abeltelevisie brengt ook lokale radio in Vlissingen Boete 1200 gulden voor poging tot vrijheidsberoving rivaal Fonds voor stimulering van de werkgelegenheid in Oostburg IPZC/ provincie Oostburg in beroep besluit bodemonderzoek WlISSINGSE WETHOUDER D. J. P. BRUINOOGE: Expositie kunst rond de stormvloedkering Middelburger waar gewond lij val uit ten dakgoot Burgemeester Hekman opende vogelexpositie in Bruinisse RAAD AKKOORD MET PROEFPROJECT BINNENBRANDJE IN WONING TERNEUZEN ji qjJPAG 16 DECEMBER 1983 13 OSTBURG De gemeenteraad van Oostburg gaat bij de Kroon in beroep jen bet besluit van gs, waarbij op de Oostburgse begroting een bedrag van aim45.000 gulden wordt opgevoerd om de kosten van een nader bodemon- Ijrioek oj> het terrein van de voormalige gasfabriek te bekostigen. De «langs gesignaleerde teervervuiling op een nabij gelegen perceel grond had iftn invloed op de besluitvorming. pens wethouder A. de Feyter gaat het in deze kwestie om een nog niet pezen gerucht. Zoals bekend vindt de gemeenteraad, dat er geen directe noodzaak is voor het bodemonderzoek. Het terrein ligt buiten de bebouwde kom, en sinds 1949, toen de gasfabriek werd gesloten, is er nooit van enig gevaar voor de volksgezondheid sprake geweest De gemeenteraad onder schrijft met het beroep de stelling van het college, dat de interim-wet bodemsanering ten om-echt op Oostburg wordt toegepast. Alleen de PvdA- fractieleden C. van de Ree en J. Wielakker stemden tegen. Hun voorstel om de hele zaak in der minne met gs te regelen, werd niet overgenomen. Ook de door Wielakker gevraagde schriftelijke verklaring waarin het college zou vastleggen dat er geen gevaar voor de volksgezondheid bestaat, werd niet verstrekt. fUSSINGEN - „Als dfe eerste spade in de grond gaat voor de aanleg van kabeltelevisie joelen wij al een vaste organisatievorm hebben voor een lokale radio omroep. Lokale radio echter alleen te realiseren, als een brede maatschappelijk en cultureel draagvlak trwezenlijkt kan worden." Dit zegt wethouder D. J. P. Bruinooge (PvdA) van welzijn en rerkgelegenheid in Vlissingen, die vanavond (vrijdag) over de lokale radio spreekt in het I adioprogramma 'Het Circuit' (aanvang 18.40 uur) van de Vara op Hilversum II, dat direct llanuit het jongerencentrum De Piek in Vlissingen wordt uitgezonden. [l)e kabeltelevisie komt vandaag of uitgebracht door Casema en Zekatel Wisse van volkshuisvesting en open- jorgen. Als die kabel in de grond ligt voor de aanleg en exploitatie van bare werken is ook nog overleg nodig komt de vraag naar lokale radio op kabeltelevisie. Volgens wethouder W. over de overname van de centrale Z, ics af- Daarom moeten wij dan al zo verzijn, dat wij een vaste organisatie- rorm hebben. De Culturele Raad Vlis- ringen heeft een werkgroep ingesteld ób onderzoekt welke procedure men laarvoor begint", vertelt wethouder Bruinooge. Het college van b en w van Vlissingen 3 heft volgens de wethouder ruim een jaar geleden een eerste aanzet iven om te komen tot lokale radio Vlissingen door een advies daar- ierte vragen aan de Culturele Raad. D;e heeft inmiddels een werkgroep !h: iu vijf personen samengesteld, die in jjr.'jsii begint met het bestuderen ui rapporten over lokale omroep. De Steniger Hans Walrave Van de voor- allgepiratenzender Radio Vrij en nu w van het Overkoepelend Orgaan dale Omroep Nederland (OLON) L=akt ook deel uit van die werkgroep. Eij bevestigt dat de komst van de f sbeltelevisie mede aanleiding is ge- «est voor initiatieven, om nu snel te men met lokale radio in Vlissingen ;2 Het zou technisch gesproken al bin- bi zes weken gerealiseerd kunnen ccden met een goedgekeurde zender H in de PTT. Die zender is immers 8 "een bestemd voor de regio Vlissin- ei en hoeft dus helemaal niet sterk i", aldus de Vlissinger. Hij zegt flater enigszins pessimistisch te zijn. slemd over een snelle invoering, sdat eerst moet worden gezocht een organisatiestructuur met breed maatschappelijk draag- lak „Ik denk dat het pas over onge- ?er drie jaar is gerealiseerd", zei hij sgevraagd Wethouder Bruinooge