auto adria V flV Raad Kortgene stelt rampenplan vast Bouw van achttien woningen in Wemeldinge officieel begonnen ïtdtiööcric „Pc ('muir' w w BOEKHANDEL HOEKMAN WISSEL BEVELANDEN PZC/streek weekenddiensten EXCLUSIEVE KERSTGESCHENKEN VRIJDAG 16 DECEMBER 1983 KANTTEKENING VVD KORTGENE De gemeenteraad van Kortgene heeft zich donderdagavond unaniem kunnen vinden in het nieu we rampenplan voor de gemeente. Alle raadsfracties waren het over de noodzaak van een nieuwe regeling eens. CDA, PvdA en SGP onder streepten nog eens het belang van een dergelijk plan voor de gemeente, maar wezen er wel op dat regelmati ge oefeningen van de betrokken in stanties gewenst zijn. Het WD- raadslid C. J. van Damme was min- Adventsvesperdienst in s-Gravenpolder 's-GRAVENPOLDER In de her vormde kerk te 's-Gravenpolder wordt zondag de laatste van een serie van vier adventsvesperdiensten ge houden. Ds G. Schreuder, ziekenhui spredikant te Goes, zal een meditatie houden over het onderwerp 'Wonder van het leven'. De hervormd/gerefor meerde cantorij onder leiding van cantor/organist J van Erk onder steunt de zang van de gemeente. De dienst begint om 19.00 uur. Goese centrale van vrijwilligers wordt opgeheven GOES Op 31 december valt defini tief het doek voor de stichting Vrïj- willigerscentrale Goes. Deze stich ting, die sinds begin 1978 de koppe ling vormde tussen aanbod van men sen die vrijwilligerswerk willen doen en de vraag van particulieren, organisaties en instellingen naar vrijwilligerswerk, heft zichzelf eind dit jaar op. Hel einde van de vrijwil- ligerscentrale is een rechtstreeks ge volg van de bezuinigingen die het gemeentebestuur van Goes dit jaar in het welzijnswerk heeft toegepast. Deze bezuiniging hield in dat de stich ting niet langer kon rekenen op subsi die voor anderhalve formatieplaats, maar nog slechts voor een halve. Tegen deze bezuinigingsplannen voerde de instelling actie onder het motto 'Vrijwilligerscentrale opheffen? Dat nooit1' Maar. nadat de gemeente raad eind januari besloten had de subsidie terug te schroeven, kwamen de activiteiten al gauw stil te liggen. In feite was in 1983 dan ook nauwe lijks meer sprake van een vrijwilli gerscentrale. Zo bestond het bestuur verscheidene maanden lang slechts nog uit één persoon. Het dagelijks bestuur van de gemeen te Goes wil nu de koppeling van vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk onderbrengen in een nieuw te vormen servicebureau voor sociaal-cultureel werk. der te spreken over het rampenplan. Hij sprak van een onoverzichtelijk boekwerk. Voorts stelde Van Damme dat in geval van een ramp het belangrij ker is eerst met de hulpverlening te beginnen dan er een papieren handel op na te slaan De WD'er vond het een prettig idee dat de burgemeester op persoonlijk initiatief ook maatre gelen kan nemen Burgemeester E. J Hoogendijk-Van Duijn erkende dat hei plan nogal lijvig is uitgevallen. Verder benadrukte ze dat de instellin gen en aawezigen present tijdens een calamiteit met elkaar moeten proberen oplossingen aan te dragen. Ook vertelde ze dat het de bedoeling is naar aanleiding van een vraag van de PvdA'er J. de Looff dat de bevolking van de Kortgeense kernen inzage krijgt in de plannen. De Kortgeense raad was verder bij zonder te spreken over het voornemen van het dagelijks bestuur de inwoners van de gemeente voor te lichten over hun mogelijkheden tot vermindering of kwijtschelding van de gemeentelij ke belastingen. Alle partijen schaar den zich achter een voorstel hiertoe Minder eens waren de fracties het over de verhoging van grondprijzen in het bestemmingsplan 'doorbraak Ringweg' in Colijnsplaat. Het CDA zag liever een bevriezing van deze prijzen. De overige fracties hadden minder moeite met het voorstel. Ook waren VVD, CDA en SGP veront waardigd over een brief van gedepu teerde staten