(Vegschap Walcheren akkoord over nieuwe verdeelsleutel Voorzichtig financieel beleid Valkenisse is noodzakelijk Opbouwwerk Vlissingen wil inzicht in gebruik woningen PvdA/PPR tegen vaststelling programma welzijn Valkenisse s s U N c ■o O Meevaller van een ton Valkenisse (0 S NIEUW IBUPAG 16 DECEMBER 1983 PZC/streek UTTELAND LEVERT ZWAAR IN VOOR VLISSINGEN IIDDELBURG - Het algemeen bestuur van het Wegschap Walcheren is het donderdag eens bijdragen aan het schap. Hetgeen „orden over een andere verdeling van de bijdragen die de acht gemeenten op het eiland tentenbogmeer Inhouden móeten an het schap betalen. Gaan later ook de acht gemeenteraden akkoord (plus het Waterschap leveren. Van Putten wees op het aan falcheren, het negende lid) dan is het voortbestaan van het wegschap gered. bod van Plattelandszijde dat uit het voorstel naar voren kwam en vroeg gnieuwe verdeelsleutel is een duide- Vlissingen meer betalen dan de plat- langs het licht deed zien. Zoals gezegd Koole eenzelfde inschikkelijkheid te jj compromis Het komt tegemoet telandsgemeenten, alhoewel de laat- werd met de stem van de vertegen- tonen en niet het onderste uit de kan de grote bezwaren die er in Vlis- sten meestal een veel langer wegennet woordiger van Valkenisse gekozen te willen hebben. Dat het inwonertal r,een leven tegen de bestaande rege- binnen hun grondgebied hebben. Zo- zowel Vlissingen als Middelburg als bekend heeft het Vlissmgse ge iiinen er in de nieuwe verdeling beter meentebestuur jarenlang protest aan- aiaf. Aan de andere kant hebben de getekend tegen deze situatie en leidde teste i moeten leveren. In die zin dat ze om het wegschap maar de rug toe te simeer gaan betalen dan ze moeten keren, uerond van de nog van kracht zijnde ÏUsleutel. Valkenisse komt er het Het model waarvoor gisteren werd tardst van af Die gemeente moet. gekozen is een van de drie voorgestel- vreer de nieuwe regeling er door de ln een rapport dat een werkgroep «Jrn de toekomst 346 000 gulden on<ter 'eldlr|e van mr A Lantsheer -afel leggen. 62 000 meer dan nu. 'dijkgraaf waterschap Walcheren! on j>; was dan ook niet verwonderlijk i: de Valkenissenaar P. Holtring Bóerdag m het Middelburgsead- 3 als enige tegen stemde, nieuwe verdeelsleutel gaat ervan dat het grondoppervlak van de stenende gemeenten voor 95 pro nt meetelt en het inwonerdeel voor f procent. In de oude (nog erkende i regeling speelde het grond- ipervlak een kleinere rol en woog !t Inwonertal veel zwaarder. Met als Middelburg en voor 95 procent meetellen van grond- nog voor vijf procent meetelt moest oppervlak en vijf procent van inwo- volgens de voorzitter gezien worden ners. als de erkenning van het feit dat de groene tuin van Walcheren (in de plattelandsgemeenten zwaar dat uiteindelijk tot een raadsbesluit Tijdens de vergadering verdedigde plattelandsgemeenten) het gemeen schappelijke Walcherse bezit is voorzitter mr B. J van Putten dit voorstel met verve. Zeker ook in de j richting van de Vlissmgse vertegen- vJVCtC16 Slt"€€p woordiger B. Koole die eerst liet we- Na schrosing voor overleg met ande ten voor een ander model het meest te rc viissingers bleek Koole toch over voelen Dat ging ervan uit dat alleen de slreep getrokken te zijn. Hij liet het grondoppervlak nog meespeelt in bel grondmodel vallen en koos voor de bepaling van de gemeeentelïjke de verdeling 95'5. Daarbij woog de Vlissinger mee dat de werkgroep eensgezind achter dat model was gaan staan. Bovendien verwees hij naar het feit dat de redding van het wegschap zo mogelijk lijkt. Uiteindelijk bleek alleen de heer P Holtring uit Valkenisse tegenstander te zijn. Tijdens de vergadering was eerder