/Ziekenhuisraad acht grens an bezuinigingen bereikt Staat ontkent schuld 'ontvoering' Rienk K. EÏPf; - Ontruiming herhaald Voedingsbond FNV haalt uit naar de rechterlijke macht emeenten verhogen tarieven drastisch PZC/ binnen-buitenland MDERE VERGRIJZING KOST 880 MILJOEN EXTRA Kamer akkoord met hard aanpakken zwartrijden U11 -■ - Banken akkoord met overleg over algemene voorwaarden Europees geld Weer verdachte Heineken-zaak op vrije voeten Bondsrepubliek verbiedt front Gratis koffie op stations IDERDAG 8 DECEMBER 1983 JRSFOORT (ANP) Talrijke ge ilen zijn van plan in 1984 de ilasten drastisch te verhogen. Ze rschrijden daarmee in aanzienlij- nate de richtlijnen van het rijk. deze conclusie komt de Vereni- jr Eigen Huis na een steekproef Jer 56 gemeenten, k derde van de bij het onderzoek betrokken gemeenten lijkt zich van die richtlijnen niets te hebben aange trokken. Tariefverhogingen van 30 tot 40 procent voor onroerend goedbelas- ting, riool- en reinigingsrechten zijn geen uitzondering. Uit het onderzoek van de vereniging bleek dat de onroerendgoedbelasting in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners per inwoner gemiddeld twee keer zo hoog is als in gemeenten tot 20 000 inwoners. De bevolking krijgt daar ook verreweg met de grootste stijging te maken gemiddeld 9 pro cent. De onroerend goedbelasting bleek het hoogst in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. In groeisteden en groeiker nen is het ogb-tarief hoger dan gemid deld geldt en komt de tariefstijging door de-bank genomen neer op een veelvoud van het gemiddelde. Bij de reinigingsheffing en het riool recht kan zich zelfs een tienvoudig verschil in tanefdruk voordoen De vier grote steden en met name Rotter dam horen bij de duurste in ons land. 'RECHT (GPD) De gezondheidszorg is niet een soort melkkoe, waarin zoveel geld omgaat dat de NZR er niet vrijwillig aan zal lt er altijd nog wel iets te halen is. Aan dit misverstand moet een eind komen, aldus ensdag voorzitter drs. F. A. Vissers van de Nationale Ziekenhuisraad tot de algemene meewerken. De dreigende korting van 3 procent brengt het verschil in nettolonen tus- readering in Utrecht. Met de geplande miljardenbezuiniging, waarbij in 1986 de kosten op sen werknemers in particuliere en "D overheidsinstellingen weer in de ac tualiteit. Daarbij gaat het nu al om flinke verschillen, duidde Vissers aan Op het niveau van het minimumloon procent der werknemers) kan het tzelfde peil blijven, is de grens bereikt. gens Vissers moeten overheid en Die ontwikkeling leidt tot nog grotere rlement beseffen dat de instellin- vraag naar hulpverlening. Uitgaande i niet meer doen dan voorzien in van de nu gehanteerde maatstaven jgend nodige zorg voor mensen die zal die stijgende vraag als gevolg van br ziekte, sociale problemen of ou- de bevolkingssituatie tot 1986 leiden jrdom hulpbehoevend zijn gewor- tot een kostenstijging van f880 mil- ■jp. Deze instellingen, die geen winst joen. zo heeft de NZR becijferd. de overheid de ruim 200.000 werkne mers in de ziekenhuizen tót zoge- naamde trendvolgers heeft gemaakt. vers"chll t 13 Dat is In strijd met internationale Da„ eaat het om een brutobedrae van wef.pPVintT riip Npriprlnnri nnlr hppft P waarden zijn bij collectieve arbeids- werknemer netto f 230 minder in han den krijgt dan werknemers dbij over- LOON OP ZAND De extreem luxe wagen van Rienk 586 000 gulden) welke door een garagebedrijf in Loon op Zand werd opgekocht staat te