Kampeerboeren vormen en Zeeuwse federatie i Provincie moet activiteiten rond zeehavens stimuleren Vlissingse commissies zijn tegen bijdrage vervoer schoolzwemmen 'Nota van minister vertraagt bouw zuiveringsinstallaties' Veel Zeeuws kerst/ruit Voorzitter vekabo Walcheren: Werken van Georg Hadeier in Goes INDERDAG 8 DECEMBER 1983 PZC/ streek 17 ELISKERKE De drie regionale verenigingen van de kampeerboeren op Schouwen- over de gang van zaken in het seizoen uiveland, Walcheren en in Zeeuwsch-Vlaanderen gaan samenwerken in een Zeeuwse ^i^^g^e^io^^lange^da^zes we- deratie. De officiële oprichting van dit provinciaal samenwerkingsverband vindt woens- ken te laten gelden. De kampeerboe- ig 14 december plaats in café-restaurant 'Huis van Nassau' aan de Lange Nobelstraat in ierikzee om 10.30 uur. Dit is woensdagavond meegedeeld door de heer P. Lampert, wrzitter van de Walcherse Vereniging Kamperen bij de Boer (Vekabo). Walcherse kampeerboeren hielden dit toe. vooral omdat Nederland in teren in Meliskerke een zevende haar ogen bijna railliet is. •mene ledenvergadering waarop deden en belangstellenden aanwe- Verder was zij van mening dat de waren. Volgens voorzitter Lampert kampeerboeren het niet alleen om het ■prdt Het samenwerkingsverband geld doen. De vreugde van de bezoe- eenheden uit te komen. Die liggen m de op verzoek van het provinciebe- kers verschaft de kampeerboeren ook de plaatselijke algemene politieveror- ur opgericht. Dit in verband met genoegen, zo vond ze. Daarbij verwij- deningen Zodra de nood stijgt kan feit dat de organisaties van kam- zend naar randstedelingen die bleek een gemeentebestuur besluiten af te ,erboeren inmiddels steeds meer vanaf hun flat op de zesde etage naar wijken van de normen ordringen in organen die zich bezig- Zeeland afzakken en na hun vakantie 'tluden met. het recreatiebeleid in de gebronsd en uitgerust terugkeren, ivincie. Tenslotte was zij van mening dat de soep van de kampeerwet niet zo heet Vekabo een brief Walcherse voorzitter toonde zich gegeten zal behoeven te worden als ze gemeentebesturei mber over de komende kampeerwet e waarschijnlijk 1 januari 1984 in- H), Volgens hem hangt die de boe als een zwaard van Damocles ven het hoofd. Vooral omdat daarin flat dat per boerderij slechts vijf mpeereenheden aanwezig mogen n, te weinig volgens de belangheb- nde boeren, rgemeester J. L. Niemantsverdriet- enheer van Westerschouwen, ging een spreekbeurt ook in op de mende nieuwe wetgeving. Ze wees >p dat alle gemeentebesturen die qqeS 3mpeergelegenheden binnen hun hel Het dagelijks bestuur van de begroting van 1984 van het water- - aterschap Noord- en Zuid-Beve- schap Noord-en Zuid-Beveland staat: !n?enJv5_ ..t" 'and roept op tot een krachtig protest ..Een aantal rioolwaterzuiveringsin- tegen een nota van de minister van stallaties zal in een later stadium verkeer en waterstaat over de tarie- gebouwd moeten worden, omdat de ven voor het waterkwaliteitsbeheer, omvang van de subsidiepot bij een ls zo'n plan^omdat^deze gemeente In (|ie nola gaal (lc minister er van bouw van alle installaties in een korte rijksheffing (een onderdeel periode negatief zou worden". Voor van het bedrag per vervuilingseen- Zeeland