'School moet duidelijker een sociale functie krijgen' Meerderheid commisie financiën Vlissingen wil nieuw golfslagbad n Kerstklassiekers tot de nieuwste hits, u vindt ze bij ons Boete van 25 gulden voor geluidsoverlast Commissie vóór onbeveiligde oversteekplaats Bossenburgh PZC/streek SCHEIDENDE LERAAR W. NOORDERMEER: 3-delige kostuums DONDERDAG 8 DECEMBER 1983 album. elpee album Ji al - Vanaf 8 December verkrijgbaar GOES „De school, of ze wil of niet, zal veel meer een sociale functie moeten gaan vervullen, een recente tv-uitzending van Sonja Het crèchekind zal later op school die aandacht vragen, die het thuis ontbeert. De leerlingen Barend Leerlingen vertelden er aar- ,,-.n Sighed in te hebben om leerkrachten zullen tussen de middag ineen goede overblijfruimte opgevangen moeten worden. Er zouden te pesten. i)c Middelburgse leraar mogelijkheden moeten zijn voor leerlingen om op school hun huiswerk te maken (er zijn zeSl dllt er een er® eenzijdig beeld scholen waar dat trouwens al kan). Een veelvuldig contact tussen ouders en school is heel JStaKSder'lSihwrtMn'hMl belangrijk". Dit stelt leraar W. Noordermeer (59), nog tot 1 januari '84 verbonden aan de vreemde indruk krijgen van het on- stedelijke scholengemeenschap in Middelburg. Hij zet dan een punt achter een 38-jarige SrnSióïelf iSte"hc?»kcr'«n' onderwijsloopbaan, die hem onder meer in Kortgene, Goes en Middelburg voor de klas beveling dat een rector en enige Kring Walcheren ZLM bracht. rifinnrpwintpnlp Ipprltmrhlon Ho kil- Noordermeer vindt dat meegaan met dat ouders zich vandaag- de -dag ne zaterdagnacht in de bar Het de tijd en een goede relatie tussen minder opofferingen getroosten voor drank-en druggebruik onder de jeugd leerkracht en leerlingen voorop moe- hun kinderen dan 6noeger. ..De gezel- is schrikbarend toegenomen' ten staan Mijn opvatting is altijd lige. ouderwetse zaterdagavond thuis Noordermeer is geschrokken van op- geweest, je moet je steeds realiseren heeft plaats gemaakt voor de moder- merkingen die scholieren maakten in datje voor mensen staatIk ben nooit naar school gegaan met de gedachte doorgewinterde leerkrachten de kij kers duidelijk maken, dat zulke ex cessen voorkomen, maar dat toch in de meeste gevallen de leerkrachten wel degelijk de touwtjes in handen ik ga het vandaag maken Je doet KANTONRECHTER MIDDELBURG voortdurend nieuwe ervaringen op en daardoor blijft het vak wel boeiend" Tot het beeld van de goede leraar behoren naar de mening van Noorder meer in elk geval de volgende uit gangspunten redelijk zijn; geen loop je met je laten nemen, maar niet overdreven streng zijn, de leerlingen moeten niet met angst en beven jouw lokaal binnenkomen; proberen kennis - - - over te dragen, die ook de leerlingen MIDDELBURG - Mevrouw S. T. uit haar al 240 gulden gekost gekost en de als zinvol ervaren plezier in je werk Vlissingen kreeg woensdag tijdens de reparatie van de ruit nog eens 130 zien te behouden zitting van de kantonrechter in Mid- gulden. Dal. vond mr Verhoeven reden De Middelburgse leraar - die in 1945 delburg een naar verhouding lage am de boete sterk te matigen aan een lagere school in Dordrecht boete voor de geluidshinder die zij in Mevrouw J L T. uit Vlissingen werd begon - stelt vast dat er wat mentali- februari van dit jaar in de wijk voor het reizen per trein zonder kaar- teit betreft bij de leerlingen in de Paauwenburg veroorzaakte. Kanton- i-oorlogse periode heel watisveran- rechter mr