TWEE-ZIJDIGEN EN VREDESBEWEGING Nieuwe aanpak geloofsonderricht jeugd nodig Staatsgreep speelt Reagan in de kaart De kracht van het argument zal de emotie overwinnen PZC/°Pinie en achtergrond 4 r De staatsgreep op de voormalige Engelse kolonie Grenada, een eiland op 150 kilometer van de Venezolaanse kust met 110.000 bewoners, toont opnieuw aan hoe kwetsbaar en verdeeld de verhoudingen op dit moment liggen in het Caraibisch gebied. De gewelddadige dood van premier Maurice Bishop (39), drie van zijn ministers en een nog onbekend aantal anderen de schaarse berichten noemen aantallen van minstens negen tot 40 slachtoffers heeft dan ook grote aandacht gekregen in de Caraibcn, de Verenigde Staten en in de voormalige koloniale moederlan den in dit gebied Engeland, Frankrijk en Nederland. DINSDAG 25 OKTOBER 1983 1Door Chiel Evers) De tegenstanders van eenzijdige ontwapeningsstappen eisen steeds luider hun plaats op binnen de Nederlandse vredesbeweging. Ze zullen aanstaande zaterdag in Den Haag ontbreken op de grote demonstratie tegen kernwapens, maar timmeren meer en meer aan de weg met conferenties en voorlichtingsmateriaal. Een massale beweging is het niet, maar men is ervan overtuigd dat „de kracht van het argument uiteindelijk over de emotie zal zegevieren". Onder aanvoering van de Stichting ren om die politiek te beinvloeden?". Nederlandsche Bank Zijlstra de vol- Vredespolitiek (SVP) hebben ze de De activiteiten van de tegenstrevers gende tekst „Wij zijn vastbesloten laatste twee jaar hun krachten gebun- van het IKV zijn zonder uitzondering ons te verzetten tegen hen die - uit deld. „Voor vrede in vrijhe d" is het beschaafd en ingetogen. Het uitgeven onwetendheid of met opzet - vrijheid motto waaronder het Interkerkelijk van keurige brochures, een enkele en vrede in de waagschaal dreigen te Comité Tweezijdige Ontwapening, advertentie-campagne en het beleg- stellen het Hervormd Beraad Vredesvraag- gen van twee conferenties in het De Stichting Vredes Politiek beschikt stukken, de Stichting Geestelijke Haags congresgebouw, ademen niet over een raad van advies, waarin Weerbaarheid, de Stichting Bijbel en de geest van een actiegroep. Wat onder anderen oud-premier Van Agt Vredesvraagstukken, de Stichting opvalt is, dat veel waarde wordt ge- zitting heeft naast veel van de mensen Vrede, Vrijheid en Verdediging en het hecht aan autoriteit. die de advertentie mede-onderteken- Comité Stop de SS-20-raket gezamen- Waar advertenties van linkse organi- den. De adviseurs komen voorname lijk opereren. saties meestal worden gesteund door lijk uit kringen van CDA en VVD. ,,De vrede is te belangrijk om aan de lange reeksen studenten, onderwij- maar ook een enkele PvdA'er maakt pacifisten over te laten", zei een van zers, straathoekwerkers en huisvrou- er deel van uit (zoals het voormalig de oprichters van de SVP, het WD- wen. vermeldde een SVP-advertentie Kamerlid Patijm kamerlid Joris Voorhoeve, twee jaar in mei van dit jaar louter beroemdhe- SVP-voorzitter Nijhof: „Die brede sa geleden bij de start van de samenwer- den. Zo steunden de oude Drees. menstelling is symbolisch voor ons king. De overheersende rol van het voormalig premier De Jong, oud-am- maatschappelijk draagvlak, al zou- IKV (Interkerkelijk Vredesberaad in bassadeur Spierenburg, Shell-topman den we de inbreng vanuit de PydA wel de publieke discussie over vrede en Wagner en de vroegere baas van de wat willen vergrotenDaarbij denkt veiligheid is de organisaties een gru- wel. Nadrukkelijk willen ze niet wor den afgeschilderd als anti-vredesbe weging, maar claimen ze een plaats binnen die beweging. In tegenstelling tot het IKV en gelijk gestemde groeperingen, zien deze or ganisaties geen enkel heil in eenzijdi ge stappen om de wapenwedloop te doorbreken. Ook zij bepleiten vermin dering van de arsenalen, maar dan wel wederzijds. Alleen vanuit een krachtige positie valt aan de onder handelingstafel iets te bereiken, stel len ze. Daarom