PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ost aan het werk bevel van rechter - 4 Regering acht reacties van Russen onverantwoordelijk Defensienota zonder plannen atoomtaken Snuffelt U ook al tussen de Kleintjes? ACHTERSTAND WEG OVER ANDERHALVE WEEK Salariskorting in onderwijs iets lager Nederland verwerpt grondwet Zuid-Afrika lady Special ie PZC vandaag \NEEKEND Zacht Zwaar bewolkt en af en toe regen oj motregen. Plaatgselijk mist, vooral in de kustgebieden, temperaturen rond U graden. Vrij krachtige zuidwestelij ke wind, aan de kitst en op het 'IJsselmeer hard. 26e jaargang no. 278 iterdag 26 november 1983 DEN HAAG 'ANPi Prinses Juliana heeft in New York plaquettei wegens haar toegewijde pogingen om het de internationale prijs van B'Nai b'Rith ontvangen, leven van haar volk te verbeteren, haar uitstekende B'Nai B'Rith is een 140 jaar oude joodse organisatie, leiderschap en haar bijzondere verdiensten voor haar die zich beijvert voor de verbetering van de intematio- land'. Tot eerdere onl vangers van de prijs behoren nale menselijke verhoudingen. koningin Wilhelmina, David Ben Goerion. Golda Meir, De prinses kreeg de prijs een medaille en een bronzen Harry Truman en Willy Brandt I HAAG (GPD) De PTT verwacht de achterstand in de postbestelling in anderhalve regering tot in 1986 van rust aan het nek te hebben weggewerkt. Sinds acht uur gisteravond draait het postbedrijf weer, na de ^^"SS'met'S^Stenaren litspraak van de president van de Haagse rechtbank, dat de staking moest worden centrales lijken volgens Lubbers leèindigd. De acties hebben volgens schattingen in het bedrijfsleven honderden miljoenen e^jtgesio* [uldens schade veroorzaakt. Ondertussen wordt langs informele weg geprobeerd het gesprek ttfn "j^ ^mister-president gaf daar- fl. assen minister van binnenlandse zaken Rietkerk en de vier ambtenarencentrales weer op mee aan dat op zijn minst moet worden geprobeerd de ambtenaren ^ang te brengen. voortaan weer net zo te behandelen verbod op de stakingen bij de de betrokken bedrijven leidt, zo Wel meent hij dat het „consequenties - v. meende mr Nivard cmr v>ot Qpfipffphpiirpn"1 thI moeten Overleg is voor de grootste drie ambtena- li~ siorganisaties geen reden om nu z jeteen alle acties af te blazen. De i'ovaKabo zoekt compensatie elders. Minister-president Lubbers zei gis- raardoor ook iweer) televisie-uitzen- teravond na het wekelijkse kabinets- ingen in gevaar kunnen komen. An- beraad, dat het „in de rede ligt" dat are acties, zoals bij de douane, gaan het overleg van de minister van K jwoon door. Ook worden acties bij binnenlandse zaken wordt hervat :el ie telefoondienst overwogen. met alle organisaties van overheids- Uleen de Centrale van Middelbare en personeel, derhalve ook met de Sogere Ambtenaren zal woensdag, in ACOP die vorige week uil het ge- '2' sn bijeenkomst van het Nationale sprek met Rietkerk wegliep. a Ictie Comité, voorstellen alle geza- Nu er door de rechterlijke uitspraak 65 nenlijke acties te beëindigen. De an- „een pauze is gevallen" en de Tweede lere organisaties menen dat zij moe- Kamer (opnieuw) het kabinetsbeleid voor het actiegebeurenzal moeten 0"0k hw ï00rnemen om Hessen hebben, wanneer men seneus op tjet initiatief te nemen voor een her- Enkele zwaar beschadigde auto's die vrijdag betrokken waren bij een kettingbotsing van 250 wagens bij Giessen in nieuw overleg wil aansturen. Het kabinet heeft geen plannen om de ambtenarencentrales nu al formeel voor een nieuwe onderhandelingsron de uit te nodigen. De centrales heb- hedrbfsleveni ben dergelijke voornemens ook met. Het Daarom zullen in eerste aanleg in het vatting van het overleg met de Stich ting van de Arbeid ihet gespreksor- gaan van de overkoepelende centrales van werkgevers en werknemers in het de Haagse president de staking bij de post verder te 'informele