Bouwplannen ziekenhuizen vormen een totaalpakket Ziekenhuis bij Goes opent in 1987 deuren Sluiting Hulst bespaart 12 miljoen Ook ziekenhuis Oostburg moet vroeg of laat weg Verpleeginrichting kan Zierikzee 40 banen opleveren PZC/ provincie GEDEPUTEERDE DON PRESENTEERT LIJST: LmUlflü Wakheren rekent nu op geld Uitbreiding van PZZ mag niet worden opgeschoven DEZE KEER GEEN KINK IN DE KABEL VRIJDAG 16 DECEMBER 1983 n OOSTBURG Het bestuur van het Sint-Antnniusziekenhuis in Oostburg heeft de fusieplannen met de andere Zeeuws-Vlaamse ziekenhuizen opge schort tot na 1989. 'Oostburg' wil pas verder praten over samenvoeging als de bouw van het nieuwe centrumziekenhuis in de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone achter de rug is. Dat moment is volgens de plannen in 1989 bereikt Tot die tijd wil het bestuur van 'Sint-Antomus' de Zeeuws-Vlaamse ziekenhuissamenwerking wel voort zetten maar met laten uitmonden in samenvoeging. Bestuursvoorzitter H F. M van de Pas donderdag. ,,Op de Bevelanden heeft een ziekenhuisfusie gekoppeld aan het uitwerken van meuwbouwplannen, tot een crisissituatie in management en bestuur geleid. Een geforceerde uitvoe ring van de fusie in Zeeuwsch-Vlaanderen, in combinatie met de meuwbouw plannen in de kanaalzone zal een onverantwoorde stap zijn Hel Oostburgse bestuur vindt dat de collega's bij de ziekenhuizen in Terneuzen. Sluiskil en Hulst eerst zelf hun problemen moeten oplossen. Volgens Van de Pas is het fusiemodel. dat was vastgelegd in het 'beredeneerd plan', nu volledig van tafel verdwenen. MIDDELBURG - Het dagelijks bestuur van de provincie heeft staatssecretaris Van der lên <1984 in het Zweedse Rode Kruis- ziekenhuis te Zierikzee: 6 vervanging laboratoria te Sluiskil, te beginnen in hel derde kwartaal van 1988. omdat deze gereed moeten zijn op het moment, dat het centrum- ziekenhuis Terneuzen in gebruik komt; 7. uitbreiding van de poliklinieken 3 bouw verpleegtehuis in Zierikzee. te van het Sint-Antoniusziekenhuis te Reyden van volksgezondheid een „totaalpakket" aan dringend geachte bouwinitiatieven voor de Zeeuwse ziekenhuizen gestuurd. Er is, in de komende drie jaar, een bedrag van 137,5 miljoen mee gemoeid. Gedeputeerde W. Don liet donderdagmiddag bij de presentatie van het Zeeuwse advies weten, dat de totale investeringen tot 1989 uitkomen op bijna 269 miljoen en dat de staatssecretaris heeft laten weten dit pakket „in principe" te willen accepteren. Zoals gisteren al gemeld liggen de lijst van gehonoreerde bouwimtiatie- accenten m de visie van gs op de bouw Ven zal komeij ..Van veel belang is van een centrum-ziekenhuis bij Goes daarbij zijn opmerking de projecten, en de bouw van een centrum-zieken- die op die lijst komen, zullen in de huis in Terneuzen, met handhaving - eerste drie jaar ook worden aange- zij het met een lichte teruggang in pakt." aldus de gedeputeerde, beddental - van Oostburg en ophef- j fing (1989) van het ziekenhuis in LulJSt beginnen in de eerste maanden van Oostburg. die naar het inzicht van gs In totaal komen de investeringen voor deze drie projecten op bijna 204 iljoen gulden, waarvan 113.5 mil- IIII1JUL-II CU1UCI1, „ddlVdll HO..I lllll" jocn in de komende drie jaar. Wal dc 1984 haar beslag moet krijgen; 8oprichting van het eerste .hostel' '16 plaatsen!, waarvoor het aangekochte pand snel moet worden verbouwd om het nog in 1984 in gebruik te