PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Ministers misleidden de kamer stelselmatig Minima krijgen extra-geld Botsing politie en burgers in Polen VERNIETIGEND RAPPORT REKENKAMER DE JAGER-TOLHOEK „.Wurgen en persen rond de Delta werken... MINISTERS REAGEREN Andropov sterft in 1984 aan verkoudheid Drie procent inleveren nu geregeld Ontslag door ziekenhuisplan Wolkenvelden mjUcenvelden, ook perioden met zon vrijwel overal droog. Uiddagternperatuur ongeveer 5 gra ^n, Wind uit zuidoost tot zuid, toene mend tot krachtig. 226e jaargang no. 296 Vrijdag 16 december 1983 I 0' 100-21250" zaterdag van 10 00-12 00 ui MIDDELBURG Korte Noordstra, tel 01180-33050- 1001 bouwmaterialen onder één dak! pagina 4 CONGRES WAARZEGGERS: Tussen schijn en werkelijkheid tü?' i MS -Voorzitter Peschar van de Rekenkamer en de president va onderzoek naar de kosten van de Oosterscheldeioerken. JERUZALEM i UPL In mende Jeruzalem hebben veer- maand niet gunstig, zegt tig waarzeggers uit een hij, en hij krijgt geen zestal landen die sinds tweede ambtstermijn woensdag in congres bij- ..Yasser Ara/at van de een zijn een paar voor- PLO is er nog tot juli o] spellingen over 1984 ge- augustus en dan is het daan. met hem afgelopen. Hij President Andropov wordt doodgeschoten van de Sowjet-Unie Dat hangt ook president overlijdt in 1984 aan zijn Hafez el Assad van Sy- verkoudheid", zegt de nè boven het hoofd. Israëlische waarzegger Wat Israel zelf betreft: Herzl Lifshitz. het kabinet van premier De tekenen voor Andro- Yilzak Shamir houdt de stuurgroep König tijdens de persconferentie over het povs Amerikaanse colle- het nog tussen drie en ga Reagan zijn de ko- hoogstens zeven maan- anderhalve den uit en dan volgt de socialist Sjimon Peres op In de lente doet Syrië een aanval en ontketent daarmee een nieuwe oorlog in het Midden- Oosten. volgens Lifshitz Het gevaar is groot dat Amerika en Rusland er bij betrokken raken. De Indiër dr. Da Da voorspelt dal in 1984 in het gebied van de Golf staten een nieuwe we reldoorlog zal uitbreken die zal duren tot 1995. Miljardendans om Oosterschelde (Van onze Haagse redacteur) BEN HAAG Achtereenvolgende ministers van verkeer en waterstaat, maar iet name de ex-bewindslieden Westerterp (KVP) en Tuijnman (VVD) hebben e Tweede Kamer stelselmatig onjuist voorgelicht over de financiële gang van aken bij het Oosterscheldeproject. Daardoor heeft de Kamer haar controle- inde taak niet naar behoren kunnen vervullen. It concludeert de Algemene Kamer in '74 hij het opstellen van de Tweede Kamer te verwijten dal men ikenkamer in het donder- zogenaamde 'ontbindende voorwaar- zich onvoldoende over Westerterp s den' had geformuleerd. gegevens heeft gebogen ,,Men wilde g verscnenen eindrapport Desondanks was toen al aantoonbaar die dam zo graag", luidt Peschar's er de financiële gang van dat de werkelijke ramingen honder- 'verklaring ■ken bij dit duurste onder- SriTST el van het totale Deltapro- :t. De Rekenkamer stelt ierigens dat de Kamer zélf lokhet een en ander te verwij- Is, maar sluit niet uit dat volksvertegenwoordiging Ciog op haar besluit om een uitbare stormvloedkering bouwen was teruggekomen idien zij alle informatie had ntvangen die de betrokken ewindslieden tot hun be- thikking hadden. n rapport is met name vernieti- 'voor de ministers Westerterp en lijnman. Westerterp heeft in '75 en Kmet „wurgen en persen", zoals dr Peschar, de voorzitter van de tkenkamer dal gisteren zei, een idanige voorstelling van zaken ge- tven dat de geschatte kosten voor tl hele project nog net voldeden aan financiële grenzen die de Tweede tig vanuit met name de Deltadienst een steeds sterker worden, „indruk wekkende reeks signalen" -de woor den zijn van Peschar- verzonden waarin steeds grotere kostenover- schrijdingen werden gemeld, signa len die door de departementsleiding volstrekt werden genegeerd. De Re kenkamer verwijt de Deltadienst dan ook niets op dit punt. Pas in december '81 -toen Tuijnman inmiddels was vervangen door ex- minister Zeevalking (D'66i- werden die