VNG bepleit experiment met reclame in lokale omroep TRAND pzc Ij Neo-nazi's lokken in West-Berlijn rel uit Acties vertragen post Massamoordenaar in lSDP: UITBREIDING STER SCHADELIJK het weer Londen voor rechter Intensief overleg Libanon Konsumenten Kontakt: te weinig kwijtschelding onroerend-goedbelasting 31NSDAG 25 OKTOBER 1983 PZC/ binnen-buitenland DEN HAAG (GPD) De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat er op zijn minst experimenteel zou moeten worden onderzocht of invoering van reclame in lokale omroepprogramma's mogelijk is. Een volledig verbod van reclame via de kabel zal plaatselijke omroep onbetaalbaar maken. f Bit standpunt, dat wordt gedeeld de zal berokkenen. De financiering omdat dit de projectie-reclame in de •oor de Bond van Adverteerders, van de omroep dient structureel an- bioscopen benadeelt De bond is er- ïerd maandag naar voren gebracht ders te geschieden, bijvoorbeeld via van overtuigd dat abonnee-tv het njdens een hoorzitting in de Tweede verhoging van de omroepbijdragen, zonder reclame moet kunnen redden. Kamer over de onlangs door het kabi- „Men moet ophouden steeds weer de al zullen er in de eerste 4 jaar aanloop- r,e; uitgebrachte Medianota, die loka- reclame-koe te melken", aldus NDP- verliezen zijn. jereclame als financieringsbron voor- voorzitter Thijssen, die aan de ande- isnog afwijst. re kant wel voorstander is van „stil- /SnhplnpftPIl jen groot aantal instellingen en be- staande" reclame in kabeltekst en iVUt/eiftcltc/t iangenorganisaties uit de wereld van -krant. De Vereniging van Nederlandse Ge- óepers, de omroep, het auteursrecht, Invoering van lokale omroepreclame meenten (VNG) verklaarde dat het de uitgeverijen, de reclame en de is volgens de NDP desastreus voor de kabinet moet streven naar „optimah- vakbeweging mocht mondeling toe- regionale dagbladen. Het prijsbeleid sering" van het kabelgebruik. Kritiek lichten wat in schriftelijke stukken al willen de dagbladondernemers zonder leverde de VNG-delegatie op het feit ftrder over de veelbesproken Media- inmenging van economische zaken dat. de Medianota koppeling van ka- nota is gezegd. zelf bepalen. De NDP gelooft niet dat belnetten voor lokale en regionale het weglekken van binnenlandse re- omroep verbiedt. Zij vindt dit niet nhflflp IIPI'K clamegelden via internationale satel- logisch in het licht van de verwach- jtHMUC //c/3 liet-programma's naar het buitenland ting van de rijksoverheid dat gemeen- DeNDP. de organisatie van dagbla- grote proporties zal aannemen. ten juist veel hechter moeten samen- duitgevers, benadrukte opnieuw dat Naar het oordeel van de Nederlandse werken Met het experiment met loka- ailbreiding van de landelijke STER- Bioscoopbond zullen speelfilms het ie reclame wil de VNG onderzoeken of iendtijd de pers wederom grote scha- belangrijkste element in abonnee-te- er aan de plaatselijke pers werkelijk levisie vormen. Ook deze instelling is belangrijke schade wordt berokkend. tegen uitbreiding van STER-reclame, Een delegatie van AVRO. TROS en Weersvooruitzichten van het KNMI soensdag t'm zaterdag. Zonnige perioden en droog. In de nacht en ochtend kans op mist. Middagtempcratuur eer 13 graden. Deltagebied IVan onze correspondent) LONDEN (GPD) De 37-jarige ex- politicman Dennis Nilsen uit Noord- Londen heeft in februari, direct na zijn arrestatie, aan de politie gezegd 16 jongemannen te hebben vermoord. Dat is gisteren gebleken tijdens de eerste dag van het proces tegen Nil sen in het Londense gerechtsgebouw Old Bailey. Nilsen die, als hij inderdaad zoveel slachtoffers heeft gemaakt, een van de grootste massamoordenaars uit de Britse criminele geschiedenis is. staat officieel terecht wegens zes moorden en twee pogingen tot moord. Het gaat