kamermeerderheid achter lelasting tweeverdieners Ruding: consumptie door Nederlanders zakt niet in OMHOOG OF OMLAAG. DAT BLUFT *j DE VRAAG. Fut uit beweging tegen kernenergie RAVO is verdeeld over voorstel huursubsidie Extra vlucht voor Surinamelijn Londen ORGEN OM SCHOKEFFECTENINKOMENSGRENZEN ezoek nuntius ekt wrevel bij 1 isdom Haarlem N B BANK ABP-top wist geld makelaar PvdA: meer geld voor startende ondernemers Internationale krant rolt van pers in Rijswijk Advies: premie ziekenfonds tien procent EG-VOORSPELLING OP BASIS OUDE CIJFERS Uitgestonen walvis gezien SDAG 25 OKTOBER 1983 PZC/binnen-buitenland iADVERTENTIEi XHAAG (ANP) De regeringspartijen CDA en VVD gaan akkoord met de voorstellen die Ikabinet heeft neergelegd in het wetsontwerp tweeverdieners. Wel heeft met name de VVD onderdelen kritische opmerkingen. jen D'66 stellen zich zeer kritisch er ook nu weer een spoedprocedure welke belastingvrije voet de werkne- -aar verklaren zich niet zonder gevolgd moet worden om de behande- mer recht heeft. 'tegen de kabinetsplannen. Dat ling op tijd te kunnen afronden. Vol- De werkgever weet dan welk bedrag Uit de bijdragen van de vier gens D'66 wordt' zelfs de rol van de aan belasting op het inkomen inge- ïmae fracties in de tweede kamer eerste kamer door de grote haast tot houden moet worden, de schriftelijke behandeling van nul gereduceerd Om aan dat bezwaar tegemoet te Ktsontwerp. n komen stelt de VVD voor om voor de punt dat alle fracties in kritische Pf'l VGCV loonbelasting uit te gaan van een voor ijespreken. zijn de schokeffecten De yVD he£t nogal wal probleTnen iedereen ^ke belastingvrije voet. junnen optreden in de belasting- met de inbreuk op de persoonlijke De toeslagen op de belastingvrije voet Richting als er iets in de inko- |evcnssfccr tiie volgens deze fractie zouden dan verrekend kunnen wor- sverhoudingen van de betrokke- uit het wetsontwerp voortvloeit. Be- den door een aanslag in de inkom- veranderl.l lastingplichtigen zullen aan de werk- stenbelasting. Dat zou in de praktijk affliin is de kamer ingenomen met geyer moeten opgeven hoe hun ge- inhouden dat degenen die voor een feit dat alleenstaanden beneden zinssiluatie is. zodat op grond van verhoging van de belastingvrije voet «jaar zwaarder belast worden dan (Jie opgave bepaald kan worden op in aanmerking komen van de belas- enstaanden boven die leeftijd. Het jaet heeft die gelijke behandeling lingevoerd, omdat het daardoor belastinginkomsten zou mis- Het CDA blijkt daar begrip voor Sebben, maar de VVD dringt er bij sabinet op aan om de gelijke radeling van alleenstaanden zo [mogelijk in te voeren, kamerfracties reageren op een sontwerp van het kabinet dat tot «heeft het zwaarder belasten van erden en samenwonenden met •rdere inkomens. sieuwe regeling zou op 1 januari t. aen ingaan en het kabinet heeft i- srekend dat daardoor volgend t een bedrag van 410 miljoen gul- extra belastinggeld binnenkomt in de jaren daarna jaarlijks 530 t joen gulden, a en D'66 wijzen er echter op dat ARLEM (GPD) De pauselijke aant, nuntius Bruno Wustenbcrg, ill zaterdag in het bisdom Haar- jrotc wrevel gewekt door on- ts bezwaren van direct betrokke naar ziekenhuis De Mariastich- le komen waar het stoffelijk «schot van bisschop Zwartkruis niet was opgebaard, muntius hechtte er bovendien aan er een persfotograaf zou komen nem in gezelschap van de nieuwe demse bisschoppen bij de kist fotograferen. Het