Xngeland handhaaft in Libanon Ruding wil toezicht banken verbeteren PZCfl Klacht Britse minister tegen uitzending 'The day after LAATSTE 'BOEK VAN DE MAAND' TALIE WIL NIEUW INITIATIEF ezuinigingsplan academische ziekenhuizen Het weer Politicus in Ulster vermoord Bondgenoten reageren mild op defensienota VS handhaven sancties Polen Voor de feestdagen 3NDERDAG 8 DECEMBER 1983 PZC/binnen-bu'tenland ,0NDEN (GPD) De 110 man sterke Britse troepenmacht in cHibanon zal niet worden teruggetrokken. De Britse premier glevrouw Thatcher heeft dat gisteren verzekerd in het ^lagerhuis. Italië is hoe langer hoe meer geneigd geleidelijk ^Tfjjn ruim 2000 voornamelijk dienstplichtige soldaten terug te c/iijrekken uit de Libanese heksenketel. ,e afgelopen dagen was de roep in Daar komt bij, dat vele Britse politici. Ingeland om de militairen naar huis van links en rechts, verontwaardigd fe laten keren, sterker en sterker zijn over de houding van de Ameri- Jeworden. Dat kwam in de eerste kaanse vredesmacht in Libanon, die Baats, omdat politici van zowel de begin deze week tot de aanval over- febour-partij als mevrouw Thatchers ging zonder de overige vredestroepen, teen Conservatieve partij bang zijn die van Frankrijk. Italië en Engeland, oor de gevolgen van de escalerende te raadplegen, trijd in Libanon. Itahe quë van de kabinetszitting die oensdagmorgen aan dit probleem werd gewijd, maar blijkt uit „de diepgaande discussie over de taak van het Italiaanse contingent" en uit het voornemen om „te streven naar een consolidering van de aanwezig heid van de VN in Libanon, hetzij door een uitbreiding van de aan (GPD) De bezuinigings- Unifil toegewezen taken, hetzij door Elannen van de academische zieken- middel van nieuwe initiatieven", uizen en de medische faculteiten Na de Franse en Amerikaanse repre- tijn woensdag aan minister Deetman sailles voelt Italië zich steeds minder ipfionderwijs) overhandigd. Bij de fa- thuis in de vredesmacht, die oor- HOTulteiten gaat het om in totaal ƒ55 spronkelijk. na het bloedbad in de (a-tniljoen, waarmee een verlies van twee Palestijnse vluchtelingenkam- 10-700 banen is gemoeid. Bij de pen van Beiroet, op verzoek van de idemische ziekenhuizen is een be- liniging voorzien van ruim 44 mil- öijoen per jaar. Libanese regering in de hoofdstad werd gestationeerd om de orde te helpen handhaven en verder bloed vergieten te voorkomen. Het verzoek van de Libanese regering en de veron derstelde instemming van alle betrok ken partijen waren de redenen waar om het Italiaanse parlement zijn fiat gaf. Het stoffelijk overschot van de Ameri kaanse piloot wiens toestel zondag boven Libanon werd neergeschoten doot Syrisch afweergeschut, is woens dagmiddag overhandigd aan het Li banese leger Dit heeft Radio-Libanon gemeld. De Libanese premier. Shafig Al-Wazzan. heeft woensdag besloten dat zijn kabinet aanblijft totdat presi dent Gemayel zijn besprekingen over een nationale verzoening heeft afge rond. Wazzan had eind september het ontslag van zijn regering aangeboden, nadat op 26 september een bestand was bereikt over de onderlinge Liba nese twisten. KAMER PLEIT VOOR CREDITEUREN THB Arafat Het vertrek van PLO-leider Yasser Arafat en zijn 4.000 strijders uit Tri poli (Noord-Libanon) zal hoogstwaar schijnlijk niet lang meer op zich laten wachten. Griekenland stelde woensdag voor de operatie vier sche pen beschikbaar terwijl oud-jpre- mier Rachid Karame van Libanon bekendmaakte dat de termijn van twee weken voor de evactuatie van Arafat woensdag is ingegaan. )p basis van de plannen willen de jsturen nu met Deetman beleidsaf- .iraken maken. 