ZEELAND" lluiting Liduina-Hulst ost tweehonderd banen Dertig arbeidsplaatsen bij Mi-Lock Hulst weg Schelde mag kolenketel PZEM-centrale bouwen ONTSLAGEN LIJKEN ONVERMIJDELIJK Inbrekersbende 32 man sterk PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT PTT Goes mist zo'n 10 mille BANKEN VERLENEN BOEDELKREDIET ...wachten we te lang, dan redden we het niet.. PAGINA 11 VRIJDAG 16 DECEMBER 1983 GOES In het PTT-postkan- toor aan het Stationsplein in Goes is deze week een kaste kort ontdekt van circa 10.000 gulden. Over de oorzaak van het verdwenen geld, tast de PTT nog in het duister. Er is nog geen bewijs dat het om diefstal gaat. De opsporings dienst van de PTT, de postale recherche, heeft de zaak in onderzoek. Het St Liduina-ziekenhuis in Hulst. HULST Sluiting van het 'St. Liduina'-ziekenhuis in Hulst en de bouw van ien nieuw centrumziekenhuis in Terneuzen gaat minstens tweehonderd ibeidsplaatsen kosten. Bij de drie ziekenhuizen van Terneuzen. Sluiskil en Juist zijn momenteel zo'n 750 mensen werkzaam. Een nieuw centrumzieken- ïuis zal met 280 bedden werk bieden aan - grof geschat - zo'n 500 lersoneelsleden. r moeten er in ieder geval nstens tweehonderd banen srdwijnen", rekent econo- usch directeur B. J. J. Locke- ier van het Hulster zieken- tus voor. „Dat kan gedeelte- jk worden gerealiseerd via ituurlijke afvloeiing en het iet opvullen van vacatures, laar een flink aantal perso- leelsleden zal daadwerkelijk afslagen moeten worden, let betekent in ieder geval verlies van een groot stuk rkgelegenheid". kcfccr stelt nadrukkelijk vast dat de'verdeling' van de banen in het centrumziekenhuis alle per- Misleden van de drie ziekenhui- evenveel kansen moeten krijgen, staat ook in het advies van het lege voor Ziekenhuisvoorzienin- waarover gedeputeerde staten Zeeland begin deze week overeen- nmlng hebben bereikt met staats- retaris J van de Reijden van ksgezondheid iet nieuwe centrumziekenhuis, dat jens de plannen in 1989 gereed "jt zijn, gaan de hospitalen van ttil, Terneuzen en Hulst volledig op. Het 'St Liduina'-ziekenhuis zal tegen die tijd de deuren moeten slui ten. De ondernemingsraad van het Hul ster ziekenhuis heeft donderdag in een verklaring laten weten vast te blijven houden aan die eerlijke verde ling van de banen „De werknemers van de drie ziekenhuizen zullen met gelijke rechten opgaan in het perso neelsbestand van het nieuw te bou wen ziekenhuis", stelt de OR vast. „De toekomstige werkzekerheid is derhalve voor het personeel van de drie ziekenhuizen gelijk" De ondernemingsraad was volgens voorzitter H A. P van Pottelberge eigenlijk niet van plan te reageren op het bericht dat het ziekenhuis dicht moet. „Maar er is erg veel ongerust heid ontstaan onder hel personeel. Daarom hebben we deze verklaring opgesteld' Hij wilde er verder niets aan toevoegen Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gedeeld door het ziekenhuisbestuur „De positie van de werknemers, dat is mijn voornaamste zorg', zegt Locke- feer „Het invullen van de banen bij Slot zie pagina 14 kol. 1) Meer nieuws over ziekenhuisplannen op pag. 14) Voorzitter H. A P Pottelberge van de ondernemingsraad Voorwerk Die twee provinciale beamb- tenhadden het. tijdig zien aan komen - dat het Tientjes koud zou worden, deze week des avonds Dn dus hadden ze, gezamen lijk en in vereniging, een aan- lal bomen gekocht in een boomgaard, om daarmee via de haard de temperatuur bui tenshuis behaaglijk te hou den, De waren, onlangs, bij het hak ken zeer produktief. En terwijl Khun eigen bomen omlegden, keken ze ook begerig naar een nabijgelegen, intussen gevel- dt, knaap