ij vliegramp Madrid >7 mensen gedood te PZC Saoedi-Arabië wil olieprijs minstens een jaar bevriezen t-. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT I Lelystad daagt Staat voor de rechter Bouterse haalt in rede op tv uit naar Nederland BESTELLEN BOTSEN OP STARTBAAN Levende Kerststal vandaag Later regen Van het westen uit toenemende bewol king. later op de dag gevolgd door regen Middagtemperatuur ongeveer zeven graden. Tot vrij krachtig, aan de kust en op het IJsselmeer lot hard toenemende wind. ;6e jaargang no. 288 inderdag 8 december 1983 Vandaag.... op pagina b m J. L De advertentierubriek over uitgaan. Meer informatie over adverteren 01184-15144, heer v. d Bulck. JelYSTAD (ANP) - Burgemeester en Wethouders van Lelystad zullen bij U rechtbank in Den Haag een civiele ocedure aanspannen tegen de Iaat der Nederlanden om zo 14 mil ten gulden te krijgen waar de plaats fecht op meent te hebben. t van het geding is de regeling voor zogenoemd 'ongewoon bevol kingsverloop' Deze betekent dat een gemeente een extra uitkering uit de landskas kan krijgen als de bevolking gedurende drie achtereenvolgende jaren sterk gegroeid is. Lelystad meent recht te hebben op die uitkering over de jaren 1977 tot en met 1979. Het rijk wil daar niet aan, omdat de stad in die tijd nog behoorde tot het openbaar lichaam Zuidelijke IJssei- meerpolders. Lelystad werd per 1 januari 1980 ge meente Door de hoge bijdrage in de bijstands kosten is Almelo in zulke grote finan ciële problemen geraakt, dat deze Twentse stad niet op eigen kracht uit de misère kan komen Daarom heeft de Almelose gemeente raad woensdag besloten het rijk om extra financiële hulp te vragen IADRID tVan ome correspondent) - Bij een botsing op de grond tussen twee Spaanse verkeersvliegtuigen op het Het ontbreken van grondradar, hoe- el fundamenteel, is niet de enige factor geweest die het ongeluk van ladridleense vliegveld Barajas zijn woensdag 97 mensen om het leven gekomen. Acht en gisteren in de hand heeft gewerkt, [ertig inzittenden overleefden de ramp, waaronder de bijna voltallige bemanning van de Het vliegveld van Barajas van Ma- ïoeing-727 van Iberia. Alle passagiers en de voltallige bemanning van een DC-9 van de drid staat bij de piloten eveneens in innenlandse maatschappij Aviaco vonden de dood. t :et ongeluk vond plaats om tien startbaan. Wellicht heelt dichte mist vanwege de ondoordringbare mist verse start en taxibanen, een euvel mSm niets abnormaals gevonden was. Pas waaraan ook andere vliegvelden na een tweede alarm slaagden de mank gaan. reddingsploegen er in de brandende linuten voor tien bij een zeer dichte de piloot van de DC-9 parten ge nist. Volgens het meteorologich rap- speeld, waardoor deze per abuis de van kort voor het moment van de startbaan kruiste, precies op het mo- ANDECHS - Inwoners van het Beierse dorp Andechs zijn weer begonnen met hun levende kerststal. Zoals ieder jaar brengen zij elke dag gedurende enkele uren met hun dieren het kerstgebeuren tot leven. Zelfs temperaturen onder het vriespunt vermogen niet de traditionele opvoe ringen te onderbreken. Amerika en Libanon Het conflict in Libanon is d< amp zou het zich ongeveer 300 meter ment dat de Ibveria-Boeing aan het wrakstukken van de twee verkeers vliegtuigen te lokaliseren. De vliegtuigbotsing van woensdag op adragen, ruim voldoende volgens de opstijgen was. ildende norm om op te mogen sty- en. Volgens ooggetuigen was het De meeste slachtoffers, van wie velen het Madrileense vliegveld Barajas cht op het moment van de botsing door de kracht van de botsing en de vertoont zeer veel gelijkenis met de —échter aanziénlijk minder en op som- explosie onherkenbaar verminkt zijn, grootste vliegramp uit de geschiede- e plaatsen beneden de 10 meter, zijn Spanjaarden. Onder de omgeko- nis van de