'rincipe-akkoord verplaatsing ledrijven uit kom van Borssele School 'De Wellinge' nam afscheid van drie medewerkers Weer confrontatie Terneuzen en provincie over woonwagencentra PZC/ provincie UITVLOEISEL BESCHERMD DORPSGEZICHT "hristelijk jeugdwerk omt met eleidsplan 'Planologische aspecten moeten in studie nieuwe haven worden betrokken' Kleinvee te kijk K. Flipse neemt afscheid van provinciale griffie IJDAG 16 DECEMBER 1983 17 dKKKNSZAND De onderhandelingen tussen drie bedrijven uit Borssele en de gemeente Borsele over jnlaatsing van deze bedrijven uit de dorpskom naar de Kaaidijk buiten de kern, zullen als alles meezit het mend voorjaar zijn afgerond. De betrokkenen zijn het inmiddels in principe met elkaar eens. Met is nu nog zaak naantal details uit te werken. Dit stelde burgemeester drs G. C. G. van den Heuvel van Borsele donderdag tijdens vergadering van de commissie midden- en kleinbedrijf in Ileinkenszand. den Heuvel vertelde dat zowel de heel eind zijn gevorderd Hij meende particuliere woningen nu aanspraak ^rekken als de grondverwerving dat de bedrijven door de verplaatsing kunnen maken op extra subsidies. het nieuwe bedrijfsterrein al een er zeker niet slechter op worden. Zo is sprake van behoorlijke overheidssub sidies en hebben de-bedrijven aan de Kaaidijk volop de mogelijkheid om uit te breiden. „Ze zitten dan met meer beklemd in het dorp", stelde de Borselse burgemeester. Met name het commissielid J. Moerdijk vroeg zich at welke financiële gevolgen voor de bedrijven aan de verplaatsing verbon- ;0ES De federatie christelijk ifdwcrk Zeeland (FCJZ) heeft deze sk liaar beleidsplan gepresen- trd, Het plan draagt de titel 'Tus- i vandaag en morgen'. Het is sa- agesteld door een beleidscommis- «aarin vertegenwoordigers zit- hadden van de drie organisaties Deze zijn bedoeld voor het opknappen van de woningen. Hij onderstreepte evenwel dat de eigenaars zelf het Man bekent drie inbraken Middelburg MIDDELBURG - Dc recherche van de den zijn. Burgemeester Van den Heu- gemeentepolitie in Middelburg heeft vel kon hem wat dit betreft geruststel- de 30-jarige E. B. uit deze plaats len. Hij sprak van een goede subsidie- aangehouden. Hij heeft bekend drie regeling en een royale onteigenings- inbraken te hebben gepleegd. Medio basis. oktober brak hij in in een woning aan De verplaatsing van de bedrijven is het Seisbolwerk. Daar nam hij een een uitvloeisel van het bestemmings- Delfts blauw-bord, een oude kofl'ie- plan beschermd dorpsgezicht Borsse- molen en zilverwerk met een totale le. Daarin wordt uitgegaan van sane- waarde van 1500 gulden weg. Half ring van de dorpskom, waarbij uit november ontvreemdde B. uit het milieu-technisch oogpunt bepaalde gerechtelijk deurwaarderskantoor bedrijven dienen te wijken voor de aan de Wagenaarstraat een encyclo- kleinere detailhandel. De oude dorps- pedie van 300 gulden, en richtte hij kern krijgt dan meer ruimte voor oude voor 250 gulden schade aan. In die nnes ambachtelijke vestigingen. Naar aan- zelfde nacht bezocht hij ook het advo- Yamcn de federatie vormen- het leidinS van een vraag van commissie- catenkantoor Boogaard aan het Mo- feltl» jongeren verbond ICJVI in 'Ad 1 der Weel? wrKWt v">de" lenwater. Hij vond daar een eeldkist- ld het provinciaal gerefor- Heuvel dat in het kader van het je met ongeveer 100 gulden; de kraak centrum voor jeugd- en jonge- bestemmingsplan eigenaars van schade was vijf keer zo hoog. u'erk (PGCJ) en de Zeeuwse islclijkc plattelands jongeren 1 FCJZ is gevestigd in Goes en «steunt en begeleidt vrijwilligers inhet plaatselijk christelijk jeugd- jongerenwerk actief zijn. In meer i dertig plaatsen in Zeeland be lt een of andere vorm