ZEE \mbtenarenacties treffen jok de telefoondiensten Gestolen goed gedijt niet Ankerplaatsen Westerschelde taboe voor overslaan van gas PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Geka Dordrecht verlengt Zevenaarhaven Temeuzen ÏRTRAGING POSTBESTELLING almanak Minister doet beroep op inventiviteit Vrouw (73) gedood bij auto-ongeluk Draaibrug spzc a DINSDAG 25 OKTOBER 1983 ÏRN'EUZEN Het hei- en bouwbc- E ijfGeka bv uit Dordrecht begint in i lember met de verlenging van de renaarhaven in het havengebied iTemeuzen. Het Havenschap Tor ino heeft Geka het karwe ml. Het bedrijf kwam bij de aanbe- rding, een paar weken geleden, als g gdkoopste' uit de bus met een ij jchrijving van 8.520.000 gulden. Voor dat bedrag levert Geka ook de damwand. Het havenschap kon kiezen uit twee firma's Ballast Nedam uit Amstel veen had ingeschreven voor een be drag van 5 658 000 gulden, exclusief de damwand. waarvoor het haven schap zelf het materiaal zou aanko- pen.Het schap had daarvoor ongeveer drie miljoen gulden uitgetrokken, maar de inschrijving van Geka bv viel zo voordelig uit, dat maandag werd besloten het bedrijf het hele karwei, compleet met de damwand. te gun nen. Als alles volgens plan verloopt, kan de verlengde Zevenaarhaven vlak voor de zomer van 1985 in gebruik worden genomen Het havenschap wil. omdat de verlenging veel voorde liger uitvalt dan was aangenomen, op korte termijn ook een begin maken met bijkomende werken in het gebied rond de Zevenaarhaven Daarbij gaat het om de verlegging van de Zweden- weg, waardoor de bedrijven Aug de Meijer en Elocoat wat meer ruimte krijgen, het verzetten van bolders en het verharden van de kade langs de Zevenaarhaven en de aanleg van een stuk spoorlijn, speciaal voor Elocoat ambtenaren. ,,Wij zullen in uw belang het verzet organiseren en leiden betoogde de districtsbestuurder. OES Op verschillende plaatsen in Zeeland zijn ambtenaren maandag in beweging tkomen tegen de voorgenomen korting van 3,5 procent op de ambtenarensalarissen. Zo fbben PTT-ers van het telefoondistrict Breda - dat onder meer de provincie Zeeland beslaat iijdens bijeenkomsten in Goes en Breda besloten vandaag (dinsdag) model- en stiptheidsac- WcrkpIüütSBll a te ondernemen. Voorlopig duren deze modelhandelingen, in het kader van de genaamde 'zachte actie', tot 2 november voort. Op die datum volgt zoals bekend een overleg a de gezamenlijke bonden van overheidspersoneel met regeringsvertegenwoordigers, model- en stiptheidsacties zullen schonken aan slecht of onjuist gea- treedt. Zeker is dat de te bestellen iden tot vertragingen in het tele- dresseerde poststukken, frankering post in ieder geval later dan gebruike- ondistrict. De acties worden uitge- van de post en de maximum gewichts- lijk aankomt, zei Tim Meeuwis srd bij bijvoorbeeld de telefonische grens van postvrachten, die bestellers n uitgangen' van het bedrijf, mee mogen nemen. Verder nemen de U UI O IIS tt'Ct'C It de nummers 004, 007, 008 en actievoerders maximaal verlof op en De leden van de afdeling Goes t-an de 10. Verder zal het PTT-personeel houden ze zich precies aan gestelde ABVA KABO besloten maandag- Krachten voor het schakelen van tijden, zoals die voor onder meer de avond tijdens een vergadering in 'De co-en televisieverbindingen model kantinepauzes gelden. Persvoorlich ter dan gebruikelijk :orts zullen de actievoerders over- •rk weigeren .Daarnaast volgen ze veiligheidsvoorschriften bij het ge- van dienstauto's stipt op Bij kabelleggen wordt eveneens mo- gewerkt. asiotte voeren de PTT-ers vrijdag, 310.30 tot 11.00 uur. een stiptheids- ie uit bij al het telefoonverkeer ^rui",n.Ke" 's streeks half tw - - Sladsschuur' in Goes om deel te poeren. Ook het ophetlen van sto- ter Tiny Meeuwis