burgerluchtvaart; de bot- Boeing-727 van Iberia, met 84 men inzittenden bevindt zich ook het smg tussen een Jumbo van de KLM jagiers en 9 bemanningsleden aan merendeel van een groep van 39 Ja- met een Jumbo van Pan American op ird met bestemming Rome. werd panse toeristen, die in Rome een trip het vliegveld Los Rodeos op het ei- ;ns de manoeuvre voor het opstij- door Europa hadden moeten begin- land Tenerife op een mistige middag verrast, doordat een ander vlieg- nen. Ook de Zuidafrikaanse pianist van 27 maart 1977 waarbij 585 mensen een DC-9 van de binnenlandse Marc Raubenheier, die in Santander het leven verloren. Een gelijkenis die itschappij Aviaco, de startbaan enkele pianoconcerten had moeten ste. Aangezien de Iberia-Boeing geven, kwam om het leven, een snelheid va 400 km bereikt had minder dan een kilometer verwij- rp was van het punt waar het 1 I'QClg onmiskenbaar vragen oproept over de veiligheid van de Spaanse vliegvel den reconstructie achteraf heeft wel itgewezen dat de piloot nog gepro- voordatde brandweer veld Barajas de brandende wrakken eerd heeft de DC-9 aan de rechter- wit te passeren en voortijdig het bereikte. Destel op te trekken. Met de linker- schijnlijk ook de reddingsploegen eugelboorde de Iberia-Boeing zich parten. De uitgerukte brandweer. AMSTERDAM (GPD) De Surinam- legerleider Desi Bouterse heeft •oensdagavond Nederland ervan be schuldigd via zijn militair apparaat Het belangrijkste punt van overeen- medewerking te hebben verleend aan komst tussen beide vliegrampen is vergaande plannen tot een invasie. In itel los van de grond had moeten Sommige overlevenden leverden na dat ze plaatsvonden in zeer dichte een tv- en radiotoespraak riep Bou- ïen, slaagde de piloot er niet m het ramp kritiek dat de reddingsac- mist, waardoor het visuele contact terse op tot nog grotere waakzaam- se opzet van deze gevaarlijke contra- zelf ontkent de Nederlandse nationali se vliegtuig te ontwijken ties te traag op gang gekomen waren, tussen de verkeerstorens en de vlieg- heid ten opzichte van alles wat maar revolutionaire acties. In dit verband is teit te hebben Zo duurde het meer dah tien minuten tuigen verbroken was. De doorslagge- wijst op een mogelijke invasie of de verregaande ondersteuning van het vlieg- vende factor bij beide ongelukken andere sabotagedaden. Volgens Bou- Nederland van deze misdadige plan- vormde het ontbreken van grondra- terse is uil een onderzoek dat is nen in schril contrast tot het voortdu- te verharding ..in de stellmgname van ingediend, op het moment van zijn de Nederlandse politiek ten aanzien arrestatie nog niet op de hoogte was van Suriname, ondanks de bewijzen van het feit dat hem de Nederlandse die met name in het afgelopen jaar nationaliteit was verleend De plaats zijn aangedragen voor de onjuistheid vervangend commandant van de mili- en de onoprechtheid ervan, des te taire politie, majoor Marcel Zeeuw, meer aanwijzingen zijn voor de groot- heeft medegedeeld dat Gobardhan De mist speelde waar- dar, waardoor de positiebepaling nog ingesteld tegen een tiental Surina- rende hypocriete pleiten van Neder- chter dwars in de brandstoftanks e vleugels van de DC-9 Aviaco. die oor de kracht van de botsing explo- eerde. Geen van de 37 passagiers, och de vijf bemanningsleden van de IC-9, die op weg was naar Santander, verleefde de ramp. Ondanks dat ook e Iberia-Boeing vlak na de botsing in rand vloog, wisten 38 inzittenden het randende toestel levend te verlaten. Menselijk falen Ie oorzaak van de tweede grote liegramp bij Madrid binnen tien agen is evenals het ongeluk van origc week zondag met de Colum- liaanse Jumbo, waarbij 181 mensen im het leven kwamen, is volgens de erste analyses toe te schrijven aan lenselijk falen. Vaststaat dat de Ibe- ia-Boeing van de verkeerstoren toe- temming had