staan ze vierkant achter de NAVO Volledige afschaf fing van de kernbewapening achten ze een gevaarlijke utopie. Stekels en beren Niet voor niets heeft deze tak van de vredesbeweging de egel gekozen als symbool. „Geen angst voor grote be ren. zolang de stekels functioneren" is een leuze die hun publicaties siert. In een eigen bewerking van eert ge dicht van Wilhelm Busch wordt de egel geprezen als vredesheld, omdat hij met zijn stekels de vos trotseert, zonder geweld maar wel bewapend. De omvang van de alternatieve vre desbeweging is moeilijk te bepalen SVP-directeur F de Bree. gepensio neerd marine-officier, schat het aantal donateurs en sympathisanten van de gezamenlijke, organisaties op onge veer twintigduizend mensen. Maar men is er van overtuigd de mening van een aanzienlijk grotere groep te vertolken. „Wij zijn de stem van de zwijgende meerderheid", zegt voorzit ter C C, van den Heuvel van de stich ting Geestelijke Weerbaarheid. „Wat er onder de mensen leeft is natuurlijk moeilijk te meten", zegt SVP-voorzitter Ruud Nijhof. voorma lig politicus van het inmiddels opge ven DS'70. „Maar de meest objectieve maatstaf vind ik altijd nog het stem gedrag Daaruit mag je opmaken, dat met meer dan eenderde van de bevol king de denkbeelden van IKV en Pax Christi aanhangt. Zij domineren ten onrechte de discussie". Toch overwegen de „tweezijdigen" geen eigen demonstratie als tegen wicht tegen de ongewtijfeld massale optocht van volgende week zaterdag in Den Haag. Nijhof: „Wij hebben geen neiging om de straat op te gaan. Demonstraties polariseren de discus sie te veel. Het wordt vaak zo emotio neel. dat het op verkettering uit draait. Is het trouwens niet merk waardig, dat die mensen zeggen geen vertrouwen meer in de politiek te hebben en tegelijkertijd demonstre- hij aan socialisten van de rechter vleugel. zoals Tromp en Van Benthem van den Berg, die zeer genuanceerd over kernwapens denken. (Nijhof: „Maar één Tromp maakt nog geen zomer"). Tegenhanger Met uitzondering van de Stichting Geestelijke Weerbaarheid, zijn de or ganisaties die onder de vlag „Voor Vrede in Vrijheid" samenwerken niet ouder dan vijf jaar. Vooral de kerke lijke groepen zijn ontstaan als een regelrechte reactie op de politisering van het IKV. Het ICTO kan het meest worden beschouwd als tegenhanger van de club van Mient Jan Faber. Net als het IKV is het ICTO georgani seerd in actieve plaatselijke afdelin gen. Die bestaan meestal uit mensen die de IKV-kernen verheten omdat ze het niet met het pleidooi voor eenzij dige stappen eens waren. Het ICTO groeit en telt nu ongeveer zevendui zend aanhangers. Het is de meest „basistische" groepering in het ge heel. In het Hervormd Beraad Vredes vraagstukken komen we meer kop stukken tegen, zoals oud-minister van defensie De Geus en de voormalige inspecteur-generaal van de krijgs macht De Savomin Lohman, die voor zitter is. Met de mensen van het ICTO hebben ze hun afkeer van de overheer sende positie van het IKV binnen de kerkelijke discussie gemeen. Niet alleen de zorg om de defensie, maar ook de eigen reputatie als chris ten is voor de mensen in deze kerke lijke groepen een belangrijke drijf veer. De Savornin Lohman: „De te neur van de discussie is vaak. dat wie anders denkt dan het IKV geen goed christen is. Welnu, ons standpunt is ethisch zeker zo verantwoord en niet minder legitiem". Met kracht verzet het HBV zich tegen de onvoorwaar delijke afwijzing van het bezit van kernwapens door de Hervormde Sy node. „Van mij als christen wordt verwacht dat ik niet alleen mijn gevoel, maar ook mijn verstand gebruik", zegt de HBV-voorzitter. „En ik wind me op over het standpount van de synode, omdar ik wil dat mijn kinderen en kleinkinderen straks net zo vrij kun nen zijn als ik nu. Ik ben bang dat sommige kerken nu dezelfde fout ma ken als in het verleden. Een hoop geluiden uit de jaren-dertig hoor ik nu weer. Dat is doodgriezelig". Een wat vreemde eend in de vijver is de stichting