ÜV PROVINCIALE ZEEUWSE COURAN Terugbetalen krijgt voorrang bij fiscus Gigantische belastingfraude in zaak-Heineken ontdekt 'Nee' tegen Spanje in EG Anti-oproep L ,,^e "PofiMoK" CDA en PvdA willen actie tegen verwerking Namibisch uranium Koud JSWfto eind goed,al goed show. ,ZmVrtjrnhet"riesvuMm H. Md DU GROENE-GOES aUf J Anjelierstraat 5-7 Goes, Tel. 01 ipn.iK«in* M Volgende week einde ambtenarenacties WSNOODS VIA NEGATIEVE AANSLAG \I\IEEKEND FIOD BEGINT ONDERZOEK VERDACHTE BV'S M JOHANNESBURG (UPIi Een inwoner van de voorstad Soweto van M Johannesburg in Zuid-Afnka loopt hier voorbij een muur met aanplak- biljetten waarin wordt opgeroepen vandaag, zaterdag, niet naar de stembussen te gaan om een nieuwe gemeenteraad voor Soweto te kiezen. De oproep komt van tegenstanders van het huidige bewind in Zuid- !£/j Afrika. Deze tegenstanders willen dat ook de zwarte bevolking grondwet- telijke rechten krijgt toebedeeld, tenminste in dezelfde mate als de «si kleurlingen die volgens de nieuwe grondwet hebben i| BRUIDSMODE gaat verhuizen! Profiteer nu van extra hoge kortingen tot 50 Voorbeeld 1 bi| aankoop van een bruidsjapon 30% korting; 2, alle korte en lange japonnen halve prijs; 3. indien bruid en bruidsmoeder beiden slagen, bontjasje cadeau (Zolang de voorraad strekt) Le Papillon is er niet alleen voor het bruid/e, maar voor de hele familiel Raadhuisstraat 53 A fë Roosendaal. 01650-43963 Q P en aan de zalen. 522.WO, .- DEN HAAG (GPD) Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat er in de Urenco fabriek in Almelo geen uranium uit Namibië meer mag worden verrijkt. Het CDA vindt dat daar meteen een einde aan moet komen en samen met de PvdA dringt het aan op spoedoverleg over deze kwestie tussen minister van buitenlandse Van den Broek en de Tweede Kamer. Dinsdag beslist de Kamer wanneer het spoedoverleg zal worden gehouden. De reacties van PvdA en CDA kwamen gisteren na een VN-resolutie waarin wordt opgeroepen tot bindende sanc ties tegen Zuid-Afrika zolang het regiem in Pretoria de onafhankelijkheid van Namibië blijft blokkeren De Alge mene Vergadering van de VN nam die resolutie aan zonder tegenstemmen. Maar er waren 28 onthoudingen waaron der die van Nederland. De resolutie vraagt de deelnemers aan het Urenco-project (Nederland, West-Duitsland en Engelandlom geen Namibisch uranium te gebruiken. Volgens de woordvoerder van Urenco is het niet. bekend waar het uranium vandaan komt. Het materiaal wordt geleverd door de twee andere partners Wesl-Duitsland en Engeland. Urenco zelf koopt het niet. De Nederlandse regering heeft om dezelfde reden geen stappen ondernomen tegen het gebruik van het Nami bisch uranium. f' m/Hu. 1983 Aanhoudend koud. Perioden met c en droog weer. In de ochtend en w j&m W «e occassions. avond lichte vorst, in de middag tem- De diepe sporen van de acties fRECHT (GPD) De gezamenlijke stiptheids- en pdelacties van de vier eentrales van overheidspcrso- el zullen volgende week worden beëindigd. Uiterlijk ^■Ijdag 9 december moeten de acties bij onder meer mane, belastingen, staatsdrukkerij en het kadaster zijn gelopen. m meerderheid van de actiecomités van ACOP. JOOP, CMHA en AC heeft dat gisteren in Utrecht kloten. De vier centrales overleggen maandag over de pnier waarop dat zal gebeuren en wanneer Ook zal paf maandag in Amsterdam weer huisvuil worden opgehaald na ruim een maand staking bij de stadsreini ging. De grootste ambtenarenbond Abva/Kabo spreekt volgen de week Intern over het beëindigen van de acties. De bedrijfsgroep Spoorwegen binnen de Vervoersbond FNV overlegt vandaag, evenals de spoorwegvakbond FSV, ol de acties bij de spoorwegen moeten worden voortgezet De twee bonden voeren al zeven weken gezamenlijk actie bij NS Maandag worden de actievoerders bij rijkswaterstaat (sluis- en brugwachters) gevraagd naar hun actiebereid- heid. (Zie ook pagina 3i Schadeclaim Molukkers De acht Molukkers die gevangen werden gehouden als verdachten van een schietpartij op de politie in Assen, krijgen geen schadevergoeding. Dit heeft het gerechtshof in Leeuwarden vnjdag bepaald