Fracties in raad Duiveland tegen afstoten WSW-werk plantsoenen autn adria Middenschouwen in Gezondheidsdienst WISSEL SCHOUWEN PZC/Streek weekenddiensten Twijfels over verhoging huren accommodaties voor sportverenigingen |{ötiö6cnc „PCCmihk" EXCLUSIEVE KERSTGESCHENKEN BOEKHANDEL HOEKMAN VRIJDAG 16 DECEMBER 1983 BEN W WILLEN TIEN MILLE BEZUINIGEN N1EUWERKERK De fracties van PvdA. CDA en SGP in de gemeente raad van Duiveland zijn tegen het voornemen van burgemeester en wethouders om volgend jaar tiendui zend gulden te bezuinigen op door WSW-werknemers in de buitendienst van het sociaal werkvoorzienings schap De Zuidhoek uit te voeren plantsoenwerkzaamheden. Woord voerders van deze fracties hebben dit donderdagavond duidelijk gemaakt in hun bcgrotingsbeschouwingen tij dens de raadsvergadering in het ge meentehuis te Nieuvverkerk. Deze be zuiniging zou in feite een einde ma ken aan de werkzaamheden in deze sector, aldus C. J. Hillebrand (PvdA). Verder betoogde hij dat een dergelijke maatregel 'haaks' staat op de in de wet sociale werkvoorziening aan de gemeenten opgelegde 'bevorderings plicht'. Hillebrand vond wat b en w beogen in feite een schijnbezuiniging. „Want het afstoten van WSW-werk- zaamheden verhoogt het exploitatie tekort van De Zuidhoek, dat voor een deel voor rekening van de gemeenten komt'' Ook voor de CDA-fractie was schrap pen van de kosten voor WSW-werkne mers zeker met de eerst aangewezen manier om te bezuinigen, aldus woordvoerder J. van der Maas Na mens de SGP-fractie drong L Meer man er eveneens op aan de in het Kerstconcert in Ten Anker Tholen THOLEN - In de grote zaal van huize 'Ten Anker' in Tholen gaf het jeugd koor 'Van knop tot bloem' een uitvoe ring voor de bewoners Het koor stond onder leiding van I. Riedijk. Mevrouw van den Boogaard verwelkomde het publiek, waarna het koor enkele kerstliederen tenxgehorexbracht zong samen met de bewoners. Vervol gens las Rianne de Jong het kerste vangelie uit Lucas. Voor de begelei ding zorgden Rmus Griep en Johan Geuze Mevrouw Strien bedankte het koor na afloop Politic Zicrikzee controleerde fietsen ZIERIKZEE - De rijkspolitie in Zie- rikzee heeft donderdagmorgen tussen zeven en acht uur in de gehele stad een controle uitgevoerd op fietsver lichting. Er werden 45 bekeuringen uitgedeeld vanwege ondeugdelijke, dan wel geheel ontbrekende verlich ting. geding gekomen begrotingspost te handhaven En ook hij wees het colle ge op de plicht van de gemeenten om werkopdrachten ten behoeve van het werkvoorzieningsschap te bevorde ren. B en w zyn intussen ook van plan om te besnoeien op de administratieve werkzaamheden die door de gemeen te Duiveland worden uitbesteed aan het Administratief Dienstencentrum te Goes. Maar voor de CDA-fractie met name was dit een al te indringen de zaak om zonder nadere discussie en toelichting mee in te kunnen stem men De VVD-fractie maakte zich bij mon de van E. 1'. Kuin, sterk voor uitbrei ding van de kampeermogelijkheden bij de boeren. Hij zag hierin mede een taak voor de gemeente weggelegd, gelet op het toenemende aantal vakantiegangers. Tuin vónd het ver der onterecht dat b en w vorige zomer geen gehoor hadden gegeven aan de oproep van het provinciaal bestuur om gedurende de piekperio de overloopterreinen aan te wijzen. Want de 'vijf dagen regeling' is onvol doende om de ruimte te creeercn die de provincie in gedachten heeft, al dus