betekent dit dat verschillen- hcid) voorlopig tot 1985 slechts stijgt de installaties voorlopig niet met sub met één gulden. Dat is volgens het sidie gebouwd kunnen worden, omdat dagelijks bestuur van het Beveland- de nota uitgaat van een inkrimping se waterschap te weinig om een aan- van het saneringsprogramma voor tal rioolwaterzuiveringsinstallaties kleine installaties. Deze nota van de ngtreding van de wet een kampeer- jj laisenplan moetenhebben opge ld Westerschouwen heeft inmid- et twee andere elders in het land oingewezen is als experimenteerge- Jvrouw Niemantsverdriet zag het ejmperen bij de boer als een welko- aanvulling op het s Auto in de slip: bestuurder gewond komen van de agrariërs. Ze toonde gocd op schema te kunnen bouwen, minister staat haaks op de studie van Hij ontving in 1960 de le prijs voor het -Sr^nmeloze5 uiïhreidinV^an'het In een beleidsnota die is gevoegd by de Zeeuwse waterschappen en de pro- ontwerp Lazaruskerk te Berlijn en in lï%3St£ïarvond tegeïijï Jacob Maris jeugdprijs voor rtijd dat de rijksoverheid niet al te tng moet optreden. „Het is een ede gewoonte van de Zeeuwen dat niet direct bij de gemeenschap J)un aankloppen, maar dat ze naar dere mogelijkheden zoeken om het HEIKANT - Bij een ongeluk in de omeu veilig te stellen", aldus me- Julianastraat in Heikant is dinsdag- mw Niemantsverdriet. Ze juichte avond omstreeks halftien de Belgi sche autobestuurder P. D. uit Stckene gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen D. door de gladheid in een slip raakte, honderd tachtig graden draaide en vervolgens tegen een lantaarnpaal tot stilstand Leidschendam kwam. Bij de botsing werden zowel de lestern Girls' :*eede straks opgediend wordt. Volgens de burgemeester van Westerschouwen hebben de gemeenten tijdens het top- seizoen genoeg mogelijkheden om on der het maximaal aantal van vyf renvereniging wil dat de leden tij dens Pinksteren, Hemelvaartsdag en de gehele maanden juli en augustus van het volgend jaar toestemming krijgen om tien in plaats van vijf i-n op de erven toe te laten. schrale Voorzitter Lampert van de Walcherse ereniging maakte nog bekend dat de GOES In het museum voor Zuid- iar alle Walcherse en Noord-Beveland wordt tussen 10 heeft geschreven december en 14 januari een expositie gehouden van werken van Georg Hadeler. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.20 en 17.00 uur. Georg Hadeler is in 1939 geboren te Treuenfeld in Duitsland. Hij ontving zijn opleiding aan de Muthesïus Werk- kunstschule te Kiel en deed in 1961 staatsexamen. Hij woont en werkt sinds 1964 in Den Haag. Zijn werk bevindt zich in tal van binnen- en buitenlandse collec ties. Hij is als docent verbonden aan de Koninklijke Academie en de Vrije Academie in zijn woonplaats Hij had tentoonstellingen in onder meer Sao Paulo. Belo Honzonte, Mi- nas Gerais. New York, San Francisco. Ottawa. Toronto, Montreal. Galerie Husstege Amsterdam en Galerie Na- viglio Milaan. Verder was hij deelne mer aan groepstentoonstellingen in Duitsland. Finland, Spanje, Zwitser land, Noorwegen, Joegoslavië en Ne derland. poriseren van zuiveringstechnische grafiek. In Goes zijn litho's werken. Uit die studie bleek namelijk mngen te zien dat