koop voor 3 ton. De wagen heeft reeds duizenden mensen getrokken Enige bijzonderheden: kleuren-lv. video, koelkast, complete disco, schrijfbladen, telefoon voor en achter, diefstal beveiliging <na 500 meter worden de benzinetoevoer en elektriciteit afgesloten), geheime laden etc Er is reeds een bod van 265.000 gulden maar de huidige eigenaar wil nog even genieten van de enorme belangstelling. guen, leveien een waardevol maat- Als de politiek vindt dat het beroep overeenkomst geregeld. Dit betekent heids instel] ineen Bil een brutobe- A T~\ A A T r^FCT J TTTT r* l/VT) T\TS~' [Jlappelijk produkt in de vorm van dat de mensen op de instellingen doen dat ze in onderhandelingen tussen de d f5200 is het verschil 4.4 ADVOCAAT EIST UITLEVERING I- Irff hllln. beeeleidine en herstel van r.nr. 1QRfi mpt. in nrnppnt. mnpt rlalpn N7.R pn riP unkhnnripn tnl st.nnri mnp- R, hulp, begeleiding en herstel van tot 1986 met 10 procent moet dalen NZR en de vakbonden tot stand moe- DroPPnt- mnfpliikheden tot maatschaone- rian mnpt mpn rlut riinHpliilf 7Pocrpn I.pn Irnmpn Tip 1SJ7.R -u/ii^t prnn dat j mogelijkheden tot maatschappe- dan moet men dat duidelijk zeggen, |ftinctioneren. Dat moet men voor aldus Vissers. De NZR-voorzitter wil houden bij alle discussies over dat er in een dergelijk geval ook Jiinigingen en arbeidsvoorwaar- aangegeven wordt, welke verstrekkin gen beperkt moeten worden en welke j de verwachte bezuiniging van zelfs helemaal buiten het pakket die- na een half miljard op de ziek tekos- nen te vallen. g voor 1984 niet lukt. mag dit be- De NZR-leidsman hekelde het feit dat l niet op de omvang van de ge- idheidszorg worden verhaald, •entde NZR-voorzitter. Elk jaar zijn «cijfers van de opnamen, poliklini- bezoeken en dagbehandeling in t aekennuizen weer hoger. Alles iet worden geprobeerd om ze te dalen Maar het is naief om te (onderstellen dat dit in één jaar zou ten komen. De NZR wijst erop dat Qm het werk ziekenhuizen nu al werknemers bijvoorbeeld gediplomeerde leerlin gen moeten ontslaan. Het opleggen van een salariskorting is wederom zonder overleg met werkne ^TeJmgèn biVst'eT!' mers en werkgevers genomen en heeft het karakter van een dicaat. Vandaar GEEN AANSTELLING CONDUCTEURS leden onderweg oplopen. DEN HAAG De Tweede Kamer tien gulden per maand, aldus Henne- Dat komt volgens het NZ1 doordat de woensdag in een kort geding voor de zijn cliënt vraagt De Nederlandse kam, neemt de bond alle boetes voor gemiddelde verpleegduur sneller om- president van de Haagse rechtbank, zakenman, die volgens justitie duizen- De onrechtmatigheid van het Neder zijn rekening die de zwartrijdende laag gaat dan het aantal opnames k werd op verzoek van de Verenigde den beleggers in Europa en Amerika landse gedrag schuilt volgens de ad- stijgt. Staten op 11 oktober van dit jaar verleidde tot uiterst twijfelachtige be- vocaat in het stilzwijgen van de leggingen in de Verenigde Staten, ministeries van justitie en van bui- bevond zich sinds april 1983 op vrije tenlandse zaken, die weigeren in ac- voeten Op voorwaarde dat hij Neder- tie te komen. ..Mijn cliënt is hier land niet zou verlaten schorste het publiekelijk beschuldigd. Hij heeft gerechtshof in Amsterdam zijn voor- recht op een proces in Nederland", lopige hechtenis. Het gerechtelijk aldus Oomen. vooronderzoek tegen K die zijn be- De president van de rechtbank doet leggers enorme belastingvoordelen op 14 december uitspraak. Vergrijzing Van onze parlementaire