•Ruim helft beginnende ledrijven redt het niet Damrak opent zwak Concurrentie bepleit op de elektriciteitsmarkt MVOLDOENDE KAPITAAL DIKWIJLS HANDICAP Toename werkloosheid Bondsrepubliek ondanks herstel van economie Ondernemend - Zeeland - OBLIGATIES AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS \SDAG 25 OKTOBER 1983 [EMEN (ANP) Meer dan de helft van de mensen die een nieuw bedrijf opzetten redt het ft. Volgens het centraal instituut voor het midden- en kleinbedrijf (CIMK) is zestig tot entig procent van deze startende ondernemingen al na enkele jaren verdwenen. belangrijkste redenen hiervoor er toch startende ondernemers zijn in 1982 bracht het instituut ongeveer L' li; onvoldoende beginkapitaal, niet die tegen de verdrukking in een flore- duizend adviezen hieromtrent uit, schikken over de vereiste diplo- rend bedrijf weten op te bouwen, buiten de talloze kwesties die telefo- ,'s,een slecht vestigingspunt en een Jaarlijks komen er zo'n 16.500 nieuwe nisch konden worden afgehandeld In toidoende uitgewerkt onderne- bedrijven bij. Steeds meer (adspirant- de eerste helft van dit jaar lag dat ipplan. aldus het CIMK in het ondernemers doen een beroep op het aantal al bijna de helft <45 procent1 irerslag over 1982. Het CIMK con- CIMK bij het opzetten van een bedrijf, hoger. teert dat m de huidige sombere jen veel mensen die niet op d< -- -- - leidsmarkt kunnen slagen, probe ,een eigen bedrijfje op te zetten. Op jijuicht het CIMK deze frisse wind jndernemingsland toe, maar wijst i wel op dat in een tijd van toegeno- 5 mconcurrentie en teruglopende be ulingen de perspectieven voor Jon- ondememers niet erg gunstig zijn I rendien is in bepaalde sectoren i het midden- en kleinbedrijf spra- ian overcapaciteit, waardoor de srkt, zeker voor starters, beperkt is ar het CIMK heeft tevens ontdekt In sectoren waar overcapaciteit is, Het CIMK waarschuwt dat de star- tersproblematiek hierdoor een one venredig zware druk legt op dit en andere adviesinstituten. De proble men van bestaande ondernemers kunnen daardoor in de verdrukking komen Het CIMK wijst er nadrukke lijk op dat deze mensen in de huidige kommervolle tijden ook veel aan dacht behoeven. Om de toestroming van starters die kansloos of onrijp zijn te beperken, bepleit het CIMK meer voorlichting aan beginnende ondernemers, zodat die zelf beter in staat zijn een eerste schifting te maken. Nu legt die een te groot beslag op kostbare adviescapa citeit. (pdracht voor Holec iNGELO (ANP) - Holec Projects. werkmaatschappij van Holec, rft in samenwerking met Stork- •kspoor Diesel opdracht ontvan- voor het ontwerpen, leveren en ■Rulleren van een elektriciteitscen- >]e voor een staalfabriek in Nigeria «idee Projects zal de complete elek- ische apparatuur leveren. Met de jdracht is in totaal f 10 miljoen weid, aldus Holec Projects. Amsterdamse wisselmarkt Pood sterling Wise murk 1100) franse trank 1100) Belgische frank ZnU frank (100) ~r.se kroon 1100) Sjitinsc pes 1100) Icslr. dollar i100) .mui ns Burin- fis Saoedl rlyal 2,93125-3375 4,3895-3945 112,355-405 30.725-775 133,255 305 125.43-25.53 18.445-495 37.575-625 30.995-31 045 39.845 895 2,37625 7875 15.9730-9830 3.4750-4850 U'ITENLANDS BANKPAPIER AMSTERDAM (ANPi - De advieskoer isn en verkoopprijzen! suor ballen bankpapier geldend in Amsterdam g de volgende werkdag luidden giste- nkaanse dollar rise pond .ische fr i lOOi Wise mark (100) lire 110 0001 Portugese esc (100 Cuadese - (100) Zwitserse fr hooi Zweedse kroon (100 Sic»se kroon ilOOi Ownse kroon i lOOi fcstem sh. ilOOi jfa-inse pes ilOOi Cnekse drachme 38.25 29,25 15,80 Algemeen 82.80 Algemeen lokaal 86,90 Internationals 78 40 Industrie 64.00 Scheep- en Luchtv. 