Omzet vismijn Vlissingen in 10 jaar vervijfvoudigd Hlverschat Serooskerke9 wordt in februari geveild ELLEWOUTSDIJK Wethouder wordt 'niet goed' van de provinciale nota's... EERSTE PAAL NIEUWE VOORZIENING kan de kleinste school van Zeeland overleven? VRIJDAG 16 DECEMBER 1983 ;P2XI/Prt*vlrtéie VLISSINGEN - „Deze eerste paal is een stap op weg naar een totale oplossing. Deze sector biedt in Vlissingen werkgelegenheid aan ongeveer 350 mensen en het is voor de gemeente een eoede zaak die ontwikkeling te stimuleren". Dit zei wethouder ing G. J. A. M. Adan van onder iaeer visserijzaken donderdag in zijn toespraak ter gelegenheid van het slaan van de officiële eerste paal voor de nieuwe vismijn in Vlissingen. Uaegebeurtenis op de landtong tus- laatste tien jaar is. zo zei de wethou- deze snelle ontwikkeling voor pro- sB de eerste en tweede Binnenhaven der. de omzet van de vismijn vervijf- blemen". isrd bijgewoond door een groot aan- voudigd. al vertegenwoordigers uit de visserij- De uitbreidingen van de huidige vis- _aej(ji het college van b en w en ..Een ontwikkeling die tegen ieders mijn aan de Koningsweg, in 1975 en "ifaneenteraadsleden. verwachting inging, behalve tegen 1980. waren in feite al achterhaald de verwachting van de vissers. Zij toen de werkzaamheden klaar waren, jethouder Adan schetste in zijn toe- hebben hun vloot steeds gemoderni- aldus de heer Adan Met de vergroting sraak tijdens een bijeenkomst, m de seerd en zjj stelden de gemeente met van de werkruimte van 1000 naar 2400 5a j-jtionsrestauratie de ontwikkelin- pjl rond het Vismijnbedrijf sinds het 73J1 kracht worden van de verorde- 3, op de vismijn in 1938. In de yoej yan Jg rem; scJ,a(je drie aUto'S Auto's vernield lij slippartijen TERHOLE Bij twee eenzijdige ongelukken op rijksweg 60 nabij Ter- bole zijn donderdagmorgen twee per sonenauto's geheel vernield. Het eer ste ongeluk gebeurde omstreeks kwart voor acht. Bij een flauwe bocht naar links op de rijksweg raak te de bestuurder van de auto G. H. uit door de gladheid in een slip, waardoor de auto op zijn kop in een sloot terecht kwam. Omstreeks halftien reed mevrouw M. richting Kloosterzande. Bij een Cauwe bocht naar rechts kwam zij door de gladheid ook in een slip, schoof over de groenstrook en het getspad en kwam uiteindelijk in een weiland tot stilstand. Persoonlijke on gelukken deden zich niet voor. Wegschap wil miljoen uitdelen aan gemeenten en t Waterschap MIDDELBURG - Het Wegschap Wal cheren heeft aan 1982 een voordelig uldo van een miljoen en veertigdui zend gulden overgehouden, zo deelde voorzitter mr B. J. van Putten don derdag in Middelburg mee. In het voorjaar van 1984 zal het schap be ilissen over wat er met dat geld [ebeurt maar Van Putten deelde gis teren op voorhand mee dat het dage lijks bestuur er geen enkel bezwaar legen heeft om dit geld aan de acht Walcherse gemeenten en het wateres- Walcheren terug te geven. Het algemeen bestuur van het schap serd het tijdens dezelfde vergadering eens over een nieuwe verdeelsleutel ie nadelig is voor de plattelandsge- inten. Voorzitter Van Putten wees erop dat de meevaller voor deze ge beenten de pijn van de nieuwe rege ling (zo die wordt goedgekeurd! kan verachten. Alle aanwezigen toonden ich ingenomen met zijn aankondi ging. Alleen één vertegenwoordiger ran het Waterschap Walcheren vond dat het geld bij het wegschap moet "HJven. Met als motivering dat het ok voor wegenonderhoud beschik- gesteld en daarvoor besteed noet worden. CdA-kamerlid kinema spreekt