in een korte beschik king Het hof noemt geen argumenten voor de afwijzing fr^o definitief als straffe £-1 vrieskou de komst van de winter aankondigt zo vast staat het nu inmiddels wel dat er nog weinig of niets valt te ontdooien aan het voor nemen van een meerderheid van de tweede kamer om de wetten op de kortingen van de inkomens van amb tenaren, trendvolgers en uitkenngs- trekkers te aanvaarden. Met die werkelijkheid m het vooruitzicht be ginnen de stakingen, stiptheids- en modelacties langzamerhand te stol len. Een meerderheid van de leden van de centrales van overheidsperso neel vindt het tijd worden om deze vormen van verzet af te blazen. Met nuchterheid wordt vastgesteld dat 1984 'een verloren jaar' is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid. De slag Is verloren en het moment is aangebro ken om dat onder ogen te zien. Aan staande maandag gaat de stadsreini ging van Amsterdam wger aan het werk. Met het personeel van douane en belasting zijn de bonden overeen gekomen dat de acties op 9 december zullen worden beëindigd. Het ziet er naar uit dat bij de spoorwegen en het streekvervoer het ongerief voor het reizend publiek tot het verleden be gint te behoren. Driemaal een duide lijke uitspraak van de tweede kamer, een verbod van de rechter aan de PTT-ers om nog langer door te gaan met staken, groeiende antipathie en ergernis onder het publiek, tanende actiebereidheid bij de ambtenaren zelf het heeft de laatste dagen alle maal zijn invloed gehad en binnen de gelederen van de ambtenarenbonden geleid tot de conclusie dat het beter is er maar mee op te houden. schappen gevormd, waarin de andere hoofdverdachten van de ontvoering een rol spelen. Het doel van de BV's verwijst steeds naar de handel in onroerend goed. Beheersmaatschappij G. BV heeft als adres Heining 25 in Sloterdijk. Aan de Heining staat ook de timmerfabriek Jadu BV. eigendom van de gearres teerde 31-jarige Jan B. uit Halfweg. Rob G., die een prachtige villa met zwembad op Torremolinos bezit, was ook eigenaar van drie doe-het-zelfza- ken in Amsterdam, Alkmaar en Pur- merend. De meeste BV's zijn opge richt rond 1975 en 1977. Aan een van de ernstigste arbeids conflicten in Nederland na de tweede wereldoorlog lijkt - op straat dan tenminste - nu een eind te komen. Het werd hoog tijd, want de stakingen en stiptheidsacties hebben in de afge lopen zes weken diepe sporen nagela ten in de samenleving Het bedrijfsle ven is voor honderden miljoenen ge dupeerd Bij een staatsonderneming als PTT is de schade nog op geen stukken na te meten en bovendien raken als gevolg daarvan vele arbeids plaatsen in gevaar. Het wegverkeer veranderde iedere morgen- en avond- spits in een complete chaos Hoog opgetaste vuilnis in de binnensteden van Rotterdam en Amsterdam zorgde niet alleen voor zeer on-Nederlandse beelden, maar begon gaandeweg een regelrecht gevaar voor de volksge zondheid te betekenen. En dan waren er de onvermijdelijke bijverschijnse len zoals agressie tussen actievoer ders en gedupeerden, anonieme be dreigingen, bommeldingen en meer van dat fraais. Kortom, de kater over en de gevolgen van dit hoog opgelo pen en zwaar geëxplodeerde conflict beginnen nu pas meetbaar te worden. Vast staat in ieder geval dat ze veel groter zullen blijken te zijn dan mis schien menigeen voor mogelijk had gehouden Actueel nu de acties worden afge blazen is de vraag wat partijen van de gang van zaken hebben geërfd en geleerd De maatschappij-ont wrichtende werking van de acties - waarop bewust werd aangestuurd - is een verschijnsel geworden dat heel snel tot grote verwijdering tussen overheid en burgers en tussen burgers onderling leidt Het simpele feit dat in Nederland het stakingsrecht van ambtenaren wel algemeen wordt er kend, maar dat een goede wettelijke regeling ervoor nog steeds ontbreekt, had tot gevolg dat de actievoerders hun eigen grenzen niet kenden. De huidige onduidelijke sfeer, waarin dit hele conflict tot een uitbarsting is gekomen, verplicht de politiek dan ook om hier eindelijk eens tot een stuk ordening te komen. Achteraf