154.10 Buiken 204.60 nelcering 172 80 linde) e a 70,10 BSobllg index 78.70 i Staatsl 12 21 l 35 jr 12 16 58 jr 12 24 langer 12 20 sr.'Wlc drie 12.18 and BNG leningen 12 12 rad banklemngen 12 20 rad pandbrieven 13.76 139.9 132.5 147.8 Eer.dc." 280.6 125.7 100.6 BONN iDPAl - De econo mie van YY'est-Duitsland zal zich ook volgend jaar herstellen, maar het aantal werklozen tal toenemen en gemid deld 2,4 miljoen bedra gen tegen waarschijn lijk gemiddeld 2.3 mil joen dit jaar. Dit staat in het geza menlijke najaarsrapqort van de vijf grote YVest- duitse instituten voor economisch onderzoek. Het reële bruto natio naal produkt zal vol gend jaar toenemen met twee procent. Dit jaar zal het groeien met één procent De vijf instituten zijn het Inslitut fur Wel- twirtschaft in Kiel. het Deutsches Institut fur Wirtschaftsforschung (DIW) in West-Berlijn. het HWYVA-Institut in Hamburg, het Rhei- nisch-YVestfalisches In stitut fur Wirtschaftsfor schung (RWI) in Essen en het Ifo-Institut fur Wirtschaftsforschung in Munchen, De prijzen stijgen in 1984 met ongeveer dne procent, evenveel als dit jaar. De verbetering van de economie, waarvan de duur en de omvang nog erg onzeker zijn, zal volgend jaar nog sterker dan dit jaar worden ge steund door een toene ming van de uitvoer De instituten hebben nogal wat kritiek op het economische beleid van de regering m Bonn De sanering van de over heidsuitgaven heeft de opleving van de con junctuur geremd, terwijl het overheidstekort dit jaar zeker niet kleiner zal zijn dan vorig jaar Blijkbaar ontbreekt het aan politieke kracht om passende wijzigingen in de uitgaven aan te bren gen. aldus de instituten, die het verder opmerke lijk noemen dat er meer subsidies worden gege ven dan voorheen. Voor vermindering van de arbeidstijd moeten individuele regelingen worden getroffen. In vervroegde pensione ring zien de instituten niet veel, want het aan tal mensen dat een pen sioenpremie betaalt wordt kleiner ep er ko men steeds meer pen sioengerechtigden. In elk geval zijn de gevol gen ervan voor de werk gelegenheid niet al te groot. SUBSIDIE VOOR PLEEGZORG DEN HAAG (ANP) - De bezuinigingen op de jeugdhulpverlening, die de ko mende drie jaar reductie van de capaciteit van internaten tot gevolg zal hebben, moet bij voorkeur wor den opgevangen door uitbreiding van de zorg via pleeggezinnen. Daarom zal de pleegzorg in de toe komst worden gesubsidieerd. Dat heeft staatssecretaris Korte-van He mel van justitie maandag in Den Haag gezegd bij de officiële opening van de week van de pleegzorg i23 tot 30 oktober). De week van de pleegzorg. die nu voor de derde keer wordt gehouden, is een gezamenlijke actie van de Centrales voor Pleeggezinnen en de Nederland se Vereniging voor Pleeggezinnen (NVPi De staatssecretaris maakte maandag vast enkele onderdelen bekend van de nota 'Pleegzorg in perspectief die een dezer dagen zal verschijnen. Zo wil zij de pleegzorg een prominentere plaats geven in het geheel van de jeugdhulp verlening. en de begeleiding van de vrijwillige plaatsing in pleeggezinnen verbeteren AMSTERDAM (ANP) - De Amster damse effectenbeurs had maandag enigszins de schrik in de benen in verband met de onrust in het Midden- Oosten. Vrijwel alle fondsen moesten terug De internationals lagen rond het middaguur zwak in de markt, nadat ze ook vrijdag in Wall Street niet al te best uit de bus waren gekomen Ook de staatsfondsen wa ren zwak gestemd met verliezen van