B. Verhoeven legde haar Zij had 60 gulden als schikking kun - voldoen Mevrouw T. had dit met De mentaliteitsverandering by de leerlingen en de veranderingen op onderwijsgebied hebben het er voor de docenten niet gemakkelijker op gemaakt. Noordermeer beseft dat zijn pleidooi voor een duidelijker sociale functie van de school eveneens een taakverzwaring kan Inhouden „De ene leerkracht is daartoe bereid, be schouwt het als een essentieel aspect van zijn taak. Maar een ander en dat kan toch een heel goed docent zijn piekert er niet over die rompslomp er nog bij te doen. Daardoor kunnen er op grote scholen de nodige span- •ningen tussen de leerkrachten onder ling ontstaan. De leerlingen zijn daar van vaak het slachtoffer" Noordermeer onderstreept dat de schoolleiding in deze een grote ver- li antwoordelijkheid draagt. „Ze dient meende'dat de zaak "'ft veel lact te werk te gaan. Vaak houdt ledenvergadering SEROOSKERKE - De kring Walche ren van de ZLM houdt vrijdag 16 december de algemene ledenvergade ring m het verenigingsgebouw De Zandput in Serooskerke. ZLM-ere- voorzitter ïr M A Geuze houdt dan een inleiding rhet als onderwerp 'van crisis tot crisis'. De vergadering be gint om 13.15 uur. Zangvereniging VZOS in Sint-Philipsland houdt kerstzangavond SINT-PHILIPSLAND Zangvereni ging VZOS houdt dinsdag 20 decem ber een kerstzangavond in Sint-Phi- lipsland In dorpshuis 'De Wimpel' wordt om 19.30 uur begonnen met deze kerstuitvoering. Gestait weekeinde in Middelburg MIDDELBURG - Swami Anand Luk en Ma Puja Azima begeleiden het Gestaltweekeinde. dat van vrijdag 9 tot en met zondag 11 december wordt gehouden in het Surati Rajneesh Me ditatie Centrum aan de Brakstraat 9 m Middelburg. Het weekeinde is be doeld voor degenen die 'op een speel se manier aan zichzelf willen werken'. De structuren die aan de orde kunnen komen zijn Gestait. psychosynthese. fantasie-oefeningen en dromen Filatelisten in Vlissingen bijeen VLISSINGEN - De afdeling VUssin- gen van de internationale vereniging 'Philatellca' houdt donderdag 15 de cember de maandelijkse bijeenkomst in het maritiem hotel 'Britannia' in Vlissingen. De agenda vermeldt onder meer een grote feestverloting De zaal gaat open om 19,00 uur en de vergade ring begint om 20.00 uur. Donderdag 5 januari 1984 wordt in Britannia een ruilavond gehouden, van 19 00 tot 20.00 uur. Hengelaars Zoute land succesvol in competii boothengelclub Delta ZOUTELANDI club Delta waren enkele led ZouLelande erg succesvol. Dec natie De Lange-Van Engelen ui telande is in de competitie die wedstrijden gaat op de eerste; geëindigd De combinatie Kruit en Koppejan-Koppejan deeldt tweede plaats In de laatste we van hei seizoen in Ouddorp eindigde de combiantie Kruit op de eerste plaats en de comt De Lange-Van Engelen op de ti plaats. Sinterklaas bezocht Swift Middelburg MIDDELBURG - Slnt-Nicoly zijn Pieten waren de afgelopen te gast bij de korfbalvereniging in Middelburg. De jeugdcomn bij wie de organisatie berustte voor verschillende jeugdgroepa terklaas-activiteiten op touw De belangstelling hiervoor was tje tot 40 gulden boete veroordeeld. derd. Noordermeer heeft daar wel 25 gulden op en ging daarmee enkele verklaringen voor. De ouders onder de eis van 70 gulden van de betaald omdat Zv hoort men van die kant de klacht dat van nu tolereren meer dan hun ouders officier. Mr Verhoeven hield reke- met 20 gulden afgedaan had kunnen boor.menvar^diekimt de£UcUdat worden, en in zoverre had ze geüjk dat oepaaicu ïccrKracnien mjna nei zo eerst nog gelegenheid had gehad ue vee' problemen geven als de leerlin- «-• —1 feit dat een school- 30 jaar geleden. Het aantal echtschei- nin« d«- narigheid die zij toen al dingen is sterk toegenomen, waardoor van haar foul had ondervonden. 