Omzet vismijn Vlissingen in 10 jaar vervijfvoudigd Zilverschat Se wordt in februari geveild ELLEWOUTSDIJK Wethouder wordt 'niet goed' van de provinciale nota's... PZC/PWJnpie v Vv IERSTE PAAL NIEUWE VOORZIENING kan de kleinste school van Zeeland overleven? 15 GISSINGEN - „Deze eerste paal is een stap op weg naar een totale oplossing. Deze sector iedt in Vlissingen werkgelegenheid aan ongeveer 350 mensen en het is voor de gemeente een [oede zaak die ontwikkeling te stimuleren". Dit zei wethouder ing G. J. A. M. Adan van onder neer visserijzaken donderdag in zijn toespraak ter gelegenheid van het slaan van de officiële terste paal voor de nieuwe vismijn in Vlissingen. gebeurtenis op de landtong lus- laatste tien jaar is. zo zei de wethou- deze snelle ontwikkeling voor pro- de eerste en tweede Binnenhaven der. de omzet van de vismijn vervijf- blemen". sd bijgewoond door een groot aan- voudigd. [vertegenwoordigers uit de visserij- 1. het college van b en w en ..Een ontwikkeling die tegen ieders ■nteraadsleden verwachting inging, behalve tegen de verwachting van de vissers. Zij «ouder Adan schetste m zijn toe hehbcn hun v,0ol sleeds „emodcrni. raak ujdens een bijeenkomst in de seer{j en zjj stelden de gemeente met jlionsrestauratie de ontwikkelin- r rond het vismijnbedrijf sinds het nx«ju n kracht worden van de verorde- de vl5""J"1938de Voet van de rem: schade drie auto's De uitbreidingen van de huidige vis mijn aan de koningsweg, in 1975 en 1980. waren in feite al achterhaald toen de werkzaamheden klaar waren, aldus de heer Adan Met de vergroting van de werkruimte van 1000 naar 2400 Auto's vernield lij slippartijen [ERHOLE Bij twee eenzijdige Kgclukken op rijksweg 60 nabij Ter- oleiijn donderdagmorgen twee per- (dtnauto's geheel vernield. Het eer- U ongeluk gebeurde omstreeks *art voor acht. Bij een flauwe Kht naar links op de rijksweg raak- idebestuurder van de auto G. H. uit luist door de gladheid in een slip. raardoor de auto op zijn kop in een loot terecht kwam. üustreeks halftien reed mevrouw M. nchting Kloosterzande. Bij een uwe bocht naar rechts kwam zij jcor de gladheid ook in een slip, thoof over de groenstrook en het etspad en kwam uiteindelijk in een rtüand tot stilstand. Persoonlijke on- jlukken deden zich niet voor. Wegschap wil miljoen uitdelen gemeenten en iet Waterschap IIDDELBURG - Het Wegschap Wal- heren heeft aan 1982 een voordelig ildo van één miljoen en veertigdui- lend gulden overgehouden, zo deelde wnitter mr B. J. van Putten don- trdag in Middelburg mee. In het oorjaar van 1984 zal het schap be- lissen over wat er met dat geld (beurt maar Van Putten deelde gis- iren op voorhand mee dat het dage- jks bestuur er geen enkel bezwaar rgen heeft om dit geld aan de acht ilclierse gemeenten en het wateres- ip Walcheren terug te geven. let algemeen bestuur van het schap erd het tijdens dezelfde vergadering ais over een nieuwe verdeelsleutel nadelig is voor de plattelandsge- eenten. Voorzitter Van Putten wees top dat de meevaller voor deze ge- teenten de pijn van de nieuwe rege- tiglzo die wordt goedgekeurd) kan machten. Alle aanwezigen toonden ch ingenomen met zijn aankondi- ing. Alleen één vertegenwoordiger m het Waterschap Walcheren vond hel geld bij het wegschap moet ten. Met als motivering dat het )!t voor wegenonderhoud beschik- is gesteld en daarvoor besteed «l worden. M-kamerlid kinema spreekt ij Oostburg WSTBURG Het CDA-tweede ka- salld drs. Marten Beinema spreekt mavond (vrijdag) tijdens een CDA- óeenkomst in 'De Eenhoorn' in Oost- Bg. Hij belicht de positie van het lander onderwijs en het CDA- odpunt ten aanzien van het stelsel a sociale zekerheden De bijeen- Mst begint om halfacht. HULST Bij een botsing in de Sportlaan in Hulst zijn donderdag morgen om kwart voor tien drie perso nenauto's beschadigd. Het ongeluk gebeurde toen de bestuurder van de personenauto C. van G. uit Hulst iets aan passanten wilde vragen, waarbij zijn voet van de rem schoot. Daardoor kwam zijn auto in botsing mee een geparkeerde auto van E J. uit Hulst. Die auto schoot vooruit en botste tegen de auto van P. P uit Klooster zande die voor de auto van J. stond geparkeerd. vierkante meter die door de bouw van de nieuwe vismijn wordt bewerkstel ligd, een kadelengte van 250 meter met uitbreidingsmogelijkheden tot 400 meter en een parkeerterrein van 2500 vierkante meter dat mogelijk in de toekomst ook verder wordt uitge breid. is volgens wethouder Adan een groot deel van de problemen opgelost. Tot gedeputeerde drs R C E. Barbé van onder meer visserijzaken, die de bijeenkomst bijwoonde, zei hij ..We zijn er echter nog niet met de vismijn, ik komnog wel eens langs' De* nieuwe vismijn wordt gebouwd door de Bataafse Aannemingsmaat schappij. De bouwkosten zijn ge raamd op ruim vier miljoen gulden, de inrichtingskosten op ruim vijf ton De heer J Stada. vestigingshoofd van de BAM. overhandigde de heer Adan het boek 'Zeeland in oude kaarten' als herinnering aan het slaan van de eerste paal Vervolgens werd het woord gevoerd door verschillende vertegenwoordi gers uit de visserij, onder wie ere voorzitter van Zevibel de heer M. Siereveld. en vishandelaren. Onder grote belangstelling, vooral ook uil de visserijwereld, sloeg de Vlissingse wethouder Adan donderdag de eerste paal voor de bouw van een nieuwe vismijn in Vlissingen TERNEUZEN - Wet houder J. van Schaik van Axel vindt dat de provincie teveel en vaak te ingewikkeld geschre ven nota's uitbrengt. „Ik word er niet goed van. Als ik zo'n stuk lees, denk ik: waar ben ik ami begonnenzei hij donderdagmorgen te gen gedeputeerde E. Maris-Koster tijdens het periodiek overleg over het ivelzijnsbeleid in Terneuzen. Volgens de Axelse wet houder realiseert het provinciaal bestuur zich onvoldoende dat be stuurders van ikleinerei gemeenten nauwelijks de tijd hebben om de papierlawine van rijk en provincie te verwer ken. „En als ik dan het taalgebruik zie, begin ik echt wel eens aan mezelf te twijfelen" Mevrouw Maris - die Van Schaik's noodkreet vaker had gehoord, ook als het gaat om een be leidsterrein als ruimte lijke ordening - erkende dat er heel wat nota's worden gepubliceerd. ..Maar dat is noodzake lijk om de staten inzicht te geven in het beleid". Het taalgebruik is min der beroerd dan de wet houder iin het dagelijks leven leraar Neder lands/ schetst, vond ze Al is er in de commissie besluur'bestuurden wel eens voor gepleü om de ambtenaren een cursus te laten volgen. Van Schaik bleef bij zijn standpunt. Houdt de no ta-vloed aan, dan zullen steeds meer colleges van b en w de stukken voor kennisgeving aanne men. Daarmee worden ze zinloos, waarschuw de hij. ffiOOSKERKE (VV) - De 'zilver- van Serooskerke wordt tussen '«24 februari volgend jaar geveild Amsterdam. Dat is hel resultaat a uitvoerig overleg tussen de di- rttur van het Munten- en Pennin- skabinet in Den Haag en het ge- tuiebestuur van Veere, dat cigc- 'is van het grootste deel van de «en. '-jbekend werden de, in totaal 853 -ten. begin juni 1979 gevonden in ^nö onder het gesloopte hotel De ■teoom, dat heeft gestaan op de van het Dorpsplein in Seroos- Oe «3dunge procedures volgden waar- r-cest worden uitegemaakt wie de aten uiteindelijk mocht houden. ■Klisters.Geldof namelijk vonden 'devondst hen toekwam, omdat de aten waren gevonden in de grond ■ögedom was geweest van hun in loverleden vader Frans Geldof. Inkochten de grond in maart 1979 1 de gemeente Veere. In de ver ste werd overeengekomen dat ^tgeld dat in of 'op' het gekochte "Widen gevonden, zou toekomen e de erven Daarna begon een twee jaar durende Den Haag oordeelden anders en de procedure, omdat de gezusters de munten werden aan de gemeente Vee gevonden munten als geld beschouw- re toegewezen, omdat ze met als gel den. Maar zowel de rechtbank in dig betaalmiddel konden worden Dat Middelburg als het Gerechtshof in gebeurde eind maart 1981. Een deel van de muntenschat van Serooskerke. Wel werd een overeenkomst gesloten met de vinders van de munten, de heren S. Koole i destijds gemeenteop zichter) en L Jacobsen gemeente werkman Zij hebben 288 munten gkregen. die tegelijk met het Veerse aandeel zullen worden geveild Veere laat 421 munten veilen van de 565 Het ls de bedoeling dat er 53 «bijzondere) munten in hel museum De Vierschaar in het Veerse stadhuis worden ten toongesteld De gemeente wil 69 mun ten, waarvan vele identieke exempla ren. bewaren als relatiegeschenk en 22 stuks worden verkocht aan het Pen ningenkabinet. omdat dat munten zijn die van historisch belang worden geacht. Het gaat om zilveren munten uit de zestiende en de zeventiende eeuw. waaronder bijvoorbeeld een Campen schelling, een kwart pentagon uit 1624 en een Brabantse ducaton «1639» Voordat de 'zilverschat' wordt ge veild, zullen de munten in Seroosker ke worden geëxposeerd, vermoede lijk in gebouw De Zandpul. Dat ge beurt twee weken voor de veiling. Belangstellenden kunnen in Seroos kerke al inschrijven op de munten. Wie als argeloze voorbijganger tijdens tiet speelkwartier net scnooi- plein van de openbare lagere school in Ellewoutsdijk passeert vraagt zich af: wat zijn er toch weinig kinderen. Misschien een griep-epidemie? Maar het zijn in Ellew outsdijk niet de kinderen die ziek zijn, doch de school. Met in totaal acht leerlingen, is de lagere school van Ellewoutsdijk de kleinste in Zeeland. Een goed gevuld schoolplein is er al jaren niet meer bij. De school is aangestoken door het 'kleine- kernenvirus' dat meer dorpen teistert en een uitholling van de dorps voorzieningen als gevolg heeft. Bewoners van dergelijke dorpen bewe ren dat de bouw van nieuwe woningen het beste medicijn is om deze ziekte te bestrijden, maar het is opvallend dat bestuurders die verant woordelijk zijn voor woningbouw dit nog al eens tegenspreken. In Ellewoutsdijk begonnen de pro- de oudercommissie. In Elle- blemen met de school echt te nijpen woutsdijk zijn pas 10 nieuwe huizen toen vijf jaar geleden de tweede gereedgekomen en die waren bin- onderwijskracht moest verdwijnen nen twee maanden bewoond. De in verband met het lage leerlingtal. Al die jaren heeft de dorpsgemeen- oudercommissie is naar aanleiding de bouw van die huizen op schap actie gevoerd om aandacht te bezoek geweest bij de woningstich- vragen, Niet alleen voor de school, ting Borsele om te vragen of er zo maar voor het hele dorp dat meer en veel mogelijk kinderrijke gezinnen meer leek te vergrijzen Want het