PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT openbaar vervoer PZC Politie zit ontvoerders op de hielen Deens parlement wijst plaatsing raketten af fECHTER: WERKWILLIGE NIET HINDEREN Eiffeltoren per stukje SPEURTOCHT DE JAGER-TOLHOEK /loeder van [ondeling ichterhaald GEEN PLANNEN VOOR STATIONERING "Treinen uit 'Vlissingen {kunnen last ^ondervinden Van den Broek blijft optimistisch EG-top vandaag SPEURTOCHT IN SPAANSE BADPLAA TS Koud en zonnig Zonnig In de ochtend en avond lichte Hot matige vorst. Middagtemperatuur -om het vriespunt. Zwakke tot matige Zuidoostelijke wind. £>6e jaargang no. 283 31'jdag 2 december 1983 I GOES Houlkade7 tel Oi100-21250' zaterdag van 10 00-12.00 ui MIDDELBURG Korte Noordstraat 1 tl 01180-33050' in 3 00-17 00 uur 1001 bouwmaterialen onder één dak! tVan onze correspondent) NDEN (GPD) - De Londense politie denkt dat Amsterdam de plaats is arvandaan grote hoeveelheden kleurige cartoon-figuren bedrukte inatjes komen, die zijn doordrenkt met LSD. Duizenden van deze kartonnen eebtjes zijn de afgelopen weken in en rond Londen aangelrofTen. is buitengewoon verontwaardigd over deze nieuwe manier om jonge in aanraking te brengen met de gevaarlijke drug LSD. Dat daarbij wordt gemaakt van stripfiguren als Superman, E.T. en Snoopy, r4chreef een politiewoordvoerder gisteren krachtig als „ziek". 'ejplaatjes zijn ongeveer een halve bij een halve centimeter groot, en worden verkocht, Elk plaatje kost ongeveer 3 pond (13,50 gulden). Het is de bedoeling dat de koper het stukje karton inslikt of eraan likt, waarna het wachten is op de hallucinerende effecten van LSD. de zogenaamde „trip" Kinderen van 15 en 16 jaar zijn in het bezit van deze LSD-piaatjes aangetroffen. Een van hen was de 16-jarige Ian Charles uit het plaatsje Luton, ten noorden van Londen. Hij kwam weken geleden om het leven nadat hij van een hoogte van 30 meter van een parkeergarage naar beneden was gesprongen In zijn zak werden enkele van de plaatjes gevonden. Volgens de Londense politie worden de plaatjes in boeken, tijdschriften en zelfs per brief het land binnengesmokkeld. Het vermoeden bestaat, dat op deze wijze vele tienduizenden, mogelijk zelfs miljoenen stukjes met LSD doordrenk te plaatjes het land zijn binnengekomen. JKERK, UTRECHT (GPD) De actiebereidheid van leden van de Vervoersbond FNV in oral het streekvervoer is na zeven weken stiptheids- en stakingsacties aan het afnemen, t enals de ambtenarenbonden en de Federatieve Spoorweg Vakvereniging gaat ook de rvoersbond FNV zijn leden bij NS en het streekvervoer de komende dagen de vraag 'cjorleggen of de acties moeten worden voortgezet. Bestuurder Ketting van de Vervoersbond C!V heeft de indruk dat de leden in het streekvervoer zullen laten weten het nu „wel illetjes" te vinden. de staking vandaag in het NS- waar we nu vrijwel alleen mee staan, voert, beslist morgen over al dan niet on Rotterdam, waartoe gisteren kans maken om de 3 procent onge- voortzetten van de acties in het open twee vergaderingen werd besloten, daan te maken. Daar moeten we baar vervoer. De opstelling van de irgaat, is nog de vraag. Op de eerlijk in zijn". FNV is „samen uit, samen thuis", tadermgen van de twee spoorweg- Als de stakln|, va„ het RotteMamse «Id»* woordvoerder. "ele tientaUen van de honderden sP°°™e«P«soneel doorgaat zal niet De vier eentrales van overheidsper- tallen van de honderden alleen het personenvervoer, maar ook soneel die samen via hel Nationaal sben Woordvoerder Koster van de goederenvervoer en het vervoer Actie Comité (NACI stiptheidsacties "oersbond FNV was met bereid ^ffen treilen voeren, praten vandaag over heeindi- te geven dat deze geringe ODkomst Intercit>'tre'nen uit Vlissingen zullen ging van dc acties bij douane en ïi in ««val van de slaking in dc Maas- be.astir een lage actiebereidheid duidt. sta^ niet ve| belastingen. Volgens het NAC moet verder gaan dan Roosen- 1984 als een verloren jaar worden at zien we vandaag wel Maar ik daal. De gisteren begonnen staking in beschouwd in het verzet tegen het nl5 uu n0g illusies het NS-rayon Groningen wordt van- kortingsbeleid. De aandacht moet eten hebben dat we met onze actie, daag voortgezet. daarom gericht worden op de jaren De spoorwegvakbond FSV, waarmee daarna. de FNV-bond gezamenlijk actie De CNV-ambtenarenbond CFO geeft EESP (ANP) De politie heeft de ieder van de baby die maandag |rd gevonden bij een benzinestation yi de Gooilandseweg in Weesp ach- Jhaald. j vrouw had de baby. een jongetje v afgelopen zaterdag is geboren, te Meling gelegd. Over moeder en p worden geen verdere bijzonder der verstrekt, aldus de rijkspolitie. I moeder heeft bij het bevolkingsre- Ifer in haar woonplaats inmiddels hgifle gedaan van de geboorte van I kind zijn leden het advies de stiptheidsac ties te beëindigen, zo bleek gisteren in Nijkerk, waar de Algemene Verga dering, het hoogste orgaan van de CFO,"bijeen kwam. Het hoofdbestuur laat het echter aan de actievoerders over of zij wel of niet zullen stoppen. Tijdens de bijeen komst werd erop aangedrongen een overlegstructuur In het leven te roe pen voor het gesprek tussen regering en ambtenarenbonden over de ar beidsvoorwaarden voor 1985 en 1986 „Voor het eerst sinds zeven weken actievoeren is er sprake van een ken tering in de actiebereidheid van onze leden bij het streekvervoer", aldus bestuurder Ketting van de Vervoers bond FNV gisteren Een dag eerder had de bond nog laten weten dat de bereidheid van de leden om actie te voeren groot was. Maar op een aantal ledenvergaderingen 's nachts daarna stemde een meerderheid van de ach terban nieuwe acties af. Volgens Ket ting geloven de leden niet meer dat het actiedoel. het verdwijnen van de salariskorting, haalbaar is De acticbereidhcid is alleen groot bij busondernemingen waar nog wordt gestaakt, zoals in dc Zaanstreek en op Voorne-Putten en Rozenburg, Ac tie vergaderingen voor NS-pcrsoneel aangesloten bij de Vervoersbond worden ook minder bezocht dan voorheen. MADRID UPIHans Strebel (linksi en zijn zoon mensen om het leven. Strebel is op zoek naar eigen- Wemer uit het Zwitserse Kronbul hebben van de dommen van zijn 21-jarige zoon Kurt en diens vriendin Spaanse politie toestemming gekregen om te zoeken om aldus vast te kunnen stellen of zij inderdaad tot de tussen de restanten van de zondag bij Madrid neerge- slachtoffers behoren. Een groot aantal lichamen kon storte Boeing 747. Bij de vliegramp kwamen 181 niet worden geïdentificeerd. PARIJS RTRi De Franse veilingmeester Remy Ader bracht gister- 1 avond de twintigdelige beroemde wenteltrap die vroeger de verbinding vormde tussen de tweede en derde etage van de Parijse Eiffeltoren onder de hamer. De gietijzeren. 