>ok Nederlandse bossen loor zure regen bedreigd VELOTYPE nieuwe manier van machineschrijven Arbeidstijdverkorting van 10 pet levert ruwweg 1500 banen op mm 'Vertrouwelijk beraad' over zaak Lockefeer BIOLOOG VAN DER VEEN IN GOES: Boetes van ƒ250 wegens illegaal Gisella Bergman benoemd in Concertgebouworkest ONDERDAG 8 DECEMBER 1983 vn ar^iW, 15 tfDENBURG De commissaris van de koningin in Zeeland, dr C'. heelt woensdagavond in allerijl een 'vertrouwelijk beraad' gehad let'enkele gesprekspartners' over de affaire-Lockefeer. Zijn woordvoerder, de Ru, wilde niet meedelen wie er aan het gesprek hebben Bijgenomen. Evenmin werd iets over de inhoud van de beraadslagingen end gemaakt. jet beraad werd pas woensdag tegen het einde van de middag aangekondigd. van bespreking was ongetwijfeld het rapport van de rijksrecherche _r de gedragingen van de Aardenburgse burgemeester in een bistro in jsterland kerkje. Binnen enkele dagen heeft de commissaris daarover een _rrek met minister K Rietkerk van Binnenlandse Zaken in woordvoerder van het ministerie verklaarde woensdag dat er nog geen n voor die ontmoeting is vastgesteld. Het is niet duidelijk of de Aardenburgse burgemeester woensdagavond bij het 'vertrouwelijk beraad' in de werkkamer van commissaris Boertien in Middel burg was betrokken. ,,Ik weet niets", zei hij woensdagmiddag in een reactie op de samenkomst van 'gesprekspartners' bij de commissaris Verder wilde hij zich niet over de zaak uitlaten, maar liet wel duidelijk doorschemeren dat hij nog niet officieel op de hoogte is gebracht van de inhoud van het rapport „Ik heb niets gezien", zei hij daarover. Lockefeer zei te verwachten dat hij op korte termijn een gesprek zal hebben met commissans Boertien over zijn omstreden 'uitstapje' in Waterlandkerkje Het is overigens nog maar de vraag of het rapport van de rijksrecherche eventueel gedeeltelijk openbaar gemaakt zal worden. Volgens kabinetschef De Ru berust die uitlating op een misverstand. Wél zullen de concrete standpunten van de minister en de commissaris van de koningin over de zaak na overleg openbaar worden gemaakt. lES Het gaat zeer slecht met het Nederlandse bos. De situatie is te vergelijken met ievan een zinkend schip. Alle dappere en dure pogingen om het bosareaal te vergroten en te [erbeteren zijn op voorhand tot mislukken gedoemd, wanneer het probleem van de igenaamde zure regen niet snel en drastisch (nationaal zowel als internationaal) wordt igepakt. Daarbij gaat het er vooral om de uitworp van zwaveldioxyde (S02) en andere ichtverontreinigende stoffen ingrijpend te verminderen. Dit bleek uit het betoog dat dr H. ander Veen, bioloog en medewerker van het instituut voor milieuvraagstukken van de vrije Diversiteit te Amsterdam, woensdag hield tijdens een vergadering van de vereniging tot fcehoud van natuurmonumenten, district Zeeland, te Goes. der Veen beklemtoonde dat de njkste noemde houtproduktie. open- „Het beheer zal er wel op moeten derlandse bossen er met name op luchtrecreatie. natuurbehoud en kwa- worden afgestemd en daarbij moet armere gronden verkommerd bij- liteit van het landschap Feenstra gestreefd worden naar een bosareaal ian. Hij stelde dat daarvoor diverse maakte duidelijk, dat het overgrote met zo ruim mogelijke gebruiksmoge- zaken worden gegeven. Hijzelf zag deel van de bossen in Nederland jong lijkheden. Het bos moet niet afge- dezure regen dé grote boosdoener, is. Zeker in Zeeland is dat het geval: ■en aanzien van de bedreiging van de oudste delen in de houtvesterij re regen in West-Europa is het de Westerschouwen zijn net zestig jaar erhoogste tijd dat de regeringen en dat is voor bos niet oud, zo