naar Ellewoutsdijk konden komen, moet gezegd worden, als kleinste Dat bezoek is niet tevergeefs ge- dorp van de gemeente Borsele, zijn weest. want inderdaad scharrelen er de nog geen 300 inwoners wèl actief weer peuters in het dorp rond. Ook de gemeenteraad van Borsele Over enkele jaren moet er echter stelde vast dat de invoering van de weer gebouwd worden, zegt Haars, wet op het basisonderwijs wellicht anders ontstaat er een gat. Hij vindt veel overhoop zou kunnen gooien, het dan ook onbegrijpelijk dat er maar er moest tenminste één onder- plannen bestaan om de huizen die wijsvoorziening per dorp overblij- voor 1985 in Ellewoutsdijk waren ongetwijfeld goed voorzien door te schuiven naar 1986. Eijssens niet zo overtuigd bedoelde taal, maar de praktijk Toch pakt anders uit. Dat blijkt uit de woorden van onderwijswethouder G. W Eijssens (VVD) die de toe komst van het schooltje in Elle woutsdijk zorgelijk inziet. ,,Ik ben in ieder geval niet bereid die school als gemeente zelf te gaan betalen, als hij eventueel op grond van de rijksnormen zou moeten verdwij nen" Wat de wethouder betreft moet de school verdwijnen als een Van de noodzaak van huizenbouw, dusdanig minimumaantal leerlin- Dat garandeert nog niet dat er gen wordt bereikt, dat het uit on- kinderen naar de school komen", derwijskundig oogpunt niet langer stelt hij Van den Berg stelt echter wej rïyjrïgiyjj iS welke dorpen via de gemeenteraad de meeste Eijssens betreft 15 leerlingen. Het is druk op de ketel kunnen zetten. Zo nog niet duidelijk wat de staatsse- r in Nieuwdorp al enkele jaren cretaris over enkele maanden als achter elkaar gebouwd, vertelt de Ellewoutsdijkse onderwijzer. Wat de onderwijskundige aspecten samen) zal aangeven, maar naar Van een kleine school betreft, verwachting ligt dat rond de 20. Dat brengt Van den Berg" naar voren, lijkt eenvoudig gezegd, maar voor dat er geen vuiltje aan de lucht is. minimumaantal school (kleuter voor de basis- lagere school veel kleine scholen kan net één leerling meer of minder van levens belang zijn. Toch zien het schoolhoofd P. van den Berg. de oudercommissie en de voorlopige medezeggen schapsraad het wat dat aantal be treft in Ellewoutsdijk nog niet zo somber in. Om na te gaan wat de school in Ellewoutsdijk kan ver wachten hebben de dorpelingen zelf een prognose opgesteld. Bij die prognose is geen rekening gehou den met uitbreiding van het aantal gezinnen met kinderen, bij nog te plegen nieuwbouw, door geboorte .Ook aan een school met erg grote klassen zitten nadelen. Ik kan hier veel tijd besteden aan de individue le begeleiding. Je zit in dat groepje natuurlijk wel met zes klassen dus dat brengt een grote differentiatie met zich mee En het is ook belang rijk dat kinderen individueel tot hun recht komen. Dat is op een grotere school weer anders Daar trekken de kinderen zich gemakke lijk aan elkaar op Maar ik heb wel de ervaring dat het vlekkeloos ver loopt" Zo enthousiast als hij kan praten over zijn kinderen bij jonggehuwden en gemeentebestuur ten aanzien door koop van lege of leegkomende dp EUewoulsdijkse lasere school. Imidon I'll rinnnirnncn hliikt Ho# pleiten voor het behoud van zijn eigen baantje, maar zo is het niet. Ik lig er niet wakker van dat ik misschien door het dalend aantal leerlingen mijn baan zal verliezen. Ook al is dat niet prettig. Ik strijd eigenlijk al jaren tegen een slecht beleid van de gemeente. Maar ik heb ondertussen de ervaring dat je nog het meest kan