door verschillende aanwezigen blijdschap uitgesproken over de aan wezige solidariteit die tot het compro mis had geleid. Holtring bleek daar anders over te denken. ..Solidariteit betekent volgens mij dat de sterkste te wenden voor het welzijnsbeleid, schouders de zwaarste lasten dragen Achtergrond van die opvatting vormt en ik betwijfel of dat hier wel gebeurd de overheveling van de rijksbijdrage- is" aldus Holtring. duidelijk verwij- regelingen naar het gemeentefonds, zend naar Middelburg en Vlissingen. Het zou daarbij voor Valkenisse gaan Nadat gebleken was dat een oplossing 17 en 18 december totraal Alarmnummer: 01100-14444 jtscn: bssingen: za. 0.00-24 00 uur: D. C. Badhuisstr. 81, tel. 12233. Zo. (c-24 00 uur F. G. Snijder. Burg. t' Woelderenlaan 12. tel. 13933. Visi- "loanvrntren vóór 10 uur Snreekinir vaststellinS werd voorgelegdvoor de zien Er wordt maar voor een deel betalen voor het wegenonderhoud gisireera. te koop aan te bieden in een uuitse met de moeizame controle, volgens «dringendebevallen 12 30 13^)0 begrotingsbehandeling Kritiek had gebruik gemaakt van de emancipatie- De regeling waar het schapbestuur Tijdens haar laatste vergadering in krant, omdat de woning dan binnen de v rordening van de gemeente Vlis- nS lI Óo uurTzonder afspraak, hij op de. wat h„ noemde, indirecte regeling", aldus de heer Holtring. het over- eensi werd moet nu aan de okU)ber heeft de werkgroep Grave- de kortst mogelijke tijd zou zijn singen moet eln woning namelijk 180 v nJsubsidies aan een aantal verenigin- ..Het emancipatiewerk zou meer moe- orde worden gesteld in de gemeente- straat van het wykcomitë Binnenstad k osterman, ue Kempenaerstraat gen voor bepaalde sectoren in hel ten worden gestimuleerd Ruimere raden terwijl ook het waterschap er haar onvrede uitgesproken over deze welzijnsbeleid zijn de kosten voor intepretatie van de subsidiecritoria is goedkeuring aan moet hechten. Van gang van zaken De projectgroep ver- |tn patiënten bereikbaaraccommodaties opgenomen in de daarvoor een mogelijkheid" deze negen betrokkenen moeten er gaderl woensdag weer en hoopt dan minstens zes achter het model gaan a,sn0g meer duidelijkheid te verkrij- staan waarover het bestuur het eens gen Dje 1S v0[gens de opbouwwerkers 'i overi- geworden er is namelijk een twee- nodlg om aangifte te kunnen doen bij en voor bet derde meerderheid nodig voor beslui- de poIIUe van overtreding van de oeren van een beleid via het indie- ten om de gemeenschappelijke rege- verordening op de tweede woningen moties. ..Die worden meestal Hng te wijzigen Intussen ligt het q16 onvrede wordt overigens gedeeld De werkgroep Gravestraal van het toijkcomité binnenstad m Vlissingen vermoedt, dat verschillende huizen in de Marinestraal in het Oranjekwartier worden gebruikt als recreatiewoning De gemeente stelt echter, dat die woningen al werden gebruikt als zodanig, vóór de verordening op het gebruik van recreatiewoningen werd vastgesteld in 1976. LEGALE RECREA 'VIEW ON IN GEN NIET GEREGISTREERD VLISSINGEN - De gemeente Vlissin- ment mag worden gebruikt als tweede Hat", aldus de heer Hesselink. Vol gen is volgens de stichting Opbouw- woning. Er wordt alleen gezegd dat gens hem worden nog meer woningen werk te weinig behulpzaam bij het dit niet gebeurt. Iedereen in deze flat aan de boulevard gebruikt als twee- geven van informatie over het legaal weet echter dat het wel gebeurt", de woning. „Straks hebben alle wo of illegaal gebruik van tweede wo- aldus een verontwaardigde heer Hes- ningen in de winter luiken voor de ningen in Vlissingen. De stichting wil selink, die meent niet serieus geno- ramen, zoals bij de boulevard in