Oostburg OOSTBURG Het CDA-tweede ka- drs. Marlen Beinema spreekt vanavond (vrijdag) tijdens een CDA- tijeenkomstin 'De Eenhoorn' in Oost- faig. Hij belicht de positie van het hijzonder onderwijs en het CDA- &ndount ten aanzien van het stelsel ®i sociale zekerheden De bijeen komst begint om halfacht. HULST Bij een botsing in de Sportlaan in Hulst zijn donderdag morgen om kwart voor tien drie perso nenauto's beschadigd. Het ongeluk gebeurde toen de bestuurder van de personenauto C. van G. uit Hulst iets aan passanten wilde vragen, waarbij zijn voet van de rem schoot. Daardoor kwam zijn auto in botsing met een geparkeerde auto van E J. uit Hulst. Die auto schoot vooruit en botste tegen de auto van P. P. uit Klooster zande die voor de auto van J. stond geparkeerd. vierkante meter die door de bouw van de nieuwe vismijn wordt bewerkstel ligd, een kadelengte van 250 meter met uitbreidingsmogelijkheden tot 400 meter en een parkeerterrein van 2500 vierkante meter dat mogelijk in de toekomst ook verder wordt uitge breid, is volgens wethouder Adan een groot deel van de problemen opgelost. Tot gedeputeerde drs R C E. Barbé van onder meer visserijzaken, die de bijeenkomst bijwoonde, zei hij: We zijn er echter nog niet met de vismijn, ik komnog wel eens langs De nieuwe vismijn wordt gebouwd door de Bataafse Aannemingsmaat schappij. De bouwkosten zijn ge raamd op ruim vier miljoen gulden, de inrichtingskosten op ruim vijf ton De heer J. Stada. vestigingshoofd van de BAM overhandigde de heer Adan het boek 'Zeeland in oude kaarten' als herinnering aan het slaan van de eerste paal Vervolgens werd hel woord gevoerd door verschillende vertegenwoordi gers uit de visserij, onder wie ere voorzitter van Zevibel de heer M. Siereveld, en vishandelaren. Onder grote belangstelling, vooral ook uit de visserijioereld, sloeg de Vlissingse wethouder Adan donderdag de eerste paal voor de bouw van een nieuwe vismijn in Vlissingen. TERNEUZEN Wet- houder J. van Schaik van Axel vindt dal de provincie teveel en vaak te ingewikkeld geschre ven nota's uitbrengt. „Ik word er niet goed van. Als ik zo'n stuk lees, denk ik. waar ben ik aan begonnen?" zei hij donderdagmorgen te gen gedeputeerde E. Maris-Koster tijdens het periodiek overleg over het welzijnsbeleid in Terneuzen. Volgens de Axelse wet houder realiseert het provinciaal bestuur zich onvoldoende dat be stuurders van kleinere i gemeenten nauwelijks de tijd hebben om de- papierlawine van rijk en provincie te verwer ken. „En als ik dan het taalgebruik zie, begin ik echt icel eens aan mezelf te twijfelen Mevrouw Maris - die Van Schaik's noodkreet vaker had gehoord, ook als het gaal om een be leidsterrein als ruimte lijke ordening - erkende dat er heel wat nota's worden gepubliceerd. .Maar dat is noodzake lijk om de staten inzicht te geven in het beleid". Het taalgebruik is min der beroerd dan de wet houder (in het dagelijks leven leraar Neder lands) schetst, vond ze. Al is er in de commissie bestuur/bestuurden wel eens voor gepleit om de ambtenaren een cursus te laten volgen. Van Schaik bleef bij zijn standpunt Houdt de no ta-vloed aan, dan zullen steeds meer colleges van b en w de stukken voor kennisgeving aanne men. Daarmee worden ze zinloos, waarschuw de hij. SEROOSKERKE (W) - De 'zilver- dut' van Serooskerke wordt tussen Sm24 februari volgend jaar geveild Amsterdam. Dat is het resultaat uitvoerig overleg tussen de di- "«leur van het Munten- en Pennin- imiabinet in Den Haag en het ge- ^nlebestuur van Veere, dat eige- "uf