'oor het onderwijs sluiten de plannen in bij de voornemens die de minister ;rder had opgesteld. Die houden ider andere in dat het aantal eerste larsstudenten voor de artsenoplei- ig zal dalen van 1980 per jaar tot vooruitzichten van vrijdag tot en met L indag: st regen. Vooral tijdens het weekeinde et winterse buien en daling ui temperaf""r hogedrukgebied dat al enkele i het weer in ons land bepaalde, jekt via Frankrijk verder weg naar "7 zuidoosten. Geleidelijk komt het 'teer nu onder invloed van een oee- iandepressie die van IJsland naar Scandinavië koerst. Zachte en vochti- |e lucht stroomt nu binnenDe bewol- g neemt toe en vanmiddag kan er n vallen. De temperatuur zal van- g, 7 of 8 graden worden De wind zuidwest en neemt toe van matig in 7 morgen tot vrij krachtig in de iddag en m de avond tot hard. erdere vooruitzichten- voor vrijdag ig weinig verandering, maar na \rijdag stroomt er belangrijk koudere vcht ons land binnen. Met noordelij- e wind komen veelvuldig sneeuw- en igelbuien voor. AMSTERDAM - Het eerste exemplaar van 'Een teken aan de wand', over 20 jaar actievoeren met affiches, werd woensdag door de schrijver, H. J A. Hofland (links) overhandigd aan drs. J. P. A. Gruyters In het album van de Nederlandse samenleving tussen 1063 en 1983 zijn 550 affiches afgedrukt van de 15.000 die in die periode in Nederland zijn ontstaan. Het boek kost lot 8 januari 24,50. AMSTERDAM (GPD) - Het feno meen 'Boek van de maand' sterft dit jaar een zachte dood. Woensdag heeft Hens Gottmer, voorzitster van de stichting Collectieve Pro paganda van het Nederlandse Boek, kortweg CPNB, in Amster dam bekend gemaakt dat de zo juist verschenen uitgave 'Een te ken aan de wand' het laatste 'Boek van de maand' zal zijn. In elf jaar heeft de CPNB 55 boeken van de maand uitgegeven. De CPNB gaat in de toekomst vooral inhaken bij acties van der den Het eerste boek dal op die manier wordt voorbereid is het fotoboek dat prinses Juliana op 30 april 1984 wordt aangeboden. Het wordt samengesteld uit foto's van Nederlanders en Mies Bouwman schrijft de tekst. Andere nieuwe activiteiten van de CPNB betreffen een boekenpas een soort credit card voor trouwe boekhandelbezoekers, en een eigen boekenblad voor deze groep lezers Het 'Boek van de maand' beteken de in het verleden bijna het faillis sement van de CPNB. Edgar Graham (Van onze correspondent) LONDEN Een vooraanstaand lid van de grootste protestantse partij in Noord-Ierland, de 29-jarige Edgar Graham, is gisteren in Belfast dood geschoten. Het verboden Ierse Repu blikeinse Leger (IRA) heeft de verant woordelijkheid voor de aanslag op geëist. Graham was al weken geleden gele den door de Noordierse politie ge waarschuwd, dat zijn leven gevaar liep na scherpe aanvallen op de IRA. Hem was meerdere malen politiebe scherming geboden, maar dat was door de politicus en jurist steeds van de hand gewezen Gisterochtend werd hij vlak bij zijn werk. de Queen's Universiteit in Bel fast waar hij rechten doceerde, dood geschoten door twee jongemannen Zij hadden hem achter een muurtje opgewacht, en schoten hem van zeer korte afstand zes kogels door het hoofd. Edgar Graham had namens zijn par tij. de Official Unionist Party iOUPi. zitting in de Noordierse assemblee, het belangrijkste politieke lichaam in Ulster. Hij werd algemeen gezien als de „coming man" in zijn partij, en werd getipt als opvolger van partijlei der James Molyneaux. Stroomlevering bedrijven Be drijven moeten eigen, door warmte krachtkoppeling