a Bundeling activiteiten Vlissingse V cadeau beroepmgs- berichten Rekenkamer Vrouw met mes bedreigd en beroofd scheepvaart- berichten 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 16 DECEMBER 'De Here is mijn Herder' Tot onze diepe droefheid is heden na een moedig gedragen ziekte van ons heengegaan onze lieve zorgzame vrouw en moeder NEELTJE WESTSTRATE echtgenote van G. T. Moorman op de leeftijd van 48 jaar. Wilhelminadorp: G. T Moorman Wolphaartsdijk Tiny en Ho Wilhelminadorp Ben en Gerdien 14 december 1983 Christmasiraal 7 4475 AG Wilhelminadorp Onze vrouw en moeder ligt opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis 'Bergzicht' te Goes, bezoek dagelijks van 15.00-15.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 19 december a s om 12 00 uur op de algemene begraafplaats te Wilhelminadorp. Er zal een rouwdienst worden gehouden in het Wilhelminahuis. Brugstraat 4 en een ieder die de dienst wil bijwonen wordt verzocht om 11.10 aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in het Wilhelminahuis Geen bloemen Geen bezoek aan huis Heden overleed na langdurig en smartelijk lijden onze geliefde zuster en schoonzuster NELLIE MOORMAN-WESTSTRATE In de leeftijd van 48 jaar. Sterke de Heere Gerard en de kinderen in dit smartelijk verlies Nieuwdorp B Moerdijk-Weststrau: J Moerdijk Canada C van Weele-Weststrate L. van Weele Kapelle L van Dijke-Weststrate L van Dijke Hellevoetsluis C Weststrate P Weststrate-Zwanenburg Vlissingen J Weststrate W. M. Weststrate-Koets Australië A. Weststrate Canada. M. van de Weg-Weststrate M. van de Weg Goes M Weststrate J. Weststrate-Boei Kapelle. A. Hamelink-Weststrate F. Hamelink Apeldoorn: M Eversdijk-Weststrate W. Eversdijk. Nieuwdorp, 14 december 1983. Na een zwaar, doch moedig gedragen lijden is heden van ons heengegaan onze geliefde schoon zuster NEELTJE WESTSTRATE echtgenote van G. T. Moorman op de leeftijd van 48 jaar. Wemeldinge C S Moorman-de Schipper Goes: J. Moorman M D. Moorman-Honders Haarlem H. J v d Molen G v. d. Molen-Moorman Wemeldinge: J Flipse A. FIipse-Danker 14 december 1983 Met diepe verslagen heid hebben wij ken nis genomen van het overlijden van ons commissielid de heer J. HELBERS Zijn grote inzet zal bij ons in herinne ring blijven. Wij wensen zijn fami lie de kracht om dit verlies te dragen. De leden van de Adviescommissie ten behoeve van het lagere beroeps onderwijs in Vlissingen. Tot onze diepe droef heid ging een trouw lid van ons heen. me vrouw NELLY MOORMAN- WESTSTRATE 'en Hij zal alle tranen van hun ogen ajuhssen' Openb. 21:4a De Herv. Vr -groep 'Eltheto' Wilhelminadorp. Diepbedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het geheel onverwacht overlijden van onze zorgzame moeder en oma MARIA VAN WIJNGEN weduwe van Arnoud Bakker op de leeftijd van bijna 74 jaar Wilhelminadorp Truus en Cor Geene-Bakker Puivelde (Belgié) Bram en Godelieve Bakker-Wuytack Eva Ovezande, 15 december 1983 Bloemenstraat 2 Correspondentieadres I. G. J. van de Bosch- straat. 