post-Zeeuwsch-Vlaanderen iiuldigt kampioenen in Hulst 'ostzegels schaken: dammen bridge Z Een Philips SE lamp bespaart energie, ook boven uw eettafel. I mOISTE DUIVENSTAND VAN P. OELE M m JNDERDAG 8 DECEMBER 1983 ast jTethouder De Keyzer van Hulst opende zondag de kampioenendag van de kring doen. Deze week werd ik gebeld door V Oost-Zeeuwseh-Vlaanderen in café-restaurant De Bruyn. Naast alle kringkampioenen ^"ola^sujprise^kwanfzo^uis8111^ IN( is dé hele Zeeuwse top aanwezig. G. Dusarduyn, Groede; F. Glerum. Kruiningen; Danker Eenjarige doffer van hem had leuke s ik Heinkenszand; Cor Hermes. Lewedorp; Koch/Riemens, Terneuzen en P. Oele. Oudelande prijzen behaald op Dourdan en Mou- j j i ah i u lins. Bleef helaas achter op Bergerac aals Belgische gast onder anderen Omer de Koninck. Alle kampioenen waren verzegeld van Jammer maar dit hoort tot de risico's 145 n stand met duiven. Deze tentoongestelde duiven werden door een deskundige beoordeeld van de postduivenwedstrydsport. de prijs voor de mooie stand was voor P. Oele, Oudelande. De mooiste duivin A. Adriaanse ^^^.rug0'De^as^vo^tm^ zn. en de mooiste doffer voor R. Hendriks beiden uit Hulst. iliet Everaard werd als generaal cc Hulst: Quievrain oude duiven l L v Vermorken Asduif jonge duiven: npioen van de p.v. De Zwaluw uit Landeghem; 2 Ed. Roeland 3 L. v Hels- Essen Generaalkampioen Franse vluch- lansteen. Ed. v. Goethem In land; Jonge duiven 1 H. Everaard. 2 J de ten: E v Goethem. Bgverband Oost veroverde hij de Vetter. 3 Th de Vetter. 3 Th. Casteels Edstrofee over lx Compiègne Slnt NlCOlottS Jar ^hgvi jden op de kringvluchten gewon door J. Dankaart St.-Jansteen. A. riaanse en zn. Hulst (27-8 Orleans) comb Pieters Jansenm: 3 L v Landeghem artikelen. De goed-heilig man heeft de 38e maal de internatikonale kam- Paul Dhondt - actief bestuur van Midfond (oude): l A. J. Nijs; 2 T Taelman ook gCzorgd dat mijn verzameling pioenendag m zaal Reseda in Sas van Zeeuws sportcomité - vanuit zn. 3 P.Antheunis. Midfond Jonge duiven l weer met twéé boeken is uitgebreid. Gent worden gehouden. Zonder ande- intvine Gh. Voet. 2 P. d'Hondt. Generaal. 1 Hyp Pt. c-e ren iet.s relfnrt te rinen riir. is vooral m PZC/' Maar op 4 december keert zijn 'Bonte- is ver wijderd en vier slagpennen zijn aan weerszijden tot op bot afgeknipt. Op deze manier successen behalen hen onmogelijk voldoening geven. Voor deze methode hebben we maar één woord: 'Walgelijk' Pieters. 2 A J. Nijs: 3 H BerkelmansTh Vele liefhebbers zullen door de sint D W fjp VfrpAp verblijd zijn met een duivenboek, Casteels Jonge duiven: l L Blommaert; 2 duivenmand of andere duivensport- Op zondag 18 december 1983 zal voor Laatstgenoemde ontving de beker voor de Asduif kring it. De jeugdbeker kreeg als win- Dimitri van de Borgt. Een hul- fSrse kampioenendag zonder dat ar de Bruyn zn, generaalkam- jn van de p.v. De Postduif Heikant anwezig is kunnen we ons niet tinneren. De 81-jarige Stien de Nijs Hulst heeft afgelopen seizoen de orattershamer na zevenendertig r overgedragen aan een ander. Zijn Ttijd belet hem niet om toch derde jeraalkampioen van de CC Hulst te Ben. Op het midfondkampioen- 3 was hij zelfs de allerbeste. De van een kampioen wordt vaak aald door de prijs die voor een, ivenbon van hem wordt betaald. id die met aan de 'publiciteits- g" timmert. R. Hendriks uit Hulst, rfcig dit bevestigt. Daarvoor had hy in Everaard. 