itweten optimistischer te zijn, maar r' ïhgeen termijn te durven noemen, iverband met de vele problemen die "Jjog moeten worden overwonnen en offertes die nog moeten worden DDELBURG - De 52-jarige J. J. H. Middelburg is donderdagmorgen r ernstig gewond geraakt bij een lAeidsongeluk in zijn woonplaats. Beman, loodgieter van beroep, viel 'de minuten voor elf door nog skende oorzaak uit de dakgoot het gebouw van de Raad van eid aan de Spanjaardstraat, rwas hij bezig met coatingswerk- tj j&nheden Het slachtoffer kwam op - '830 meter lager gelegen plaveisel tocht. Per ambulance werd H. over- i «nacht naar het Gasthuis in Middel- t Mg. Hij liep onder meer een schedel- 18 Mlsfractuur op. De arbeidsinspectie M b de gemeentepolitie van Middel- ij) Mg stellen een onderzoek in. Van het k Mageluk, dat plaats greep aan de ii diterzijde van het gebouw, was nie- getuige, "Jopen 'onzuivere koffie' bestraft JEN'HAAG - De 30-jarige C. de L. en "i 33-jarig familielid J. de L„ tn uit Goes, zijn ook in hoger troep ieder wegens heling van kof- veroordeeld tot een boete van 300 [den. Zij hadden pakken koffie iocht die afkomstig bleken dan 'rfslal in een grootwinkelbedrijf in woonplaats, tas verdachten was meegedeeld tt de koffie afkomstig was uit de - ttedamse havens. Maar gezien de f!»dle ze ervoor hadden betaald was procureur-generaal bij het Ge- «tshof in Den Haag van mening '|,ze wel hadden moeten begrijpen 3 [Jet hier geen 'zuivere koffie' betrof r.deiste daarom bevestiging van j",onn's van de politierechter in - '-delburg De uitspraak van het Hof -"conform Geparkeerde auto in Zierikzee te water i ilKZEE - Door onbekende oor pvisde auto van R. S. uit Zierikzee, 'aan de Nieuwe Haven in z(jn a Mnpiaats stond geparkeerd, woens- *avond omstreeks kwart over ze- s tó5,water geraakt. De auto kwam E op de vlet van L- p- Ult terecht. De auto liep zware •Mde op en moest worden weggeta- ™EDe vlet raakte aan de voorzijde ZIERIKZEE In de expositiezaal van de Zicrikzeese amateur schilders en -tekenaars, Galerie 'Tussen de Havens' in de Visstraal, worden lot en met zaterdag 24 december ruim zestig kunstwerken tentoongesteld van derde en vierde jaars studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Het opmerkelijke van deze tentoonstelling is vooral dat alle werkstukken zijn geïnspireerd op de aanleg van de stormvloedkering in de monding van de Oosterschel- de. Daarvan getuigde in het bijzonder ceptie van rijkswaterstaat-delta- de heer S. A. N. van Hesp. directie- dienst in Zierikzee. en wellicht ook lid van de aannemerscombinatie nog enige tijd in een onderkomen Dosbouw. die donderdagmiddag op het werkeiland Neeltje Jans. omringd door een flink aantal ge- De studenten van de koninklijke nodigden de expositie officieel academie in Den Haag ontplooiden openstelde. Dal gebeurde in aawe- hun creativiteit afgelopen zomer in zigheid van de burgemeesters van de directe omgeving van de Ooster- ZierikZee. Westerschouwen en Vee- scheldewerken. Directielid Van achtereenvolgens T, H de Mees ter, J. L. Niemantsverdriet-Leen- heer en G. W van Montfrans-Hart- man. De Deltadienst van rijkswa terstaat had verder bij deze gele genheid. naast enige eigen mede werkers. alle Zierikzeese beeldende kunstenaars, vertegenwoordigers van de Streek-VVV, de Zierikzeese Ondernemers Centrale en de stich ting Promotion Schouwen-Duive- land uitgenodigd voorlichter Hesp van Dosbouw zei in zijn ope ningswoord verrast te zijn over het duidelijk realistische karakter van de kunstwerken, met name olie verfschilderijen. aquarellen, pente keningen. etsen en litho's. De tentoonstelling in 'Tussen de Havens' is vandaag, vrijdag, open van 14.