epeen rijksvergoeding voor een avond-lbo in Zeeland Kerncentrales verantwoordelijk opslag-regeling voor Brandschade Trefcenter beloopt half miljoen Voor parkeerkelder in Middelburg dreigt al voor opening leegstand PZC provincie TAATSSECRETARIS WIJST VERZOEK ZDASG AF Middeleeuwse tuin voor Gravensteen Zierikzee ÏNDERDAG 8 DECEMBER 1983 13 JSSINGEN - De Zeeuwse Dag- en Avondscholengemeenschap (ZDASG) krijgt geen •goeding van het rijk voor een avondschool op lbo-niveau. De scholengemeenschap had al S januari 1980 een verzoe^ gedaan om opneming in het plan van scholen die in de jaren '84 tot met '86 voor bekostiging uit de rijkskas in aanmerking komen. De Vlissingse wethouder onderwijs en voorzitter van het algemeen bestuur van het ZDASG G. J. A. M. Adan, ikte de afwijzende beschikking van staatssecretaris van onderwijs drs N. J. Ginjaar-Maas iensdag bekend tijdens de in het Vlissingse stadhuis gehouden bestuursvergadering. ffjfc reden voor de afwijzing noemt de T; latssecretaris de overweging dat acK t niet gewenst is voorzieningen op ls 11 t niveau van lager beroepsonder- 20 )s voor volwassenen te stichten die entiek zijn aan die voor jeugdigen. n v.ïnnen de budgettaire mogelijkheden 1 op een andere wijze worden voor- K n in de behoefte aan lbo-opleidin- gtei1 n. Op dat punt is een beleidsnotitie voorbereiding, aldus mevrouw Gin- ar Het algemeen bestuur van de )ASG besloot geen beroep in te lellen tegen deze beschikking. Stl et bestuur nam woensdag geen landpunt in over de plannen die bij it ministerie van onderwijs bestaan CTrnjrer bezuinigingsmaatregelen en entuele structurele wijzigingen bij it dag- en avondonderwijs. Het be- elta uur is van oordeel dat het zinvoller deze problematiek door landelijke ganisaties te laten behandelen. De pt: jerL. Wille, adjunct-directeur van de Kc- DASG deelde mee dat het ministerie rerc >t voornemen om de leerlingen bij vlit: jt middelbaar economisch en admi- 's r« stratief onderwijs (meao) te ver- rse échten twee extra vakken te kiezen, middels heeft laten varen. Andere uit de plannen van het Inisterie omvatten een verhoging et 15 procent van de cursusgelden, voering van examengeld en een ger cursusgeld voor reeds gekwalifi- erde mensen. Zowel de heer Wille i ZDASG-directeur P. Hupkens waarschuwden met kiem tegen de invoering van een zogenaamde 'resul taatvergoeding' Dat houdt in dat de rijksbijdrage wordt bepaald door het aantal geslaagde leerlingen „Onder wijskundig een slechte zaak", zo con stateerden beiden. Het algemeen bestuur sprak zich ver der uit voor automatisering van met name de cusistenadministratie van de ZDASG, een operatie waarvan de kosten vooralsnog worden geraamd op ongeveer 36000 gulden. Er zal echter nog nader onderzocht worden of ook andere, goedkopere, systemen dan de reeds onderzochte in aanmer king komen voor de scholengemeen schap Automatisering brengt geen financieel voordeel, zo legde de heer Wille uit, maar betekent wel dat, in tegenstelling tot hetgeen nu het geval, is, het administratief personeel het werk binnen de daarvoor beschikbare uren kan uitvoeren. ISK Zeeland vraagt weede kamer om didariteit Te-JDDELBLKG - De Dienst in de detdustrièle Samenwerking vanwege it rj Kerken (DISK) Zeeland heeft de feede kamer in een brief gevraagd n da alle maatregelen de solidariteit L ien werkenden en niet-werkenden te streven. „Wat wij ook aan [ippen terug zullen moeten doen, zal nimmer zo mogen zijn, dat in bijzonder uitkeringsgerechtigden de dupe worden", schrijft de [ondersteunt hiermee dan ook een tgelijke oproep van het industrie- oraat van het bisdom Breda van o november. „Na deze datum is fe zorg in verband met de solidan- alleen nog maar