van een boom, die iiel bij de koop hoorde, maar *r wel erg geschikt voor een open haard uitzag. Weetje wat we doen?", zeiden Klegen elkaar. ..Die zagen we tostin blokken. Nemen we óók tee. Niemand die het merkt Zogezegd, zo gedaan En toen tó donker werd. hadden ze Of' boom geheel verkapt. Daarna keerden ze tevreden mwaarts, met de afspraak volgende dag hun zelf ge tochte voorraad te verzagen dan alles in te laden ba hun vertrek stapte uit een wondend pand een met een rijksdienst samenhangende tfmbte, die hun activiteiten jonachter het venster geruime met een welwillende glim lach had gadegeslagen: de ko- "f ran die ene reuzenboom, Of van plan was geweest het oaff binnenkort eens te verza- tf» tot haardhout. mr verluidt troffen de beide Provinciale beambten die 0tokken des anderen daags W meer aan. Wel een briefje iWén van hun eigen omgeleg- v struwelen, met de tekst: melijk dank voor het voor- Staatssecreatris F. Bolkestein van economische zaken feliciteert de heer J. Flipse f geboren in Sint-Philipsland, met zijn onderscheiding. DEN HAAG - Staatssecretaris mr F. Bolkestein van economische zaken heeft donderdag aan drie Nederlandse beroepschauffeurs de diploma's en gouden ere-insignes, uitgereikt die hen op grond van hun bijzondere prestaties door de IRU (International Road Transport Union) zijn toegekend. Deze drie chauffeurs traden op als ambassadeurs van het Nederlandse wegvoer en vertegenwoordigden 120 collega-chauffeurs onder wie zes Zeeuwen die door de IRU op dezelfde wijze zijn onderscheiden voor de zorgvuldigheid die zij vele jaren irr acht hebben genomen bij het vervoer van goederen en personen. Zij krijgen allen een persoonlijke felicitatiebrief van de staatssecretaris. De drie chauffeurs die donderdag in ook naar Italié en België en inclden- het Holland Trade House in Den teel naar Duitsland en Zwitserland Haag door de staatssecretaris wer- Internationaal heeft de heer Flipse den ontvangen, waren Imari J. Flip- die inmiddels 40 jaar beroepschauf- se uit Bergen op Zoom. H de Groot feur is. er 1.5 miljoen kilometers uit Zaandam en A A. C Scheepers opzitten. uit Eersel De heer Flipse is in 1925 De chauffeurs die jaarlijks door de geboren in Sint-Philipsland en be- IRU in Genève worden onderschei- gon zijn loopbaan in het veevervoer. den. moeten aan een aantal zware Vervolgens was hij achttien jaar eisen voldoen. Hij moet tenminste werkzaam in de mosselexport voor 20 jaar zijn vak op vrachtwagen of een bedrijf in Yerseke. In mei 1971 autobus hebben uitgeoefend, waar- trad de heer Flipse in dienst bij zijn van 10 jaar in het internationale huidige werkgever. Internationaal verkeer; hij moet minimaal tien jaar Transport- en Expeditiebedrijf In- in dienst zijn bij dezelfde werkgever tramast BV in Oud-Gastel. Hij ver- en dient tenminste 750.000 km als voert daarj/oor met een 42-tons internationaal chauffeur te hebben vrachtwagencombinatie stukgoed afgelegd; hij mag niet door eigen naar hoofdzakelijk Frankrijk, maar •"•huid betrokken zijn geweest bij een ernstig ongeluk gedurende 15 jaar en hij moet zich hebben onder scheiden door correct gedrag, zowel als deelnemer aan het verkeer als ten opzichte van werkgever, cliënt en anderen Dit jaar voldoen 647 internationale beroepschauffeurs uit zestien Euro pese landen aan de gestelde voor waarden. De Nederlandse chauf feurs worden bij de IRU voorgedra gen door de gezamenlijke werkge versorganisaties in het beroepsgoe- derenvervoer: de Koninklijke Ne derlandse Vereniging van Trans portondernemingen. de NOB Wegtransport en de Christelijke Vervoerders Organisatie, alsmede door de