van christe- jeugd- en jongerenwerk. In totaal len er ongeveer 3000 leden aan mee. tCJV. het PGCJ en de CPJ hebben federatie in januari 1982 opgericht suit de gedachte dat gelijkgezinde samen een betere onder- èumng kunnen bieden dan wanneer dat afzonderlijk zouden doen. In rseheidene plaatsen was overigens sprake van samenwerking tussen ijwilligers van de drie organisaties, het beleidsplan geeft 'de federatie nwat het uitgangspunt van werken en op welke manier geprobeerd zal de doelstelling te bereiken" initiatief daartoe dienen te nemen De commissie boog zich voorts uit voerig over een notitie van het dage lijks bestuur over het uitoefenen van detailhandel op bedrijfsterreinen. In principe toont het college zich tegen stander hiervan. Mocht evenwel een handel zich hiervoor aanmelden bij het college, dan zullen de voor- en nadelen tegen elkaar worden afgewo gen. maakte Van den Heuvel duide lijk Hij zag in dat de plaatselijke detailhandel in zo'n geval zeker be zwaar zal maken. Toch benadrukte de eerste burger dat de zogenaamde wei- de-winkels zich al volop in Zeeland hebben gevestigd In sommige gevallen zal het moeilijk zijn om onmiddellijk 'nee' te zeggen, meende Van den Heuvel. In \oorko- mendc situaties zal het college een en ander via de commissie 'in de open baarheid gooien', aldus de burge meester. AXEL De gedeputeerde mevrouw E. Maris-Koster vindt dat bij het onderzoek naar de economische haal baarheid van een nieuwe buitenha ven ten westen van Terneuzen vooral' ook de planologische aspecten moe ten worden betrokken. Zij zei dat donderdagavond in een spreekbeurt voor de Axclse afdeling van de VVI). Zij wees daarbij met name op vraag stukken als hoe het nieuwe havenge- ÏEL - De Halle. 20 uur: 'Welleke f Nelleke Burg!', theatershow f N'elleke Burg. ES- t Beest. 21.30 uur: Concert iv groepen 'Sammy America's JM en 'Exploiting the Prophets'; HEER-HENDRIKSKINDEREN Maelstede, 19.30 uur: Rock 'n H [-avond: ^jlLST Iloutenkwartier. 21 uur: i.k. Werkgroep Nieuwe Mu- ll'DEKERKE Karrewiei. 23 uur: iresüeshow met Roland Sandhó- BURG De Schakel. 14-22 Vogeltentoonstelling; Kerk, 20 uur: Kerstconcert ir leden Zeeuwse Muziekschool; 20.30 uur: Filmcircuit met Jvacances de monsieur Hulot'; ÖSTBURG Burgerzaal. 20 uur: meert door mevr. Stelzer en leerlin- HNEUZEN Porgy Bess. 21.30 p; Optreden Harry Strutters Hot ijiiim Orchestra. JJ JSSINGEN - De Piek, 21 uur: ft-Podium met Zeeuwse popgroep. IRSEKE - N.H. Kerk. 20 uur: JStconcert door Excelsior en En able Zeeuwse Muziekschool; ERIKZEE Concertzaal. 20 uur: rtdoor Het Nederlands Kamer- OORSTELLINGEN EN OP ZOOM Roxy I. 14. n 21.15 uur: Never say never 12 jr., Roxy II. 14 en 19 uur: man III, a.l.; 21.30 uur: Day- ams. 18 jr., tm'Actueel I. 21.30 uur: Caligula Cinem'Actueel II. 21.30 uur. vier vuisten slaan op hol, a l.; em'Actueel III. 20 uur: Sophie's K* 16 jr 'ES - Grand. 20 uur Never say ft again, a.l.; 23 uur: Sexy schatjes New York, 18 jr.; LST De Koning van Engeland, tn2130 uur: Never say never again, 19en21.30 uur: Breathless, 16 jr.. uu Spacehunter. a.l.; 19 en 21.30 Sweet lollipop. 16 jr.; 21.30 uur standjes op de schoolbanken, iTBl'RG-Ledel. 20 uur: Schot in »s. 18 jr., KEUZEN - Luxor. 19 21.45 iNeversay never again, a.l.; 19 en 'Uur: Breathless, 16 jr.; SSINGEN- Alhambra I. 20 uur: w say never again, a.l.. 23 uur: juge hoogstandjes. 18 jr.; Alham- U, 20 uur The world according tot 23 uur: Garde a vue; TOONSTELLINGEN T-ANNA TER MUIDEN Weve- Siom, 10-17 uur: Werken Ph. 