overschrijdingen aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt en werd er een min of meer reeel voortgangsrap port gepresenteerd, twee jaar-nadat objectief gezien de eerste overschrij dingen konden worden gerappor teerd. De Rekenkamer sluit niet uit dat de Oosterschelde alsnog met een pot- dichte dam zou zijn afgesloten, in dien de Kamer alles geweten had w at op de ministeries bekend was. „De Rekenkamer acht het denkbaar dat een juiste en tijdige informatie bij kritiek op het opnemen van een name de jaren tussen '7'J en '81 de uiterst geringe post 'onvoorzien', en Tweede Kamer in de achtereenvol- meldt bovendien dat op dat moment gende Voortgangsrapportages slcl- al door de Deltadienst is gewaar- selmatig onjuist voorgelicht over de schuwd voor overschrijdingen met financiële gang van zaken bij het tenminste een half miljard gulden project. Onder Tuijnman's politieke tweede Kamer .ïsehrijft I eschar. Volgens dr Peschar is echter ook de verantwoordelijkheid werd rcgelma- tSlot zie pagina 12 kol. 4) MOSKOU iAPi Zelfs in een snerpende kou blijven de Russen liefhebbers van een ijsje Warm ingepakt gaan ze er zelfs voor in de rij staan zoals voor dit kraampje in een Moskouse straat. Een DEN HAAG (ANP) - oe/t Meerderheid van de tweede kamer heeft donderdagavond aan het eind van een twee daags debat zijn goedkeuring gegeven aan de wetsontwer pen, waarin de verlaging met ine procent, wordt geregeld 'in de salarissen van ambte naren en trendvolgers en van ie sociale uitkeringen en het «mamum-loon. Naast de twee mingspartyen CDA en HO kreeg het kabinet ook de van SGP. RPF en GPV De hele linkse oppositie stem- detegen Het kabinet heeft het deeaimgmgspakket vrijwel ongeschonden door de kamer 5ekregen WARSCHAU (RTRi De Poolse politie is don derdag in Wroclaw met traangas en wapenstok opgetreden tegen een menigte van naar schat ting 2.000 mensen, die in de buurt van de Grote Markt hadden geluis- terd naar een via luid- sprekers uitgezonden boodschap ten gunste i van de verboden vrije i vakcentrale Solidari- I teit. Nadat de agenten het plein tussen vier en vijf uur 's middags hadden schoongeveegd, intensi veerden zij hun controle van voetgangers en bus- en tramreizigers, die al enkele dagen gaande is Ondergrondse leiders van Solidariteit hebben opgeroepen om vandaag vreedzame demonstra ties te houden om de verjaardag te herdenken van de voedselonlusten in 1970, waarbij dc poli tie arbeiders dood schoot. Lech Walesa, lei der van Solidariteit, heeft donderdag laten weten dat hij officieel toestemming had gekre gen om vandaag een krans te leggen bij het monument in de buurt van de Lenmwerf in Gdansk ter herdenking van de onlusten. Tijdens een vergadering van de kamercommissie voor defensie en buiten landse zaken over een reeks NAVO-bijeenkom- sten bleek dat een meer derheid van de tweede kamer vindt dat het westen gevolg moet ge ven aan de oproep van Walesa om de economi sche strafmaatregelen tegen het Poolse militai re regime te staken. Minister Van den Broek vond echter dat de sanc ties vooral een Ameri kaanse aangelegenheid zijn en dat Nederland daarbij nauwelijks is betrokken. De herdeling van het ziekenhuisbeslel in Zeeland heejt zeer ingrijpende gevolgen. De sluiting van het Stnt-Liduinaziekenhuis in Hulst zal minstens tweehonderd arbeidsplaatsen kosten. (PAGINA 11: ontslagen) (PAGINA 14. reacties) Harde lijn De wapenonderhandelingen tussen Oost en West zitten vol ledig vast Gisteren werd in Geneve ook het. gesprek over wederzijdse troepenverminde ring voor onbepaalde tijd af gebroken. De Amerikaanse onderhandelaar in strategi sche kernwapens. Edward Rowny, kiest voor de harde lijn. Concessies worden uitge legd als zwakte, aldus Rowny (PAGINA 8) Lech Walesa ™d<*clie!kind,te verstrekken. Het gaat hierbij gen. Het kabinet denkt aan een be- debat over de kortingswetten Hij DEN IIAAGHet kabinet is bereid om de groep mensen die voor min- drag van f150 voor elk kind. becijferde dat de aanvullende uitke- eind volgend jaar de ongeveer oOO.OOO stens de tweede achtereenvolgende Staatssecretaris De Graal i.sociale za ring voor deze groep van echte echte i met afhankelijke kin- keer een eenmalige uitkering ontvan- kern deed deze toezegging in het minima in totaal zo'n f40 mihoen zal kosten i extra uitkering voor elk ADVERTENTIE i VANAF heden naast Albert Heyn Goes VISHANDEL K0 v/d KREEKE en ZN. Wolphaartsdijk 01198-1327 Burg._Hackstr. 