Omzet vismijn Vlissingen in 10 jaar vervijfvoudigd Zilver schat Se wordt in februari geveild J ELLEWOUTSDIJK Wethouder wordt 'niet goed' van de provinciale nota's... ?zc7 eerste paal nieuwe voorziening kan de kleinste school van Zeeland overleven? VRIJDAG 16 DECEMBER 1983 provincie 15 VLISSINGEN - „Deze eerste paal is een stap op weg naar een totale oplossing. Deze sector biedt in Vlissingen werkgelegenheid aan ongeveer 350 mensen en het is voor de gemeente een ;zaak die ontwikkeling te stimuleren". Dit zei wethouder ing G. J. A. M. Adan van onder jneer visserijzaken donderdag in zijn toespraak ter gelegenheid van het sl&an van de officiéle eerste paal voor de nieuwe vismijn in Vlissingen. ge gebeurtenis op de landtong lus- laatste tien jaar is. zo zei de wethou- rn de eerste en tweede Binnenhaven der. de omzet van de vismijn vervijf- i «erd bijgewoond door een groot aan- voudigd. Ijl vertegenwoordigers uit de visserij- «eld. het college van b en w en A emeenteraadsleden. 3 lelhouder Adan schetste in zijn toe- spraak tijdens een bijeenkomst in de aaonsrestauratie de ontwikkelin- rond het vismijnbednjf sinds het ui kracht worden van de verorde- »p de vismijn m 1938. m de yf)et van (je rem; schade drie auto's Auto's vernield lij slippartijen „Een ontwikkeling die tegen ieders erwachting inging, behalve tegen de verwachting van de vissers. Zij hebben hun vloot steeds gemoderni- De uitbreidingen van de huidige vis mijn aan de Koningsweg, in 1975 en 1980. waren in feite al achterhaald toen de werkzaamheden klaar waren, aldus de heer Adan. Met de vergroting seerd en zij stelden de gemeente met van de werkruimte van 1000 naar 2400 TERHOLE Bij twee eenzijdige «gelukken op rijksweg 60 nabij Ter- kole zijn donderdagmorgen twee per sonenauto's geheel vernield. Het eer ongeluk gebeurde omstreeks kwart voor acht. Bij een flauwe bocht naar links op de rijksweg raak- le de bestuurder van de auto G. H. uit Hulst door de gladheid in een slip, waardoor de auto op zijn kop in een .sloot terecht kwam. Omstreeks halftien reed mevrouw M. L richting Kloosterzande. Bij een Cauwe bocht naar rechts kwam zij door de gladheid ook in een slip. schoof over de groenstrook en het 3: fietspad en kwam uiteindelijk in een weiland tot stilstand. Persoonlijke on- plukken deden zich niet voor. Wegschap wil miljoen uitdelen aan gemeenten en het Waterschap MIDDELBURG - Het Wegschap Wal- thercn heeft aan 1982 een voordelig saldo van één miljoen en veertigdui- lend gulden overgehouden, zo deelde voorzitter mr B. J. van Putten don derdag in Middelburg mee. In het voorjaar van 1984 zal het schap be slissen over wat er met dat geld pbeurt maar Van Putten deelde gis- ieren op voorhand mee dat het dage lijks bestuur er geen enkel bezwaar legen heeft om dit geld aan de acht Walcherse gemeenten en het watercs- hap Walcheren terug te geven. Het algemeen bestuur van het schap werd het tijdens dezelfde vergadering eens over een nieuwe verdeelsleutel die nadelig is voor de plattelandsge- ueenlen. Voorzitter Van Putten wees top dat de meevaller voor deze ge- neenten de pijn van de nieuwe rege- Lng izo die wordt goedgekeurd) kan achten. Alle aanwezigen toonden L cch ingenomen met zijn aankondi- M Alleen één vertegenwoordiger het Waterschap Walcheren vond it het geld bij het wegschap moet lijven. Met als motivering dat het «k voor wegenonderhoud beschik- lar is gesteld en daarvoor besteed r.oet worden. DA-kamerlid Cinema spreekt in Oostburg OOSTBURG Het CDA-tweede ka- drs. Marten Beinema spreekt aavond (vrijdag) tijdens een CDA- "jeenkomst in 'De Eenhoorn' in Oost- J-l Hy belicht de positie van het «.