Nederlandse bossen loor zure regen bedreigd VELOTYPE nieuwe manier van machineschrijven winnaar schietwedstrijden Arbeidstijdverkorting van 10 pet levert ruwweg 1500 banen op PZC/ provincie 'Vertrouwelijk beraad' over zaak Lockefeer Gisella Bergman benoemd in Concertgebouworkest Boetes van ƒ250 wegens illegaal paling vissen WLOOG VAN DER VEEN IN GOES: 4IDERDAG 8 DECEMBER 1983 15 KdENBURG De commissaris van de koningin in Zeeland, dr C. ►rticn, heeft woensdagavond in allerijl een 'vertrouwelijk beraad' gehad ['enkele gesprekspartners' over de af'faire-Lockefeer. Zijn woordvoerder. IA. de Ru. wilde niet meedelen wie er aan het gesprek hebben ogenomen. Evenmin werd iets over de inhoud van de beraadslagingen lend gemaakt. tberaad werd pas woensdag tegen het einde van de middag aangekondigd, erwerp van bespreking was ongetwijfeld het rapport van de rijksrecherche jr de gedragingen van de Aardenburgse burgemeester in een bistro in terlandkerkje. Binnen enkele dagen heeft de commissaris daarover een (prek met minister K. Rietkerk van Binnenlandse Zaken f woordvoerder van het ministerie verklaarde woensdag dat er nog geen jum voor die ontmoeting is vastgesteld. Het is niet duidelijk of de Aardenburgse burgemeester woensdagavond bij het 'vertrouwelijk beraad' in de werkkamer ven commissaris Boertien in Middel burg was betrokken. ,,Ik weet niets", zei hij woensdagmiddag in een reactie op de samenkomst van 'gesprekspartners' bij de commissaris. Verder wilde hij zich niet over de zaak uitlaten, maar liet wel duidelijk doorschemeren dat hij nog met officieel op de hoogte is gebracht van de inhoud van het rapport ..Ik heb niets gezien zei hij daarover Lockefeer zei te verwachten dat hij op korte termijn een gesprek zal hebben met commissaris Boertien over zijn omstreden 'uitstapje" in Waterlandkerkje. Het is overigens nog maar de vraag of het rapport van de rijksrecherche eventueel gedeeltelijk openbaar gemaakt zal worden. Volgens kabinetschef De Ru berust die uitlating op een misverstand. Wél zullen de concrete standpunten van de minister en de commissaris van de koningin over de zaak na overleg openbaar worden gemaakt. ..Het beheer zal er wel op moeten worden afgestemd en daarbij moet gestreefd worden naar een bosareaal met zo ruim mogelijke gebruiksmoge lijkheden. Het bos moet niet afge stemd worden op één bepaalde fufic- tie". zei Feenstra. )ES Het gaat zeer slecht met het Nederlandse bos. De situatie is te vergelijken met evan een zinkend schip. Alle dappere en dure pogingen om het bosareaal te vergroten en te tbeteren zijn op voorhand tot mislukken gedoemd, wanneer het probleem van de genaamde zure regen niet snel en drastisch (nationaal zowel als internationaal) wordt «gepakt. Daarbij gaat het er vooral om de uitworp van zwaveldioxyde (S02) en andere chtverontreinigende stoffen ingrijpend te verminderen. Dit bleek uit het betoog dat dr H. in der Veen, bioloog en medewerker van het instituut voor milieuvraagstukken van de vrije jiversiteit te Amsterdam, woensdag hield tijdens een vergadering van de vereniging tot houd van natuurmonumenten, district Zeeland, te Goes. D der Veen beklemtoonde dat de flerlandse bossen er met name op .armere gronden verkommerd bij- an Hij stelde dat daarvoor diverse zaken worden gegeven Hijzelf zag je zure regen dé grote boosdoener. Én aanzien van de bedreiging van regen in West-Europa is het de Jrhoogste tijd dat de regeringen ir wat aan doen", aldus Van der »n. „Als dat niet gebeurt dan gaat jbos er onherroepelijk aan en hou- i we slechts kale gebieden over". [noemde het verlagen van uitstoot [luchtverontreinigende stoffen dé iing. «deskundige, die