daarbij om de jongemannen van wie de identiteit is vastgesteld Van andere gevonden rest was de identiteit niet meer vast te stellen. Voor de rechter bleek gisteren dat Nilsen steeds een vast patroon toe paste. I-Iij pikte jongemannen, door gaans zonder vaste woonplaats, op in cafés en nam die dan mee naar zijn huis. Daar werd steevast een stevig drinkgelag gehouden, dat steevast eindigde op het moment dat de ex- politieman zijn slachtoffer wurgde Daarna werden de lijken in stukken gesneden Nilson ontdeed zich van de resten door ze te verbranden of door het toilet te spoelen Veronica onder leiding van AVRO- voorzitter Wallis de Vries drong er nog eens op aan dat de overheid zich bij het voeren van een samenhangend mediabeleid ..op afstand houdt" De invoering van de positieve wilsverkla ring ceen briefje van een abonnee op een programmablad waarin hij ver klaart dat hij ook werkelijk als lid van de betrokken omroeporganisatie wil worden aangemerkt) ziet Wallis de Vries als ..betuttelend". Knellend en beperkend vindt hij ook dat een pro grammablad geen familieblad mag zijn. Wallis de Vries vond het een positieve ontwikkeling dat in de Medianota het stromingsartikel veel ruimhartiger dan aanvankelijk werd aangenomen wordt toegepast. Eigenlijk zou alleen nog het aantal leden bepalend voor de positie van een omroep (en dus voor de hoeveelheid zendtijd) moeten zijn. en zou het stromingsartikel geheel uit de Omroepwet moeten verdwijnen. Niet alleen Wallis de Vries, maar ook de Federatie van Omroepverenigin gen (VARA. NCRV en KRO» en de NOS zijn van oordeel dat de omroep niet uitgesloten mag worden van abonnee-tv. zoals de Medianota te verstaan geeft. Vóór 1 december zal de NOS de gevolgen en de neveneffecten hebben berekend van de door de minister opgelegde bezuinigingen (30 miljoen gulden in 1984, 35 miljoen in 1985 en 40 miljoen structureel in 198Y). Die gevolgen zullen, waarschuwde NOS- voorzitter Jurgens, niet gering zijn. Hij achtte het verbazingwekkend dat juist nu de omroep als publick bestel in haar budget gekort wordt. AMSTERDAM 'ANPKrakers van het Wyers-complex presenteerden maandagmorgen op een persconferentie in het pand een eigen huis-aan-huiskrant getiteld Wyers-krant'welke in een oplaag van 100.000 exemplaren onder de Amsterdamse wordt verspreid Reden van de uitgave is de behoefte bij de krakers om in eigen bewoordingen de reden van hun acties uiteen te zetten. Een recente gerechtelijke uitspraak heeft bepaald, dat hel complex na 20 december a s ontruimd mag worden voor de bouw van het Holiday Inn-hotel. Hel wordt vandaag een rustige en tamelijk zonnige dag. Gisteren was er \ogal wal bewolking in de regio aan- ig. een oud en zwak front was de oorzaak hiervan, maar deze zóne trok -xiar Belgié weg. De eerste opkla- nngsgebieden bereiken ons kort daarop in de namiddag. Het rustige ■ster van vandaag hangt samen met krachtig hogedrukgebied dat ir de Britse eilanden naar ons land trekt en later op de dag Duitsland zal bereiken. De wind is hierdoor flink afgenomen bij een heldere hemel is kt vannacht op veel plaatsen weer tot nachtvorst gekomen. Vanochtend zullen er opnieuw mistbanken voor komen die in de tweede helft van de achtend oplossen. De wind draait mmiddag naar een meer zuidweste lijke richting en blijft gematigd. Bij flinke zonnige perioden zal de tempe ratuur vanmiddag lot 11 a 12 graden oplopen. De komende nacht is er weer flinke temperatuursdaling en moral oostwaarts in de regio is vorst aan de oppervlakte waarschijnlijk. Vooruitzichten voor woensdaghet moiweer-hogedrvkgebied trekt ver der naar het zuidoosten weg. Een front van een IJslandlagedrukgebied 'rekt over de Britse eilanden naar ons 'and, maar zal verder aan betekenis moeten. Er komt wel meer