Tuin. Duiveland maakt al een aantal jaren pas op de plaats ten aanzien van het SCHARENDIJKE Met enige schroom heeft de gemeenteraad van Middenschouwen donderdagavond besloten toe te treden tot de districts gezondheidsdienst Zeeland (DGD). Daarmee is in de regio Schouwen- Duiveland Sint-Philipsland de vijfde gemeente over de streep. Alleen de gemeente Bruinisse heeft besloten niet mee te doen. In Zierikzee moet de beslissing nog vallen. De raad van Middenschouwën richtte zich vooral op de financiële kant van de DGD. Burgemeester W den Boer stelde vast dat de onduidelijkheden over de dienst nog steeds niet volledig zijn opgeheven. Hij vond evenwel dat de in het vooruitzicht gestelde start subsidie van zeven gulden per inwo ner de gemeente min of meer noopt om deel te nemen. „Als we in een later stadium toch aansluiten, lopen we die misschien mis zei hij W Renden (PvdAl was dat met hem eens. „We moeten die subsidie ons niet de neus voorbij laten gaan" A Koster <CDAi sprak van een warrig financieel beeld Hij maakte zich vooral bezorgd over de vraag of de gemeente de DGD wel zo makkelijk zal kunnen verlaten als de kosten uiteindelijk toch te hoog blijken te zijn. Renden pleitte er ver der voor dat in het dagelijks bestuur van de DGD een plaatsje wordt vrijge maakt voor een vertegenwoordiger van Schouwen-Duiveland Renden bleek hoogst verbaasd over het feit dat de rampenbestrijdings plannen die zullen worden gemaak; nu het gemeentelijk rampenplan ge reed is. niet openbaar zullen worden gemaakt Het is toch belangrijk dat de bevolking kennis kan nemen van dat soort zaken", betoogde hij. „Ik kan me voorstellen dat dingen die te maken hebben met s lands verdedi ging niet aan de openbaarheid kun nen worden vrijgegeven, maar om nu alles geheim te houden, dat gaat me toch te ver". Burgemeester Den Boer kon het PvdA-raadslid niet duidelijk maken waarom' de rampenbestrij dingsplannen niet openbaar worden „Het staat nu eenmaal zo in de wet", was het enige antwoord dat hij met stelligheid kon geven. Overigens be loofde hij Renden na te zullen gaan waarom dat in de wet staat. De raad stelde het rampenplan vast. De huren voor de sportvelden in Kerkwerve en Scharendijke gaan vol gend jaar omhoog van 500 tot 945 gulden per jaar. Een verhoging, waarover met de verenigingen en het ministcn van economische zaken overleg is ge voerd. Er is nu sprake van huurlaric- vcn die enigermate in overeenstem ming zijn met de accommodatie die de gemeente de sportverenigingen biedt. Als de verenigingen zelf een deel van hel onderhoud ter hand nemen, kunnen ze een korting krijgen op de huurprijs. recreatiebeleid Naast Tuin drong ook Hillebrand PvdAi er in zijn begro- imgsbeschouwing opaan te overwe gen de uitgangspunten van afgelopen jaar 'dij te stellen en wal meer tege moet te komen aan de toenemende vraag op het gebied van de sociale recreatie Meerman iSGPt keerde zich tegen uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe campings Het huidige beleid ligt geheel in onze lijn. stelde hij. Verder bepleitte Meer man bij de toegangen naar het strand je bij Óuwerkerk. borden te plaatsen waarop wordt aangeduid dat de re creant tijdens zonnen en baden ge kleed moet zijn m 'het traditionele badtenu'. Helaas hebben afgelopen zomer verscheidene recreanten zich hieraan niet gehouden, aldus de woordvoerder van de SGP-fractie. De heer J A Schiettekatle (CDA) gal