het uit het oogpunt van milieuhy- giene en uit kostenoogpunt niet aan trekkelijk is de bouw van de installa ties uit te stellen, Op dit moment is nog niet precies bekend welke instal laties door de maatregel van de minis ter getroffen zullen worden Zeeuws kerst/ruil. aangevoerd bij het centrale veilpunt GOES De Zeeuwse fruittelers hebben enthousiast ingehaakt op het initiatief van de Centrale Tuin bouwveiling Zeeland (CVZ), om een speciale kerstfruitveiling te houden. De afgelopen dagen kon vanuit de hele provincie het fruit aangevoerd worden naar het cen trale veilpunt bij de veilingvereni ging Zuid-Bevcland (VVZB). Dat gebeurde in grote hoeveelheden. In totaal werd er tot het afsluitmo- ment (woensdagmiddag) ruim 600 ton Zeeuws fruit gebracht: onge veer 450 ton appels en 150 ton peren. Dat was aanmerkelijk meer dan de leiding van de CVZ had aangenomen. „We zijn tevreden. Het is een mach tig mooi kwantum. De totale aan voer is prima, alleen hadden we wat meer speciaal verpakt fruit ver wacht". zei M. Moens van de Goese veiling Hy veronderstelde dat de Zeeuwse teler toch nog wat de kat uit de boom kijkt, alvorens op rui- «"haal tot het aanbieden van gelegd fruit over te gaan un een tweelaagse krati Moens vertelde dat er veel belangstelling was voor de kijkmiddag die de CVZ hield. Niet alleen veel handelaren kwa men zich op de hoogte stellen van het fruittelersaanbod. ook heel wat particulieren namen poolshoogte Secretaris M. Mol van de Neder landse fruittelersorganisatie (NFOi. kring Zeeland West-Brabant, was blij met het initiatief van de geza menlijke Zeeuwse fruitveilingen „Zonder meer een hele goede zaak. Erg plezierig dat er zo'n hoeveelheid is aangevoerd. Ik heb goede hoop dat de prijzen aan zullen trekken Dat is althans bij kerstveilingen elders in het land wel de ervaring", betoogde Mol. Hij toonde zich ver heugd over de reactie van de fruitte lers. die daarvoor volgens hem voor een stukje promotie van het Zeeuw se fruit zorgen De NFO-secretaris stelde dat de consument mede dankzij de kerstveiling kan rekenen op een aardig en gevarieerd aanbod van goed kwaliteitsfruit. Verscheidenheid Van de 600 ton fruit is ongeveer 100 ton in de tweelagenkrat aange voerd: appel voor appel gelegd. De overige vruchten zijn los gestort in zogenaamde Hollandkratten (die in beginsel ook maar één keer ge bruikt mogen worden i Er is een verscheidenheid aan rassen, waar onder ook nieuwe rassen als Elstar en Karmijn. Natuurlijk ontbreekt Golden Delicious niet. Bij de peren overheerst de Doyonnée; er is 122 ton van en de rest is Conférence. De eerste kerstveiling van de vier Zeeuwse veilingen (Goes, Kapelle, Krabbendijke. Terneuzen) brengt ongewild een jarenlang tevergeefs bevochten noodzaak in beeld, één veilpunt voor al het fruit Dat histo rische moment begint vandaag, donderdag, om 11 00 uur in de Goe se veilinggebouwen. Nog geen uitspraak over onbevoegd inenten kippen n jus- SSINGEN - De Souburgse Twirl- aut° a's lantaarnpaal geheel ver ;ep 'Western Girls' van de Show- nield. De bestuurder ismeteen ambu lep te Leidsendam van de NTB lance "aar ^et ^kenhuis in Hulst MIDDELBURG - De offic er auspiciën van de KNF. De overgebracht. titie vroeg woensdag