bewolking zoor. maar neerslag van betekenis tordt niet verwacht. Er staat een meest matige zuidwestelijke wind mardoor vooral 's nachts de tempe ratuur hoger wordt hautisch bericht Windeerst zwak en veranderlijk min der dan 2 Bft; later op de dag zuid tot zuidwest 3, mogelijk 4 Bft; zicht: de eerste uren slecht met mistbanken 100 tot 200 meter, later in de ochtend matig en in de namiddag goed zicht; temperatuur kustwater: 12 graden; afwijking waterstanden: n geringe verlaging van enkele de cimeters; maximum golfhoogte mon ding Scheldes: tijdens hoog water een noordelijke deining van circa een Ive meter. Dr Han Vredegoor weg bij stichting Zuid-Nederlandse ontmoetingen EINDHOVEN - Dr Han Vredegoor. sinds 1960 directeur van de stichting Zuid-Nederlandse Ontmoetingen, legt op 1 november die functie neer. Dr Vredegoor, beijverde zich de 23 jaar dat hij bij de stichting werk zaam was. voor het verstevigen van contacten tussen de Zuidelijk Neder landen. Vredegoor zette een groot aantal cul turele uitwisselingen op touw tussen de aan elkaar verwante culturen van Zuid-Nederland en Vlaanderen De dagelijkse leiding van het bureau vopr Zuid-Nederlandse Ontmoetin gen zal worden overgenomen door F Kortie, Het bureau is gevestigd m Eindhoven. ALARM ROND INTERLAND Nilsen (met bril) op een archieffoto Slot van pagina 1 ging hij naar de plaats van de aan slag op de Franse militairen. Na terugkeer in Parijs maakte Mitter rand duidelijk dat de Franse troepen in Libanon zullen blijven. Guerrilla-expert Groot-Brittannié heeft maandag een deskundige op het gebied van de guerrilla naar Beiroet gestuurd om le bekijken hoe het met de veiligheid van de Britse vredestroepen in Liba non staat. De expert is generaal Sir Frank Kit- son, opperbevelhebber van de land macht. Hij is bevelhebber geweest van de Britse troepen in Noord-Ier- land. In 1971 verscheen van zijn hand een boek over de wijze waarop mili tairen de guerrilla-activiteiten van burgers kunnen tegengaan. Van onze correspondent) BONN Woensdag wordt in West- Berlijn de voetbalwedstrijd West- Duïtsland-Turkije gespeeld. Eigen lijk een heel normale sportieve ge beurtenis. waarbij de spanning over het resultaat van dit kwalificatie duel voor de Europese kampioen schappen niet bijster groot is, want tenslotte won de Bondsrepubliek in Turkije al met 30. Maar de inter land in Berlijn is inmiddels lot een politieke gebeurtenis uitgegroeid: rechtsradicalc en neo-nazistische groepen hebben in de hele Bondsre publiek hun aanhangers aange spoord voor deze wedstrijd naar Ber lijn te komen. Op een verspreid pamflet staat bij voorbeeld ..Op 26 oktober vecht het Duitse volk tegen de stinkende Tur kentroep Dat spel moet een signaal geven. Wij moeten ons teweerstellen tegen de buitenlandse vloed, alleen geweld kan ons nog bevrijden" Turkse families in de vroegere rijks hoofdstad (de met 135 000 Turkse in woners grootste 'Turkse' stad buiten Turkije) kregen vorige week post van de ..Kampfgruppe Prinz Eugen", waarin geeist werd dat ze nu „einde lijk naar Turkije moeten terugkeren". Men zal het bewijs leveren dat met Turken met samengeleefd kan wor den. Zij dienen onverwijld hun bagage te pakken voordat hun ..huizen en kebab-stalletjes in vlammen staan" Bij de politie in West-Berlijn heerst alarmstemming. Elke stadionbezoe ker zal nauwgezet gecontroleerd wor den De toegangswegen naar Berlijn worden scherp bewaakt. De regerende burgemeester van West-Berlijn. Ri chard von Weizsaecker. heeft via de Munitiewagons NS opengebroken AMSTERDAM (GPD) Onbekenden hebben in Amsterdam op een ran geerterrein van de Nederlandse Spoorwegen drie wagons met muni tie opengebroken en een deel van de inhoud meegenomen. Volgens de Am sterdamse politic worden 50 deto- neurs en