Meevaller van driekwart miljoen Hulster ambacht Maatschappelijk werk ontkomt aan snoeimes in Hulst gemeente Oostburg pakt illegale ontgronding hard aan Terneuzen wil plan Oudevaart-Noord aantrekkelijk maken PZC/Streek 'Verkiezingen voor waterschappen ondemocratisch' BIJ VERZWARING ZEEWERING EMMAPOLDER TL Vereecken in Hontenisse met koninklijk goud onderscheiden OOSTBURG PRAA T MET LAB OVER ZONNE-ENERGIE OOK NULLIJN VOOR GEMEENSCHAPSCENTRA DONDERDAG 8 DECEMBER 1983 Hl'LST Hoofdingeland J. Steyaert van het waterschap Hulster Ambach^ gehouden verkiezing voor de huishoudelijke vervuilers Daar bracht slechts vindt dat het systeem van de waterschapsverkiezingen en met name de' vijftien procent van de kiezersschare een stem uit verdeling van de restzetels 'ondemocratisch' is. Hij zei dat woensdagmiddag in dc vergadering van het waterschap. Dijkgraaf K J A baron Collot d'Escury onderschreef de kritiek van de Steyaert vroeg zich in alle gemoede af of de huidige waterschapsverkiezingen hoofdingeland. ..Hoewel het systeem enerzijds goed zou kunnen werken, kun je nog wel rendabel zijn, waarbij hij verwees naar de lage opkomst bij de laatste er de nodige kanttekeningen bij plaatsen'' tfULST Het waterschap Hulster Ambacht heeft bij de verzwaring van de zeewering in de waarder is inmiddels overigens aan Koningin Emmapolder een financiële meevaller gehad van ruim driekwart miljoen gulden. ilet ™e.vk gezet Het waterschap kan daardoor de uitvoering van het waterbeheersingsplan langs de kritische kaiueLtdngen^ijïieTveï zeewering met 2,2 kilometer verlengen. Tot aan de Belgische grens resteert dan nog 4,5 lies van drie arbeidsplaatsen, door- kilometer dijkverzwaring tot op deltahoogte. Dijkgraar K. J. A. Collot d'Escury staat op het programma voor de jaren uit van een verhoging met ƒ3.50 van nam de maatregel de drie vacatures deelde dat woensdagmiddag mee in 1987 en 1988. maar Collot d'Escury de zuiveringsheffing tot 72,50 en een (kantonniers) vooralsnog niet meer de algemene vergadering van het wa- deelde mee dat dat werk mogelijk stijging van het geschot met drie op te vullen in verband met de grote terschap Hij zei dat de besparing in eerder zou kunnen worden uitge- gulden lot 133.- per hectare onzekerheid over de wegsanering. De de Koningin Emmapolder te danken voerd. ..Het bestekgedeelte is prak- dijkgraaf wees Everaert daar ook op. was aan de overtollige hoeveelheid tisch klaar, zodat we dat spoedig Ttpfpj'p ijl tij fier Hij hoopt evenwel dat minister Smit- klei van goede kwaliteit uit de schor- kunnen inzenden. De dijkgraaf deel rJ^iciu i filling Kroes van verkeer en waterstaat snel ren. De rijksoverheid heeft inmiddels de voorts mee dat het gemaal en de Hoofdingeland J. Steyaert drong aan een uitspraak zal doen. al toestemming gegeven het werk te stuw bij Paal zullen worden geauto- op een betere inning van achterstalli- verlengen. matiseerd. ge heffingen. Het waterschap derft Het resterende deel van de zeewering De algemene vergadering ging, be- vooral wat betreft de zuiveringshef- houdens enkele kanttekeningen, ak- fmg op dit moment over 1981 een koord met de begroting 1984 Die gaat bedrag van 49 000 gulden en over Toneeluitvoering Auto in de slip: bestuurder gewond MEIKANT - Bij een ongeluk in de Julian astraat in Heikant is dinsdag avond omstreeks halftien de Belgi- sche autobestuurder P. D. uit Stekene gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen D door de gladheid in een slip raakte, honderd tachtig graden draaide en vervolgens tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. Bij de botsing werden zowel de auto als de lantaarnpaal geheel ver nield De bestuurder is met een ambu lance naar het ziekenhuis m Hulst 'overgebracht Sint-N icolaas viering hervormde vrouwen Iin Wilhelminadoep JVILHELMINADORP De hervorm de voruwengroep uit Wilhelminadorp -jvlerde dinsdag Sint-Nicolaas Tijdens We bijeenkomst in