■zonder onderwijs en het CDA- teidDunt ten aanzien van het stelsel sociale zekerheden. De bijeen loost begint om halfacht. HULST Bij een botsing in de zijn voet van de rem schoot. Daardoor Sportlaan in Hulst zijn donderdag- kwam zijn auto in botsing met een morgen om kwart voor tien dne perso- geparkeerde auto van E. J uit Hulst nenauto's beschadigd. Het ongeluk Die auto schoot vooruit en botste gebeurde toen de bestuurder van de tegen de auto van P. P. uit Klooster personenauto C. van G. uit Hulst iets zande die voor de auto van J. stond aan passanten wilde vragen, waarbij geparkeerd. vierkante meter die door de bouw van de nieuwe vismijn wordt bewerkstel ligd. een kadelengte van 250 meter met uitbreidingsmogelijkheden tot 400 meter en een parkeerterrein van 2500 vierkante meter dat mogelijk in de toekomst ook verder wordt uitge breid. is volgens wethouder Adan een groot deel van de problemen opgelost. Tot gedeputeerde drs R C E Barbé van onder meer visserijzaken, die de bijeenkomst bijwoonde, zei hij ,.We zijn er echter nog met met de vismijn, ik komnog wel eens langs" De nieuwe vismijn wordt gebouwd door de Bataafse Aannemingsmaat schappij De bouwkosten zijn ge raamd op ruim vier miljoen gulden, de inrichtingskosten op ruim vijf ton. De heer J Stada. vestigingshoofd van de BAM. overhandigde de heer Adan het boek 'Zeeland in oude kaarten' als herinnering aan het slaan van de eerste paal. Vervolgens werd het woord gevoerd door verschillende vertegenwoordi gers uit de visserij, onder wie ere voorzitter van Zevibel de heer M. Siereveid, en vishandelaren. Onder grote belangstelling, vooral ook uit de visserijwereld, sloeg de Vlissingse wethouder Adan donderdag de eerste paal voor de bouw van een nieuwe vismijn in Vlissingen TERKEUZEN Wet houder J. van Schaik van Axel vindt dat de provincie teveel en vaak te ingewikkeld geschre ven nota's uitbrengt. „Ik word er niet goed van. Als ik zo'n stuk lees, denk ik: waar ben ik aan begonnenzei hij donderdagmorgen te gen gedeputeerde E. Mans-Koster tijdens het periodiek overleg over het welzijnsbeleid in Temeuzen. Volgens de Axelse wet houder realiseert het provinciaal bestuur zich onvoldoende dat be stuurders van iklemerei gemeenten nauwelijks de tijd hebben om de papierlawine van rijk en provincie te verwer ken. „En als ik dan het taalgebruik zie, begin ik echt wel eens aan mezelf te twijfelen". Mevrouw Maris - die Van Schaik's noodkreet vaker had gehoordook als het gaat om een be leidsterrein als ruimte lijke ordening - erkende dat er heel wat nota's worden gepubliceerd „Maar dat is noodzake lijk om de staten inzicht te geven in het beleid". Het taalgebruik is min der beroerd dan de wet houder nn het dagelijks leven leraar Neder lands) schetst, vond ze. Al is er in de commissie bestuur'bestuurden wel eens voor gepleit om de ambtenaren een cursus te laten volgen Van Schaik bleef bij zijn standpunt. Houdt de no ta-vloed aan. dan zullen steeds meer colleges van b en w de stukken voor kennisgeving aanne men. Daarmee worden ze zinloos, waarschuw de hij. SS |G SER00SKERKE (W) - De 'zilver- tóni' van Serooskerke wordt tussen '«24 februari volgend jaar geveild 'Amsterdam. Dat is het resultaat uitvoerig overleg tussen de di- *ur van het Munten- en Pennin- ibinet in Den Haag en het ge- "«tebestuur van Veere, dat eige- is van het grootste deel mien. to bekend werden