2 P d'Hondt. 3 A J Nijs. P.v. Dc Postduif Heikant: oude duiven: Ch ivinciaal verband ook de volgende de Bruyn zn Jonge duiven: c Thuy Er zijn ook nog andere surprises ren iets tekort te doen. dit is vooral denkbaar. Toen ik op zondag 4 de- door deelname van vele Belgische cember mijn duiven een paar uur de topcracks. zoals L de Dobbelaereuit vrijheid gaf. viel cr een kras-duivin- St -Amandsberg, Camiel de Zutter uit netje van '83 in dxe spoetnik. Eerste Assenede, Desiré Acke en oud-natio- reactie niet van mij - maar bij nader nale doelman van het Belgische elftal inzien leek hel erg veel op de '123'. A.rm Seghcrs beiden uit Zelzaete, de Deze duivin heelt reeds zes maal internationaal meest sprekende kam- prijsgevlogen op Barcelona. Dax, St.- pioenendag. Alles wat naam en faam Vincent en Bergerac. Mijn veronder- heeft is in Zeeland zondag'in Sas van stelling bleek juist te zijn. Het was Gent present. De zaal aan de Noord een echte dochter van genoemde. De Weststraat is geopend voor publiek 612365-83 was op Doornik 26 juni jl. van 10.30 uur tct 17.0 uur Alle kam- met nog 9 andere niet van deze pioenen, ook Brabanders als Frans opleervlucht teruggekeerd. Na veer- Dictus. Van Oers. Polderman en Van tien dagen had ik in mijn duiven- der Veeken/Donkers stellen een dui- schrift het bekende teken achter het venbon bveschikbaar. De verkoop ringnummer geplaatst. hiervan begint om 15.00 uur Het is frappant - in zeven j aar is dit de derde keer - dat iuist on Sint-Nicolaas Ullslagen tentoonstellingen p.v De Reis- KHXLZf wvf duif Breskens oude doffers IR Versaevel bij een duif het thuishok bereikt, die Qude dulvlnnen R versaevel jarige dof- in juli/augustus is achtergebleven. De fers j A Rlbbe jange duivinnen i A. ermoedelyke reden is, dat onsportie- Ribbe Jonge doffers r Versaevel Jonge d. Lijke Late doffers: mevr. 1-3 staties behaald: St.-Vincent 1184 Liefhebberskampioen oude duiven- E Ver- ve Heden - waar deze duiven zomers duivinnen J u.mi« «-ate uuuere. mevr. ven, 26e en 35e pr. Dax 693 duiven 1-d«n '*«81D binnenlopen - ze vast houden. Begin Simpelae. Late duivinnen j Versprille. en 33e pr. Bergerac 1279 duiven duiv?n 0 Thn T f nnp?h™ w™ december worden ze gekoppeld en Mooiste doffer. A Ribbe Mooiste duivin: A gekoppeld - - men hoopt er goede duiven uit te ot?e- Ploegenprtfs R. Versaeven foxxen. GeluXXlg maXen xe soms tou- SXSKS8I&K2SÏSS S 1™™%".'?.!'.. Souburg-West 231 duiven Oude doffen 1 Ch de Poorter Jar doffer L Neuman/zn Jonge doffers P. Borremans. Oude duivin- ven na maanden toch nog de weg naar non P Borremans Jarige duivinnen l huis naar hun eigen baas. Voor dit Char de Poorter Jonge duivinnen 1 P soort praktijken hebben we weinig Borremans, Late jonge (doffers en dulvin- - rj duiven C. Thuy en L. v, Goethem Idem. en 74e pr. Op deze vluchten korfde jonge duiven gebr Sturm en Smet Gene- 19 duiven in en behaalde 11 prijzen raai Ch de Bruyn viertal ofwel 60 procent. Kring gebr, v Houte kende als provinciaal overwin- P.v. L)e Zwaluw St.