kunnen Hulst, waar een buitenpoliokliniek De Zeeuwse ijjst van GS ziet er aldus projecten kleiner dan 10 miljoen be komt; voor Walcheren is de meuw- uit. {refl adviseren gs tot- bouw vervangen door een renovatie- L b0ulü centrum-nekenhuis bij Goes. en verkavelingsplan van de beide zie- (e beginnen mecil0 I9S4 en mel een 4 renovatie:verkavelingsplan zieken- kenhuizen. T capaciteit van 305 bedden plus 10 «oor aogve,pleping* van een verpleegtehuis in Zierikzee. te beginnen in 1984. als vervanging van de Corneliastichting. GS melden in relatie daarmee, dat zij bereid zijn de capaciteit en de functie van het zie kenhuis te Zierikzee „kritisch te be zien" en terug te brengen tot 75 bedden. Gedeputeerde W. Don wees donderdag nadrukkelijk op de koppe ling met een nieuw verpleegtehuis en de bouw van het centrum-ziekenhuis op de Bevelanden. Don maakte duidelijk, dat GS de bezuinigingen van het rijk in de ge zondheidszorg ..voor verantwoor ding" van de staatssecretaris laten, maar op basis van dit gegeven is het college bereid geweest de norm van 3.7 ziekenhuisbed per duizend inwo ners te verlagen tot 3.4 In de plannen van het college - zo verklaarde hij - levert Zeeland 234 ziekenhuisbedden in. inclusief de opheffing van Hulst. •..Zeeland is de eerste provincie die met een dergelijk totaalplan komt", zei hij „Wij hebben tegen de staatsse cretaris gezegd voor dit plan te willen staan, als hij ons rugdekking geeft. En omgekeerd Daartoe is hij in principe bereid" Don liet weten dat de staats secretaris in januari met de landelijke 9. oprichting van een hostel <16 plaat seni te Terneuzen. waarvan de inge bruikname door gs is geprogram meerd in de tweede helft van 1985. hutieu Walcheren, lanaf ms m vijl '0. uitbreiding van het psychiatrisch aaneengesloten jaren uit te voeren "ehenhuts te Goes met 60 bedden. -.eJiMis r emeu- Emdcapaciteit 350 bedden plus 10 gepland m de jaren 138r-1988. daar- ee„. te beginnen in helderde*,variant plagen voor dagverpteging le.vlusiej IZsTmooTccZolcZefjjg- S uitbreiding operatiekamers ma vlak worden geeorgd om de behoeften 1986) en brandpreventieve maatrege- bouw centrum-ziekenhuis Terneu- van, 1986 en met een eindcapaciteit van 280 bedden plus 10 dagverpleeg- plaatsen, Slot van pagina 11 het nieuwe ziekenhuis moet eerlijk gebeuren". Districtsbestuurder Th. Jacobs van de ABVA-KABO was niet tevoren op de hoogte gebracht van de ontwikke lingen in de Zeeuws-Vlaamse gezond heidszorg. „We verwachten snel een uitnodiging van de Zeeuws-Vlaamse ziekenhuisbesturen om te komen pra ten over de consequenties van dit akkoord", zei hij donderdag. „We waren hier niet over geïnformeerd. De exacte besluitvorming ken ik dan ook niet. Het is wel jammer dat er geen enkel overleg is gevoerd om over de begeleiding van de sluiting te praten". Volgens Jacobs is de kans miniem dat de personeelsleden die in 1989 overbo dig worden, pijnloos kunnen af vloeien. „Het natuurlijk verloop in de ziekenhuiswereld was tot voor enkele jaren erg hoog Maar dat is nu veel minder geworden. Mensen worden honkvaster, omdat ze elders geen baan meer kunnen krijgen". MIDDELBURG Met pijn in hel hart heeft het bestuur van de Stich ting Streekziekenhuis Walcheren (SSW) zich er noodgedwongen bij neergelegd dat bouw van een nieuw streekziekenhuis in het Vlissingse plan Lammerenburg op de lange baan geschoven is. Het bestuur gaat er nu wél van