28 Het juiste adres voor verse en gerookte Veerse Meerpalingi AANBIEDING Vers gerookte paling Nu 12,50 per pond geldig tot 31-12 '83 Tevens wensen wij u prettige feestdagen, MUIDEN 'ANP, - Dc gemeenteraad van Mui den heeft donderdag avond ingestemd mei een voorstel om de een malige uitkeringen aan de minima van het rijk PvdA) voor en vier stem men (VVD> tegen. daal ziet de exlra een malige uitkering van de De VVD-rracUe In S mee"'e a,s ,oc,aa' den is. evenals de Twee- bC2ig de Kamerfractie van mening dat de eenmali ge uitkeringen een zaak eenmalige uitkerm- gen in Muiden kosten de te verdubbelen met geld 1^^0717riiksover- gemeen^ 27 500 gulden van de aemeenlr Hel N't voor ae njKsover n de gemeente. Hel voorstel van b en w werd aangenomen met. negen heid ën niet voor de ge meente. Dit kan betaald worden uil de post 'onvoorzien' uit de begroting van de stemmen (CDA. D'GG en CDA-welhouder Rozen- gemeente over 1983 Dat bedrag houdt het kabinet over van de 450 miljoen die voor volgend jaar voorde 'eenmalige uitkering aan de echte minima is uitgetrokken Om dat de korting op de salarissen bij de overheid en de uitkeringen is verlaagd van 3.5 tot 3 procent komen namelijk minder uitkermgsgerdchtigden m aanmerking voor de eenmalig' uitke ring aan het eind van het jaar Met zijn toezegging kwam de be windsman tegemoet aan de eis van de drie grote fractie in de Kamer Zowel de PvdA'er Buurmeijer als de liberaal (Slot zie pag. 3 kol. 2) Britten boos Het Europees Parlement heeft de begroting voor 1984 aan vaard. De Britten zijn woe dend. omdat de gelden die zij uit de Europol terug zullen ontvangen, voorlopig zijn ge blokkeerd. (PAGINA 5) Industriebeleid De commissie Wagner wil de ingeslagen weg van het indus triebeleid voortzetten In het laatste en vierd» rapport be nadrukt de commissie het be lang van goed overleg tussen de sociale partners. (PAGINA 7) Ke te/bouw De bouw van een ketelinstalla- tte voor de PZEM door De Schelde is weer een stapje dichterbij De beide partijen legden gisteren hun voorne men tot een definitieve rege ling schriftelijk vast (PAGINA U) Mi-Lock Bij- de textielfabriek Mi-Lock in Hulst zullen 30 van de 95 werknemers worden ontsla gen Zelfs na een ingrijpende afslanking blijft de toekomst van het bedrijf onzeker (PAGINA 11) Radio, tv en kunst: 2 Binnen- en buitenland: 3, 5 Opinie en achtergrond: 4 Financiën, economie: (i Provincie: 11, 13, 14, 15 en 'idden-november 1974 .stond het kabinet-Den I Uyl PvdA. CDA. D'66, PPR» op omvallen Aan de orde was de vraag of het plan tot afsluiting van de Oosterschelde moest worden veranderd door in de monding van deze zeearm een doorlaatbare dam te bouwen, waarmee de werking van eb en vloed gedeeltelijk in stand zou kunnen blijven De oplossing was een compromis uit een tussen de regeringspartijen hoog opgespeeld politiek conflict Een technisch en financieel riskant compromis. Dat wist iedereen, bij deze kwestie betrok ken Maar het kabinet-Den Uyl had het Oosterscheldeproject tot toets steen van zijn milieubeleid verheven. En daarom werd de beslissing om die doorlaatbare dam i nu de pijlerdami te bouwen er in de tweede kamer door geramd. De toenmalige CDA-minister van verkeer en waterstaat, Wester terp, trad op als de vurige verdediger van het nieuwe project. Het kabinet bleef overeind. Nadien werd de reke ning gepresenteerd. En die blijkt nu. bij de nadering van de afronding van de pijlerdam, veel en veel duurder uit te vallen dan ooit goed duidelijk is gemaakt. Bij de definitieve opdracht tot de bouw. in 1976, is de tweede kamer ontoereikende informatie over de kostenramingen verstrekt. Toen later de grote tegenvallers zich