omstreeks een halve punt De verzekeraars moesten maandag een flinke veer laten Ennia moest f 3 terug naar f 166. terwijl Nationale- Nederlanden f2,60 zakte naar f 174.20 Amev lag rond twaalf uur op f 134.20. f 2.30 lager dan vrijdag. Bij de interna tionals was Akzo zwak en leverde op f 74,80 één gulden in. Unilever ging f 1.30 terug op f 233, Philips f 0.90 op 46,30 en Hoogovens vier dubbeltjes op f 34,50. Koninklijke Olie zakte van f 131,70 naar f 130.50. KLM kwam op f 158,50 terecht tegen f 160 vrijdag. Ook de banken waren zwak ABN moest f 2,50 inleveren op f 365, Amro zakte f 0.90 naar f 59.40 en NMB moest f 1 afstaan op 1 147,50. De hypotheek banken waren al evenmin in trek. Westland-Utrecht zakte van f 106 naar f 103,50 FGH kwam twee kwartjes lager uit op f 41,10 Bij de uitgevers viel de schade nogal mee. VNU werd verkocht voor 1 117- ofwel 70 cent lager Elsevier-NDU was f 1 minder waard op f 444. De bouwers kregen wel een tik mee maar de achter uitgang bleef hier toch beperkt Volker-Stevm verloor twee kwartjes op f 28,50, Boskalis ging een dubbeltje terug naar 46.10 en HBG kwam 50 cent lager uit op 89.50. Van Ommeren en Pakhoed gingen beide voor 70 cent' minder van de hand respectievelijk op f31.30 en f57.10 Oce verloor f2.30 op f 210.20 Ook Ahold en Gist-Brocades moesten flink terrein prijsgeven. Op een rustige lokale markt moesten de meeste fondsen maandag terrein prijsgeven. Tot schokkende verschui vingen leidde dit echter nauwelijks. De verliezen bleven beperkt en hier en daar kon een enkel fonds zelfs nog wat winst boeken. Zo wist Amfas zich m tegenstelling tot de grote verzeke raars f 3.60 omhoog te werken tot f 102,90 Krasnapolsky klom met f 2 naai f 87 en Begemann kwam f 4.50 hoger uit op f 84.50 Umkap won f 1 op f29 en BAM was f 1.50 meer waard op 62 50 De meeste fondsen kwamen echter zwak voor de dag Schuitema die vrijdag sloot op een koers van f 122 waarbijmog vraag in de markt achter bleef ging maandag van de hand voor f 11 Bredero verloor f 4 op f 178 en De Telegraaf moest f 3 terug naar f 213. VMP was een rijksdaalder goedkoper op f 82 Meneba moest zeven dubbel tjes prijsgevem op f 61. Kluwer zakte met f 1.50 naar f 111,50 en Nijverdal- ten Cate ging f 3 lager van de hand voor f 127 IHC Inter moest f 1.60 prijsgeven op f 45.20 Amsterdam Rubber ging terug van f 9 naar f 8.70 Ook Furness illustreerde met een da ling van f 1,80 naar f 37.50 de lusteloos heid op de lokale markt De actieve markt vertoonde vroeg in de middag slechts lichte verschuivin gen ten opzichte van de eerder bereik te koersen. DEN HAAG Maandagmiddag reikte minister Van Aardenne van economische zaken tl) de energiebesparings- Irofeeén 1983 uit Het winnende bedrijf dat behalve de trofee een oorkonde ontving was Dow Chemical BV te Temeuzen, waarvan de heer Bumb tri de prijs in ontvangst nam. 'Van eén onzer redacteuren DEN HAAG Minister Van Aardenne van economische zaken wil via een reorganisatie van de elektriciteitssector de monopoliepositie van de elektriciteitsbedrijven verkleinen. Kleinschalige en gespreide opwek king van elektriciteit door distributiebedrijven moet concurrerend werken en industrieën die zelf stroom opwekken moet worden toegestaan overtollige elektriciteit door te leveren aan derden. Doel van de reorganisatie is Nederlandse bedrijven concurrerende tarieven te kunnen (blijven) bieden. ,.De aanwezigheid van concurren- oliemarkt kunnen veroorzaken met tieprikkels en een nationaal geo- daarbij kans op scherpe prijsstijgin- nenteerde en bedrijfseconomische gen Dat dat soort ontwikkelingen