zijn inleiding vanuit de visie van de stichting ;ch bosbeheer, hield een pleidooi jr een grotere natuurlijke ontwik- Ing van het bos. Aan de hand van jrbeelden uit onder meer Duitsland Polen gaf hij aan dat de waarden het bos daardoor in diverse op- jten groter worden. Van der Veen 'l het vanzelfsprekend dat dan ook de terugkeer van dieren (zoals lynx) de nodige aandacht Öt besteed, omdat zulks onderdeel ^n een natuurlijke ontwikkeling. rijkste noemde: houtproduktie. open luchtrecreatie. natuurbehoud en kwa liteit van het landschap. Feenstra maakte duidelijk dat het overgrote deel van de bossen in Nederland jong is. Zeker in Zeeland is dat het geval: de oudste delen in de houtvesterij Westerschouwen zijn net zestig jaar en dat is voor bos niet oud. zo betoog de Feenstra. De houtvester achtte het gewenst dat de huidige bossen zich kunnen ont wikkelen tot oudere boslevensge- meenschappen. Hij beklemtoonde dat zoiets wel een zaak van lange adem is. van de houtproduktie m eigen land zinvol perspectief. Voor wat betreft de houtvesterij Zeeland gaf hij als voor beeld ..De verwezenlijking van fraaie bossen is een kwestie van vele. vele jaren. We proberen het bos te laten groeien en het gezond en stabiel te houden. In Westerschouwen zijn we voorzichtig begonnen met de omvor ming van naald-in loofhout en met natuurlijke verjonging". Tijdens de themabijeenkomst in Goes gaf tenslotte ook ir L. Kop. stafmede werker van de vereniging tot behoud van natuurmonumenten, een visie op het toekomstige bosbeheer. Perspectief Hij (en ook Van der Veen deed dat) wees erop dat de eigen houtproduktie van Nederland laag is, in vergelijking tot de grote hoeveelheid die moet worden ingevoerd. Als zodanig zag de Zeeuwse houtvester in uitbreiding mg l der Veens betoog spoorde op sse onderdelen niet met dat van H. Feenstra, houtvester van jtsbosbeheer in Zeeland. Die pc zich meer uit voor een bosont- (celing waarbij aan verschillende ïties zoveel mogelijk tegelijk recht bt gedaan, waarbij hij als belang- lm 'Gehandicapten i verkeer' in Goes ÈS - De Zeeuwse Stichting voor ralidatic. het Goese Activiteiten- Irum en de werkgroep Toeganke- iheidsbevordering in Goes laten (dag 9 december de film 'Samen weg; gehandicapte mensen in het zien. De voorstelling begint [iddags om half drie in het Activi- mcentrum aan de Valckeslotlaan in Goes. Na de voorstèlling kan gediscussieerd, lonze samenleving wordt niet al- voldoende rekening gehouden de problemen, die gehandicapte "in in het verkeer dagelijks on- ïden. Oplossing van deze proble- hoeft niet. zoals velen denken, te zijn. Een betere organisatie het leven van gehandicapte ver- ideelnemers sterk vergemakke- schrijven de organisatoren in de liging. chuttevaer in jlerneuzen houdt tarvergadering KNEUZEN De afdeling Terneu- van de Koninklijke Schïppers- niging Schuttevaer houdt don- dag 29 december de jaarvergade- in café De Vriendschap. 'etaris en hoofdbestuurslid W. G. defjer gaat in een causerie in op [ele actuele nautische zaken prts staat er een bestuursverkie- 5 op de agenda. jaarvergadering begint om 19.30 Gisella Bergman MIDDELBURG - Na een vergelij kend proefspel is de altvioliste Gisella Bergman (28) benoemd tot lid van het Concertgebouworkest te Amsterdam. Giselle Bergman, thans lid van het Residentie-Or kest in Den Haag. is sinds 1975 docente aan de Zeeuwse muziek school. Aan deze instelling kreeg zij haar eerste muziekopleiding bij de altis- te Erika Marx-Szigeti Haar vakop leiding volgde zij aan het Brabants Conservatorium bij Erwin Schiffer. In juni jl behaalde zij aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel als eerste Nederlandse alt violiste met hoge onderscheiding het Diplome Sypérieur KANTONRECHTER MIDDELBURG - Tijdens de zitting van de kantonrechter in Middelburg moesten J. P. B. uit Kruiningen en A. M. M. van G. uit Kloosterzande zich woensdag verantwoorden voor ill gaal palingvissen in de Sloekreek. 