EVO. de Algemene Verla ders- en Eigen Vervoer Organisatie Tot de chauffeurs die zijn onder scheiden, behoren ook enkele Zeeu wen: J. Tolhoek uit Yerseke, H. J. P. Eerland uit Oost-Souburg. J. Geerts uit Oud-Vossemeer. P. Lan- gejan uit Poortvliet. J. van de Werf uit Seherpenisse en H. J. G. Doornhelm uit Dïrksland. TETTER OF INTENT' GETEKEND MIDDELBURG - De Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM) en stemming gegeven. „Nu het er naar Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS) in Vlissingen hebben donder- uitziet dat snel vorderingen worden dag in Middelburg een zogenaamde 'letter of intent' getekend, voorafgaand gemaakt met de vergunningen, heeft aan een definitieve overeenkomst voor de levering van een ketelinstallatie de directie van de nv SEP zich ook voor het stoken van kolen in de conventionele elektriciteitscentrale te akkoord verklaard met de genoemde Borsele: Met deze opdracht is in totaal een bedrag van ongeveer 200 miljoen 'letter of intent aldus de PZEM gulden gemoeid. In afwachting van de verdere afwikke- den verleend. Er is al een bouwver- llng van de vergunningenprocedure gunning verstrekt, mag vooralsnog een deel van dat De order betreft een stoomketel voor bedrag tot een maximum van vijftig een 400 megawatt produktie-eenheid, miljoen gulden worden besteed voor waarmee per uur 1300 ton stoom kan de eerste werkzaamheden De PZEM worden geproduceerd onder een druk verwacht dat de hinderwet- en milieu- van 186 atmosfeer In deze ketel kan vergunningen begin januari 1984 wor- per uur meer dan 140 ton kolen wor- De directie van De Schelde was don derdag niet bereikbaar. Geld en windbuksen gestolen uit winkel den verstooktDat "komt pêrdag neer KAPELLE- Woensdagavond lussen op gemiddeld 2500 tot 3000 ton. er ingebroken in De Schelde kreeq al eerder opdracht de e|cctriciteits- annex fietsenhandel - va" l'™a s 'o de Weststraal in voor de engineeringswerkzaamheden en het aanschaffen van pijpmateriaal. om te kunnen beginnen met voorbe werkingen van het deel van de instal- an de firma S. Kapctle. In de tijd dat de eigenaar was gaan eten, werd de kassa beroofd van circa latie. dat De Schelde zal leveren. De 300 gulden terwijl er vier windbuksen Samenwerkende Elektriciteits Produ- a 200 gulden werden meegenomen, centen (SEP), het landelijk orgaan Een ieder die inlichtingen kan ver voor de coördinatie van de elektrici- schaffen, wordt verzocht contact op te teitsproduktie, had daarvoor toe- nemen met de plaatselijke politie. HULST Bij de textielfabriek Mi- Lock in Hulst zullen dertig arbeids plaatsen verdwijnen. Dat heeft bc- windvoeder mr. C. Kager uit Hel mond donderdag meegedeeld. Bij Mi- Lock werken 95 mensen. Een reorga nisatie moet soulaas bieden voor de financiële moeilijkheden, waarin het bedrijf momenteel verkeert. De ontslagen zullen over de 'gehele linie in het bedrijf vallen, waarbij de nadruk zal liggen op de zogenaamde indirecte sector, dus de administratie. Volgens Kager is het van belang dat de reorganisatie zo snel mogelijk wordt doorgevoerd „Wachten we te lang, dan redden we het mogelijk niet", zei hij. De banken hebben Mi-Lock woensdag een boedelkrediet verstrekt, waarmee de sokkenfabnek voorlopig verder kan. Er is echter meer nodig om Mi-Lock zij het nu in afgeslankte vorm te laten voortbestaan. ,,We hebben nu wat meer lucht. De markt mag in de toekomst echter niet inzak ken en ook de concurrentie van de 'lage-lonenlanden' moet niet verder toenemen". Kager is overigens zeer tevreden over de houding van de klanten en de leveranciers. „Van hen hebben we de maximale medewer king