betoog- ar wat aan doen", aldus Van der de Feenstra. T_. - Al? lint niet frehenrt rtsn trnnt HU ,en 00k Van der Veen deed dat| ten „Als dat niet gebeurt dan gaat De houtvester achtte het gewenst dat wees erop dat de eigen houtproduktie lbos er onherroepelijk aan en hou- de huldige bossen zich kunnen ont- P B P n wp «leent? Irnle upnienen mier tot oudere boslevensge- van de houtproduktie in eigen land zinvol perspectief. Voor wat betreft de houtvesterij Zeeland gaf hij als voor beeld: „De verwezenlijking van fraaie bossen is een kwestie van vele, vele jaren. We proberen het bos te laten groeien en het gezond en stabiel te houden. In Westerschouwen zijn we voorzichtig begonnen met de omvor ming van naald-in loofhout en met natuurlijke verjonging". Tijdens de themabijeenkomst in Goes gaf tenslotte ook ir L. Kop. stafmede werker van de vereniging tot behoud van natuurmonumenten, een visie op het toekomstige bosbeheer stemd worden op één bepaalde fuhe- tie", zei Feenstra. Perspectief we slechts kale gebieden over" wikkelen erop dat de eigen houtproduktie van Nederland laag is. in vergelijking tot de grote hoeveelheid die moet KANTONRECHTER mrnwicii wi uuutic LUI Ut KI O Mi IlUCVeCUlClU U1C II1UCL I^hfvp^rfnimeenschappen Hij beklemtoonde dat worden ingevoerd Als zodanig zag de nnl!MfT iJiccntl ^luchtverontreinigende stoffen de zoiels wel een zaak van lange adem is. Zeeuwse houtvester in uitbreiding pSllïl^ VlSSGIl bosdeskundige. die zijn inleiding Bid vanuit de visie van de stichting bosbeheer, hield een pleidooi i grotere natuurlijke ontwik- ling van het bos. Aan de hand van irbeelden uit onder meer Duitsland Polen gaf hij aan dat de waarden het bos daardoor in diverse op- iten groter worden Van der Veen ld het vanzelfsprekend dat dan ook de terugkeer van dieren (zoals f en lynx) de nodige aandacht dt besteed, omdat zulks onderdeel an een natuurlijke ontwikkeling. mg der Veens betoog spoorde op ■se onderdelen niet met dat van H. Feenstra. houtvester van ltsbosbeheer in Zeeland. Die k zich meer uit voor een bosont- celing waarbij aan verschillende icties zoveel mogelijk tegelijk recht rdt gedaan, waarbij hij als belang- lm 'Gehandicapten verkeer' in Goes S - De Zeeuwse Stichting voor validatie, het Goese Activiteiten- itrum en de werkgroep Toeganke- iieidsbevordering in Goes laten jd.:.' december de film 'Samen weg; gehandicapte mensen in het keer' zien. De voorstelling begint niddags om half drie in het Activi- tencentrum aan de Valckeslotlaan in Goes. Na de voorstelling kan rden gediscussieerd. L onze samenleving wordt niet al- voldoende rekening gehouden t de problemen, die gehandicapte nsen in het verkeer dagelijks on- vinden. Oplossing van deze proble- - hoeft niet. zoals velen denken, ur te zijn. Een betere organisatie 1 het leven van gehandicapte ver- irsdeelnemers sterk vergemakke- schrijven de organisatoren in de nodiging. Gisella Bergman. MIDDELBURG - Na een vergelij kend proefspel is de altvioliste Gisella Bergman (28) benoemd tot lid van het Concertgebouworkest te Amsterdam. Giselle Bergman, thans lid van het Residentie-Or kest in Den Haag. is sinds 1975 docente aan de Zeeuwse muziek school. Aan deze instelling kreeg zij haar eerste muziekopleiding bij de altis- te Erika Marx-Szigeti. Haar vakop leiding volgde zij aan het Brabants Conservatorium bij Erwin Schiffer. In juni jl behaalde zij aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel als eerste Nederlandse alt violiste met hoge onderscheiding het Diplome Sypéneur MIDDELBURG - Tijdens de zitting van de kantonrechter in Middelburg moesten J. P. B. uit Kruiningen en A. M. M. van G. uit Kloosterzande zich woensdag