Geestelijke Weerbaar heid. Deze is ouder dan de andere clubs. Aan het eind van de jaren zestig is de stichting opgericht door organi saties van oud-verzetsmensen. Voor zitter Van den Heuvel: „Door de revo lutionaire beweging van toen kwamen er waarden in het geding, waar we in de Tweede Wereldoorlog voor gevoch ten hadden. Daar wilden we iets tegen doen". Zijn stichting streeft naar een „weer bare democratie" en ziet het IKV als een bedreiging daarvan. „De opvat tingen van het IKV tasten de defen sie-bereidheid van het volk aan", zegt de strijdbare Van den Heuvel, die in de jaren-vüflig de afdeling opleidin gen van de Binnenlandse Veiligheids dienst leidde Hij bestuurt nu vanuit een sombere Haagse villa („mijn ko- nijnehol") een reeks organisaties, uit eenlopend van de Stichting Neder- land-Amerika tot het Nationaal Comi té Herdenking Capitulaties 1945 Wa- geningen. Bovendien is Van den Heuvel pen ningmeester van de Atlantische Commissie. Deze organisatie die de „atlantische geest" bij het Neder landse volk levend wil houden, duikt vaker op in de kring van de alterna tieve vredesbeweging. Zo is de Stich ting Vredes Politiek in hetzelfde pand aan de Haagse Alexanderstraat gevestigd. Beide organisaties gebrui ken gretig eikaars informatie, maar formeel wordt elke band stellig ont kend. Naarmate een Nederlandse beslis sing over het plaatsen van kruisra ketten dichterbij komt, zal de rechtse vredesbeweging zich meer roeren. Er staat een brochure op stapel, waarin wordt uitgelegd waarom Nederland de omstreden wapens moet plaatsen als de Russen aan de onderhande lingstafel niet door de kniêen gaan. De SVP denkt aan een oplage van 500.000 exemplaren. Eigenlijk zou de regering dat moeten doen. vindt SVP-voorzitter Nijhof. Hij schaart zich achter het pleidooi van de VVD in de Tweede Kamer, die een krachtiger verdediging van het NA- -- VO-beleid verlangt. Omdat de rege ring tot op heden verstek laat gaan, komt de VVD komende week met eigen folder over haar kernwapen standpunt, dat huis-aan-huis in Ne derland verspreid zal worden. Geen informatie Nijhof: „Opeenvolgende kabinetten zijn schromelijk tekort geschoten in het uitleggen van het defensie-beleid en van het NAVO-lidmaatschap. Daarom vervult de SVP die taak Het verwijt dat hij slechts de NAVO na praat. wijst hij resoluut van de hand. „We hebben, geen enkele behoefte om het papegaaiencircuit uit te breiden. Dit verwijt is net zo onzinnig als de beschuldiging dat het IKV Moskou naar de mond zou praten. Ik ben volstrekt overtuigd van de integriteit van het IKV, maar wil dan zelf ook serieus worden genomen", zegt Nijhof. In de publieke discussie lijkt dat ook in toenemende mate te gebeuren. Steeds vaker worden sprekers van SVP. ICTO en gelijkdenkende groe pen uitgenodigd voor spreekbeurten. Dikwijls staan ze in fora tegenover aanhangers van het IKV. Daarom is Nijhof niet pessimistisch. Hij ziet meer nuancering in de publieke dis cussie, ervaart een uitnodiging voor een hoorzitting van de Tweede Kamer als politieke erkenning en verwacht dat de Nederlandse bevolking in grote meerderheid een eventuele plaatsing van kruisraketten wel zal accepteren. Als minderheden de komst van de nieuwe wapens met geweld willen belemmeren, voorziet Nijhof hele maal een ommezwaai in de publieke opinie. Hij voorspelt: „Als er werkelijk sprake zal zijn van burger lijke ongehoorzaamheid, dan zal de sympathie voor het IKV smelten als sneeuw voor de zon". Monseigneur Bomers •Dirk-Jan Weslencoudti Mijn eerste daad zal zijn het opzetten van betere kaleehe- se igeloofsonderrichti aan de jeugd. Ik heb hier in Nederland gemerkt dat mijn neefjes en nichtjes te wei nig weten van het geloof. Als ik naar hen luister, denk ik dat er een hernieuwde aanpak nodig is. Zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht". Monseigneur Bomers, die nu nog bisschop is van Gimma in de Afri kaanse staat Ethiopié. is twee weken geleden naar Haarlem gekomen om kennis te maken met de