van Zeeland, namens het ministene van binnenlandse za ken, om chauffeurs-monteurs huis vuilophaaldienst ten hoogste in te schalen op niveau 4. Tot dusver be stond in Kortgene de mogelijkheid deze werknemers hogen in te schalen, namelijk op niveau 5. De gemeente werd door gs min of meer gelast dit te veranderen. Van Damme noemde een en ander een hinderlijke bevoogding van bovenaf. Verder zetten ook CDA en SGP hun vraagtekens bij dit voor stel. Nadat burgemeester Hoogendijk- Van Duijn evenwel uiteen zette dat geen van de in dienst zijnde monteurs van de gemeente ingeschaald is op niveau 5 en dus terug moet, ging de raad schoorvoetend akkoord met de verandering. Met het neerzetten van een bouwkeet werd een officieel begin gemaakt met de bouw van achttien woningen in Wemeldinge- Kerstnachtdienst in s-Heer Arendskerke s-HEER ARENDSKERKE Zater dag 24 december wordt in de hervorm de kerk van 's-Heer Arendskerke een kerstnachtdienst gehouden. Het the ma is: 'Hij wordt gewoon verzwegen' Het jongerenkoor 'Cantate Deo' uit 's-Heer Arendskerke. onder leiding van P Karman, verleent medewer king. Aanvang van de dienst is 22,30 uur WEMELDINGE De secretaris van de Christelijke Woningstichting Zuid- en Noord-Beveland, F. C. Hin ders, heeft donderdag met behulp van een hoogwerker, een bouwkeet neergezet op een terrein bij het Dorpsplein in Wemeldinge, waar achttien woningen gebouwd zullen worden. Deze symbolische eerste handeling geschiedde in aanwezig heid van bestuursleden van de Wo ningcorporatie, leden van het ge meentebestuur van Kapelle en ande re belanghebbenden. Na het hijswerk van Rindcrs, onthulden de Kapelse burgemeester G. Huitsing en wethou der van onder meer volkshuisves ting, G. M. Dagevos, een hardhouten zitbank, een geschenk van het aanne mersbedrijf Schrijver BV, de archi tect P. Fierloos en de Woningcorpora tie aan de gemeente Kapelle. Dc woningen, waarvoor de plannen in juli van dit jaar gereed waren, moeten in de laatste helft van 1984 opgeleverd zijn. Dit project is waarschijnlijk het laatste dat onder de hoede van de Christelijke Woningstichting Zuid- en Noord-Beveland geschiedt, omdat, zo als bekend, deze stichting gaat fuse ren met andere woningbouwvereni gingen tol de Regionale Woningbouw vereniging Samenwerking. Dit vorm de tevens de reden van het ceremonië le gebeuren rond het woningblok in Wemeldinge. Na afloop van de hande lingen toog het gezelschap naar hotel restaurant Vredebest. waar de voor zitter van de woningcorporatie. J de Pooter. burgemeester Huitsing. wet houder Dagevos en enkele anderen een toespraak hielden De Pooter bedankte het gemeentebe stuur voor de prettige samenwerking en sprak voorts over de aanstaande fusie van de woningbouwstichtingen. Vervolgens schetste hij zijn toehoor ders een beeld van de ontwikkelingen rond het woningblok in Wemeldinge. De woningwetbouw en het landelijke volkshuisvestingsbeleid kwamen ook aan de beurt: ,,Het is van het grootste belang dat in deze sociaal zeer moeilij ke tijd het gemeentebestuur en de woningbouwvereniging de gelederen sluiten en gezamenlijk proberen een volkshuisvestingsbeleid te realiseren dat rekening houdt met de wensen en mogelijkheden van alle inwoners De Pooter deelde mee dat tussen 1970 en 1982 de woonlasten gestegen zijn van 9.5 tot 16,5 procent van het gemiddel de beschikbare inkomen en hij voor zag een stijging van die lasten omdat, zo deelde hij mee. de inkomens verder zullen dalen, de huren blijven stijgen, de energieprijs omhoog gaat. evenals de belastingen en andere heffingen en tegelijkertijd de individuele huursub sidie wordt verlaagd. Hij noemde het een 'in-tneste opsomming'. „Ik reali seer me dat het bestuur van een individuele woningstichting weinig kan veranderen aan een uitgestippeld sociaal-economisch beleid van de rijksoverheid", zei De Pooter. Beleid