aan dienden (tussen eind 1979 en eind 1981en er van onderop uit het ambte lijk waterstaatsapparaat ernstig werd gewaarschuwd voor grootscheepse kostenoverschrijdingen sloeg de toenmalige WD-miruster van verkeer en waterstaat Tuynman geen alarm. Hij bestempelde krantenpublikaties over deze kwestie als 'Indianenverha len' Aan de tweede kamer werd te laat over de voortgang van het project gerapporteerd en werd niet verteld wat er financieel precies aan de hand was De Algemene Rekenkamer heeft sinds vong jaar zomer, op verzoek van het parlement, een grondig onderzoek verricht naar het verschil tussen de financiële schijn en de financiële werkelijkheid van de besluitvorming en de verdere gang van zaken rond de Oosterschelde. Gisteren kwam het resultaat van dat onderzoek op tafel. En het is vernietigend. Is de Tweede Kamer voldoende in de gelegenheid gesteld haar con trolerende taak volledig uit te oefe nen?' Dat was de vraag, die de Alge mene Rekenkamer kreeg voorgelegd bij de start van dit even zeldzaam als bijzonder onderzoek. Met andere woorden: was de tweede kamer op belangrijke momenten van de besluit vorming rond de Oosterschelde van juiste gegevens voorzien, kreeg ze tijdig wat beschikbaar kon worden gesteld, was de kwaliteit van de infor matie toereikend? Het antwoord van de Algemene Rekenkamer, onafhan kelijk toezichthoudster op 's rijks fi nanciën, is haarscherp, nee. Het rap port stelt zonder veel omwegen vast dat het hele Oosterschelde-avontuur financieel van het begin af veel te zonnig is voorgesteld, dat de verwach tingen te optimistisch waren, dat er te krap is begroot, dat er te weinig veiligheden in de kostenramingen zijn opgenomen, dat er aan de beslissing an destijds voorwaarden zijn verbon den om de zaak terug te draaien, die In feite niets te betekenen hadden en dat er bij de uitvoering van het pro ject aan de top van het ministerie dingen zijn tegengehouden die naar buiten hadden moeten komen Was de tweede kamer juist eft op tijd over alles ingelicht dan was mogelijk het hele project niet uitgevoerd, zo stelt rekenkamer-president Peschar bij de aanbieding van het rapport droogjes vast. Wat jarenlang menigeen al ver moedde. maar opeenvolgende ministers van verkeer en waterstaat steeds glashard hebben ontkend en bestreden is bij dit koele financiële onderzoek van de Algemene Reken kamer met deugdelijk feitenmateriaal boven tafel gebracht. Het financiële verhaal van het peperdure pijlerdam- projeel in de Oosterschelde is het verhaal van een volstrekt geforceerde besluitvorming onder druk van een kabinetscrisis, van geflatteerd gecij- fer, van de politieke wil om het bin nengehaalde resultaat niet te laten bederven, van - zoals minister Wester terp het destijds omschreef - „werken met de genade mee", van flierefluiten- de rapportages terwijl een tegenge stelde werkelijkheid voluit bekend was. In zo'n sfeer van 'het mag niet misgaan werden financiële tegenval lers eigenlijk niet geaccepteerd, in ieder geval te lang door de vingers gezien en ontsnapte bijgevolg te veel aan de aandacht van de tweede ka mer Het schnkeffect erover sloeg pas werkelijk toe toen de gaten in de begroting van verkeer en waterstaat nog maar moeilijk bleken te dichten En op het ogenblik is het al zover dal' het Oosterscheldeproject in wezenlij ke vorm de hele waterstaatsbegroting beïnvloedt Zonder rechtstreeks met vingers te wijzen heeft de Algemene Rekenkamer onthullend duidelijk ontleed hoe de verkeerde voorstelling van zaken is ontstaan. Toch gaat de tweede kamer zelf ook niet vrijuit Het rapport zegt m beleefde termen dat ze op bepaalde momenten met de voor banden zijnde gegevens best een stuk kritischer had kunnen zijn. Zo bezien is er bij alle verbazing en verwonde ring over wat gisteren op tafel is gekomen voor de tweede kamer best reden om ook nog iets aan zelfonder zoek te doen vdM ANKARA (REUTER) - Turkije is akkoord gegaan mei de aankoop en j co-produktie van 160 Amerikaanse F 16 gevechtsvliegtuigen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1