kan wèl worden vastgesteld dat de her haalde toetsing bij de rechter via reeksen korte gedingen, in ieder geval voor de toekomst een waardevol stuk jurisprudentie heeft opgeleverd. Te vrezen valt verder dat het sociale klimaat in dit land stevige averij heeft opgelopen De verbittering en woede bij de vakbeweging over het beleid van het kabinet-Lubbers is groot. De FNV heeft vorige week al besloten om alle overleg in de sociaal-economische sfeer op te schorten, een maatregel die er niet om liegt na wat op dat vlak in jaren moeizaam was opgebouwd. De aandacht zal nu worden gericht op verzet tegen het aangekondig de regeringsbeleid voor de jaren 1985 en 1986, hebben de ambtenarencen- trales inmiddels aangekondigd. Op een herhaling van wat er in de afgelo pen weken in Nederland is gepasseerd zit niemand te wachten. De buigen-of- barsten-strategie heeft een heilloze uitwerking gehad Veelbetekenend is daarom de openlijke erkenning van premier Lubbers, gisteravond voor de VARA-televisie. dat overleg met de ambtenarenvakbeweging voordat de rijksbegroting wordt vastgesteld voortaan geboden is Dat verzuim dit keer is bron van veel van de voorbije ellende geworden. De prijs van de oorlog tussen regering en ambtena ren. mede daardoor ontstaan, is wel erg hoog geweest vdM over nazi-misdaden in Bondsrepubliek Receptknaak De rijksdaalder eigen bijdrage voor medicijnen levert veel geld op. De bezuinigingsmaatregel was in een halfjaar tijd goed voor 70 miljoen gulden. (PAGINA 2) Haven Vlissingen Het havenschap Vlissingen is re delijk tevreden over de resultaten over 1982 De uitbreiding van de faciliteiten aan de Van Cittersha- ven gaat een kwart miljoen gulden meer kosten dan was voorzien. (PAGINA 9) Binnen- en buitenland: 2 en 3 Financiën, economie: 4 Provincie: 5, 7, 8, 9 en 11 Sport: 13 15, 16, 17. 19, 21, 25 en 27 BONN (RTR) Het Westduitse parle ment heeft vrijdag een voorstel van de oppositionele sociaaldemocraten goedgekeurd om een openbaar docu mentatie- en informatiecentrum op te richten over de vervolging van joden en andere minderheidsgroepen in nazi-Duitsland (1933-1945). Woordvoerders van de centrum rechtse regering zeiden het niet nodig te vinden zo ver te gaan het centrum in te richten op de plaats van het voormalige Noordduitse concentra tiekamp Ersterwegen, zoals in het voorstel stond. Op die plaats is nu een opleidingscentrum van de Bundes- wehr gevestigd. NOORDWIJK (ANP) Alfred Heineken (links) en zijn chauffeur Ab Doderer laten zich in een opperbeste stemming fotograferen voor de villa van de familie Heineken 'De Ark' in Noordwijk. Het was de eerste maal sinds hun bevrijding woensdagochtend dat de heren in de openbaarheid verschenen. Beiden gaven een schriftelijke verklaring uit van hun belevenissen en voegden daar verder weinig aan toe tijdens de foto- en filmsessie. tZIE OOK PAGINA 3) (Van onze parlementaire redactiei EN HAAG (GPD) Belastingplichtigen zullen voortaan teller hun teveel betaalde belasting en sociale premies turnen terugkrijgen. Op aangiften die voor 1 april zullen zijn igediend, wil de belastingdienst de teveel betaalde belas ing en premies nog voor het einde van datzelfde jaar ^ruggeven. jet kabinet heeft daarover vrijdag Komende week maandag of dinsdag iereenstemming bereikt Het wets- zal het kabinet de tweede kamer een itwerp waarin dit wordt voorgesteld notitie toesturen over de inkomens naar de Raad van State worden ontwikkeling in het licht van de stroom van bezuinigingsoperaties. Die notitie is in het kabinet opgehou- door allerlei redenen de terugbe- [jen jn afwachting van de onderhande- ig nog niet officieel worden vast- ungen met, de ambtenarenvakbon- ;o. fsteld, dan krijgt de belastingplichti- ^en gaf premier Lubbers vrijdag- alvast een voorlopige negatieve na afioop van het kabinetsberaad te ïslag. Dat wil zeggen dat de belas- kennen iigdienst voor 30 november alvast tn groot deel van de terug te geven In de inkomensnotitie zal worden (lasting of premies uitbetaalt. ingegaan op de vraag of de koop- krachtoffers die theoretisch kunnen 1 deze nieuwe