Wilhelminadorp werden de uitslagen van de verloting bekendgemaakt De hervormde vrou wen willen zich de komende dagen pan bezighouden met het maken van kerststukjes Woensdag 21 december fcordt een kerstwijdingsavond gehou- "Ten met de bejaarden. Aanvang 19 30 in het Wilhelminahuis. UBedrijfsvolleybal In Terneuzen TERNEUZEN - Het bestuur van het brdrijfsvolleyhal in Terneuzen heeft jtr vervanging van de Hulsterse iloegen, die vorig jaar afhaakten in le eerste klasse, de teams van Atha- katos, Attack, Neckermann en Schel- drsport 'aangeworven' voor de com petitie. Deze week werden in sport- 't Zwaantje in Terneuzen de fcerste wedstrijden gespeeld. De uit- en V 2-1. Nerkermann-Zelden- 2-2. Dees-Scheldesport 1-2. 3-0. Neckermann 2 Ge ile 3-0. Athanatos-Roelofs 3-0. Aztack- ïenade 2 2-1. Zeldenrust-Scheldesport idlgde ln 1-2 Voor eigen Bevobo-beker en de uitslagen voor de tweede- en leklassers als volgt Wlekslag-Phillps i; Roelofs 2-Kint 2-1B en S-De Meijer 3-1 IV 3-Jullana 1-2; MTSMEAO-Dees 2 3-0 vierde ronde wordt op 10 januari ge- eld Dan verschljen onder meer Savok Verdegem in het strijdperk tegen de ifdklassers vorig jaar 77.000 gulden. Griffier C. ill Vogelwaarde IJsebaert: „Het probleem bij de invor- VOGELWAARDE De toneelvereni- dering van heffingen is dat naarmate gjng ODI (Ontspanning Door Inspan- het bedrag hoger wordt ook de beta lingen moeilijker verlopen". Een deur- Dijkgraaf Collot d'Escury M. Lindhout 25 jaar bij De Hoop in Terneuzen TERNEUZEN - De heer M. Eind hout, timmerman bij De Hoop B.V. in Terneuzen, vierde woensdag zijn 25-jarig jubi leum. Hij kwam indertijd als 23-jarige in dienst in zijn huidi ge functie. In zijn vrije tijd is 'Rinus' (zoals hij bij De Hoop bekend staat) actief in de voetbalvereniging Axel. De jubilaris werd gisteren gefeli citeerd door ir. J. van der Peijl. lid van de raad van bestuur van De Hoop Hij overhandigde voorts een oorkonde en een ge denkpenning van de HIBIN en een envëlop met inhoud Ook voor Lindhout's moeder was er een attentie. ning' uit Vogelwaarde brengt morgen, vrijdag. 9 en zaterdag 10 december een opvoering van het blijspel 'De Wonderdokter' in het dorpscentrum in Vogelwaarde. Het, door de toneel vereniging uit Vogelwaarde zelf be werkte stuk speelt in de jaren '50 in de omgeving van Boschkapelle en wordt gespeeld in dialect. De opvoering be- •gint zowel vrijdag als zaterdag om 20.00 uur. West-Zeeuws-Vlaamse CPB houdt kerstvergadering SCHOONDIJKE De afdeling West- Zeeuwsch-Vlaanderen van de Christe lijke Plattelandsvrouwen (CPB) houdt woensdag 14 december de kerstvergadering in zaal Wijffels te Schoondijke Medewerking verleent de gospelgroep Mehalim uit Groede. Enkele leden van de CPB verzorgen de kerstliturgie en de presidente neemt de meditatie voor haar reke ning Mevrouw A Vergouwe-Verduijn bespeelt het orgel De kerstvergade ring begint om 20 uur Kerstmiddag voor bejaarden in Kloosterzande Burgemeester mr M. Somers van Honlenisse speldde de heer Th. Vereecken de koninklijke onderscheiding op. HULST Hoofdingeland Th. Vereecken (70) van het waterschap Hulster Ambacht is woensdagmiddag koninklijk onderscheiden met de gouden eremedaille in de orde van Oranje-Nassau. Burgemeester mr. M. Somers van Hontenisse, de woonplaats van Vereec ken, speldde hem tijdens de vergadering van hel waterschap in het Huteter gemeenschapscentrum Den Dullaert dc versierselen op. Vereecken heeft in het waterschapsbestel zijn sporen meer dan verdiend, zo onderstreepte ook dijkgraaf K J. A. baron Collot d'Escury. Ruim 36 jaar maakte hij deel uit van waterschapsbesturen: aanvankelijk dat van de Kleine Cabronpolder (hij was er onder meer dijkgraaf) en de laatste nee-entien jaar bij het Hulster Ambacht, Vereecken maakte er woensdag zijn laatste vergadering mee in verband met de leeftijdsgrens van 70 jaar Maar burgemeester Somers wees ook op hét feit dat Vereecken zich verdienstelijk heeft gemaakt op