Nota bouw minister vertraagt zuiveringsinstallaties Hontenisse zoekt naar andei subsidiesysteem speelzalen Vogels tentoonstelling 'De Volière' gekeurd Belangstelling voor coderen fietsen in Terneuzen groot PZC/streek 'Geduld overwint' geeft jaarlijkse uitvoering DAGELIJKS BESTUUR BEVELANDS WATERSCHAP: Bonten kwijnen weg in Pastersbos KLOOSTERZANDE DIENT BEZWAARSCHRIFT IN Ben w Hontenisse houden sommige subsidies op nullijn DONDERDAG 8 DECEMBER 1983 Greenspol, Een van de zes keurmeesters woensdag aan het werk. OPENING MORGEN IN 'DE ZWAAN' ZUIDZANDE ZUIDZANDE De Oostburgse vogelvereniging Ue Volière houdt zaterdag 10 en zondag 11 december een tentoonstelling in hotel De Zwaan te Zuidzande. Het totale aantal tentoongestelde vogels bedraagt 440. waaronder parkieten, kanaries, tropische vogels en duiven. De vogeltentoonstelling wordt vrijdag 9 de cember om 20 uur geopend door burgemeester C. Spijkerboer van Oostburg. Zes keurmeesters hebben woensdag de vogels gekeurd. Districtsbestuurder B. de Graaf reikt zondagmiddag om 17 uur de prijzen uit. Er is een rad van avontuur aanwezig Tevens kan er worden gedobbeld om een kalkoen De openingstijden zaterdag van 10 tot 22 uur en zondag van 11 tot 17 uur IJZENDIJKE De muziekvereniging Geduld Overwint geeft zaterdag 1U december om 20 uur haar jaarlijkse uitvoering in het jeugdgebouw te IJzendijke. Voor de pauze treden Geduld Overwint en het jeugdorkest van de vereniging op. Beide staan onder leiding van de heer G. Clauws. Het programma vermeldt voorts een optreden van een nog onbekende IJzendijkse zanger, die wordt omschreven als "een vocaal genus voor de Nederlandse muziekwereld'. Na de pauze, waarin een verloting wordt gehou den. volgt de opvoering van een klucht in één bedrijf "Een ei hoort erbij" De eenakter werd geschreven door Menno Duiven De spelers die deze dolle klucht tot leven brengen zijn Camiel Scherbeijn, Lies de Pooter-De Jaeger. Jaques van de Sande, Erna Wolfert-Aerssens, André de Houck. Rinus Scherbeijn. Petra de Boevere en Diana Hamelijnck De regie is in handen van Willem Verplanke; souffleur is Johan Steenkiste. De spelers worden gegri meerd door Eddie de Smit Na afloop verricht wethouder J. Vergouwe van Oostburg de trekking van de verloting. Zoals gebruikelijk kan er daarna nog worden gedanst. De muziek wordt verzorgd door een bekend streekorkest. De avond wordt aan elkaar gepraat door mevrouw A de Smet-Comelis. tare grond moet worden betaald) zal in 1984 niet worden verhoogd, zo blijkt uit de begeleidingsbrief bij de begroting voor 1984. Wat NoordBeve- land betreft zal het geschot van 116,- naar 110,worden gebracht in het kader van de overgangsperiode van vijf jaar die na de fs schappen is ingevoerd. Het gesco geschot op Zuid-Beveland blijft op 107,15 per hectare. Het bedrag per vervuilings eenheid heeft het bestuur van het waterschap in juni al op 75,50 vast gesteld. Uit de beleidsnota van het water schap Noord- en Zuid-Beveland blijkt verder dat het dagelijks bestuur het niet eens is met de plannen van de provincie om de Calandpolder op Zuid-Beveland bij het waterschap Walcheren te voegen. Dat is uit het waterstaatkundig oogpunt onlogisch, zo wordt op Zuid-Beveland geoor deeld. Overwogen wordt de algemene vergadering voor te stellen tegen dat voornemen van de provincie, als het doorgaat, in beroep te gaan. Ook wordt in de beleidsnota opge merkt dat de kruinhoogte van een aantal binnendijken op Zuid-Beve land te laag is. Het gaat om dijken of dijkvlakken in de hals van Zuid-Beve land. de kanaaldijken van het kanaal door Zuid-Beveland, het merendeel van het binnendijkenstelsel in de Zak van Zuid-Beveland en dijken in de driehoek Wolphaartsdijk-Goes-Goese Sas Dit is vastgesteld door provincia le waterstaat. Overigens is het dage lijks bestuur van het waterschap van mening dat herstel en verhogen van die dijken niet meer zo hard nodig is, als de buitendijken op Deltahoogte zijn gebracht. Daarnaast wordt gewe zen op problemen die kunnen ont staan bijvoorbeeld in