eindelijk eens duidelijkheid van het men te worden door het gemeentebe- Knokke. Dat draagt niet bij tot de gemeentebestuur, welke woningen stuur. Hij vraagt zich af welke zin het levendigheid van de boulevard. Het legaal worden gebruikt als recreatie- nog heeft.voor een burger om onregel- verschijnsel is er al. We moeten nu - woning, om zodoende het illegale matigheden te melden aan het ge- echter alleen oppassen dat het niet reactie van weihouder K. Wouters Dommisse (sgp, en J. de Regt ivvdi dat de aanwezigen bereid waren zich R,.brujk van tweede woningen te bc- meentebestuur. wanneer dat met een uit de hand loopt", aldus de heer IfHul vnn nnrlpr mppr u-phnn ivprn Tïo-yo mnjir, L-n»n»vj Wïi noKpnlj „„rr nnnr Hp 7iirp nnnp hppn TP u/prkpn r. KUUDbKl'.KKK - De gemeenteraad van Valkenisse heeft donderdag het gemeentelijk programma specifiek welzijn voor 1984, zoals dat was voorgesteld door b en w, vastgesteld. De twee raadsleden omvattende om een bedrag van ongeveer 50.000 gevonden was en door een grote meer- gulden. Wethouder Wouters gaf aan in derheid ondersteund constateerde principe vast te willen houden aan voorzitter Van Putten dat er een grote P. Holtring, de raad niet bereid bleek hetgeen voor het welzijn is opgezet en last van zijn schouders afgevallen van daaruit verder te willen werken, was. Vooral de zegen van Koole over Ook de heer A. van Vlaanderen (cda) het voorstel speelde daarbij mee. Vol- 'zelfs een klein deel' van de opvatting van die fractie in het programma te verwerken. De aanpassingen die de zei zich nog niet vast te willen leggen gens de heer Van Putten was er voor PvdA/PPR wilde waren vervat in voor de jaren '85 en '86 Hij werd het schap sprake van een historisch daarin bijgevallen door de heren A. moment. Hij was er erkentelijk voor Dommisse (sgp) en J. de Regt ivvd) dat de aanwezigen bereid waren zie' (cda) van onder meer welzijn werd Deze motie kwam. bij gebrek aan door de zure appel heen te werken ingetrokken. De andere werd wegens steun, niet in stemming Overigens zei De Domburger L. Labruijère consta- gebrek aan steun niet in stemming de heer Holtring dat de PvdA PPR- teerde gekscherenderwijs dat. nu de gebracht. fractie de beleidsuitgangspunten van redding van het schap een stap dich- De heer Holtring toonde zich in het b en w van harte onderschrijft De terbij is gekomen, de plattelandsge- strijden. Een dergelijke inventarisa tie van de gelegaliseerde tweede w o ningen in Vlissingen is volgens wet houder W. Wisse (PvdA) van volks huisvesting en openbare werken ech- dergelijk formeel en onbetekenend Hesselink. antwoord reageert. Ook in de Coosje Buskenstraat wor- Duitvp hrnnt den vo'Sens hem steeds meer wonin- UllllS c til lllll gen gebruikt als recreatiewoning De het daarbij hebben gelaten, heer Hesselink meent dat de verorde- algemeen tevreden over het welzijns- fractie zou daar alleen nog het onder- meenten geen tollen behoeven in te u.r njel beschikbaar. De legale twee- als een van de fiatbewoners niet was rung op het gebruik van tweede wo- programma en over het feit dat die ter deel 'emancipatie' toegevoegd willen stellen waaraan Vlissingers moeten - - roningen zijn namelijk niet gere gistreerd. benaderd om bij vertrek de woning ningen niet goed werkt, in verband te koop aan te bieden in een Duitse met de moeizame controle Volgens iel. 79791, het hele weekend voor ten patiënten bereikbaar Éddelburg: vm 18^0-za 24.00luur subsidienormen en .grondslagen, r, 7 nnn^Pnn aniAieu; ra Voor de sportsector is dit volgens de i w h ^9drn^r6r heer Holtring slechts ten dele het De heer Van Vlaande nie!. Noord weg 214. tel. 12460. Visi- ^at er sprake is