uit dat voor het Gasthuis in Middelburg en Bethesda Sint-Joseph in Vlissingen geld be schikbaar komt ten behoeve van grondige aanpassingen. SSW-voorzitter mevrouw J. van der Wel-Beije onderstreept dat het nieuwbouwplan als zodanig over eind blijft. „Maar we hebben als bestuur en direc tie gezegd; laten we reëel zijn en erkennen dat een nieuw huis nog lang kan duren. Om nog veel langer op sleeptouw gehouden te worden, is or\julst Daarom hebben we besloten naar een grondige renovatie te kij ken" Ze neemt aan dat er de komen- ZIERIKZEE „Dit is een bijzonder blije dag voor heel Schouwen- Duiveland". Voorzitter A. I,. van Gccsbcrgen. voorzitter van de Corneliastichting. zei dit donderdag naar aanleiding van het feit. dat volgend jaar daadwerkelijk een begin kan worden gemaakt met cie bouw van een nieuw verpleeghuis in Zierikzee. Staatssecretaris van der Reijden relatie met het Rode Kruiszieken- van welzijn, volksgezondheid en huis cultuur heeft hiervoor, zoals ge- De Corneliastichting had enkele meld, in principe het licht op groen jaren geleden gezet. En dit houdt onder mee dat de Corneliastichting al in 1984 r de nieuwbouw met,,name het oog laten vallen op n terrein in de omgeving Schei- een bedrag van 5,2 miljoen mag destraat, nabij het bejaarde uitgeven ten behoeve van de Irum in de nieuwbouwwijk Poor tambacht. Maar b en w hadden daartegen onoverkomelijke bczwa- stede- nieuwpouw bij het Rode Ki kenhuis. Het jaar daarop, m 1985. mag 8,8 miljoen aan de bouw ten ren van planologische koste worden gelegd, en in 1986 bouwkundige aard. tenslotte nog eens 9,5 mifjoen. Hier- Burgemeester De Meester hand van uitgaande zal de nieuwbouw haafde gisteren desgevraagd zijn in eind 1986 gereed kunnen zijn. ver- de raadsvergadering gelanceerde wacht Van Geesbergen. kritiek op het bestuur. „Ik ben er zeker van. dal door hel Hij benadrukte dat het bestuur ZOeken van een andere lokatie de alles in het werk zal stellen i bouw 'm het veld' nog voor de plannen tenminste ruim een jaar ertraging hebben opgelopen. Als jaarwisseling 1984-1985 te kunnen de Corneliastichting had vastge- laten beginnen. Het bestaande verpleeghuis telt 64 bewoners en er werken ongeveer evenveel personeelsleden Dit houdt in. dat er na de bouw in het nieuwe verpleeghuis plaats komt voor tenminste zestignieuwe perso neelsleden, Van Geesbergen: „En dat betekent voor deze regio toch wel een flinke en welkome uitbrei ding van de werkgelegenheid". De voorbereiding van de plannen heeft een dikke vijf jaar in beslag genomen. In een terugblik, gisteren tijdens een persconferentie van be stuur en directie van de Cornelias tichting. onderstreepte Van Gees bergen, dat de huidige vooruitzich ten op de nieuwbouw zijn bereikt in samenwerking met het provinciaal bestuur. Daarnaast uitte hij forse kritiek aan het adres van de burge meester van Zierikzee, T. H. de Meester, die onlangs in een raads vergadering het bestuur van het verpleeghuis er van beschuldigde de meuwbouwplannen te vertragen door op zoek te gaan naar een andere lokatie voor het verpleeg huis dan de eerder met de gemeen te overeengekomen bouwplaats in houden aan de oorspronkelijke lo katie. had de bouw beslist nog voor het afkomen van de liouw- stop al van start kunnen gaan". van Geesbergen Het Sint-Antonius-ztekenhuis in Oostburg. DIRECTEUR ZIEKENHUIS HULST: HULST Ook liet Sint-Antoniusziekenhuis in Oostburg