verantwoorden voor ille gaal palingvissen in de Sloekreek. B. had wel een visakte, maar dat gaf hem nog geen recht in dat water te vissen, omdat het aan een ander was verhuurd. Van G. had geen enkel papier dat hem toestemming gaf om te vissen. Op het moment dat zij betrapt werden hadden ze met de aalzegen al acht palingen gevangen. Het proces verbaal stelde dal op die manier geruisloos veel vis gestroopt kan worden, temeer daar het op een erg afgelegen plaats gebeurde. De officier, mevrouw F. M le Cocq d'Armandville-Begheyn, eiste tegen B. verbeurd verklaring van het net en tegen Van G. een boete van 250 gulden. Toen mrxVerhoeven kantonrechter mr B. Verhoeven hoorde dat een aal zegen ongeveer 13U0 gulden kost, be sloot hij het net toch aan B. terug te geven Hij veroordeelde beide man nen tot 250 gulden boete. Alleen de in beslag genomen paling werd verbeurd verklaard. chuttevaer in erneuzen houdt larvergadering RNEüZEN De afdeling Terneu- i van de Koninklijke Schippers- reniging Schuttevaer houdt don- dag 29 december de jaarvergade- g in café De Vriendschap, eretaris en hoofdbestuurslid W. G Meijer gaat in een causerie in op iele actuele nautische zaken, rts staat er een bestuursverkie- op de agenda. japvergadering begint om 19.30 dag 30 december is de jaarlijkse stavond van Schuttevaer Terneu- ,in het Zuidlandtheater. Bezoekers welkom vanaf 19.30 uur. TERNEUZEN Het team van de gemeentepolitie uit Middelburg werd gisteren met 228 punten win naar van de schietwedstrijden om de beker van de commissaris der konin gin. Deze zeventiende competitie speelde zich af op de schietbaan van de Terncuzense gemeentepolitie. Acht groepen van rijks- en gemeente politiekorpsen uit heel Zeeland de den mee. Terneuzen zelf werk twee de. Burgemeester C. Ockeloen van Ter- neuzen en korpschef C. O. Hlndriks van de gemeentepolitie openden gis terenmorgen om half tien met ieder vijf schoten het vuur en daarmee de wedstrijden. Vervolgens haalden veer tig politiemensen de trekker over. De kamp tussen de acht groepen duurde, met slechts één korte onder breking. tot half vier 's middags Men schoot voornamelijk met het nieuwe dienstpistool 'Walther', de vervanger van de F N Commissaris van de koningin in Zeeland dr C Boertien overhandigde de wisselbeker aan de coach van het Middelburgse team. Hij, deelde ook de groepspnjzen uit aan de groep Middelburg, de groep Terneu zen en de groep Midden- en Noord- Zeeland. J. E. van Opdorp uit Terneuzen kwam als beste individuele schutter uit de strijd. Burgemeester Ockeloen had een beker voor hem. Ockeloen sprak de politiemannen lovend toe Schiet wedstrijden. zoals gisteren in Terneu zen gehouden, benadrukken volgens hem hoe verantwoordelijk men met wapens omgaat. De politie toonde zich als een groep goed opgeleide mensen, die een grote verantwoorde lijkheid dragen en die niet zomaar met een pistool de straat op worden gestuurd, aldus Ockeloen. Na afloop van de prijsuitreiking dronk men nog wat in de kantine van het politiebureau aan de Rosegracht. Dr Boertien verliet Terneuzen gisteren met twee flessen 400-jaar-stad-wijn onder de arm. Uitslag groepen: 1 gemeentepolitie Middel burg, 228 pnt; 2 gemeentepolitie Terneuzen, 223 pnt. 3 rijkspolitie Midden- en Noord- Zeeland, 223 pnt. 4 rijkspolitie te water, 220 pnt, 5 gemeentepolitie Vlisslngen, 215 pnt, 6 gemeentepolitie Goes. 209 pnt, 7 rijkspoli tie Zeeuwsch-Vlaanderen. 