0„... e...0 vele leerlingen zich minder geborgen ZlJ had s nachts de televisie en de Prijs van het kaartje Goes-Vlisssmgen eenmaal een zeker weten. Het feit dat moeder nu ook v"deo in haai- woning dermate hard plus lo gulden aan de NS te betalen, meester zich nu eenmaal heel vaak een baan heeft, speelt ook aar> staan, dat de buren onmogelijk de Toen dat niet gebeurd was ging justi- een belangrijke rol. Moeder zit niet slaap konden vatten. Zij waarschuw- ao-.» altijd meer met thee op haar 'kroost' den de politie die haar rond drie uur tie zich met de zaak bemoeien en daar odium op de hals gehaald heeft door eigenwijs te zijn of te lijken. Wil een CULIJU ilicci mei uitt uacu luuuov -- te wachten Er is voorts de invloed maande het geluid zacht te zetten en naar de zitting was gekomen om het van de televisie en de sportverenigm- een videoband in beslag nam. Even zich allemaal uit te laten leggen. heel wat duurder uit. Omdat ze school optimaal functioneren dan zal de schoolleiding er alles aan moeten doen een goede teamgeest te kwe- gen, die prestaties verlangen van hun later was het echter weer mis. Om vier vroeg officier mevrouw F M. Ie Cocq ken leden, óók van hun jeugdleden. Daar- llur kwam de politie terug, maar werd d'Armandville-Begheyn niet het volle Noordermeer is ervan overtuigd, dat bij komt nog dat ouders nu vaak te na herhaald bellen en kloppen op het pond. in zo'n situatie de leerkracht, die daar- hoog grijpen. Dochter - of zoonlief raam niet binnen gelaten De agenten Ook zonder treinkaartje reisde K H t,oe de capaciteiten heeft, bereid zal moet minstens met havo avo begin- sloegen toen een ruit in, namen de die een zwervend bestaan leidt. Hij zijn wat meer buitenschoolswerk op "Tklaarde dat hij meestal probeert te knappen dan zijn college die zulke lift .te krijgen, maar dat hem dit capaciteiten mist. In dit verband heeft hij trouwens nog een dringend advies ervaren leer krachten moeten vaker hun jongere collega's een helpende hand toeste ken „Nog te veel laat men zulke 'zwakkere' collega's in de kou staan", meent Noordermeer Op 20 december wordt van hem door de collega's van de stedelijke scholengemeenschap af scheid genomen. nen „En juist de leerlingen die de stof ^e'de toestellen in beslag en voerden met aankunnen doen afbreuk aan de mevrouw T in nachtjapon en duster werkattitude van de klas", betoogt mee naar het bureau, waar ze de met altijd lukt.. Langs allerlei omwe- Noordermeer. Hij wijst er verder op £acht in de cel moest doorbrengen gen^had de dagvaarding voor dejte- ZLM Valkenisse hield vergadering BIGGEKERKE - De afdeling Valke- Pas om twaalf uur 's middags kwam rechtzitting hem toch bereikt. „Hoe ie weer vrij en werd ze per politieauto bent u nu hier gekomen?", mformeer- thuis gebracht, zodat ze tenminste de de kantonrechter, waarop H liet niet blootsvoets door de winterkou weten dat hij op de fiets van Zandvliet kwam. In verband met H 's moeilijke ïnanciéle omstandigheden verklaar- le mr Verhoeven H conform de eis schuldig zonder oplegging van straf hoefde. Haar raadsman mr J Verpalen vertel de dat de inbeslaggenomen televisie rasse van de ZLM vergaderde ,n het ""P01 was