gekregen om op te tijgen. loals de Spaanse minister van ver- Enmrique Barion, woensdag tij- ens een persconferentie verklaarde, llent de schuld van de ramp waar- chijnlijk bij de piloot van de DC-9 'an Aviaca gezocht te worden. Deze weliswaar toestemming gekregen >m naar het startplatform te taxiën, naar via de speciaal daarvoor be- itemde baan die paralel loopt aan de gealarmeerd door vijf opeenvolgende explosies, keerde aanvankelijk on- verrichterzake naar de kazernes te rug, omdat bij een eerste inspectie aan de grond door de piloten alleen mers de afgelopen weken gebleken, land voor humaniteit, mensenrechten mogelijk was via radiocontact. In het dat er verregaande plannen zouden en voor democratie, wanneer het er- bijzonder bij ongunstige weersom- bestaan om in Suriname een invasie om gaat om de historische en contrac- standigheden zoals mist. blijkt het te plegen. tuele verplichtingen jegens ons volk ontbreken van grondradar van cru- Bouterse zei onder meer. dat de recen- en land te aanvaarden De recente ciaal belang te zijn. ALFONSIN PRESIDENT ARGENTINIË BUENOS AIRES (AFP) - Raul Alfonsin is woensdag officieel uitgeroepen tot 33e president van Argentienié. De procla matie geschiedde door de nieuwe wetgevende vergade ring waarvan de leden op 30 oktober waren gekozen. De leden van de Argentijnse eerste en tweede kamer be krachtigden de keuze door de 600 kiesmannen van wie er 336, dat wil zeggen 35 meer dan de absolute meerderheid, gekozen hadden voor de radi cale combinatie Alfonsin-Mar- tinez Het Peronistische kop pel Luder-Bittel kreeg 247 stemmen. Bij de verkiezingen op 30 okto ber behaalde de radicale partij 52 procent van de stemmen tegen de Peronistische partij 40. Alfonsin, een advocaat van 57 wiens mandaat een looptijd heeft van zes jaar. treedt zater dag officieel in functie. Vice- president Victor Martinez (59), die eveneens advocaat is, wordt voorzitter van de se naat. MADRID - De uitgebrande vliegtuigen op de startbaan aanwijzingen voor bijzondere agres sieve intenties van het Nederlands militair apparaat jegens Suriname voegen verdere elementen toe aan de omvangrijkheid, de complexiteit en het gevaar van de eerder aangehaalde invasieplannen jegens ons volk en zijn een bewijs te meer voor onze overtui ging dat het Nederland en diens tra wanten niet werkelijk gaat om meh- senrechten en democratie" De niet tevoren aangekondigde rede voering van Bouterse aan de voor avond van 8 december, de dag waarop vorig jaar 15 Surinamers door het bewind-Bouterse werden vermoord omdat zij coupplannen zouden heb ben, wordt in verband gebracht met geruchten in Paramaribo dat er don derdag 8 december protestdemon straties zouden zijn georganiseerd. De verharding ten opzichte van Neder land wordt eveneens in verband ge bracht met het bericht dat de twee weken geleden gearresteerde Surina mer Oemperkash Gobardhan. de Ne derlandse nationaliteit zou bezitten. De Nederlandse ambassade in Para maribo heeft tot nu toe tevergeefs getracht contact te krijgen met Go bardhan. Volgens de Nederlandse am bassadeur in Paramaribo, Hoekman, zou het mogelijk zijn dat Gobardhan. die in september 1981 een aanvraag voor de Nederlandse nationaliteit had i Van onze correspondent) de prijs wil verhogen. ,,Wij blijven bij Equador en Venezuela die eerder aan- GENEVE Saoedi-Arabië wil de onze eis tot prijsverhoging met 5 drongen op |§&Li.