21 4475 AL Wilhelminadorp. Onze moeder en oma is opgebaard in de rouwka mer van 'Stengehof, Pastoor Fransestraat te Ovezande. Gelegenheid tol afscheid nemen zaterdag 17 december van 15.00-16.00 uur De begrafenis zal plaatshebben maandag 19 december om 15 00 uur op de Ned. Herv Be graafplaats te Ovezande vanuit de zaal van 'Stengehof Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in Stengehof. Heden overleed plotseling onze zuster, schoon zuster en tante MARIA BAKKER-VAN WIJNGEN Wij wensen haar kinderen de nodige kracht om dit verhes te aanvaarden Familie De Reijger-Pieterse neven en nichten 15 december 1983 Heden overleed plotseling onze geliefde broer en zwager W. J. SONKE echtgenoot van Cornelia Dagevos Kloetinge J L Sonke M Kosten L. Sonke Kloetinge. 15 december 1983 BEGRAFENISONDERNEMING VAN DER HOOFT J. de Kok, Prunusstraat 25 's-GravenpoIder Tel. 01103-1517. bg.g. 1327. Voor alle dienstverlening. Overal te ontbieden. Dag en nacht bereikbaar Enige en algemene kennisgeving Na een liefdevolle verzorging in het Verpleeghuis 'Der Boede'. afd. Wilhelmina, is nog onverwachts van ons heengegaan onze geliefde broer en oom JOHANNIS PI ETER DE RIDDER in de ouderdom van 79 jaar. Romeinen 8 vers 14 Want zovelen als er de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods Arnemutden J de Ridder Vlissingen Fam Grootjans Arnemuiden: Fam Grootjans Vrederust Rika Vianen Fam De Ridder Urk Fam De Ridder Arnemuiden: Rika de Ridder 4341 CH Arnemuiden. 15 december 1983 Zuidwal 45 De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van 'Der Boede'. Ter Poorteweg 15. Koudekerke. Bezoekuur dagelijks van 16 30 tot 17.00 uur De begrafenis zal D.V plaatsvinden op dinsdag 20 december 1983 om 12.00 uur op de algemene begraafplaats te Arnemuiden Hieraan voorafgaande vindt voor de familie een rouwdienst plaats in het Verenigingebouw van de Ned Hervormde Kerk. die aanvangt om 11.15 uur en geleid zal worden door de weleerwaarde heer ds. A, Schaap Na afloop van de teraardebestelling is er gele genheid de familie te condoleren in het Vereni gingsgebouw van de Ned. Herv Kerk. Algehele begrafenisverzorging Rouwbedrijf Fa. J. Hoekman Zn. (v/h A. A. Hillebrand Goes) Langeweg 14431 CE s-Gravenpolder Telefoon 01103-1444. b g.g. 2408 grafkisten - rouwtransporten - begrafenisautoverhuur - taxi-onderneming OOK ZITTEND ZIEKENVERVOER KOSTELOOS Uit een exploot van de mij toegevoegd-kandidaat- deurwaarder M Karre- man. wonende te Goes, uitgebracht 11 augustus 1983, blijkt, dat t v.v. Ed- win-Willem Verkalk, wo nende te Middelburg, Rentmeesterlaan 229, pro cureur mr M Adnaanse- Quint te Middelburg, aan Maria Davies. zonder be kende woon- of verblijf plaats. is betekend het vonnis van de Arrondisse- 'mentsrechtbank te Mid delburg op 4 mei 1983 bij verstek gewezen en waar bij de echtscheiding werd uitgesproken in het tussen partijen op 10 juni 1982 te Goes gesloten huwelijk. R Duym, gerechtsdeurwaarder. Wagenaarstraat 6, Middelburg MILFISK schoonmaakmachines I voor bedrijven en instellingen. j Voor inl en demonstratie dhr jac. altena scheldestraat 25 - 29 4381 rp vlissingen tel. (01184) 1 34 76 Plaats uw familie berichten in de PZC Wemeldingse krijgt sieraden terug dank zij tv-uitzending WEMELDINGE Maandagavond