Gelukkig had ik eenRabopolis... IS DIT DE MANIER WAAROP U DECLAREERT NA EEN ZAKENREIS? OF MAAKT U GEBRUIK VAN DEEUROCARD? Ai Rabobank O Trabopous geld en goede raad 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 25 OKTOBER 191 Wie op zakenreis gaat, krijgt ter plaatse onherroepelijk te maken met rekeningen van b.v. hotels, restaurants, autoverhuurbedrijven en reisbureaus. Erg onhandig, want voor de interne declaratie mag er niet één wor den vergeten of verloren gaan. Terwijl 't voor de administratie behoorlijk onoverzichtelijk is. Maakt u voor deze betalingen echter gebruik van de Eurocard, dan krijgt u alle uitgaven keurig op maand- afrekeningen gespecificeerd. De Eurocard wordt bijna overal, over de hele wereld, geaccepteerd en voorkomt dat u veel contanten mee moet nemen, met alle risico's vandien. Extra voordeel is bovendien, dat u altijd over financiële middelen beschikt als het verblijf uitloopt. Wilt u uzelf en uw mensen de 'credits' geven om optimaal te kun nen funktioneren in 't buitenland, bel dan even met één van onze 14 advies kantoren voor de Zakelijke Markt. De adviseurs die daar zitten stu ren graag nadere documentatie of komen graag bij u langs om één en ander te bespreken. U ziet, met de Zakelijke Post rekening kan veel meer dan u denkt postgiro W rijkspostspaarbank Amsterdam: 020 - 86 77 71 Hengelo: 074-435435 Arnhem: 085 - 64 06 90 Leeuwarden: 058-13 4848 Breda: 076-714200 Maastricht: 043-622855 Eindhoven: 040-12 35 55 Middelburg: 01180-3 5058 's-Gravenhage: 070-814511 Rotterdam: 010 -13 06 00 Groningen: 050 -1412 00 Utrecht: 030-948041 Haarlem: 023 - 3194 77 Zwolle: 038-533070 EUROCARD Postbus 1799 - 3000 ST Rotterdam Tel 010 141032/141833 BanK-o? G:ro(eken'no«iummw 9345878 5413730011552849 QmsclWAig 25/05/83 SKR 332,00 HERTZ BILUTHYRS L 30/05/83 3SR 177Q5 GULF - VARGARDA 3 01/08/83 (SBH 190,00 REST ORGRYTË GOTEB 06/06/83 ISKR 106,50 GUM? - F&RTXLLE 3 m/08/83 '8KU 330,00 3TAD3H0TElrLET KAlt at/06/83 SKIt 2640,00 BOT DIPLOMT STOC jl 3/09/83 8KB 195,00 REST 41SATHÖS8 ÖT (12/06/83 ;K L M ASSTE 12/08/83 K L M ROYAL DUTCH AXEL AMSTK 19/06/83 SZSREN POT DE ALHEL btHtKENINQ VAN DE NIEUW STA GEMEENTE VEERE BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Veere brengen ter openbare kennis dat zij voornemens zijn in afwijking van het ter plaatse geldende bestem mingsplan 'Buitengebied' met toepassing van artikel 19 van de wet op de ruimtelijke ordening en artikel 50, lid 8, van de woningwet aan de heeï S de Visser te Vrouwenpolder bouwvergunning te verlenen voor de uitbreiding van zijn pand Fort den Haakweg 22 te Vrouwenpolder, op het perceel kadastraal bekend gemeente Veere. sec tie N. nr. 1407. Het bouwplan strijd met de voorschriften van genoemd bestemmingsplan omdat het perceel de bestemming agrarisch gebied met beperkte be bouwing heeft, terwijl de heer De Visser geen agrarièr is. Het bouwplan is evenwel niet in strijd met de in voorbereiding zijnde herziening van eerderge noemd bestemmingsplan. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld binnen 14 dagen na dagtekening van deze bekendma king eventuele bezwaren schriftelijk in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Gedurende deze termijn ligt het bouwplan ter gemeentesecretarie, Kerkstraat 7 te Veere, voor een ieder ter inzage. Veere, 25-10-1983. Bij beschikking van de rechtbank te Middelburg d.d. 19 oktober 1983 is het faillissement van T. A. M. Roelands. wonende te Kloosterzande. gemeente Hontenisse. aan de Pasto. Smuldersstraat no. 78, op geheven wegens gebrek aan baten. Mr. G. E. Vioen, Axelsestraat 11, Postbus 1020, 4530 GA Temeuzen. Tel. 01150-17733 Bij vonnis van de recht- bankt te Middelburg d.d. 28 september 1983 is in staat van faillissement verklaard W. C. Stadhou ders-van Boven, buiten ge meenschap van goederen gehuwd met G.E M Stad houders, wonende te 4537 VH Temeuzen aan de Ei kenstraat 86. met benoe ming van mr. J. H. Mulder tot rechter-commissaris en ondergetekende tot cu rator. Bij beschikking van dezelfde rechtbank d.d 18 oktober 1983 is voor noemd faillissement opge heven wegens gebrek aan baten. Mr. J. J. Brugge Axelsestraat 11 4537 AA Temeuzen curator DE PZC N DIJK VAN EEN KRANT PZC DE KRULLEBAK DE KRULLEBAK is de PZC jeugdkrant voor plusminus 10-14 jarigen De Krullcbak verschijnt iedere 2c dinsdag van de maand als losse bijlage DE VOLGENDE KRULLEBAK VERSCHIJNT DUS OP DINSDAG 8 NOVEMBER Brieven van jou 10-14 jari ge) liefst kort, kunnen nog ingestuurd worden tot 26 oktober. I Krullebakjes zijn echte kleine adver tenties tegen zakgeldprijsjes (0.25 per regel). Ze kunnen voor het volgende nummer nog op alle PZC-kantoren ingeleverd worden tot 4 november.! DE KRULLEBAK vraag erom, zeur er des-, nóods om, ouders, haal die krant even uit üw krant. r- Wat is een mens blij, als hij merkt, dat hij de juiste polis heeft. Want dat is nou het typische van verzekeringen, ze werken pas echt, als er iets gebeurt. &&ÉÉ1 Zelfhebikeenstel Rabopolissen. Voor allerlei zaken En dat die dingen prima werken kan ik u verzekeren. Snel en deskundig wordt alles geregeld. Eigenlijk ligt dat voor de hand. De Rabobank staat achter haar cliënten èn achter haar polissen. Rabopolissen. Alle Rabopolisvoorwaarden komen tot stand in nauw overleg met verzekeringsmaatschappijen. De belangen van de Rabobank-cliënt staan hierbij voorop. In combinatie met een redelijke tanefstelling n een goede service hebt u de garantie voor een betrouwbaar kwaliteitsprodukt: deRABOPOUS.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 8