zal vroeg of laat jaar. Afstoten van die gebouwen u verdwijnen als het nieuwe centrumziekenhuis in de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone in 1989 gereed is. Dat is de stellige overtuiging van economisch directeur B. J. J. Lockefeer van het Sint-Liduinaziekenhuis in Hulst. Volgens de huidige rijksnorm mogen er 3.7 ziekenhuisbedden per 1000 inwoners zijn. Voor Zeeuwsch-Vlaanderen komt dat neer op 380 bedden: 280 in het nieuwe centrumziekenhuis, en de resterende honderd in het Oostburgse Sint-Antoniusziekenhuis. Lockefeer rekent voor: „er wordt nü hoe dan ook verhaald meoten wor- al gepraat over verlaging van het den op de patiënten." promillage van 3,7 naar 3.2 en later Lockefeer noemt de 'exploitatiever- zelfs tot drie. Dan mogen we hiet i Zeeuwsch-Vlaanderen nog 320, oi 300 bedden hebben. Daarvan ko men er in ieder geval 280 in het gelijking van het college - samenge vat - 'waardeloos'. „Bij de exploitatierekening van het nieuwe ziekenhuis is nergens nieuwe centrumnziekenhuis. Dacht rekening gehouden met de aflossin- u nou werkelijk dat ze een zieken huisje van* zestig bedden of nog minder laten voortbestaan? Het Oostburgse ziekenhuis zal dus op termijn zeker weg moeten." De economisch directeur van het Hulster ziekenhuis is donderdag ge desillusioneerd thuisgebleven Ter wijl het provinciaal bestuur in Mid delburg de gemaakte afspraken met het rijk voorlegt aan de betrokke nen en de media, probeert hij te begrijpen waarom sluiting van 'zijn' ziekenhuis nodig is Het lukt hem slecht ..Als econoom begrijp ik het niet", zegt hij ronduit. „Ik ben gek. of de anderen zijn gek Het college van ziekenhuisvoorzieningen heeft in haar advies gezegd dat exploitatie van êcn centrumziekenhuis goedko per is dan drie ziekenhuizen in Terneuzen, Sluiskil en Hulst. Maar in die berekeningen zijn de kapi- taaislasten en de rente niet eens opgenomen. Dat betekent dat de bouwkosten van het nieuwe zieken huis met zijn verwerkt in het plaatje. En bovendien is er geen rekening gehouden met de kapi taalsvernietiging. Twee redelijk nieuwe ziekenhuizen moeten wor den uitgeschakeld. Wie moet dat dan opbrengen? Die kosten zullen B J. J. Lockefeer toch een geweldige kapitaalsvw. nietiging? Als ze dit nou over twit- tig jaar hadden gedaan was hetnq te begrijpen, maar nu...." Onwezenlijk Lockefeer heeft met grote verb* zing de 'buit' bekeken die gedept teerde staten bij de staatssecreta ris hebben weggesleept. Twee nieaj we ziekenhuizen, in Terneuzen ei Goes, renovatie van de ziekenhui zen op Walcheren, een nieuw vei pleeghuis in Zierikzee en nog w, 'kleine' projecten, die in de miljoe nen lopen. „Zeeland, met z'n 300.000 inwonen, drie procent van de Nederland') bevolking, krijgt meer dan liet procent uit de pot Reijden. Dat is onwenzenlijt vanuit de gezondheidsregio Zeeland te honoreren" 11 vestiging van een dependance van de bloedbank zuid-west Nederland, gevestigd in Dordrecht, in Goes: gs willen daarmee ..grote spoed" be trachten en die zaak in 1984 gereed hebben in verband met de te venoach- 'en wijzigingen in de financiering van de bloedtransfusiediensten. De gedeputeerde onderstreepte, dat Zeeland wat de ziekenhuisbouw be treft, vanuit een ..achterstandsitua tiemoet opereren We waren bezig aan een inhaalmanoeuvre, maar die is door de nieuwe bezuinigingen in de gezondheidszorg doorkruist Ik vind. dat we gezien de