onlangs overleden bisschop Zwartkruis en zijn vicarissen Mgr J. Lescrauwaet 16O1. professor in de dogmatiek aan de theologische faculteit van de Ka tholieke Universiteit in het Belgi sche Leuven, kwam later naar Haar lem. Hij is benoemd tot hulpbis schop Bomers en Lescrauwaet ken den elkaar niet voor zij hun eerste ontmoeting in Haarlem hadden. Opluchting De benoemingen van de monseig neurs Bomers en Lescrauwaet in het bisdom Haarlem en van de Rotter damse hulpbisschop mgr. Bar tot bisschop van Rotterdam zijn lang én door Rome én door het bisdom Haar lem geheim gehouden. Mgr. Bomers heeft echter al vorige week maandag een lang gesprek met bisschop Zwartkruis gehad. Zwartkruis heeft aanvankelijk erg veel moeite hebben gehad met de keuze van Rome. om dat mgr. Bomers niet op zijn voor dracht en met op die van het kapittel (hoogste adviescollege van de bis schop) voorkwam. Na afloop van dat eerste, uitgebreide gesprek was de huidige bisschop volgens Bomers ge rustgesteld „Hij heeft toen gezegd: „Henny, ik ben zo opgelucht" Bisschop Zwartkruis heeft vorig jaar mei al aan Rome gevraagd om een zogenoemde coadjutor, die hem zou kunnen opvolgen. De bedoeling van Zwartkruis was dat zijn coadjutor hem op zijn 75e verjaardag op 19 juni volgend jaar feitelijk zou opvolgen. In de tussentijd wilde Zwartkruis hem inwerken m de specifieke zaken van het bisdom Haarlem. Volgens mgr Bomers moet de paus duidelijke bedoelingen hebben ge had om af te wijken van de voor drachten van Zwartkruis en het ka pittel. Mgr. Bomers „Ik denk dat de paus het universele karakter van de wereldkerk voor ogen heeft gehad. De benoeming is met alleen voor het welzijn van het bisdom maar voor het welzijn van de Nederlandse kerk en de wereldkerk Doelend op Neder land zegt hij: „Het kan gebeuren dat een kerk te nationaal gaat denken Daarom zal hij iemand hebben wil len aanstellen met internationale er varing. De kerk is als een groot mozaïek, waar Nederland een schit terend stukje van is". Opleiding leken Mgr Bomers noemt zichzelf progres sief waar het gaat om het verbreiden van het geloof. Hij wil zichzelf niet afschilderen als conservatief. Over leken in de kerk zegt hij: „In mijn eigen bisdom in Ethiopië heb ik ook leken ingeschakeld. Ook daar is een tekort aan priesters. Ik ben er rots vast van overtuigd dat er niets tegen het inschakelen van leken is. Ik heb zelfs subsidie gehad van Rome om leken op te leiden. Wel vind ik dat iedereen zijn rol heeft in de kerk en dat leken niet de specifieke taken van de priesters mogen overnemen" Monseigneur Bomers vindt het steeds nodig dat lekepastores een opleiding moeten hebben genoten voor hun werk in de kerk „Een leek mag geen sacramenten toedienen met uitzondering van de doop, wan neer dat niet anders kan", aldus mgr. Bomers. Preken mogen ze wel, maar alleen wanneer de bisschop hen dat toestaat, zo vindt mgr. Bomers Over de theologische opleidingen in Nederland kan mgr. Bomers nog weinig vertellen. „Ik wil me eerst onenteren". Zoals bekend, gaan er studenten vanuit het bisdom Haar lem naar de priesteropleidingRol- duc in het Zuiden, dat als behoudend te boek staat maar er zijn ook stu denten, die de voorkeur geven aan de Katholieke Theologische Hoge school in Amsterdam, die als voor uitstrevend geldt „Ik zal eerst de instituten een bezoek brengen voor dat ik mijzelf een oordeel vorm". De andere bisschoppen in Nederland heeft mgr. Bomers nog niet ontmoet. „Ik ken ze nauwelijks. Maar ik ben zeker niet van plan bepaalde stellin gen te gaan innemen en me a prion te gaan uitspreken voor die of die. Ik hoop met alle bisschoppen collegiaal te kunnen samenwerken" Er is een groot contrast tussen de Afrikaanse katholieke kerk en die van Nederland. Mgr. Bomers is daar kort over. „Ik ben Nederlander en ik heb mij vanaf 1967 ook leren aan passen aan de specifieke eigenaar digheden van Ethiopië. Het aanpas sen aan Nederland moet ook kunnen lukken", aldus mgr. Bomers. Door Ruud de Witi