van Indirecte gens niet veel te =„Tsubsidieringvan 'die verenigingen In een motie vroeg hij de raad uit te Wantrouwen otdnngende gevallen 12.30-13 00 en 30-1800 uur. J. L. F. Wortelboer, nme Weele 7. tel. 33946, het hele ekend voor eigen patiënten bereik- Dddelburg-Zuid: patiënten van de m J - - -- - - - v v.e.' spreken dat hierdoor onvoldoende in- geboren uit wantrouwen in het ge- bestuit van cie vlissmgse raaa om uil d0or de heer H. G. Hesselink. voorzil,- zicht in de kosten van het welzijnsbe- voerdi leid mogelijk is. De indirecte subsidié- Daar1 en bel toekomstige beleid, sprake' het -schap te stappen Gedeputeerde ter van de veieniging van e,gCnaren staten hebben zich hierover, mede op van de nal -De MareSchalck aan de ringen dienen opgenomen te worden De heer De Regt pleitte voor een verzoek van Vlissingen. nog niet over Boulevard Bankert in Vlissingen. Hij - D - in het welzijnsprogramma voor 1985, totale korting op de post welzijn met gebogen. In afwachting van het lesul- stuurde eind augustus een brief aan fna ™h«?-iA.fhnri Mlïïnri !n aldus de tekst van de motie. Wethou- vijf procent. Dat voorstel, dat hij taat van de verwikkelingen nemen gs h(.t gemeentebestuur, waarin werd nrniuiden Nieuwiand en der Wouters zel in zijn reactie dat bij Duburg, Nieuwiand en Arnemuidcn: ,0.00-24.00 uur: O. Fritschy, dr. v. d. ™rSli \5^^ÊlÓenr' leln„01o82" de motie is dan ook het intrappen van terwijl de gemeente van het rijk'mm- de baan. n.60. U.UU-64.UU uur: j. rm. öer- n, Kanaalstr 89, O.-Souburg, tel, IW1500. Vtsitps aanvragen vóór d Siïe,e„l<2,U^VOOr d,",nJ!e?2e l.wpprie rinnr hpm ine 12.30-13.00 en 17.30-18.00 mogelijke tijd zou zijn singen moet een woning namelijk 1 erkocht. „Dat zou dan de tweede dagen per jaar worden gebruikt als :creatiewonïng worden in deze nachtverblijf. Dat betekent echter, dat een controle minimaal een half jaar elke dag moet plaatsvinden De heer Hesselink meent dat de controle vereenvoudigd kan worden, wanneer de verordening wordt aangepast. Hij verwijst daarvoor naar Vlieland, waar de woningen volgens de verordening 360 dagen per jaar moeten worden bewoond ..Dat wil niet zeggen dat al wordt ingegrepen wanneer een inwo ner vier weken op vakantie gaat en zijn woning gedurende die periode verhuurt, want het gemeentebestuur KOUDEKERKE Burgemeester is niet daartoe verplicht. Men heeft r; j-sr-» 0™]B.ens ater verklaarde niet in gesteld dat een van de appartemen- Fmncke van de gemeente Valkenisse echter wel de mogelijkheid om in te het welzijnsprogramma voor 1985 een stemming te willen brengen, kwam naad akkoord met het oompiomis ui u„, van deze llat met wordt gebruikt afloop van de algemene besdiou- Hijpen bij uitspattingen", aldus de hjst van de verkapte'subsidies over- voort uit het lelt dal de post welzijn da.4^ok daïude uaimrtlni van Permanenten bewoning, maar „emjen op de gemeentebegroting nog heer Hesselink legd moet worden „Aanvaarden van met 11 000 gulden wordt verhoogd, leden dan ook aan iscieuittieding van als recreatiewoning. Hij wilde weten Ccn verrassing voor de raadsleden m Wethouder Wisse vreest echter dat ipinge, Grijpskerke, Ooslkapelle, ttooskerke, Vrouwenpolder, Veere een open deur", zo zei hij. De heer der ontvangt dan in het voorgdande Holtring trok de motie naar aanlei- jaar. ding van deze reactie in De tweede door hem ingediende mo tie had betrekking op de financiering van het welzijnsbeleid De heer Hol- Actie voor Polen - verrassing voor de raadsleden tn ol dit is toegestaan ol dat daarvoor petto Tijdens de donderdagmiddag een dergelijke verordening het gevaar speciale toestemming is gegeven gehouden vergadering van het colle- van