het maatschappelijk vlak. Hij is een enthousiast wielren- liefhebber. maakte jaren deel uit van het wielercomité Vogelwaarde, bekleedde functies in de parochieraad van Stoppeldijk en had dertien jaar lang zitting in de raad van de voormalige gemeente Vogelwaarde. Somers. „Een man op wie men nooit vergeefs een beroep deed en die altijd bereid was zijn schouders onder het werk te zetten" GEBIED IN OUDE STAAT TERUG BRENGEN' OOSTBURG I)c gemeente Oost- burg wil een nieuwe illegale grond- storting in het beschermde 'Grootc juur dersvereniging komt niet van de nd in Terneuzen KLOOSTERZANDE - Het Open Be- jaardenwerk in Kloosterzande houdt Gat' ongedaan maken. Landbouwer woensdag en donderdag 14 en 15 D. uit Oostburg heeft een grasland december in samenwerking met de aan de Kaas- en Broodsedijk 'ver- bejaardenbond een kerstmiddag voor breed' met zand uit een slootafgra- ouderen. Dat gebeurt in Hotel van ving in de buurt. Daarmee is het Leuven in Kloosterzande. Er is een weiland zo'n drie meter breder ge- kersttoespraak. samenzang en een worden. Tegen enkele eerdere, kleine uitvoering van hel bejaardenkoor be- illegale opgrondingen wilde de ge- geleid met klarinetspel Tot slot kun- meente niet optreden, maar in dit nen de bejaarden gezamenlijk de geval gebeurt dal wel. Wethouder A. TERNEUZEN B en w hun plaats en de verka- gebreid bezig met het maaltijd gebruiken Beide kerstvie- de Feijter heeft al een eerste gesprek welzijnspakket' Op de nnëen beginnen om 14.00 uur. met de eigenaar van de grond achter agenda staan het jaar- an het exploitatieplan In de nieuwe opzet ko- programma '84 van het sociaal-cultureel werk (Terneuzen ontvangt ruim 304.000,- minder aan rijksbijdragen maar wil desastreuze kortin- trekkelijker maken. Het de huizen is ruimte voor gen opvangen via een plan - dat volgende (eigen) parkeerruimte, eenmalig noodfonds van week donderdag in de zodat een aantal par- bijna 67.000.-), subsi gemeenteraad komt - is keerterreintjes in deze dies voor emancipatie- buurt kan vervallen en activiteiten en de officiè- van Terneuzen willen velmg niet verkocht via een herverkaveling kunnen worden Oude vaart-Noord het scheppen van andere woning en men in Oudevaart- m- Noord vrijstaande een gezinshuizen en/of wo- typen bouwen in dit ningen van het type deel van de stad aan- twee-onden-één-kap. Bij opgesteld in samenwer king met vier Terneu- zensc projectontwikke- beschikbaar is voor de laars. bouw van woningen De terreinen, waar het mes in zal worden gezet, B en w stellen de raad waren oorspronkelijk voor om de oorspronke- er 1000 vierkante meter le erkenning van het project Mensen zonder werk. dat. als het aan b en w ligt. wordt opgeno men in het sociaal-cul- r.j.. ,uu. wu ov tureel plan voor de jaren rn».7, ."'I j De _P°£n5en om in* bestemd voor rijtjesVvo- lijke grondprijs (afge- 1982 tot 1985. ""j Stemd op rijtjeswonin- De Woningbouwvereni- de Wogingbouwvereni- gen) van 127.15 per ging Terneuzen tenslot- ging Terneuzen heeft vierkante meter inclu- te vraagt financiële me- sief BTW te handhaven, dewerking voor het ver onder-één-kap, die door lerneuzen tot de oprichting van een ningen In overleg met iuurdersbelangenvereniging te ko nen. zijn op niets uitgelopen. Het dc bedoeling dat de reeds be- heTcollegë b~esïo'ten om slaande bewonerscommissies samen die reservering te iaten uist zouden maken wanneer vervallen In het herver- oepaalde misstanden in de huursec- kavelingsgebied liggen tor zouden moeten worden aange- voorts stukken grond lakt, Na drie vergaderingen was de Voor de bouw van hui- ielangstelling echter zodanig terug- zen van het type twee- (elopeii, dat de initiatiefnemers de moed in de schoenen zonk. Eén van hen. mevrouw A. M. Oskam ■Er is blijkbaar geen interesse meer. ,a die derde vergadering is er geen ontact meer geweest met de bewo- tërscommlssies Het is een soort laks- ieid De mensen weten weinig over de Üngen