Grenada werd op 7 februari 1974 vliegveld zou kunnen worden ge- onder uiterst rumoerige omstandig heden onafhankelijk. Sir Eric Mat- they Gary, die al vanaf 1967 premier was. bleef dat ook na de onafhanke- Jï\t6ïYlQ Stfi jd lijkheid. Zijn autoritair bewind bracht het eiland, dat economisch Hoewel naar buitfn als een eenheid drijft op toerisme en de export van opererend, vormde de regering-Bi- bananen. cacao en nootmuskaat, op shoP geen eenheid. Vier en een half de rand van het bankroet. Het onaf- Jaar lan? woedde er binnenskamers hankelijkheidsstreven in de kolonie ®fn strijd tussen twee stromingen werd op gang gebracht door een eerste werd gevormd door de groep jonge intellectuelen, die in radicalen van de NJM waartoe Bi- Groot-Brittannie en Amerika hun sl\°P- üe minister van buitenlandse opleiding had gehad. In 1973 stichtten de advocaat Mau rice Bishop en de econoom Unison Whiteman de New Jewel Movement. zaken Whiteman en onderwijsminis ter Jacqueline Creft behoorden. De tweede groep was buiten Grenada minder bekend. Zij werd in het Jewel is een letterwoord dat staat ™ddan van de jaren 70 opgericht voor „Joint Endeavour Welfare, door Bernard Coard en zijn Amen- Education and Liberation". Ge- kaanse vrouw Phyllis, steund door de bevolking nam de Deze Organisation for Revolutiona- NJM in maart 1979 de macht op het r?_Jf a n anb J^'Deration eiland over, toen Gary zich te New OREL) ging veel verder dan de New York bevond, waar hij de Verenigde Jewel Movement. Zij wilden van Naties toesprak Deze staatsgreep Grenada een staat maken die een kostte twee doden De NJM. onder k°P'e «>u fin van het Russische leiding van Bishop, voerde een staatsmodel. Tot deze OREL be- links-radicale koers die door brede hoorden ook de bevelhebber van het lagen van de bevolking werd ge- volksleger, generaal Hudson Austin steund. Bishop vroeg en kreeg steun bij en de voormalige ambassadeur op Cuba. majoor Cornwall. Het zijn Fidel Castro van Cuba en de toen- dezc Hudson Austin en Cornwall die malige premier van Jamaica, de nu de kern vormen van de nu ge- socialist Michael Manley. Het doei vormde revolutionaire raad van het dat hij voor ogen had. was van het eiland Grenada, arme Grenada de eerste Engelstali- 9P woensdag 12 oktober jl. kwam ge communistische staat op de we- de tegenstelling binnen de regenng- reld te maken. Zijn populistisch Bishop naar buiten Coard greep bewind leidde er evenwel toe dat de met de hulp van Hudson Austin de persvrijheid en vakbondsrechten macht en legde Bishop huisarrest werden beknot, terwijl vrije verkie- °P Bemiddelingspogingen faalden zingen op de lange baan werden en pro-Bishop-groepermgen legden geschoven. Hiertegenover stonden het eiland plat met demonstraties ook enige successen die het prestige en stakingen. van Grenada in het Caraibisch ge- week na het huisarrest van bied deden stijgen. - Zo werd het analfabetisme flink sting die na de gebeurtenissen in JfsküdeV teruggedrongen en de werkloosheid december van het vorig jaar in gehalveerd. Vooral het financieel- Suriname opnieuw een zwarte blad- economisch beleid van de minister zÜde toevoegen aan de recente ge- van financien, tevens vice-premier schiedenis van het Caraibisch ge- Bernard Coard, verwierf in de regio hied, Ruim 8000 demonstranten be- een reputatie Zelfs het tamelijk vrijdden Bishop afgelopen woens- conservatieve Internationale Mone- da£ Ult z'jn woning en trokken in taire Fonds kon hiervoor waarde- op""*1 door de stad Een ^°fP ring opbrengen en bleek bereid Gre- OREL-getrouwen van het volksle- nada financieel te steunen ondanks &er i,ch°ot op de memfte en lsolefr" de protesten van de Amerikaanse de Bishop en enige directe mede regering. In de hoedanigheid van strijders van de rest van de demon- financieel-econonnsch expert kranten. Vervolgens werden zij gee- bracht Coard eind augustus ook een xecuteerd in de gevangenis van de bezoek aan Suriname om de rege- hoofdstad van Grenada, Saint nng-Alibux te adviseren nu Surma- Georgia s een plaats die tragisch me in ernstige problemen is geraakt Se"oeS de naam draagt van de door de stopzetting van de Neder- ®r van Maurice Bishop, Rupert, Bishop kwam het tot een uitbar- geweld uit te schakelen. Het is nt niet meer te achterhalen of Bishop toen reeds Bouterse voorhield af it rekenen met de Surinaamse opposi. 