bereiken onder druk van grote groepen van de bevolking. Dat geldt zowel voor het gemeentelijk niveau als het rijksniveau". Van den Berg ver wijst naar een onderwijsbijeen- komst in Goes waar Eijssens en de Goese burgemeester W. Blanken een toelichting gaven over het toe komstbeeld van liet onderwijs in die twee gemeenten. Volgens Van den Berg was het verhaal van Blanken zo duidelijk als het maar kon zijn. „Die liet weten wat de mensen kunnen verwachten, zodat ze weten waar ze aan toe zijn", herinnert Van den Berg zich. Eijssens: „Ja de Goese burgemees ter heeft gemakkelijk praten. Die hoeft zich niet bezig te houden met scholen waarop maar 8 leerlingen zitten. Die praat over grote scholen. Dan is het ook veel gemakkelijker om de mensen te laten weten waar ze aan toe zijn". Volgens Van den Berg is het in Borsele al te laat, „Over een paar maanden komt de norm van de staatssecretaris. Dan had er nu toch al lang geïnventari seerd moeten zijn om te weten hoe de huidige stand van zaken is. Sa men met de prognoses had je dan geweten waar je aan toe was". Van den Berg verwijt de wethouder dat deze de lagere school in Elle woutsdijk al heeft opgegeven. En Haars heeft al gehoord dat de wet houder gezegd zou hebben, dat hij de school in Ellewoutsdijk niet ziet zitten. Onjuist, volgens Eijssens, en hij wijst nog eens op de opknap beurt die de school in 1980 heeft gehad ,Dat doe je niet als je een school opgeeft", is zijn antwoord. Als nu een echtpaar zou komen informeren in verband met bijvoor beeld een verhuizing naar Elle woutsdijk en ze zouden willen we ten hoe het zit met de school, zou Eijssens ze echter geen pasklaar antwoord kunnen geven: ..Ik zou tegen die mensen zeggen, wacht nog een paar maanden tot de staatssecretaris de minimumgrens bekend heeft gemaakt, dan weet ik waar we aan toe zijn" In Ellewouts dijk weten ze n5xal waar ze aan toe zijn. De oudercommissie en onder wijzer hebben een plan voor een basisschool geschreven. Daann staat de wens dat het plan ertoe kan bijdragen dat de gemeenteraad een besluit neemt waardoor een open bare basisschool in Ellewoutsdijk in het toekomstige schoolbestand voorkomt. huizen, l it die prognose blijkt dat in 1984 lussen 8 en 11 leerlingen verwacht worden, in 1985 tussen de 17 en 19 (daar zijn dan de kleuters bijgeteld in verband met de wet op het basisonderwijs), in 1986-tussen de 18 en 22 kinderen en in 1987 tussen de 19 en 23 kinderen. Toch is wethouder Eijssens niet onder de indruk Hij wijst erop dat de staatssecretaris een prognose verlangt over een periode van 15 jaar. Ook de gemeente is bezig met het opstellen van prognoses voor alle dorpen Uit de woorden van de wethouder blijkt dal daarbij bij voorbeeld plaatselijke 'deskundi gen' worden ingeschakeld, zoals een wijkzuster, het schoolbestuur en bijvoorbeeld de kerken. Maar m Ellewoutsdyk zijn ze nog niet zo gelukkig met de manier waarop de gemeente werkt Van den Berg: ..Als we de school nog toekqmst willen bieden dan moet er snel gehandeld worden. En nu zie je bijvoorbeeld dat de gemeente met die prognoses juist in de grootste dorpen begint. Terwijl wij op dit moment de informatie nodig heb ben. omdat we willen weten wat we kunnen verwachten". Huizenbouw is de oplossing, zo klinkt uit de mond van K Haars. lid „Kijk ze zeggen wel eens: die zit te René Schrier De eerste tot en met de zesde klas met schoolhoofd P. van den Berg i\ Ellewoutsdijk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 25