207 pnt, 8 rijks politie Verkeer 205 pnt. Zeehond in Oosterschelde gesignaleerd KORTGENE - De familie Klu- "en uit Kortgene heeft woens dagmiddag een zeehond gesig neerd bij de Zandkreek in de Josterschelde. De Kortgeense lamilie maakte een vistochtje net haar zeilboot. Toen ze voor jmter ging bij de Zandkreek look de zeehond op en zwom 'ervolgens enkele malen om de •oot van de familie Kluwen Yvonne Polman achter de Velotype. Op de achtergrond cursisten die nog maar pas zijn begonnen met het ontrafelen van de geheimen van de nieuwe schrijfmachine. Istaat in dit geval voor de uitzendkracht die zonder inwerkperiode in staat is om de tegenwoordig, vaak zeer geavanceerde, kantoorappara tuur te bedienen. Dat wordt mogelijk gemaakt door een Nederlandse vinding, de Velotype. Een schrijfmachine die. zo zegt Special Systems Industry bv in Rijswijk, het traditionele QU'ERTY-toestenbord onge twijfeld zal verdringen. De nieuwe vinding werd gepresenteerd tijdens de Kantoorinnovatiebeurs in de RAI. Dat gebeurde door, onder anderen. Yvonnp Polman uit Vlissingen. Sinds die tijd reist zij met enige regelmaat door Nederland om voor SSI de mogelijkheden van de Velotype te demonstreren. De 20-jarige Vlissingse kwam bij ervoor dat de letters in de juiste toeval in aanraking met de Veloty- volgorde verschijnen. Het linker- pe. Zij klopte aan bij mevrouw J. veld is voor de beginmedeklinkers, Rijkse die in Vlissingen een oplei- het rechterveld voor de eindme- dingsinstituut voor machineschrij- deklinkers van een woord. Het mid- ven leidt, De bedoeling van Yvonne denveld, voor beide handen bereik- was om haar typvaardigheid op een baar, bevat de klinkers, zodanig hoog peil te brengen dat zij kon meedoen aan de jaarlijkse wed strijden. Zover is het nooit geko men maar snel is ze inmiddels wel Het Velotypetoetsenbord maakt ren ook lijkt, het blijkt een voudig om het gebruik van de het namelijk mogelijk drie keer zo Velotype eigen te maken. „Een op- snel te typen als op een conventio nele machine haalbaar is. Meer dan 900 aanslagen per minuut is de snelheid die een ervaren Velotypis- t(e) kan bereiken. De wereldkam pioen machineschrijven haalde in 1981 683 aanslagen per minuut op een conventionele machine. Dat ligt nog onder het niveau van de spreek- snelheid. En daarin ligt de kracht van de Velotype. zo legt mevrouw Puck Schotborgh van SSI uit: deze machine is het bijvoorbeeld mogelijk notulen direct, nog tijdens de vergadering, uit te werken". De Velotype is een Nederlandse vinding. Het apparaat werd ontwik keld door de heren M den Outer (83) uit Nunspeet en N. Berkelmans (65) uit Apeldoorn. Tientallen jaren van onderzoek gingen daaraan vooraf. Het wachten was echter op de ont wikkeling van de elektronica, zodat het al geruime tijd gereed zijnde concept-apparaat teruggebracht kon worden tot een handzame om vang. De werking berust op wat de ont werpers noemen 'de kleinste een heid van informatie in de taal', de lettergreep. Anders dan bij de con ventionele schrijfmachine worden de woorden niet opgebouwd uit afzonderlijke letters, maar verschij nen hele lettergrepen tegelijk op het scherm. Als met een typemachine wordt gewerkt, moet de schrijver de letters rangschikken De Velotype ordent de aangeslagen lettergrepen zelf. De toetsen, die zodanig zijn gerang schikt op het vllndervormi- ge bord dat alle toetsen bereikbaar zijn zonder de handen te verplaat sen, zijn in drie groepen verdeeld. Het linker- en rechterveld zijn el- kaars spiegelbeeld en bevatten de medeklinkers- Merkwaardig daarbij is, dat niet alle medeklinkers er op voorkomen. Sommige worden ge vormd door een combinatie van toetsen. Alle toetsen Worden tege lijkertijd ingedrukt, een voorgepro grammeerde microprocessor zorgt leiding duurt maar ongeveer een maand en al na de eerste lessen is er zichtbaar resultaat", aldus me vrouw Schotborgh. Na ongeveer vijftig oefenuren kan de typist