omstandigheden nu tot de uiterste grens in onze plannen zijn gegaan Ik wil dal voor mijn rekening nemen, maar dan moet het er ook uitkomen Hij liet weten, dat de statencommissie welzijn woens dagavond - tijdens een vertrouwelijke vergadering - unaniem met dit door gs ontvouwde beeld heeft ingestemd. „Alleen het CDA heeft gezegd dat zal moeilijk liggen bij onze achterban. Don liet weten donderdagmorgen de ziekenhuisbesturen over het beleid van gs te hebben geïnformeerd. Hij betreurde daarbij dc afwezigheid van 'Hulst' en liet weten, dat 'Oost- burg' „telefonisch instemming heeft betuigd". KAPELLE „We zijn niet ontevre den". zegt voorzitter J. Balkenende van het Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland (PZZ). Hij gaat ervan uit dat in 1986 in Middelburg een zogenaamd hostel met zestien bedden geopend kan worden, gevolgd door net zo'n voorziening in 1985 in Terneuzen. De plannen voor Middelburg zijn klaar. Minder gelukkig is Balkenende met het voornemen om uitbreiding met zestig plaatsen van het vrij nieuwe PZZ bij Klóetingc, op te schuiven naar tenminste 1987. krijgt 3115 bedden en II Op zich is het al hee wat dat we geen lie£Benhui8| lusscn Got3 - bedden hoeven in te leveren. Maar die Ziekenhuis Zeeland (PZZ). staat 3 jaar, zodat de voorziening medio 1987 de geval 2.1 miljoen gulden bescliltö zestig bedden hebben we gewoon eei- deuren kan openen. Het bestuur van de Oosterscheldeziekenliuizen heeft voor aanpassingen (met name op- der dan 1987 nodig. We merken dat voor dc verwezenlijking van het ziekenhuis 97 miljoen gulden ter beschik- gebied van brandpreventie). Veitt aan den lijve merkt de PZZ-voorzit- kjng. ring van de operatiekamers enlsl* ter op. ..Ons huis is vol En als er in - tonumfaciliteiten is op korte ie® Middelburg door renovatie algemene Staatssecretaris drs J van der Reij- kenhuis zullen capaciteit en functies niet te venvachten. Daarover psychiatrische bedden weggaan, heeft den van volksgezondheid heeft for- van het Zweedse Rode Kruiszieken- op zijn vroegst in 1987 beslist dat voor ons gevolgen Bovendien is meel zijn fiat aan het bouwbegin nog huis in Zierikzee worden bekeken. De gemeente Goes heeft de bou» er in het psychiatrisch ziekenhuis niét gegeven, maar voorzitter mr. W mede in samenhang met de komst gunning reeds verleend. plaKt Vrederust ook geen plaats" Balke- Blanken van het ziekenhuisbestuur van een nieuw verpleeghuis ivan de sche beletselen (die tot en metdri nende laat weten dat het PZZ-bestuur rekent erop dal. gelet op de afspraken Corneliastichting) m de Scheldestad. van state liepen) zijn weggefófl aan de hand van de werkelijke situa- met het provinciaal bestuur, er deze Voorzitter Blanken vindt hel een goe- Laatste struikelblok was de te tie zich sterk zal maken voor een keer geen kink m de kabel zal komen de zaak dat niet op voorhand de som Uitgegaan was aanvankeüjh eerdere uitbreiding dan in 1987. Tijdens de bouw van het streekzie- positie van het Zierikzeese ziekenhuis 103 miljoen gulden Mr. B.ri maakt duidelijk dat er via etc» gen van het gebouw en de rentelas ten. Dat gaat om tonnen.',, Lockefeer stelt vast dat staatsse cretaris J. van de Reijden nauwe lijks een halfjaar geleden nog heeft gezegd dat bij fusie van ziekenhui- Goed. hij heeft het beloofd, enhi, zen geen nieuwbouw gepleegd mag zal het ook wel menen, maar il worden als de bestaande zieken- begrijp