voorrangsregeling worden geraamd voor alleenstaanden lordt aan de belastingplichtige die en gezinnen nog wel representatief tn teruggave mag verwachten en zijn voor de werkelijke situatie, jü een aantal voorwaarden heeft Voor de eenmalige uitkering van de Maan, de garantie gegeven dat de 'echte minima' zal in de notitie wor- ruggave binnen die termijn plaats- den ingegaan op twee aspecten: het ndt. Maar dan moet de aangifte wel scheppen van een vast kader voor de jed verzorgd zijn en moet een kopie koopkracht van de echte minima en ia de loonopgave die van de werkge- de opeenhoping van inkomensoffers, iris ontvangen worden bijgesloten. Het kabinet is bereid kortingen op de ;n dergelijke teruggaafregeling uitkeringen per 1 juli volgend jaar ten irdt ook van toepassing op ondeme- dele te vervangen door maatregelen ;rs die investeringen hebben ge- in de ziektewet. Maar die moeten dan an. Zij krijgen hun WIR-premie dan wel in 1985 volledig worden doorge- t zo snel als een belastingplichte voerd. Die ziektewetmaatregelen kun- tcvccl betaalde belasting. nen bovendien geen alternatief zijn voor de aanpassingen van de langlo pende sociale uitkeringen Ze kunnen hooguit geleidelijker plaatsvinden. Deze tegemoetkoming aan met name de fractie van het CDA in de tweede kamer blijkt uit schriftelijke ant woorden van minister De Koning van sociale zaken en werkgelegenheid op vragen uit de kamer. Het gaat om voorstellen ter beperking van het minimumloon, de kinderbijslag en de sociale uitkeringen in 1984. PERPIGNAN 'ANP> Honderden wijnboeren uit het Franse Perpignon demonstreerden gisteren tegen de toetreding van Spanje tot de EG Het spandoek op de voorgrond draagt de leuze 'Nee tegen SpanjeOp het middelste spandoek staat te lezen: 'Nee tegen de uitbreiding'. Dat laatste slaat op de komende economische top die morgen, zondag in Athene begint. Tijdens deze bijeenkomst zullen de EG-ministers onder meer praten over de toetreding van Spanje en Portugal tot de EG en de problemen rond de begroting en de landbouw. De Franse boeren zijn bang. dat als Spanje toetreedt, hun inkomsten door toenemende concurrentie zullen dalen. Arafat Evacuatie Yasser Arafat wil de evacuatie van zijn troepen uit het omsingelde Tripoli uitvoeren onder de vlag van de Verenigde Naties spoedbe raad in de Veiligheidsraad. (PAGINA 3) Documentatiecentrum AMSTERDAM (GPD) Met de aanhouding van een aantal verdachter, in de ontvoeringszaak van Heineken en zijn chauffeur Doderer is een gigantische belastingfraude aan het licht gekomen. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) onderzoekt momenteel de ontduikingsaffaire, die miljoenen guldens lijkt te belopen. De Rijksbelastingdienst had al eerder verdenkingen tegen Jadu BV, de naam van het timmerfabriekje waar de ontvoerde brouwerij-eigenaar Hei- Auto rijdt onder trein: drie doden ZWOLLE (ANP) In Zwolle zijn vrijdagavond drie personen om het leven gekomen doordat de auto waarin zij zalen onder de trein raak te. Een inzittende werd zwaar ge wond. Ongeluk gebeurde op een met knip perlichten beveiligde overweg vm de Scholtersteeg in Zwolle. Dit heeft de politie van Zwolle meegedeeld. Door het ongeval raakte het spoor versperd, waardoor tussen Kampen en Zwolle geen treinverkeer meer mo gelijk was. De Nederlandse Spoorwe gen zetten bussen in voor het vervoer van de reizigers. neken en zijn chauffeur Doderer afge lopen woensdag door de politie zijn bevrijd. De FIOD is nu een groot scheeps onderzoek begonnen naar de besloten vennootschappen rondom Jadu BV. Een aantal hoofdverdachten van de ontvoering leefde op bijzonder grote voet. Ze reden in dure auto's van soms ruim boven de 100.000 gulden. Ook stonden ze bekend als zware gokkers bij de paarden-races. Twee van hen bezaten eigen renpaarden. Een van de aangehouden hoofdver dachten. de 34-jarige Rob. G., door de politie getypeerd als brein achter de ontvoering, wordt ook beschouwd als de centrale figuur in de belastingzaak Rond zijn beheersmaatschappij G. BV zijn andere besloten vennoot-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1