willekeur in zich heeft. Hij vraagt Het college van b en w antwoordde (JC van be]ieeT van /iet Wegschap z'c^ dan ook af. welke criteria dan daarop dat de wonmg een permanen- Walcheren was namelijk bekendge- 'boeten worden gehanteerd. „Hangt te bewoner kent volgens het bevol- rnaakt dat de rekening over 1982 een het dan af van de bestedingen bij de Gelijk met de vaststelling van het welzijnsprogramma '84 ging de raad in ijnipskerKe "cuufil uur uc i cn-tpumy uutfl l l uoc cc n - - co -—*j akkoord met de vaststelling van de gRIJPSKERKE - De Stichting Zee- kingsregister „In dat geval staat het batig saldo vertoont van ruim een plaatselijke supermarkten, of iemand subsidiegrondslagen, de doelmatig- [and helpt Polen' zamelt zaterdag 17 ons niet vrij te concluderen, dat de milioen aulden een woning gebruikt als recreatiewo- hpirlcvnnrwfiarrlpn Ho hOloiH<:illf- _1lir..-t... >.1.„ l.n-nnnvrr oio rsmimhcinnnlnr. ...nvrll rte. - - - iZamldiik-za fi Ofl-zon 23 Of) uur A ra'u™"Bu"^™^'»«"ucuiuvw K«ingapuncc-n wui ncc wciziju en uc Ko iopm^or Tnron^raat de rijksbijdrageregelingen ontvangen stroting van een bedrag van 7500 Kousemaker. Torenstraat 46. Se- oskerke tel. 01189-1212. tslkapellc, Zoutelaiide. Koudeker- Domburg, Aagtekerke. Biggeker- tn Meliskerkc: voor de praktijken ide artsen Van Eede, Vaandrager, xriander en Van der Male. Vrij. IW-zon. 24.00 uur. A. v d. Male, ünweg 59. Zoutelande, tel. 01186- E. Voor de praktijk van de artsen cwnse en Stutterheim iook voor r.pskerkei vr(j 18.00-ma. 08.00 uur: Stutterheim. Beukelmanstraat 8, askerke. tel. 01186-1760. indarts: «kuur zat. en zon. van 11.00-12.00 e J. M. Jansen. J. v. Hoofkwartier Middelburg, tel 01180-15595. Bi 'ierenartsen: idbouwdiercn: dierenartsenmaat- top Middelburg, tel. 01180-33803. Ilschapsdieren: mevr. Th J. Drie- gelden voor het specifiek welzijn aan gulden in het fonds specifiek welzijn. tnng pleitte ervoor in de toekomst heidsvoorwaarden, de beleidsuit- december in Grïjpskerke huis aan woning als recreatiewoning wordt ge- Het college besloot dat saldo in zijn ning? De situatie in Vlieland is boven- eenjjedrag dat gelijk is aan het nu via gangspunten voor het welzijn en^de huis kledingstukken en levensmidde- bezigd". aldus het college in zyn ant- geheel uit te keren aan de deelnemen- dien natuurlijk veel overzichtelijker. j- len jn om de inwoners van Polen te woord. de gemeenten. Voor Valkenisse bete- met ongeveer duizend woningen, te- helpen om op een enigszins aanvaard- „Ik heb helemaal geen antwoord ge- dal op basis van de in '82 genover de 20.000 woningen in Vlissin- bare manier de winter door te komen kregen op mijn vraag, of dat apparte- gehanteerde verdeelsleutel een mee- 8en aldus de Vlissmgse wethouder. valler van 100.000 gulden Deze mede- Ovprpflll frSt'Prht deling werd door de fracties, die in de c O ""<5 J c 1 algemene beschouwingen hadden ge- Meldingen van mensen dat huizen maand tot een voorzichtig financieel worden gebruikt als recreatiewoning telefonische afspraak: visites aan- e irsgen van 8-9 uur. fcrenartsenpraktijk 'Oostkapelle', to Domburgseweg 33A te Oostka- ,let 'He. tel. 01188-1443. Behandeling tot toe huisdieren op afspraak. fracties gehouden algemene beschou wingen op de begroting '84. Apotheken: Met name de PvdA/PPR zag nog wel den boven de aanvankelijke raming is ginen. maar spraken hun ongenoegen uur voortgezet. Dan zal het college aan de beschikbare prijzen, is zodanig wordt genoemd. Hij erkent dat daar- dienst van elke apotheek vangt mogelijkheden tot realisatie van een gebracht een aanwijzing dat binnen uit over het achterwege blijven van de van b en w reageren op de gister- uitgezet