het niet. Waarom is h" huizen jonger dan 50 jaar zijn. „het geweldig sinterklaasachtig Juliana is 28 jaar oud, en wij net 23 Zeeland? Het klinkt allemaal al ongeloofwaardig." Geërgerd heeft hij zich aan de merkingen van betrokkenen, der. derdag in de PZC. „Zo'n Korbee.cz zegt toe te willen naar een gezor.c- heidszorg op nationaal niveau, dr is toch belachelijk? Nationaal veau. dat kan toch nooit? Daarvoct is Zeeuwsch-Vlaanderen maal te dun bevolkt. Ze moetec eerst maar eens aannemelijk maks dat de kwaliteit van de gezond heidszorg toeneemt met een nieuï centrumziekenhuis. Dat is nooit ge beurd, cn ik heb daar grote twijfel aan." J. I'. Korbec, vice-voorzitter vaiid) stichting Regionale Ziekenhui» rog Zeeuwsch-Vlaanderen zei don derdag in de PZC: „je kunt gen omelet bakken zonder eieren li breken." Lockefeer, koeltjes: .41 weet niet wat die man eet, maa die eieren zitten 250 mensen." GOES Het bestuur van de stichting Oosterscheldeziekenliuis begint is vastgelegd Hij gaat ervan ulif halverwege 1984 aan de bouw van een nieuw streekziekenhuis bij,Goes. Het het ziekenhuis gehandhaafd bl[ krijgt 305 bedden en 10 dagbehandelingsplaatsen. Voor de bouw van bet Vermindering van bedden acht Bi "s-Gravcnpolder vlakbij het Psychiatrisch ken nieL uitgesloten. In 1984 ïs jiu MIDDELBURG - Vooral als gevolg van de voorziene opheffing van het ziekenhuis in Hulst (1989) zal het mogelijk zijn de bouw van centrum- ziekenhuizen tc Goes en Terneuzen en de vernieuwing van de Walcherse ziekenhuizen zonder toename van de exploitatiekosten van de ziekenhuis zorg in Zeeland door te voeren. Slui ting van 'Hulst' bespaart jaarlijks 12 de 5 jaar totaal ruim 40 miljoen voor miljoen gulden. „Die exploitaticbore- verbeteringen beschikbaar komt kening is getoetst door het ministerie De SSW-voorzitter ziet in het door- van volksgezondheid". worden gesproken van provincie bereid is „om in de jaren tot ren. Daar komt voorlopig geen nieuw- 1989 mee te denken in de personeelssi- bouw. De pijn is daar echter al ver- tuatie van het I-Iulster ziekenhuis.", werkt, Don liet weten, dat met het oog op die welijks mee exploitatie-voordelen zal worden be- „aanvaardbare kwaliteit". Don keken of de bouw van het centrumzie- dei-streepte donderdag, dal met name kenhuis Terneuzen - nu gepland eind ook vanwege de bereikbaarheid 1986 - kan worden vervroegd. Hij meende, dat een capaciteit van 280 bedden (plus 10 dagverpleegplaatsem absoluut vereist is om de gezond heidszorg in Zeeuwsch-Vlaanderen op hetzelfde niveau te houden als m de andere delen van Zeeland. Volgens de ^v.vmw uuuuwt-uvu joenen per jaar in de exploitatie bh berekeningen mag de ztekenhuisca-- Dc gedeputeerde Terneuzen is van den je stellingen op alle mogelijke opheffing van Hulst en zéi Ik heb de SCHORE Woensdag tussen nj u,,'., Oil Kn*-n;i- mrani„ron .niloroi-oi.-iin nan mnpl IP lf* ,1^ h-f gekozen voor behoud van het ziekenhuis in Oostbtirg, waar dan de 112 bedden wel teruggebracht worden tot 100. Bereikbaarheid Op vragen erkende de gedeputeerde, dat de „getroffen" regio niet bij het advies van gs is betrokken: de voorbe reidende werkgroep heeft gesproken met de besturen van ziekenhuizen kam voor 6 miljoen gulden gescis is, zonder de kwaliteit van hetnia ziekenhuis in het nauw te brengen is zeer gelukkig dat er eindelijk si in de zaak komt. ook al omtó voorbije periode voor de Oostersd deziekenhuizen