tijdens de zit- rlgroep nam deel aan een danst- ting van de kantonrechter in Middel voor senioren-beginners en be- SINT-JANSTEENDe afdeling Sint- ln,rg aanhouding van de zaak tegen ilde met 125.5 punt een tweede Jansteen van de rooms-katholieke dc kuikenbroederij van II. in het i, slechts drie punten te kort voor bond van ouderen houdt zaterdag 10 Walcherse Serooskerke. die voor de eerste prijs. Voor Solo Dance Twirl december een ontspannings- en dans- rechter was gedaagd omdat werkne- GEDEPUTEERDE DRS R C E BARBE- marktberichten KAMPERLAND Om de werkgele genheid in Zeeland te bevorderen, zal de provincie zeehavengebonden acti- dacht aan te bestedei viteiten, bij Terneuzen en Vlissingen, volgens Barbë kunnen dienen te stimuleren. Dit betoogde de CDA-gedeputeerde dis R. C. E. Barbé mening van de gedeputeerde, dient schappij De Schelde weer winst zou de provincie daar met name aan- boeken, er wellicht geld vanuit de KMS in het fonds terug zou komen. meer Gedeputeerde Barbé pleitte tenslotte mogelijkheden in de toeristische sec- bovendien voor een intensiever wer- tor in Zeeland worden uitgebuit Hij ving voor de provincie Zeeland, „Het er- is een goed te verkopen land", was imiediate behaalde de Miss Diana avond in het gemeenschapscentrum ,ners van dal bedrijf onbevoegd leg- tijdens een bijeenkomst van de afde- overlast te bezorgen er meer werk- Zeeuwse bedrijven bereid zijn 128 punten een schitterende eer- 'De Warande' in Sint-Jansteen De hennen tegen snot hadden ingeënt, in ling Wissenkerke van het CDA in gelegenheid tot stand kan komen. De land te'verkopen'bij hun relat Jprijs. i schitterende eer- 'De Warande' in Sint-Jansteen. De dansavond begint om 19.30 uur. itegen opdracht hun werkgever met (economische aangelegenheden. zej dat door bijvoorbeeld het werkgelegenheid) woensdagavond seizoen te verlengen zonder daarbij zijn mening Hij wees erop dat veel i relaties ling Kamperland. Barbe meende dat e gelegenheid tot stand kan komen. De provincie kan bij planologische en met entstof die eigendom van het aantal van de bedrijven in zeehaven- milieuzaken daarmee rekening hou- gebieden uit het dal van economische clen, onderstreepte Barbe Tenslotte bedrijf was. De zogenaamde intramusculaire in- teruggang lijkt te komen. Naar de jectics die voor deze inenting nodig zijn mogen alleen door een dierenarts gegeven worden. Omdat er volgens de man die namens het bedrijf voor het hekje stond inmiddels overleg met de overheid gaande is, dat naar hij verwacht volgend jaar in een nieuwe wettelijke regeling zal uit- UDEKERKE Der Boede, 10-11 Zeeuws Kunstenaarscentrum. 10- monden, stelde kantonrechter mr B. r. uitzending radio Der Boede. 17.30 uur: schilderijen van Marian Verhoeven de behandeling van de KOUDEKERKE De transvestiet DÜELBURG Gasthuis. 20-21.30 Aerssens en keramiek van Gustavo zaak uit tot er meer duidelijkheid is Roland Sandhövel treedt vrijdag 16 uitzending Rawa. Pérez it m 8 12). over het resultaat daarvan. december met een nieuwe show op in RNEUZEN Juhanaziekenhuis, Galerie De Wijnstock. 