werden tijdens het programma Op sporing Verzocht van de Avro zes snoeren Zeeuwse kralen met slot ge toond in de hoop de eigenaar op tc sporen Dit Zeeuwse sieraad icerd in Wemeldinge herkend door mevrouw Z die er direct op reageerde. Ze kreeg niet enkel het slot met kralen terug, maar ook een Zeeuwse 'nette' een overdoek voor boerinnen, die in juni van dit jaar uit haar woning werd ontvreemd. BEROEPINGSBERICHTEN NED. HERVORMDE KERK Bedankt voor Zoetermeer: drs. A. de Reuver te Capelle a d IJsseLbedankt voor Nieuw-Lekkerland- L H. Oosten te Wouterswoude GEREF. KERKEN VRIJG. Beroepbaarstelling drs H Pathuis. Dijkstraat 12. 8261 VX in Kampen, tel. 05202-23287 GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Hoogvliet J Mijnders te Veenendaal,beroepen te Rotterdam- IJsselmonde D Hakkenberg te Lisse- Bedankt voor Rotterdam-West: R. Boogaard te Leiden.bedankt voor Arnhem D Rietdijk te Middelburg- Zuid NED. HERV. KERK Beroepen te Groot-Ammers F. van Roest te Uddel. Beroepbaarstelling: mevr. J. J. Vogel, predikante dei- Nederlandse Hervormde Kerk te Lon den. 135 Queens Road, Richmond. Surrey TW106HI. Engeland GEREF. KERKEN VRIJG. Beroepen te Leerdam drs. A. J. Pol. kandidaat te Zwolle, beroepen te Amersfoort-West: H A. Strating te Drogeham. C'HR. GEREF. KERKEN Tweetal te Rotterdam-Zuid K. Boers- ma te Hoogeveen en A W. Drechsler te Haarlem-Noord. Slot van pagina 1 geleid had tot een beroep op toepas sing van de al genoemde ontbindende voorwaarden. De Kamer had in '74 namelijk afgesproken dat de Zeeuw se zeearm alsnog met een gewone dam zou worden afgesloten indien de kosten té hoog zouden worden, de stormvloedkering niet in '85 klaar zou zijn of het project technisch niet uitvoerbaar zou blijken. De Rekenkamer verschilt met name op dit punt van mening met minister Smit-Kroes van verkeer en water staat, die stelt dat de Tweede Kamer geen behoefte zou hebben gehad aan het van kracht verklaren van de ont bindende voorwaarden. De Rekenkamer spaart ook de Twee de Kamer zelf niet in haar krit iek. Met name in juni '76. toen de Kamer definitief besloot tot aanleg van de stormvloedkering, heeft men zich on voldoende bezig gehouden met de kostenramingen .De Rekenkamer meent dat de presentatie van de fi nanciële gegevens en de toetsing daarvan aan de in 1974 geraamde bedragen werd beheerst door de wens om binnen de financiële voorwaarden te blijven. Nochtaans kon in juni 1976 worden vastgesteld dat de geraamde bedragen voor het project een over schrijding van de overeengekomen financiële marge inhielden die niet als gering kon worden gekarakteriseerd schrijft Peschar aan de volksvertegen woordiging. De Kamer had dus kun nen weten welke risico's werden geno men. Ook in de jaren na '76 en met name onder Tuijnman heeft de Ka mer zich niet voldoende van haar taken gekweten. Pcschar concludeert tenslotte dat de Tweede Kamer haar controlerende laak onvoldoende heeft kunnen waarmaken. Op een persconferentie wilde Pe schar niet letterlijk zeggen dat er in de gang van zaken rond de Ooster- schclde sprake is geweest van mani pulatie en van leugens, onder de verantwoordelijkheid