van het postdistrict nemen aan twee demonstraties één aen bij alle hoofdafdelingen neemt Middelburg kon nog moeilijk aange- in Vlissingen en een in Middelburg. Morgen, woensdag wordt uit solida riteit met de medewerkers bij de PSD meegedemonstreerd op het Veerplein in Vlissingen. Dinsdag 1 november zal de afdeling deelnemen aan een demonstratie op het Damplein in Middelburg. Ambtenaren, trendvol- KRUININGEN - De brandweer van 5ers c" uitkeringstrekkers die daar- aandagmiddag om- aan meedoen vertrekken dinsdag om n streetis nan twee uilecrukt voor een ha'f l'en vanaf de Oostwal in Goes. brand la«ss rijksweg 58. De brand Dn Mte ««tayhnor- ging gepaard met enorme rookont- vverd bijgewoond door zo 11 100 men- beslag. ven in welke mate vertraging op- 'Vuilverbranding' langs rijksweg 58 De Zeeuwse Organen voor Overleg (OVOI van de sociale werkvoorzie ningschappen De Zuidhoek. De Be- tho. Dethon, Werkplaatsen Walche ren en het administratief diensten centrum (ADZ) hebben zich maandag in Goes beraden over eventueel te ondernemen acties tegen de bezuini gingsplannen. Daarbij waren be stuurders van CFO en ABVA/KABO aanwezig. De vergadering besloot in ieder geval deel te nemen aan de voor 1 november aangekondigde demon stratieve vergadering in Middelburg. Afhankelijk van het overleg tussen de minister van binnenlandse zaken en de centrale ambtenarenorgamsaties zullen de OVO's zich beraden over eventueel te ondernemen actie's. In een telegram aan de ministers van binnenlandse en sociale zaken heb ben de OVO's nog eens onderstreept dat zij zullen waken voor een nog verdere aantasting van de rechtsposi tie van de werknemers in de sociale werkvoorziening i ontstaan inzienlijk aantal lijnen in Den Haag gedurende dit half uur onbereik- lur zijn. Het gaat evenwel nog niet wikkeling. Het Been blokkade, vertelde actieleider doord?1 een ho°» a,v,al en stro, 'fngs Districtsbestuurder T B Jacobs van van der Post van het telefoondis- de "Jksweg in brand was gestoken. de Abva Kabo Zeeland noemde de Breda. brandweer rukte uit met een hoge- voorgenomen korting op de ambtena- en één lage druk en achttien brand- ren-salarissen tijdens de bijeenkomst Inr/Aorf/iZ/in/» weerheden. De bluswerkzaamheden in Goes maandagavond'pure verlak- tblUtSttlLing namen ongeveer anderhalf uur in be- kerij ,.U wordt willens en wetens (verwachting is dat voorts de slag. Afgelopen week werd ter hoogte door dit kabinet bedrogenstelde hij. «(bestelling in Zeeland te maken van Rilland eveneens een hoop afval ..Maar we zullen ze in het Catshuis rijgt met vertraging door acties van in bmnd gestoken. De politie is er nog wakker houden Ook vanuit Zeeland" rT-personeel. In verschillende kan- niet achter wie daarvoor verantwoor- Naar mening van Jacobs is de tijd delijk is. wen van het postdistrict Middel- irg is besloten stiptheidsacties te idememen. Het personeel van de xrsorteercentra Middelburg, Goes, jssingen, Oosterhout en Terneuzen naar het zich laat aanzien ook lfeda,« is maandagavond met de ïptbeidshandelingen begonnen, (t is de bedoeling dat ook deze [ties tot 2 november voortduren. gezamenlijke bonden van over- eldspersoneel ondersteunen de tijde- ;ie nauwgezette aanpak. Overigens fbben de personeelsleden van het ÏT-expeditieknooppunt Roosen- ulen van de voorsorteercentra Ber- op Zoom en Hulst besloten niet ede stiptheidsac ties deel te nemen (actievoerende PTT-ers vertragen ^allerlei manieren de postbestelling lïereerst werken ze niet over. Daar sast hanteren ze nauwkeurig het bnstrooster. Postvervoerders hou- bach aan de maximum snelheden, wordt uitgebreid aandacht ge- aangebroken voor hard verzet van de ZEEUWSE Boek Mogen wij u even iets vra gen". informeerde een me vrouw mede namens haar in die Middelburgse