opgewekte electnci- teit via een aparte verbinding kunnen doorleveren aan andere bedrijven. De commissie warmtekrachtkoppeling, waarin de electriciteitssector en dc overheid zijn vertegenwoordigd, zegt dit in een rapport aan minister Van Aardenne van economische zaken. Die heeft dat rapport woensdag naar de tweede kamer gestuurd. DEN HAAG (ANPi Minister Ru- ding van financiën wil na het faillis sement van de Tilburgse Hypotheek bank het toezicht door dc Nederland se Bank op de kredietinstellingen verbeteren. Hij denkt in dal verband aan een actievere rol van de externe accountants an de instellingen bij het verschaffen van informatie aan de Nederlandsche Bank. Hij zei dit woensdag in de tweede kamer tijdens een overleg met de vaste kamercom missie voor financiën. Nu verstrekken de accountants infor matie over de gang van zaken bij hun klant alleen op verzoek van de Neder landsche Bank Ruding overweegt om de wet toezicht kredietwezen zo te wijzigen, dat de accountants uit eigen beweging de centrale bank inlichten als er verontrustende ontwikkelingen zijn Binnen de huidige wet kan echter ook de Nederlandsche Bank al wat meer activiteiten ontwikkelen, aldus Ruding Dat zou kunnen gebeuren door een frequenter contact met de externe accountants en de kredietin stellingen Ook moet de accountants dienst van de Nederlandse bank va ker dan tot nu het geval was, systema tische onderzoeken bij kredietinstel lingen gaan houden. Ruding wil ech ter eerst nog eens de mogelijke verbe teringen in het toezicht doornemen met de Nederlandsche Bank en zal daar vervolgens de kamer over rap porteren. Ruding zei geen mogelijkheden te TOCH EXTRA GELD VOOR UNDP DEN' HAAG (GPD) Het Ontwikke lingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) krijgt voor het lopen de jaar een extra Nederlandse bijdra ge van 20 miljoen gulden. Het geld is bestemd voor de allerarmste landen. Dat is gisteren door minister Schoo (ontwikkelingssamenwerking) be kendgemaakt. Haar besluit extra geld te geven aan de VN-organisatie kwam nadat vorige week tijdens de behandeling van de begroting voor ontwikkelingssamen werking in de Tweede Kamer een meerderheid zich had uitgesproken tegen een drastische besnoeiing van de vrijwillige bijdrage van Nederland. Minister Schoo wilde de bijdrage aan het UNDP met 20 procent verminde ren. zien om vanuit zijn positie iets te doen aan het verlies dat de pand- briefhoiiders van de Tilburgse door het faillissement leiden. Men hoeft niet te rekenen op geld uit de zogehe ten collectieve garantieregeling, om dat de deelnemers in deze garantiere geling op geen enkele wijze hebben laten blijken dat ze dat willen, aldus Ruding. Bovendien is deze regeling opgezet voor degenen die vorderin gen op naam hebben en dat is bij pandbrieven, die aan toonder gesteld zijn, niet het geval. Actiever Bij de voortzetting van het debat woensdagavond bleek dat een meer derheid van de tweede kamer vindt dat minister Ruding zich actiever moet tonen in het vinden van oplos singen voor de gedupeerde crediteu ren van de Tilburgse Hypotheekbank De PvdA-er Kombrink diende een motie in waarin wordt uitgesproken dat de Nederlandsche Bank zich na der moet verdiepen in de mogelijkhe den om de crediteuren gedeeltelijk schadeloos te stellen. Kombrink meent dat nog niet alle mogelijkhe den zijn onderzocht. De WD-er Van Rey zei deze motie te zullen steunen al vindt hij de motie eigenlijk nog te voorzichtig geformu leerd. De CD A-er Van Iersel gaf geen duidelijk oordeel over de motie van Kombrink De meeste woordvoerders