van Wester- lerp en Tuijnman. De Rekenkamer heeft dat in haar brief aan de Tweede Kamer wat neutraler geformuleerd, legde Pesehar -daarmee voldoende zeggend- gisteren uit. MIDDELBURG Bij een overval in een videotheek in het winkelcentrum Dauwendaele aan de Vrijlandstraat in Middelburg is een vrouw donder dagavond omstreeks 20.00 uur een tas met ongeveer 500 gulden aan geld afhandig gemaakt, Drie door brom- (letshelmen onherkenbaar geworden personen drongen onverhoeds de vi deotheek binnen. E.en van hen greep de eigenaresse van de zaak, mevrouw A. M. C„ vast en dwong haar de tas af tc geven. Ze werd daarbij bedreigd met een mes. De vrouw gaf toen de tas met geld, waarna het drietal de videotheek en waarschijnlijk ook het winkelcentrum verliet Ze namen daartoe wellicht de hnkeruitgang. naast het kadaster De Middelburgse politie roept getui gen die het drietal hebben zien lopen of wegrijden - per bromfiets of moge lijk per motorfiets - zieh te melden langs de kade vani/. Het praatplan van de gemeente heeft onder meer betrekking op de Nieuivendijk. Daarzi Vissershaven een voetgangersgebied moeten komen en parkeerruimte. PRAATPLAN HERINRICHTING OMGEVING VLISSINGEN Het Vlissingse college van b. en w. zal zich binnenkort beraden over een verdere bundeling van activiteiten en plannen met betrekking tot de oude Vlissingse Vissershaven aan de Nieuwendijk. Naar de mening van wethouder G. J. A. M. Adan (detailhandel, financiën en onderwijs) lijdt het geen twijfel dat die verdere bundeling er zal komen. „Het lijkt me voor de hand liggend dat de bestaande gemeentelij ke club die zich met het vissershavengebied bezighoudt wordt uitge breid". Die wens tot bundeling van activi teiten en plannen rond de Vissers haven leeft ook sterk bij de Vlis singse Ondernemers Centrale Bij monde van de heren J. J. van Gent en J. M. Dert verklaart de VOC zieh voorstander van een gemeentelijk initiatief in dat opzicht Van Gent: „We moeten vermijden dat allerlei groepjes met eigen plannen en wen sen langs elkaar heen beginnen te praten' inmiddels heeft de gemeente Vlis singen een soort praatplan opge steld voor de herinrichting van de omgeving van de Vissershaven, wanneer die in 1985 zal .zijn geres taureerd Wethouder Adan. „Het gaat om een discussiestuk waann nog niets vast ligt Maar het gebied waarom het gaat neemt een belang rijke plaats in in het streven van de gemeente de binnenstad-zuid een nieuwe impuls te geven' Het praat plan heelt met name betrekking op Bellamy park-zuid (inrichting tot parkeerruimte). Nieuwendijk (voet gangersgebied langs de kade van de vissershavon en verder parkeer ruimte i en 1e Zeilmarkt (parkeer ruimte) Adan „Het gebied rond Koopmanshaven, havenplein met oude vismijn en rondeel zijn welis waar op het. plan wel ingetekend, maar "spelen in werkelijkheid niet mee. Dat gebied is eigendom van rijkswaterstaat en daarover valt op dit moment mets te zeggen" Wat, wel meespeelt 's het gebied rond het Arsenaal Hoewel het college van b, en w. op punt van de aankoop van het Arsenaal geen voorstel aan de raad heeft geformuleerd wordt er vanuit gegaan dat de gemeente het