redactie) ndittr komt bij, stipte Vissers aan, dat n (verhoudingsgewijs meer oudere &aat in 6r°te meerderheid akkoord imtosen komen en dat bejaarden ou- met de plannen van minister Smit- dtf worden, de zogenoemde dubbele Kroes °m vandalisme, zwart- en grijsrijden in het openbaar vervoer harder te bestrijden. Bij het debat van woensdag hebben PvdA en D'66 L' f *1 moties ingediend om in tram, metro IlllCel Wil en bus opnieuw conducteurs aan te ^4- _fi stellen, maar de minister bestreed imeuw stertte dat omdat de tekorten dan met sprongen zouden stijgen. IfTCTI tP liif De minister stelde dat de maatregelen c "'J1 nodig waren omdat in de afgelopen HAAG (ANP) In de afgelopen Jaren wel veel 's gedaan om het open- if maanden zijn in de wereld baar stads- en streekvervoer in stand schatting 15 miljoen jonge kin- bouden en te verbeteren, maar te onder de vijfjaar gestorven, te weinig om de bijbehorende controle (blijken met de gehele jeugd van overeenkomstig uit te breiden-. Uit j leeftijd in Engeland, Frankrijk, onderzoeken is gebleken dat in het iliê, Spanje en de Bondsrepubliek aggloiueratie-streekvervoer het zwart- of grijsrijden kan oplopen tot staat in het jaarrapport van het ^0 procent van het aantal passagiers lerfonds van de Verenigde Naties. de steden gaat het om acht pro ef. dat tevens de hoop heeft ge- cent, in de streekbus om 3,2 procent. ..ied op een succesvol gebleken Toch moet de controle niet uitdraaien ïpak waarmee de helft van het op een heksenjacht, vond de minister, al kinderen dat nu sterft zou In dit kader bepleitten Castricum ien worden gered, met andere (PvdA), Tommei (D'66) en Hennekam irden een 'revolutie voor kinde- (CDA) herinvoering van de conduc teur. De minister verwierp dat. Aan- basis van voorbeelden en gege- stelling van 500 conducteurs alleen op s uit alle delen van de wereld zet trams zou het zwartrijden verminde- rapport een aanpak uiteen waar- ren van acht tot dne procent. Dat ai ic deze revolutie, zoals Unicef het levert viJf miljoen gulden aan inkom- emt. werkelijkheid moet worden en sten °P- maar 500 conducteurs vergen 0 uwe hoop kan bieden aan miljoe- een salanspost van lOOimiljoen gul- B kleine kinderen. Het gaat volgens den. Hit rapport om een doorbraak met Wel zullen in Amsterdam en Den jr 'goedkope en eenvoudige technie- Haag zogenoemde vervoersassisten- n' een behandeling tegen uitdro- ten worden aangesteld, in navolging kg. bijhouden van groei van kinde- van de Rotterdamse proef. Hennekam inenting en het bevorderen van bepleitte betere systemen om zwartij- Kttetvoeding den te voorkomen. Op een vraag van Hennekam deelde I i\/T VI/II DHMn minister mee dat zij samen met LlVl W lij KUIN L) justitie ontbinding van de Bond van E KERST NAAR zwartrijders in Den Haag voorbe- (JRINAME VLIEGEN warte Zuidafrikanen opgehan gen Vijf zwarte Zuidafrikanen, die alIPHOL (ANP) De KLM heeft wegens moord tot de doodstraf waren 1 de Surinaamse autoriteiten een veroordeeld, zijn maandag in de ge- tzoek ingediend om in de periode vangenis van Pretoria opgehangen, nd de kerst een aantal vluchten Dat heeft het ministerie van justitie in ssen Schiphol en Paramaribo te de Zuidafrikaanse hoofdstad dinsdag ogen uitvoeren. meegedeeld. Met deze executies komt !t verzoek is vorige week gedaan, het aantal terechtstellingen aan de ït antwoord daarop heeft de KLM galg binnen één week op tien. !K niet ontvangen. Dit heeft een Jordvoerder van de KLM in Amstel en woensdagochtend bevestigd. vervoersaanbod in deze tijd voor uchten tussen Nederland en Surina- t is altijd zeer hoog geweest, omdat le Surinamers en Surinaamse Ne- ïlanders de feestdagen bij familie Jlen doorbrengen. 