14-17 uur: mo- De vertegenwoordiger van de kuiken- bar 't Karrewiel in Koudekerke. Zijn 15-22 15 uur: uitzending radio zaïektekeningen van Astrid Bos en broederij verklaarde dat het voor zijn show zal worden aangekondigd door iana. schilderijen op zijde en doosjes van bedrijfstak onmogelijk is om mee te Henny Huisman, presentator van de ISSINGEN Bethesda-St.-Jo- Han van den Broeke tem 23 12). doen op de exportmarkt, wanneer de KRO Play-Back Show. Bovendien is hziekenhuis, 20-21.30 uur: uitzen- St.-Janstraat 41. 14-17 uur: Touwplas- inentingen steeds door bevoegde die- er een aantal gastoptredens. Sandho- renartsen gedaan moeten worden, vel zal onder anderen de artiesten Dc gedeputeerde noemde het een Prins van Oraiye, 20 uur: MIDDELBURG Zeeuws Museum, ns Jansen met zijn one-manshow 10-17 uur: 'Krabbels en kapitale teke- llen we handhaven?'. ningen' (t'm 6'1). Transvestieshow Roland Sandhövel in 'Karrewiel' zag de gedeputeerde nog tal van mo gelijkheden bij de landbouw en visse rij (momenteel goed voor 9500 ar beidsplaatsen), Hij sprak van het in tensiveren van cultures door bijvoor beeld de zoetwaterproblematiek aan te pakken. Barbé benadrukte dat de financiën steeds een struikelblok vor men voor de provincie „We zullen daarom constant bij de overheid aan de deur moeten klop pen". vopd hij. De gedeputeerde zei dat meer dan in het verleden het rijk geld voor Zeeland beschikbaar moet stellen. „We hebben recht op grote delen van onze nationale middelen", stelde Barbe ig Rawa. ^VOORSTELLINGEN tGEN OP ZOOM Roxy 1.14.18.45 21.15 uur: Never say never again, 12 xy II, 20 uur: Jonge wilde meisjes, Jr. lem'Actueel I, 20 uur. Sophie's )ice. 16 jr lem'Actueel II, 20 uur Privates on ade, 12 jr. lem'Actueel III. 20 uur High road China. 12 jr. )ES Grand, 20 uur: Never say again JLST De Koning van Engeland, uur: Never say never again, a.l., 20 r: Angels with golden guns, 16 jr.; 20 Jr: Breathless, 16 jr.; 20 uur: De ivm begeert, 18 jr. KNEUZEN- Luxor. 0 uur: Never I never again: 20 uur: Amanda by !ht. 18 jr JSSINGEN Alhambra I. 20 uur: say never again, a.l. lambra II, 20 uur: Psycho (II). 16 jr. «TOONSTELLINGEN IEL Galerie Bellemans. 10-18 tekeningen uit 'Zeeuws Platen- kindergalerij: tekeningen van mé Nijhoff 5RGEN OP ZOOM Markiezenhof, •17 uur: werken David Kleijne tem tieken van Anneke Ruimschotel. Ambachtencentrum Demerary, 9-17 uur: Diverse ambachten en exposi ties, Galerie Montparnasse, 14-18 uur: werken van Saint-Geniès. OOST-SOUBURG Bibliotheek. 13.30-17.30 uur: werken van Trees Ver- willigen. OOSTBURG Atelier Oudestad 66. 10-12 en 14-18 uur: werken van Jan Verschoore. TERNEUZEN Tierelantijn, 14-18 hoev uur: Poppen van Wopje v. d. Kamp en Lies Bleeker tem 31-12). Ter Schore: tekeningen en schilderij en van leerlingen Zeldenrustcollege (t/m 7/1). Hal Stadhuis, 8.30-12 en 13-16.30 uur: werken van W. O. J. Nieuwenkamp. VLISSINGEN Galerie 'De vrije neeringh'. 13.30-17 30 uur: oude kaar ten van Zeeland (tm 14 1). Museum. 10-12.30 en 13.30-17 uur- 'Wo nen in Vlissingen'. Gevangentoren, vanaf 17 uur werken Ineke Otte. Reptielenzoo 'Iguana', 14-17 30 uur: expositie levende reptielen, amfibieën en insekten. Galerie Marquis, 13.30-17.30 uur: werken van Nicolaas Dings (t/m 18/ Het is volgens hem niet ongebruike- Marilyn Monroe, Peggy Lee en Bar- juiste zaak wanneer de PZEM lijk dat er binnen enkele uren 100.000 bra Streisand uitbeelden. 