'L - Galerie Bellemans, 10-18 Tekeningen uit 'Zeeuws Platen- kindergalerij: tekeningen van Ntjhoff, «EN OP ZOOM Markiezenhof, 'uur: Werken David Kleijne (tm fera, 13.30-17 uur: Werken Gloria j?oenClara v. d. Water (t'm 15/1 '1MSSE Hal gemeentehuis, 9- "•17 uur: 'Stille getuigen uit een verleden' (t/m 31/12); wH-HAAMSTEDE De Be- waerschole, 14-17 uur 'Kijken naar landschap' (t/m 7T); DOMBURG Biologisch Museum. 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland'. 'Bloemdijken in Zeeland' en 'Dieren in de natuur'; GOES Lunchcafe. 9-18 uur: Werken Martine Raes (tot 1/1), Museum. 10-12 en 13.30-17 uur: Werken George Hadeier (tm 1471); HEILLE Landbouwmuseum. 10-12 en 13-17 uur Oude landbouwwerktui gen. HULST Galerie Van Geyt. 9-12 en 14-18 uur: Feest der kleine formaatjes; KRUISPOLDERHAVEN Den Burtman'. vanaf 14 uur- Werken van Piet Boelens (t/m 30T): MIDDELBURG Zeeuws Museum. 10-17 uur: 'Krabbels en kapitale teke ningen' (t/m 6/1), Zeeuws Kunstenaarscentrum, 13.30- 17.30 en 19-21 uur: Werken Henny Schrijver; Galerie De Wijnstock. 14-17 uur: mo- zaïektekeningen van Astrid Bos en schilderijen op zijde en doosjes van Han van den Broeke (t'm 23/121; St.-Janstraat 41. 14-17 uur: Touwplas- tieken van Anneke Ruimschotel; Ambachtencentrum Demerary, 9-17 uur: Diverse ambachten en exposi ties: Galerie Montparnasse. 14-18 uur: Werken van Saint-Geniès; OOSTBURG - Atelier Oudestad 66. 10-12 en 14-18 uur: Werken Jan Ver- schoore: SAS VAN GENT Bibliotheek. 13.30- 17.30 en 18.30-20 uur: Werken Ferdi nand Slock; TERNEUZEN Tierelantijn, 14-21 uur: Poppen van Wopje v. d. Kamp en Lies Bleeker (t'm 31 121; Ter Schorre: Tekeningen en schilde rijen van leerlingen Zeldenrustcollege (tm 7 1): Museum, 9-12. 13-17 en 19-21 uur: 25 tekeningen van Ned. kunstenaars; Hal Stadhuis, 8.30-12 en 13-16.30 uur: Werken W. O. J. Nieuwenkamp; VLISSINGEN Galerie 'De Vrije Neeringh', 13 30-17.30 oude kaarten van Zeeland (tin 14 1); Museum. 10-12.30 en 13.30-17 uur: 'Wo nen in Vlissingen Gevangentoren, vanaf 17 uur Werken Ineke Otte en werken Meggie Dirks: Reptielenzoo 'Iguana', 14-17.30 uur: Expositie levende reptielen, amfi bieën en inseklen; Galerie Marquis, 13.30-17.30 uur: werken van Nicolaas Dings (t'm 18' 12); YERSEKE Atelier Dam Twee'. 10-18 uur. Expositie over schaal- en schelpdieren en werken diverse kun stenaars; IJZENDUKE Museum. 10-12 en 13 30-17 uur: 'Radio m oude en nieuwe stijl' 't'm 1812), ZIERIKZEE - Tussen de 2 havens. 14-17 uur: 60 kunstwerken geispireerd op de bouw van de stormvloedkering. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, lel 01100-14444 <ook voor mllieuklachteni Zeeuwsch-Vlaanderen Alaimnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance) Telefonische hulpdienst Zeeland, lel. 01180-15551, dac en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. lel 01180-36251, van 10 00-24.00 uur - weekends van 20 00-24 00 uur Slichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, lel 01184-14645. dag en nacht bereikbaar. Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur bied moet worden ontsloten en op de aanwezigheid van natuurgebieden in de directe omgeving. De gedeputeerde drs R. Barbé maak te het plan voor de aanleg van de nieuwe haven pal naast de bestaande Braakmanhaven half vorige maand bekend. Bij het ministerie van econo mische zaken is inmiddels een aan vraag ingediend om een bijdrage in de kosten (zeker een half miljoen gulden) die met, het onderzoek zijn gemoeid. Mevrouw Maris-Kostei is hel niet eens met het advies van de Grontnuj bij het uitzetten van een provinciaal recreatiebeleid dat de gehele kust in aanmerking moet komen voor toeris tische voorzieningen. Volgens de ge deputeerde moet er sprake zijn van zowel concentraties in recreatieve voorzieningen als van scheidende zo nes. Kerstconcert in Nieuw land NIEUW- EN SINT-JOOSLAND - Het Nieuwlands Dameskoor