contactlenzen Voor service en kwaliteit Wissel Zeeuws-Vlaandenn weekenddiensten E snel laten bestellen P. C. Mobach bellen HERENMODE Nieuwstraat 28. Temauzan. Tal. 01150-13397 Elgan tachniache dienst VRIJDAG 16 DECEMBER theek Axel, Oranjestraat 6. teL Old 2888 Hulst: zat 11-12 en 15-17 uur ens 15 30-1630 uur Apotheek Hj Steenstraat 35. tel. 01140-14255 (sp drecepten telefonisch). Oostburg: zat. 11-12.30 en 15-16,30t en zon 11.30-12.30 en 17.30-18 30u Apotheek Oostburg, Burchtstraal tel. 01170-2170 (spoedrecepten tek nisch). praktijk Beethovenhof 3b. tel. 13768. Spreekuren alleen voor dringende ge vallen zat. en zon. 11 30 en 17 uur Oostburg en Aardenburg, vrij 19 - ma 8 uur G. U M de Bruijekere. Brouwerijstraat 8. Oostburg, tel 01170-2323. Cadzand, Retranchement, Sluis en Zuidzande: J W. Beek, Zuidzande, tel. 01170-2424. Biervliet, Hoofdplaat en IJzendijke: H van der Pas, IJzendijke. tel. 01176- Bedroefd maar dankbaar voor alles wat pa voor ons heeft gedaan en heeft betekend, geven wij u kennis dat onverwachts van ons is heengegaan, op de leeftijd van 65 jaar, onze lieve zorgzame man, vader en lieve opa MARINUS DUINKERKE echtgenoot van Cornelia Wilhelmus Sluiskil: C. Duinkerke-Wilhelmus Giesenburg Maatje en Piet van Bruchem-Duinkerke Spui: Jozien en Cornelis van Overdulve-Duinkerke Sluiskil Tonny en Sanny Duinkerke-Adriaansen Terneuzen: Marina en Jan Locht-Duinkerke Northcote: (N.-Zeeland) Steven en Nelleke Duinkerke-van Leersum Koudekerke Truus en Edward Hoosemans-Duinkerke en klemkinderen 4541 HC Sluiskil, 15 december 1983. Lijsterplein 29. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 19 december a.s. om 14.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Sluiskil. Vooraf zal een dienst worden gehouden in jeugd- gebouw 'De Ark', die geleid wordt door ds. W J van Meeuwen, die aanvangt om 14.00 uur Na de dienst is er gelegenheid tot condoleren in 'De Ark'. Louisastraat 43, Sluiskil. Wilt u. indien u geen kennisgeving hebt ontvan gen, deze aankondiging als zodanig beschouwen Heden ts tot onze droefheid zacht en kalm van ons heengegaan, mijn lieve vader en opa PIETER VAN DER GOUWE weduwnaar van Johanna S. Jansen in de ouderdom van 85 jaar Terneuzen: M. van der Gouwe Peter en Nelly 15 december 1983 Joh. van Rompustraat 15 4537 PJ Terneuzen De begrafenis, waarbij u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op maandag 19 december a s om 15.15 uur op de Zuiderbegraafplaats. na vooraf gaande rouwdienst in de Opstandingskerk (Bel- lamystraat) aanvangende om 14 45 uur. Geen bloemen Dierenartsen Zaamslag, Hulst: R. T. Versol, vierstrat 18, Hengstdijk, tel. oil 2365 en J. F. de Haas. Axelsesü 108, Zaamslag, tel. 01153-1366. Terneuzen en Axel: J J. L. M K spreekuren: zat Terneuzen, W Zwijgerlaan 2b van 13 30-14 uur: 01150-95017, Axel Dierenkliniek: 11 00-12.00 uur, tel. 01155 1488,20a volgens afspraak, tel. 01150-95011 IJzendijke: K. G. M v d. Vijver] 01176-1388 b.g.g. 01174-424. spreekuur zat. 13.00 en zon. 1200; in de dierenkliniek te IJzendijke Terneuzen: J. P en P. de Vos. klia voor kleine huisdieren en bijzoni dieren, Van Diemenstraat 83. Tem zen, tel 01150-19628. Spreekuur i van 12.30-14.00 uur en verder volg telefonische afspraak. Sluis, Oostburg en Aardenburg: A J. van Bruinessen, Romanlaan Aardenburg. tel. 01177-2398, weeka spreekuren zat. en zon. 13.00 uur Artsen ll, praktijk Beethovenhof 3b, tel. Terneuzen, zat. 8.00 - zon. 8.00 uur H 13768. zon. 8.00 - ma 8.00 uur P. R. L. J W A. Meijerink. Serlippensstraat Vercauteren, Jac. v. Lennepstraat 87, Breskens en Groede: M. P E. Davits Walenstraat 16. Groede. tel. 01171- 1825 Axel: vrij. 17.30 - ma. 8 uur. E. C. J Frank. Noordstraat 8, tel. 01155-1666. Spreekuren zat van 10-10.30 en 16.16.30 uur. Sas van Gent en omstreken: vrij 18 - ma. 8 uur F Puylaert. Oostkade 19, Sas van Gent. tel 1366 Spreekuur zat. 10.30 uur op Bolwerk - Oranje 2. Hulst: vrij 18 - zon. 24 uur: W. Eysink. Glacisweg 50. Hulst. tel. 01140-12060, spoedgevallenspreekuur zat en zon 11.00-17.00 uur. J. G. A. M. Niesten. Grote Bagijnestraat 18, Hulst. tel. 01140-13373. spreekuur zat. 9.30-10 en 17.30-18 uur en zon 12.30-13 uur. Hoek, Sluiskil en Philippine: M. Jongsma, Julianastraat 2. Hoek, tel. 01154-1356, Spreekuur voor spoedge vallen zat en zon om 11.30 uur. Kloosterzande en Hontenisse: vrij. 18 - ma. 8 uur: M. van Kalmthout, Marij- keplein 8, Kloosterzande, tel. 01148- 2817. Zaamslag: C. Verboom, Axplsestraat 2. tel. 01153-1377. Clinge, St.