natuurgebieden in de Zak van Zuid-Beveland. Het algemeen bestuur van het Beve- landse waterschap buigt zich dins dag 20 december over de begroting voor 1984, de beleidsnota en begelei dingsbrief. Dat gebeurt in een verga dering die wordt gehouden in het waterschapsgebouw te Goes en om 13.00 uur begint. GOES Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland roept op tot een krachtig protest tegen een nota van de minister van verkeer en waterstaat over de tarieven voor het waterkwaliteitsbeheer. In die nota gaat de minister er van uit dat de rijksheffing (een onderdeel van het bedrag per vervuilingseenheid) voorlopig tot 1985 slechts stijgt met één gulden. Dat is volgens het dagelijks bestuur van het Bevelandse waterschap te weinig om een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties goed op schema te kunnen bouwen, ïn een beleidsnota die is gevoegd bij ties uit te stellen. Op dit moment is Annapolder te voltooien Bij de riool- de begroting van 1984 van het water- nog niet precies bekend welke instal- persgemalen te 's-Heerenhoek. Ove- schap Noord- en Zuid-Beveland staat: laties door de maatregel van de minis- zande en Zwaakhoek moeten als ge- ..Een aantal rioolwaterzuiveringsin- ter getroffen zullen worden volg van eisen van de hinderwet com- stallaties zal in een later stadium Ten aanzien van het waterkwaliteits- postfïlters worden aangebracht om gebouwd moeten worden, omdat de beheer worden verschillende werken een eind aan de stankhinder te ma- omvang van de subsidiepot bij een voor 1984 aangekondigd. De aanbe- ken. bouw van alle installaties in een korte steding van de rioolwaterzuiverings- Het dagelijks bestuur van het Beve- perio.de negatief zou worden". Voor installatie bij Waarde is al achter de lands waterschap wil ook spoed ma- Zeeland betekent dit dat verschillen- rug. Eind 1983 en begin 1984 worden ken met de inventarisatie van en de installaties voorlopig niet met sub- de persleiding en de rioolpersgemalen vergunningverlening aan lozers die sidie gebouwd kunnen worden, omdat in oostelijk Zuid-Beveland aanbe- verspreid in het waterschapsgebied de nota uitgaat van een inkrimping steed. De bestekken voorde bouw van wonen. Die inventarisatie duurt mo- van het saneringsprogramma voor een rioolwaterzuiveringsinstallatie in menteel te lang naar de mening van kleine installaties. Deze nota van de de Camperlandpolder bij Wissenker- het dagelijks bestuur. Er moeten nog minister staat haaks op de studie van ke en de aanleg van persleidingen van zo'n 3000 lozers bekeken worden en de Zeeuwse waterschappen en de pro- Kamperland, Wissenkerke en Geers- tot nu toe werden er ongeveer 400 per vincie over de gevolgen van het tem- dijk naar die installatie zullen in 1984 jaar gedaan, poriseren van zuiveringstechnische gereed worden gemaakt. Het ligt ver- ClpvpDnt werken. Uit die studie bleek namelijk der in de bedoeling het ontwerp voor WcAC/xt/t dat het uit het oogpunt van milieuhy- de zuiveringsinstallatie in de Willem Het geschot (het bedrag dat per hec- giéne en uit kostenoogpunt niet aan- trekkelijk is de bouw van de installs- Dansavond SINT-JANSTEEN De afdeling Sint- Jansteen van de rooms-katholieke bond van ouderen houdt zaterdag 10 december een ontspannings- en dans avond in het gemeenschapscentrum 'De Warande' in Sint-Jansteen. De dansavond begint om 19.30 uur. Activiteiten Oxfordin IJ zendijke IJZENDIJKE De jeugdclub Oxford in IJzendijke houdt zaterdag 10 de cember om 20 uur een filmavond. Vertoond wordt een spannende oor logsfilm. Zondagavond om 20 uur wordt de film nog eens herhaald Maandag 19 december begint in Ox ford een bloemschikcursus. Docente is Sonja van der Vlies. Voor vrijdag 23 december staat een heavy metai- avond op het programma. Alleenstaanden in Hulst bijeen HULST De soos voor alleenstaan den 'Kontakt' in Hulst houdt zater dag 10 december voor de leden een bijeenkommst in het gemeenschaps centrum "Den Dullaert' in Hulst. Op het programma staan bingo en een verloting Daarnaast kan er ook ge danst worden op de muzikale klanken van het orkest 'The Williams'. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. TERNEUZEN De at tie "bestrijding diefstal rijwielen" in Terneuzen waarbij fietsen van een code worden voor zien loopt gesmeerd. Bij bezoeken aan 39 scholen zijn in totaal 6203 karretjes gemerkt; volgens coördinator brigadier A. J. André van de gemeentepolitie 'zo'n 80 procent'. Vanaf vandaag don derdag trekt het co deerteam. bestaande uit vrijwilligers, de wijken in. Van 10.00 tot 12.00 uur. van 13.00 tot 14.30 uur en van 15.00 tot 18.00 uur wordt er geco deerd voor het pand Grenulaan 39. Het sche ma voor de eerstvolgen de dagen ziet er als volgt uit: vrijdag Schoolweg voor de oude brandweerka zerne: maandag: par keerterrein Arsenaal straat: dinsdag: van 10.00 tot 11.00 uur voor het stadhuis, van 11.10 tot 18.00 uur bij De Ves te; woensdag: 10.00 tot 10.30 uur; bejaardencen trum Bachten Dieke; van 10.35 tot 12.00 uur: Schelde-oora; van 13.00 tot 16 00 uur voor de school De Terp aan de Leeuwenlaan en van 16.10 tot 18.00 uur bij bejaardencentrum De Blide. Donderdag wordt de voor het prcrject ingezet te Cito-bus verwacht bij de school De Wingerd aan de Oranjestraat; vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur bij de Jacob Catsschool aan de Ja cob Catsstraat; tussen 13.00 en 14.30 uur bij de Scheldeschool en van 15.00 tot 18.00 uur op het parkeerterrein bij het Zuidlandtheater. Tus sen 20 december en 15 januari is er een pauze ingelast. Overigens wijst André erop, dat eigenaars van fietsen bij verhuizing of verkoop niet aan hun code (bestaande uit de postcode en het huis nummer) moeten vijlen. In een dergelijk geval komt achter het oude nummer een sterretje te staan en wordt de nieu we code eronder gegra veerd. Voor dat deel van de actie schakelt men overigens de rij wielhandelaren in. I I MM,„ML MM.., g TERNEUZEN Acht tot tien bomen in het Pasters bos in de Terneuzense binnenstad, kwijnen langzaam weg. Tot die conclusie komt de afdeling plantsoenen van de dienst Openbare Werken in de gemeente. Een paar weken geleden is tijdens zware storm een van de bomen omgewaaid. Nu blijken meer bomen gevaren te gaan opleveren. Bij de aanvang van de renovatie van het Pastersbos, een aantal jaren geleden, heeft mt geprobeerd het groen in de binnenstad zoveel mogelj te ontzien. Openbare Werken sluit met uit dat t teloorgang van de bomen toch te maken heeft metc aanleg van een riolering in het Pastersbos. De dien bestudeert nu de oorzaak van de bomensterfte t beslist op korte termijn of tot rooien wordt o vergegan HONTENISSE B en w van Hontenisse beraden zich over een subsidiegrondslag voor het peuterspeelzaalwcrk in hun gemeente. Daarbij zou niet langer worden uitgegaan van het jaarlijkse begrotingstekort zoals tot nu toe gebeurde maar van (vaste) bijdragen in bijvoorbeeld de kosten van huisvesting en deskundigheidsbevordering van de leidsters, afgezet tegen het aantal deelnemende peuters. Als het aan het college ligt, wordt de grondslag met ingang van volgend jaar van kracht. De welzijnscommissie van Hontenisse zal zich vanavond (donderdag) met het peuterspeelzaalwerk bezighou den. Op de agenda staat namelijk een bezwaarschrift van het bestuur van de Zangavonden iii Hoek en Oostburg HOEK Het Christelijk Gemengd koor Hoek houdt woensdag 14 decem ber een zang- en concertavond in de Nederlands hervormde kerk in Hoek. Aan deze avond wordt naast het orga niserende koor onder leiding van Arie Lensen medewerking verleend door een samengesteld orkest, de sopraan mevrouw R. Martijn en het Baroktrio. De algehele leiding is in handen van Ane Lensen. De avond begint om 20.00 uur. Vrijdag 16 december zal het concert ook te beluisteren zijn in de Neder lands hervormde kerk in Oostburg. Ook deze avond begint om 20.00 uur. Concert Fanfare SLUISKIL De Sluiskilse Fanfare begint 10 december met een serie jubileumconcerten in bejaardenhui zen Dat in verband met het vijftigja rig bestaan volgend jaar. Het eerste concert