5 tie zoals dat op 8 december van het vorig jaar is gebeurd. Inmiddels is duidelijk geworden, dat zowel Cuba als Suriname niet goed weten wat ze met de huidige i situatie op Grenada aanmoeten. Beide landen hebben enigszins af. stand genomen van de moorden op' het bananeneiland. In een eerste verklaring stelde Cuba „dat geen enkele misdaad kan worden begaan in naam van de revolutie en de vrijheid". De Cubaanse regering heeft dan ook een onderzoek geèis' naar de ware toedracht van de ge beurtenissen. Suriname heeft ook zijn afschuw uitgesproken, maar tevens ver klaard „dat elke natie het recht heeft zijn eigen interne aangelegen heden te regelen". Een verklaring die niet anders kon luiden, omdat het bewind-Bouterse tot nu toe elk onderzoek naar de moordpartij van 8 december vorig jaar heeft afgewe zen als een inbreuk op interne aan gelegenheden. Toch blijkt de moord op Bishopen zijn medestanders in Suriname hard te zijn aangekomen. Nu de finsn cieel-economische situatie van het land met de dag nijpender wordt, dreigen de tegenstellingen in het kamp rond Bouterse ook steeds meer toe te nemen. Ingewijdenen de Raad voor de Bevrijding van Suriname voorop, hebben het dan ook nooit voor onmogelijk gehou den dat er in de nabije toekomst in Suriname een soortgelijke con troverse zou kunnen ontstaan als in Grenada nu, met alle gevolgen van dien. In feite is er in het Caraibisch gebied een paradox ontstaan. De poging van de regering-Reagan on marxistische blok Cuba-Nicaragua- Grenada-Suriname te isoleren en verdacht te maken, heeft een onver wachte steun gekregen juist door de gewelddadige ultra-linkse coup in Saint Georgia s. landse ontwikkelingsgelden. die door de politie tijdens een drie De Amerikaanse reserms moest je„i'S®.ln 1974 evenwel niets hebben van het mar xistische virus in de Caraiben. zo als Reagan het noemde, en keerde zich met name tegen de plannen van Bishop om met behulp van Cuba een nieuw vliegveld op het eiland aan te leggen. Dit vliegveld, aldaar werd doodgeschoten. Bouterse Bishop zelf echter heeft herhaalde lijk gezegd dat revolutie gep'aard gaat met geweld. In oktober van vorig jaar bracht hij een offï- zo groot als het eiland zelf, zei men cieel bezoek aan Suriname, waar in Amerika, werd aangelegd met de bedoeling hel toerisme op het ei- mee hij goede contacten onder hield. Tijdens een toespraak aldaar land te bevorderen. Maar de Ameri- raadde juist Bishop Bouterse aan a er bang voor dat het contra-revolutionaren zonodig met In Suriname en ook op Cuba wacht men dan ook gespannen af wat de Amerikanen zullen doen. Een eska der van tien Amerikaanse oorlogs schepen is in de buurt van het eiland. Officieel om de duizend Amerikanen die op Grenada zijn te evacueren, zo dat nodig mocht zijn Maar niemand twijfelt eraan dat Reagan, gezien zijn anti-communis tische politiek, maar al te zeer be reid is van de gelegenheid gebruik te maken de invloed van Cuba op het eiland voorgoed te breken. De Grenadaanse ex-premier Gary heeft zich ook vanuit Barbados in die zin uitgelaten, terwijl ook de conservatieve regeringen in het Ca- raibisGh gebied, onder leiding de premier van Jamaica, Edward Seaga. hebben laten blijken geen bezwaar te hebben tégen een ol andere vorm van Amerikaanse of Britse interventie. Bouterse en de regering-Alibiu hebben dus alle reden de komendt ontwikkelingen op Grenada nauw keurig in de gaten te houden. Het kan van beslissende invloed zijn voor de politieke toekomst van Suriname en van heel de regio. Generaal Hudson Austin, de nieuwe machthebber op Grenada

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 4