<vui >c.uugu<*, <ai«.i4 olieprijs ten minste tot 1985 niet doller per vat", aldus de Iraanse olie- daar nu van af. verhogen. Dat heeft de Saoedischc minister Ghazari Minder eensgezind is OPEC over de olieminister sjeik Yamani gisteren Teheran, zo dreigt hij. zal de olietoe- onderlinge verdeling van dit produk meegedeeld aan het begin van de voer ontregelen vanuit de Golf door tlevolume. Vooral Nigeria wil de eigen oliebehoefte en deze overproduktie. halfjaarlijkse vergadering van de Straat van Hormuz, wanneer wes- produktie drastisch verhogen Het waaraan ook andere OPEC-leden zich OPEC, de organisatie van dertien terse wapenleveranties aan aartsvij- land moet dringend meer olie verko- schuldig maken, veroorzaken sterke olie-exporterende landen, in Genève. and Irak, waarmee Iran vier jaar in pen om de toegenomen schulden af te schommelingen op de vrije markt Saoedi-Arabië wordt ervan beschul digd nog steeds enkele honderddui zenden vaten per dag te produceren boven het door OPEC toegewezen aantal van vijf miljoen. De slinkende Yamani. vertegenwoordiger van oorlog is, voortduren. „Wij kunnen de lossen. Om haar eis kracht bij te OPEC's grootste olieland, verwacht veilige doorvoer van olie naar het zetten, zou Nigeria zelfs gedreigd heb- dat wanneer de westerse economieën Westen alleen verzekeren zolang Irak ben OPEC de rug toe te keren verder aantrekken, de sterk afgeno- onze olie-installaties op het Kharg- Niettemin blijft Yamani optimistisch men vraag naar olie wel weer zal eiland met rust laat", aldus Ghazari. toenemen. Yamani's voornemen om Iran dringt als enige aan op prijsver- verstandige besluiten te nemen dan in de olieprijs, nu 29 dollar per vat, te hoging. De andere OPEC-leden willen maart" Toen verlaagde OPEC voor In Rotterdam bijvoorbeeld is de prijs van een vat gedaald tol écn dollar onder de OPEC-richtprijs. Door op nieuw te hameien op de gemaakte „Wij zijn nu in een betere positie om afspraak van 17.5 miljoen vaten per dag. met als richtprijs 29 dollar per at voor het hele kartel, hoopt OPEC bevriezen, gaat in tegen de wensen zowel de prijs als het totale produktie- het eerst in haar geschiedenis de prijs aan druk van binnen en buiten de van Iran, dat zowel de produktie als volume handhaven. Zelfs Indonesië, met 5 dollar per vat. organisatie het hoofd te bieden. Eenzijdig De Britse minister Heseltine vindt dat.de atoomfilmThe Day After een eenzijdig beeld geeft en wil dat de uitzending ervan wordt verboden. (PAGINA 3) Samenwerking Een uitbreiding van de samen werking tussen de verschillen de Zeeuwse ziekenhuizen is 'bittere noodzaak'. (PAGINA 11) Lbo-niveau Het rijk zal geen geld beschik baar stellen voor een avond school op lbo-niveau aan de Zeeuwse Dag- en Avondscho lengemeenschap. (PAGINA 13) Sparra(k) Sparta Rotterdam heeft het niet gered. De Rotterdammers verloren hel tweede duel tegen Spartak Moskou met 2-0 en zijn daarmee uit de Uefa-beker gewipt. (PAGINA 19) Radio en televisie: 2. Binnen- buitenland: 3 en 5. Financiën, economie: 4. Varia: 7 en 9. Provincie: 11, 13, 15 en 17. Sport: 19 en 21. .de afgelopen dagen op gevaarlijke wijze geësca leerd door een rechtstreekse confrontatie tussen Syrië en de Verenigde Staten. De Amerikanen, als 'vreaessoldaten' naar Beiroet ge komen. raken meer en meer betrok ken bij de oorlogshandelingen, die van Libanon een verscheurde natie hebben gemaakt Konden de beschie tingen van Amerikaanse militairen in Beiroet aanvankelijk nog als inciden ten worden beschouwd, sinds de moorddadige aanslag op het hoofd kwartier van de Amerikaanse mari niers zijn de VS partij in het conflict geworden De dood van de 239 mari niers heeft Washington duidelijk ge maakt, dat het heeft gefaald in de uitoefening van zijn rol als vredesbe waarder. Dat betekent het failliet van de Amerikaanse politiek ten opzichte van Libanon. Washington heeft zich verbonden met één van de partijen in het conflict, namelijk Israël, waardoor het al bij voorbaat het stempel kreeg opgedrukt van betrokkene. Die in druk is bevestigd tijdens de gesprek ken vorige week tussen president Ro nald Reagan en de Israëlische pre mier Sjamir. Met name Syrië verzet zich tegen de Amerikaans-Israëlische alliantie, die in de ogen van Damas cus