genbeleid Maar ik heb de indruk dat de provincie ons nu een koekje van eigen deeg geeft" En Remijnsen maakte melding van ongerustheid bij de omwonenden. Wethouder drs A. Doorduyn (ruimte lijke ordening) gaf toe dat gedeputeer de staten wél akkoord zijn gegaan met de 'illegale standplaatsen' voor een aantal woonwagens aan dc Reu zenhoeksedijk. terwijl de gemeente daar niets voor voelde Doorduyn had weinig goede woorden over voor de beweegredenen van gs. die overigens al jaren vinden dat er in Terneuzen na Sluiskil een tweede woonwagencen trum moet komen Doorduyn „Naar aanleiding van dal woonwagenplan hebben wij destijds in een brief aan gedeputeerde staten onze visie nog eens uiteengezet Daar heeft de provincie nooit op gerea geerd. onder het motto. Jullie kennen onze plannen en daarmee af Dat betreuren we. vooral ook omdat wij ons afvragen of het feit dat er in Sluiskil te weinig standplaatsen zijn de schuld is van de gemeente Terneu zen. Er wordt gewerkt aan de aanleg van nieuwe centra, elders Pas wan neer die m gebruik zijn. kunnen we precies vaststellen hoe de behoefte ligt Doorduyn vond hel overigens spijtig dat de omwonenden nu kenne lijk pas hun verontrusting hadden uitgesproken „Want één van de argu menten van gs om de standplaatsen aan de Reuzenhoeksedijk toe te staan was dat er geen klachten van omwo nenden gehoord waren Terneuzen is in beroep gegaan tegen het besluit van gedeputeerde staten om bet gebruik van een terrein aan de Reuzenhoeksedijk toe te slaan cn ook loopt er een schorsingsverzoek. Burgemeester C. Ockelocn maakte donderdagavond één kanttekening: „Ik vind liet, waar momenteel nog drie gemeenten zonder woonwagen- centrum zitten, onbegrijpelijk dat van Terneuzen wordt geeist dat het een tweede centrum creëert". eigenaars bij vermissing van hun rij wiel de postcode en het huisnummer aan de politie kunnen opgeven. Op basis van ervaringen elders m den lande wordt verwacht dat in de ge meente Goes 14.000 mensen hun fiets zullen laten graveren Het merken van de fietsen is een karwei dat minstens tweeëneenhalve maand in beslag zal nemen. Een en ander gebeurt op basis van een plan dat het regionaal bureau voorkoming misdrijven in Zeeland heeft opgezet. De organisatie van de werkzaamhe den in de gemeente Goes is in handen van de gemeentepolitie. Om te voor komen dat iedere inwoner van de gemeente in de eerste weken van de actie zijn of haar fiets meteen wil laten graveren, waardoor een niet te ver werken opeenhoping van fietsen zou ontstaan, zullen huis-aan-huis oproe pen worden verspreid, waarop staat aangegeven hoe laat en waar men met zijn rijwiel terecht kan. Dat gebeurt zoveel mogelijk bij de mensen in de buurt. In Goes-West bijvoorbeeld in het AMZ-gebouw. in de Goese Polder in wijkcentrum De Spinne. in Goes- Zuid in de veiling en voor Goes Centrum. -Oost. Noordhqpk en Kloe tinge in het politiebureau In Wol phaartsdijk. "s-Heer Arendskerke. Heer Hendrikskinderen. Wilhelmina- dorp en Kattenaijke zullen veelal de dorpshuizen worden benut Het is de bedoeling dat de politie bij het graveerwerk dc hulp krijgt van een stuk of vijftien haanlozen, die dat dan met behoud van uitkering kun nen doen. In de eerste helft van januari zullen advertenties worden geplaatst waarin mensen zonder baan w orden opgeroepen zich aan te melden. A CVB Goes hield kerstbijeenkomst GOES De afdeling Goes van de NCVB hield een kerstbijeenkomst, die werd bijgewoond door 150 leden Eerst werd een broodmaaltijd genut tigd. daarna volgde de kersthturgie De lezing en de declamatie werden verzorgd door de dames Barbier, De Munck en v. d. Ree. Leen Sandee begeleidde de samenzang op piano De presidente, mevrouw Sandee. las tot slot het verhaal 'vader Marlijn" voor. Prijzen fruitveiling Barendrecht. 