-Jansteen: oude duiven hok Vaak lukt dit helaas. Maar (ge- j dit seizoen Moulines. C. Thuy. onaangeduid Ed v Goethem. Jaarduiven iukkig) even dikwijls vinden de dui nkant. Troyes: J. Verhevden. Roo- aangeuiti R Vermorken Jonge duiven - chool. H. v. Poorten. Nieuw-Na- aangedtdd en navluchten oude duiven a n Rr.ureps- T van Dorselaer St Slurm zn Oude duiven onaangeduid E D - t Dorselaer öt. v Goethem Jaaarduiven onaangeduid J isteen. Provinciale asduif: A. Mat- v spaandonck. Navluchten ïonge duiven waardering. Ook zijn er vandalen - Provinciaal Xampioen: J. v. B, v, QMthem lasduifi Navluchten jonge helaas is cr goen ander woord voor SJtoï iiïSmmm wTwüwSE duiven R. d HOOghe Asduif jaarduiven R. n pjze mensen - me het nncr cm er i ere v el IS. beiden St.-Jansteen. 30- A l iADVERTENTIEI deze mensen - die het nog smeriger gal ]80 dUjVen. Mooiste doffer, mooiste duivin. mooiste jonge doffer, mooiste jonge duivin. mooiste jarige doffer, mooiste late doffer, mooiste late duivin P Laban Win naar jarige duivinnen 1 L v d Kleyn i singel) P v Eendracht Terneuzen Keldertje Baan- dijk Terneuzen. 285 duiven Oude doffers (mooiste) 1 P Visser Oude duivinnen imoolstei M A de Roo. Jarige doffers. F Thyssen. Jarige duivinnen: 1 F. Temmer man Jonge doffers: A Arena. Jonge duivin nen J Geelhoed Naj doffers A Arens Na) duivinnen L Mechielsen Mooiste stand F. Temmerman Jeugd. 48 duiven, Oude doffers 1 Piet de Blaaey Oude duivinnen 1 Jolanda Harte Jonge doffers Johnny Buisse Jonge duivinnen E Dey. Mooiste stand jeugd Joland Harte Keur meester George Dusarduyn, Groede en Roger Herman, Axel. Een Sblamp energie van 'n gewone gloeilampen gaat' zo lang mee. Die lamp brengt dus tlikz'n Roven de eettafel, maar ook in dc hal, in de leeshoek en bij de voordeur. PHILIPS Philips Sli De Limp die u verdient. Agenda Tentoonstellingen P.v. Oost-West Thuis Best. Kapelle in De Vroone op 9 en 10 december. P.v. Duiveland, Nteuwerkerk. Open voor publiek zaterdag van 14 00-22.00 uur. 10 dec. 'In ons Dorpshuis/. P.v De Posthoorn. Vlissingen (Willem III Kazernehokkensliow. Zat 17/12 Voor publiek open vanaf 14 30 uur P.v De Snetvliegers, Oostburg. In clublo kaal Zaterdag en zondag 10 en 11 decem ber Kampioenendag p v. De Zwaluw. St - Jansteen op IS december Jubileum de p.v Jong Maar Moedig Driewe gen bij Biervlieti viert op zaterdag 17 december haar 60-jarig bestaan Receptie van 14 30-15.30O uur in cafe De Nieuwland- se Molen Lippens i in Driewegen Hero Wit DERLANDSE ANTILLEN :t "Kind en dier' Dat thema bben de kinderzegels, die Nederlandse Antillen op oktober hebben uitge- I icht, dit jaar meegekregen. serie bestaat uit drie ze- in waarden van 45 20. 4 25 en 100 50 cent De s'aS gaat naar de Federa- Antilliaanse Jeugdzorg. drie zegels zitten ook in i souvenirvelletje met als I idschrift 'Voor het kind 13'. Einde loketverkoop: 17 I iember 1983. icolumbiaanse voorwer- n staan afgebeeld op de tilliaanse 'sociale en cultu- e zegels 1983', die van 22 irember tot en met 21 ja- ari te koop zijn. Afgebeeld I rden 45 20 c., water- uik; 55 25 c. schaal; 40 c.. mensenfiguurtje en 50 c., eveneens eên insenfiguurtje. bestaan van het 'Internatio nal Civil Aviation Org.' wordt op 28 februari herdacht: 45, 55 en 100 cent. Op 27 maart •sportzegels met bijslag en een velletje (45 20. 55 25. 85 40 en 100 50 cent) en voor 24 april staat de sociale en culturele reeks genoteerd (45 20. 55 25 en 100 50 cent). Het eeuwfeest van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curagao wordt op 29 mei postaal ge vierd (45, 55 en 100 cent). Op 26 juli verschijnen drie fauna zegels (45. 