slecht is voor de Arabische zaak. Eigenbelang van de Syriërs is het hoofdmotief om zich te verzetten te gen de politiek van Washington. Im mers. de Syriërs beschouwen Libanon op zijn minst als behorend tot hun invloedssfeer. Elke poging van de Amerikanen om de Syrische aanwe zigheid m Libanon te ondermijnen wordt gezien als een rechtstreekse aantasting van de Syrische belangen. De Amerikanen zijn verstrikt ge raakt in hun eigen politiek. Op provocaties van de kant van Syne en zijn bondgenoten in Libanon reageer de Washington door geweld met ge weld te beantwoorden. In het licht van de gebeurtenissen kan een derge lijke reactie als begrijpelijk worden gekwalificeerd, maar zij getuigt niet van politieke wijsheid. Waar de Ame rikanen de politieke en diplomatieke mogelijkheden ontbraken om een duurzame vrede in Libanon tot stand te brengen, hebben zij gekozen voor de militaire optie, die bij voorbaat tot mislukken is gedoemd. Het bombar deren van enkele Syrische stellingen is volstrekt onvoldoende om Damas cus het inzicht bij te brengen dat het zich uit Libanon moet terugtrekken. Slechts door middel van een gecoördi neerde militaire actie van grote om vang kunnen de Syriërs worden ge dwongen hun aanwezigheid in Liba non op te geven. Een dergelijke actie zou evenwel onmiskenbaar een nega tief effect hebben op de betrekkingen tussen de beide grootmachten, de V.S. en de Sowjet-Unie. Alleen al om die reden moet zij worden afgewezen. In feite hebben de Amerikanen voor een halfslachtige militaire oplossing geko zen, die geen permanent doel dient en die frustrerend werkt op de pogingen van de verdeelde Libanese samenle ving via onderhandelingen tot een voor alle partijen aanvaardbare sta tus quo te komen. Het Libanese probleem is zo com plex en er zijn zoveel partijen bij betrokken, dat één partij nimmer in staat zal zijn een pasklare oplossing te bieden. De Amerikanen hebben hun beperkte mogelijkheden onderschat. De samenwerking van Washington met Israèl heeft slechts tot gevolg gehad, dat de Amerikanen nu de eerste klappen opvangen Israël houdt zich redelijk afzijdig, voor zover dit land althans meent geen vergel dingsacties te moeten uitvoeren voor aanslagen op burger- en militaire doe len, zowel in als buiten Israèl. Israël verkeert in de weinig benijdenswaar dige positie mede-verantwoordelijk heid te dragen voor het Amerikaanse optreden in Libanon. Zo denken al thans de radicale Arabische landen er over Maar ook de gematigde Arabi sche landen als Saoedi-Arabië. Jorda nië en Egypte zien met toenemende bezorgdheid hoe de Amerikanen ver strikt raken in het Libanese wespen nest. Weliswaar kunnen de Amerika nen zich er op beroepen op uitnodi ging van de Libanese regering troepen te hebben gestuurd, maar datzelfde geldt voor Syrië, dat het valt niet te ontkennen als inter-Arabische vre desmacht de strijdende partijen in de Libanese burgeroorlog lange tijd op voortreffelijke wijze van elkaar ge scheiden heeft weten te houden. Dat Syrië na verloop van enkele jaren een geheel eigen politiek is gaan voeren met betrekking tot Libanon, mag voor Washington geen aanleiding zijn een militaire oplossing na te streven. Dat werkt niet Zoveel moet de Ameri kanen intussen toch duidelijk zijn, Dim Kamerlid Duinker overleden DEN HAAG (ANP) - Het PvdA-twee- de-kamerlid Dirk Duinker is woens dag op 49-jarige leeftijd in zijn woon plaats Lutjewinkel overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Duinker. die op 13 maart 1934 in I Velsen werd geboren, maakte - met een korte onderbreking - sinds 1977 deel uit van de tweede-kamerfractie van de PvdA Hij was specialist op het j gebied van volkshuisvesting en stads vernieuwing en was ook actief op het 1 terrein van binnenlands bestuur en milieu.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1