visie op de grootschalige produktie zeer ontwrichtend kan werken op de van elektriciteit staan bij mij voor- economie hebben we de laatste tien op Kernelement is voorts een spoe- jaar bij voortduring moeten onder- dige doorvoering van pooling van de vinden". produktiekosten en een herstructu- Het energiebesparingsbeleid zal in rerlng van de tarieven op basis daarvan. Concurrentie zal een be langrijke rol moeten -spelen" De minister zei dat maandagrrud- aan een vereenvoudiging van het dag in het Haagse Babylonholel bij ingewikkelde netwerk van over- de overhandiging van de jaarlijkse heidsregels voor het bedrijfsleven, energietrofee aan Dow Chemical in Begin september heeft hij daartoe Temeuzen. Philips Nederland in via een brief aan de tweede kamer Eindhoven, de Massamarkt in Al- de eerste stappen gezet, mere en de gemeente Schiedam. Van Aardenne benadrukte er dat bedrijfsleven en overheid de aan dacht voor energiebesparing en voor verscheidenheid van energie bronnen niet mag laten verslappen .Hoewel de energiemarkt de laatste jaren ontspannen is is daar geen enkele aanleiding toe. De veer kracht van onze economie tegen toekomstige energieprijsschokken is gediend met een optimale ener giebesparing" De minister verwees daarvoor naar prognoses van het internationaal energie agentschap dat de vraag naar olie in de tweede helft van de laren tachtig weer zal toenemen Van Aardenne ..Vraag en aanbod zullen elkaar weer naderen. Dat zal opnieuw lorse spanningen op de aard wel rekening worden gehouden met actuele ontwikkelingen, ook buiten de energiemarkt In het driejarig bestaan van de energiebespanngstrofee is de onder scheiding voor de tweede maal toe gekend aan een Zeeuws-Vlaams be drijf. In 1981 ging de onderscheiding in de sector industriële produktie- bednjven naar de CPC in Sas van Gent. Het ontlokte de voorzitter van de jury. ir. J P Campen. de opmerking dat ..energie-efficiency groter wordt naarmate de bedrijven verder van Den Haag liggen verwij derd" Dow kreeg de trofee omdat de che mieconcern het totale energiever bruik sinds 1972 met veertig procent heeft teruggebracht Bovendien zal het jaarlijks verbruik in de komende jaren nog eens met vijf procent per jaar worden teruggebracht. Ir. Cam pen ..Ik denk dat de jury de komen de jaren moeite zai hebben een ander bedrijf als Dow Chemical als De minister Bij de vormgeving winnaar van de trofee aan te wij van het overheidsbeleid moet uiter- zen". de toekomst van regeringswege daarom veel aandacht krijgen Van Aardenne wil daarvoor gaan werken DEN HAAG Dow Chemical in Temeuzen. maandag winnaar van de energiebesparingstrofee 1983. gaat zelf ook een energiebesparingspnjs instellen. Algemeen directeur dr R. R. Bumb van het chemieconcern zei dat maandagmiddag bij de ontvangst van de trofee in het Haagse Babylonliotel De Dow Energie Besparingspnjs' is voorlopig ingesteld voor vijfjaar en zal m 1984 voor de eerste maal worden uitgereikt. De jaarlijkse geldprijs van 25.000 gulden is bestemd voor degene die zich 'bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor een efficiënter benutting van energie in de procesin dustrie' Dow Chemical denkt daarbij met name aan studenten en medeiverkers van de Technische Faculteit van de universiteiten in Groningen en Amsterdam en de drie technische hogescholen in ons land De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen zal voor het Temeuzense bedrijf de selectie en de keuze verrichten. Overigens gaai ook de directie van Philips energieprijzen beschikbaar stellen. Bij dat bedrijf blijkt het