is van het grootste deel van de Baten. E'ü bekend werden de. in totaal 853 faten. begin juni 1979 gevonden in -grondonder het gesloopte hotel De Wenboom, dat heeft gestaan op de Wt van het Dorpsplein in Seroos- Vurige procedures volgden waar- knoest worden uitegemaakt wie de j^tcn uiteindelijk mocht houden, «gezusters Geldof namelijk vonden ie vondst hen toekwam, omdat de Cnten waren gevonden in de grond üeieedom was geweest van hun in SB overleden vader Frans Geldof. [verkochten de grond in maart 1979 "Ie gemeente Veere. In de ver- ^pacte werd overeengekomen dat *-==t geld dat in of 'op' het gekochte fjorden gevonden, zou toekomen 10 erven. Daarna begon een twee jaar durende Den Haag oordeelden anders en de procedure, omdat de gezusters de munten werden aan de gemeente Vee gevonden munten als geld beschouw- re toegewezen, omdat ze met als gel den. Maar zowel de rechtbank in dig betaalmiddel konden worden Dat Middelburg als het Gerechtshof in gebeurde eind maart 1981 Een deel van de muntenschat van Serooskerke. Wel werd een overeenkomst gesloten met de vinders van de munten, de heren S. Koole (destijds gemeenteop zichter) en L Jacobsen. gemeente werkman. Zij hebben 288 munten gkregen. die tegelijk met het Veerse aandeel zullen worden geveild Veere laat 421 munten veilen van de 565 Het is de bedoeling dat er 53 i bijzonderei munten in het museum De Vierschaar in het Veerse stadhuis worden ten toongesteld De gemeente wil 69 mun ten. waarvan vele identieke exempla ren. bewaren als relatiegeschenk cn 22 stuks worden .verkocht aan hel Pen ningenkabinet. omdat dat munten zijn die van historisch belang worden geacht. Het gaat om zilveren munten uit de zestiende en de zeventiende eeuw. waaronder bijvoorbeeld een Campen schelling, een kwart pentagon uit 1624 en een Brabantse ducaton (1639). Voordat de 'zilverschat' wordt ge veild. zullen de munten in Seroosker ke worden geëxposeerd, vermoede lijk in gebouw De Zandpul. Dat ge beurt twee weken voor de veiling. Belangstellenden kunnen in Seroos kerke al inschrijven op de munten. Wie als argeloze voorbijganger tijdens het speelkwartier net school plein van de openbare lagere school in Ellewoutsdijk passeert vraagt zich af: wat zijn er toch weinig kinderen. Misschien een griep-epidemie? Maar het zijn in Ellewoutsdijk niet de kinderen die ziek zijn, doch de school. Met in totaal acht leerlingen, is de lagere school van Ellewoutsdijk de kleinste in Zeeland. Een goed gevuld schoolplein is er al jaren niet meer bij. De school is aangestoken door het 'kleine- kernenvirus' dat meer dorpen teistert en een uitholling van de dorps voorzieningen als gevolg heeft. Bewoners van dergelijke dorpen bewe ren dat de bouw van nieuwe woningen het beste medicijn is om deze ziekte te bestrijden, maar het is opvallend dat bestuurders die verant woordelijk zijn voor woningbouw dit nog al eens tegenspreken. In Ellewoutsdijk begonnen de pro- van de oudercommissie. In Elle- blemen met de school echt te nijpen woutsdijk zijn pas 10 nieuwe huizen toen vijf jaar geleden de tweede gereedgekomen en die waren bin- onderwijskracht moest verdwijnen in verband met het lage leerlingtal. twee maanden bewoond. De oudercommissie is naar aanleiding Al die jaren heeft de dorpsgemeen- van de bouw van die huizen op schap actie gevoerd om aandacht te bezoek geweest bij de woningstich- vragen. Niet alleen voor de school, ting Borsele om te vragen of er zo maar voor het hele dorp dat meer en veel mogelijk kinderrijke gezinnen meer leek