15 de cember Appelen cox orange pippin vanaf 80 op 1.25-1 86. 1.70-2 08. 1 67-2 03. 1.47-1 74. 60 65 1.07-1 41. aanvoer 35 ton. elstar vanaf 75 80 2.75-2.81.1.71-2 23. 6570 1.67. aanvoer2 ton, golden delicious vanaf 80 90 1 02-1 33. 1 08- 1.41. 60 70 63-1 04. aanvoer 18 ton. goudrei- nelten vanaf 90 op 1 01-1 12. 1 23-1 44. 70 80 1.15-1.41. aanvoer 5 ton. rode goudreinetten vanaf 100 op 1.06-1.10, 1.07-1 26. 129-1 55. 1.41-1.51. 60/70 1.06-1.26, aanvoer 25 ton. jonagold vanaf 90 op 1 74. 2.19. 70 80 2 40. aanvoer 8 ton, jonathan 70/80 95-1.18, 60 70 57-91, aanvoer 2 ion, karmijn de sonnavllle vanaf 85 95 1.03. 1.29. 65 75 1.25. aanvoer 2 ton. lombarts calville 70.80 84-1.46. 6070 67-79. aanvoer 2 ton. peren beurrê alexan- der lucas vanaf 70.80 78-93, 70-77. 50 60 29-43. aanvoer 3 ton, conference vanaf 6575 1.40-1 53. 86-1 43. 4555 64-72. aanvoer 13 ton. doyenné du comice vanaf 80 90 1.01- 1.14. 1.16-1 36. 60 "i0 94-1 09. aanvoer 24 ton gieser wildeman vanaf 60 70 1.50-1.81, 50 60 1.00-1.40. aanvoer 3 ton. saint rémy vanaf 80 90 81-87. 82-92. 60 70 72-85 Prijzen groenteveiling Barendrecht. 15 de cember Aardappelen bintjes bonken 65-76. groot 47-53, eigehneimers 76-92. andijvie A 1.51- 2 05. B 1 36-1 67. bieslook 1 18-1 25. bleeksel derij 30-1 04, bloemkool 1 20-3.70. boeren kool 60-1.19. broccoli 3.30-3.80. Chinese kool 78-1 18. knolselderij 10 st pb 92-116. 12 st 77-103. 15 st 68-91. 20 st 13-63. knolselderij zonder blad 26-65. koolrapen 41-44 groene kool 21-50. witte kool 73-81. rode kool 41-78. kroten A 39-55. B 20. motjo 19-50, packsoy 1.16-149. peterselie 31-84. prei 115-152. ramenas 47-62. selderij 54-1.28, spinazie 2 72-3.40. spitskool 83-1.81, uien bonken 79-97 grof 62-83, middel 47-77. drieling 27-37. plkler 5-11, geschoond 1.02-1.21. win terpeen grof 41-55. middel 32-53. fijn 18-34. witlof kort 1 2.80-3.80, lang 1 2.80-3 00. kort 2 2.20-3.30. lang 2 2.10-2 90. klasse 3 1 40-2.50. VEILING KAPELLE 15 december voorverkoop conference 1165 75 151. 55 65 138-139. 45 55 80. voorverkoop b a.lucas (Terneuzen 1 7585 107. 6575 105. II 6065 81. golden delicious 190 111. 80 90 126-130. 70 80 109-110. 65 70 76-88, 60 65 57-58.6070 74. II80 90 120 122,70'80 107-115. 65 70 72-86. coxs O pippin I 80 90 167. 70 80 187-195, 65 70 167-181. 60 65 126-138. II 80 00 115-150. 7080 169-179. 65'70 147-163. 60'65 54-114. 55 60 6273. jonagold I 100 81-119. 90 100 136-168. 8090 168-219. 70'80 154-218, 6570 110-122. Ila 100 106. 90 100 162, 80'90 204. 70 80 150. II 100 93, 90 100 140.80'90 160, goudrenet II 95 101. 8595 109-114. 75-85 121-126.65-75 121-125.195 109, 8595 116-120, 75/85 139, 65 75 147. Winston n 75 85 89-96, 70. 75 85-93. 65 70 76-85. 60-65 65-70. 80/90 96. 7080 106-109. 65 70 82-99. 60 65 72. pomme de orange I 70/80 157. 60 70 108. 55 60 59. II 50 55 20. Jonathan I 70 80 123, 65'70 101. 60 65 78. karmijn II 100 81. 90 88-92. 80/90 102-115. 70 80 101-114, 6570 85-87. rode goudrenet II 105 108, 95'105 107, 7075 135. 85 95 115-125, 75-85 133-138 6575 131, zoete ermgaard I 75-85 179, 6575 135-174. 60/65 135. 55/00 74-81. II 65/75 112, 60'65 95. 55/60 67-68. 50/55 30. Winston I 80 91. 70/80 101, 65/70 81 87. 75/80 91. 7075 97. 60 65 61-72. elstar II70/80 118,65/70 75,60 65 63. tuinzoet I 70'80 67, 60.70 57-60, doyenne I 80/90 108-122, 70'80 128-136, 6570 124-133. 60/65 81, II 80 90 95-110, 70 80 111-127. 6570 94-103, 60 65 62-90, 55'60 42. 80 70'80 60-82 b a. lucas II 75 85 73-93, 65/70 91-95, 60/65 74-76, 55'60 54-60. 