Arsenaal en bijbehorende grond uit eindelijk zal aankopen. Daarom zijn rond het Arsenaal in ruime mate parkeerplaatsen gepland Adan: ,.De Vissershaven zeil is m dit praat stuk vanzelfsprekend niet ingevuld. Dat valt buiten dit plan en is een hoofdstuk apart"' De Vlissingse Ondernemers Centra le ervaart het praatstuk van de gemeente als positief Van Gent noemt het een 'leuk plan'. Dert ziet als een van de meest aantrekkelijke punten dat de gemeente kennelijk als het ware een soort verlenging van de boulevard voor ogen staat door via het vissershavengebied aansluiting te zoeken bij de Oranje- dijk. „Juist hier kan uit toeristisch oogpunt een uiterst aantrekkelijk gebied ontstaan wanneer alle moge lijkheden ook metterdaad worden aangepaktaldus Dert. Van Gent ziet de Vissershaven en omgeving een sterk punt worden in de toeristi sche acquisitie die de gemeente wil bedrijven „Het rapport van de Grontmij over de reactie in Zee land deelt Vlissingen een speer puntfunctie toe en voorziet een jaar lijkse groei van de recreatieve acti viteiten van 2.2 procent. Naar mijn mening moeten we kunnen komen aan een percentage van 4 procent per jaar Maar dan moet er sprake zijn van een gezamenlijke aanpak, gemeente, ondernemer en diverse organisaties. Voor maandag 19 december heeft de Ondernemers Centrale een bij eenkomst voor alle Vlissingse on dernemers rond de Vissershaven, dat wil zeggen het gebied van de oude binnenstad, uitgeschreven in het maritiem hotel Britannia. Met de herinrichting van het gebied rond de Vissershaven is een bedrag van 8 ton gemoeid. De helft daar van wordt betaald door de ministe ries van volkshuisvesting en ruim telijke ordening era economische zaken. Voorwaarde daarvoor is dat de andere vier ton worden opge bracht door gemeente en plaatselij ke ondernemers. Bedoeling van de bijeenkomst van maandag is met de ondernemers te praten over hun bijdrage. Wethou der Adan „De uitstraling van de restauratie van de Vissershaven en het opknappen van het gebied daar omheen gaat zover dat het niet juist zou zijn die bijdrage alleen door de ondernemers aan de Nieuwendijk te laten opbrengen. Het gaat om de hele binnenstad-zuid, die ervan pro fiteert". Een mening die wordt ge deeld door de Vlissingse Onderne mers Centrale. Van Gent „Een al dan met verhoogd voetgangersge bied langs de Nieuwendijk is na tuurlijk een aardig idee. Maar aan de andere kant van die kademuur moet zich dan wel iets afspelen. Ik verwqcht dat de verzamelde onder nemers in ruil voor hun bijdrage toch wel iets te zeggen zullen willen hebben in de richting van de Vis sershaven zelf. Inrichting van een passantenhaven alleen lijkt toch niet genoeg. Het Arsenaal en het schip de Schorpioen kunnen sterke trekkers zijn in dit gebied. Het idee om een VOC-schip te bouwen op de oude Zeehondenwerf spreek ons ook sterk aan. Er zijn een aantal particuliere gegadigden, die wel iets met de Vissershaven willen onder nemen. Kandidaten Een aantal kandidaten voor de Vissershaven zijn inmiddels al met elkaar in gesprek geraakt via een wat ongebruikelijke weg. Persoon lijke gedachten van de Vlissingse