niet zonder roe^ verliep. „We kunnen ons nu gerncensohilj lijk op de toekomst richten"' Zeeuwsch-Vlaanderen nóg Blanken zegt dat hel huidige* niet", Hij wees erop, dat het advies zichtzickenhuis zal worde» van het college voor ziekenhuisvoor l,,n. In liet Joannaziekenhuis zieningen wat Zeeuwsch-Vlaanderen het verpleeghuis Wedkampen,®! betreft één centrumziekenhuis advi- »og in Rilland is gevestigd, seert, „met hooguit, in nauwe samen- met cie oesunen van zieKcn mizL.i werkmg. een ziekenhuis in Oostburg" a Srro^vooSeSiSf'wo"" Auto opengebroktt schuiven van de nieuwbouwplannen geen aanleiding om de vergevorderde samensmelting tussen het Gasthuis en Bethesda Sint-Joseph (tot Stich ting Streekziekenhuis Walcheren) te rug te draaien „We worden gewoon één ziekenhuis op twee locaties stelt ze. Mevrouw Van der Wel voegt er aan toe dat ongeacht de bezuinigingen het bestuur rekent op de toewijzing van een (mobiele) computertomograai voor hersen- en lichaamsonderzoek paciteit in Zeeuwsch-Vlaanderen in Hulst uit binnen 20 minuten bereik- manieren ondergraven Dan moet jeje st aakssen etans creze°d als i» zeven uur is de auto van Gedeputeerde W Don zei dat donder- 1995 op 390 bedden liggen, als daar de *>aai Dat is. binnen de normen van verantwoordelijkheid nemen. Voorop Zeeuwsch-Vlaanderen laat li"gcn ben uil Schore opengebroken. IH dagmiddag bij de presentatie van de 280 stuks van Terneuzen worden afge- bereikbaarheid, aanvaardbaar Van- stond, dat we een centrumziekenhuis )e „ek ,x]s je zon voordeel m rif. to. die voor de woning was: adviezen over de ziekenhuisbouw. die trokken, blijven er 100 bedden over uit Cadzand doe je er 47 minuten over in Zeeuwsch-Vlaandere boven tafel exploitatie kunt haleri moet ie dal keerd.J.u—.-ir-nhrt om in Terneuzen te komen. Dan kom moesten houden En als je het flank- kk ..De aan de bestaande ziekenhuizen in n™vor,v,,iic nmthnrt. 7nn nnhoiw. Hulst én Oostburg toegerekende ca- gs aan staatssecretaris Van der Rey den hebben gezonden Hij noemde daar de toekomstige opheffing van Hulst - er komt een buitenpoliklimek - ..vreselijk triest", maar meende dat gs je uit op handhaving van het flankzie- kenhuis Oostburg en het sluiten ziekenhuis in Oostburg zou opheffen in plaats van Hulst, waren ze uit die Hij liet rden een kentekenbcicl een rijbewijs ontvreemd. paciteit van elk 100 bedden kan der- Hulsl We hebben immers met de hoek kwaad geweest. We hebben bij bouw halve met onaangetast bhjven rerigens weten, dat gs dc het entrum-ziekenhuis de bouw van een in Terneuzen „boven tafel" houden. noodzaak tot bezuinigen te maken. Ik vind dat vreselijk triest voor Hulst en moeten Als beide ziekenhuizen het beddenlal heb ook begrip voor de ingrijpende Geslaagd centrumziekenhuis «mnjven gs de staatssecretaris ziekenhuisbesturen waardering Goes de hoogste voorrang zullen ge- MELISKERKE - J. J. S EngfM ontmoet over onze opzet De pijn ven als staatssecretaris Van der Re> - afkomstig uit Meliskerke slaa?*1 HLu ounuuuutwu iSituatm.. ncu yjuru Uu6„F cc. wordt niet alleen in Zeeuwsch-Vlaan- den het Zeeuwse lijstje onverhoopt de faculteit der rechtsgeleerdi# verminderen, kan er volgens es nau- consequenties Hi) verklaarde dat de deren geleden, maar ook op Walche- niet als totaalpakket zou accepteren. Utrecht voor het doctoraal exa.1» de rechtsgeleerdheid.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 14