1 het KLM-verzoek is geen vastge- eld aantal vluchten vermeld. „Dat 1 afhangen van het aanbod. We Innen dit aanbod pas vaststellen als t weten dat er een principiële goed- lurlng is verleend", aldus de KLM. reidt. Voor een lidmaatschap de adviesorganen weer normaal te laten verlopen, het noodzakelijk dat de regering haar adviesaanvraag over de wijziging an het stelsel van ziektekostenver- preciseert, al dus de voorzitter van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid, J. M. Hendriks. Hendriks hield nogmaals een plei dooi voor een volksverzekering voor DEN HAAG (ANP) De Nederlandse aangehouden in de Belgische enclave voorspiegelde, loopt nog steeds. De ziektekosten en is van mening dat er overheid treft geen enkele blaam Baarle-Hertog. Volgens zijn advocaat, landsadvocaat zei woensdag te ver- In.reen .v:ol®ens kabinct weer een Voor de 'ontvoering' van de 40-jarige mr A Oomen. betekende dit een wachten dat dit onderzoek niet op zelfstandig departement van volks- Nederlandse zakenman Rienk K. aantasting van de Nederlandse souve- korte termijn kan w orden afgesloten gezondheid moet komen. door de Belgische politie. „K. is op remiteh. waartegen heftig geprotes- De officier var. justitie in Amsterdam Het Nationaal Ziekenhuis Instituut Belgisch grondgebied aangehouden teerd had moeten worden De afspra- achtte het niet mogelijk om K op constateert aan de hand van cijfers en volstrekt conform de afspraken ken tussen Nederland en Belgie over korte termijn m Nederland te berech- over de eerste helft van 1983 dat het ovcr Nederlands grondgebied naar het grensgebied zouden met voeten ten Hij ziet dan ook geen aanleiding aantalverp.eegdagen sinds het twee- het Belgische Turnhout vervoerd", zijn getreden Oomen eist dat Neder- voor een uitleveringsverzoek aan Bel de halfjaar van 1982 versneld daalt. a|dus landsadvocaat mr. J. A. Groen land onverwijld om de uitlevering van gic AMSTERDAM Barricades van huisvuil blokkeerden de Herengracht waar woensdagochtend door de Amsterdamse Mobiele Eenheid het kraakpand de Luxe Heer voor de tweede maal binnen een week u erd ontruimd. AMSTERDAM (ANP) De mobiele eenheid van de Amsterdamse politie heeft woensdagmorgen voor de tweede maal binnen een week het kraakpand 'De Luxe Heer' aan de Herengracht in de hoofdstad ontruimd. Bij de ontruiming, die zonder incidenten verliep, werden zestien krakers en een kraakster aangehouden op grond van huisvredebreuk en overgebracht naar het hoofdbureau van politie Dinsdagavond gingen krakers en kraaksters opnieuw het pand binnen nadat het vorige week donderdag al was ontruimd. Van het huisvuil, dat overal ui de buurt nog hoog ligt opgestapeld, en stenen uit het wegdek werden barricades opgeworpen. voorzieningsbeleid voor bejaarden DEN HAAG (ANP) De Nederlandse voorwaarden is de Consumenten banken gaan met de Consumenten- bond al jaren een doorn in het oog. bond praten over de algemene voor- De algemene, coöperatieve en spaar- w aarden die banken tegenover hun banken hebben na een aanvankelijke klanten hanteren. Een aantal van die weigering nu toch ingestemd met een bespreking over de oorwaarden Woordvoerders van de Consumem- Kampr hpnlpif COPnpl tenbond en de bankiersvereniging zei- lvailICI ucpicil aucptri den woensdag te venvachten dat