1 had wel een visakte, maar dat gaf hem nog geen recht in dat water te vissen, omdat het aan een ander was verhuurd. Van G. had geen enkel papier dat hem toestemming gaf om te vissen. Op het moment dat zij betrapt werden hadden ze met de aalzegen al acht palingen gevangen. Het proces verbaal stelde dat op die manier geruisloos veel vis gestroopt kan worden, temeer daar het op een erg afgelegen plaats gebeurde. De officier, mevrouw F. M. Ie Cocq d'Armandville-Begheyn, eiste tegen B verbeurd verklaring van het net en tegen Van G. een boete van 250 gulden. Toen mrxVerhoeven kantonrechter mr B. Verhoeven hoorde dat een aal zegen ongeveer 1300 gulden kost, be sloot hij het net toch aan B. terug te geven. Hij veroordeelde beide man nen tot 250 gulden boete. Alleen de in beslag genomen paling werd verbeurd verklaard. TERNEUZEN" Het team van de gemeentepolitie uit Middelburg werd gisteren met 228 punten win naar van de schietwedstrijden om de beker van de commissaris der konin gin. Deze zeventiende competitie speelde zich af op de schietbaan van de Terneuzense gemeentepolitie. Acht groepen van rijks- en gemeente politiekorpsen uit heel Zeeland de den mee. Terneuzen zelf werk twee de. Burgemeester C Ockeloen van Ter- neuzen en korpschef C. O Hindriks van de gemeentepolitie openden gis terenmorgen om half tien met ieder vijf schoten het vuur en daarmee de wedstrijden. Vervolgens haalden veer tig politiemensen de trekker over. De kamp tussen de acht groepen duurde, met slechts één korte onder breking. tot half vier s middags. Men schoot voornamelijk met het nieuwe dienstpistool 'Walther', de vervanger van de F. N. Commissaris van de koningin in Zeeland dr C. Boertien overhandigde de wisselbeker aan de coach van het Middelburgse team, Hij deelde ook de groepsprijzen uit aan de groep Middelburg, de groep Terneu zen en de groep Midden- en Noord- Zeeland. J E. van Opdorp uit Terneuzen kwam als beste individuele schutter uit de strijd. Burgemeester Ockeloen had een beker voor hem. Ockeloen sprak de politiemannen lovend toe Schiet wedstrijden. zoals gisteren in Terneu zen gehouden, benadrukken volgens hem. hoe verantwoordelijk men met wapens omgaat. De politie toonde zich als een groep goed opgeleide mensen, die een grote verantwoorde lijkheid dragen en die niet zomaar met een pistool de straat op worden gestuurd, aldus Ockeloen. Na afloop van de prijsuitreiking dronk men nog wat in de kantine van het politiebureau aan de Rosegracht. Dr Boertien verliet Terneuzen gisteren met twee flessen 400-jaar-stad-wijn onder de arm. Uitslag groepen: 1 gemeentepolitie Middel burg. 228 pnt. 2 gemeentepolitie Terneuzen 223 pnt. 3 rijkspolitie Midden- en Noord Zeeland. 223 pnt. 4 rijkspolitie te water, 220 pnt, 5 gemeentepolitie Vlissingen. 215 pnt. 6 gemeentepolitie Goes. 209 pnt; 7 rijkspoli tie Zeeuwsch-Vlaanderen. 