55 en 100 cent) en voor 18 september staat het tweede deel van de Stan daardserie gepland De jaar lijkse kinderzegels met vel letje ronden op 23 oktober het jaar 1984 af: 45 20, 55 25 en 100 50 cent. 7()r '-vi schaap, een haan en een eend, 1783, 10 c.. de eerste aëronauten, d'Arlandes en Pilatre de Rozier, 21 novem ber 1783, 40 c, de eerste wa terstofballon van Jacques Charles, 1 december 1783 65 c de ontsnapping van minis ter Gambetta uit het omsin gelde Parys op 7 oktober 1870: 70 c transatlantische reis van Double Eage II. 11 augustus 1978 en 80 c.. een beeld van het jaarlykse inter nationale ballonfestival te Al buquerque (VS). De Surinaamse posterijen blijven trouw aan een oude gewoonte: het uitgeven van de jaarlykse kmderzegels Dat gebeurde deze keer op 16 november met de afbeeldin gen van Caraïbische ge bruiksvoorwerpen: 10 5 c., pisawa, kalebaswaterkruik; 15 15 c., umari, hoofdtooi sel, 25 -*• 10 c maraka. ratel van de medicijnman, 50 25 c., manari. zeef; 65 - 30 c.. pasuwa pakara, mand Ook verscheen een souvenirvel letje met drie zegels: 15 5. 25 10 en 65 30 cent. Serie en velletje zijn tot en met 10 januari aan de loketten ver krijgbaar. Antillen hebben voor vol- jaar acht series pp het staan. Op 5 ja- pri verschijnen dne zegels F gelegenheid van het 100- hg bestaan van het dag- Amigo di Curagao': 45. en 85 cent. Het 40-jarig I SURINAME SURINAME Ook Surina me zorgt ervoor dal verzame laars van lucht- en ruimte vaartzegels enkele waarden aan him verzameling kunnen toevoegen. Op 19 oktober verschenen namelijk zes ze gels ter gelegenheid van '200 jaar bemande ballonvaart' Waarden en voorstellingen zijn achtereenvolgens: 5 c.. de eerste luchtreizigers, een Suriname herdenkt ook (7 de cember) de 500ste geboorte dag van Maarten Luther: 25 c., portret van de kerkhervor mer en 50 c., anonieme gravu re van de aflaathandel. Einde verkoop 31 januari. ZWEDEN De laatste Zweedse emissies van 1983 zijn op 22 november in roula tie gebracht Het gaat hier om de jaarlijkse kerstzegels en de jaarlykse serie Nobel prijswinnaars. De kerstzegels dragen motie ven van oude kekstkaarten. De bekendste tekenaar van Zweedse kerstkaarten was Jenny Nyström. Rond de eeuwwisseling zorgden haar duizenden kabouterkaavten ervoor dat de vaders zich gingen verkleden als kerst man in plaats van als kerk- stbok bij het uitdelen van de cadeautjes Op drie van de vier kerstzegels zien we dan ook oude kerstkaarten van Jenny Nystrom, waarop vro lijke kabouters, dansend rond een kerstboom, rijdend op strooien bokken of ca deautjes dragend Op de vier de zegel twee kinderen in klederdracht die kerstpap en peperkoekjes eten. De zegels zitten in boekjes van twaalf; elke zegel komt dus drie keer voor. Alle hebben een waarde van 1,60 kroon. De verkoop eindigt op 31 december, Tot en met 1981 verbeeldde Zweden de jaarlykse Nobel prijswinnaarzegels portret ten van personen die (dan) zestig jaar geleden een Nobel prijs hadden gekregen. Het vorige jaar brak men met die gewoonte en werden het min of meer themazegels. Onder de verzamelnaam 'atoomfysi ca' verschenen toen vijf ze gels. Op 22 november is men op die ingeslagen weg voortge gaan en kwam de serie 'No belprijswinnaars - scheikun de' uit. Gepresenteerd wor den vijf 2,70 kr -zegels (die in een boekje zitten i met motie ven die betrekking hebben op de vindingen van vijf Zweed se winnaars Ki'jp® SURINAME 1983 SVERJGE 16 0 Van boven naar beneden wor den op de zegels geéerd; Arne