nog aan dat zijn fractie zich enige zorg maakt omtrent de vorderingen van de aanbouw bij de bijzondere lagere school in Nieuwerkerk. Verder meen de hij dat de raad. gezien in het licht van de begrotingsproblematiek, zich zal moeten neerleggen bij het feit dat er bij de openbare lagere school te Nieuwerkerk geen nieuwbouw zal plaatsvinden Hij gaf in overweging het basisonderwijs bij de openbare school onder te brengen met gebruik making van het aanwezige noodlo- kaal, en een andere bestemming te geven aan de kleuterschool in de Ribesstraat Sint-Philipsland over begroting SINT-PHILIPSLAND De gemeen tebegroting voor volgend jaar vormt donderdag 21 december een van de belangrijkste punten van gesprek tij dens de vergadering van de Sint- Philipslandse gemeenteraad. De be groting komt aan het einde van de raadsvergadering, die om 19.30 uur begint, aan de orde. Bij dit financiële gedeelte'horen ook de belastingvoorstellen en de verde ling van de subsidies voor sociaal- culturele verenigingen en instellin gen Het dagelijks bestuur van de gemeente stelt voor de onroerend- goedbelastmg. de woonforenzenbelas- ting. de hondenbelasting en de lege starieven met vier procent te verho gen De reinigingsrechten moeten in de ogen van b en w met zeven procent omhoog. Tijdens de raadsvergadering'zal op nieuw worden gepraat over de begro ting van de stichting Dorpsbelangen voor 1984 Tijdens de vorige raadsver gadering werden vragen gesteld over bezuinigingsmogelijkheden bij de stichting, die dorpshuis De Wimpel beheert en exploiteert. De begroting blijkt nu met 13.000 gulden te kunnen worden verlaagd. Daardoor wordt ook het exploitatietekort minder. De raad gaat het pok hebben over de verdeling van het rekeningsoverschot over 1981 (170.000 guldem Med. diensten Sch. Duiveland, Tholen. St. Philipsland 17 - 18 dec. Alarmnummer Sch. Duiveland 01100- 14444 Alarmnummer Tholen en St. Philips- land 0011 Zierikzee: v a. vr 19.00 uur tot ma. 08.00 uur A W van Geer. Zierikzee, tel. 01110-2080. spreekuur voor spoed gevallen 11 00-11.30 uur. Westhoek en Brouwershaven: v a. vr. 18.00 uur tot ma 08.00 uur" L. A. M. Bruel, ,De Waag' Markt 32, Brouwers haven. tel 01119-1280, spreekuur voor spoedgev. 11.30-12.00 uur en 16.30- 17.00 uur. Kerstfeest voor bejaarden Óuwerkerk ÓUWERKERK - De bejaardensoos m Óuwerkerk houdt woensdagmiddag 21 december de jaarlijkse viering van het kerstfeest De bijeenkomst in het dorpshuis begint om 14.00 uur Kruisvereniging in Óuwerkerk hield informatie-avond ÓUWERKERK - De afdeling Óuwer kerk van de Kruisvereniging hield in het dorpshuis een informatie-avond, waar met name gesproken werd over het onderwerp 'Veiligheid in en om het huis'. De heer R. Ruijken uit Oijen gaf een uiteenzetting over de gevaren die in de privé-sfeer op de loer liggen, gevolgd door een dia vertoning. De voorzitter van de kring Schouwen- Duiveland van de Kruisvereniging, de heer J W. de Jonge uit Renesse. richtte zich na afloop van de lezing tot de heer M. J van Damme, die is afgetreden als voorzitter van de afde ling Óuwerkerk Hij bracht de activi teiten die de heer Van Damme vele jaren voor het kruiswerk heeft ver richt onder de aandacht en overhan digde hem als blijk van waardering de legpenning met bijbehorende Kruis- speld. alsmede een geschenkenbon De scheldende voorzitter sprak ten slotte een dankwoord RAAD DUIVELAND NIEUWERKERK