echter een interne zaak. alleen eigen vestigingen kunnen voor de onderscheiding in aanmerking komen. (STERDAM De goud en zilverprijzen R gistermiddag als volgt vastgesteld jHfll haakjes de vorige prijs! tod onbewerkt 37.180-37.680 (36.600- 100). bewerkt 39 570 verkopers (38 960 Kopers i, zilver onbewerkt 870-940 (885- k. bewerkt 990 verkopers (980 verkopers) VTA: betere moruitzichten oor luchtvaart- naatschappijen ENEVE iRTR-DPA) - De internatio- ule luchtvaartmaatschappijen zul- fco dit jaar vermoedelijk voor het «st sinds 1979 weer een gezamcnlij- (texploitatiewinst kunnen boeken. Het totale resultaat zal echter als levolg van de zware rentelasten nog "eds Zeer negatief zijn. Dit staat in Het jaarverslag van de International Ut Transport Association iIATAi, organisatie van 124 luchtvaart- ïaatschappijen üe IATA. die haar 39ste algemene Bgadering houdt in New Delhi, zegt tiiet verslag dat de maatregelen om seer passagiers aan te trekken en de losten te drukken de maatschappijen fitjaar op de lijndiensten een exploi- Mewlnst van 500 miljoen dollar zul- «i opleveren. De uit schuldverplich- togen voortvloeiende rentelasten zul- echter naar schatting 1.7 miljard Mar bedragen, zodat er uiteindelijk toh een fors verlies van 1.2 miljard ï'-lar resteert. De luchtvaartmaat- tteppijen leden in 1982 een geza menlijk verlies van 1.8 miljard dollar. Rarvan 200 miljoen dollar op de "ploitatie van lijndiensten. De tente tten slokten toen 1,6 miljard dollar )p. j'oor de komende twee jaar verwacht SIATA een verdere verbetering van *t exploitatieresultaat, mits het de saatschappijen lukt de beladings- Paad op een nog hoger niveau te «ngen. Als het economisch herstel tooizet valt na 1985 weer een positief 'jtaalresultaat te verwachten. Binnen! Obligat 12 75 Ned 81-3) 12 50 ld 81-91 12.25 id 81-88 12 00 ld 81-91 12.00 td 81 88 11 75 ld 81-91 11 50 id 80-90 11 50 ld 81-91 11.50 ld 81-92 11 50 ld 82-92 11 25 ld 82 92 1125 ld 81-96 11 00 ld 81-88 11 00 ld 82 92 10 75 ld 80 95 10 75 ld 81-91 10 50 ld 74-86 10.50 ld 80 00 10.50 ld 82-92 10 50 ld 82-89 10.25 ld 80-90 10.25 ld 80-87 10.25 ld 82-92 10 00 ld 80-90 10 00 ld 82-92 10 00 ld 82-89-1 10 00 ld 82-89-2 9.75 ld 74 99 9 50 ld 76-91 9 50 ld 76 86 9 50 ld 80 95 9 50 ld 83-90 9.25 ld 79-69 9 00 ld 75-00 9 00 ld 79-94 9 00 ld 83-93 8 75 ld 75-90-1 8 75 ld 75-90-2 8 75 ld 76-96 8 75 ld 79-94 8.75 ld 79-89 8.50 ld 75-90 8,50 ld 75-91 8 50 ld 78 93 8 50 ld 78 89 111.30 11120 113,00 112 70 112 80 112 20 111220 11100 109.30 10900 106.00 105.80 114.60 114.20 109(30 109.20 107,20 106 70 112,00 112 00 104.80 104 60 112,60 112 50 107.80 107 60 104 30 104 30 103 00 103.00 104 01 104 71 8 25 ld 79-89 8 25 ld 83 93 8 00 ld 69-94 8.00 ld 70-95 8 00 ld 70-85-1 8.00 ld 70-85-2 8,00 ld 70-85-3 8.00 ld 71% 8.00 ld 76 91 8 00 ld 77-97 8 00 ld 77 87 8 00 ld 78-88 7 50 ld 69-94 7.50 ld 71 96 7 50 ld 72-97 105.60 105,30 103.00 102.80 101 10 100.50 10170 102,00 102.70 102 70 10100 101.20 101.10 101.10 100.80 101,30 101.10 101.30 101.30 100.50 100.40 100,30 100.10 101140 100 40 100 30 100.50 100.30 100.60 99.30 99 60 99.GO 99.60 99,50 99 70 100 20 100 30 99 40 99 70 98 70 98.60 98.60 10150 101,50 101.60 101.60 100.70 100,50 98,30 08.20 100 10 1003)0 98.40 08 30 97.30 96.90 97.20 97 00 97.00 97.00 98,30 98,30 97.20 97 00 97 00 97.00 96,50 96 60 95.80 95,80 i 50 ld 78-93 r.50 ld 78-88 1 i 50 ld 78-88-2 7 00 ld 69-94 6.75 ld 78 98 6.50 ld 68-93-1 6.50 ld 68-93-2 6 50 ld 68 94 625 id 66-91 6.25 ld 67-92 6.00 ld 67-92 5 75 ld 65-90-1 5 75 ld 65-90-2 5.25 ld 64 89-1 5 25 ld 64-89 2 5 00 ld 