Tiselius (1902-1971), die werd beloond voor zijn onderzoek naar de elektroforese. d.w.z. de beweging van eiwitstoffen in een elektrisch geladen veld. George de Hevesy 1885- 1966). voor zijn baanbrekend werk met radio-actieve isoto pen als indicatoren in chemi sche reacties, Svante Arrhe- nius (1859-1927). voor zijn theorie over de splitsing van elektrolyten. Theodor Sved- berg f 1884-1971voor zijn stu die van colloïdale oplossin gen, d w z. de fase nissen een emulsie en een ware oplos sing en Hans von Euler-Chel- pin (1873-1964) voor zijn on derzoek van de structuur van enzymen en vitaminen. -H- Cor Jansen In de schaaktweekamp Smyslov- Ribli werd de vijfde partij op magistrale wijze door de 62-jarige oud-wereldkampioen gewonnen. Wat is schaken toch een schitteren de sport. Echte topsport, waarbij klassevcrschil ook in punten wordt uitgedrukt en waarbij niet alle par tijen in remise eindigen... Capablanca was zestig jaar geleden bang, dat het topschaken de remise- dood zou sterven. Dat standpunt is definitief door de werkelijkheid achterhaald. Misschien had de Cu baan een ander spel op het oog' Vassily Smyslov - Zoltan Ribli, Lon den 1983. 1 d4 Pf6 2 Pf3 e6 3 c4 d5 4 Pc3 c5 De semi-Tarrasch-verdediging. een ouded maar springlevende openeing. 5,cxd5 Pxd5 6.e3 Scherper, maar op de lange duur toch minder kansrijk is 6.e4 Pxc3 7.bxc3. 6. Pc6 7 Ld3 Le7 8.0-0 0-0 9.a3 cxd4 10.exd4 Lf6 Dit alles is al vele malen gespeeld In een partij Nunn-Campora (PZC 13- 10-'83) volgde ll.Le4 en wit bereikte niets. 11.DC2! Een oude nieuwe zet Lang geleden had men al ontdekt, dat de aanval op h7 niet zo veel om het lijf heeft. Smylov blijkt daar een eigen opvat ting over te hebben 11,h6 Over deze zet dacht zwart 35 minu ten na. Hij had ook ll...g6 kunnen doen. 12.Tdl Dh6 Onmogelijk was tweemaal slaan op d4 wegens Lh7'. Nu staan d4 drie maal aangevallen. 13.Lc4! Sterk gespeeld Wit gaat zyn dame en loper van plaats laten ruilen. De kracht van dat plan moet Ribli sterk hebben onderschat. 13....Td8 Opnieuw was slaan op d4 niet goed: b.v.: 13....Pxd4 14.Pxd4 Lxd4 15.Pa4 Dc7 16 Txd4 b5 17 Lxh6" gxh6 18. Tg4f Kh8 19.Dd2 Kh7 20Th4 en winnende aanval. 14.Pe2 Ld7 15.De4! Pce7 16.Ld3 La4? Veel beter was 16...Pg6. B.v 17.h4 Lc6 18.H5 Pdf4! enz. of 17.Pe5 Pde7 18.h4 Lxe5 19.dxe5 Lc6' enz. 17.Dh7+ Kg8 18.Tel Lb5 De afruil van de witte loper op d3 is een schijnsuccesje voor zwart. Wit heeft n 1. nog een loper' 19 Lxb5 Dxb5 20.Pg3 'Pg6 21 Pe5 Pde7 22.Lxh6" De storm steekt op. Natuurlijk mag zwart niet op h6 terugslaan wegens Dxf7 mat, maar de weigering van het offer schijnt een sterk alternatief. 22. ,Pxe5 Niet sterker was 22....Lxe5 Er volgt dan 23.Txe5' Pxe5 24 Dh8T Pg8 25 Dxg7 Ke7 26,Lg5f en wit want op een been Zie diagram. a se i 1 i i - li. fi ei 1 iiai «a ■■i AAS 1 n !B5 ke vergissing zou 40 Pg8+ geweest zijn. Na 40 Txg8 staan de witte dame immers geopend, zodat Dxb2 onmogelijk is 30. Txd6 31 Pd5 f Txd5 32.Dxb2 b6 Zwart had nu eigenlijk moeten opge ven. Zijn inatenéle achterstand is te groot. Hy speculeerde er blijkbaar op. dat de 'oude' Smyslov in tijdnood nog wel een vergissing zou kunnen begaan. Ook dat was een vergissing! 33.Db4' Kf6 34.Tel Th8 36.Te4 Pd6 37 Dc3r e5 38Txe5' De partij 'ohjft tot het laatst toe aantrekkelijk. 