circuit' de mogelijkheden verbledc„ bl£k '0Verigens voor alle itlni-Hon ofcrotoct D partijen als een verrassing te zijn gekomen. De Nederlandse Organisa- worden afgetast. De nieuwe gesprekken zullen overi gens slechts zijdelings te maken kun nen hebben met het beleid dat het dl(? hel geding ha-d aangespannen. - --=■- - kabinet voor komend jaar heeft uitge- had wel verwacht dat de bonden zou doorgaan tot de wetsvoorstellen heeft ondersteund, is er volgens Lub- stippeld (inclusief de salarisverlaging worden opgedragen om te zorgen dat laarin de verlaging van de ambtena- bers aanleiding om naar een hervat- met 3 procent) Aan dat beleid kan de tijdschriften weer verstuurd wor- u msalarissen met 3 procent wordt ting van het overleg toe te werken. De met meer worden getornd. Het kabi- den maar egn algeheel verbod van ■eregeld, van tafel zijn of na aanne- premier stelt daarbij niet als absolute net wil wel graag met de ambtenaren- de p0ststaking had ze niet gerekend ling door de Eerste Kamer wet zijn voorwaarde dat alle stakingen en an- hnnHen tnt een nverpenimmst. vnnr de MÜNCHEN (DPAl In de nacht van donderdag op De politie schat de schade die door de meer dan 700 vrijdag zijn in de Westduitse deelstaat Beieren acht ongevallen werd aangericht op enkele miljoenen marken tie van Tijdschrift-Uitgevers (NOTU), mensen om het leven gekomen bij verkeersongelukken In Nederbeieren bleef vrijdag een aantal scholen gesloten, op spiegelgladde wegen. Vele andere weggebruikers aangezien onderwijzers en kinderen door de gladheid niet liepen zware verwondingen op. op tijd konden zijn. bonden tot een overeenkomst voor de [worden. De Eerste Kamer beslist er dere acties eerst worden stopgezet, jaren 1985 en '86 komen. Dat zou de december over. 3 :icherpere acties Ie AbvaKabo zal zijn acties, waar logelijk, verscherpen. De bond legt ich neer bij het vonnis van de Haag- rechter wat het einde van de oststaking betekende maar zal nu p andere plaatsen actie gaan voeren het publiek met onzege- tchtvaardigde eisen geconfronteerd •orden". •rheidsdiensten die tot nu toe bui de acties zijn gehouden vanwege last die het publiek daarvan zou iervinden, zullen opnieuw worden Er zijn ook plannen om de les in de Amsterdamse en Rotter- nse havens uit te breiden, brug- en sluiswachters in Rotter- lim kregen gisteren al groen licht om an stakingsacties voort te zetten. :un bond. ook de AbvaKabo, was de organisatie van zeehavenbe- K tijven (de SVZ) gesommeerd de actie nf 6 stoppen. In kort geding besliste )l Schtbankpresident mr. Nivard dat de HAAG De president van dc Haagse rechtbank mr. Wijnholt tijdens zijn """igwachters en hun collega's bij de uitspraak vrijdagmiddag in het geding over de poststaking. izen hun gang konden gaan. in het deel van de haven waar het om pat, zullen de tijdsduur van de acties de schade beperkt blijven", aldus Ja president. De schade zal niet zo poot zijn dat zij tot de ondergang van [Inicef-fonds Minister Schoo van mtwikkelingssamenwerking heeft sï vee miljoen dollar (bijna zes miljoen pilden) toegezegd aan Unicef, het derfonds van de Verenigde Naties, bijdrage is bestemd voor het dit r opgerichte Unicef-fonds ter be vrijding van dc kindersterfte. •IN De president van de Haagse recht bank, mr. M. R. Wijnholt, zei in zijn uitspraak dat de eisers, waaronder grafische bedrijven, en vooral kleine bedrijven in het algemeen zo grote verliezen lijden door de acties dat zij met de ondergang worden bedeigd. Daarom is voortzetting van de acties DEN HAAG <c;pD) Het kabinet zal onrechtmatig. (Zie ook pagina 3) rEGENACTlE CHAUFFEURS ROTTERDAM DEN HAAG (ANP) De extra korting op de salarissen van het onderwijspersoneel van 1.S5 procent met het doel de werkgelegenheids- afbraak in hei onderwijs iets in te perken zal komend jaar marginaal verminderen. Het kabinet besloot vrijdag om komend