64 94 4 50 ld 58-83 4 50 ld 59 89 4 50 ld 60-85 4 50 ld 60 90 4 50 id 63-93 4.25 ld 59 84 4.25 id 60-90 4.25 id 61-91 4 25 ld 63-93-1 4.25 ld 63-93-2 4 00 ld 61-86 3.25 ld 50-90 3 25 «1 54 94 3.25 ld 55-95 3 25 ld 55-85 12.00 BNG81-0I 11 00 ld 74-84 9 50 ld 7-1 09 94.30 94.80 94.60 99 20 93 40 92.70 97.00 91 90 91.10 91.90 101.50 10140 101.00 101.40 101 10 101.30 99 80 101.50 100 20 99.00 101,30 98.50 97,60 97.30 95.70 95.00 93 50 9530 95,20 6.00 ld 65 90 2 5 75 ld 65 2 5.50 ld 65 90 5 25 ld 64-89 5 25 ld 65 90 5.00 ld 58-88 5 00 ld 64-89 4.75 ld 58 88 4.50 ld 58-89 4.50 ld 59 8-1 4.50 ld 60-85 4 50 ld 62 92 4.50 ld 62-93 •175 Id X XA 4.50 ld DU 1125 Tllb H 8 75 Tilt) H 7.50 Wesll BZ 6.00 ld X 12,38 ld ri 69 11 00 ld 80 10.50 ld 80 8 25 ld 70 800 ld 71 7 50 ld 71 7 00 ld 72 10 00 ld r) 70 Premie obligatie 2.50 Ensch 54 2.50 Hang 521 2 50 ld 5211 2 50 R Kruis 2 50 Rdam 521 3 50 Eng WL c 9.00 Eurlnv 75 7 75 ld 72 575 ld 64 5.75 ld 65 8.00 InlAm 71 7 00 ld 68 8 25 IntBk71 4 00 Nor Hyd 11 25 Reed 74 6 25 Rolhm 96,50 90,50 103,20 103.25 102.40 101.90 99.70 99 70 99,20 99,20 70.00 7021 81 00 81,01 79 00 78.61 69 00e 70.11 98,50 98.50 07,50 1)7.50 97,00 96.70 34.30 33.70 103.00 101,00 98.60 98,50 97 70 97 60 92 60 92 60 99.30 98 70 1013)0 100 20 102.60 102 50 Am HP 15110 156.00 Air. M 25 CO 2420 Arr. TACT - Ndti 181.00 186.00 ASARCO I - 75.00 All R 131.00 128.00 B Comp 113.00 114.00 Vorige laatste AHOLU 174.00 172 50 AKZO 75.30 74 80 ABN 367.50 364 00 AMEV 136 50 134 00 AMRO bank 00.20 59 00 Boskalis Westm 46.20 46 00 Dordtsehe Petr 121 50 12020 Dordtsehe Pelr.pi 120 mi 11900 Elsewer-NDU 445 ut) 446 00 Enma 169.00 166.50 FGII 4161) 41.so Gist Brocades 161 80 158.50 Hcm-ken i:t(M j 28.20 Helneken Hold. 114 50 112.U0 Hol! beton gr 90.00 89 -10 Hoogovens 34 00 34 50 KLM 159 40 158 20 Kon Olie 13160 1 10 50 Nat Nederlanden 177 20 172 80 Nedlloyd Groep 99, Oo vsoo NMB 148 50 146 50 775 Lyons 98.20 97,80 11 00 Miitisv O T 101.0(1 101.00 9,50 Mansv.O T 101.00 101.00 11 50Nal lm-80 108OO 107.50 11 00:0 74 102.50 102 80 9 75 ld 74 102.70 102.30 8 50 ld 75 2 100.20 100.20 10 00QasU74 nil in 101.50 asoidisj 10210 10230 850 ld 15) 101.00 1013» 8 25 ld 70 100.50 100.50 8 00 ld 71 100.60 100.60 8 00 ld 72 99 80 99.60 7 75 ld 72 99 40 99.80 7 50 ld 69 07 70 97.90 7 26 ld 66 98,30 98.30 7 25 ld 73 98 00 98.00 6 50 ld 66 97 60 97.80 6.5(1 ld «8 96 60 96.50 8 75 NOB 7G 100,70 100.4(1 7 75 ld 73 90.00 96.00 7 00 ld 66 95.OO 95 00 6 00 ld 64 95 20 95 00 9 75 NMB 74 102.00 101 50 7 25 Macintosh 73 173 00 173.00 9.00 Meneba 74 09 10 99 10 7,00 NBM-B 72 36.50 36.00b 7.25 Nederh 73 23 00 23.50 7 75 N'.ïti tela 72 - 5 OONIJvcrd 70 109.00 108 50 0 50 OCC v.d.Gr 69 118 00 117.00 10 00 Pont 74 98.30 9830 7 50 Proost B 71 99,00 6 50 Rolinco 67 75.50 75.00 875 tchuuona 76 lót 90 14 00SHV-HSI 126.50 126.50 8 75 Stem Gr 76 93 00 93.00 5.00 Tyco IntF 69 - 8 25 VII) But 70 9.00 VMF-Slork76 92.80 92.70 8.50 Volker Stevin 85,10 84,90 7.00 W'have7B 147 50 146.50 7.00 W'sanen 73 102 50 102.50 8 75 WU Hyp 75 06 70 96 80 Holec 37.00 36 10 HALL Trust 200.10 200 20 Hol! -scasearch 3.70 3.50e Holl Kloos 112.0O 112 00 Hunter D. IB 10 18.40 HVAMvencerl 11450 11450 IHC Inter 48.80 45 20 Ind Maatsch 88 00 88.00 IBB Kondor -ig; 041 262 00 InierHatiO 27 90 27 60 Kempen Beg 95 jo 9510 Kiene S J23 00 325 00b Kluwer US.OOf 112.00 KBB 28 50 28.50 Id cert '28.30 28.40 Id 6 cum 9 00 Kon Ned Pap 57.80 58 20 Krasnap sky 85 00 87.00 Kwnila 13 80 13,80 Landre&GI 142.50 140,00 Macintosh 15540 154 60 Maxw Petr 316.00 314.00 Meneba 62 30 61,00 MIIV A