te vergrijzen Want het naar Ellewoutsdijk konden komen, moet gezegd worden, als kleinste Dat bezoek is niet tevergeefs ge- dorp van de gemgente Borsele, zijn weest. want inderdaad scharrelen er de nog geen 300 inwoners wél actief r peuters in het dorp rond Ook de gemeenteraad van Borsele Over enkele jaren moet er echter stelde vast dat de invoering van de weer gebouwd worden, zegt Haars, wet op het basisonderwijs wellicht anders ontstaat er een gat. Hij vindt veel overhoop zou kunnen gooien, het dan ook onbegrijpelijk dat er maar er moest tenminste één onder- plannen bestaan om de huizen die wijsvoorziening per dorp overblij- voor 1985 in Ellewoutsdijk waren ven. Klare en ongetwijfeld goed voorzien door te schuiven naar 1986. bedoelde taal, maar de praktijk Toch is Eijssens niet zo overtuigd pakt anders uit. Dat blijkt uit de woorden van onderwijswethouder G. W. Eijssens (VVD) die de toe komst van het schooltje in Elle woutsdijk zorgelijk inziet ,,Ik ben in ieder geval niet bereid die school als gemeente zelf te gaan betalen, als hij eventueel op grond van de rijksnormen zou moeten verdwij nen". Wat de wethouder betreft moet de school verdwijnen als een Van de noodzaak van huizenbouw, dusdanig minimumaantal leerlin- „Dat garandeert nog met dat er gen wordt bereikt, dat het uit on- kinderen naar de school komen", derwijskundig oogpunt met langer stelt hij. Van den Berg stelt echter verantwoord is om de schoof in dat wel duidelijk is welke dorpen stand te houden. Dat aantal is wat v-ia de gemeenteraad de meeste Eijssens betreft. 15 leerlingen. Het is druk op de ketel kunnen zetten. Zo nog niet duidelijk wat de staatsse- iS er in Nieuwdorp al enkele jaren Cretans over enkele maanden als achter elkaar gebouwd, vertelt de minimumaantal voor de basis- Ellewoutsdïjkse onderwijzer, school (kleuter- en lagere school wat de onderwijskundige aspecten van een kleine school betreft. samen) zal aangeven, maar i verwachting ligt dat rond de 20. Dat brengt Van den Berg naar voren, lijkt eenvoudig gezegd, maar voor dat. er geen vuütje aan de lucht is. veel kleine scholen kan net één leerling mei belang zijn. ..Ook aan een school met erg grote of minder van levens- klassen zitten nadelen. Ik kan hier veel tijd besteden aan de individue le begeleiding. Je zit in dat groepje an natuurlijk wel met zes klassen dus dat brengt een grote differentiatie met zich mee. En het is ook belang rijk dat kinderen individueel tot hun recht komen. Dat is op een grotere school weer anders. Daar trekken de kinderen zich gemakke lijk aan elkaar op. Maar ik heb wel de ervaring dat het vlekkeloos ver loopt". Toch zien het schoolhoofd P. den Berg. de oudercommissie en de voorlopige medezeggen schapsraad het wat dat aantal be treft in Ellewoutsdijk nog niet zo somber in. Om na te gaan wat de school in Ellewoutsdijk kan ver wachten hebben de dorpelingen zelf een prognose opgesteld. Bij die prognose is geen rekening gehou den met uitbreiding van het aantal gezinnen met kinderen, bij nog te plegen nieuwbouw, door geboorte van kinderen bij jonggehuwden en door koop van lege of leegkomende huizen. Uit die prognose blijkt dat in 1984 tussen 8 en 11 leerlingen verwacht worden, in 1985 tussen de 17 en 19 idaar zijn dan de kleuters bijgeteld in verband met de wet op het basisonderwijs), in 1986 tussen de 18 en 22 kinderen en in 1987 tussen de 19 en 23 kinderen. Toch is wethouder Eijssens niet onder de indruk Hij wijst erop dat de staatssecretaris een prognose verlangt over een