geeft zater dag 17 december een kerstconcert in de Nederlands Hervormde Kerk in Nieuw- en Sint-Joosland. Het kerk koor Maria uit Westkapelle verleent medewerking. Beide koren staan on der leiding van de heer J D van den Berge. De koren zingen onder meer liederen van Haydn. Palestrina, Bach en het King all Glorious' van G. M. Vail. Jaap Goppoolse bespeelt het orgel Het concert begint 's avonds om acht uur. Kerstzangdienst RITTHEM - De muziekvereniging ONDA werkt mee aan de kerstzang- dienst. die zondag 18 december wordt gehouden in de Nederlands hervorm de kelk in Rilthem Het orgel wordt bespeeld door Bram Beekman, me vrouw Oste-Barentse verzorgt de de clamatie De dienst begint 's avonds om half acht Kleinvee wordt aan een keunng onderworpen. GOES De mooiste hoenders, konijnen, sierduiven, water- en siervo- gels en cavia's van Zeeland. Noord-Brabant. Zuid-Holland en België zijn vandaag (vrijdag) en zaterdag in een van de veilinghallen in Goes te bewonderen. De konijnen-, pluimvee- en sierduivenhoudersvereniging Zeelandia houdt daar haar jaarlijkse tentoonstelling. Het is de vierde keer dal deze vereniging zo'n grote regionale tentoonstelling houdt. Deze keer zijn 1487 dieren inge- schapenrassen te zien en enkele schreven. Dat is wat minder dan geiten- Als pril voorteken van de vorig jaar. Toen waren er 1800 lente zijn er ook enkele pasgeboren dieren. Deze terugloop wijten de dieren bij. De tentoonstelling is organisatoren aan de poststaking, vandaag van 14.00 tot 22.00 uur en want de sluiting van de inschrijfter- zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur te mijn viel daar middenin In totaal bezichtigen, doen 225 fokkers mee. De mgezon- De ereprijzen den dieren werden donderdag aan stelling zijn toegekend aan mooiste de kritische blikken van 22 keur- konijn. L Hengst uit Westkapelle .Belgi- mppetprs nnrlerwr.mpn 7ii hennr sche haas,i moolSte konijn jeugd: Ilze onderworpen. Zij beoor- Meerendonck uit Fijnaart (Pool), deelden de tentoonstellingsgan- gers op schoonheid, bouw en beve- dering of beharing Ongeveer de helft van de geëxpo seerde dieren bestaat uit konijnen. Ook de afdeling hoenders is groot. Bij beide diersoorten zijn de ver- schillende exemplaren naar groot- SWSÏ'Sd ETlStfTSj n de Zeelandia-tentoon- Fijnaart mooiste cavia Helena Bruijnooge uit Breskens igladhaar zwart), mooiste gro te hoen L van de Berg uit Kruisland (Nes Hampshire), mooiste trio grote hoenderen H Ridderbos uit Gapinge (Sumatra'si. mooiste dwerghoen me vrouw Van de Berg uit Kruisland mo derne Engelse vechtkneli. te opgesteld, zodat de bezoekers zelinge iPlvmouth Rock), mooiste trio van de tentoonstelling een goed dwerghoenderen F J de Roo uit Bieze- beeld kunnen krijgen van de ver- linge lAncona'si. mooiste sierduif: W schillende rassen. Betrekkelijk ge- Goudzwaard uit s-Gravenpolder ioud- ring zijn de inzendingen water- en Hollandse kapudjni. mooiste^sierduif siervogels (ganzen, eenden, kalkoe- """l nen. pauwen, fazanten en parel- hoenders i en cavia's. In de veiling- ,w„oljJLl hal zijn voorts zeven verschillende ping'Y i goudfazant jeugd. Antoin Kil uil Yerseke (oud- Duitse kroppen, mooiste watervogel H Ridderbos uil Gapinge ikeizergans): siervogel H. Ridderbos uit Ga- marktberichten P. ALEWIJNSE EN P. VAN DUYNE EN C. KIEVIT-BECKS WEG MIDDELBURG De scholengemeenschap voor beroepsonderwijs 'De scheidende medewerkers naast loven- Wellinge' in Middelburg heeft donderdag afscheid genomen van drie de woorden een aantal geschenken medewerkers, die met elkaar ruim tachtig jaar aan de school hebben had gewerkt. Hel afscheid, waarbij de scheidenden door acht apsrekers lof werd toegezwaaid, werd onder grote