kunstschilder-scheepvaartillustra- tor Naerebout over wat er met de Vissershaven zou moeten gebeuren bleken nauw aan te sluiten bij wat er leefde bij de stichting de Schor pioen, die bezig is het oude ram- schip te restaureren, de stichting VOC-schip cn de Koudekerkenaar Hans Wesselman. De laatste hoopt in de toekomst als exploitant van een jachthaven een boterham te kunnen verdienen in de Vissersha ven. Ook de beide stichtingen zijn nadrukkelijk kandidaat voor de Vissershaven. Piet Roskam namens de stichting VOC-schip die een replica wil laten bouwen van het VOC-schip Prins Willem: „Ons is van deskundige zijde verzekerd, dat de oude Z* hondenwerf te Vlissingen het m« ideale punt zou zijn om zo n Vflc schip na te bouwen Qua entounj historie en publieke toegankèj heid is het dè plek in Nederla Over de haalbaarheid durf ik nk te zeggen, maar we zijn kandidai.' Voor Ab Schaap en Wil van Sonn de stichting Schorpioen zijn Vi sershaven en Schorpioen van s begin af onverbrekelijk met elka verbonden. Ab Schaap: „De Schorpioen ïr, i Vissershaven levert een uniek ad op, zo'n Jules Verne-achtig schlpi een jachthaven notabene In In centrum van een stad Nergemi Nederland vind je zo'n publiektrd ker. Hier en daar is men kennelj bang, dat de Schorpioen veel gd gaat kosten. Maar dat komt. omdi men te rade is gegaan bij de Buil maar de manier waarop die won geexploiteerd is voor ons de mani waarop het met moet. De Built een zaak van de gemeente Rciï dam. er lopen daar 17 of 18 suppei ten rond. Dat kost handenvol ei Eén vaste man aan boord mei aantal vrijwilligers, die ook voor3 onderhoud zorgen. Verder 8 boord een koffieshop, een vvmke.; waar wat maritieme zaken teiofl zijn. een multifunctionele ruc voor bijvoorbeeld modeshows, bra loften enzovoorts, een maritiem !a torische expositie, een ruimtewï bedrijven zich kunnen presenttra en een verantwoorde entreehelrf Dat is wat wij willen en ciaana kunnen we volgens de exploitant opzet quitte draaien. De hele bi tauratie van de Schorpioen iseroi op gericht de onderhoudskosten! de toekomst minimaal te doa zijn". Er is op dit moment in J Schorpioen naar schatting al tc half miljoen gulden geinvesti aan goederen en diensten en zal nog heel wat bijkomen. Andr half jaar na het begin van de rests ratie is men flink op weg: een mts geklonken schoorsteen zal bw:.z kort worden geplaatst, een meui pantserhuid van stalen plater voor de helft klaar en bij de school van De Schelde is men.a begonnen aan de masten van meter lengte. De herboren pioen moet in de visie v. Schaap. Wil van Son en HansWs selman een belangrijk onden* gaan uitmaken van een heel patü maritieme attracties in en rond: V issershaven. De stichting de Schorpioen en selman zijn er sterk voor ge teerd dat de activiteiten rond* Vissershaven wel in Vlissinp handen blijven. Ah Schaap en Ha Wesselman: „Dat complex mod! als Vlissingers samen kunnen a» pakken en niet aan een grote pit jectontwikkclaar over laten. Heli uiteindelijk niet de bedoeling een circus van te maken, maarrt degelijk maritiem complex" Mei selman heeft in ieder geval in rij plannen voor de inrichting van« jachthaven een plaats