periode van 15 jaar Ook de gemeente is bezig met het opstellen van prognoses voor alle dorpen. Uit de woorden van de wethouder blijkt dat daarbij bij voorbeeld plaatselijke 'deskundi gen worden ingeschakeld, zoals een wijkzuster, het schoolbestuur en bijvoorbeeld de kerken Maar in Ellewoutsdijk zyn ze nog met zo gelukkig met de manier waarop de gemeente werkt. Van den Berg ..Als we de school nog toekomst willen bieden dan moet er snel gehandeld worden En nu zie je bijvoorbeeld dat de gemeente met die prognoses juist in de grootste dorpen begint. Terwijl wij op dit moment de informatie nodig heb ben. omdat we willen weten wat we kunnen verwachten" Huizenbouw is de oplossing, zo klinkt uit de mond van K. Haars. lid lover zijn werk, zo bitter is hij als het gaat om het beleid van het gemeentebestuur ten aanzien van de Ellewoutsdijkse lagere school. „Kijk ze zeggen wel eens: die zit te pleiten voor het behoud van zijn eigen baantje, maar zo is het niet. Ik lig er niet wakker van dat ik misschien door het dalend aantal leerlingen mijn baan zal verliezen. Ook al is dat niet prettig. Ik strijd eigenlijk al jaren tegen een slecht beleid van de gemeente. Maar ik heb ondertussen de ervaring dat je nog het meest kan bereiken onder druk van grote groepen van de bevolking. Dat geldt zowel voor het gemeentelijk niveau als het rijksniveau". Van den Berg ver wijst naar een onderwijsbijeen- komst in Goes waar Eijssens en de Goese burgemeester W. Blanken een toelichting gaven over het toe komstbeeld van het onderwijs in die twee gemeenten. Volgens Van den Berg was het verhaal van Blanken zo duidelijk als het maar kon zijn. „Die liet weten wat de mensen kunnen verwachten, zodat ze weten waar ze aan toe zijn", herinnert Van den Berg zich. Eijssens: „Ja de Goese burgemees ter heeft gemakkelijk praten. Die hoeft zich niet bezig te houden met scholen waarop maar 8 leerlingen zitten. Die praat over grote scholen. Dan is het ook veel gemakkelijker om de mensen te laten weten waar ze aan toe zijn". Volgens Van den Berg is het in Borsele al te laat. „Over een paar maanden komt de norm van de staatssecretaris. Dan had er nu toch al lang geïnventari seerd moeten zijn om te weten hoe de huidige stand van zaken is. Sa men met de prognoses had je dan geweten waar je aan toe was". Van den Berg verwijt de wethouder dat deze de lagere school in Elle woutsdijk al heeft opgegeven. En Haars heeft al gehoord dat de wet houder gezegd zou hebben, dat hij de school in Ellewoutsdijk niet ziet zitten. Onjuist, volgens Eijssens, en hij wijst nog eens op de opknap beurt die de school in 1980 heeft gehad.- „Dat doe je niet als je een school opgeeft", is zijn antwoord. Als nu een echtpaar zou komen informeren in verband met bijvoor beeld een verhuizing naar Elle woutsdijk en ze zouden willen we ten hoe het zit met de school, zou Eijssens ze echter geen pasklaar antwoord kunnen geven: „Ik zou tegen die mensen zeggen, wacht nog een paar maanden tot de staatssecretaris de minimumgrens bekend heeft gemaakt, dan weet ik waar we aan toe zijnIn Ellewouts dijk weten ze n5xal waar ze aan toe zijn. De oudercommissie en onder wijzer hebben een plan voor een basisschool geschreven. Daarin staat de wens dat het plan ertoe kan bijdragen dat de gemeenteraad een besluit neemt waardoor een open bare basisschool in Ellewoutsdijk in het toekomstige schoolbestand voorkomt. René Schrier De eerste tot Ellewoutsdijk met schoolhoofd P van den Berg i:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 29