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 17.00 en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. De overige Deltadienst openingstijden zijn: donderdag 22 Kneepkens december van 14.00 tot 17.00 en vertelde, dat de kunstwerken over 19.00 tot 21.00 uur; vrijdag '23 de- de bouw van de stormvloedkering cember van 14.0(1 tot 17,00 uur en tevens zullen worden opgesteld tij- zaterdag 24 december van 10.00 tot dens de aanstaande nieuwjaarsre- 15.00 uur. Een olieverfschilderij van J. galerie 'Tussen de Havens' antenne inrichtingen, in verband met de toekomstige aanleg van kabeltele visie. Begin volgend jaar wordt dat volgens hem voortgezet. We moeten nog bekijken hoe lang het allemaal duurt", aldus de Vlissingse wethou der. Hij zegt de offertes van beide maatschappijen nog in het voorjaar te verwachten. Vergunning Hans Walrave wil volgend jaar op nieuw een vergunning aanvragen voor een experimentele uitzending van lokale radio in Vlissingen, naar aanleiding van de opening van de boulevard. Hij denkt daarbij aan een uitzending van een dag, of van enkele uren per dag gedurende een gehele week. „Een eerder verzoek in mei dit jaar werd afgewezen, omdat de pira tenzender Radio Vrij niet representa tief genoeg zou zijn. Dat was voor ons mede aanleiding, om na drie jaar uitzendingen te stoppen", aldus Wal- „Er moet deskundigheid zijn en een organisatie die op een breed maat schappelijk draagvlak rust", is de motivatie van wethouder Wisse iADVERTENTIE) Hedenavond travestieshow ROLAND SANDHÖVEL in het Karrewiel te Koudekerke Presentator Henny Huisman. n den Ouden leggen de laatste hand aan de vogeltentoonsteüin^ BRUINISSE Burgemeester T. C. Hekman van Bruinisse heeft donderdagavond op feestelijke wijze de driedaagse vogelexpositie in het Dorpshuis in Bruinisse geopend. Voordat Hekman het kleurige lint doorknipte, waren er enkele toespraken in de benedenzaal. De voorzit ter, J. de Boed. van de organiserende vereniging, de Bruse Vogelvereni ging De Nachtegaal, kwam aan liet woord, evenals de burgemeester en de dirstrictsvoorzitter van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, J. van der Walle. De keurmeesters hadden hun werk donderdag overdag gedaan, zodat direct na de opening de prijzen bekendgemaakt werden. De Boed sprak er zijn vreugde over verder een succesvolle tentoonstel- uit dat dit de eerste keer was. dat de ling toe. De keurmeesters hadden districtstentoonstelling op Schou- het niet gemakkelijk, zo vertelde wen-Duiveland werd gehouden éen van hen. De kwaliteit van het Aanvankelijk hoopte de vereniging getoonde was over het algemeen op zo'n duizend inzendingen, maar goed. Er waren zeer veel prijzen. Het de voorzitter verkondigde dat het kampioenschap bestond uit 29 behaalde aantal van 815 toch ook hoofdgroepen, elk onderverdeeld in geen reden tot klagen was. Hij be- stammen en enkelingen. Vanwege dankte alle leden en verder ieder- absenties of minder goede beoorde- een die de expositie mogelijk ge- lingen vielen niet in elke hoofd- maakt had. „Jullie vereniging groep kampioenen, vormt één van de vele mogelijkhe den voor de burgers hun tijd zinvol Tjtvjncr te besteden", zei de burgemeester. tiJtUg „ik ben onder de indruk gekomen De uitslag van de kampioenen, met eerst van de eeweldiee organisatie die vermeld de hoofdgroep, gevolgd door de van ae geweldige organisatie ene e,penaar.kweker en de behaalde punten hiervoor nodig is Sinds maandag- Kleurkanaries. pigment zonder rood - avond moest deze grote schare vo- kampioen A. Pnem. 91 punten. Kleurka- gels de volle 24 uur per dag ver- nanes. pigment met rood - kampioen P zorgd. gevoed en bewaakt worden", en A Morel. 90 punten. Kleurkanaries. Hekman wenste de vogelliefhebbers mozaiken type 1 - kampioen J. Neele. 89 punten. Kleurkanaries, verstof zonde: - rood - kampioen L Janssens. 91 punten Kleurkanaries, vetstof met rood - kam pioen P en A. Morel. 91 punten Kleurka naries. Phaeo Satinet - kampioen N van Burg. 90 punten. Kuif. vorm en pos tuurkanaries - kampioen J. Wagenaar. 89 pnt Kuif, vorm en postuurkanaries - kampioen A Paassen. 89 pnt. Kuif. vorm en postuurkanaries - kampioen C Eve raars. 89 pnt Kuit vorm en postuurkana ries kampioen S Aarnoutse, 90postuurkanaries - kampioen C Eve raars. 90 pnt Europese vogels - kam pioen M den Engelsman. 90 pnt Bas taarden kampioen J. Neele. 90 pnt. Bastaarden - kampioen P Polderman, 91 pnt Bastaarden - kampioen P Polder man. 89 pnt Zebravinken - kampioen C van der Hoven. 