belangstelling in de aula van de school aan de 'leer Ubbink, voorzitter van het Kruisweg in Middelburg gehouden. schoolbestuur, gebruikte het PZC-ar- Hct langste dienstverband heeft de heer P. Alewïjnse, die na een periode van Tkel van donderdag toen hij de heer 38 jaar 'congiérgcspelen' met pensioen gaat. De heer P. J. van Duijne. die al Alewïjnse en mevrouw Kievit toe- geruime tijd met ziekteverlof is, maakte 28 schooljaren vol. eerst als leraar sPrat: Daar staat alles in en ik heb er melaaibewerken en later als docent handvaardigheid. Mevrouw C. J. A. eige|ll'jk niets meer aan toe te voe- Kievit-Becks heeft zich 24 jaar verdienstelijk gemaakt in de kantine; zij S^n zei de heer Ubbink die toch nog voorzag de 'behoeftigen' van koffie. Voor algemeen directeur .1 Kingma was het een moeilijke opdracht om van de betrokkenen afscheid te ne men. omdat hij nog maar korte tijd aan De Wellinge is verbonden 'Het meest lastige geval' noemde hij de Gedeputeerde mevrouw E Maris- Koster Politie in Goes hield controles GOES De gemeentepolitie van Goes heeft donderdag verscheidene controles uitgevoerd in Goes In de ochtenduren werden aan de 's-Gra- yenpolderseweg elf bestuurders be keurd vanwege een slechte of defecte verlichting. Voorts signaleerden de Goese politiemensen 34 snelheids- overtreders aan de Anthony Fokker straat en de Middelburgsestraat in Goes. kans zag om twintig minuten aan het woord te blijven. Ook hij had lovende „Een hoogst kwa.ijke zaak die echter Woorden en afscheidsgeschenken, later weei is bijgelegd", aldus de heer >r Kmgma Uil zijn woorden bleek dat Zowc.' dc he« x an Du'Jne als heer tip heer Alewijnse een markante ft Alewïjnse. die ,,„k namens mevrouw guur was aan De Wëlhnge .U bepaal- K"vlt s'"'ak. haalden 1.1 hun dank- de aelf wat u deed. u[ niet deed zo ™kele herinneringen op heer Van Duijne. die hij als leraar besloot de heer Kmgma die voor alle UIt de actieve periode aan de school. nooit ontmoet had. ..Uit het feit dat u vervroegd uw functie moest neerleg- gen blijkt wel dat de taak van onder wijzer erg zwaar is. U bent namelijk niet de enige die er eerder mee op moet houden", concludeerde direc teur Kingma. Ook mevrouw Kievit was al weg toen de heer Kingma naar Middelburg kwam .Ook u heb ik nooit zien werken, maar ik weet dat u voortreffe lijk koffie kunt zetten", zei de school leider die naar zijn zeggen zelf een groot koffiegebruiker is. „Als ik er eerder was gekomen zou uw produk- tie nog groter zijn geweest" „U bent waarschijnlijk de enige con- gierge in Nederland, die in een drie delig kostuum het verkeer in de school stond te regelen. U was het officiéle gezag. Kortom, u was een figuur waar je niet om heen kon". Deze woorden sprak de heer Kingma tot eongiérge Alewijnse, die hij in zijn werk ook slechts een hall' jaar had meegemaakt. Al bij zijn eerste bezoek kwam direc teur Kingma met de congiêree in 'botsing'. Hij was de functionaris zon der zich te melden voorbij gelopen CU EE BUREAU GEMEENTEFtNANCIEN MIDDELBURG - De heer K. Flipse uit Westkapelle heeft woensdag afscheid genomen als chef van het bureau gcmeentefinancién van dc provincia le griffie. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in het Abdijcomplex, waar de heer Flipse werd toegespro ken door gedeputeerde J. B. Ventevo- gel. Deze dankte dc heer Flipse na mens het college van gs voor de wijze waarop hij zijn werk binnen het provinciale apparaat heeft verricht. „Niet alleen gs, maar ook veel ge meentebesturen zullen uw deskundi ge adviezen missen. Adviezen, die juist in een tijd van bezuinigingen van groot belang zijn", zei de heer Yentevogel. die de scheidende funac- tionaris omschreef als een man' 'in RAAD GEEFT UITING AAN ONGENOEGEN TERNEUZEN B. en w. van Terneu zen hebben geen enkel begrip voor het woonwagencentrabeleid van dc provincie. Terncu/.en ligt al een paar jaar dwars, maar de oprichting van een 'illegaal woonwagencentrumpje' een paar maanden geleden aan de Reuzcnhockscdijk ten oosten van Terneuzen had een nieuwe confronta tie tussen gemeente en provincie tot gevolg. Donderdagavond, tijdens dc raads vergadering, vroegen D'66-er J de Zeeuw en PvdA-er P Remijnsen hoe b. en w. de problemen rond het Illega le woonwagencentrum willen oplos sen. De Zeeuw: „We hebben ons des tijds ferm opgesteld door iedereen le laten weten dat we het niet eens waren met het provinciaal woonwa- genbeleid Maar ik heb de indruk dat de provincie ons nu een koekje van eigen deeg geeft". En Remijnsen maakte melding van ongerustheid bij de omwonenden Wethouder drs. A Doorduyn (ruimte lijke ordening) gaf toe dat gedeputeer de staten wel akkoord zijn gegaan met de illegale standplaatsen' voor een aantal woonwagens aan de Reu- zenhoeksedijk. terwiil de gemeente daar niets voor voelde. Doorduyn had weinig goede woorden over voor de beweegredenen van es. die overigens al jaren vinden dat er in Terneuzen na Sluiskil een tweede woonwagencen trum moet komen. Doorduyn Naar aanleiding van dat woonwagenplan hebben wij destijds in een brief aan gedeputeerde staten onze visie nog eens uiteengezet Daar heelt de provincie nooit op gerea geerd. onder het motto: Jullie kennen onze plannen en daarmee af Dat betreuren we. vooral ook omdat wij ons afvragen of het feit dat er in Sluiskil te weinig standplaatsen zijn de schuld is van de gemeente Terneu zen Er wordt gewerkt aan de aanleg van nieuwe centra, elders Pas wan neer die in gebruik zijn. kunnen we precies vaststellen hoe de behoefte ligt" Doorduyn vond het overigens spijtig dat dc omwonenden nu kenne lijk pas hun verontrusting hadden uitgesproken .Want een van de argu menten van gs om de standplaatsen aan de Reuzenhoeksediik toe te staan was dat er geen klachten van omwo nenden gehoord waren". Terneuzen is in beroep gegaan tegen liet besluit van gedeputeerde staten om het gebruik van ccn terrein aan dc Rcuzenhoeksedijk toe le staan en ook loopt er een sehorsingsverzock. Burgemeester C. Ockeloen maakte donderdagavond een kanttekening: „Ik vind het, waar momenteel nog drie gemeenten zonder woonwagen centrum zitten, onbegrijpelijk dat van Terneuzen wordt geëist dat het een tweede centrum creeert". wie bescheidenheid, grote kennis en wijsheid zijn verenigd'. De heer Flipse, die de pensioenge rechtigde leeftijd heeft bereikt, werd vervolgens gehuldigd door dr S, Knig- ge. chef van de eerste afdeling van de griffie in het provinciehuis. Deze wees erop. dat door allerlei maatregelen van het rijk de taak van het bureau gemeentelinancièn van de provincie zeker zal worden verzwaard Namens de collega's voerde de heer C. W. Janse. voorheen waarnemend bureau chef en nu de opvolger van de heer Flipse, het woord Hij roemde de goede sfeer op het bureaug en noemde de heer Flipse een chef 'die in geen enkei opzicht irritaties opnep'. ..Van wege uw veelzijdige kennis was u een vraagbaak voor velen, ook buiten het bureau gemeentefinancièn" In zijn dankwoord rekende de heer Flipse af met het gezegde 'dat de twee mooiste dagen van iemands loopbaan die van de benoeming en die van het vertrek zijn'. „De mooiste dagen van mijn loopbaan liggen juist tussen die twee data" De heer Flipse begon zijn ambtelijke carrière in 1938 als volontair op de gemeentesecretarie van Westkapelle Hij maakte daar de oorlogsdagen, de verwoesting en de wederopbouw van Westkapelle mee. In 1966 trad hij in dienst van de provinciale griffie op het bureau gemeentefinancien. waar hij m 1971 chef werd Na het officiële gedeelte van de afscheidsbijeenkomst volgde voor het personeel van de griffie een receptie in de voorzaal van de Statenzaal. Prijzen fruitveiling Barendrecht, 15 de cember Appelen cox orange pippin vanaf 80 op 1 25-1 86. 