1 leghennen verzendklaar moeten wor- Het optreden van Lon Spee, dat aan- den gemaakt. Voor de inentingen zou- staande vrijdag in 't Karrewiel zou den dan zeker tien dierenartsen nodig plaatsvinden gaat niet. door. De zan- zijn. Dit zou zo duur worden dat de geres is overwerkt en mag een aantal concurrentie op de exportmarkt niet weken niet zingen. Het contract blijft zei hÜ- "De PZEM is een energiebe- J .1 r i. „l. t i Kill,.,,,, Hat volgehouden kan worden. echter gehandhaafd zodat Lori Spee Vanuit de pluimveefokbedrijven op eer. latere datum alsnog in wordt erop aangedrongen dat niet Karrewiel een concert zal geven. •oor alle inentingen dierenartsen Het optreden van Roland Sandhövel hcl S°ed dal> boven de al uitgegeven 50 miljoen gulden nog meer geld zou storten in het fonds van de Stichting Econo mische Ontwikkelingen Zeeland. ,Dat is een niet goed te keuren zaak", drijf en behoort dat te blijven. Het bedrijf moet zorgen voor zo laag mogelijke tarieven". Wel achtte hij i te worden aangetrokken. begint omstreeks 23.00 uur. de door het fonds geholpen Koninklijke Maat- André Hazes treedt op in Westkapelle WESTKAPELLE - De bekende Nederlandse zanger André Ha- zes treedt zondag 18 december op in disco De Hooizolder in Westkapelle. Die avond is ook de finale van de discjockeywed- slrijden. die daar de vrijdag ervoor beginnen. Vrijdag is in de Hooizolder ook Nederlands sterkste man. Stem Wulfse. te zien. Sterke Stem is van plan volgend jaar aan de wereldkampioenschappen in Nieuw-Zeeland mee te doen. Een week later, vrijdag 23 december, treedt de Rotterdamse traves tiet 'Nathalie', in het burgerle ven bekend onder de naam Mar cel de VRies, op. Nathalie ge bruikt bij haar act onder meer pyhons De openingstijden van De Hooizolder zijn van 21.00 tot 04.00 uur. ONZEKERHEID OVER MEDEWERKING OUDERS 12). YERSEKE 'Atelier Dam Twee' 10-18 uur: expositie over schaal- en schelpdieren en werken diverse kun stenaars. VLISSINGEN - De meerderheid van ...u up enque- de Vlissingse commissie van advies tes van de scholen onder de ouders, en bijstand voor de financiën heeft Daar blijkt volgens hem duidelijk uit. M Loner icda), C. J van der Weele BBRH! PR ----- -J (rpcu) en J Schaap (d'66) Het laatste 13.30-17 uur 'Radio in oude en nieuwe 1,et schoolzwemmen. De commissie dat ook onderwijs zal moeten inleve- begroting zou moeten worden gevon- raadslid had dinsdag ook een negatiel IJZENDIJKE Museum, 10-12 en ^et vervoer van hun kinderen voor Hij zei zich verder goed te realiseren 24.000 gulden elders in de onderwijs- styr itm ia'i2). HL'I.PCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes. 01100-14444 'ook voor mllleuklachteni WINISSE Hal gemeentehuis. 9- en 74-17 uur: 'Stille getuigen uit een ia verleden' (tm 31 12). MBL'Rg Biologisch Museum, l' uur: 'De natuur in Zeeland' en «mdijken in Zeeland'. Lunchcafé, 9-21 uur: werken Itine Raes (tot 1/1). onuu-n™ ,ullK ÏUU1 SHPHRB f'-'f - Landbouwmuseum. 10-12 Zee^wych-VlaanderenAlarmnumme. 4-5-17 uur: Oude landbouwwerktui- oi 150-12200 (brandweer en ambulance/ Telefonische hulpdienst Zeeland, lel 01180-15551, dag en nacht bereikbaar Clir. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel 01180-36251van 10.00-24 00 uur ULST n io weekends van 2000-2400 uur rl8uur- Fwfn Y? c 9-12 en stichtinK Bnir van Iijr zeeland, tel ;eestder kleine formaatjes. O) 184-14645. dag en nacht bereikbaar 'Oude en nieuwe stads- Nederlandse Hartstichting, tel. 070-614614 van Hulst' (t'm 14/12). Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur woensdag een negatief advies uitge- dat slechts zestig procent van de zei niet tc willen bestrijden, braclit over het voorstel van het ouders bereid zal zijn om de bijdrage college van b en w, om ouders een te betalen, zodat een bedrag van 9.0Ó0 bijdrage van een gulden te vragen in tot 10.000 gulden niet 1e innen zal zyn ge het voorstel opnieuw zou moeten het totale bedrag bekijken. «.un «vmuv... b^.«iu. Wethouder ing G. J. A. M. Aclan (cda) den ten slotte de beide VVD-raadsle- dat denJ MarcksenJ. Lust en wethouder Coóp Veluwsc eierveiling Barneveld - Aanvoer 2 035.800 stuks, stemming vlot Prijzen (gulden per 100 stuksi eieren van 50-51 gram tot 14.85. 55-56 gram tot 16.05. 60-61 gram 17.55-17.55. 65-66 gram 18.40- Aardappeltermijnmarkl Rotterdam 7-12-83 bintje 35'50 mm opw apr laten 44 50, bieden 43.00. slot 44.00met slot 48.00; stemming apr en mei kalm, openst. pos. apr 442; mei 10 Aardappeltermijnmarkt Rotterdam 7-12-83: bintje 50 mm opw apr laten 74 10; bieden 73 50. slot 74 00: mei laten 76.50; bieden 76.00; slot 76.00. stemming apr en mei prijsh openst pos apr min 10 is gew. 4120. mei plus 17 is gew. 82. omzet apr. 357. hoogste prijs 74 30. laagste 73 30 laatste zkn 24x74 00. mei 20 t.w. 10x76.00. 5x76 10; 3x76 20. 2x76.00 Veemarkt Den Bosch. Aanvoer 7938 stuks, waarvan 2632 runde ren, 606 graskalveren. 48 vette kalveren, 2388 nuchtere kalveren. 1400 schapen, 53 gelten. 811 slachtvarkens en 1698 slach- trunderen Prijzen in gulden per stuk' melk en kalfkoeien 2050-3150, guiste koelen 1425- 1900. kalfvaarzen roodbont 1800-3050, zwartbont 1700-2700. klamvaafzen 1450- 1925. guiste vaarzen 1450-1850, pinken 650- 1450. graskalveren 500-1125. nuchtere kal veren voor fok of mesteri] roodbont 200-515. zwartbont !75-41è. holsteiners 90-160. wei- deschapen 100-170. lammeren 100-175. vette schaper. 170-230, vette lammeren 190- 275.SPrijzen per kg geslacht gewicht: stie ren le kw 8 40-9 40 2e kw a7 40-8 40. vaarzen le kw 7 60-8.80. 2e kw 6 80-7.60. koeien le kw 7.50-8.70, 2e kw 625-750. 3e kw 5 75-6.25. dikbillen extra boven notering 9.20-12 00 en worst- koeien 5.00-6 25 Prijzen per kg levend ge wicht: vette kalveren le kw. 7.15-7.30, 2e kw 7.00-7.15. 3e kw 6 00-7.00, slachtzeugen le kw. 2 58-2.73. 2e kw 2 43-2 58 en 3e kw 2.00-2.43.Overzicht tresp. aanvoer - handel en prijzen melk- en kalfkoeien groter - graag- gelijk, gulste koeien gelijk - lui -sgelljk. graskalveren groter - lui geliyk: vette kalveren lager - vlot hoger nuchtere kalveren glutei - giaag- iageischapen en lammeren hoger- flauw - gelijk slachtvee hoger - stroef - gedrukt, slachtzeugen hoger - lui - gehandhaafd Groenteveiling Barendrccht Woensdag 7 december. Aardappelen Bin tje bonken 58-75. groot 33-50. Eigenheimers 76-82, Irene 75. andijvie A 1.37-1.96. B 74-1.54; bieslook 1,27-1.32; bleekscldcry 78- 82. bloemkool 6 stuks 2,20, 8 stuks 1.70-1.90. 