89 pnt. Japanse Meeuwen - kampioen E Kim, 89 pnt Tropische vogels - kampioen J. van dc Zande, 89 pnt Tropische vogels - kampioen L Pietcrs, 91 pnt Grasparkieten - kam pioen J Mees. 90 pnt. Grote parkieten kampioen W. Quist. 91 pnt Tropische duifjes - kampioen J. van der Walle. 89 pnt Kwartels - kampioen L. Lukus. 90 pnt De strijd om het verenigingskampioen schap van het district Zeeland werd gewonnen door de afdeling Cllnge met een totaal van 1341 punten POLITIERECHTER MIDDELBURG MIDDELBURG Voor een poging tot vrijheidsberoving is donderdag middag een inwoner van 's-Heer Arendskerke door de politierechter in Middelburg veroordeeld lot een boete van twaalfhonderd gulden en drie weken voorwaardelijke gevan genisstraf. De officier van justitie had dezelfde voorwaardelijke vrij heidsstraf geëist. gekoppeld aan een boete van vijftienhonderd gulden. De 48-jarige T. W had in oktober vorig jaar met behulp van zijn zoon een poging gedaan een dorpsgenoot. M V in zijn auto te duwen met het voornemen hem te 'ontvoeren' naar een afgelegen polderweggetje om hem daar eens krachtig aan de tand te voelen over een verhouding die deze V met zijn vrouw zou hebben. Maar zover kwam het niet. Voor het ge meenschapscentrum 'De Stenge' in Hemkenszand werd het een hele rel. toen W. en zijn zoon probeerden V. in de auto te krijgen. Vanuit het gemeen schapscentrum stroomden allerlei jongelui toe, die V. te hulp kwamen en W en zijn zoon begonnen af te tuigen De politie kwam er bij, waarbij W. zich tegen de politie verzette en onder meer een mobilofoon van de politie wagen vernielde. Officier van justitie mr Nymeijer moest gisteren opmerken, dat het 'een geweldige mélé' was geweest, een klu wen van vechtenden derhalve, en dat W zijn opponent V. die hij in het café ontmoette, naar buiten had gelokt met de mededeling, dat er iets met zijn fiets aan de hand was. De raads man van W.. mr D J. Olie uit Goes, kon alleen maar vaststellen, dat er intussen olie op de golven was ge gooid. omdat W. en zijn vrouw weer in vrede samenleven en dat zijn cliënt had gehandeld in een vlaag van woe de en onmacht. Naaimachine Onmin tussen echtelieden vormde eveneens de achtergrond in de zaak van J. R. uit Eede, die in het huis van zijn voormalige vrouw na het inslaan van een ruit was binnengedrongen en toen het was december vorig jaar een naaimachine had meegeno men. Hel was R. niet om die naaima chine te doen geweest, maar ook dit was een daad van onmacht, omdat R. steeds weer werd teleurgesteld als zijn vroegere vrouw de omgangsrege ling met de kinderen niet nakwam. Iedere keer was er weer een uitvlucht om de kinderen niet mee te geven en dat pnkkelde de man tot een vorm van razernij, die uitmondde in de zinloze inbraak, waarbij R. nogal wat vermeiingen aanrichtte en ook de auto van zijn vroegere vrouw onklaar maakte. „U hebt daar nogal huisge houden". vond poütierechter mr G H. Nomes. die de eis van de officier van justitie geheel volgde, een boete van vijfhonderd gulden, waarvan echter driehonderd gulden voorwaardelijk. Voor diefstal van kranten moest de 52-jarige F. W. uit Sluis terechtstaan. De man was niet verschenen: bij verstek werd hij conform de eis ver oordeeld tot een boete van 250 gul den. In zijn woonplaats had hij in de maanden januari en februari in de vroege ochtenduren telkens een krant weggenomen bij de uitstalling in het portiek van boekhandel Bruna. Een inwoner van Poortvliet, die met een vrachtauto onder invloed had gereden ibloedalcoholpromillage 2.67) werd veroordeeld tot twee weken ge vangenisstraf en één jaar niet rijden, maar dit voorwaardelijk met de clau sule dat hij niet in weekend en 's avonds privé mag rijden De politie rechter wilde in deze zaak rekening houden met de belangen van E M. tegen wie eveneens twee weken was geèist en één jaar nj-ontzegging. zon der enig soelaas. Toen M. was aange houden door de politie, had hij ook nog eens een rijverbod van acht uur genegeerd Dezelfde avond was hij met een personenauto gaan rijden. ,Dat