207 pnt, 8 rijks politie Verkeer 205 pnt. Zeehond in Oosterschelde gesignaleerd IORTGENE De familie Klu- 'en u't Kortgene heeft woens- agmiddag een zeehond gesig naleerd bij de Zandkreek in de 'osterscheide. De Kortgeense UTlille maakte een vistochtje iet haar zeilboot. Toen ze voor Mer ging bij de Zandkreek ook de zeehond op en zwom ervolgens enkele malen om de K)ot van de familie Kluwen leen Een beeld van de politie-schietwedstnjden in Terneuzen. VLISSINGEN - Een arbeidstijdver- Hoewel het aantal banen, dat een arbeidstycivci sui ting tot meer banen korting van tien procent op de werktijdverkorting van tien procent leidt. Zeeuwse arbeidsmarkt levert ruw- oplevert niet opzienbarend is, tekent Uil het onderzoek is gebleken dat de weg zo'n 1500 banen op. Deze - zeer het ETI er onmiddellijk bij aan. dat betrokkenheid van de Zeeuwse bedrij- voorzïchtige - conclusie trekt het een vermindering van het aantal ven bij het verschijnsel arbeidstijd- Economisch Technologisch Instituut werklozen in Zeeland met 1500 'toch verkorting niet zo groot is. Datzelfde (ETI) voor Zeeland op basis van een niet te verwaarlozen' is. geldt voor de werknemers ,,De bedrij- onderzoek, dat het ETI bij 24 Zeeuw- ven zijn ef (nog) niet erg mee bezig. De se bedrijven heeft verricht. Volgens In vijftig procent van de bij het onder- discussie op de bedrijfsvloer moet nog het ETI mag geen absolute waarde zoek betrokken bedrijven verwacht gevoerd worden", aldus het ETI toegekend worden aan die conclusie, de bedrijfsleiding een uitbreiding van Het ETI-onderzoek komt maandag 12 het aantal arbeidsplaatsen na invoe- december aan de orde in een vergade- Daarvoor is het onderzoek - uitge- ring van arbeidstijdverkorting De ring van de Zeeuwse Raad voor de voerd in opdracht van de Zeeuwse werknemers staat staan er nog scepti- Arbeidsmarkt. Die vergadering Raad voor de Arbeidsmarkt - niet scher tegenover, nog niet de helft wordt in het Middelburgse stadhuis representatief genoeg. (tweeenveertig procent) gelooft dat gehouden en begint om half drie. ONDERZOEK VAN ETI: dag 30 december is de jaarlijkse tavond van Schuttevaer Temeu- in het Zuidlandtheater. Bezoekers welkom vanaf 19,30 uur Yvonne Polman achter de Velotype. Op de achtergrond cursisten die nog maar pas zijn begonnen met het ontrafelen van de geheimen van de nieuwe schrijfmachine komt eraan', zo meldt een landelijk bekend uitzendbureau. 'Ze' ÏU staat in dit geval voor de uitzendkracht die zonder inwerkperiode in staat is om de tegenwoordig, vaak zeer geavanceerde, kantoorappara tuur te bedienen. Dat wordt mogelijk gemaakt door een Nederlandse vinding, de Velotype. Een schrijfmachine die. zo zegt Special Systems Industry bv in Rijswijk, het traditionele QWERTY-toestenbord onge twijfeld zal verdringen. De nieuwe vinding werd gepresenteerd tijdens de Kantoorinnovatiebeurs in de RAI. Dal gebeurde door, onder anderen, Yvonne Polman uit Vlissingen. Sinds die tijd reist zij met enige regelmaat door Nederland om voor SSI de mogelijkheden van de Velotype te demonstreren. Een ander groot voordeel - en dat is waar het uitzendbureau uit de inlei ding op wijst - is het feit dat de Velotype kan worden aangesloten op elke willekeurige wordprocessor. Uitzendkrachten die weten om te gaan met de Velotype hoeven dus niet meer veel tijd te besteden aan het leren kennen van de bij het bedrijf in gebruik zajnde appara tuur, maar kan het imeegebrachte) toetsenbord op de aanwezige appa- De 20-jarige Vlissingse kwam bij ervoor dat de letters in de juiste ratuur aansluiten en aan de slag toeval in aanraking met de Veloty- volgorde verschijnen. Het linker- gaan pe. Zij klopte aan bij mevrouw ~J. veld is voor de beginmedeklinkers, oe eerste zorg is volgens mevrouw Rijkse die in Vlissingen een oplei- het rechterveld voor de eindme- Schotborgh r dingsinstituut voor machineschrij- deklinkers van een woord. Het mid denveld. voor belde handen bereik baar, bevat de klinkers. ven leidt De bedoeling van Yvonne s om haar typvaardigheid op een zodanig hoog peil te brengen dat zij kon meedoen aan de jaarlijkse wed strijden. Zover is het nooit geko men. maar snel is ze inmiddels wel. Het Velotypetoetsenbord