zeiden het niet eens te zijn met het oordeel van de minister dat de Nederlandsche Bank zorgvuldig heeft gehandeld bij het verrichten van zijn toezichthou dende taak ten aanzien van de Til burgse Hypotheekbank. Zij signa leerden tevens dat de minister echter wel van plan is om het toezicht aan te scherpen en toonden zich daarmee ingenomen. Van onze correspondent) BRUSSEL De NAYO-bondgenoten hebben mild gereageerd op de Neder landse defensienota. Minister De Rui ter informeerde zijn collega's woens dag in Brussel over de grote lijnen van de Nederlandse plannen voor de komende tien jaar. „Met erkenning van zorgen over onderdelen, wordt toch vertrouwd op onze bijdrage aan de NAVO-verdediging als geheel", aldus De Ruiter. Eerder ontving de Nederlandse rege ring een schriftelijke uitbrander van secretaris-generaal Luns namens de NAVO Kern van de kritiek was, dat Nederland de defensie-uitgaven niet met de afgesproken 3 procent laat groeien, maar slechts 2 procent De Ruiter maakte zijn collega's duidelijk dat op alle Nederlandse departemen ten moet worden bezuinigd Volgens de minister is het NAVO- oordeel over de Nederlandse plannen overwegend positief. Hij heeft in de halfjaarlijkse vergadering van de De fensie Plannen Commissie onder streept, dat Nederland doorgaat met een drastische vernieuwing bij leger, luchtmacht en marine. De bewinds man heeft aangekondigd dat Neder land in de eerste helft van volgend jaar een besluit zal nemen over diver se kemwapentaken en de plaatsing van 48 kruisraketten Daarover zullen de bondgenoten van te voren worden geraadpleegd. De Ruiter beloofde dat Nederland „een reële bijdrage" blijft leveren aan de nucleaire verdediging van de NAVO. Vastbeslotenheid bij de uitvoering van het besluit om 572 nieuwe kern wapens te plaatsen, is volgens de NAVO-ministers van defensie van be lang om de Russen weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. Dat staat in de verklaring, die aan het einde van de bijeenkomst in Brussel werd uitgegeven. Denemarken en Griekenland maakten een voorbe houd. De Ruiter stemde met de tekst in. Volgens secretaris-generaal Luns zijn de ministers het er over eens, dat samenvoeging met de onderhandelin gen over de intercontinentale raket ten de kwestie ingewikkelder maakt. Hij sprak wel de bereidheid uit. in elk forum te willen onderhandelen dat een evenwichtige wapenvermindering dichterbij brengt Mautisch bericht 'Vind: zuidwest 3-4, toenemend 5-6. mavond 6-7 BJlzicht: eerst goed, lv later matig: temperatuur kustwater: graden, afwijking waterstanden m afwijking van betekenis, rnaxi- nale golfhoogte monding Scheldes: 0] hoog water vanmiddag ruim een Ive meter. ZON EN MAAN 9 december uJZon op 08.35 onder 16.29 op 12.38 onder 21.03 BONN (UPI) - De Verenigde Staten zijn niet van plan de sancties tegen Polen in te trekken. Zij zijn daartoe alleen bereid bij een andere opstel ling van de Poolse regering. De Amerikaanse minister van buiten landse zaken George Shultz zei dit woensdag op een persconferentie in Bonn. ciech Jaruzelski zijn politiek kan wij- Shultz is in West-Europa voor de zigen. antwoordde Shultz dat dat vergadering eind deze week van de ..twijfelachtig' is Shultz De Amerikaanse minister van buiten landse zaken, George Shultz, is bereid zijn Russische ambtgenoot Andrej Gromyko te ontmoeten in Stockholm, waar op 17 januari de Europese ont wapeningsconferentie (EOC) begint Shultz zei dit tegenover journalisten op het vliegtuig, waarmee hij dinsdag avond in Bonn aankwam voor een kort bezoek De bewindsman zei niet