ingerul» voor de Schorpioen. Momenteel hij bezig wat verfijningen brengen in zijn opzet voor jachthaven voor hij met zijn pi» nen naar buiten wil treden. Mof- lijk dat er een samenwerking stand komt met de Seliorpioea Ed Remden ....ja van! Seis KLEINE VAART ADARA 14 150 wnw Lissabon nr vitoria. ADRIATIC 14 40 no Algiers nr Bari, AL- BERT-V 15 te Rotterdam. ALIDA SMITS 14 vn Cork nr Rotterdam. ATLANTIC COMET 14 vn Rotterdam ATLANTIC SUN !4 la rede Algiers BARENTZ- GRACHT 15 te Kemi. BASTIAAN BROE KF. 14 60 w Le Havre nr Felixstowe. BA TAAFGRACHT 14 vn SundsvaU nr Pasa es. BEURSGRACHT 14 220 z TenerifTe nr Rotterdam. BICKERSGRACHT pass 14 Wight nr Falklands. BLOEMGRACHT 14 260 Dakar nr Sao Tome. BONTE GRACHT pass 14 Borkum nr Holmsund BUFFALO EXPRESS 14 110 o Malta nr Marseille. CARLA 14 250 zo Lagos nr Lobito. CAROLA SMITS pass 14 Bahia Magdalena nr Longbeach CHRISTINA SMITS pass 14 Gibraltar nr Algiers. CLAU DIA 14 t a Barcelona CLAUDIA SMITS 14 70nwSombrero nr Dakar. DANIEL 14 200 z Valencia nr Valencia. DUTCH FAITH pass 14 Ouessant nr Lissabon DUTCH MAS TER 14 te Rotterdam. DUTCH SAILOR 15 vn Rotterdam nr Immlngham DUTCH SPIRIT pass 14 Downsing nr Middlesboro. EDGERMA 15 vn Rotterdam nr Waterford EENDRACHT pass 14 Zuid-Portugal. EL- DIR 14 230 w Kp. Matpan nr Gulluk. ELGER 14 170 ozo Philadelphia nr Phila delphia, ELISABETH HOLWERDA pass 14 Dakar nr Funchal EMMELY 14 vn Moermansk nr Honningsvaag, FAIRLANE 14 100 zo Kp. Race nr Marseille. FAIR- MAST 14 200 nw Nleuw-Zeeland nr New Plymouth, FIRSIAN SKIPPER 14 rede AJexapdrie. HAPPY MARINER 14 1200 zw Madeira nr Cadiz. HAPPY RIDER pass 14 Nagoya nr Japan. HEEMSKERKGRACHT pass 14 VUoria nr Salvador, HEEREN GRACHT 14 te Tuapse. HERMAN BODE- WES 14 300 no Paramaribo nr Paramaribo. ISABEL pass 14 Stockholm nr Norr su8ndet JUMBO CHALLENGER 14 430 nw Guam nr New Plymouth. KETELMEER 14 vn Dordrecht nr La Corunna. KOGGE- GRACHT 15 rede Port Kelane, LAURA CHRISTINA 14 360 w Kp Fimsterre nr Vita. LAURIERGRACHT 14 50 w Hoek van Holland nr Casablanca LENNEBORG 14 50 n Umea nr Rochester. LINDEBORG 14 vn Terneuzen nr Amsterdam LINDEN- GRACHT 15 te Immlngham LUTHER 15 te Rotterdam. MAGDALENA 14 100 z Ghana nr Tema MAR ANT 14 vn Rotter dam nr Amsterdam. MARE LIBERUM 15 te Rotterdam. MARGARETHA SMITS 14 1000 no Guadeloupe nr Barranquilla, MAR- GIT 14 te Rotterdam. MENJE 14 vn Rotter dam nr Wivenhoe. MERWEGAS pass 14 Tees nr Rotterdam. MIDSLAND 14 te Rotterdam, MUSKETIER 2 15 te Rotter dam. NOORDLAND pass 14 Ouessant nr Bilbao NOORDZEE 14 50 n Skikda nr Huelva, NORTHPOLE 14 llOnno Alexand ra nr Por! Said PACIFIC BARONESS 14 240 ono Rio Grande nr Mar del Plata, PACIFIC DUCHESS pass 14 Sandellie nr Rostock. PACIFIC MARCHIONESS 14 40 w Kp Blanc nr Cartagena, PACIFIC PRIN CESS 14 400 no Paramaribo nr Nigeria. PACIFIC QUEEN pass 14 ile de Bal.z nr Baltic. PASSAAT BRASIL 13 vn Sao Se- bastiao m New Orleans, POLARBORG 15 te Rotterdam. RA1MOI. 14 300 z Monrovia ni Rotterdam. RIJPGRACHT 14 te Ant werpen. SAMBRE 14 vn Rotterdam nr Milfordhaven. SAMSUN CARRIER 15 te Samsun SCHIPPERSGRACHT pass 14 Gibraltar nr Ghazaouet, SHORTHORN EXPRESS