bisdom heeft sndelijk aan dit verzoek voldaan nuntius, die dit weekeinde veel lek kreeg op de manier waarop zede bisschoppen heeft benoemd, iite gisteren weer zijn opwachting Haarlem om zijn deelneming te B^n'i HAGESTEIN (ANP) «Maandagmiddag is transportbe- Volgens de rijkspolitie bedraagt de schade enkele miljoe- Nederlandse bisschoppen toonden drijf De Haan op het industrieterrein in Ilagestein door nen guldens Bij de brand zijn hel bedrijfspand, het izeer geschokt door het overlijden brand verwoest. De korpsen uit Hagestein en vier kantoor en alle aanwezige goederen verloren gegaan De ARNHEM (ANP) Hel gaat slecht met de eens zo bloeiende en sterke anti-kernenergicbeweging (AKB). Door de keuze voor een autonome basisbeweging met nauwelijks or ganisatorisch verband verdween de duidelijke structuur waarin op regionaal en landelijk niveau kon worden samengewerkt. Bovendien werd de beweging door heftige tegenstelling, ordinaire ruzies en uiteenlopende visies op autono mie, basisdemocratie en het recht op verzet, uiteen gescheurd. De AKB vertoont alle kenmerken van een verschijnsel waardoor ook andere bewegingen in het recente verleden getroffen zijn. Wanneer eenmaal een grens bereikt is. ont staat er soms een fatale terugval omdat het antwoord uitblijft op de vraag: hoe verder? Dat staat in 'Onderstroom', hel discussieblad van de Anti-Kerne- nergiebeweging Die beweging is volgens het blad niet in staat ge weest om zich van een belangen strijd te ontwikkelen tot een poli tieke macht met goed omlijnde alternatieven voor het huidige pro- duktie- en consumptiesysteem, de politieke besluitvorming en de maatschappij-opbouw. Daarbij speelden volgens 'Onder stroom' ook oorzaken van buitenaf een rol. „De situatie rond kernener gie is. dank zij het gevoerde verzet in de loop der jaren enigszins ver anderd- Men kreeg de indruk dat het allemaal wel los zal lopen. De door de AKB aangekondigde landelijke actiedag tegen kern energie. dit najaar, gaal dan ook niet door. Een landelijke vergade ring waarop plannen voor ver schillende acties nader zouden worden uitgewerkt, werd volgens de AKB onlangs door slechts ne gen mensen bezocht. Overigens verwacht 'Onder stroom' niet dal het voorgoed ge daan is met de anti-kernenergiebc- vveging. tingdienst het teveel betaalde terug krijgen. Het kabinet wil voor iedereen uitgaan van een belastingvrije voet van 7381 gulden. Die belastingvrije voet gaat omhoog tot 12.716 gulden voor als de partner een inkomen lager dan 4841 gulden per jaar heeft. De belasting vrije voet wordt 9921 gulden indien de partner een jaarinkomen heeft dat ligt tussen de 4841 gulden en 7381 gulden. Indien de partner minimaal 7381 gul den verdient is het niet mogelijk om een toeslag te krijgen op de algemene belastingvrije som CDA. VVD en D'66 zijn bezorgd om de schokeffecten wanneer het inkopten van de partner omhoog gaat, misschien slechts met enkele tientjes, waardoor een van de genoemde grenzen overschreden wordt. Er moet dan aanmerkelijk meer belasting worden betaald. Duurzaam samenwonenden zullen in de toekomst moeten opgeven of zij met iemand een gezamenlijk huis houden voeren. PvdA en D'66 dringen er bij het kabinet op aan om een nadere omschrijving te geven van het begrip 'gezamenlijk huishouden'. Ook willen zij weien wat er gebeurt als er over de invulling van dat begrip verschil van mening ontstaat tussen de belastingdienst en de belas