toegenomen", is de DISK. inloosheid brengt voor gezinnen fiotionele, maar ook financiële pro- imen teweeg. „Er is geen reden om i deze financiële consequenties fitte tillen", meent de DISK in haar ef aan de tweede kamer. \eeuwse fluitisten indigen bovenaan op ktionaal Concours tlSSlN'GEN - De Vlissingse fluitist e Heugen heeft de eerste prijs [wonnen op het nationaal fluitcon- jurs, dat 26 november en 3 decem- tr in Woerden werd gehouden. Mau- le Heugen, die werd begeleid door i Vlissingse pianiste Marianne for, won ook de wisselpri js voor het ogste aantal punten tijdens de concoursdagen. 6 tweede prijs ging naar Liesbeth jesten uit Hulst. Beide Zeeuwen men uit in categorie A, tot 17 jaar. 6 NOSradio maakte opnamen van |t concours. Deze zullen worden uit zonden in het radioprogramma Ak- januari 1984. De verdere [tslag is: Stegorie A. 1 Maurice Heugen, 2 Liesbeth n, 3 Marieke Gerritsen, Zelhem. Cate- 3( leeftyd boven 17 jaari- 1 H. Kinne- n, Woudenberg, 2 R. van Iterson. Leer- n. 3 Ellis IJsselstijn, Barendrecht. 'OORS TEL GS derzoek TH Delft laar bezuinigingen l leriingenvervoer E?1 (DDELBURG - Het dagelijks be- iur van de provincie wil f 9.000,- reschikbaar stellen om de Techni- i the Hogeschool in Delft een onder hoek te laten doen naar de mogelijk er den om te bezuinigen op het leer- jr ïgenvervoer naar het lager en bui- XI ngewoon onderwijs in Zeeland. Dat ijkt uit een voorstel aan de provin- ale staten. '-Phet najaar van 1982 werd duidelijk, •".it de rijksoverheid een bezuiniging het leerlingenvervoer voorbereid- 5 e, Gedeputeerde staten besloten op lorstel van een afdeling van de Pro- nciale Onderwijs Raad voorlopig de u lude regeling voor het vervoer te '■«ndhaven. Vervolgens werd duide- K, dat de TH in Delft de deskundig- 'c 'n huls heeft om besparingen •i 101 le voeren en het vervoer op 0 §®twoorde wijze aan te passen. De rTgkan omstreeks april van het vol- Jaar met een plan daarvoor j®en- De bedoeling is, dat de conti- Uteit van het leerlingenvervoer in island niet in gevaar komt en dat Cf Bt speciaal onderwijs goed bereik- E blijft. Volgens de TH is het j( ogelijk, met handhaving van die as tgangspunten, zowel op de korte als de lange termijn bezuinigingen PM te voeren. EXPOSITIES OOK BUITEN ZIERIKZEE Dc open ruimte achter het gerestaureerde Zierik- zeese Gravensteen wordt voor zover mogelijk nog deze winter ingericht als tuin in de stijl die karakteristiek was voor tuinaan leg in de middeleeuwen. Het in richtingsplan van de dienst ge meentewerken is met instemming ontvangen door de commissie pu blieke werken en deze dagen wordt een begin gemaakt met de werkzaamheden. De tuin wordt geheel omsloten door het Gravensteen, de twee op nieuw gevoegde en herstelde oude tuinmuren en het eveneens opge knapte bijgebouwtje, de lengte is ruim 27 meter en de breedte onge veer zeven meter. De inrichting wordt rechthoekig met drie gazons en vier perken afwisselend gerang schikt langs de beide tuinmuren, in het midden een bestrating van gele IJsselsteentjes en halverwege in springende iets verhoogde terras jes, waar zitbanken op worden ge plaatst. Direct tegen het Graven steen aan komt eveneens een ter ras. van hard stenen tegels, van waar de bezoekers het middenpad kunnen betreden Verder wordt, een antieke pomp geplaatst, nabij een regenbak die wordt opgemetseld op de oorspronkelijke plaats. De tuinperken worden beplant met kruidachtige gewassen, een geva rieerde en welriekende beplanting van onder andere lavendel, asperu- ln nepeta en viola odorata. De keuze van de planten is zodanig dat er van het begin tot het einde van de zomer altijd één of meer soorten in bloei staan en een aangename geur verspreiden, aldus