win kel met al eerder door ande ren gelezen boeken Dat mocht. De verkoper bleek een meegaand type Jn dit boek staat", zo sprak de vrouw - een exemplaar op de toonbank leggend - ..voorin de naam Joost En onze zoon keet ook zo. Wij hebben hem eo'n boek voor zijn verjaardag gegeven. En nu denken wij dat hij liet hier is komen verkopen, omdat-ie om geld verlegen zat Het was zo'n lange slungel. Hunt u zich daar iets van herinneren?" De verkoper wist het niet Haar hg had wel een idee. Binnenkort is het sin terklaas". zo sprak hij met vooruitziende blik. ..Koop dat hoek terug en geef het hem als surprise. Aan zijn reactie kunt dan wel zien of hij het was Ja en dan zeker het risico lopen dat hij het de volgende weer hier komt inleve- bedacht de vrouw. Het voorstel sprak haar kennelijk "iet zo aan. Ze zag tenminste af van de koop. Veelbetekenend keken heide echtelieden elkaar aan. toen ze weer buiten stonden. Was hun zoon nou ja of nee daar binnen geweest? Joost mag het weten! GOES Met een extra beroep op 'de creativiteit en de inventiviteit' van de medewerkers van rijkswa terstaat en de aannemers die be trokken zijn bij de compartimen- teringswerken in de Oostersehelde wil minister drs. N. Smit-Kroes (verkeer en waterstaat) het nieuwe tekort op het Oosterscheldcproject met ruim een derde beperken. Het nieuwe tekort ontstaan in de eerste zes maanden van dit jaar bedraagt zoals gemeld 105 miljoen gulden. Volgens de minister moet op de uitvoering van de werken in hel oosten van de Oostersehelde (onder meer de aanleg van de Oesterdam, Philipsdam en het Bathse Spuikanaal) ongeveer 38 miljoen kunnen worden bespaard. In de maandag naar de Tweede Kamer gezonden veertiende voort gangsrapportage over de Ooster- scheldewerken staat evenwel nog niet hoe dat moet gebeuren. Tot 1 juli van dit jaar is aan de werkzaamheden voor de beveili ging van het Oosterscheldegebied in totaal 4,5 miljard gulden uitgege ven. Te besteden is nog bijna 3 miljard, zodat het prijskaartje voor het Oosterseheldeproject inmid dels het bedrag van bijna 7.5 mil jard vertoont Uit het financiële overzicht Dij de voortgangsrappor tage blijkt dat 1983 en 1984 dure jaren voor de uitvoenng van de werken zijn. Dit jaar wordt 900 mijjoen uitgegeven en volgend jaar Minister Smit-Kroes 940 miljoen. In de daaropvolgende jaren zullen de uitgaven sterk te ruglopen. Maar dan is het einde van de Oosterscheldewerken ook in zicht Vertraging De toename van de kosten wordt voor een belangrijk deel veroor zaakt door vertraging in de uitvoe ring. onder andere bij het matten- leggen. en de daaruit voortvloeien de hogere exploitatiekosten Te genvallers bij het mattenleggen waren het slechte weer in de begin fase, problemen met de zuigmond van de mattenlegger Cardium waardoor de eerste de beste mat al werd opengescheurd en de langer dan geplande inwerkperiode. Om toch het voorgenomen tijdstip van voltooiing van de stormvloedke ring te halen (oktober 19861. is besloten de bouw en plaatsing van de pijlers, de andere betonelemen ten en de schuiven te versnellen. Zo zullen alle 63 dorpelbalken met in 23 maar in 15 weken op maat moeten worden gemaakt. Door bij het plaatsen van de schuiven en de bewegingswerken in de stroomgeu- len Schaar en Roompot uit te gaan van een 120-urige werkweek kan een tijdwinst van 10 weken worden behaald. En het monteren van de schuiven zal niet 22 maar 19 maan den in beslag nemen. Een en ander betekent extra kosten, maar die liggen toch aanzienlijk lager dan wanneer het gereedkomen van de pijlerdam verder in de toekomst zou worden opgeschoven Alleen al de exploitatiekosten van het mattenlegbedrijf hebben een verhoging van 35 miljoen gulden te zien gegeven. De versnelling van de bouw en het plaatsen