Burgemeester Huitsipg kon het daar wel mee eens zijn, maar hij stelde toch dat de gemeente Kapelle de onroerend-gocdbelasting onlangs niet heeft verhoogd, dus dat dit een stukje beleid vormde dat niet bij droeg tot de woonlastenverzwaring. Hij bedankte het bestuur van de woningbouwvereniging voor de goe de relatie die jarenlang onderhouden werd met de gemeente Kapelle. In de laatste vijftien jaar zijn er door middel van die relatie driehonderd woningen in de gemeente gebouwd, zo bleek uit de woorden van Huitsing. Wethouder Dagevos zei dat de ver dwijning van de stichting hem 'wee moedig stemde'. Ook hij belichtte de rol van de womngbouwstichting in het Kapelse gemeenschapsleven. Tot slot wenste hij de Regionale Woning stichting Samenwerking veel toe. MEDISCHE DIENSTEN DE BEVELANDEN 17 EN 18 DECEMBER Alarmnummer: 01100-14444 Artsen: Goes: v.a. vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur J. A. v. d. Werff. Wijn- gaardstr. 51. tel 27451 Spreekuur voor spoedgevallen 10.00-10.30 en 17.00-17.30 u. Hcinkenszand. 's-H. Arendskerke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: de prak tijk van G. A. C. Aamoutse. D. P. van Driel en A. P. v. d. Vlugt wordt waargenomen door J. J. Harten, Cla ra's Pad 12, Heinkenszand, tel. 01106- 1234. Boodschappen zo mogelijk tus sen 9.00-10.00 uur. Heinkenszand e.o.: v.a. vr. 17.30 u. tot ma 8 30 uur:'praktijk J. A. Fortrie: dienst J. A. Fortrie, Clara's Pad 31, Heinkenszand, tel. 01106-3074. Hansweert, Kruiningen, Yerseke: v.a. vr. 19.00 u. tot zo. 22.00 u.: J. de Beij, Hansweert. tel 01130-1344; spreekuur voor spoedgev. 11.00-11.15 u. en 17.00- 17.15 u. Boodschappen zo mogelijk voor 10.00 uur. Krabbendijke, Waarde, Rilland- Bath: v.a. vr. 19.00 u tot zo. 22.00 u.: J. W. Kuyl. Rilland-Bath. tel. 01135-1343 Spreekuur voor spoedgev. 11.00-11.15 u. en 17.00-17.15 u. Boodschappen zo mogelijk voor 10.00 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekensker- ke, 's-Gravenpolder, Ovezande, 's- Heerenhoek: de praktijk van J. Geld of, E. Th. Klapwijk, J. M. A. Kole, A Korstanje en H. H. M. Zwartelé wordt waargenomen door S. E. J. Wöst- mann, Nieuwstr. 18a, Ovezande, tel. 01195-450 Kloetinge, Kapelle. Wemeldinge: v.a. zat. 8.00 uur wordt de praktijk van H J Entink, M. B. Riemeijer en D. Vreeswijk waargenomen door J. K. J. Eckhardt, Wemeldinge, tel. 01192- Raad Kapelle praat over begroting '84 KAPELLE De gemeenteraad van Kapelle behandelt dinsdag de begro ting voor 1984. Aan het begin van de raadsvergadering, die om 16.30 uur begint, krijgen de fractievoorzitters gelegenheid hun algemene beschou wingen te houden. Vervolgens geven burgemeester en wethouders antwoord, waarna de zo genaamde re- en duplieken op het programma staan. Na de vaststelling van de begroting komt de verhoging van een aantal belastingen en tarie ven aan de orde. Als de jaarlijkse financiële debatten achter de rug zijn, buigt de raad zich over een aantal andere agendapunten. 1438; spreekuur voor spoedgev. ]h 11 15 en 17.00-17.15 u. Noord-Beveland: de praktijk vanB; H Hasken wordt waargenomen dj] J A. van Arkel, Wissenkerke, a 01107-1318 Spreekuur voor spoed» vallen 11.00-11.30 uur. De praktijk van J A. Kersseboj wordt waargenomen door W. J Kv Wassink. Colijnsplaat. tel. 01199-36 Spreekuur voor spoedgevallen lljj 11 30 uur. Chirurgendienst: Dr. H. Bruins Slot, tel. 01100-283S4 Tandartsdiensten: J. A. ten Haaf, Van Hallstr. 2, G« tel. 01100-15716. Spreekuren zat zondagmorgen 10.00-11.00 uur. Apotheek: De Zeeuwsche Apotheek, Gr. Marl 10, tel. 15255. Geopend voorspoedt? zat. 8.30-17.30 uur en zondag loj 11.30 uur en 16.00-18.00 uur. Ziekenauto's Centr. Post Ambulance Vervoer, a Dierenartsen Goes, Ovezande, Kruiningen: J r. Gaakeer, Ovezande, teL 01195-283 sites zo mogelijk aanvragen voorSj uur. Goes, Heinkenszand, Noord-Bte land: dr. M. P C. Karelse. 