maakt het namelijk mogelijk drie keer zo snel te typen als op een conventio nele machine haalbaar is. Meer dan 900 aanslagen per minuut is de snelheid die een ervaren Velotypis- t(e) kan bereiken. De wereldkam pioen machineschrijven haalde in "3 aanslagen per minuut op een conventionele machine. Dat ligt nog onder het niveau van de spreek- snelheid. En daarin ligt de kracht van de Velotype. zo legt mevrouw Puck Schotborgh van SSI uit: ..Met deze machine is het bijvoorbeeld mogelijk notulen direct, nog tijdens de vergadering, uit te werken". De Velotype is een Nederlandse vinding. Het apparaat werd ontwik keld door de heren M. den Outer (83 uit Nunspeet en N. Berkelmans (65) uit Apeldoorn. Tientallen Jaren vap onderzoek gingen daaraan vooraf. Het wachten was echter op de ont- Hoe ingewikkeld het zo beschre ven ook lijkt, het blijkt een voudig om het gebruik van de Velotype eigen te maken. „Een op leiding duurt maar ongeveer een maand en al na de eerste lessen is er zichtbaar resultaat", aldus me vrouw Schotborgh. Na ongeveer vijftig oefenuren kan de typist een snelheid ontwikkelen van onge veer 200 tekens per minuut. Bij het conventionele machineschrijven wordt die snelheid pas gehaald na een uur of 200 onverdroten oefenen. secretaresse met jarenlange ring'. wikkeling van de elektronica, zodat De Velotvpist zit al na ongeveer het al geruime tijd gereed zijnde zeventig uur op het niveau van een, concept-apparaat teruggebracht zoa|s SSI zelf zegt. 'gemiddelde kon worden tot een handzame om vang De werking berust op wat de ont werpers noemen 'de kleinste een heid van informatie in de taal', de lettergreep. Anders dan bij de con ventionele schrijfmachine worden de woorden niet opgebouwd uit afzonderlijke letters, maar verschij nen hele lettergrepen tegelijk op het scherm. Als met een typemachine wordt gewerkt, moet de schrijver de letters rangschikken De Velotype ordent de aangeslagen lettergrepen zelf De toetsen, die zodanig ziin gerang schikt op het vlindervormi- ge bord dat alle toetsen bereikbaar zijn zonder de handen te verplaat sen. zijn in drie groepen verdeeld. Het linker- en rechterveld zijn el- kaars spiegelbeeld en bevatten de medeklinkers. Merkwaardig daarbij is, dat niet alle medeklinkers er op voorkomen. Sommige worden ge vormd door een combinatie van toetsen Alle toetsen Worden tege lijkertijd ingedrukt, een voorgepro grammeerde microprocessor zorgt voldoende mensen op te leiden, zodat als de Velotype eenmaal volop in omloop is, er ook mee gewerkt kan worden. In januari gaat in Vlissingen een cursus van start. Mevrouw Rijkse van de oplei ding werd twee jaar geleden al benaderd Zij leerde de kunst op een namaaktoetsenbord. omdat toen nog onvoldoende echte' exempla ren beschikbaar waren. Yvonne Polman maakte zich de bedreven heid eigen met behulp van het prototype, omvangrijker dan het apparaat zoals dat er uiteindelijk uit zou gaan zien en dat nog niet was voorzien van lettertekens op de toetsen. Inmiddels haalt Yvonne ruim 730 aanslagen per minuut. Elke dag oefent zij bij het instituut van mevrouw Rijkse aan de Verkyul Quakkelaarstraat een uurtje om dat aantal nog op te voeren. Mis schien leidt de door haar verkregen vaardigheid op de Velotype straks tot een baan, ergens in de buurt van Vlissingen. Ze kan nu zo aan de slag bij SSI in Rijswijk, zo blijkt uit de woorden van mevrouw Schotborgh. Maar daar voelt Yvon ne niet veel voor. „Uit Vlissingen weggaan doe ik nooit", zegt ze. „Misschien naar Oost-Souburg, maar verder niet". Hans Verbeek De nieuwe schrijfmachine met het vlindervormige toetsenbord.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 15