tingplichtige. Kapitaalmarkt- Renterekening. Rentepercentage maand november. Denkt u dat de spaarrente nog verder omhoog gaat? En wilt u verzekerd zijn van de actuele rente? Profiteer dan van een spaarvorm die de rente op de voet volgt. U leunt «tl meedoen vanaf f 1.000,-. En hoe langer uw geld op de rekening staat, hoe lager 3e opnamekosten. Praat er eens over hij de N.Y1K. DE NMB I)K\kT MET l MEE. Gratis: Als it voor I noi'citiher zo'ii rekening opent, ontvangt tt gratis een et bli zilveren Julumn gulden int de vijftiger jaren. AMBTENAAR VERDUISTERDE DRIE TON AMSTERDAM (ANP) - I)e districtsre cherche van de rijkspolitie te Am sterdam heeft de administratieve top ambtenaar W. C. S. aangehouden op verdenking ten nadele van de dienst openbare werken van de gemeente Amsterdam een bedrag van ongeveer 300.000 gulden te hebben verduisterd. S die inmiddels heeft bekend, ver duisterde het bedrag van het aan hem ZOETERMEER (ANP) De Raad voor de Volkshuisvesting (waarin al le belanghebbenden op het terrein van de volkshuisvesting ziting heb ben. alsmede onafhankelijke deskun digen) is verdeeld over het voorstel van staatssecretaris Brokx om de normhuren jaarlijks aan te passen met een percentage dal overeenkomt met de trendmatige huurverhoging. Daardoor zouden huurders die wel en die geen huursubsidie krijgen een gelijk percentage in huur omhoog- Het betekent in feite een verdergaan de beperking van de uitgaven aan huursubsidie. Dat staal in een advies aan de staatssecretaris van volkshuis vesting. dat de RAVO woensdag zal behandelen Volgens een woordvoer der is het niet duidelijk hoe de verhou- in beheer gegeven geld dut alliomstig bm]len de raad u sn hij tos van rlo vprknnn vnn nunc maf.p- van de verkoop van oude mate rialen. stenen en tegels Een reorganisatie van de bedrijfsad ministratie bracht de verduistering aan het licht. sluit meerdere afwijkende standpun ten niet uit. De tegenstanders van het voorstel van Brokx willen dat de normhuren voor huursubsidie gekoppeld blijven aan de inkomensontwikkeling. Zij vrezen dat de koppeling aan de trend matige huurverhoging vooral de lage re, minst flexibele inkomens zal tref fen. De RAVO heeft unaniem bezwa ren tegen de invoering van de alleen- staandentabel voor alleenstaanden vanaf '23 laar iwat betekent dat de huursubsidie 70 procent van die van een echtpaar wordt) De raad heeft geen bezwaar om inkomens van allen die in één huis wonen mee te laten teilen voor het verkrijgen van huur subsidie bisschop Zwartkruis, sstoffelijk overschot van bisschop ïartkruis ligt inmiddels opgebaard het bisschopshuis aan de Nieuwi omliggende plaatsen bestreden het materieel. met groot brand brak uit in het middelste deel van het distributie centrum van het bedrijf en werd ontdekt door een personeelslid. Met grote moeite wisten de brandweeriie- Volgens een woordvoerder van de rijkspolitie in Vianen den te voorkomen dat ook aangrenzende panden in brand had de brandweer om even na vieren de brand onder raakten controle. Er heeft, zich geen persoonlijk letsel voorgedaan, brand, aldus de politie. «1?