hebt u aan uw laars gelapt", moest de politierechter vaststellen, „en een promillage van 2,67 krijg je niet van drie a vier borrels, zoals u hebt opgegeven. Dat zijn er beslist meer geweest". OOSTBURGDe gemeenteraad van Oostburg stemde donderdagavond in met de oprichting van een fonds ter stimulering van de werkgelegenheid. Het gaat om een proefperiode van twee jaar. Het fonds, waarin 100.000 gulden wordt gestort, zal vooral wor den gebruikt als tegenwaarde voor garantieverlening aan zowel nieuwe als bestaande kleinschalige, schone bedrijven. Tijdens de discussie bleken de menin gen over de wijze waarop de werkgele genheid moet worden gestimuleerd ook binnen de verschillende politieke fracties sterk uiteen te lopen Alleen de PvdA stelde zich unaniem achter het collegevoorstel. Binnen Dorpsbe langen en Toerisme (Den Tl waren de meningen sterk verdeeld. D. Buysse kraakte de plannen af. en ?ei het voorstel te beschouwen als een uit breiding van het werklozenproject. „Zo'n initiatief gaat escaleren, zonder dat je weet waar hel eindigt Ik wil hier geen tonnen aan uitgeven", aldus Buysse. D en T-fractieleider A. Verhage ver bond aan zijn steun voor het college voorstel de voorwaarde, dat meteen bepaald zou worden dat 15 000 gulden naar de Breskense Innovatie Maat schappij Energieverbruik zou gaan Omdat hij hiervoor onvoldoende steun vond. stemde ook hij uiteinde lijk tegen Binnen de VVD-fractie liepen de op vattingen eveneens sterk uileen. A. Rosendaal was bereid zijn liberale principes hier opzij te zetten, en het plan het voordeel van de twijfel te gunnen. „Nooit geschoten is altijd mis", constateerde hij ten aanzien van de kansen op met het fonds de werk gelegenheid in West-Zeeuwsch-Vlaan- deren te doen toenemen. Zijn fractie genoot A, Legrand legde duidelijk andere accenten. Hij zag niet in dat het bedrijf, dat niet kan profiteren van de 55 reeds bestaande steunregelin gen en geen krediet bij de banken kan krijgen, kans van slagen had Boven dien vreesde hij dat er door de garan tieverlening op een gegeven moment kapitaal van de overheid naar het particuliere bedrijfsleven zal worden overgeheveld „We komen dan steeds meer in een socialistisch systeem te recht. waarin de overheid op alle mogelijke manieren bindingen heeft met het bedrijfsleven en particulieren. Dat is ongewenst", zei Legrand. Kapstok In het CDA-kamp tenslotte wierp G. van Schaick liet bezwaar op, (lat dc werkgelegenheid steeds meer een kapstok begint te worden waaraan werkelijk van alles wordt opgehan gen. Hij geloofde niet dat met het fonds de werkgelegenheid kon wor den teruggedrongen. Zijn fractiege noot 1. üe uiuui wiiue nel proefpro ject wel een kans geven. Bij de stemming kwam uit deze ver warde opstellingen tenslotte een 10-6 meerderheid voor het collegevoorstel Wethouder J Thomaes hield tegen standers van het nieuwe initiatief voor dat behalve de financiële moge lijkheden alle initiatieven waren uit geput. Oostburg is volgens hem al een soepele gemeente ten aanzien van vestiging en vergunningverlening Al leen een geldelijke injectie zou nog een nieuwe stimulans voor vooral de beginnende bedrijven kunnen beteke nen. De raad ging verder akkoord met het beschikbaar stellen van een krediet van ruim 269.000 gulden voor de verplaatsing van Cruson Coatings BV te Breskens naar het industrieter rein. Een voorstel om de weekmarkt van Oostburg deels of geheel naar het Ledelplein te verplaatsen werd afge stemd. Brandweerlieden in actie tijdens het blussen van de brand. TERNEUZEN Woensdagavond vuk voor middernacht heeft een kleine brand voor ongeveer 10.000 gulden schade aangericht in de woning van de familie Den Dikker in de Frans Halslaan in Temeuzen. De brandweer was snel ter plaatse en bluste het vuur binnen enkele minuten. Hel echtpaar Den Dikker lag al op bed. toen de vrouw een brandlucht rook. Het vuur ontstond in de woonkamer. Er was veel water en rookschade. Het echtpaar is verzekerd.. Over de oorzaak van de brand tast men in het duister.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 13