losgekomen. Dat had dorpshuis in Biggekerke Voorzitter J van Maldegem blikte terug op het natte voorjaar, waardoor de zaaitijd twee maanden verlaat was De droge zomer maakte echter veel goed. Het resultaat is dat momenteel goede prij zen worden gegeven voor met name uien en aardappelen Tevens sprak ing. P. Scheele van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) over de aankoopregeling van gronden in verband met een mogelij ke ruilverkaveling op Walcheren TWEE VERKEERSLICHHNSTALLA TIES ONTMANTELEN Ledenvergadering EMM 19 december MIDDELBURG Vandaag Imaan- dagi over veertien dagen moet de Middelburgse handbalvereniging EMM uit de bestuurlijke problemen zijn. Dan namelijk (19 december) wordt in hel clubhuis een ledenver gadering gehouden naar aanleiding van het collectieve 'ontslag' van het bestuur. Momenteel werken de bestuursleden alleen de lopende zaken af in afwach ting van een definitieve oplossing voor de moeilijkheden die er binnen de club zijn gerezen. Het gaat daarbij om een belangentegenstelling tussen de recreatieve leden en de topspor ters. 'Vooruit' Waarde houdt uitvoeringen WAARDE - De muziekvereniging Vooruit in Waarde houdt vrijdag 16 en zaterdag 17 december uitvoeringen in de sportzaal in Waarde De concerten, gevolgd door een toneelstuk 'Het Min nespel der Maagden', beginnen om 19.30 uur VLISSINGEN - De meerderheid van de adviescommissie voor verkeersza ken van de gemeente Vlissingen koos woensdagavond voor aanleg van een onbeveiligde voetgangersoversteek plaats over de Nieuwe Zuidbeekse- weg en ontmanteling van de ver- kecrslichtinstallaties bij de over steekplaatsen over dezelfde straat bij de Lange Leenweg en Slerkenburg De leden bleken zich slechts schoor voetend te kunnen vinden in deze oplossing, die overeenkomt met het ontwerpvoorstel van b en w. Dat vond zijn oorzaak in het feit dat de voorgestelde oplossing is gekozen uit financiële overwegingen. De aanleg van een oversteekplaats ter hoogte van de Bossenburgweg kwam ook in de vergadering van augustus aan de orde Toen koos de commissie voor een beveiligde oversteekplaats bij de Bossenburgweg. Daarbij zou eventueel gebruik gemaakt hebben kunnen worden van de installatie nabij de Lange Leenweg. die volgens de commissie bij die oplossing kon vervallen De commissies openbare werken en financiën bleken het daar mee niet eens en wensten toen een nieuw advies van de commissie ver keer. De meerderheid van de commissie bleek het eens met de opvatting van het college dat de verkeersveiligheid het meest gebaat is bij oversteek plaatsen van gelijkwaardig niveau Uit financiële overwegingen is het volgens b en w niet mogelijk alle drie de oversteekplaatsen te beveiligen Daarmee zou een bedrag zijn gemoeid van 57 500.- De door b en w voorge stane oplossing betekent een investe ring van 21.500.-. In de afweging door b en w heeft meegespeeld dat de Nieuwe Zuldbeekseweg een betrekke lijk geringe verkeersintensiteit heeft De heer Th. Post (pvda) toonde begrip voor de financiële problemen, maar bleek voorstander van aanleg van een onbeveiligde oversteekplaats, met handhaving van de bestaande ver- keerslichtinstallaties De heren J. Schaap (d'66) en V J. A. Wilkens (vvd) spraken de voorkeur uit voor beveili ging van alle drie de oversteekplaat sen, óf, als dat uit financieel oogpunt niet haalbaar is. handhaving van de huidige situatie. Snelheidsbeperking De commissie verkeer wil, zo bleek verder tijdens de vergadering, een actief