hel hoofd plantsoenendienst J. Doeswjjk. De perken worden afgezet met haagjes van buxus, en op een enkele plaats komt een stamroos te staan De 'middeleeuwse' tuin zal mede een belangrijke rol spelen in het op stapel staande wisselende exposi tie-gebeuren in het Gravensteen. Beeldhouwers kunnen er terecht om tussen de kruidige vegetatie hun kunstwerken te plaatsen Voor dat doel worden hard stenen pla teaus geplaatst, met name overi gens in de drie gazons, die tevens worden verfraaid met een enkel berkenboompje Het Gravensteen aan de Mol in de binnenstad is in de afgelopen maanden grondig gerestaureerd. De verdiepingen van het uit 1562 daterende gebouw worden zoals gemeld het permamente onderko men van hel Maritiem Museum. De verplaatsing van het museum uit de Noordhavenpoort en de inrich ting in het Gravensteen wordt in de vorm van een stage-project uit gevoerd door zes studenten van de Reïnwardt Academie, de hbo-op- leiding voor museum-medewer kers in Leiden. De benedenzaal, die toegang geeft tot de tuin blijft als tot dusver beschikbaar voor wisselende tentoonstellingen. De plaats, waar de middeleeuiose tuin moet komen. De directie van de ZDASG zal stap pen ondernemen om tc komen tot een praktische samenwerking tussen de ze instelling en de stichting tol bevordering van het avondonderwijs op Goeree en Overflakkee. Die sa menwerking zal gericht zijn op een betere afstemming van de voorlich ting over de onderwijsmogelijkhe den aan beide instellingen. Een for mele koppeling van de activiteiten, bijvoorbeeld door een fusie, is voor lopig nog niet aan de orde. zo verdui delijkte voorzitter Adan. Het bestuur ging verder moeiteloos akkoord met de wijziging van begro ting '83. In de wijziging wordt het tekort voor '83 geraamd op ruim 7500 gulden, terwijl het oorspronkelijk ge raamde tekort was gesteld op bijna 48.000 gulden. De begroting voor '84 geeft na de wijziging eveneens een gunstiger beeld. Oorspronkelijk was het tekort begroot op ruim 31.000 grilden. Door een hoger uitgevallen rijksbijdrage in de huisvestings- en exploitatiekosten kunnen nu de bij dragen in het tekort van de vier deelnemende gemeenten met eenzelf de bedrag worden verlaagd. Daar naast is dan nog ruimte voor opname in de begroting van een bedrag van ruim 15 mille voor onvoorziene uitga ven. Milde as in hoger beroep voor rijden onder invloed DEN' HAAG - De procureur-generaal bij het Haagse gerechtshof heeft te gen de 56-jarige J. J. uit Vlissingen een geldboete van 750 gulden geëist. In Middelburg werd de man veroor deeld tot 350 gulden boete en negen maanden intrekking van het rijbe wijs. De man was in de Hendrikstraat in Vlissingen aangehouden in kennelijke staat van dronkenschap. De bloed proef bewees dat- 1.96 promille. Een tegenproef echter gaf slechts een pro millage van 1.60 aan. Een ingewikkel de situatie, vond de procureur-gene raal Verdachte legde het allemaal nogeens uit Hij was, met twee borreltjes op, betrokken geraakt bij een aanrijding. Geschrokken dook hij in het café en gebruikte daar nogeens snel zeven borrels. Volgens de procureur gene raal een verhaal dat wel vaker is gehoord maar met te weerleggen we gens gebrek aan bewijs. Omdat J. zich met twee borrels uitste kend in staat achtte een auto te besturen werd tegen hem 750 gulden boete geëist De verdediger van J. zag geen enkel bewijs tegen zijn cliënt en pleitte dan ook vrijspraak Arrest op 19 december Kring roodvlees van veehouders Zeeland in Kapelle bijeen KAPELLE De kring roodvleespro- dukten van de vereniging voor vee- houderijbelangen in Zeeland houdt donderdag 8 december een algemene ledenvergadering. Dat gebeurt in De Vroone in Kapelle. De heer Meijer, directeur