het overleg begin volgens jaar zal begin nen. Volgens de Consumentenbond zijn vrijwel alle tweeduizend klachten die zijn binnengekomen te wijten aan de algemene voorwaarden. Het gaat onder meer om zaken als trage over- "DEN HAAG (ANP) De tweede ka- boekingen, voor de consument ongun- mer vindt in brede meerderheid dat stige valutadata en het zoekraken van de bezuinigingen op bejaardenoor- cheques en geld. De algemene voor den in beginsel door de beugel moe- waarden moeten volgens de Consu- ten kunnen, maar staat er op dat mentenbond 'consument-vriendelij- allerlei functies die bejaardenoorden ker' worden. Het verzoek van de bond in de maatschappij vervullen niet om een geschillencommissie in te stel- worden aangetast. len vindt nog altijd geen gehoor bij de Dat bleek woensdag bij een hoorzit- "anken ting van belangengroeperingen over de nieuwe tijdelijke wet op de bejaar denoorden van minister Brinkman van welzijn, volksgezondheid en cul- n Brinkman overweegt wijzigingsvoor- voor öunname steUen in te dienen om gemeenten een BRUSSEL IANP, - Suriname krijgt eigen beleitteniimte toe te kennen van ae Europese Gemeenschap een ten einde hulpbehoevende bejaarden aedrag van mlm negenticn ra1joc,n buiten het bejaardentehuis via het gulden aan ontwikkelingshulp Dat is en besloten door de EG-iomndssie in Brussel 12.375 miljoen gulden ont vangt het bewind in Paramaribo als gift 6,75 miljoen gulden wordt ter beschikking gesteld in de vorm van een speciale lening, dat wil zeggen een lening mét een'zachte rente' Het geld is bestemd voor projecten in het Suri naamse district Coronie. verzorging te kunnen voorzien UTRECHT IGPD) - In alle sta tionsrestauraties in ons land zal ;de fcoöie morgen, vrijdag, gratis tipt. De gezamenlijke restau ranthouders willen op deze ma nier het publiek bedanken voor net geduld tijdens de stakingen 'Pi prikacties bij de Nederlandse spoorwegen Het deze „actie" die de hele dag auurt, onderstrepen de restau ranthouders tevens hun vreugde ""'alle ongerief nu tot het verle- behoort. UTRECHT (ANP) De voedings- leggen de actievoerders zich daarbij KNV is opnivi kou ik t de re.icues bond FNV heeft ernstige kritiek op de neer Toch hoor je stemmen die ook uit de vakbondswereld op de rol van rol die de rechterlijke macht heeft daarbij hun schouders optrekken. In de rechter tijdens de acties verder gespeeld tijdens de acties van ambte- gelederen van de voedingsbond FNV mild zijn geweest De bonden die AMSTERDAM (ANP) In opdracht J van de rechter-commissaris is woens dagmiddag weer een verdachte ii ontvoeringszaak Heineken-Doderer vrijgelaten. Het is de 54-jarige M. E.. vader van de nog vastzittende 20- (ron I1Q71 C jarige M. E.. die de ontvoerden huil T <111 lICU'lmLl ij eten bracht. BONN (DPA) De Westduitse minis- vakbondsmensen via de BVD te ho- Volgens een politiewoordvoerder is ter van binnenlandse zaken, Frie- heeft gekregen vader EJ met uit bewaring ontslagen, drich Zimmermann. heeft woensdag Het weekblad Vrij Nederland meldt maar is zijn bewaring geschorst: hij is het extreem rechtse 'Actiefronl N'a- r de plannen van de Afluisteren naren en trendvolgers. De bond vindt bijvoorbeeld", zojneklt 'Bondig', het november actie verboden kregen op- deze week. dat een bestuurder van de op bepaalde voorwaarden in vrijheid tionaal Socialisten Nationaal Acti- L* ttHj FNV-ambtenarenbond AbvaKabo is gesteld Zo zal hij zich ter beschikking visten' (ANS/NA) verboden. afgeluisterd van justitie moeten