te weten of Gromyko naar Stockholm komt. Directie; K Scherphuis. W F de Pagter en F van de Velde. Hoofdredactie M P Dieleman en C. van der Maas NAVO-ministers van buitenlandse za ken Hij arriveerde dinsdagavond in de Westduitse hoofdstad voor een ontmoeting met bondskanselier Hel mut Kohl en minister van buitenland se zaken Hans-Dietnch Genscher bewind va^de^oofse^enerifa^Woi1 DEN HAAG De hongerstaking op het Binnenhof van 15 Surinaamse studenten uit protest tegen het bewind Bouterse i ciech Jaruzelski ziin nolitiek kan wil vandaag een week aan 'de gang. De studenten houden - sinds vorige week donderdag - hun actie in een tentje, dc: 'oor de Ridderzaal staat. De foto toon' drie hongerstakers, die zich warmen bij een petroleumkacheltje Hoog water kinderdag 8 december cm uur cm llssingen 03.58 218 16 19 215 Terneuzen 04.18 241 16.39 236 ■lerikzee 05 12 159 17.50 167 lansweert 05.07 248 17,29 249 femeldinge 05.47 185 18.04 194 Creekrak 05.46 217 18 02 229 Iruinisse 06 11 18 34 198 Vrijdag 9 december llssingen 04 36 199 17.02 200 Terneuzen 05.01 221 1723 221 Zienkzee 05.42 147 18 26 157 Hansweert 05 44 229 18.08 235 'emeldinge 06.25 170 1843 183 Kreekrak 06,24 199 18.43 215 gmlnisr - 0648 174 19 13 189 ADVERTENTIE Donderdag 8 december Vüssingen 'emeuzen ■lerikzee Hansweert Wemeldlnge Kreekrak Bminisse Uijdag 9 december Vhssingen Terneuzen Zienkzee Isnsweert femeldinge Kreekrak Bruinisse 10 28 193 10 59 203 11.17 155 11.25 220 11.32 177 11 48 206 11.50 173 22.36 166 23.10 178 23.25 128 23 36 197 23.45 146 11.07 186 11.39 196 12.03 157 12 04 214 12.14 176 00.02 173 00.02 148 Van onze correspondent) LONDEN Dc Britse minister van dc fensie Hcseltine heeft een kacht ingediend legen de uitzending van de film 'The day after' door het commer ciële station ITV. Zaterdag zal de Amerikaanse film, over de gevolgen van een kernoorlog, op het scherm komen. Heseltine die de film maandag al zag, vindt dat „The Day After" een eenzij dige beeld van de rol van nucleaire wapens geeft De minister wil de gele genheid hebben het Britse volk mid dels een weerwoord de andere kant van de medaille te laten zien en is daarmee de eerste politicus in Enge land die zó 'op een stukje cinemato grafische fictie reageert. De klacht is ingediend bij de Indepe- dent Broadcasting Authority, ie op treedt als bestuur van de Britse onaf hankelijke omroepen Zijn weerwoord zou zich zonder twijfel concentreren op de zienswijze van de Britse regering, dat het feit dat het Westen sinds een kleine 40 jaar over kernwapens beschikt, juist oorlogen heeft voorkomen. Verder zou Heselti ne ongetwijfeld fijntjes opmerken dat „The Day After" in de Sowjet-Unie nimmer zal worden vertoond De commerciële omroep voelt niets voor zo'n politieke stunt. Woordvoer ders van deze omroep hebben al laten weten: „Wat valt er eigenlijk recht te trekken'' Het gaat om de kwalijke effecten van een nucleaire aanval Moeten we soms de leuke gevolgen van zo'n aanval laten zien'" Heseltine is wel uitgenodigd zitting te nemen in een forum dat gedurende een klein uur na afloop van „The Day After" over de zojuist geziene beelden zal discussiëren. Maar daar voelt de minister weer niet voor, met het vol gende argument. „Het gaat er niet om dat ik binnen een forum evenwicht breng, maar dat ik het onevenwichti ge beeld van de film zelf kan corrige ren". De commerciële omroep is van dit argument niet onder de indruk. Het enige dat Heseltine nu neg kan doen, .