vindt plaatsin het Terneuzen se bejaardencentrum De Bilde. Aan vang 15.00 uur Er worden zeven werken uitgevoerd, waarna de blaas kapel muziek zal brengen Showband Kloortje sluit viering tweede lustrum met revue af KLOOSTERZANDE - De showband Kloortje uit Kloosterzande sluit de viering van het 10-jang bestaan af met een revue-avond in zaal Van Leuven m Kloosterzande Zaterdag 17 decem ber verzorgt de band vanaf 19.30 uur een bonte avond met zang. dans, voordrachten en muziek. peuterspeelzaal in Kloosterzande te gen het ontwerp-welzijnsprogramma voor 1984. De zaal ziet daarin de jaarlijkse bijdrage teruggebracht van 10.000,- naar 6.750,- De maatregel past in het streven om de financiële ruggesteun uiteindelijk te bevriezen op 3.500,per jaar. Daarmee zou de speelzaal van Kloosterzande beter in de pas'lopen met de zalen van Lams- waarde en Vogelwaarde, die ƒ1.000.- en ƒ2.000,- krijgen. Voor de voorzie ning in Kloosterzande. die met twee vaste leidsters werkt, is een dergelijk bedrag met toereikend De raad van Hontenisse wil echter ook niet terug naar een subsidie van 10.000,-. Dat geld kwam indertijd vrij via een 'knel- puntenpot' van het toenmalige minis terie van CRM. Het bestuur van de peuterspeelzaal Kaarting IJZENDIJKE De volleybalvereni ging YVC in IJzendijke houdt zater dag 10 en zondag 11 december een kaarting in café La Port d'Or. De opbrengst is bestemd voor de club kas. De prijzen bestaan uit kip en paling Tevens is er een rad van avontuur. zal volgende week dinsdag o bezwaarschrift worden gehoord b en w Woensdag 14 december de raad het welzijnsprogramnia 1984 vast. In één van de eerste deringen van volgend jaar moeit raadsleden zich over een sub; grondslag voor het peuterspee: werk buigen. De afdeling wela; e ken van Hontenisse heeft inmi: r een ambtelijke notitie gemaakt" vanavond óók in de welzij nscoit sie komt. Een onderzoekje m subsidieregelingen voor peuters zalen in andere Zeeuws-Vlaams meenten levérde weinig duidelijk j op, omdat het systeem van plaat plaats verschilt. De welzijnscommissie wordt avond ook geïnformeerd o onderdelen van het voorontf welzijnsprogramma (de commis dert gingen in een eerdere verf ring akkoord met kortingen si middeld drie procent op de subn 1) en w besloten in een aantal len de bedragen voor 1983 te h» ven), over het niet-indienen t kaderwet specifiek welzijn en: volgen die dat heeft voor een gt: te als Hontenisse en over het ba zenproject HulsCHontenisse. Dc vergadering is om 19.30 uuri gemeentehuis in Kloosterzande ADVERTENTIE HONTENISSE B. en w. van Hontenisse zien af van dc voorgenomen korting van drie pro cent op de subsidies van een aantal instellingen en verenigingen in de gemeente. Het college wil volgend jaar voor vijf instellingen de nul lijn hanteren. Dat houdt in dat zij dezelfde subsi die krijgen als dit jaar. Die instellingen zijn de jeugd vakan tlewerkor- ganisaties. de scouting Vogelwaarde, de jonge renvereniging De Jeug dige Speler, de volks dansgroep Hava Naqui- la en de feest- en St - Nicolaascomité's. De overige instellingen wor den gesubsidieerd vol gens het ontwerp wel zijnsprogramma. Een uitzondering voorts is de stichting voor alge meen maatschappelijk werk en gezinsverzor ging Die stichting staat in het ontwerp-program op voor een subsidie van ruim 174.000 gulden. B en w willen dat bedrag verhogen tot bijna 176.500 gulden Overi gens staat ook de defini tieve subsidie voor de drie peuterspeelzalen in Hontenisse nog niet vast. De Kloosterzandse peuterzaal heeft na dé aankondiging drie pro cent op de subsidie te gaan bezuinigen een be zwaarschrift inediend, waarover b. en w nog geen beslissing hebben genomen. De vaststelling van het welzijnsprogramma komt aan de orde in de raadsvergadering van woensdag 14 decemb,er. Aanvang 19.00 uur in het gemeentehuis van Hontenisse. Dan behan delt de raad ook de be groting voor 1984 en de meerjarenplanning. 0BB SM De wegkivijnende bomen in het Terneuzense Pastersbos.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 30