50/55 29.50/60 34. Ilb 65 75 42. legtpont I 60 70 86. saint remy 170/80 94, 60-70 77-86. II 70/80 71-78. 60/70 70-71, 55/60 42-54. conference II 65 114. 55/65 99-112, 45/55 59. Ilb 60 54-87. 55 57-63. gieser wildeman I 60/70 168-182. 55/60 150-158, 50>55 94-112, II 60/70 154-163, 55/60 125-147, 50/55 75-89,45/50 39-53, comtesse de parijs II 75 50, 65/75 56, 55/65 46. groente knolseldee- rij 60, spruiten 67-82, rode kool 32-51, groene kool 45, spitskool 79, prei 33-87, kiwi per stuk 35-55, noten per stuk 7 COOP. VELUWSE EIERVEILING BARNE- VELD Aanvoer 2.733 300 stuks, stemming redelijk. Prijzen in gulden per 100 stuks eieren van 55-56 gram 15,80, 60-61 gram 17,10-17,35 en 65-66 gram 17,40-17,90. EIERMARKT BARNEVELD - Aanvoer caa. 700.000 stuks, stemming redelijk Prij zen in gulden eieren van 48-54 gram 15,25- 17,10 per 100 stuks en 3,18-3.17 per kg. 57-61 gram 17,75-18.50 resp. 3.11-3.03 en 64-67 gram 19,00-19,25 resp. 2.97-2.87 per kg. Scharreleieren: 1,00-1,75 per 100 stuks ho ger. VEEMARKT UTRECHT Weekaanvoer 5412, dagaanvoer 5186, waar van 1094 runderen. 87 graskalveren, 912 nuchtere kalveren, 2128 schapen. 679 var kens boven 100 kg. 271 biggen. 15 bokken en geiten en ca 1725 slachtrunderenb. Prij zen In gulden per kg slachtkoeien extra kw 8.10-9.10. Ie kw 7.25-8.00. 2e kw 6.00- 6.75, 3e kw. 5.25-5.90; süeren 7.20-8,60, worstkoeien 5,00-5,80. slachtzeugen extra kw. 2.63-2,68, le kw 2.58-2.63. 2e kw 2,53- 2.58, 3e kw 2.50-2.53. oude slachtschapen 5.00-7,00 en zuiglammeren 10.50- 11.50. Prijzen per stuk melk- en kalfitoeien 2100-2900, kalfvaarzen 1950-2500. vare koeien 1325-1850. graskalveren 600-975. nuchtere kalveren voor fok of mesterij zwartbont 200-400. roodbont 250-570. schrammen 117,50-135.00. biggen 102.50- 110.00 en gieten 40-100 Overzicht, (resp handel en prijzen islachtrunderen rustig - lager, melk- en kalfkoeien kalm - lager, jongvee kalm - prijshoudend; nuchtere kal veren voor fok en mesterij rustig - prijshou dend. schapen en lammeren vlug - goed prijshoudend, varkens Dauw - lager, schrammen en biggen zeer traag - even lager, geiten kalm - prijshoudend Aardappel termijnmarkt. Datum 15 december. Bintje 50 mm opw april, laten 78.10 bieden 77 80; slot 78 10. mei laten 82 00. bieden 80 10: slot 80.50. stemming april prijshoudend, november kalm mei kalm. openstaande posities april plus 70 ls gew 42 83. mei onveranderd 141:omzet apr h pr 79.00.1 pr. 77 20: l.z 17 x 78.10. dag apnl 379. mei 1 x 80.60. 50 x 80 50 Bintje 35 50 mm opw. apnl, laten 48.00, bieden 47 00.slot 47.00. mei 50 00: bieden -. slot 48 00. stemming april kalm. open staande posities april plus 8 is gew 459. mei: 10, dag april 8 x 47.00, mei - GERECHTSHOF: Twee weken voor heling Goesenaar DEN HAAG - Het Gerechtshof in Den Haag heeft in hoger beroep de 31- jarige Goesenaar A. de K. wegens heling veroordeeld tot vier weken gevangenisstraf waarvan twee we ken voorwaardelijk. Daarmee werd een eerder vonnis van de politierech ter in Middelburg bevestigd, zoals ook was geéist door de procureur- generaal bij het Hof. Verdachte had tegenover het Haagse Hof verklaard dat hij onder meer een kleuren-tv en een videorecorder met twaalf banden had gekocht, voor een totaalbedrag van 2900 gulden Eerder had hij tegenover de politie een be drag van 650 gulden genoemd. De goederen bleken afkomstig te zijn van een inbraak in het Goese lyceum, maar volgens verdachte wist hij daar niets van af omdat hij wel vaker in gebruikte goederen handelt Hij was in beroep gegaan omdat hij de opge legde straf te hoog vond

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 31