-,.»uujd vorderen Dat kan echter alleen in uitzonderlijke situaties en verplicht hem bovendien op alle vieri tv-netten tegelijkertijd te verschijnen Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat hij zo'n draconische maatregel gaat ne men, al was het alleen maar omdat dat de invloedrijke ban-de-bom-bewe- gmg Campaign for Nuclear Disarma ment (CND) zeer in de kaart zou spelen. De CND heeft inmiddels al wél laten weten in het forum zitting te willen nemen. De film komt voor CND op een nogal gelukkig moment. In de eerste plaats heeft de plaatsing van de eerste Ame rikaanse kruisraketten op Britse bo dem de vredesbeweging, na de herver kiezing van de regering-Thatcher ver slagen geacht weer volop in de kijker geplaatst Bovendien is er juist voor zondag, één dag na „The Day After" dus, een grote demonstratie gepland bij de luchtmachtbasis Greenham Common, waar kruisraketten zijn op geslagen, ter herinnering aan en on- vredeskamp daar CND heeft eén kleine tegenslag te noteren gehad de vredesbeweging heeft geen toestemming gekregen ge bruik te maken van de reclamezend tijd waarmee „The Day After is door spekt Een dergelijke advertentie werd door de commerciële omroep van politieke aard geacht, en dergelij ke reclames zijn statutair verboden. Veel reclame zal er zaterdagavond tijdens „The Day After trouwens niet te zien zijn. met name met na de eerste 40 minuten, het moment waar op in de film De Bom valt. ondanks het feit dat de rolprent ongetwijfeld zeer veel kijkers gaat trekken (in de VS werd hij door 100 miljoen mensen gezien). Het is zoals woordvoerders van de omroep de afgelopen dagen hebben verzucht: „Niemand wil. en dat is eerlijk gezegd nog wel te begrijpen ook The Da> After is nu eenmaal niet de meest gelukkige plaats voor bij voorbeeld een reclame van een hypo theekbank". Smokings m alle maten ook in de verhuur) Muskusrad Het rijk wil zes mil joen gulden vrijmaken voor de bestrij ding van de muskusrat. Minister Smit-Kroes i verkeen heeft dit woens dag meegedeeld in een aan de tweede kamer gezonden notitie. Spionage De voormalige com mandant van ëen Italiaanse militaire kerninstallatie is veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijke gevange nisstraf wegens onwettig bezit van geheim materiaal Dit heeft een woordvoerder van de marine woens dag meegedeeld. BUREAUS gen, tel. (01184) 15144 Middelburg Markt 51, 4331 LK Middelburg, tel (01180) 27651 Goes. Grote Markt 2 4461 AJ Goes, tel (01100) 16140 Terneuzen Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen, tel. (011501 94457 Hulst Steenstraat 6. 4561 AS Hulst, tel. (01140' 14058 In de avonduren, is de centrale redactie bezet van zondag t m vrip. dag vanaf 19.00 uur: (01184) 15144 Klachten bezorging Plaatselijke kantoren, maandag tm vrijdag van 08.00-17 00 uur s Zaterdags van 09 00 tot 11.30 uur Telefoonnummers buiten kantooruren Expeditie (01194) 511 Advertenne-afdelmg (011861 1584 's-Zaterdags (01184) 15144 van- 09.00-11.30 uur. Redactie (011841-14796, Overlijdens advertenties maandag- t m vrijdagavond van 20 30 tot 22.00 uur 0H84) 15144 Zondag-i avond van 20.00 tot 22 00 uur Abonnementsprijzen per kwartaal 61.20. franco per post 72.-. per maand 21,-. losse nummers f 0,85 (alle bedragen in clusief 4 pet. btw Postrek nr 3754316, t.n.v PZC- ab rek Middelburg, Advertentietarieven 122 cent per mm, minimumprijs per advertentie f 18,30; ingezonden mededelingen 21? x tarief. Voor brieven bureau van dit blad 4,25 meer Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw Giro; 35 93 00. Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant BV Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 3