een onbekend aantal cartou ches vermist. Met detoneurs worden ontstekings mechanismen voor granaten aange duid. cartouches zijn een soort hagel- patronen gevuld met buskruit. Een deel van deze levensgevaarlijke muni tie lag verspreid over het hele rangeer terrein- radio de burgers van zijn stad opge roepen tot bezonnenheid Letterlijk „Oproepen van enkele lichtvaardige, radicale, geen enkel verantwoorde lijkheidsgevoel bezittende groepen om de voetbalwedstrijd te misbruiken voor anti Turkse demonstraties, zul len geen indruk op ons maken" Von Weizsaecker zal er zelf met de consul- generaal van Turkije bij zijn. Vredesbetoging - De Amerikaanse politie heeft maandag zeker 170 men sen gearresteerd, toen ze probeerden een legerdepot in Seneca op ca. 50 km van Rochester binnen te dringen. On der de arrestanten was de bekende kinderarts en vredesactivist Benja min Spock, Schoo tevreden - Minister Schoo van ontwikkelingssamenwerking is in het algemeen tevreden over de manier waarop de particuliere organisaties, die een deel van de Nederlandse ont wikkelingsgelden besteden hun taak verrichten. Zij zegt dit in een brief aan de eerste en tweede kamer. 26 oktober ZON EN MAAN op 07.23 op 20.08 Hoog water Dinsdag 25 oktober Vlissingen 3.36 241 15.53 239 Terneuzen 4.01 263 16.17 263 Zlerikzee 5 16 173 17 11 174 Hansweert 4.56 269 17 09 270 Wemeldinge 5 29 205 17 43 202 Kreekrak 5.28 239 1742 236 Brulnisse 6.04 204 18.20 204 Woensdag 26 oktober Vlissingen 04.15 227 16,30 224 Terneuzen 04.41 250 16 57 247 Zien k zee 05.43 166 17 52 166 Hansweert 05.31 257 17 49 256 Wemeldinge 06.06 195 18.21 195 Kreekrak 06.06 228 18.21 228 Brulnisse 06.40 196 18.54 197 Laag water Dinsdag 25 oktober vlissingen 10.06 199 22.25 198 Terneuzen 10.35 210 22.56 209 Zlerikzee 10.44 149 2301 153 Hansweert 11.08 230 ,2325 227 Wemeldinge 11.08 171 2329 174 Kreekrak 1126 201 23.46 205 Brulnisse 11 20 165 23.40 170 Woensdag 26 oktober Vlissingen 10 46 192 22 59 184 Terneuzen 11 16 203 2331 194 Zlerikzee 11 22 148 23 44 143 Hansweert 11.45 222 Wemeldinge 11.46 169 Kreekrak 12.04 iy8 Brulnisse 12.00 164 Slot van pagina 1) personeel wil op 2 november massaal naar Den Haag om de bonden steun te geven bij de gesprekken met minister Rietkerk Spoorwegen Ongeveer 95 procent van de treinen heeft gisteren, bij het begin van de tweede actieweek bij de spoorwegen, gereden. Vooral intercitytreïnen wa ren uitgevallen. De stiptheidsacties hebben vertragingen opgeleverd van een halfuur tot drie kwartier. Vooral reizigers die moesten overstappen raakten veel tijd kwijt door het uit vallen van treinen. Ook vandaag zullen er weer minder treinen rijden. Zo vallen, evenals gis teren, alle intercity's tussen Alkmaar en Amsterdam uit, Vandaag zullen op de lijn Utrecht- Amsterdam vice versa twee interci ty's uitvallen, terwijl er tussen Roo sendaal en Amsterdam één minder zal rijden. Het Amsterdamse spoorwegpersoneel wil met de stiptheidsacties net zo lang doorgaan totdat de 3,5 procent kor ting op de ambtenarensalarissen van tafel is. Het personeel in de hoofdstad wil de stiptheidsacties echter niet laten uitmonden in regionale stakin gen. zoals de Vervoersbond FNV en de Federatieve Spoorweg Vakvereniging (FSV) hadden voorgesteld. Het treinverkeer van en naar Amster dam kwam desondanks gisteravond plotseling in de war. Volgens de NS was dat te wijten aan een 'spontane' vergadering van personeel dat in het dienstrooster was opgenomen. De ver voersbond FNV verklaarde echter dat er met vergaderd was door personeel dat had moeten werken en dat een eventuele 'wilde staking geen steun zou krijgen van de bond. In Heerlen hebben spoorwegambte naren. aangesloten bij de Vervoers bond FNV en bij de Spoorwegvakver eniging, gisteren besloten