^ had de brandweer om even na vieren de brand onder raakten Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de niet van extra "bisschop wordt donderdag begra- cekens van het bisdom zijn maan- porgen in spoedvergadering met nieuwe bisschop Bomers bijeen DEN' HAAG (ANP) De PvdA- Éractie in de Tweede Kamer wil dit er meer geld beschikbaar voor startende onderne mers. Bij de behandeling van iel onderdeel midden- en klein bedrijf van de begroting econo mische zaken voor komend jaar beeft de socialistische fractie diartoe een aantal wijzigings voorstellen ingediend, iOnder meer wórdt een bedrag van 200 miljoen gulden extra gevraagd ten behoeve van de verbetering van de kredietbe- ffhikking midden- en kleinbe drijf. Daarnaast wil de PvdA- iractie een extra bijdrage (5 mil joen gulden) voor de huisves tingskosten van startende on dernemers. Staatssecretaris Van Zeil (eco nomische zaken) ging op deze verlangens niet in Wel onder schreef hij de noodzaak van ver betering van advies en begelei ding aan startende onderne mers. Van PvdA-zijde werd tij dens het overleg een alternatief plan voor het te voeren beleid ean de orde gesteld, waarin on der meer gepleit wordt voor de oprichting van regionale centra yoor de opvang, voorlichting en begeleiding van beginnende on dernemers Staatssecretaris Van Zeil kon digde een nieuwe drank- en hore- cawet aan. Daarin zal rekening *orden gehouden met het door bet kabinet voorgestane mati- Pngsbeleid op het terrein van de ilcohol De VVD-er Van Erp diende een motie in. waarin er op •ordt aangedrongen alsnog een 'ertegenwoordiger van het mid den- en kleinbedrijf op te nemen n de commissie van overleg voor de export. De staatssecre- tans zegde overleg hierover toe. SGP-er Van Dis riep de hulp van de staatssecretaris in tegen de Kat hij noemde toenemende ver storing van de zondagsheiliging M -rust. DEN HAAG 'ANP ■-Premier drs Ruud Lubbers ontving maandagmiddag uit handen van uitgever Lee Huebner het eerste in Nederland gedrukte exemplaar van The International Herald Tribune Op de foto bekijken Lubbers en Huebner samen een boek met de geschiedenis van The Herald Tribune DEN HAAG (ANP! Het eerste in Nederland gedrukte exemplaar van de International Herald Tri bune is maandag van de persen van Sijthoff in Rijswijk gerold. De Amerikaanse krant, die in Pa rijs wordt samengesteld werd tot dusver gelijktijdig gedrukt in Pa rijs. Londen, Zurich. Hong Kong en Singapore. Naar de directeur van de 'Trib'. de Amerikaan Lee Hueb ner. maandag in Den Haag zei, zijn de 28 000 exemplaren, die voortaan in Rijswijk worden gedrukt, be stemd voor distributie in de Bene lux. Noord-Duitsland en de Scandi navische landen. De 'leidende za kenlieden en politici' waar Hueb ner op mikt. zullen zijn krant voor taan 's morgens vroeg kunnen ko pen. De directie van de Herald heeft de ogen mede op de perser: van Sijthoff laten vallen, omdat Rijswijk centraal en is gelegen ln een internationaal georienteerd land. Sijthoff-directeur H H. Geer- ling wilde maandag niet zeggen wat het contract Sijthoff in finan ciële zin oplevert De Herald telt hier op het ogenblik zo'n 6.000 abonnees. Om de investeringen in Rijswijk eruit te krijgen moeten er binnen een jaar minstens 2 000 bij komen. DEN haag ,ANP, De 'HUMANITAIRE ACHTERGRONDEN' beleggingen van het ABP, mr drs A. J. M. Masson, heeft zonder medeweten van de beleggingsraad en de overige directeuren van het pensioenfonds met de makelaar Van Zadelhoff o derhandeld over een aandeel in de winst dat deze wilde hebben bij de aanschaf van een aantal onroerend- goedprojecten. Masson is in april v dit jaar 'in principe' akkoord gegaan SCHIPHOL (ANP) De Rijksluchtvaartdienst heeft maandagmiddag beslo- niet een vvinsldelingsregeling voor ten de