die belangrijk voor hen zijn. 5e belangenvereniging had doelge- Ichte informatie kunnen geven over illes wat met wonen te maken heeft In de eerste vergadering werd al dui dlik dat de bewonerscommissies Jang waren om hun identiteit te ver lenen, zodat in de tweede bijeen komst werd besloten om te volstaan net onderling contact tc houden. Ook verden er concept-doelstellingen ge- Waakt, waarin de huurdervereniging als een overkoepelend orgaan werd leschouwd. Naar de derde vergade- ng. waarin een ambtenaar van het Wmsterie van volkshuisvesting voor- Ichting kwam geven over een aantal aken. hadden nog maar enkele bewo- e'^commissies een vertegenwoordi gt gestuurd, fevroui Dat kan een extra sti- beteren van woningen mulans betekenen om in dit deel van Terneuzen bouwactiviteiten starten, verwachten De raadsleden houden raadsvergadering zich volgende week uit- gint om 19.30 in de Guido Gezelle- en Bellamystraat en de bouw van 27 huizen in het plan Westkant I. De be- OOSTBURG - De gemeente Oost burg gaat praten met aannemings bedrijf LAB in Sluis over de toe passingsmogelijkheden van zonne- energie. Dat gebeurt naar aanlei ding van kritiek van LAB op de Oostburgse energienota. Daarin wordt zonne-energie voor de verwarming van het zwembad in Breskens en sporthal-bad 'Veer- hoek' in Oostburg van de hand gewezen, omdat het niet genoeg besparingen oplevert. LAB stelde in een brief aan de gemeente vast dat de nota is gebaseerd op verouderde gegevens. De commissie openbare werken besloot woensdagmorgen in te gaan op de uitnodiging eens te komen praten by LAB over de nieuwste technische ontwikkelin gen. PvdA'er J. Wielakker had daar op aangedrongen. „Vooral de tech nische ontwikkelingen van het laat ste jaar hebben blijkbaar tot een doorbraak geleid", zei hij en pleitte voor het vergaren van nieuwe gege vens „In hoeverre de cijfers in de energienota nu nog opgaan is zeer onduidelijk", vond hij. D&T-commissielid D. Buysse zag een geheel andere mogelijkheid om te besparen op de energierekenin gen van het Breskense zwembad en de Oostburgse sporthal. „Géén de rug. „We willen dit zo mogelijk in gaf Spijkerboer volmondig toe. „Die der minne regelen", zei burgemeester grond moet daar weer weg". C'. Spijkerboer woensdagmorgen tij- Het college heeft persoonlijk een kijk- dens de vergadering van de commis- je genomen om zich van de overtfe- sie planologie. Maar hij liet er geen ding op de hoogte le stellen. Een twijfel over bestaan dat er desnoods probleem volgens de commissievoor- met politiedwang ingegrepen wordt zitter is dat de eigenaar van de grond als het overleg niets oplevert. zegt dat de provinciale waterstaat toestemming heeft gegeven de grond „Dit is al het tweede geval in erg korte uit een slootafgraving op het "be rijd". stelde PvdA-er J Wielakker schermde' terrein te storten Maar of vast ..In dit geval is duidelijk gepro-. de boer of de provinciale rijkswater- beerd het weiland met een strook van staat voor de kosten moet opdraaien drie, vier meter te verbreden' is voor de gemeente feitelijk van geen „Dit is ihderdaad niet aanvaardbaar", belang. „Het Groote Gat' is een beschermd natuurgebied aan de rand van Oost burg In het bestemmingsplan 'bui tengebied' zijn grondverplaatsingen in landschappelijk waardevolle gebie den verboden. In het recente verleden zijn echter verscheidene overtredingen geconsta teerd In de meeste gevallen waren ze zo onbetekenend dat het college van b. en w. besloot niet in te grijpen Dat was vorige maand voor de PvdA- leden in de commissie planologie aan leiding om hard aan de bel te trekken. energie is óók een alternatief', meende hij. „Het verlagen van de watertemperatuur zal geweldig veel protesten opleveren", waarschuwde burgemeester C Spijkerboer hem. De Voorzitter kreeg de commissiele den op één lijn met de toezegging dat er een gesprek met LAB over zonne-energie op touw gezet wordt en dat daarnaast andere 'objec tieve' deskundigen geraadpleegd zullen worden Daarbij worden op verzoek van PvdA-eommissielid C van de Ree-Slabbekoorn ook de mogelijkheden van windenergie be studeerd. Daarna buigt de commis sie zich opnieuw over de materie. Controle De controle op de naleving van het verbod verloopt volgens Spijkerboer uitstekend. „De rijkspolitie is uitge breid voorgelicht", zei hij. „Ook amb tenaren van bouw- en woningtoe zicht zijn hiermee belast. Dat is nog eens aangescherpt na het vorige inci dent". 