dam 15 00 15.00 Moeara En 536 00 544.00 America Fnd 229.50 225.00 Bum.Bell VG 144.00 141.51) BOGAMIJ 160.00 160.0(1 Chemical F 31.60 31.60 Col Gr Sh 27.80 27.80 Concentra 20 90 20.80 Goldmines 1395 00 1415.011 Heiland F 175 50 175 50 Interbonds 626 00 625 01) Japan Fund 36 80 36 80 Leveraged :57 50 158 50 NewYorklnd :25(100 1250 00 Obaro 11800 117 30 Old Court Dlr 103 00 103.00 Sci Tech 9 on 9 90 Sumubel 52.50 52.50 Technology 41.00 41.00 Tokyo PH 114.00 113.90 Unlfonds 10,30 20 10 Vance. Sand 18 20 18,20 Viking 48 50 48.00 Wereldhave 153.50 152.00 AMERIKA (Orlg aandelen) Can P F.nt 113.80 112.00 Chrysl 84.30 84.20c ClUc 96.0 90.00 Colg-Palm 68.30 69.30 Contr D C 130.20 128.00 Dart Sc Kr 202 00 198.00 Dow Chcm 105.00 101.00 Eastm Kod 207 00 207 00 Exxon Corp 113 00 '.13.50 Fluor Corp 54 60 54.30 Ford Motor 10 191 00 190.00 GererEl L5.00 152 00 Gener F 147.00 145.00 Gener Motors 223.50 223 00 Getty Oil 197.80 202.00 Gillette 142.00 14200 Goodyear 89.50 86.50 Hitachi 870.00 870.00 Inco 43.60 43.20 Int Bus Mach 374 80 366.00 Int Flav&Fr 03,00 88,30 Int Tel&Tel 124 00 120.50 Kroger 104.00 101.70 Llll Ind 183.00 180.00 Lockh C 377 00 37350 Merck&Co 293 50 296.00 Van Ommeren 31 80 ji 80 Pakhoek Hold 57 80 57 00 Pakhoed Hold e 51 00 49.90 Philips 17 50r 48 50e Robeco 31850 316 70 Rodlimco 128-21) 123 40 Rohnco 304 50 303 00 Rorcnto 196.30 196 00 Unilever 234,10 333.00 Ver bezit VNU 117 50 I18.H0 Volker Stevin 28 60 28. o WUH 106.00 105.00 Banken Handel, Industrie 6 "5 td kop 72 9550 96.50 Banken Handel Industrie 7 25 ld 72 9500 OStKl 8 00 WalSCh 7 00 96,70 7 75 OTRA 72 90 90 90.60 8 OU P&C-m 72 - 7.75 Pltkll 73 97.30 97 30 7.00 ld 68 97.00 97 20 7.00 ld 72 90.00 96.00 7 25 ld 66 98.20 98.20 6 50 ld 67 95 10 95 10 5 25 id 64 97.50 97 50 7 75 Proluney 9ï 50 93 50 9 75 PhlllpsTS 10080 10080 Asd Rijtuig 27240 272,00 A:i! Bnmw Anl Vrif 220 00e 220.00b AssSl R dam 78 .20 78 10 Audft 168.00 170.00 AutlsdRt 300.00b 1400.00b Ballast N 76 90 74.00 B AM Hold. 60 00e 61.80 Balenburg 402.00 405.00 Beek van 114.80 116.00 Bevis 136.00 136 00 Begemann 80.00 84.50 Beiindo 391.00 390.00 Berkel s P 40 00e 39.50 BhdensiC 194 50 192 50 Id 1-4 1405.00 1450.00 Ml. nb W 520 00 520.00 Naarder. 80 39.80 NneH 128,1*1 128.00 Nugroti 27.80 "27.10 NBM-Bouw 7 30 7 20 Nedap 4J0.00 480.00 Ned Crcdiet 33,60 32.60 Ned 8cheepshyp 231 10 230.80 Ned.Sprlngst. 3870 00 Nier&trasz 840,00b 845.00b Nont 98,00 98.20 Nutlloia GB 84 80 84 50 Am Motors 8.15 7.70 AmTel&Tel «1.70 61.50 Asarco 29.10 28.30 Ad Bkhl 45 70 44.50 Beth Steel 24 00 22 70 Boeing Comp 37 85 37.25 Burroughs 50 60 49.50 Citicorp. 33.40 31.20 Colgate - 23.50d Con» Foods Control Data 46.30 44 75a Dow Chemical 35.80 34.60 Du Pont 52 30 52,50 F astman Kodak 69 90 69.60 Exxon Corp. 39 25 39.00 Fluor Corp 17 50e 17.55 Ford Motor 66 70 6620 Mi's El 430 00 430 00 N.x-th Am PhC207 00 207.00 Pepslco 9900 100.00 Phil Morr 201 00 202.00 Phil Petr 97 50 95.50 Pol Corp 95.00 89.50 Proct&Gamble 172, OOf 169.00 Quok Oats 165.00 16-5.00 RCA Corp 98.00 99.00 Schlumberger 154,00 149.30 S Roeb* 111.00 110.00 Shell Can 58.00 58.00 Shell Oil 128 00 124.00 Sp Corp 132 00 130.00 St OH Ca! 106 00 105.00 1 25 ABN 74 3 20 104 00 6 00Peeem57 991x1 9600 Bol» 87.00e 86.30 Borvamj W 231.00e 230.00 59.00 5900 Genera: Motors 77 Ml 76 50 Getty Oil «9.00 7025 Tex Instr 328 00 315.00 Un Pac C 168.00 165.0 Un St St 80 OO 73 00 9.75 ld 79-99 102.40 102.00 9.00 ld 75 I0L00 101.50 8 501(1 1975 100,10 100 40 8.00 ld 71-86 99,20 99.60 6 00 PGEM 64 9330 93 30 4 50 ld 58 97.60 98 00 6 50 R R Pijp 9650 96 50 8 50 