van het productschap voor vee en vlees, ver telt iets over 'perspectieven voor het MIDDELBURG - De brand die zater- vleesvee. ontwikkelingen in het EEG- dag 26 november woedde in de.par- beleid, interventie vleeskeuringen, in- keergarage van het grootwarenhuis tergrale bewaking veeverzekering'. Trefcenter in Middelburg heeft voor Daarnaast komt een voorstel aan de een half miljoen gulden schade aan- orde om een dikbilfokker-mester aan gericht, tien maal meer dan ander- het bestuur van de kring toe te voe- halve week geleden werd gedacht, gen. De vergadering begint om 19 15 Dit heeft bedrijfsledier M. van Duin uur woensdag meegedeeld. IADVERTENTIE hng te 4 mm De werkzaamheden aan de parkeerkelder in het Geeregebied zijn in volle gang MIDDELBURG - De parkeerkelder in het Middelburgse Geeregebied wordt bij opening (waarschijnlijk juni 1984) met leegstand bedreigd en de gemeente hangt als exploi tant een financiële strop boven het hoofd. Oorzaak is een kroonberoep dat de invoering van betaald par keren op het Vlissings Bolwerk (naast Trefcenteri in het uiterste geval wel anderhalfjaar kan tegen houden. Het Vlissings Bolwerk ligt op zeer korte afstand van de par keergarage en te verwachten is dat het publiek de kelder (waar be taald moet worden) zal mijden wanneer vlakbij gratis de vierwie ler gestald kan worden. Na langdurige onderhandelingen tussen Trefcenter en gemeentebe stuur besloot de Middelburgse raad april dit jaar om het Vlissings Bol werk aan het grootwinkelbedrijf te verpachten waarna er daar betaald parkeren zou worden ingevoerd Dit besluit werd onder meer ingegeven door de vrees van de winkel dat de langparkeerders massaal naar het bolwerk uit zouden wijken (waar door er voor klanten geen plaats zou zijn) zodra er na opening m de parkeerkelder betaald moet worden voor het neerzetten van auto's. Een andere overweging was dat onge lijkheid voorkomen moet worden. De situatie waarbij op de ene plaats wel en elders niet betaald behoeft te worden werd ongewenst geacht Het raadsbesluit is begin mei ter goedkeuring voorgelegd aan gede puteerde staten Het provinciebe stuur heeft er vervolgens vijf maan den over gedaan alvorens het. Mid delburgse raadsbesluit werd goed gekeurd In laatste instantie moet nu de Kroon zich nog buigen over de kwestie Inmiddels heeft eind november de heer A. Meerman uit Oost-Souburg een beroep bij de kroon ingesteld Zijn bezwaar tegen de beslissing om het Vlissings Bolwerk aan het open baar verkeer te onttrekken en aan het Trefcenter in pacht te geven richt zich vooral tegen de gronden van dat besluit. Meerman vindt het onjuist dat Middelburg het onttrek- kingsbesluit nam op grond van de wegenwet (deze wet regelt beheer en onderhoud van wegen en de openbaarheid ervan). De beslissing had beter genomen kunnen worden op grond van de wegenverkeerswet- geving die zich richt op het gedrag op en met wegen, zo stelt de heer Meerman. Hij wijst er op dat zo'n procedure zijns inziens ook eenvou diger was geweest. Een woordvoerder van de provincie verklaarde woensdag dat inmiddels een tweede bezwaarschrift tegen de Middelburgse beslissing is aange kondigd. Over de inhoud daarvan kon hij echter niets meedelen. Het beroep bij de kroon richt zich tegen goedkeuring door gedepu teerde staten. Het is verzonden aan de commissaris van de koningin die het (zoals gebruikelijk in een derge lijk beroep) naar de Raad van State heeft doorgestuurd. Dat college zal nu advies over de kwestie uit moe ten brengen aan de Kroon waarna de Kroon uiteindelijk een oordeel moet vellen en een beslissing over het onttrekkingsbesluit moet ne men. De behandelingsduur van kroonbe- roepen loopt van geval tot geval