3 8Txe5 39.f4 Pf7 40-fxe5+ Ke6 41 Dc4" Zwart hield er nu mee op. Een zeer opwekkende partij! Ema nuel Lasker behoorde op 67-jarige leeftijd (1936) nog tot de wereldtop. Smyslov heeft die leeftijd nog niet bereikt, maar als de onderhavige partij een graadmeter is voor zijn fysieke en schaaktechnische condi tie. dan heeft hij nog een grote toekomst voor zich! Probleem van de week. Dr. W. Massmann 1936 23.Ph5!ü Een formidabele zet. 23... Pf3^ Een tegenoffer. dat het witte aan- valsgeweld niet vermag te stoppen. Andere zetten hadden de overleve ringskansen ook niet verhoogd. Op 23.. gxh6 volgt 24.Dxh6+ Ke8 25.Pxf6 mat. Of 23Pf5 24.Pxf6 gxh6 25.Txe5 Dxb2 26.Tael en winnende aanval 24.gxf3 Pfö 25.Pxf6 Pxh6 26 d5' Leidt de beslissende fase in. De zwar te koning komt nu in het open veld 26... Dxb2 Dit leidt op fraaie wijze tot damever- lies, maar 26. ,gxf6 27,Dxh6^ Ke7 28 dxe6 fxe6 29 Dg"- is ook hopeloos. 27.Dh8v Brengt de dame met tempowinst op de diagonaal van Db2. hetgeen een elementaire combinatie mogelijk 27. fxe6 29.Dxg7* P17 30.d6" Veld d5 moet voor het witte paard worden vrijgemaakt. Een jammerlij- £y:|l!U II i Mat in vier zetten. wit Kf4, Te5, Pd3. Zwart: Kh4, pion f2. Oplossing van de vorige week: L I. Kubbel 1921. Wit: Ka2. Te3. Pb3. pion d2. Zwart: Ka6. Db6, Kh8. Wit maakt remise. l.Pd4ü Een kolossale verrassing. Er dreigt Te6. maar ook Ta3* en Tb3. 1.. .Dxd4 (1 ...Dd8 2.Ta3^ Kb7 3.Tb3t Kc8 4.Tb8rl of 1. Lxd4 2.Ta3+ Kb7 3 Tb3) 2.Ta3* Kb5 3.Tb5 3.Tb3+ Kc5 4.Tc3f Kd5 5 Td3ü Dxd3 Pat!' Leo Anderson Wie enigszins bekend is met de mogelijkheden op het dambord weet, dat het spel er door de vermindering van het aantal stuk ken bepaald niet gemakkelijker op wordt. Bij een druk bezet bord schuilt dc moeilijkheid o.a. in het doorgronden van de soms ingewik kelde varianten; naarmate de partij vordert neemt het aantal vrije speelvelden toe en is het dc kunst de juiste koers van de overgebleven stukken te bepalen. Niet voor niets staat het eindspel als een bijzonder lastig onderdeel be kend. Materieel voordeel betekent nog altijd geen winst. In een stand van één, twee of drie dammen tegen eén dam zou men zelfs eindeloos kunnen doorschuiven. In het regle ment is dan ook de bepaling opgeno men. dat in zo'n situatie wederzijds nog tien zetten mogen worden ge daan. Als dan nog geen beslissing is bereikt, wordt de partij remise ver klaard. Ook een drie om één schij- venstand kan als die ene schijf maar gunstig staat opgesteld re mise lopen Daarom is het voor een partijspeler zo nuttig om de weg naar een eventuele standaardwinst te ont dekken. want die kans is volop aan wezig. Ook omgekeerd is het van belang de sluipweg naar een remise te vinden. Van K. W. Kruysdijk bekend om zijn wetenschappelijke benadering van het damspel (voor beginners en topdammers) is dit jaar een boek verschenen, waarin 372 diagrammen zijn opgenomen van drie om een schijvenstanden. Voor de echte dam- vorsers een uniek boekwerk De vol gende voorbeelden spelen zich af op en rond de in het eindspel befaam de trie trac lijnen. ZIE DIAGRAM I Van Kruyswijk zelf is deze stand. Speelt u de oplossing na. dan zult u de winstgang eigenlijk alleen maar logisch en niet zo moeilijk vinden. Maar probeert u de oplossing te vinden zonder overigens de schij ven aan te raken dan zal uw ervaring een geheel andere zijn. Zo- DIAGRAM I e 0 0 1 m 3u M III ill 111 i +1 rlul UI lil! ais bij vrijwel elk diagram in het s. Homan: 18-13 25-30:13-9 30-34,9-4 boek gaat het in feite dan ook meer 34-39; 4-27 39-44: 27-49 44-50; 16-11 om hel principe van de winstgang. 