beleid op het punt van de invoering van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur bij herin richtingen van straten. De commissie volgt daarmee het advies van de werkgroep stadsvernieuwing en wijst het stellen van beperkingen vooraf, zoals door de werkgroep ruimtelijke ordening werd geadvi seerd. af. De voorzitter van de commissie, wet houder W Wisse ipvdai. zegde naar aanleiding van een opmerking van commissielid Schaap toe, de moge lijkheid te onderzoeken om de Grave- straat aan te melden als gebied waar 30 kilometer per uur bij wijze van experiment wordt ingevoerd In dat geval is rijkssubsidie in de kosten van de noodzakelijke herinrichting moge lijk De vérkeerscommissie was het niet eens met de opvatting van de werkgroep ruimtelijke ordening, die van mening is dat de snelheidsbeper king op buurt- en wijkverzamelingen bij voorbaat uitgesloten dient te wor den. De gemeente Vlissingen zal rijkswa terstaat met klem verzoeken opnieuw zogenaamde 'schorten' aan te bren gen aan de slagbomen bij de draai brug bij Oost-Souburg. Dit zei wet houder Wisse in antwoord op een vraag van de heer Schaap, die had geconstateerd dat de schorten on danks eerder gedane toezeggingen in de commissie openbare werken, wa ren verdwenen. Hierdoor is naar zijn mening een gevaarlijke situatie ont staan omdat voetgangers en fietsers zonder veel moeite onder de slagbo men doorkunnen. RPCU EN D'66 TEGEN UITBREIDING grijs blauw zwart Er is altijd wel een moment dat u ze dragen kunt, GEMEENTE VEERE Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Veere ma bekend, dat in verband met de aanleg rel struktle van rioleringen in gedeelten van Dorpsstraat, Maria van Relgersbergstn Schotsehoek. Schellachseweg cn Vriezenvee weg te Gapinge de volgende tijdelijke verkë maatregelen zijn vastgesteld. 1. van 28 november Lm 2 december 1983 eni 24 fm 27 april 1984 zal het gedeelte van Maria van Reigersbergstraat, gelegen tus de oprit naai- de fabriek van Alumini Zeeland B V. en de Dorpsstraat, zijn geslc voor alle verkeer in beide richtingen, 2. van 5 t'm 23 december 1983 zal het gede- van de Dorpsstraat, gelegen tussen de At van Reigersbergstraat en de westelijke gi van de bebouwde kom, zijn gesloten voor; verkeer in beide richtingen. 3. van 2 fm 27 januari 1984 zal het gedeelte de Dorpsstraat, gelegen tussen de Maria Reigersbergstraat en de Vriezenveenseï zijn gesloten voor alle verkeer in beide ri gen. 4. van 30 januari fm 3 februari 1984 zal gedeelte van de Dorpsstraat, gelegen tie de Vnezenveenseweg en de Schotsehoek,: gesloten voor alle verkeer in beide richting 5. van 6 fm 24 februari 1984-zal het gedeelte: de Dorpsstraat, gelegen tussen de Scha hoek en de woning Dorpsstraat 26, zijn ge ten voor alle verkeer in beide richtingen 6. van 27 februari fm 16 maart 1984 zal in binnen de bebouwde kom gelegen gedet n van de Vriezenveenseweg worden geslo voor alle verkeer in beide richtingen, H 7. van 5 maait fm 6 april 1984 zal de Schol hoek zijn gesloten voor alle verkeer i richtingen; 8. van 26 maart fm 20 april 1984 zal het bini de bebouwde kom gelegen gedeelte van Schellachseweg zijn gesloten voor alle verl in beide richtingen: 9 in de periode van 1 fm 30 mei 1984 zti achtereenvolgende gedeelten van de Dcc straat, tussen de westelijke grens van bebouwde kom en het pand Dorpsstraat zijn gesloten voor alle verkeer in beide rich gen De vermelde tijdvakken kunnen worden a past als de werkzaamheden sneller verlopen! volgens