Britse luchtvaartmaatschappij British Caledonian vandaag een extra de makelaar. Minister Rietkerk (bin- retourvlucht Londen - Gatwick - Amsterdam te laten uitvoeren met een nenlandsc zaken) heeft dit maandag baC-1-11 toestel. geantwoord op kamervragen van de Deze vluchl js bedoeld om een deel nadruk stelde de woordvoerder dat e" me fracties. van de passagiers met bestemming deze toestemming alleen geldt gedu- Van Zadelhoff werd destijds door het Paramaribo van Schiphol op te halen, rende de periode dat Nederland en ABP ingeschakeld als tussenpersoon p>e anderen gaan met normale lijn- Engeland consultaties over de om- bij de aankoop van onroerend goed vluchten. Dit heeft een woordvoerder streden verbinding Amsterdam - Pa- Hu zou hiervoor een bedrag van circa van bet ministerie van verkeer en ramaribo via Londen voeren. Zoals zeven miljoen gulden ontvangen. Vol- waterstaat maandagmiddag meege- bekend worden deze consultaties van- gens Rietkerk wist de ABP-direcue dee]d Ook donderdag mag Brirish daag in Den Haag hervat Van Suri- niet dat hij ook in de winst zou Caledonian een extra retourvlucht naamse zijde is de KLM maandag moeten meedelen Omdat deze rege- tussen Londen Gatwick en Schiphol meegedeeld, dat de Surinaamse rege ling met schriftelijk is bekrachtigd mel BAC-1-11 uitvoeren om passa- rins „het thans niet opportuun acht ziet de ABP-directie geen reden een giers die m Paramaribo zijn opgestapt de KLM een tijdelijke vergunning te wmstdeel uit te betalen Uit het ant- d001. te vliegen naar hun eindbestem- geven voor het uitvoeren van geregel- woord van Rietkerk blijkt, voorts dat ming Amsterdam. de diensten Nederland-Suriname". ruim 400 000 gulden die de Hemmes- volgens de woordvoerder van het mi- De KLM heeft maandag besloten de groep ontving voor bemiddeling bij nisterie is de toestemming voor deze twee extra vluchten van Amsterdam wee extra vluchten verleend op basis naar Caracas, die voor deze maand an'humanitaire achtergronden' Met waren vastgesteld, te annuleren. De Venezolaanse autoriteiten hebben tot aankoop van het Weena-pand terug gevorderd zal worden, omdat dit geld ten onrechte geïncasseerd is Het ta xatierapport is volgens de minister ondertekend door een metbeedigde taxateur LUXEMBURG (ANP) Volgens de Nederlandse minister van financiën is het niet juist te veronderstellen dat het gevaar dreigt dat de con sumptie in ons land aanzienlijk daalt. Die vrees is uitgesproken in het eind vorige week verschenen eco nomische jaarverslag van de EG- commissie in Brussel. Volgens Ru- ding is de vrees van de commissie gebaseerd op verouderde cijfers. Het verslag werd maandag in Luxem burg besproken in de raad van minis ters van fmanqiën van de EG De Nederlandse bewindsman gaf daar te kennen dat recente cijfers een ander beeld te zien geven dan de commissie in Brussel heeft geschetst. De jongste gegevens (bijvoorbeeld btw-opbreng- UTRECHT (ANP) - Een commissie van de Ziekenfondsraad heelt in een ontwerp-advics voorgesteld de pre mie voor het verplichte ziekenfonds (werknemers onder de loongrens) volgend jaar te verhogen van 9,8 naar 10 procent. De premie voor de algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) zou op 4.45 procent kunnen worden ge handhaafd Van de ziekenfondspre mie betalen werkgever en werknemer Nederlandse beroepsbevolking zon- eik de helft, de AWBZ-premie wordt der werk en dat percentage lag toen helemaal door de