50-45: 11-6 45-23. 49-40 23x45, 6-1 enz. het zijn standaardwinsten en remi ses, maar geen problemen. De sleutelzet is 7-2! 35-40; 2-35! 40-45; 11-6 45-50; 6-1 50- ad lib; 35-44 x50; 1-6 enz. 0 0 III 111 'O 'i j 1. Hoe subtiel gespeeld moet worden blijkt, uit dit diagram van J, J H Mertens. Zou wit hier ook met 7-2 beginnen, dan wordt het remise door 35-40; 2-35 40-45; 35-2 andere zetten worden ook remise 45-50; 2-11 50-45; 11-7 enz, herhaling van zetten, remi se. De winst gaat als volgt: 12-8! 35-40, 8-3! 40-44; 17-11 44-49 A; 3-21 enz. A 44-50: 3-17 50-45; 7-1 en winst G. A. Cremer Probeert u de eenvoudige winst (of misschien toch lastiger dan het schijnt?) vanaf de diagramstand zon der de schijven aan te raken te vinden. Oplossing zie elders op deze pagina. N B Het boek ♦an Kruyswijk is te bestenen via giro 1630165 t.n.v. Stichting Boek en Spel te Enschede. Prijs 29.50 Oplossing Cremer: 7-1 45-50; 1-45 (op 1-18 50-45, 18-1 remise door h.vz) 50-28; 6-1 28x6; 45-50. Het Caransa-MAI toernooi is gewonnen door Honga rije, voor het Amsterdamse team Niemeijer (Chris Niemeijer-Gerben Kingma met René Zwaan-Frans Borm) dat daarmee een formidabele prestatie lever de Noorwegen, Frankrijk en het team Metselaar (met Selis, Ter Braack, Ekelenburgi, Haagse hoofdklassers die zich brutaal tussen de allergrootsten plaatsten. Voorafgaand aan het toernooi werd een demonstratie- wedstrijd gespeeld tussen de vrouwenteams van Frank rijk en Nederland, de nrs. 1 en 2 van het laatste EK. De Nederlandse Volmac-vrouwen kregen met hun revanche, de Frangaises bleken opnieuw 1 iets) beter (11-9' Parallel aan deze wedstrijd werd een wedstrijd gespeeld tussen de twee sterteams van het toernooi. Amerika en Frank- H V 10 6 4 V 2 5 4 HB83 Ton Schipperheyn A 8 7 2 V 5 3 H V B 10 *964 B 3 V A B 10 9 9 5 H 6 4 A 9 8 6 2 10 5 2 rijk. Jammer genoeg waren het weinig interessante spelen en eigenlijk was er maar één spel het vermelden waard: ZIE DIAGRAM Zuid, NZ kwetsbaar. Aan beide tafels was het biedver- loop identiek: noord opende in de 3e hand 1 Sch., oost volgde 2 Ha., zuid pas, west 2 SA en oost 3 SA. Aan tafel 1 vond de Franse noord de uitstekende start van KJ. 3 De leider won met KI. V op tafel en kan nu 8 sjagen tellen: twee in klaveren, één in schoppen vijf in harten (aangenomen dat de hartenhonneurs verdeeld zitten), waarbij hij één keer van slag moet. West moet derhalve een ruitenslag stelen. West begon met het laatste. Hij speelde ruiten en als zuid nu opstapt kan hij het OW-schip doen zinken. Zuid speelt KI. 10 na (schoppen is ook goed) en west komt niet tot 9 slagen. Zuid evenwel speelde klein en west greep zijn kans Na Ru. H volgde harten, noord legde de vrouw, voor het aas en Ha. B na Zuid namen speelde KI 10. maar het was te laat. west had zijn contract binnen. Aan tafel 2 startte de Amerikaanse noord met Sch. V. die hij mocht houden. Hij speelde KI B na. uitstekend, en zuid signaleerde een wat onduidelijke KI. 10 De leider nam KI. V en speelde direct van tafel Ha 7. Noord, aan slag met Ha V. speelde KI 3. die west liet doorlopen naar de 9. Dat betekende een extra klaverslag en ook hier maakte west zijn contact. Geen score, wel een verhaal.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 9