RonlOls 99,7u 99 7U 7 12 RljnSch 15.00 14 50 B ree vast 219(81 238.00 B re emit eert 233 00 228.00 Bredero 187 00 182.00 Bredero eert 182,00 J78.00 Buhrm Telle 52,00 51.00 PruotfABr 10 50 10950 RadrmaXers Ravnsl 22.70 Reesmk 254,00 ïSïjlo RIVA 750,00 743.00 Gull Oil 46.03 46 30 Honeywell Ine 128 00 127 50a IBM 13000 126 50 Intern Flavor 12 20 31 to Ihtern.Paper 51 30 51 10 Intern.Tel&Tel 43 10 42.75 West El 140 00 136.50 Wool» 107 00 104 50 Xerox Corp 130.00 129.00 Claims, scrips, stockdlv.cd - Doorlopend genoteerd 10 75 Amro 74 105,00 104 50 975 ld75 1015(1 101,50 9 75 ld 80-00 103 50 103 50 8 75 ld 73 102.00 101.30 8 50 Shell 75 101 '1(1 100.50 8 25 ld 71 100,10 100.50 7 75 ld 72 98 20 98.20 10.6 SHV 72 J01.00 101.00 Culve Deert 32020 319.OO in r, pet ceri - 1850.00b Crnlr.Sutk 118,00 118.20 (deert 118,00 118.10 Roltle&Jisk 75^00 Roinmenholl 34)8A)0 398.00 Rijn Se helde 3 BS 3 55 Sander» 104 50 104 00 Litton Ind 62.20 61,50 Lockheed Aire. 42.25 41 75 LT.V.Corp 15 70 15 70 Mobil OK 3075 30.00 AmExpnwrri Breevast iwm 60.00 58.00 KLM IWIYBI 174 50 171.00 Nat NediwrT'6' 980.00 923.00 8 75U>nq'xP75 ^2^ 99.20* 7 00 Skol 1!: 98.00 98 60 7 2|Toun2 90.50 ^96.50 - 2VMI 69 86 50 80 80 8 75 VNU 75 9K.IO 9830 ld ent 173 00 172.50 ChamotW 17 00 16 60 Cindu-K.. 2200- 2160 CUirmnOu 38800 383 00 Credit LBN 42 70 42.70 Dell M| 7150 70.80 Sehuppen 20L00 20'00 Schutte:»» i3ao 3300 Smli Intern 43 »0 42 80 Telegraaf 216.'» 21200 Textiel Tw 94 50 93.50 Oce Fell Corp 25 20 24.70 P'uUp Morns 7.1 40 70 00 Philips Petroleum J4.00 33.75 Pc» arend Corp X13320 Quaker Oats 59.» Sumabel iwrri 8 50 8 50 WUH umBi*11 33.60 '33 50e Vfcifteprijaen funds iVed.i ABNboIeggp icon 8 25 BrtvvaM 71 5^ 96.50 8 00 Brrevust 73 9400 94 00 Converteerbare Obligaties 4 75 AkïO 9140 91.00 Douw Egberts 57.00d 5T50 Tv. Kabel H 275 00 275 00 Rep Steel 26.70 26.00 Schlumberger 53.30 51.50 AMRO AF »8io AMRO OC H697 21857 8 (KI lir Pen 100 40 100,00 10 nó CJ el i 87'?" 87,80 5 50 AmRoCO 8.50 Boskalis W 75 97.40 97.20 EMHA 231 00 237.50 Erik» 96.50 96.00 Ubbmk 141.20 139.00e Ver Glasf 318.00 316 00 VMFStork 84.50 82.50 Shell Oil 44 70 43.50 Sperry Corp 45.00 44,80 Slnndard Oil 36.80 36.60 AMRO OF nt.M 172 97 Amva belegg jo».«2 209.19 7 25CMC72ibk 97,00 97,00 8 00 Elsci -NDU |M20 100 80 6.25 BuhimT 73 100.00 7 25 Buhrm T 76 97.60 97.50 7 00 Cr l.BN 74-75 96.50 96 30 4 00 Elaion 80 94 20 94.60 8 75 EUcvicrÜDU 122 00 12CU» 7 25 Furn. 73 93.80 93 50 Gamma H 60.80 00.00 Gel Delft 14700 14730 Gerofabr 77.10 77,00 VUG Gem. Bez 52.00 52.00 Wegen C cert 53.00 52.00 Wcjsanen c 124.50 125.OO W'ejthav Asd 210.00 21100 Welters Sams 14320 144 00 Wyers 47 50 47 80c Texaco 37 40 36 80 Texas Instrum 113.80 109.70 Union Carblds 65 80 65 00 Union Pacific 38 10 57.00 U S Steel 28.40 27 70 Demeo b 174.30 149 70 BeincoJb 211.60 204 60 BeincoAb 92.30 91 00 Urmcorend 14770 148 20 Car,Jill f nv 122 50 122 70 6 0(1 Hole» Dlv 88 10 88 10 8 00 HoogovTl 9950 99.50 8,00 ld 72 9730 07.70 7 00 KLM 68 97.00 96 80 5 25 Hoogov 68 7 '25 Kappa 73 «.50 95.50 835KNSM7S 99 00 99.00 8 75 KBB 75 75 00 75.00 7.75 K K Pap 72 122 50 123,00 Goudsmll 83.00 73.00 Grass» 20000 197.00 llagemeijer 48 70 47 20 Hoek» Mach 71 80 71 00 Holdoh 183 00 183.00 Wi ken Her 3000b 80 00c Br leggings Inst ABNAandfonds 212.70 215 20 AIR Fondsenb 148 00 147.00 Alrenla 132 50 132.50 WVytingh El 49.00 48 Wool-worth 37.10 36.50 Xerox Corp 46 40 45.40 All Lvons 131 00 129.00 AMAX Inc 7250 72 20 Esmeralda 97 It stto OpdOriX Ï04.50 104 50 Umco 49 05 44 05

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 7