1 70-2.08, 1 67-2 03. 1 47-1.74. 60/65 1 07-1 41. aanvoer 35 ton. elstar vanaf 75/80 2 75-2 81. 1 71-2 23. 65 70 1.67. aanvoer 2 ton. golden delicious vanaf 80 90 1 02-1.33. 1 08- 1 41. 60 70 63-1 04, aanvoer 18 ton. goudrel- netten vanaf 90 op 1 01-1.12. 1 23-1.44. 70 80 115-1.41. aanvoer 5 ton. rode goudreinetten vanaf 100 op 1 06-1.10, 1.07-1 26. 1^9-1.55. 1 41-1 51. 60 70 1.06-1.26. aanvoer 25 ton. jonagold vanaf 90 op 174. 2.19. 70 80 2 40. aanvoer 8 ton; Jonathan 70'80 95-1 18, 60/70 57-91. aanvoer 2 ton: karmijn de sonnavllle vanaf 85/95 1.03, 1.29, 65/75 1 25, aanvoer 2 ton. lombarts calville 70/80 84-1.46, 60/70 67-79, aanvoer 2 ton; peren beurré alexan- der lucas vanaf 70 80 78-93. 70-77. 50 60 29-43. aanvoer 3 ton. conference vanaf 65 75 1.40-1.53 86-1 43 4555 64-72, aanvoer 13 ton. doyenné du comice vanaf 80 90 1,01- 1 14 1 16-1.36, 6070 94-1 09. aanvoer 24 ton. gieser wildeman vanaf 60.70 1.50-1 81, 50 60 1 00-1 40, aanvoer 3 ton. saint rémy vanaf 80 90 81-87. 82-92, 60 70 72-85. Prijzen groenteveiling Barendrecht. 15 de cember Aardappelen bintjes bonken 65-76, groot 47-53. eigehneimers 76-92, andijvie A 1,51- 2 05. B l 36-1 67. bieslook l 18-1 25. bleeksel derij 30-1.04, bloemkool 1.20-3 70, boeren kool 60-1 19. broccoli 3.30-3.80. chmese kool 78-1 18. knolselderij 10 st pb 92-1 16. 12 st 77-103. 15 st 68-91 20 st 13-63, knolselderij zonder blad 26-65. koolrapen 41-44, groene kool 21-50. witte kool 73-81, rode kool 41-78, kroten A 39-55, B 20, motjo 19-50, packsoy 1.16-1.49, peterselie 31-84, prei 1.15-1.52, ramenas 47-62, selderij 54-1 28. spinazie 2.72-3.40. spitskool 83-1.81, uien bonken 79-97, grof 62-83. middel 47-77. drieling 27-37, pikler 5-11. geschoond 1 02-1 21. win terpeen grof 41-55. middel 32-53. Sjn 18-34 witlof kort 1 2.80-3 80. lang 1 2 80-3 00. kort 2 2.20-3 30. lang 2 2 10-2.90, klasse 3 1 40-2.50 VEILING KAPELLE 15 december voorverkoop conference 1165 75 151. 55/65 138-139, 45/55 80, voorverkoop b a lucas (Terneuzen) I 75/85 107, 65 75 105. II 60/65 81. golden delicious 190 111, 80/90 126-130, 70/80 109-110, 65-70 76-88. 60/65 57-58, 60/70 74. II80/90 120 122.70/80 107-115, 65/70 72-86, coxs O pippin I 80'90 167. 70'80 187-195, 65 70 167-181, 60'65 126-138. H 80 90 115-150. 70 80 169-179. 6570 147-163. 60 65 54-114. 55 60 62-73, jonagold I 100 81-119. 90 100 136-168. 80 90 168-219. 70 80 154-218. 65 70 110-122, Ila 100 106. 90 100 162. 80-90 '204.70 80 150. II 100 93.90 100 140. 80 90 160. goudrenet n 95 101, 85 95 109-114. 75-85 121-126.65-75 121-125.195 109.85 95 116-120. 75/85 139, 65.-75 147. Winston II 75/85 89-96. 70/75 85-93, 65/70 76-85, 60-65 65-70, 80/90 90, 70/80 106-109, 65/70 82-99, 60/65 72, pomme de orange I 70/80 157. 60-70 108, 55/60 59. II 50 55 20. jonathan I 70 80 123, 65 70 101. 60 65 78. karmijn H 100 81. 90 88-92, 80 90 102-115. 70 80 101-114. 65 70 85-87. rode goudrenet H 105 108 95105 107, 70 75 135. 85 95 115-125, 75-85 133-138 65 75 131. zoete ermgaard I 75-85 179. 65'75 135-174. 60 65 135. 55-60 74-81. II 65-75 112, 60'65 95. 55/60 67-68, 50/55 30, Winston I 80 91. 70/80 101, 65/70 81-87, 75/80 91, 70/75 97. 60/65 61-72, elstar II70/80 118.65/70 75. 60/65 63, tuinzoet I 70/80 67. 60'70 57-60, doyenne I 80/90 108-122, 70 80 128-136, 65 70 124-133, 60/65 81. II 8090 95-110. 70-80 111-127. 65-70 94-103. 60 65 62-90. 55 60 42. 