de. in totaal 853 toten, begin juni 1979 gevonden in #£ond onder het gesloopte hotel De tonboom. dat heeft gestaan op de to van het Dorpsplein in Seroos- rte fcgdunge procedures volgden waar- (Soest worden uitegemaakt wie de «mten uiteindelijk mocht houden. gezusters Geldof namelijk vonden |E ^de vondst hen toekwam, omdat de jaten waren gevonden in de grond to'gedom was geweest van hun in W overleden vader Frans Geldof. -] verkochten de grond in maart 1979 de gemeente Veere. In de ver- topacte werd overeengekomen dat •wtgeld dat in of 'op' het gekochte worden gevonden, zou toekomen de erven. Daarna begon een twee jaar durende Den Haag oordeelden anders en de procedure, omdat de gezusters de munten werden aan de gemeente Vee gevonden munten als geld beschouw- re toegewezen, omdat ze niet als gel den. Maar zowel de rechtbank in dig betaalmiddel konden worden Dat Middelburg als het Gerechtshof in gebeurde eind maart 1981. Een deel van de muntenschat van Serooskerke. Wel werd een overeenkomst gesloten met de vinders van de munten, de heren S. Koole (destijds gemeenteop zichter) en L Jacobsen. gemeente werkman. Zij hebben 288 munten gkregen. die tegelijk met het Veerse aandeel zullen worden geveild Veere laat 421 munten veilen van de 565. Het is de bedoeling dat er 53 ibijzonderei munten in het museum De Vierschaar in het Veeree stadhuis worden ten toongesteld De gemeente wil 69 mun ten. waarvan vele identieke exempla ren. bewaren ais relatiegeschenk en 22 stuks worden verkocht aan het Pen ningenkabinet, omdat dat munten zijn die van historisch belang worden geacht Het gaat om zilveren munten uit de zestiende en de zeventiende eeuw. waaronder bijvoorbeeld een Campen schelling, een kwart pentagon uit 1624 en een Brabantse ducaton (1639». Voordat dc 'zilvcrschat' wordt ge veild, zullen de munten in Seroosker ke worden geëxposeerd, vermoede lijk in gebouw De Zandput. Dat ge beurt twee weken voor de veiling. Belangstellenden kunnen in Seroos kerke al inschrijven op de munten. Wie als argeloze voorbijganger tijdens het speelkwartier net scnooi- plein van de openbare lagere school in Ellewoutsdijk passeert vraagt zich af: wat zijn er toch weinig kinderen. Misschien een griep-epidemie? Maar het zijn in Ellewoutsdijk niet de kinderen die ziek zijn, doch de school. Met in totaal acht leerlingen, is de lagere school van Ellewoutsdijk de kleinste in Zeeland. Een goed gevuld schoolplein is er al jaren niet meer bij. De school is aangestoken door het 'kleine- kernenvirus' dat meer dorpen teistert en een uitholling van de dorps voorzieningen als gevolg heeft. Bewoners van dergelijke dorpen bewe ren dat de bouw van nieuwe woningen het beste medicijn is om deze ziekte le bestrijden, maar het is opvallend dat bestuurders die verant woordelijk zijn voor woningbouw dit nog al eens tegenspreken. In Ellewoutsdijk begonnen de pro- van de oudercommissie. In Elle- blemen met de school echt te nijpen woutsdljk zijn pas 10 nieuwe huizen toen vijf jaar geleden de tweede gereedgekomen en die waren bin- onderwijskracht moest verdwijnen nen twee maanden bewoond. De in verband met het lage leerlingtal. oudercommissie is naar aanleiding Al die jaren heeft de dorpsgemeen- van de bouw van die huizen op schap actie gevoerd om aandacht te bezoek geweest bij de woningstich- vragen. Niet alleen voor de school, ting Borsele om te vragen of er zo maar voor het hele dorp dat meer en veel mogelijk kinderrijke gezinnen meer leek te vergrijzen. Want het naar Ellewoutsdijk