94 jaar.oude trap bracht 675.000 gulden op. dat wordt 5 gebruikt voor de renovatie, die 75 miljoen kost. Delen van de trap gaan naar het Vrijheidsbeeld in New York. Disneyworld in Florida en New Orleans. Rechtbank KOPENHAGEN (DPA) Denemarken heeft zich donderdag tijdens het bewapeningsdebat in het parlement in feite gedistantieerd van het NAVO-dubbelbesluit en heeft de stationering van Amerikaanse raketten voor de middellange afstand in West-Europa verworpen. voorstel op de NAVO-raad die volgen de week in Brussel wordt gehouden, „duidelijk afstand nemen van de be gonnen stationering van 572 raketten voor middellange afstand en moet ervoor zorgen dat de Deense houding in het slotcommuniqué wordt opgeno- De Utrechtse rechtbankpresident mr. Van Harinxma thoe Slooten heeft (Slot zie pag. 3 kol. 5) Een initiatiefvoorstel van de opposi tionele sociaal-democraten is met 87 tegen 75 bij één onthouding aanvaard. De door de conservatieve premier, Poul Schlueter. geleide burgerlijke minderheidsregering mengde zich met in de discussie. Zij beperkte zich tot tegen stemmen. In Denemarken men Verder wordt gezegd dat de zelf worden geen van de nieuwe Ame- mogelijkheden voor onderhandelin- rikaanse raketten geplaatst gen niet uitgeput zijn en dat de be- De regenng van het NAVO-land De- sprekingen tussen de supermogend- nemarken moet volgens het initiatief heden zo snel mogelijk moeten wor den hervat. Premier Schlueter gaf te kennen dat zijn regering de meerderheidsbeslui ten zal eerbiedingen teneinde aan vervroegde verkiezingen te ontko- Premier Lubbers wil de brief die de Russische president Andropov on langs aan hem geschreven heeft niet openbaar maken. Lubbers vindt dat moet worden vastgehouden aan het gebruik om de correspondentie tus sen regeringsleiders niet openbaar te maken. Daarom zal Lubbers ook zijn antwoord aan Andropov niet open baar maken. ijVLISSINGEN Als de staking wan het NS-personeel dat is aan- rfgesloten bij de Vervoersbond WNV. vandaag ook in het rayon i(Rotterdam doorgaat, heeft dat ijdirecte gevolgen voor de loop avan de treinen van en naar aZeeland. 'dn dat geval rijdt de Intercity manuit Vlissingen in de richting (Holland niet verder dan Roosen- idaal. Op de andere lijnen zal de over- ipsl beperkt zijn. DEN HAAG (ANP) Nederlands minister van buitenlandse za ken, Hans van den Broek, koestert een 'on verwoestbaar optimis me' ten aanzien van het welslagen van de bij eenkomst van dc rege ringsleiders van dc tien lidstaten van de EG, zondag, maandag en dinsdag in Athene. De bewindsman ver klaarde donderdag in een bijeenkomst met de vaste kamercommissie voor buitenlandse za ken, na gewezen te zijn op de vele pessimisti sche signalen, dat ook na een mislukte genera le repetitie nog een suc cesvolle première moge lijk ls. „Bij een uitblij ven van succes zijn de kiemen voor een desin tegratie van de gemeen schap gelegd". Wel acht Van den Broek „met weinig vreugde en weinig overtuiging" het mogelijk dat tussen a« vastliggende top in Athene en de volgende in maart 1984 in Versail les een extra top wordt ingelast om zaken die in Athene niet definitief kunnen worden gere geld te bekrachtigen. Zonder oplossingen voor het pakket proble men waarmee de rege ringsleiders in Athene worden geconfronteerd voornamelijk begro ting en landbotiw kunnen in april niet de noodzakelijke prijsaf spraken voor landbouw- produkten worden ge maakt voor het seizoen '84-'85 en wordt nationa le financiering van het beleid van de gemeen schap buiten de begro ting om noodzakelijk. Ziektekosten De tweede kamer wil 'fondspa tiënten' de eerste twee ver- pleegdagen in een ziekenhuis zelf laten betalen Staatssecre taris Van der Reijden is het met dat idee eens, maar wil nog verder gaan. Hij stelt voor de verpleegduur te beperken. (PAGINA 3) Sint is zuinig De sinterklaasverkopen ko men traag op gang. De winke liers spreken van een negatie ve. invloed van de ambtena- renacties op de bestedingen. (PAGINA 5) Luther Onder de titel Luther in de Lage Landen' herdenkt het rijksmuseum Het Catharijne- convent de rol van de hervor