van schuiven, verkeerskokers, landhoofdelemen- ten en dorpelbalken kost 19 mil joen gulden meer Voor de funde- ringsmatten is sterker bovendoek gebruikt (5 miljoen) en de aanpas sing van de grindzakken om de pijlervoeten vergde 4 miljoen extra Maar er zijn ook wat meevallers te boeken Het verdichtingsschip Mv- tilus bleek zijn werk bijvoorbeeld beter dan verwacht te hebben uit gevoerd (besparing aan grind- en grondverzet 2 miljoen gulden) en onderdelen van de apparatuur aan boord van dit schip kunnen elders worden gebruikt (een positief resul taat van 3 miljoen gulden) TERNEUZEN Bergers van Van den Akker uit Vlissingen zijn maandagochtend op hel Kanaal Gent-Terneuzen begonnen niet het leeghalen van het ruim van het gezonken Belgische binnenschip 'Salto'. Het schip zonk een week geleden, nadat bel eerst aan de grond was gelopen op de Wester- schelde en daarbij een scheur in de scheepswand had opgelopen. Zonder veel problemen bereikte de DRAAIBRUG De 73-jarige me vrouw B. M. de Smidi uit Sluis is maandagavond omstreeks half zeven bij een verkeersongeval op rijksweg 58 Draaibrug Oostburg om het leven gekomen. De vrouw zat in een personenauto, bestuurd door de 76-jarige J. P. L. uit Sluis, die op de rijksweg - komend uit richting Draaibrug - nabij De Liter met een snelheid van plusminus 80 kilometer per uur achterop een trac tor met daarachter twee aanhangwa gens reed. L werd bij het ongeval zwaar gewond. Hij werd met been- en nbbreuken per ambulance overgebracht naar het Sint Antoniusziekenhuis in Oostburg De brandweer van Aardenburg ver leende assistentie om L. uit zijn be narde positie te bevrijden. De auto VLISSINGEN - De directeur Seheep- werd geheel vernield. vaart en Maritieme Zaken in het De tractor, eigendom van de firma De district Scheldemond, N. M. Bollen F uit Breskens. werd bestuurd door die tevens rijkshavenmeester is. K D. de P uit Schoondijke heeft een aantal beperkende maatre gelen afgekondigd om het oneigen lijk gebruik van ankerplaatsen op de 'Salto' de Temeuzense binnen- vaartsluis, maar m de sluis maakte het schip plotseling water De Sal to' werd snel naar het toelei- dingskanaal van de middensluis - die niet wordt gebruikt - geloodst, waar het schip heel snel zonk. Van ripn Akker heeft van de verze keringsmaatschappijen opdracht gekregen de lading hoogwaardig metaal zo snel mogelijk boven wa ter te halen. In het ruim liggen 160 spoelen metaaldraad met een ge wicht van vijf tot zes ton per stuk De 'Salto' moest die in Gent afleve ren Maandag bleek dat het agres sieve kanaalwater de spoelen nog niet of nauwelijks had aangetast. Ze werden een voor een met behulp van een kraantje op het dek van het bergmgsvaartuig Onrust' gehesen Bij het karwei - dat nog zekei anderhalve week in beslag neemt zet Van den Akker duikers m. REEKS BEPERKENDE MAA TREGELEN DGSM Westerschelde legen te gaan. Het betreft een verbod om op die plaat sen lading over te slaan, te bunkeren, te bevoorraden, afvalolie te lossen en tanks te reinigen en te ontgassen. Ook mogen er op deze ankerplaatsen geen reparaties en onderhoudswerk- Contract order Maasvlaktecentrale vandaag getekend ROTTERDAM (GPD) De gemeente Rotterdam en de Koninklijke Maat schappij De Schelde ondertekenen vandaag hel contract voor de leve ring van de ketelinstallatie, die ko- lenstook in de elektriciteitscentrale op de Maasvlakte mogelijk moet ma ken. Rotterdam stelt voor de ombouw van de centrale tot het geschikt maken voor kolenstook 1.25 miljard gulden beschikbaar, waarmee men zich aan past aan het door de minister van economische zaken gevoerde beleid Dat beleid behelst het gebruik van een verscheidenheid aan brandstoffen die voor de produktie van elektrische energie in Nederland gebruikt wor den. De