konden komen, moet gezegd worden, als kleinste Dat bezoek is niet tevergeefs ge- dorp van de gemeente Borsele. zijn weest, want inderdaad scharrelen er de nog geen 300 wél actief, weer peuters in het dorp rond. Ook de gemeenteraad van Borsele Over enkele jaren moet er echter stelde vast dat de invoering van de weer gebouwd worden, zegt Haars, wet op het basisonderwijs wellicht anders ontstaat er een gat. Hij vindt veel overhoop zou kunnen gooien, het dan ook onbegrijpelijk dat er maar er moest tenminste één onder- plannen bestaan om de huizen die wijsvoorziening per dorp overblij- 1985 in Ellewoutsdijk waren ven. Klare en ongetwijfeld goed voorzien door te schuiven naar bedoelde taal. maar de praktijk Toch is Eijssens niet zo overtuigd pakt. anders uit. Dat blijkt uit de woorden van onderwijswethouder G W. Eijssens (VVD) die de toe komst van het schooltje in Elle woutsdijk zorgelijk inziet. ..Ik ben in ieder geval niet bereid die school als gemeente zelf te gaan betalen, als hij eventueel op grond van de rijksnormen zou moeten verdwij nen". Wat de wethouder betreft moet de school verdwijnen als een van de noodzaak van huizenbouw, dusdanig minimumaantal leerlin- „Dat garandeert nog niet dat er gen wordt bereikt, dat het uit on- kinderen naar de school komen", derwijskundig oogpunt niet langer stelt hu Van den Berg stelt echter verantwoord is om de school in dat wel duidelijk is welke dorpen stand te houden. Dat aantal is wat via de gemeenteraad de meeste Eijssens betreft 15 leerlingen Het is druk op de ketel kunnen zetten. Zo nog niet duidelijk wat de staatsse cretaris over enkele maanden als minimumaantal voor de basis school (kleuter- en lagere school ïserm Nieuwdorp al enkele jaren achter elkaar gebouwd, vertelt de Ellewoutsdijkse onderwijzer. Wat de onderwijskundige aspecten samen) zal aangeven, maar naar Van een kleine school betreft, verwachting ligt dat rond de 20. Dat brengt Van den Berg naar vorer lijkt eenvoudig gezegd, maar voor dat er geen vuiltje aan de lucht u veel kleine scholen kan net één leerling meer of minder van levens belang zijn. Toch zien het schoolhoofd P. van den Berg, de oudercommissie en de voorlopige medezeggen schapsraad het wat dat aantal be treft in Ellewoutsdijk nog niet zo somber in. Om na te gaan wat de school in Ellewoutsdijk kan ver wachten hebben de dorpelingen zelf een prognose opgesteld. Bij die prognose is geen rekening gehou den met uitbreiding van het aantal gezinnen met kinderen, bij nog te plegen nieuwbouw, door geboorte van kinderen bij jonggehuwden en door koop van lege of leegkomende huizen. Uit die prognose blijkt dat in 1984 tussen 8 en 11 leerlingen verwacht worden, in 1985 tussen de 17 en 19 (daar zijn dan de kleuters bijgeteld in verband met de wet op het basisonderwijs), in 1986 tussen de 18 en 22 kinderen en in 1987 tussen de 19 en 23 kinderen. Toch is wethouder Eijssens niet onder de indruk. Hij wijst erop dat de staatssecretaris een prognose verlangt over een periode van 15 jaar Ook de gemeente is bezig met het opstellen van prognoses voor alle dorpen Uit de woorden van de wethouder blijkt dat daarbij bij voorbeeld plaatselijke deskundi gen' worden ingeschakeld, zoals een wijkzuster, het schoolbestuur en bijvoorbeeld de kerken Maar in Ellewoutsdijk zijn ze nog niet zo gelukkig met de manier waarop de gemeente werkt Van den Berg ..Als we de school nog toekomst willen bieden dan moet er snel gehandeld worden En nu zie je bijvoorbeeld dat de gemeente met die prognoses