De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Duiveland vindt dat b en w moeten proberen om een evenwicht te zoeken tussen zelf werkzaamheid van leden van de sportverenigingen en de huurtarie- ven voor de accommodaties. C. J. Hillebrand bracht dit donderdag avond naar voren in de algemene beschouwing van de PvdA over de begroting 1984, tijdens de raadsver gadering in Nieuwerkerk. Hij plaatste zijn opmerking in het bijzonder met het oog op het voorne men van burgemeester en wethouders om volgend ïaar met de sportvereni gingen te gaan praten teneinde te bezien of er in goed overleg besparin gen kunnen worden verkregen In de begrotingsbnef geeft het college ove rigens al aan dat aan een bijstelling van de geldende tarieven voor de sportvoorzienyigen wel niet ontko men zal kunnen worden. Daaromtrent zal een onderzoek worden ingesteld en aan de hand van de uitkomsten daarvan en het overleg met de vereni gingen willen b en w de raad nadere voorstellen doen. Hillebrand tekende bij een en ander aan dat de te ver wachten bezuinigingsmaatregelen een zware financiële druk op de sport verenigingen zullen leggen. J. van der Maas (CDA) stelde dat b en w zich niet teveel moeten voorstellen van een verhoging v.an de tarieven voor de sportaccommodaties. „Want het is bekend wat er voor de vereni gingen nodig is om de zaken draaien de te houden. Een verhoging aan de ene kant bewerkstelligt weer vragen om hogere subsidie aan de andere kant. En daarbij moeten we in het oog houden dat velen geheel belangeloos ten behoeve van de jeugd een flink stuk werk verzetten", aldus Van der Maas. L. Meerman iSGP) betoogde zijn in stemming met het door b en w aange kondigde onderzoek. B en w van Duiveland antwoorden op de begrotingsbeschouwingen in de raadsvergadering van donderdag 29 december In deze vergadering komt ook de uiteindelijke vaststelling van de begroting 1984 aan de orde. Bruinisse. Oosterland en N'iem, kerk: v a vr 18.00 uur tot ma. 01 uur: M. M. v. d Berg. Nieuwerkerk! 01114-1810. Stavenisse, St. Maartendijk, SLj naland, Scherpenisse: ipatie-j dokter v d Bel) J H E Jansen Maartendijk. tel. 01666-4126. St. Philipsland en Nw. Vossemwr van Doesburg, St. Philipsland,1 01677-2500. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Thok Scherpenisse: (patiënten doi Padti R H Padt, Schoolstr. Poortvliet, tel. 01662-2400. Dierenartsen Haamstede: M K. Buth. tel oil; 2254, v a zat. 09.00 uur. Tholen: A. Rinses en W Brons,® bellen nr 01666-2596; kleine huis; ren weekendspreekuur Proving weg 2, St. Maartendijk op zat 08; 09 00 uur en Botermarkt 10, ThcO van 11.00-12.00 uur. Tandartsdiensten Sch. Duiveland: R. Backer. Pos# 14. Bruinisse, tel. 01113-2666; sp« uur voor spoedgevallen zat ern 17.00-17.30 uur. Apotheek Apotheek 'Zierikzee' Dam 01110-2906. geopend zat 09.( uur en 16.30-17.30 uur. zondag ll| 12.30 uur en 18.00-18.30 uur. Wijkverpleging Tholen en St. Philipsland: za zr van Vliet, tel 01665-2173, b.gg.OUl 14444. zo. zr. J. Dingemanse. j 01677-3246, b.g.g. 01100-14444. Bruinisse en Duiveland: zr. I. Dek» Badhuisstr. 