TOT 1 JANUAR11985 13.995/ Koop nü. begin paste betalen op1 april 1984 en rij een jaarlang volkomen rentevrij! 10 TOT 50% KORTING RIJ RENTEVRIJ MET SEAT! Een dag zonder krant ie een slag zonder stoot. rSlDlnlORl ONZE TROTS. UW RIJPLEZIER. FEESTELIJI MOOI. De Provinciale Zeeuwse Courant, uw krant, denaam zes 18 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 8 DECEMBERS RU RENTEVRIJ MODEHUIS Gemeente Zièrikzee Bestemmingsplan 'Platteweg' De burgemeester van Zierikzee brengt ter open bare kennis, dat Gedeputeerde Staten van Zee land bij hun besluit van 2 augustus 1983, 4e afdeling, bureau r.o.v.. nummer 1119 82 704 687, gedeeltelijk goedkeuring hebben verleend aan het door de raad der gemeente Zierikzee bij besluit van 21 juni 1982, nummer 28. vastgestelde bestemmingsplan 'Platteweg'. Goedkeuring is onthouden aan een aantal bepa lingen van de bij het bestemmingsplan behoren de voorschriften, aan een gedeelte van de bij het bestemmingsplan behorende plankaart. alsmede aan de bij de voorschriften behorende bijlagen. Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met het gedeeltelijk goedgekeurde bestemmingsplan met ingang van 9 december 1983 gedurende een maand op de gemeentesecretarie, afdeling alge mene zaken, voor een ieder ter inzage Gedurende deze termijn kunnen beroep instellen bij de Kroon a. diegenen die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten heb ben gewend; b. een ieder, die bezwaren heeft tegen de gedeel telijke onthouding van goedkeuring door Ge deputeerde Staten. De beroepschriften moeten worden gericht aan H. M de Koningin en kunnen worden ingediend bij de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State, Binnenhof 1 te 's-Gravenhage. Zierikzee. 8 december 1983 De burgemeester voornoemd, Th. H de Meester WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN KENNISGEVING VAN DE BESCHIKKING NAAR AANLEIDING VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer - gelet op de betreffende voorschriften van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne -maakt bekend dat hij op 25 november 1983 aan A. Nieuwen- huijzen te Vlake (gem Reimerswaal) een vergunning op grond van de Wet chemische afvalstoffen voor het bewaren en verwerken van afgewerkte olie op een ter rein gelegen aan de Reeweg 13 te Vlake (gem. Reimers- waal) heeft verleend. Aan de vergunning zijn voorschnften en beperkingen verbonden. De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage vanaf 9 december 1983 op de volgende plaat sen: 1in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuis vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Dok ter van der Stamstraat 2 (gebouw A. kamer 003) te Leidschendam op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uut. 2. ter secretarie van de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1te Kruinmgen op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur, alsmede op dinsdag van 17.30-20.30 uur Desgewenst kan na telefonische afspraak een monde- lige toelichting op de stukken worden verkregen bij de Directie Afvalstoffen en Schone Technologie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (tel. 070-209367, tst. 3025). Ingevolge artikel 44, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne kan tot 10 januari 1984 beroep worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs. c. degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22. tweede lid, of 28. eerste lid. onder c, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren heb ben ingebracht, d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs met in staat is geweest overeenkom stig artikel 20,21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder c. van de Wet algemene bepalingen milieu hygiëne bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling voor de Geschillen van Bestuur. Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage Overeenkomstig het gestelde in artikel 31, vierde lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen milieu- j hygiëne, kan, indien tegen de beschikking beroep wordt ingesteld, conform artikel 60a van de Wet op de Raad i van State een verzoek worden gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voor lopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de Geschillen I van Bestuur van de Raad van State De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat I verzoek is beslist, GEMEENTE WISSENKERKE De burgemeester van Wissenkerke maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de wet op de ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 28 november 1983 heeft besloten te verklaren dat wijzigingen zullen worden voorbereid van: a het bestemmingsplan 'Buitengebied' en wel voor een gedeelte van het perceel, kada straal bekend gemeente Wissenkerke, sectie A nr. 1678 en grenzende aan het recreatiecen trum 'de Schotsman'; b het bestemmingsplan 'Schotsman-Ruiter- plaat' voor een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Wissenkerke, sectie U. nr. 273 en gelegen aan de Havenweg te Kamperland. Genoemde besluiten liggen met ingang van 9 december 1983 ter gemeente-secretarie ter inza ge. Wissenkerke. 8 december 1983. De burgemeester voornoemd, P. Wisse cn Een gul gebaar van Seat: als u nü een auto koopt lijdt u - een jaar lang - volkomen rentevrij. Dankzij het nieuwe, gulle finaneierings-aanbod van Seat. Stel: u koopt een Seat Ronda GL van 15.395,- en na aftrek van de inruilwaarde van uw huidige auto blijft nog te betalen f 10.000,-. Dit bedrag kunt u voldoen in vier termijnen - volkomen rentevrij. Bovendien begint u pas met betalen op 1 april 1984: op die datum voldoet u een kwart van het bedrag, op 1 juli en 1 oktober voldoet u nogmaals een kwart en op 1 januari 1985 betaalt u de laatste 2.500,-. En al die tijd rijdt u in de gloednieuwe Seat van uw keuze zonder dat de Financiering u een cent heeft gekost (over gul gesproken!). En: ook al koopt u in 1983, uw auto kan desgewenst in januari 1981 worden geregistreerd. Het rentevrije finaneierings-aanbod van Seat Reken eens uit wat u daarmee bespaart. Dat is een snelle beslissing dubbel en dwars waard. Ga dus naar uw Seat-dealer - er is er altijd wel een dicht bij u in de buurt. Profiteer van het .gulle, rentevrije finaneierings-aanbod van Seat. Maar wacht niet te lang, dit aanbod is geldig tot 18 december aanstaande. OLÉ! MAAK KENNIS MET DE GULLE SEAT RONDA Ontdek 't: wat bij anderen extra's zijn, is bij de gulle Seat Ronda standaard. Welke Seat Ronda u ook kiest (de zuinige LE of L-versie, de luxueuze GL, de superluxueuze GLX of de sportieve SX) 5 deuren, 5 versnellingen, rem-bekrachtiging, slaap-1 stoelen en tapijt op de vloer behoren tot de standaard uitrusting. Er is al een Seat Ronda VANAF Het krediet gaat tot 75% van de aanschafprijs en heeft een maximum van 10.000,-. Mocht u dat .willen, dan kan Seat op elk gewenst moment het rentevrije fmancierings-aan-1 bod voor u omzetten in een andere voordelige regeling. Prijzen inklusief BTW. Af im-el porteur. Wijzigingen voorbehouden. 'I IMPORTEUR NI8HART CAR B.V. HEEMSTEDE TEL 023-339172. Bergen op Zoom Suijkerbuijk Automobielbedrijf B.V., Halstersewegl67, tel.: 01640-3 50 84» Terneuzen Auto bedrijf de Kreekzoom, Polenweg 1, tel.: 01150 -13106 Vlissingen Autobedrijf Wondergem en Meise, Industrieweg 31, tel.: 01184 -152 20. DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT Twee opvallend mooie blouses ut onze kollektie. Extra mooi zijn in sfeervolle dagen! 1. In wit en zilvergrijs is deze zeer chique blouse van pol/crêpe. Met fraaie kantinzet. Maten 38-#j 2. Zeer elegante blouse van poLji crêpe in de kleuren wit en rood r Let op de schitterende gedrapeJ/ halsbelijning. Maten 3644. |v I Tijdens onze verbouwingsuitverkoop. BURGPROMENADE 33 - MIDDELBURG Aan onze verzekerden, hiermede nodigen wij u uit voor een OPENBARE LEDENRAADSVERGADERING die wordt gehouden op zaterdag 10 december 1983, aanvang 9.45 uur adres: Damstraat 48 te Roosendaal. AGENDA 1 Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Actuele gebeurtenissen in Ziekenfonds- land. Discussie. 4. Premie vrijwillige verzekering. 5. Budgettering Gezondheidszorg. 6 Eigen bijdragen 7. Film inzake prothesen 8. Rondvraag Sluiting. A Igemeen Ziekenfonds voor West-Brabant en Zeeuwsch- Vlaanderen Onderlinge unwbctymq uu iedereen lees de krant 01 altijd en over

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 18