's-H? Hendrikskinderendijk 118, Goes,i 01100-20656. Visites zo mogelijks vragen voor 9.00 uur. Yerseke en omg.: (kleine huisdiera mevr. L. Huiskes-Comelisse. Molt laan 24, Yerseke. tel.01131-2756. Walcheren: dierenartsenprate) Oostkapelle, tel. 01188-1443. Spr^ uur 13.00 en 19.00 uur Oude Dombi» seweg 33a. Consult na telef. afsprci visites aanvragen 8-9 uur. Wijkverpleging Goes, Willielminadorp, Kloetinp Kattendijke: voor de bereikbaar^ van de weekend- en avonddia krijgt u informatie via het antivwi apparaat op telef.nr. 01100-12456 Borssele, Nieuwdorp, Lewedorp.i Heerenhoek, Heinkenszand, Ni» Ellewoutsdijk, Driewegen, Baarlü Oudelande, Kwadendamme, Hwó kenskerke, Ovezande, 's-H. Anti kerke, 's-H. H.kinderen, 's-Grai? polder en 's-H. Abtskerke: br. P n Netten. Nieuwdorp, tel. 01196-1342 Zuid-Beveland-Oost: zr. B. F.ia Stenge 18. Yerseke. tel. 01131-332 Noord-Beveland en Wolphaartsdij Voor de bereikbaarheid van de «s end- en avonddienst krijgt u infoni tie via het antwoordapparaat op lef.nr. 01108-1378. GEMEENTE OUIVELAND Openbare kennisgeving le herziening bestemmingsplan 'Sirjansland' De burgemeester van Duiveland maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6 van de wet op de ruimtelijke ordening, bekend, dat gedeputeerde staten van Zeeland bij hun besluit van 5 juli 1983,4e afdeling, bureau'rov, nr 1345/702/282. gedeeltelijk goedkeuring hebben verleend aan de door de raad van de gemeente Duiveland bij besluit van 1 juli 1982, Rb nr 1982/69, vastgestelde le herziening van het be stemmingsplan 'Sirjansland'. Goedkeuring is onthouden aan een gedeelte van de bij de le herziening van het bestemmingsplan behorende plankaart. alsmede aan enkele bepa lingen van de bij deze herziening van het plan behorende voorschriften. Het besluit van gedeputeerde staten ligt met de gedeeltelijk goedgekeurde le herziening van het bestemmingsplan 'Siijansland' met ingang van 20 december 1983 gedurende een maand op de gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage Gedurende deze termijn kunnen beroep instellen bij de Kroon: a. zij die zich tijdig met beswaren zowel tot de gemeenteraad als tot gedeputeerde staten hebben gewend; b. degenen die zich tijdig tot gedeputeerde sta ten hebben gewend met bezwaren tegen wijzi gingen, welke bij de vaststelling van de herziening in het ontwerp zijn aangebracht en aan een ieder die bezwaren heeft tegen de gedeeltelijke onthouding van goedkeuring door gedeputeerde staten. De beroepschriften moeten worden gericht aan H.M. de koningin doch moeten worden ingediend bh de afdeling voor de geschillen van bestuur van de raad van state. Binnenhof 1 te 's-Gravenhage. Nieuwerkerk, 14 december 1983. GEMEENTE WESTERSCHOUWEN Bestemmingsplan Zeebad Nieuw-Haamstede, le herziening De burgemeester van bovengenoemde gemeente brengt ter openbare kennis: I dat bij Koninklijk Besluit van 21 november 1983, nr. 38. het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 25 november 1980, afd 4, bur. r.o., no. 754/401, strekkende tot goedkeuring van de le herziening van het bestemmingsplan Zeebad Nieuw-Haamstede, vastgesteld door de raad der gemeente Wes- terschouwen op 17 maart 1980, in zoverre is vernietigd, dat alsnog goedkeuring is onthou den aan: het nader op de plankaart aangege ven gedeelte binnen de aanduiding 'grens le planverandering' ter hoogte van het Vuurto renpad; II. dat voornoemd besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland, met uitzondering van het onder sub I vermelde, onherroepelijk is ge worden De eerste herziening van het bestemmingsplan Zeebad Nieuw-Haamstede ligt vanaf 19 decem ber 1983 ter gemeentesecretarie te Haamstede voor een ieder ter inzage. Burgh-Haamstede. 