'Tips' over illegale grondverplaatsin gen in het. beschermde' buitengebied bereiken het gemeentebestuur ook via natuurbeschermers. Oostburg werd enkele weken geleden door het Coordmaiieorgaan op de hoogte ge bracht van de laatste illegale grond verplaatsing. Spijkerboer „Er hoeft met dat te gebeuren of ze hebben het gezien Ik heb de indruk dat ze 24 uur per dag in het natuurgebied rondrij den HULST B. en w. van Hulst willen dagelijks bestuur van de Reinaert- Wat het maatschappelijk werk aan- toepassen, dan heeft dat gevolgen werk omkomt met aan de bezuinigin- het Centrum voor Maatschappelijke stad de gemeentelijke subsidies aan gaat. geeft het college er de voorkeur voor het personeelsbestand. „Zonder gen Volgens b en w moet deze Dienstverlening in het Land van verenigingen en instellingen met 5 aan om er in nauw overleg met het diepgaande belangenafweging achten instelling in staat zijn om met een Hulst zoveel mogelijk ontzien hij hun procent verminderen. De maatregel is stichtingsbestuur naar te streven vrij een dergelijke maatregel onge- gemeentelijke subsidie van bijna bezuinigingsplannen voor volgend een gevolg van bezuinigingen van „dat de activiteiten op een verant- wenst", schrijven b. en w. Wél zal de 357.000,- een sluitende begroting te jaar. 'Den Haag woorde wijze kunnen worden voort- maatschappelijke dienstverlening presenteren. Volgens het college bestaat er zoveel Als de raad 22 december, wanneer de gezet binnen de financiële mogelijk- worden betrokken bij de heroverwe- Oskam heeft nu geen zin onzekerheid over de voornemens van begroting en het welzijnsprogramma heden van de gemeente". Daarbij ging van het subsidiebeleid in de loop Overigens wordt in dc notitie de leer om door te gaan Bovendien eelt de bewonersvereniging Zuid Ich statutair opgeheven. „We hadden zin heeft om door te werken aan een ke Dienstverlening en de gemeen- isters) auwelijks leden Ik ben het moe om subsidiegrondslag voor '84. schapscentra Den Dullaert in Hulst naris. eEen de bierkaai te vechten. Straks Dit blijkt uit een reactie van b. en w en De Kauter ln Nieuw-Namen (om de b|! de huurverhoging wordt er weer op een aantal bezwaarschriften tegen belangrijkste instellingen te noemen) Vprfintwnnrdp WÜ7P [eschreeuwd. Als de bewoners zelf het het ontwerp-welzijnsprogramma voor aan het snoeimes van b. en w. ontko- rVUUf 11 c WlJiX Wtlatief nemen, help ik weer mee. volgend jaar. Zoals bekend wil het men. Zou Hulst een korting van 5 procent toar niet in m'n eentje". - het rijk met betrekking tot het finan- worden vastgesteld, akkoord gaat zul- wordt uitgegaan van een personeels- van 1984. De stichting kan vooralsnog PvdA-afdeling Hulst Hontenisse, die eieren van deze sector, dat het geen len het Centrum voor Maatschappelij- formatie van 7,5:6,5 medewerkers- echter rekenen op een bijdrage van zich bezorgd toonde over de dreigen- een leidinggevend functio- 408.000.- en zit daarmee iets boven de subsidievermindering en aan- de nullijn van het lopende jaar. drong op een zorgvuldige afweging. Diezelfde gedragslijn wil het college een 'inhoudelijke discussie' in het hanteren voor de gemeenschapscen- vooruitzicht gesteld als volgend jaar tra Den Dullaert en De Kauter De de heroverweging van het subsidie- Stichting Gecoördineerd Bejaarden- beleid aan de orde komt. Burgemeester Spijkerboer

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 29