10 stuks 1.30. 12 stuks 70-90. 15 stuks 60; ooerekool .77-1.15. bospeen 2,60-2,70. Chine se kool 42-91: knolselderij 10 stuks 99-1.29. 12 stuks 1,02-1,33, 15 stuks 65-1.21 20 stuks 11-70, zonder lof 29-73, koolraap 41-45: rroene kool 62-71. witte kool 51-71: rode sool 48-70. gele kool 27-39; kroten 18-58; paprika groer. 2.40-4.00: paksooi 1.10-1.50. peterselie 16 70 pre: 1.00-1.58. selderij 38- 93 spinazie 2,11-2.76: spitskool 63-1.63; uien bonken 75-91, grof 50-82. rood 57-67. middel 42-65, rood 68-81. drieling 23-31. rood 15-53. pikler 5-18; winterpeen grof 35-54, middel 30-50. fijn 15-39: witlof kort 12,30-3,20, lang I 2.50-2,80. kort II 1.80-2.80. lang II 1,70-2,50, III 1.20-2.20. Ijsbergsla 1.45-1,58 .prake is van een slecht voorstel, Adan Een negatief advies kwam van naar ook geen beter te kennen. Hij A J de Koene en M. Nelemans (pvda- tei niet te weten waar dat bedrag v de onderwijszaken adviseerde ren. maar nog niet te weten op welke den. Hij wees op de uitslag dinsdag al negatief over dit voorstel, manier De heer Lorier stelde voor een sommige enquêtes, waar in zeventig waarmee burgemeester en wethou- deel van de 60.000 gulden voor het procent van de ouders zich akkoord ders een bedrag van 24.000 gulden scholenplatform te gebruiken, zonder willen bezuinigingen. het voortbestaan van die werksoort Het grootste bezwaar van de raadsle- volledig af te breken. Daarom zal ook maar dan moet het voorstel volgens bespreken, en VVD-raadslid V. J A verklaarden met de bijdrage van een gulden, ofwel veertig gulden per ja. advies uitgebracht in de commissie voor de onderwijszaken, evenals de PvdA-leden A. J. Meyer-Brouwer, M de Jonge en C de Keijzer. die het voorstel eerst in de fractie wilden 2INKENSZAND De Stenge, 10-12 1 «17 uur: installatie 'The enclosu- den betrof de onzekerheid over het nog een deel van het noodzakelijke hem wel worden 'gedragen' door de Wilkens, Zijn fractie-genote mevrouw ju~~ - schoolbesturen en oudercommissies. E. A. L. Van Tongeren-van Raalte zei geen andere mogelijkheid te zien, dan iv uiiuiussle kwam tot de conclusie schoorvoetend instemmen met hef de bijdrage van een gulden op zich wel voorstel Dat was ook de reactie van aantal ouders dat bereid zal zijn de bedrag elders moeten worden ge- bijdrage te betalen en dus ook over zocht", antwoordde hij ter geruststel- het bedrag dan kan worden geind. ling van de heer De Koene. Raadslid M Lorier (cda) zei overtuigd te zijn. dat de bijdrage op grote schaal Ook de raadsleden J. Lust e vvdi en J redelijk te vinden, maar geen enkele mevrouw J. Maquelin-Kruizinga niet zal worden betaald. A. de Koene Schaap «d'66) meenden dat het colle- zekerheid te hebben dat daarmee ook icdai. Nog 6 mlingen in '83 bij CVZ GOES - In de PZC van woensdag 7 december is een onjuist bericht opge nomen over de dit jaar nog te houden fruitveilingen in Zeeland Na de zoge naamde kerstveiling van vandaag, donderdag, worden er in Goes en Krabbendijke nog veilingen gehou den op 13 en 20 december en in Kapelle op 15 en 22 december. Er zijn dus in feite nog 6 veilingen te houden in 1983. Tussen kerst en nieuwjaar wordt er niet geveild

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 17