12 december 1983. De burgemeester voornoemd. J. L. Niemantsverdriet-Leenheer. het restaurant waar U -s- ècht UIT bent! si?M onze uitgebreide Kerst-mfo aangevraagd een diner-cadeaubon gehaald van onze wildspecialiteiten genoten gereserveerd voor uw personeelsfeest of familiediner Goes, Beestenmarkt 14, tel. 01100-20818. SLEUTELS MAKEN O klaar tarwijl u wacht FAASE sleutelservice Korta Vorststraat 12, Goaa Hcidctuin bij uw huis?Tennisbanen om de hoek: Blijvend vrij uitzicht? Marmeren keuken? Café op loopafstand? Tweepersoons badkuip? Zet 't groot in dc krant, want: Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. tin dc makelaar w eet van wanten en kramen. STATENBIJBEL met volledige kanttekeningen en ongeveer 1.000 zwart wit illustraties naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur, in één deel geheel in leder gebonden formaat 27x37 crr.. voorzien van 8 koperen hoeken en 2 koperen sloten, prijs 940,-. Ook leverbaar in kunstledergn band met twee koperen sloten f 440,-, zonder sloten f 295.- 9 Psalmbijbels met gouden slotje en overslaande flap met doublé slotje en overslaande flap met doublé slotje zonder overslaande flap met zilveren slotje goedkopere uitgave met zilveren slotje 695,- 575,- 440,- 385,- 295,- 9 Bijbelverklaringen Dachels bijbelverklaring van het Oude en Nieuwe .Testament volgens de Statenvertaling, met in de tekst ingelaste verklaringen en opmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden. 10 Delen compleet 900- losse delen 95,- Na 31 dec. 950,-, losse delen 100,- Matthew Henry's verklaring van het Oude en Nieuwe Testament. Deze wereldberoemde uitgaven is opnieuw uitgegeven, verdeeld in 6 delen voor het O.T. en 3 delen voor het N.T. Prijs compleet 675,-, losse delen worden niet verkocht. Alles uit deze advertentie wordt door ons direkt uit voorraad geleverd. Indien u dit wenst komen we graag met deze werken bij u aan huis zodat u thuis rustig kunt ki|ken en kiezen. Uw oude boeken en bijbels worden door ons gekocht of vakkundig gerestaureerd. Wijngaardstraat 10, 4401 CS Yerseke, telefoon 01131-2907. GEMEENTE DUIVELAND Openbare kennisgeving ontwerp-bestemmingsplan 'KOM Oosterland' De burgemeester van Duiveland maakt ter vol doening aan het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend, dat met ingang van 20 december 1983 gedurende één maand ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt, het ontwerp-bestemmingsplan 'KOM Oosterland' (omvattende de gehele kom van Oosterland) met de daarbij behorende toelich ting en voorschriften. Gedurende genoemde termijn kan een ieder tegen dit ontwerp-bestemmingsplan schriftelijk bezwaren indienen bij de gemeenteraad. Nieuwerkerk, 14 december 1983. GEMEENTE DUIVELAND Openbare kennisgeving 2e planverandering bestemmingsplan 'Ouwerkerk' De burgemeester van Duiveland brengt ter open bare kennis, dat met ingang van 20 december 1983 gedurende één maand ter secretarie van die gemeente voor een ieder ter inzage ligt, hel ontwerp van de 2e planverandering van he: bestemmingsplan 'Ouwerkerk', met de daarbj behorende toelichting en voorschriften. Gedurende genoemde termijn kunnen door eet ieder, tegen het ontwerp met voojrschnto schriftelijk bezwaren worden ingediend bij df gemeenteraad. Nieuwerkerk, 14 december 1983. Nu nog 2 stuks FORD ORION GL met o.a.: open dak, 5-versnellingsbak, links en rechts van binnenuit verstelbare buitenspiegel, 4-deurs uitvoering, halogeen koplampen, mistachterlicht, radio met voordruktoetsen, verstelbare hoofdsteu nen vóór, in twee delen neerklapbare achterbank, transistorontsteking, hydraulische klepstoters, rembekrachtiging remkrachtbegrenzer, onafhankelijke wielophanging rondom, extra geluidsisolatiepakket, 5 extra waarschuwingslampjes, ML-tectyl behandeling, 6 jaar carrosseriegarantie, etc. Van 25.000,- Levering jan. '84 mogelijk. westhavendijk 150 4463 AE goes 01100 20440

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 30