3, Nieuwerkerk, tel.011 1228. Schouwen: zr. W. Sleutel, Burgh» weg 41, Haamstede, tel. 01115-122! Zierikzee: zr H de Bruine, Nlen Havenweg 7. Burgh Haamstede, 01115-1241. Adventsvesperdienst in s-Gravenpolder 's-GRAVENPOLDER In de h vormde kerk te 's-Gravenpd wordt zondag de laatste van eens van vier adventsvesperdiensten houden. Ds G. Schreuder. ziekeifi spredikant te Goes, zal een media houden over het onderwerp "Wcci van het leven'. De hervormdgerd meerde cantonj onder leiding j cantor organist J. van Erk ore steunt de zang van de gemeente I dienst begint om 19.00 uur GEMEENTE DUIVELAND Openbare kennisgeving le herziening bestemmingsplan 'Sirjansland' De burgemeester van Duiveland maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28, lid 6 van de wet op de ruimtelijke ordening, bekend, dat gedeputeerde staten van Zeeland bij hun besluit van 5 juli 1983, 4e afdeling, bureau rov. nr 1345/702/282, gedeeltelijk goedkeuring hebben verleend aan de door de raad van de gemeente Duiveland bij besluit van 1 juli 1982. Rb nr 1982/69, vastgestelde le herziening van het be stemmingsplan 'Sirjansland'. Goedkeuring is onthouden aan een gedeelte van de bij de le herziening van het bestemmingsplan behorende plankaart. alsmede aan enkele bepa lingen van de bij deze herziening van het plan behorende voorschriften. Het besluit van gedeputeerde staten ligt met de gedeeltelijk goedgekeurde le herziening van het bestemmingsplan Sirjansland' met ingang van 20 december 1983 gedurende een maand op de gemeentesecretarie voor eer. ieder ter inzage Gedurende deze termijn kunnen beroep instellen bij de Kroon: a. zij die zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot gedeputeerde staten hebben gewend, b. degenen die zich tijdig tot gedeputeerde sta ten hebben gewend met bezwaren tegen wijzi gingen, welke bij de vaststelling van de herziening in het ontwerp zijn aangebracht en aan een ieder die bezwaren heeft tegen de gedeeltelijke onthouding van goedkeuring door gedeputeerde staten. De beroepschriften moeten worden gericht aan H M. de koningin doch moeten worden ingediend bij de afdeling voorde geschillen van bestuur van de raad van state. Binnenhof 1 te 's-Gravenhage Nieuwerkerk, 14 december 1983. GEMEENTE WESTERSCHOUWEN Bestemmingsplan Zeebad Nieuw-Haamstede, le herziening De burgemeester van bovengenoemde gemeente brengt ter openbare kennis: I, dat bij Koninklijk Besluit van 21 november 1983, nr. 38, het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 25 november 1980, afd 4. bur. r.o no. 754/401, strekkende tot goedkeuring van de le herziening van het bestemmingsplan Zeebad Nieuw-Haamstede, yastgesteld door de raad der gemeente Wes- terschouwen op 17 maart 1980, in zoverre is vernietigd, dat alsnog goedkeuring is onthou den aan het nader op de plankaart aangege ven gedeelte binnen de aanduiding 'grens le planverandenng' ter hoogte van het Vuurto renpad; n. dat voornoemd besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland, met uitzondering van het onder sub I vermelde, onherroepelijk is ge worden De eerste herziening van het bestemmingsplan Zeebad Nieuw-Haamstede ligt vanaf 19 decem ber 1983 ter gemeentesecretarie te Haamstede voor een ieder ter inzage Burgh-Haamstede. 