houden. Er bevin- Enkele uren voor hij het verbod af- Vlce-voorziller H Pont van deze bond den zich nu nog vijf verdachten in kondigde, waren in verschillende is (nog) niet erg onder de indruk van arrest. Drie man zijn nog voortvluch- deelstaten de huizen doorzocht van deze publikatic: wij hebben onvol- tig. actieve neo-nazi's, zo deelde het mi- doende gegevens i o als het verhaal De politie heeft berekend, dat 75 msterie van binnenlandse zaken mee niet sterker wordt, dan laten we het procent van het betaalde losgeld te- Het actiefront telt volgens de informa- voor wat het is' aldus Pont woens- rug is. Dit komt neer op een bedrag tie van het ministerie 270 leden, ver- dagmiddag in een reactie voor de van 24 tot 26 miljoen gulden. deeld over 32 plaatselijke groepen, radio De advocaten van de aangehouden N&ar Zimmermann zei is het ANS/NA De 14.000 leden (ellende Nederlandse verdachten hebben hun twijfels geuit de voornaamste neo-nazistische orga- Bond van gemeente-ambtenaren over enkele van de opsporingsmetho- nisatie in de Bondsrepubliek Zijn (N'BVBA) heeft maandag in Utrecht des die de politie in deze zaak han- activiteit Is gericht tegen de grond- besloten op te houden met de acties teert. wettelijke orde. aldus de minister. Het tegen de kortingen op de ambiena- Volgens mr J J Mul. advocaat van de front wordt geleid door Michael Kueh- rensalarissen. Grote ambtcnarenbon- 20-jarige M E richt de kritiek zich nen, voormalig lid van de Bundes- het 'doodziek' dat het ambtenaren- blad van de voedingsbond. gelegd met name de AbvaKabo en protest tegen de extra korting de kop Ambtenaren, trendvolgers en mensen cle vervoersbond FNV hebben zich is ingedrukt door rechterlijke uit- met een uitkering hebben een beperkt, daar netjes aan gehouden spraken. Rechters hebben zich zo aantal actiemiddelen, en die moeten laten misbruiken als verlengstuk van ze kunnen gebruiken zoals zij dat de politiek. De scheiding van mach- wensen, zo stelt de voedingsbond ten lijkt niet meer te bestaan, aldus FNV. De bond vindt het 'gezeur' dat De PvdA-kamerleden Stoffelen de Voedingsbond, die zich afvraagt mensen en bedrijven klagen over de Salomons hebben de ministers Riet- hoelang dergelijke rechterlijke uit- last en schade die zij ondervinden van kerk (binnenlandse zaken) en Kort- spraken nog geëerbiedigd zullen wor- de acties. Het verzet tegen het on- hals Altes (justitie) schriftelijk ge- den. recht dat de regering over grote groe- vraagd of telefoongesprekken van „De rechtskundigen, in boven het pen mensen afroept is belangrijker vakbondsbestuurders door de lim- volk verheven kleding, helpen de club dan tijdelijk ongemak door een sta- nenlandse Veiligheidsdienst (BVD) van Lubbers een handje. Nog even en king van post of vuilafvoer Bedrijven zijn afgeluisterd, het Nederlandse volk wordt via de met een gezonde structuur gaan daar- Zij willen ook weten in wiens op rechter gedwongen op Lubbers te aan ook niet kapot, aldus de voe- dracht dat eventueel is gebeurd stemmen. Stakingen worden verbo- dingsbond. welke procedure is gevolgd. Minister den als de AbvaKabo en de CFO vooral op het grote aantal arrestaties wehr Ook dne bij het ANS NA aange- den. meestal tenminste. En tot nu toe De felle kritiek van de voedingsbond Rietkerk wordt verder gevraagd wat besloten daartoe al eerder. dat de politie op de dag van de sloten rechtse bewegingen werden ontknoping heeft verricht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 5