werkgever betaald, nog ruim onder hei EG-gemiddelde Het ontwerp advies, dat donderdag Dit jaar loopt de werkloosheid in ons door de voltallige raad wordt behan- land op tol 15.6 procent terwijl het deld. raamt het eigen vermogen van spaarquota ln ons land groeien mm- Tietmeijer. „met veel kracht duidelijk EG-gemiddelde 10.4 procent is Vol- de ziekenfondsverzekering ieigen ver- op heden geen antwoord van Surina me gekregen op hun aankondiging, in aansluiting op deze extra Caracas- dienst van de KLM. vluchten tussen Caracas en Paramaribo uit te voeren Passagiers die voor deze vluchten in Amsterdam hebben geboekt en in Nederlandse guldens hebben betaald, kunnen van de KLM hun reisgeld terugkrijgen Voor passagiers, die in. Suriname hebben geboekt en in Suri naamse guldens hebben betaald, en nu hun retourvlucht vanuit Neder land niet kunnen maken, kunnen geen geld terugkrijgen Dit volgens de KLM-woordvoerder. vanwege valutai- ue premie vou^^a.ge.ucue «rn bepalingen die in Suriname gelden bijzondere ziektekosten (AWBZi zou sten en inkomsten uit de bijzondere „Hoopgevend, ook voor ons land verbruiksbelasting) tonen volgens iomdat.de Nederlandse economie zo Ruding juist aan dal er „een redelijke dicht aan leunt tegen de Duitse) Ontwikkeling" van het Nederlandse noemde Ruding het dal de Duitse binnenlands verbruik is „Ook de staatssecretaris van financien. Hans der sterk dan de commissie weergeeft maakte dat de Duitse economie op dit en ook dat wijst op consumptie' aldus de minister moment veel sterker groeit dan de procent van de Nederlandse beroeps- EG-commissie in haar verslag heeft bevolking gend jaar zal ze oplopen tot 17.6 mogen mm vorderingen plus schul- dem voor eind van dit jaar op 1.4 miljard gulden negatief Het midde- aangenomen Tietmeijer sprak over De EG-commissie heeft haar instem- lentekort zal dan 723 miljoen zijn Om De analyse die de EG-commissie van een groeipercentage dal momenteel de economische situatie in ons land „boven de drie procent ligt heeft gegeven vond Ruding „rede lijk" Hij ziet er een „ondersteuning \\fnv1,frn]/Jct/>t.Un:A van het Nederlandse kabinetsbeleid' W VI Kgt ILj^C IIHL 1(1 in. Dat blijkt volgens hem bijvoor- Het EG-commissierapport toont bo- beeld uit het feit dat de EG-commis- ven alles aan hoe slecht, het er in ons sie geen alternatief geeft voor het land voorstaat met de werkgelegen- EGTendatzalproduktieveinvesterin- Nederlandse budgettaire beleid, heid. In 1980 was 4.7 procent van de gen vergemakkelijken ming betuigd met de Nederlandse een forse premieverhoging plannen voor beteugeling van de over- voorkomen zal dit tekort geleidelijk heidsuitgaven. Het gevolg daarvan moeten worden verkleind zal. volgens de commissie, zijn dat het In de ramingen is nog geen rekening gemakkelijker wordt om dc rentevoet gehouden met voorgenomen bezuini- in ons land naar beneden te brengen gingen zoals beperking van het zie- (nog steeds een van de hoogste, in de kenfondspakket. Ook in de AWBZ valt een dekkingste kort weg te werken. MOSKOl' (RTR) - Onderzoekers op het Sow jetrussischc eiland Sachalin hebben Aziatische grijze walvissen gesignaleerd die zij sinds de eeuw wisseling uitgestorven waanden, bericht te maandag het persbureau Tass. Een 20-tal dieren werd gezien in de baai van Piltoen door expedi tieleden van het Sowjetrussi- sche instituut voor visserij en oceanografie.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 5