pass 14 Kp Blanc nr Marseille. SINGELGRACHT 14 vn Rotterdam nr Mauretame, SI.OTERGRACHT 14 360 zzw Lagos nr Biazilie SPIEGELGRACHT 14 vn Dakar nr Luanda. STADIONSGRACHT 14 vn Amsterdam nr Hamburg. STELLA CASTOR 14 rede Ras Tanura STELLA PROCYON 15 te Newwport. UDO pass 14 Hookhc-ad nr Cobh. VALKENIER i4 130 no Las Palmas nr Safaga VALKENSWAARD 14 100 z Las Palmas nr Warri. VEDEMTE 14 rede Yarmouth nr Antwerpen VENTURA pass 14 Noordhinder nr Londen. VIC TRESS 14 vn Rotlerdamnr Londen. WA LENBURGH 14 vn Rotterdam nr Lenin grad WENDY pass 14 Kp Vilano nr Mosta ganc-m, YEMEN PRIDE pass 14 Vlissingen nr Antwerpen GROTE VAART ABIDA 12 le Clifton. ACMAEA te Curacao. ACTEON 15 te Port Victoria. ALHENA 14 110 no Nalal nr Rotterdam. AMSTEL- LAAN 12 360 w Kp Agulhas nr Bandar Abbas AMSTELMEER 14 360 zo Singapo re nr Singapore. AMSTELVAART 14 400 w Dampici nr Geelong. AMSTELVLIET 14 w Karachi nr Singapore, ATLANTIC CROWN 14 tc Antwerpen, BILDERDIJK 14 280 o Norfolk nr Rotterdam, BROERE EMERALD 14 5 ozo Dover nr Swansea. CHINA WINDS 14 t.e Hong Kong, CONTI NENTAL SPIRIT 14 15 w Ambon nr Weipa. CRANIA 14 GO nno Miami nr Barcelona, DALI.IA 14 l a rede Pt. Palenque, DOC- KEXPRESS-11 14 165 zw Nicobar nr Ju- bau. FICUS 14 43 o Barbados nr Sal, FULGUR 14 vn Skikda nr Fos, HONOLU LU 15 35 n La Ceiba nr New York. JAVA- ZEE 14 300 w Landsend nr Bremen. JO CYPRESS 14 600 o New York nr Hamburg, KATENDRECHT 14 60 z Miami nr Wil mington KIELDRECHT 14 New Orleans nr Durban KYLIX 14 te Teesport, LATI- RUS 14 640 zw Dakar nr Forcados. LEP- TON 14 150 w Conakry nr Lymebay. MEER- DRECHT 14 vn New York nr Baltimore. MENTO 14 20 n Cherbourg nr Rotterdam MOORDRECHT 14 14 wzw Kp Willano nr Melbourne. NEDLLOYD ALKMAAR 14 vn Smeapore nr Port Kelang. NEDLLOYD AMERSFOORT 16 te Anca verwNEDL LOYD AUCKLAND 15 te Singapore. NEDLLOYD BALTIMORE 13 170 nw Kp Renja nr Auckland. NEDLLOYD BARCE LONA 14 160 n Soerabaia nr Fiji, NEDL LOYD DEJIMA 14 vn Hamburg nrO burg. NEDLLOYD DELFT 14 vn Port Said. NEDLLOYD FLEVOLAS? Barranquilla. NEDLLOYD FUKUOS 660 zw Azoren nr Barbados. NEDLl GOOILAND 14 570 zw Tenerlfe nr dam. NEDLLOYD HOLLANDIA S Oranjestad. NEDLLOYD HONG KOV vn Zanzibar nr Dar es Salaam, NEDIÜ HONSHU 14 540 w Maladtven nr Cola NEDLLOYD HOORN 14 te SoutM NEDLLOYD HOUTMAN 13 vn Sir.W nr Fos. NEDLLOYD KEMBLA If Amsterdam nr Durban, NEDLLOYD' BERLEY 14 vn La Guaira nr Los Aril NEDLLOYD LINGE 14 480 ono C Garcia nr Mauritius, NEDLLOYD Nj SAKI 14 vn Fortaleza nr RccllcT LOYD NAGOYA Z14 1500 nw HonW Balboa, NEDLLOYD NAPIER H Tristan da Cunha. NEDLLOYD NKD vn Luanda nr Rotterdam. NEDIM ROCHESTER 14 vn Mississippi»' Orleans, NEDLLOYD SALLAND1SJ Havre NEDLLOYD SINOUTSKERS' Keelung. NEDLLOYD WILLEMS?» ie Mataram. NIEUW AMSTERDAM Puerto Vallarta nr Zihuatenejo. NI®' Flotta. NOORDZEE 14 50 n SÖ» Huelva. NORMAN AMSTEL H Castle. NORNED THOR 14 tf VM* ONOBA 14 in Mona passage f POLYDORUS p 14 Lissabon nr ham. SAFOCEAN MILDURA H Paul nr Sydney. SCHERPENDE te Norlfolk. STENTOR 14 300 no 3 ten nr St Maarten, WATEROEW Charleston. WOENSDRECHT H Medan nr Jeddah

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 12