de planning is voorzien, dan wel ven ging ondervinden door bijvoorbeeld onwerkh weer. In verband met bovenvermelde maatregelen het doorgaande verkeer tussen Serooskerke Veere v.v. door plaatsing van de nodige om dingsborden worden geadviseerd via Vrouu polder te rijden. Veere, 29 november 1983. rrasw«e0 Sacw- sieef-'° dee«o»e VLISSINGEN - De Vlissingse com missie voor de financiën heeft woens dag in meerderheid positief geadvi seerd over het voorstel van b en vv van Vlissingen. om het Sportfondsen- bad uit te breiden met een golfslag- bad voor de recreatie. PvdA. CDA en VVD steunden het voorstel. Negatief adviseerden RPCU en D'66, die een dergelijke investering van 4.7 mil joen gulden en een jaarlijks tekort in de exploitatie van ruim 850.000 gul den niet verantwoord achtten in de huidige economische situatie en ge zien de financiële problemen van de gemeente Vlissingen. De raadsleden J. Schaap (D'66) en C J van der Weele (RPCUi zeiden bei den te twijfelen aan de aantrekkings kracht van het golfslagbad op vakan tiegangers. „Daarvoor ligt het te on gunstig". aldus de heer Schaap Hij zei nog het liefst te zien. dat een projectontwikkelaar een dergelijk re- creatiebad zou bouwen bij de boule vard. of dat het samen met Middel burg zou worden gerealiseerd, zoals Progressief Middelburg vorige week voorstelde in de gemeenteraad van Middelburg bij de algemene beschou wingen over de gemeentebegroting. Raadslid Van der Weele stelde dat het zwembad alleen voor de Vlissingse bevolking wordt gerealiseerd, omdat de toerist toch komt voor Noordzee of Westerschelde Hij erkende dat het huidige binnenbad te klein is, maar meende dat enkele jaren moet worden gewacht met een uitbreiding, tot de financiële positie van Vlissingen wat is verbeterd door hogere uitkeringen uit het gemeentefonds, als gevolg van de wijziging van de financiële verhou dingswet Het recreatiebad is voleens hem te luxueus, onder de huidige omstandigheden Wethouder ing G. J. A. M. Adan (CDA) van financien stelde, dat ervaringen elders hebben geleerd dat de toerist wel degelijk de golfslagbaden druk bezoekt, maar dat het nieuwe bad op de eerste plaats wordt gebouwd voor de recreatie van de eigen bevolking. „Anders zouden de tarieven wel op tien tot vijftien gulden per persoon kunnen komen, zoals elders in het land", verklaarde hij. In de winter is de recreatieve zwem mer volgens hem aangewezen op voorzieningen buiten de stad, terwijl de gemeente op alle manieren pro beert het toerisme en de recreatie te stimuleren, ook buiten het seizoen. Wanneer een projectontwikkelaar een golfslagbad zou bouwen aan de boule- vahi worden volgens hem de/,c..„ commerciële bedragen gevraagd, die slechts voor een zeer klem deel van de eigen bevolking zijn op te brengen. „Bovendien kunnen we dan de huidi ge accommodatie wel sluiten voeg de hij daaraan toe. De Vlissingse wethouder had ook gro te bezwaren tegen een zwembad tus sen Middelburgen Vlissingen, eventu eel met inbegrip van Miniatuur Wal cheren. Hij verwachtte dat een derge lijk project tekorten in de exploitatie zal vertonen van miljoen guldens. Ook het raadslid J. Lust (VVD) vond het inschakelen van een projectont wikkelaar 'geen slimme suggestie'. „Nu weten wij wie wel mag zwemmen van D'66 in een golfslagbad", was de reactie van raadslid M Lorier (CDA) en wethouder Adan sprak van 'het slechtste voorstel dat we maar kun nen hebben'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 16