-Jansteen en Koewacht: vrij. 18 - ma. 8 uur: K Kerckhaert, Kon Julianastraat 23, Clinge, tel. 01140-12361. Apotheken Terneuzen: zat. 8.30-17.30 en zon 11.30-12.30 en 17-18 uur: A. F. J Hamann. Oostelijk Bolwerk 12a. tel. 12060. Axel: zat. 10-11 en 16-17 uur: Apo- HINDERWET Burgemeester en wethouders van Terneuzen brengen, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 12 van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne, ter openbare kennis dat op 16 november 1983 bij hen een aanvraag is ingeko men van de N V. Nederlandse Spoorwegen. Mo- reelsepark 1 te Utrecht, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning als bedoeld in artikel 6a der hinderwet ten behoeve van een spoorwegemplacement op het perceel plaatselijk bekend Stationsweg 66. kadastraal bekend ge meente Terneuzen, sectie K, nummerts) 402 De aanvraag en andere terzake zijnde stukken liggen met ingang van heden voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling algeme ne zaken, en wel tot 16 januari 1984 elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur en elke donderdag van 19.00 tot 22.00 uur. Degenen, die de stukken wensen in te zien op donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur, worden verzocht daarvan vooraf mededeling te doen (tel. 01150-17980, toestel 123) Desgewenst kan tijdens de kantooruren een mondelinge toelichting wor den verkregen Gedurende één maand vanaf heden kunnen gemotiveerde bezwaren schriftelijk bij het colle ge van burgemeester en wethouders worden ingediend Degene, die een bezwaarschrift in dient. kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Eveneens kunnen mondelinge bezaren worden ingebracht tijdens een openbare zitting op dins dag 3 januari 1984 om 10.00 uur in het stadhuis van Terneuzen. waarbij tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aan vrager en de eventuele overige aanwezigen. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op, dat degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de boven omschreven wijze en een ieder, die aan toont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld om bezwaren tegen de ontwerp-beschik- king in te brengen. Terneuzen, 16 december 1983. Burgemeester en wethouders van Terneuzen. burgemeester, C. Ockeloen loco-secretan§, Th J. de Brauwer DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT als je barrage smetteloos moet zijn... Tandartsen West-Zeeuwsch-Vlaanderen: zal 10.30 en 18-18.30 uur en zon 12-l| uur I. Buijze, Nieuwstraat 55, Tea zen, tel. 01170-3580. Sluis en Oostburg: Spreekuren i| 10-11 en 18-19 uur. zon. 10-11 uur Buijsse, Volderstr. 21, Oostburg i 01170-5092, privé 01176-1292. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: zat 10.30 en 18-18.30 uur en zon. 12-il uur: D. T. Thung, Dinkelstr 10 neuzen, tel. 01150-30666. Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van mijn geliefde man, onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader KRIJN HAMELINK echtgenoot van Helena Elizabeth van Alten op de leeftijd van 71 jaar. Axel H. E. Hamelink-van Alten Zaamslag. J. C. Troost-Hamelink D Troost Axel J. J Hamelink S. M. Hamelink-Reminsen klein- en achterkleinkinderen Axel. 15 december 1983 Verzorgingstehuis 'De Vurssche' Kamer 501 De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 19 december a.s. om 14.45 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Westsingel te Axel Vooraf wordt een korte dienst gehouden in de kapel van 'De Vurssche' die aanvangt om 14 00 uur. Zij die de dienst en de begrafenis wensen bij te wonen worden verzocht om 14 00 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in 'De Vurssche' na de begrafenis. Wijkverpleegkundigen West-Zeeuwsch-vlaanderen: 01173-1367. U krijgt hierop het* van de dienstdoende verpleegkir ge. Terneuzen: Tel. 13360, u krijgt hia het tel.nr. van de dienstdoendei pleegkundige. Hoek, Sluiskil, Philippine, Wesli pc en Sas van Gent: Tel. 01159-3K krijgt hierop het tel.nr. van de dia doende verpleegkundige. Hulst en Hontenisse: Tel 01140-123 u krijgt hierop het tel.nr. van dienstdoende verpleegkundige, Groot-Axel, Zaamslag, Koew* Overslag en Zuiddorpe: Tel 0. 1885, u krijgt hierop het tel.nr. vat dienstdoende verpleegkundige. P. C. IVIOBACH transporten, verhuizingen 5 en snelbesteller 24 u. per dag 7 dagen per week Tel. 01157-1404 b.g.g. 01150-14351. nmmiBUHimJS Contactlenzen zijn hij veel sportieve ogenblikken werkelijk fantastisch. Ze geven je een vrije en sdieipe blik. vooral op momenten dat T er op aankomt Praat eens over de mogelijkheden met MODE - COIFFURES TERNEUZEN ZUIDLANDSTRAAT 30 TELEFOON 12533 Zelf uw kerststukje maken? Dat is nu heel gemakkelijk Alle benodigdheden b.v dennegroen, hulst, denneappels, paddestoelen. Geef iets van Bloemenhuis Wieland F. VERSCHELLING Noordstraat 40. Tel. 01155-1688 VOORBEREIDINGSBESLUIT De burgemeester van Aardenburg maakt voldoening aan het bepaalde in artikel 22 vandt wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat Cc gemeenteraad in zijn vergadering van 29 noves ber 1983 heeft besloten te verklaren dat ee herziening van het 'Uitbreidingsplan in Hooï zaak gemeente Aardenburg' wordt voorberg voor een gedeelte van het ten noorden van ft Herendreef gelegen perceel kadastraal bekent gemeente Aardenburg, sectie D nummer 951. zoals nader aangegeven op de bij dit beslui! behorende tekening. Genoemd besluit met de daarbij behorend; tekening liggen vanaf 19 december 1983 to gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage Aardenburg, 9 december 1983. De burgemeester voornoemd, drs. W. L. A. Lockefeer. Tijdens de feestdagen stijlvol gekleed in Zondag a.s EXCLUSIEVE DROOGBLOEMEN KERSTARRA NGEMENTEN SPECIALITEIT BRUIDSWERK Grote kollektie snijbloemen en potplanten Verkrijgbaar bij om konijnen. Café Neutraal aanvang: 15.00 uur Ook gelegenheid lol jo keren. Tuincentrum Tuinarchitectuur b. Ciezellestraal 27 Terneuzen Tel. 01150-17911 Erasmusstraat, Oostburg, tel. 01170-2305 PETTICOATTIME Ter overname aangeboden café-bedrijf (petit-rest.) 115 nr in Zeeuwsch-Vlaanderen Gelegen langs drukke hoofdweg Te bevr.: Postbus 173, 4560 AD Hulst ELEK-TECH-BURO DIELEMAN in de Nieuwstraat 28 zeiier de moeite waard voor uw kerstinkopen Zaterdag 17 dec. a.s. gratis snoepgoed en ballons af te ht len voor alle kinderen uit Hulsl 12.00 uur. U vindt er een grote sortering elektrische artikelen o.a.: Verlichting, modern en Mixers, keukenmachines, klassiek koffiezetapgaraten Wasautomaten, drogers Scheerapparaten enz, koelkasten en diepvries. Videorecorders, K.T.V. Elek.-huishoudelijke apparaten Steeds de nieuwste model- Strijkijzers len. NIEUWE VERLICHTING NIET DE FEESTDAGEN n geeft nieuwe GLANS AAN de omgeving kVEDLICHTINCij Voor u en u» i;m I gasten e» plezier# beleveri markies verlichting Ruime keuze uit de nieuwste collecties Dit is slechts een kleine greep uit onze collectie met steeds weer SPECIALE PRIJZEN dansjurk grijs of zwart met kontrastklcurigc petticoat f139,- MARKIES VERLICHTING toont de vele mogelijkheden: MA/SON Noordstraatpromenade 37 - Terneuzen 'PLEIN 16-17 ZAAMSLAG TEL.01153-1734 BERGEN OP ZOOM Kamillelaan 4 Telefoon 01640-34873 THOLEN Toonkamer, Postweg 3 Telefoon 01660-2650

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 26