juist in de grootste dorpen begint Terwijl wij op dit moment de informatie nodig heb ben, omdat we willen weten wat we kunnen verwachten" Huizenbouw is de oplossing, zo klinkt uit de mond van K Haars. lid ..Ook aan een school met erg grote klassen zitten nadelen. Ik kan hier veel tijd besteden aan de individue le begeleiding. Je zit in dat groepje natuurlijk wel met zes klassen dus dat brengt een grote differentiatie met zich mee En het is ook belang rijk dat kinderen individueel tot hun recht komen. Dat is op een grotere school weer anders. Daar trekken de kinderen zich gemakke lijk aan elkaar op Maar ik heb wel de ervaring dat het vlekkeloos ver loopt" Zo enthousiast als hij kan praten over zijn werk. zo bitter is hij als het gaat om het beleid van het gemeentebestuur ten aanzien van de Ellewoutsdijkse lagere school. „Kijk ze zeggen wel eens: die zit te pleiten voor het behoud van zijn eigen baantje, maar zo is het niet. Ik lig er niet wakker van dat ik misschien door het dalend aantal leerlingen mijn baan zal verliezen. Ook al is dat niet prettig. Ik strijd eigenlijk al jaren tegen een slecht beleid van de gemeente. Maar ik heb ondertussen de ervaring dat je nog het meest kan bereiken onder druk van grote groepen van de bevolking. Dal geldt zowel voor het gemeentelijk niveau als het rijksniveau". Van den Berg vpr- wijst naar een onderwijsbijeen- komst in Goes waar Eijssens en de Goese burgemeester W. Blanken een toelichting gaven over het toe komstbeeld van het onderwijs in die twee gemeenten. Volgens Van den Berg was het verhaal van Blanken zo duidelijk als het maar kon zijn. „Die liet weten wat de mensen kunnen verwachten, zodat ze weten waar ze aan toe zijn", herinnert Van den Berg zich. Eijssens „Ja de Goese burgemees ter heeft gemakkelijk praten. Die hoeft zich niet bezig te houden met scholen waarop maar 8 leerlingen zitten. Die praat over grote scholen. Dan is het ook veel gemakkelijker om de mensen te laten weten waar ze aan toe zijn". Volgens Van den Berg is het in Borsele al te laat. „Over een paar maanden komt de norm van de staatssecretaris. Dan had er nu toch al lang geïnventari seerd moeten zijn om te weten hoe de huidige stand van zaken is Sa men met de prognoses had je dan geweten waar je aan toe was". Van den Berg verwijt de wethouder dat deze de lagere school in Elle woutsdijk al heeft opgegeven. En Haars heeft al gehoord dat de wet houder gezegd zou hebben, dat hij de school in Ellewoutsdijk niet ziet zitten Onjuist, volgens Eijssens. en hij wijst nog eens op de opknap beurt die de school in 1980 heeft gehad. „Dat doe je niet als je een school opgeeft", is zijn antwoord. Als nu een echtpaar zou komen informeren in verband met bijvoor beeld een verhuizing naar Elle woutsdijk en ze zouden willen we ten hoe het zit met de school, zou Eijssens ze echter geen pasklaar antwoord kunnen geven: „Ik zou tegen die mensen zeggen, wacht nog een paar maanden tot de staatssecretaris de minimumgrens bekend heeft gemaakt, dan weet ik waar we aan toe zijnIn Ellewouts dijk weten ze nöxal waar ze aan toe zijn De oudercommissie en onder wijzer hebben een plan voor een basisschool geschreven. Daarin staat de wens dat het plan ertoe kan bijdragen dat de gemeenteraad een besluit neemt waardoor een open bare basisschool in Ellewoutsdijk in het toekomstige schoolbestand voorkomt René Schrier De eerste tot en met de zesde klas met schoolhoofd P. van den Berg in Ellewoutsdijk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 27