een snelheid ontwikkelen van onge veer 200 tekens per minuut. Bij het conventionele machineschrijven wordt die snelheid pas gehaald na een uur of 200 onverdroten oefenen. De Velotypist zit al na ongeveer zeventig uur op het niveau van een, zoals SSI zelf zegt, 'gemiddelde secretaresse met jarenlange erva ring'. Een ander groot voordeel - en dat is waar het uitzendbureau uit de inlei ding op wijst - is het feit dat de Velotype kan worden aangesloten op elke willekeurige wordprocessor Uitzendkrachten die weten om te gaan met de Velotype hoeven dus niet meer veel tijd te besteden aan het leren kennen van de bij het bedrijf in gebruik zijnde appara tuur, maar kan het (meegebrachtei toetsenbord op de aanwezige appa ratuur aansluiten en aan de slag gaan De eerste zorg is volgens mevrouw Schotborgh nu voldoende mensen op te leiden, zodat als de Velotype eenmaal volop in omloop is. er ook mee gewerkt kan worden. In januari gaat in Vlissingen een cursus van start Mevrouw Rijkse van de oplei ding werd twee jaar geleden al benaderd. Zij leerde de kunst op een namaaktoetsenbord, omdat toen nog onvoldoende 'echte' exempla ren beschikbaar waren. Yvonne Polman maakte zich de bedreven heid eigen met behulp van het prototype, omvangrijker dan het apparaat zoals dat er uiteindelijk uit zou gaan zien en dat nog niet was voorzien van lettertekens op de toetsen Inmiddels haalt Yvonne ruim 730 aanslagen per minuut. Elke dag oefent zij bij het instituut van mevrouw Rijkse aan de Verkyul Quakkelaarstraat een uurtje om dat aantal nog op te voeren. Mis schien leidt de door haar verkregen vaardigheid op de Velotype straks tot een baan, ergens in de buurt van Vlissingen. Ze kan nu zo aan de slag bij SSI in Rijswijk, zo blijkt uit de woorden van mevrouw Schotborgh. Maar daar voelt Yvon ne niet veel voor. „Uit Vlissingen weggaan doe ik nooit", zegt ze, „Misschien naar Oost-Souburg, maar verder niet". Hans Verbeek De nieuwe schrijfmachine met het vlindervormige toetsenbord. ONDERZOEK VAN EU: VLISSINGEN - Een arbeidstijdver korting van tien procent op de Zeeuwse arbeidsmarkt levert ruw weg zo'n 1500 banen op. Deze - zeer voorzichtige - conclusie trekt het Economisch Technologisch Instituut (ETI) voor Zeeland op basis van een onderzoek, dat het ETI bij 24 Zeeuw se bedrijven heeft verricht. Volgens het ETI mag geen absolute waarde toegekend worden aan die conclusie. Daarvoor is het onderzoek - uitge voerd in opdracht van de Zeeuwse Raad voor de Arbeidsmarkt - niet representatief genoeg. Hoewel het aantal banen, dat een werktijdverkorting van tien procent oplevert niet opzienbarend is, tekent het ETI er onmiddellijk bij aan, dat een vermindering van het aantal werklozen In Zqeland met 1500 'toch niet te verwaarlozen' is. In vijftig procent van de bij het onder zoek betrokken bedrijven verwacht de bedrijfsleiding een uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen na invoe ring van arbeidstijdverkorting De werknemers staat staan er nog scepti scher tegenover: nog niet de helft (tweeenveertig procent) gelooft dat arbeldstijave: Korting tot meer banen leidt. Uit het onderzoek is gebleken dat de betrokkenheid van de Zeeuwse bedrij ven bij het verschijnsel arbeidstijd verkorting niet zo groot is. Datzelfde geldt voor de werknemers. „De bedrij ven zijn er (nog) niet erg mee bezig De discussie op de bedrijfsvloer moet nog gevoerd worden", aldus het ETI. Het ETI-onderzoek komt maandag 12 december aan de orde in een vergade ring van de Zeeuwse Raad voor de Arbeidsmarkt. Die vergadering wordt in het Middelburgse stadhuis gehouden en begint om half drie.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 25