jaar 1,81 procent in te houden op de salarissen, omdat de opbrengst van de maatregel meevalt. De onderwijsvakbonden zijn daarover geraadpleegd. VERENIGDE NATIES (ANP) Ne derland heeft vrijdag in de algemene vergadering van de Verenigde Naties gepleit voor een verscherping van de sancties tegen Zuid-Afrika, met na me van het wapen-embargo, en als nog de nieuwe Zuidafrikaanse grond wet veroordeeld. De Nederlandse VN-ambassadeur Max van der Stoel zei dat de Neder landse regering de nieuwe Zuidafri kaanse grondwet verwerpt omdat de ze de zwarte meerderheid blijft uit sluiten van de politieke macht. De nieuwe grondwet schiet ver tekort waar het gaat om de ingrijpende en fundamentele veranderingen die Ne derland in Zuid-Afrika geboden acht. Eerder deze maand onthield Neder land zich van stemming over een VN-resolutie die stelde dat de meuwe Zuidafrikaanse grondwet in strijd is met de beginselen van het handvest van de Verenigde Naties. Dit stemgedrag werd vorige week door een meerderheid in de tweede kamer bekritiseerd taken en een besluit over het al dan volgende week met een halve defen- niet plaatsen van 48 kruisraketten in sienota komen. De ministerraad be- Woensdrecht. Over afstoting van en- sloot vrijdag om alleen over de con- kele van de huidige Nederlandse nu- ventioncle inspanning concrete plan- cleaire taken, zullen de NAVO-bond- ncn in de nota op te nemen. Behou- genoten nog worden geraadpleegd. dens enkele zeer algemene beschou wingen over nucleaire bewapening, zal er over de kemwapentaken geen letter in staan. Premier Lubbers zei dit vrijdag op zijn wekelijkse pers conferentie. Volgend voorjaar zal het kabinet met voorstellen komen voor een ..samen hangend nucleair beleid". Daarbij De „overwegingen" over die atoomta ken die de Nederlandse regering eer der dit jaar al aan de NAVO voor commentaar had voorgelegd, zullen in de defensienota niet worden opge nomen. In het conventionele deel van de defensienota gaat het vooral om een aanpassing van de investerings plannen van de krijgsmacht voor de 'ERDAM (ANP) Naar schat ting tachtig vrachtwagenchauffeurs, aste of losse dienst voor Bell line in Rozenburg werken, hebben ijdagavond demonstratief de Ca- ïdbrug in Rozenburg bezet, doen dit uit protest tegen de ïbtenarenacties bij de Rozenburg lis, die tot 1 december voor het merendeel van de tijd voor het theepvaartverkeer zal zijn gesloten Iss 0 daarmee onder andere het bedrijf 3e!1 L ne in problemen heeft ge tocht. aldus een woordvoerder van 'it bedrijf ot Calandbrug is de enige toegangs- )B Wg door het Rotterdams havenge ld naar de Europoort en de Maas- Tiakte. PAUL NITZE: 'VERHARDING STANDPUNT' DEN HAAG (GPD) „Een onverant- draagt de verantwoordelijkheid vuur De Russische Amerika-expert, Georgi woorde benadering van de proble- de gevolgen die daaruit zullen voort- Arbatov, beklemtoonde vrijdag in een men", zo is de reactie van de Neder- vloeien. De tegenmaatregelen zijn artikel in het regeringsblad Izvestia landse regering gisteren op hel Sow- niet in het belang van de volkeren in nog eens dat de onderhandelingen in jet-voornemen om kernwapens te het oosten noch van die in het wes- Genève wel degelijk zijn afgebroken gaat het om de zes bestaande atoom- komende tien jaar Die aanpassing is nodig, omdat het kabinet de jaarlijkse groei op twee in plaats van drie procent heeft gezel Bovendien laat de afwikkeling van het debacle van de scheepswerven van RSV flinke sporen Ook wil defensie meer nadruk leggen op exploitatie en minder op aanschaf fingen. Door de forse investeringen van de afgelopen jaren bleef er steeds minder geld over voor munitie, onder houd, reparatie en oefeningen. De Nederlandse plannen leidden vori ge maand tol ontevredenheid bij de bondgenoten. Zij vinden dat Neder land, dat op nucleair gebied in het bondgenootschap al een buitenbeen tje is, niet