Koninklijke Maatschappij De r£l Schelde haalt met de levering van de ketelinstallatie een opdracht van 400 Overslag van gevaarlijke lading, zoals hier tussen twee gastankers, is miljoen gulden binnen verboden op ankerplaatsen op de Westerschelde in a GOES Een geluk bij een ongeluk, en gestolen goed gedijt niet. Twee gezegden die in ieder geval opgaan naar aanleiding van een inbraak in het open jonge rencentrum 't Beest te Goes. In de nacht van zon dag op maandag bleken na melijk uit dal gebouw twee zangzuilen en een verster ker te zijn gestolen. Die apparatuur stond in de muziekruimte van het Beest, maar toen de mede werkers van lie stichting jeugd en jongerenwerk Goes maandag in het ge bouw kwamen en de in braak ontdekten bleek dal het materiaal spoorloos was verdwenen evenals de dader van het misdrijf. Daar kwam verandering in toen in de loop van maan dag bij de recherche van de Goese gemeentepolitie een telefoontje binnenkwam van de collega's uit Gouda die meldden dat ze twee zangzuilen en een verster ker hadden gevonden in een auto. die werd bestuurd door J R S uit Amster dam Die auto was evenals de muziekapparatuur gesto len Dat had S in Gouda gedaan Met het voertuig was hij naar Goes gereden om daar de inbraak te ple gen en vervolgens zette hij weer koers richting rand stad. Onderweg kwam hij echter m aanrijding met een andere auto En omdat S dacht dat dat wel eens slecht voor hem kon aflopen koos hij het hazepad Dat nam evenwel de bestuurder van de ande re auto met en die zette de achtervolging in. Tegen Ro zenburg werd S. klemgere den waarna de politie kon worden gewaarschuwd. Die ontdekte de diefstal van de auto en de geluidsappara tuur zaamheden worden uitgevoerd. De maatregel is in het bijzonder bedoeld voor schepen met een gevaarlijke lading. Schepen die deze handelingen toch willen uitvoeren, mogen dit alleen met toestemming van de rijkshaven meester en op een aantal speciaal daartoe aangewezen ankerplaatsen, zoals Wielingen Noord en Zuid. E ve ringen. Middelgat. Springergeul en Put van Terneuzen. Zeegaande gas tankers mogen alleen buitengaats wachten op orders, op een ligplaats of het wisselen van bemanning. Hier voor zijn de ankerplaatsen Steenbank en Wielingen <bij de loodsboot-sta tions i de aangewezen plaats. In geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld slecht weer. ongunstig getij, strem mingen of scheepsdefecten kan de rijkshavenmeester een ankerplaats aanwijzen en nadere voorschriften ge ven. Toestemming voor schoonmaken en ontgassen wordt slechts verleend tot 31 juli 1985. om de havenbeheer ders in de gelegenheid te stellen facili teiten te scheppen voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Minder veilig De maatregelen zijn getroffen omdat in de afgelopen jaren in toenemende mate op ankerplaatsen in de Wester schelde activiteiten werden ont plooid die normaal gesproken in ha vens dienen te worden uitgevoerd. Het overslaan van gevaarlijke lading izoals gasi was een van de aanleidin gen voor ingrijpen. Een ankerplaats op een rivier is altijd minder veilig dan in een havenbekken. Schepen kunnen op drift raken, er kan onge wenste beweging ontstaan door golf slag, hel gevaar voor aanvaring is groter door passerende schepen en hij ongevallen kan minder snel hulp worden geboden. Ook de controle door de bevoegde autoriteiten ver loopt moeilijker op ankerplaatsen huiten havens dan erin. Het overslaan van niet gevaarlijke lading, zoals bulkstoffen (graan, ert sen steenkool), wordt niet verder Inge perkt De genomen maatregelen hebben slechts tot doel. gevaarlijke situaties te voorkomen waarbij schepen met een gevaarlijke igasilading een extra risico opleveren

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 9