gekregen. Zelfs na het verlenen van uitstel van betaling hebben ver schillende klanten nog voor grote bedragen bij Mi-Lock besteld", zei hij. Over de hoogte van het boedelkrediet wilde Kager zich niet uitlaten. Ook wilde hij niet zeggen welke banken het krediet hebben verstrekt. „Het is praal hierover vandaag, vrijdag met de vakbonden en de ondernemings raad. Ook hel arbeidsbureau in Hulst, dal de ontslagvergunningen moei verlenen, wordt bij de bespre kingen betrokken. Voor de dertig arbeidsplaatsen zijn nog geen namen ingevuld. Ook is nog niet duidelijk wanneer dc werknemers, die ontsla gen zullen worden, op straat komen genoeg om het bedrijf voorlopig draai ende te houden. We hopen dat we de zaken nu op het rechte pad kunnen krijgen". Reorganisatie Het reorganisatieplan moet nog wor den opgesteld. De bewindvoerder te staan. De opzegtermijn is afhanke lijk van de leeftijd en hel aantal dienstjaren van de werknemers. J Weemaes, voorzitter van de onder nemingsraad van Mi-Lock. is ge schrokken van het aantal arbeids plaatsen. dat moet verdwijnen. „We wisten wel dat het niet zo best ging. En ook dat er ontslagen zouden val len. Maar dertig, nee. dat had ik niet verwacht". Weemaes wijt de proble men geheel aan de slechte marktposi tie en de concurrentie van de lage- loonlanden. Hij zei echter wel te ver wachten dat het publiek in de toe komst weer meer interesse zal tonen in kwaliteitssokken „Dat wordt mis schien onze redding", zei hij. Zoals gemeld verleende de Middel burgse rechtbank Mi-Lock voorlopig uitstel van betaling. De financiële moeilijkheden worden veroorzaakt door het teruglopen van de afzet. Lage lonenlanden overstromen mo menteel de wereldmarkt met goed koop textiel. Bovendien is de vraag bij de Nederlandse consument afgeno men. Een order van 200.000 paar sok ken voor Frankrijk bleek achteraf geen soulaas te bieden door een te genvallende opstelling van de afne mer. De bankschuld van Mi-Lock wordt op honderdduizenden guldens geschat. Dc financiële positie van de Hulster sokkenfabriek is al jaren zwak. Enke le jaren geleden heeft dat al eens tot ontslagen en steun van het ministerie geleid. AL 151 ZAKEN OPGELOST VLISSINGEN - De Vlissingse gemeentepolitie heeft, naar eerst donder dag werd meegedeeld, dinsdag twee inwoners van Vlissingen aange houden op verdenking van inbraak. Het tweetal, L. A. J. (18) en M. P. IV (16), heeft in totaal 24 inbraken en diefstallen bekend. Zij zijn donderdag in de loop van de dag weer op vrije voeten gesteld. Met de aanhouding van de twee aangifte gedaan. De twee verdach- Vlissmgers is het aantal inbraken ten hebben in totaal voor ongeveer en diefstallen dat in de afgelopen 18.000 gulden goederen gestolen en vier weken werd opgelost gestegen schade aangericht. Zij hadden het tot 151 Hierbij waren in totaal 32 met name gemunt op video- ste- mensen betrokken, die alleen of in reo- en fotoapparatuur en geld In groepjes opereerden. Vlissingen stalen zij enige tijd gele- J. en W. bekenden diefstallen en den een auto. die zij ongeveer vijf inbraken in,Vlissingen, Kortgene, weken hebben gebruikt bij hun Wissenkerké. Biggekerke en Kou- activiteiten. De auto is in beslag dekerke. In de woning van één van genomen, de verdachten trof de politie goe deren aan die in de nacht van Van dc in totaal 32 mensen die maandag op dinsdag waren gesto- werden aangehouden is het me len bij een inbraak in een clubhuis rendeel weer in vrijheid gesteld. In Vlissingen. Van deze inbraak Twee verdachten verblijven nog was op dat moment nog geen in het huis van bewaring.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 11