dat ook minder ei-varen rij- mee de willekeur in de hand zou 11 om 17.30 en eindigt vrijdagmor- aantal plannen. De overige fracties de begroting nog wel meer be- aanleg van de S14. een nieuwe verbin- avond gehouden beschouwingen. ders kunnen deelnemen. worden gewerkt. adaaropvolgend. beperkten zich tot het maken van leidsruimte kan worden gevonden. Zij dingsweg met Vlissingen. Dat in plan Bddelburg: A. Ringeling. Lange kanttekeningen bij de door het colle- pleitte ervoor de toevoegingen aan de De Vliedberg in Biggekerke nu einde- ALGEMENE BESCHOUWINGEN VALKENISSE: beleid, met vreugde begroet Wildrit Veere MAC worden volgens wethouder Wisse ge controleerd aan de hand van het bevolkingsregister. „Het is ai maan den geleden dat wij een dergelijke melding ontvingen. Een aantal keren is gebleken dat de aangemelde wo ning valt onder het overgangsrecht en al werd gebruikt als tweede woning KOUDEKERKE - De financiële posi- te Valkenisse sluit met een post on- 'Scheldegouwen' MIDDELBURG - De Middelburgse voor de verordening in 1976 werd auto- en motorclub 'Scheldegouwen' vastgesteld. Ik kan me niet herinne- houdt zaterdag 17 december de jaar- ren dat wij verzoeken om ontheffing lijkse wildrit De wildrit is een voor hebben toegewezen. Makelaars ko- roor van een sportzaal m de gemeente.De motorvoertuigen uitgezette puzzel- men regelmatig bij ons informeren of weer pleitte alleen de VVD idcgcmeenteValkenisse.de voorzien van ruim 77 000 gulden. Dat centralisatie van de drie korspen die mogelijkheden daartoe dienen met gezelligheidsrit van ongeveer dertig een woning mag worden verkocht als ivoering van de nieuwe financiële de begroting sluitend is, stemde de de gemeente telt. De heer De Regt voortvarendheid te worden bekeken", kilometer. De rit is deze keer uitgezet tweede woning, maar dat wordt dan aldus mevrouw Jakobsen De kosten over binnenwegen in de gemeente afgewezen. Doorgaans treden wij in hiervan zullen een stuk lager liggen Veere. Inschrijven is vanaf één uurjs overleg met de mensen, wanneer zij verhoudingswet en de in de nabije fracties tot tevredenheid, al gaven de verzocht tyet college om een onder- toekomst te verwachten kortingen heren A. Dommisse (sgp) en A. van zoek naar'de mogelijkheden daarvan, tel, 01184-66548. Consult alleen °P de rijksbijdragen nopen de ge- Vlaanderen icda) - hij verving de in omdat centralisatie een aanzienlijike dan die van een sporthal. Als gekozen middags mogelijk in restaurant De een recreatiewoning willen kopen, om telefonische afspraak visites aan- meente tot een voorzichtig financieel verband met familie-omstandigheden besparing zou opleveren. wordt voor een lokatie op de plaats Campveerse Toren in Veere Dp eerste hen daar van af te houden. In een plaats Campveerse Toren in Veere De eerste hen daar van af te houden." In een beleid. De vier fracties in de gemeen- afwezige fractievoorzitter A. Lampert Bij het hoofdstuk ruimtelijke orde- waar eerder een sporthal was gepland, deelnemers vertrekken om half twee aantal gevallen is dat ook gelukt' teraad kwamen donderdagavond, zij - de post onvoorzien aan de magere ning brachten SGP. VVD en PvdA kunnen beheer en onderhoud worden van het Oranjeplein in Veere. Zo aldus wethouder Wisse kant te vinden. Mevrouw L. Jakobsen- PPR de uitbreiding van Koudekerke gecombineerd met die van het nieuwe spoedig mogelijk na binnenkomst van Overigens zei ook opbouwwerker A. Huibregtse (pvda/ppr) zag in het feit ten oosten van de Beatnxlaan ter verenigingsgebouw". de laatste deelnemer worden in De de Ceuster desgevraagd niet geluk- dat die post na een aanvankelijke sprake. Deze fracties konden zich met De