mer in de kerktgeschiedenis (PAGINA 9) Sean Cannery ziet bij het ma ken van de film 'Never say never again' met xoeemoed om naar de echte James Bond. Pieter van Lierop in gesprek met de oer-007. (PAGINA 9) iADVERTENTIE Alléén vanavond: High-grade videobanden chroomdigxyde VHSE 180, 2 banden a 3 uur, Beta L 750, a 2 banden a mm 75 3 'A uur 49t73" AMSTERDAM (GPD) De Amster damse politie is de nog drie voort vluchtige hoofdverdachten in de ont voeringszaak van Alfred Heincken cn zijn chauffeur Ab Doderer op het spoor. Dat kan worden opgemaakt uit de woorden van hoofdinspecteur Sietsma, die belast is met de leiding van het onderzoek. Deze liet donder dagavond weten „over gerede aan wijzingen te beschikken dat de voort- vluchtigen snel gepakt kunnen wor den". De identiteit van de drie voortvluchti- gen, allen Nederlanders, is bekend. De politie veronderstelt, dat ze zich in het buitenland bevinden. Een vierde hoofdverdachte werd woensdagavond laat op de luchthaven Schiphol gear resteerd Het was de 34-jarige R G die van een trip uit Spanje via Londen naar ons land terugkeerde Hij was niet in het bezit van losgeld De politie verdenkt G ervan de „intel lectuele dader" te zijn. Volgens hoofd inspecteur Sietsma heeft de man een sluitend alibi wat betreft de datum van de ontvoering en de periode waar in Heineken en Doderer gevangen hebben gezeten. Een aantal rechercheurs is gisteren vertrokken naar de Spaanse bad plaats Fuengirola, waar G. een twee de huis heeft. Daar zal onder meer worden gezocht naar het losgeld. De politie vermoedt, dat de drie voort vluchtige verdachten zich ook enige tijd in Spanje hebben opgehouden. In de loods waar Heineken en Doderer drie weken gevangen hebben gezeten, is de politie nog steeds bezig met het onderzoek. De verwachting is, dat het onderzoek in de loods waarbij voor al naar sporen wordt gezocht pas na het weekeinde zal worden afge rond. Van de 25 arrestanten, die woensdag ochtend tegelijkertijd met de bevrij ding van Heineken en Doderer wer den gearresteerd, zijn er inmiddels vijf vrijgelaten Uit verhoren is gebleken, dat de vijf (vier vrouwen en een mani niets met de ontvoering te maken hebben gehad Zij behoorden wel tot de familie- en kennissenkring van de drie voortvluchtigen Het merendeel van de gearresteerde vrouwen heeft ondertussen een be kentenis afgelegd. Uit de verklaringen van de vrouwen is duidelijk geworden wat het aandeel van ieder van de mannen in de ontvoering is geweest. De man die alle auto's heeft gestolen die bij de ontvoering zijn gebruikt, heeft ook bekend. Een van de arrestanten, de 56-jarige Wim H is een oud-werknemer van Heineken. Het is bekend dat deze man in een dronken bui meermalen zijn agressie botvierde op reclamebor den van concurrerende biermerken. De politie is al in een vroeg stadium van het onderzoek de wegen nage gaan van enkele ex-werknemers van Heineken. Heineken en Doderer zullen vandaag een schriftelijke verklaring geven over hun belevenissen Om persoonlijke redenen zien zij af van een persconfe rentie. Gieterij Te weinig orders, te weinig geld. Volgens BLHP-er Ron Jacobs verkeert de Gieterij in Middelburg in een uiterst moeilijke positie (PAGINA II) Faillissement Het faillissement van Stacon bv in Vlissingen werd mede bespoedigd door Dow Chemi cal in Temeuzen Stacon heeft van de chemie-gigant nog geld tegoed. (PAGINA 131 Radio en televisie 2 Binnen- en buitenland: 3 en 5 Opinie en achtergrond: 4 Financiën, economie: 7 Varia: 8 Kunst en cultuur: 9 Provincie: 11. 13, 15 en 17 Sport: 19

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1