12 december 1983 De burgemeester voornoemd. V J L. Niemantsverdnet-Leenheer. het restaurant B waar U ----- r* écht UIT bent! Siïli heeft u al onze uitgebreide Kerst-mfo aangevraagd een diner-cadeaubon gehaald van onze wildspecialiteiten genoten gereserveerd voor uw personeelsfeest of familiediner Goes, Beestenmarkt 14, tel. 01100-20818. SLEUTELS MAKEN FAASE sleutelservice I leidetuin bij uwhuis?Tennisbancn om dc hoek: Blijvend vrij uitzicht? Marmeren keuken? Cafe op loopafstand? Tweepersoons badkuip? Zet 'l groot in dc krant, want: Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. F.n de makelaar weet van wanten en kranten. STATENBIJBEL met volledige kanttekeningen en ongeveer 1 000 zwart wit illustraties naar de beste uitgaven van Jacob en Pieter Keur. in één deel geheel in leder gebonden formaat 27x37 cm. voorzien van 8 koperen hoeken en 2 koperen sloten, prijs 940,-. Ook leverbaar in kunstlederen band met twee koperen sloten 440,-, zonder sloten 295.- t Psalmbijbels mei gouden slotje en overslaande flap met doublé slotje en overslaande flap met doublé slotje zonder overslaande flap met zilveren slotje goedkopere uitgave met zilveren slotje 695,- 575,- 440,- 385,- 295,- Bijbelverklaringen Dachels bijbelverklaring van het Oude en Nieuwe Testament volgens de Statenvertaling, met in de lekst ingelaste verklaringen en opmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden 10 Delen compleet 900 - losse delen 95.-. Na 31 dec, 950,-, losse delen 100,-. Matthew Henry's verklaring van het Oude en Nieuwe Testament. Deze wereldberoemde uitgaven is opnieuw uitgegeven, verdeeld in 6 delen voor het O T. en 3 delen voor het N T Prijs compleet 675,-, losse delen worden niet verkocht Alles uit deze advertentie wordt door ons direkt uit voorraad geleverd. Indien u dit wenst komen we graag met deze werken bij u aan huis zodat u thuis rustig kunt ki|ken en kiezen Uw oude boeken en bijbels worden door ons gekocht of vakkundig gerestaureerd. Wijngaardstraat 10, 4401 CS Yerseke, telefoon 01131-2907. GEMEENTE DUIVELAND Openbare kennisgeving ontwerp-bestemmingsplan 'KOM Oosterland' De burgemeester van Duiveland maakt ter vol doening aan het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend, dat met ingang van 20 december 1983 gedurende één maand ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt. het ontwerp-bestemmingsplan 'KOM Oosterland' (omvattende de gehele kom van Oosterland) met de daarbij behorende toelich ting en voorschriften. Gedurende genoemde termijn kan een ieder tegen dit ontwerp-bestemmingsplan schriftelijk bezwaren indienen bij de gemeenteraad. Nieuwerkerk, 14 december 1983. GEMEENTE DUIVELAND Openbare kennisgeving 2e planverandering bestemmingsplan 'Óuwerkerk' De burgemeester van Duiveland brengt ter open bare kennis, dat, met. ingang van 20 decern!» 1983 gedurende één maand ter secretarie van dit gemeente voor een ieder ter inzage ligt, hei ontwerp van de 2e planverandering van hel bestemmingsplan 'Óuwerkerk'. met de d behorende toelichting en voorschriften. Gedurende genoemde termijn kunnen dooree: ieder, tegen het ontwerp met voorschriften schriftelijk bezwaren worden ingediend bij df gemeenteraad. Nieuwerkerk. 14 december 1983. INIu nog 2 stuks FORD ORION GL met o.a.: open dak, 5-versnellingsbak, links en rechts van binnenuit verstelbare buitenspiegel, 4-deurs uitvoering, halogeen koplampen, mistachterlicht, radio met voordruktoetsen, verstelbare hoofdsteu nen vóór, in twee delen neerklapbare achterbank, transistorontsteking, hydraulische klepstoters, rembekrachtiging remkrachtbegrenzer, onafhankelijke wielophanging rondom, extra geluidsisolatiepakket, 5 extra waarschuwingslampjes, ML-tectyl behandeling, 6 jaar carrosseriegarantie, etc. Van 25.000,- Levering jan. '84 mogelijk. westhavendijk 150 4463 AE goes 01100 20440

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 28