sterk uiteen maar kan in het uiter ste geval een jaar tot anderhalfjaar duren. Dat zou kunnen betekenen dat de kelder in de Geere de eerste tijd na de openstelling weinig klan ten zal trekken. Wethouder van verkeer H. Gillis sen liet in een reactie blijken niet al te somber gesteld te zijn over de afloop. Hij hoopte dat het mogelijk is dat er een voorlopige voorzie ning bij de Raad van State wordt aangevraagd. In zo'n geval kan de voorzitter van de Raad van State beslissen dat toch al uitvoering aan een besluit kan gegeven wor den alvorens er een definitieve uitspraak is gedaan. Gillissen wees er verder op dat tegenhouden van betaald parkeren op het Vlissings Bolwerk naar veel kanten toe negatieve gevolgen kan hebben. Het Trefcenter zou met langparkeerders opgescheept wor den, de ondernemers elders in de stad kunnen schade lijden doordat niet bij hen in de buurt wordt geparkeerd, de gemeente kan gedu peerd worden door leegstand in de kelder terwijl bovendien de klanten van Trefcenter het slachtoffer wor den omdat ze hun auto niet bij het grootwinkelbedrijf kunnen stallen Bedrijfsleider M. van Duin toonde zich woensdag in een reactie te leurgesteld door de ontwikkelin gen. Hij wees erop dat de onder handelingen over het Vlissings Bolwerk al in 1982 begonnen en steeds meer vertraging oplopen. In dat verband hekelde hij het feit dat gedeputeerde staten er ruim vijf maanden over gedaan hebben om het Middelburgse raadsbesluit goed te keuren. TIEN MAAL DE OORSPRONKELIJKE RAMING Vrijdag 16 december a.s. presenteert de winnaar van de KRO Play Back Show ROLAND SANDHÖVEL zijn nieuwe show, in deze show zijn diverse gastoptredens Presentator van deze wervelende show is (hoe kan het ook anders) de presentator van de KRO Plav Back Show HENNY HUISMAN Bar/dancing 't Karrewiel, vrijdag 16 dec. ars. KOUDEKERKE Tel. 01185-1721. Dat half miljoen betreft alleen de schade aan bedrijf en de opstallen. Niet meegerekend zijn in dat bedrag het uitbranden van twee personenwa gens en de schade aan de 198 voertui gen die tijdens de brand in de parkeer kelder waren gestald. Volgens de heer Van Duin heeft vooral het weer op orde brengen van de kelder veel meer gekost dan ver wacht. Alleen het schoonmaken al (van de garage en de aanwezige appa ratuur zoals machinepark voor koel en diepvriessystemen, ventilatiesys teem en sprinklersysteem) vergde 115.000 gulden. Daarnaast moesten honderden meters elektriciteitskabel, honderd meter riolering en een grote lengte aan koperleiding voor koe- lingssysternen worden vervangen In het halve miljoen zit verder de be drijfsschade Tijdens de brand was de winkel geruime tijd dicht hetgeen omzetderving tot gevolg had. Daar naast heeft het bedrijf eigenerwege direct vervanging aangeboden voor de levensmiddelen die in de auto's lagen die tijdens de brand in de kelder waren geparkeerd. In de productie ruimte achter het eigenlijke winkelge deelte is enige rookontwikkeling ge- GEEN CONCESSIE MINISTER WINSEMIUS: DEN HAAG (ANP) Minister W'inse- mius (milieubeheer) is niet bereid de kerncentrales in Borssele en Dode- waard tegemoet te komen bij de voorwaarden die zij stellen voor deelneming aan dc Covra. Deze orga nisatie zal worden belast met de tijdelijke opslag van laag- en mid den-radioactief afval in het Noord hollandse Petten. De centrales vinden dat de Covra alle verantwoordelijkheid voor de verwer king en de opslag van het afval moet dragen en wijzen mede-aansprakelijk heid van de hand Bovendien willen zij niet aan- de organisatie meedoen wMug eventuele financiële tegenval lers van de opslag op hen kunnen worden verhaald. Winsemius zei woensdag In de Twee de Kamer dat het overleg over de uiteindelijke