dok nog eens op de conven tionele inspanning kan bezuinigen. De defensienota bevat voorstellen om bij de marine hel aantal fregatten in te krimpen, vermoedelijk van 28 naar 24. Daarnaast zouden nog enkele, kleinere fregatten uit de vaart wor den genomen. De luchtmacht zou een vliegbasis op non-actief moeten stel len. en de landmacht zou de al jaren lang op het programma staande aan koop van platte spoorwagons op nieuw moeten uitstellen. ADVERTENTIE grote maten (48-60) J Jonge, sportieve klassieke f mode! Jlrolstoelpaskamer aanwezig stationeren op de oceanen en de ten", zo verklaarden de twee rege- zeèen. De enige uitweg uit de situatie ringsleiders is via onderhandelingen, zo meent de V/ „I. vAivt n Nederlandse regering. V tII111/ Uilig Paul Nitze, de Amerikaanse onder- De Franse president Mitterrand en de handelaar bij de onderhandelingen Westduitse bondskanselier Kohl, die over de Euro-raketten in Genève, be- gisteren in Bonn een onderonsje had- schouwt de verklaring die Sowjet- den, deden een dringend beroep op partijleider Joeri Andropov donder- Moskou „zo spoedig mogelijk naar de ^ag aflegde, als een verharding van onderhandelingstafel in Genève terug het Russische standpunt Nitze sprak te keren" Beide regeringsleiders be- in Brussel, waar hij de NAVO-ambas- Lreurden de door Moskou aangekon- sadeurs heeft mgelicht over het afbre- digde tegenmaatregelen. „Wij betreu- ken van de onderhandelingen in Ge ren dit Sowjet-gedrag. Moskou alleen nève. Er is geen sprake van een tijdelijke onderbreking, zoals in het westen wordt gesuggereerd. NAVO-deskundigen zijn onderling overigens erg verdeeld in hun beoor deling van dc nu ontstane situatie. Het officiële optimisme, dat wordt beleden in de westerse hoofdsteden waar men er van uit gaat dat dc Russen spoedig zullen terugkeren aan de onderhandelingstafel, wordt niet door iedereen gedeeld. Spreiding basisonderwijs Voor 1 april moeten per gemeente sprei dingsplannen voor het hele basison derwijs zijn opgesteld aan de hand van de plannen per richting: open baar. katholiek, protestants-christe lijk. algemeen bijzonder en overig onderwijs. Het aantal scholen moet aanzienlijk verminderen Leidraad hierbij zijn de normen die zullen gel den voor instandhouding van basis scholen. die ontstaan door samenvoe ging van kleuter- en lagere scholen per 1 augustus 1985. Dit blijkt uit de concept-circulaire die staatssecreta ris Van Leijenhorst vrijdag de Tweede Kamer heeft gestuurd Sprookje Topman Ronald Goslitski van de 'onbekende' Ierse firma Bonna Trading heeft de NSM in Amsterdam een sprook jesorder van 90 miljard gulden 'voorgespiegeld (PAGINA 2) Chaos Chaos in het Zeeuws-Vlaamse streekvervoer was het resul taat van de staking van de buschauffeurs van de ZWN- garage in Axel. (PAGINA 7) Risico Kortsjnoi nam geen risico in de derde partij en accepteerde het remise-aanbod van Kas parov. (PAGINA 15) Binnen- en buitenland: 2 en 3 Financiën, economie: 5 Provincie: 7. 8. 9. 11 en 13 Sport: 15 Roerig AbvaKabo-distnctsbestuur- der Theo Jacobs beleeft roeri ge tijden 'Je schudt het alle maal met zomaar van je af'. (PAGINA 17) Weekendkrant: 17, 18, 19, 21, 22. 23, 25. 27 en 29 LONDEN De landelijke kranten en Het conflict begon vier maanden gele- zondagsbladcn in Engeland komen den toen zes grafici die bij de huis- dit weekeinde niet uit. als uitvloeisel aan-hulskrant. de Messenger, werk- van een volkomen uit de hand gelo- ten, in staking gingen nadat ze had pen arbeidsconflict tussen de eige- den gehoord dat de eigenaar van de naar van een huis-aan-huiskrant die krant, Selim Shah. bij een van zijn in de buurt van Manchester ver- drukkerijen grafisch personeel in schijnt, en de vakbond voor grafici, dienst had genomen dat geen lid is de National Graphical Association van de vakbond.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1