80 70 80 60-82 b.a. lucas II 75 35 73-93. 65 70 91-95. 60-65 74-76 55-60 54-60. 50'55 29. 50 60 34. Hb 65-75 42 legipont I 60 70 86. saint remy I 70 80 94. 60-70 77-86. II 70 80 71-78. 6070 70-71. 55. 60 42-54. conference n 65 114, 55/65 99-112, 45 55 59. Ilb 60 54-87. 55 57-63, gieser wildeman I 60/70 168-182, 55'60 150-158, 50/55 94-112, II 60/70 154-163. 55/60 125-147 50 55 75-89 45 50 39-53. comtesse de parijs II 75 50 65-75 56,55 65 46. groente knolseldee- nj 60. spruiten 67-82 rode kool 32-51. groene kool 45 spitskool 79. prei 33-87. kiwi per stuk 35-55. noten per stuk 7. COOP. VELUWSE EIERVE1LING BARNE- VELD Aanvoer 2 733 300 stuks, stemming redelijk Prijzen in gulden per 100 stuks eieren van 55-56 gram 15.80, 60-61 gram 17.10-17,35 en 65-66 gram 17,40-17.90. EIERMARKT BARNEVELD - Aanvoer caa. 700 000 stuks, stemming redelijk Prij zen in gulden: eieren van 48-54 gram 15.25- 17.10 per 100 stuks en 3,18-3.17 per kg, 57-61 gram 17.75-18,50 resp. 3.11-3.03 en 64-67 gram 19.00-19.25 resp 2.97-2.87 per kg Scharreleieren 1,00-1.75 per 100 stuks ho ger VEEMARKT UTRECHT Weekaanvoer 5412, dagaanvoer 5186. waar van 1094 runderen 87 graskalveren. 912 nuchtere kalveren. 2128 schapen. 679 var kens boven 100 kg. 271 biggen. 15 bokken en geiten en ca 1725 slachtrunderenb.Prij- zen in gulden per kg slachtkoeien extra kw 8.10-9.10, le kw 7,25-8.00. 2e kw. 6.00- 6.75, 3e kw. 5.25-5.90; stieren 7.20-8.60. worstkoeien 5,00-5.80: slachtzeugen extra kw 2,63-2.68 le kw 2.58-2.63. 2e kw. 2.53- 2,58. 3e kw 2.50-2.53: oude slachtschapen 5.00-700 en zuiglammeren 10.50- II 50 Pnjzcr. per stuk: melk er. kallkoeien 2100-2900. kalfvaarzen 1950-2500, vare koeien 1325-1850; graskalveren 600-975, nuchtere kalveren voor fok of mesterij: zwartbont 200-400. roodbont 250-570. schrammen 117.50-135.00. biggen 102.50- 110.00 en gieten 40-100.0verzicht (resp handel en prijzemslachmmderen rustig - lager, melk- en kallkoeien kalm - lager, jongvee kalm - prijshoudend, nuchtere kal veren voor fok en mesterij rustig - prijshou dend. schapen en lammeren vlug - goed prijshoudend, varkens flauw - lager, schrammen en biggen zeer traag - even lager; geiten kalm - prijshoudend Aardappeltermijnmarkt. Datum 15 december. Bintje 50 mm opw apnl. laten 78 10 bieden 77 80; slot 78.10. mei. laten 82.00. bieden 80 10 slot 80 50. stemming april prijshoudend november kalm. mei. kalm openstaande posities, apnl plus 70 is gew 42 83: mei onveranderd 141 omzet" apr h pr 79.00.1 pr. 77.20: l.z 17 x 78.10. dag apnl 379: mei 1 x 80.60. 50 x 80.50. Bintje 35-50 mm opw april, laten 48.00; bieden 47 00. slot 47 00: mei 50.00: bieden -: slot 48 00. stemming april: kalm; open staande posities april plus 8 is gew. 459. mei 10: dag. apnl 8 x 47 00, mei - Optreden Tekenburg in De Piek Vlissingen VLISSINGEN - De groep Tekenburg, afkomstig uit Goes en Vlissingen, treedt vanavond, vrijdag, op in het jongerencentrum 'De Piek' in Vlissin gen Dit optreden begint om 21.30 uur. De groep bestaat sinds september 1982 en speelt voornamelijk eigen werk De VARA zendt live-opnamen van het optreden uit 'Tckenburg' bestaat uit Peter Nieuwenhuïze (drums). Bertus Verhoef izang), Johan van Soest (bas en zangi en Paul Jongejan (gitaar en zang). Kerstbingo in Dauwendaele MIDDELBURG De wijk vereniging Dauwendaele houdt morgen, zater dag 17 december, de traditionele kerstbingo in het Ontmoetingscen trum Dauwendaele in Middelburg. De kerstman is ook aanwezig, hij heeft voor elke dame een attentie bij zich. De muzikale begeleiding is in handen, van het dansorkest De Fenders. De kerstbingo, waarvoor fraaie prijzen beschikbaar zijn. begint om 20 00 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 19