vorm van de Covra door de houding van de centrales ln een patstelling terecht is gekomen. De minister zal op korte termijn met zijn collega Van Aardenne (economische zaken) contact met de centrales opne men om de impasse te dorbreken. Hij maakte echter duidelijk dat de centrales in dat overleg niet hoeven te rekenen op tegemoetkomingen van de kant van de overheid. De minister zal vasthouden aan de mogelijkheid dat meerkosten vunue opslag bij de centrales in rekening worden ge bracht. Als de centrales dat blijven weigeren voelt Winsemius het meest voor de zogeheten veemconstructie, waarbij de directies van PZEM (Bors sele) en GKN iDodewaard) op het terrein in Petten opslagruimte moe ten huren Volgens de minister zijn de centrales daar slechter mee af Een meerderheid van de Tweede Ka mer veroordeelt de houding van de kerncentrales. CD A-woord voerder Lansink sprak van een hoogst ernsti ge situatie, omdat de centrales geen verantwoordelijkheid willen dragen ui. Buat dat de eigen huisdeur Lansink gaf de minister in overweging de centrales hun afval maar op eigen terrein te laten opslaan als zij niet volledig in Covra willen deelnemen Hij gaf toe dat dit een verandering van het CDA-standpunt was. Winsemius noemde da' idee echter „in principe" niet bespreekbaar. De minister vindt het uit oogpunt van milieuhygiëne en wegens de emotio nele aspecten die aan de zaak zitten beter dat de opslag op een plaats wordt geconcentreerd. De PvdA en de kleine linkse partijen hebben al tijd gepleit voor opslag op het eigen terein van de centrales. weest en uit voorzorg besloot de be drijfsleiding alle daar aanwezige le vensmiddelen weg te laten gooien. Verzekering Dat gebeurde nog voor een ambte naar van de keuringsdienst van wa ren op kwam dagen. Deze arriveerde pas omstreeks half vijf maandagmid dag na de brand. De winkel was intussen sinds het begin van de mid dag al opengesteld omdat zo lang niet gewacht kon worden. Wel werd tevo ren, zoals gemeld, al besloten om alle produkten die wellicht door de rook ontwikkeling aangetast waren af te keuren. Het Trefcenter is nog in onderhandeling met de verzekerings maatschappij over uitkering van de schadebedragen. Inmiddels staat echter vast dal het grootste deel van de schade door de verzekering wordt gedekt. Het feit dat Trefcenter en de eigenaar van de auto waar de brand begon bij dezelfde maatschappij verzekerd zijn voorkwam het 'touwtrekken' dat al heel snel optreedt wanneer er twee of meer maatschappijen in het geding zijn. Onderzoek van deskundigen heeft in middels uitgewezen dat er. alhoewel eerst erger werd gevreesd, slechts in geringe concentraties chloordampen en zoutzuuraanslag vrijgekomen zijn tijdens de brand Volgens een rapport is er hierbij geen sprake van schade wanneer de beroete voertuigen bin nen een week een wasbeurt hebben gehad. Verder wees het onderzoek uit dat de concentraties zei fs zo licht waren dat een confrontatie met strooizout op gladde wegen meer schade aan dezelfde auto's zou heb ben aangericht. In overleg met de verzekeringsmaat schappij heeft Trefcenter besloten nog voor verzekeringsgeld is uitge keerd om alle kleine schades uit de kassa direct aan de klanten uit te betalen alvorens verzekeringsgeld is uitgekeerd Direct na de brand waren alle kentekens van de auto's die ln de kelder stonden opgenomen en later zijn de namen van de eigenaars ach terhaald. Zij zijn allen verzocht om, indien gewenst, zich woensdag (giste ren) of vandaag (donderdag) tussen 10 en 17 uur bij het bedrijf te vervoegen. Deskundigen zullen dan de hoogte van de schades bepalen Na vandaag is die mogelijkheid afgesloten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 13