begrotingsbehandeling wordt Campveerse Toren de prijzen uitge- kig te zijn met een verordening, tegenvaller toch nog ruim 20.000 gul- het standpunt van het college vereni- donderdag 22 december vanaf 19.30 reikt. De wildrit, die zijn naam dankt waarin een termijn van 360 dagen 133. tel. 12538. it- Usinger»; J M H. van de Sande, 'touisstraat 30-32, tel. 12066. ^verpleegkundigen: tohercn-Oost: si Welburg-Stad: T Blümers. Meul- 23. Koudekerke. tel. 01185-2864 is '30-12228 *1. Nieuwiand en Arnemuiden: P. Veldkamp. Commandoweg 24. tongen, tel 01184-19139 01180- fMierke, Domburg, Oostkapelle. UPskerke, Serooskcrke. St.-Lau- ^Aecre, Gapinge en Vrouwenpol- rG v. d. Ende. Vroonstraat 11, tooskerke, tel. 01189-1226. j»msen (stad): B de Moré. tel. 134-14019. W-Souburg, Papegaaienburg, Bos- ««irgli, Wcsterzicht, Paauwen- tOost-Souburg en Ritthem: A. J. Velde, tel. 01185-2780. "tokerke, Meliskerke, Biggeker- Zoutelande en Westkapelle: vr. W-ma 8 00 uur: R. de Visser. Zuid- 14. Zoutelande. tel. 01186-1325. jjtoloskundige: 00-ma. 8,00 uur: Vlissingen: H. •tope, Doornenburg 91, tel. 71140. ge gemaakte opmerkingen in de bege- reserves - voor eind '84 geraamd op lijk woningen worden gebouwd werd leidingsbrief bij de begroting. ruim 5,5 miljoen gulden - nog eens door alle fracties toegejuichd. De begroting voor '84 van de gemeen- kritisch te bezien. De heer Dommissie jjel collegebeleid inzake het kampe- pleitte er daarentegen voor zeer zui- ren blj de boer kreeg de steun van het nig' met de reserves om te springen CDA SGP en de VVD Mevrouw Mevrouw Jakobsen gar daarnaast ie Jakobsen zag de zogenaamde piekop- kennen een meerjarenbegroting nood- vang liever niet op de mini-campings, zakelijk te achten om de komende maar op een gemeentelijk overloop kortingen op te vangen en daarmee terrein Zowel de heer De Regt als de heer Dommisse vroegen of het college ook nieuwe beleidsruimte te In die planning moeten ook bezuini- van plan is een kampeerplaatsenplan gingen een rol speler. „Een goed op tc stellen. Alle fracties bleken begin zou zijn de vergoeding voor de raadsleden met tien procent te kor- 'oorstander van de totostandkoming •an een baanlozenprojeet. De heer ten", aldus mevrouw Jakobsen. De Van Vlaanderen tekende daarbij aan onzekere financiële toekomst was enig inzicht in het animo daarvoor voor de VVD-fractie aanleiding niet onder de werklozen gewenst te vin- met. eigen voorstellen te komen, zo den bleek uit de woorden van fractieleider J de Regt Hel cda was het eens met IVf jljpri het college van b en w dat het nauwe- IVAIIICU lijks zin heeft een lijst met voorgeno- Bij het onderwerp milieuhygiëne men investeringen bij de begroting op drong de heer De Regt er namens zijn te nemen fractie bij het college op aan de ondernemers niet zw aarder te bclas- Pflljfip ten dan nu al llet geval is. gezien de i isiiiiv vaststelling van de geluihinderveror- Dat de sterkte van de politiemacht in dening, een nieuwe lozingsverordc- Valkenisse, met name in de zomer- ning en hel in studie zijnde hinder- weluitvoeringsprogrf R maanden, te wensen over laat Jakobsen-Huibregtse iets waar alle fracties het over eens Eén van de punten die de PvdA PPR zijn. Met betrekking tot de brand- in 1984 gerealiseerd wil zien is debouw Aü U 73 e* v O 0) 0) 1:1'.:., .'".J"»' I AUTOBEDRIJF MEDAMO-JOOSSE Mercuriusweg 25, Vlissingen Tel. 01184-18351 Na 18.00 uur 01182-1318 Officiële vertegenwoordiging van Mercedes-Benz- personen- en bedrijfswagens V NATUURVOEDING V X u (A vers gebrande noten-zuidvruchten TER AANBIEDING cashewnoten 250 gr. 4,75 bloemenhoning 6,40 Scheldestr. 18, Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 15