de stipt heidsacties voort te zetten en die volgende week te laten uillopen ln stakingen. FNV-voorzitter W. Kok zal de leden van de Vervoersbond FNV dringend oproepen om de stiptheidsacties bij de spoorwegen vrijdag en zaterdag te onderbreken. Zaterdag vindt in Den Haag de vredesdemonstratie plaats die door de, FNV wordt ondersteund, terwijl de vrijdag moet. worden ge bruikt voor de noodzakelijke voorbe reidingen. Kok wil een zelfde oproep doen aan de leden van de Vervoers bond CNV en de Spoorwegvakvereni ging. Volgens president-directeur L. Ploe ger van NS achtte het vrijwel uitge sloten dat het spoorwegpersoneel in één dag kan goedmaken wat in an derhalve week is aangericht, mede gezien defecten aan materieel of ach terstallig onderhoud. „De Nederland se Spoorwegen zullen echter probe ren er het beste van te maken", aldus president-directeur Poeger. Uit het streekvervoer kwamen gister avond aankondigingen van acties. Ongeveer 300 buschauffeurs van West-Nederland zullen vanaf vandaag 24 uur in staking gaan. Ruim 100 chauffeurs van de Groninger autobus dienst onderneming iGado) besloten in Veendam vanaf vandaag tot en met donderdag stipheiösacties uit te voe ren. Daarna wordt besloten of ook hier 24 uur gestaakt zal worden.'Zie ook pagina 9/. DEN HAAG (ANP) Zeker zeshonderddui zend mensen komen in aanmerking voor kwijt schelding van onroe rend-goedbelasting. In 1982 zijn nog geen 31.000 kwijtscheldingen ver leend. Onbekendheid met de mogelijkheid tot kwijtschelding is er de oorzaak van dat zoveel mensen onnodig onroe rend-goedbelasting be talen. Dit schrijft Kon sumenten Kontakt (KK) in het maandag ver schenen orgaan 'Koop kracht'. Volgens Konsumenten Kontakt kan iedereen met een minimum-inko men of ongeveer hon derd gulden per maand daarboven, bij de belas tingdienst kwijtschel ding vragen van het be talen van onroerend- goedbelasting. Dit jaar gaat het om 525.000 mensen met een mini muminkomen. Daar naast. zo heet Konsu menten Kontakt bere kend. komen nog eens honderdduizend men sen voor kwijtschelding in aanmerking met een iets hoger inkomen of met extra lasten, zoals ziektekosten. Volgens de consumen tenorganisatie kunnen ook bewoners van wo ningen die een hoge hy potheek hebben, terwijl hun huis sterk in waarde is gedaald, kwijtschel ding vragen. Bij deze ei genaars is sprake van een negatief vermogen. Volgens een woordvoer der van het ministerie van financiën spreekt Konsumenten Kontakt te gemakkelijk over 'recht' op kwijtschel ding. ..Het feit dat je van een minimum-inkomen rond moet komen wil niet zeggen dat er een recht op kwijtschelding bestaat Mensen die een verzoek tot kwijtschel ding doen moeten hard maken dat zij door per soonlijke omstandighe den niet kunnen beta len. Bovendien moeten die omstandigheden met hun eigen schuld zijn' aidus de woord voerder 'ADVERTENTIE) Hierbij hebben wij het genoegen onze relaties en kennissen uit te nodigen ter gelegenheid van het afscheid van de heer en mevrouw Oosterhuis van het 'GOLDEN TULIP STRANDHOTEL' De receptie vindt plaats in het Strandhotel op VRIJDAG 28 OKTOBER, tussen 16.00-18.00 uur. DIRECTIE GOLDEN TULIP STRANDHOTEL TE VUSSINGEN. Directie K. Scherphuis. W. F. de Pagter en F van de Velde. Hoofdredactie M P Dieleman en C. van der Maas. BUREAUS: Middelburg Markt 51, 4331 LK Middelburg, tel. (01180) 27651. Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, tel. (01100) 16140 Terneuzen Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen, tel (01150) 94457 Hulst Steenstraat 6, 4561 AS Hulst, tel. (01140) 14058 In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t m vrij dag vanaf 19.00 uur: (011841 15144 Klachten bezorging Plaatselijke kantoren, maandag t'm vrijdag van 08.00-17.00 uur 's Zaterdags van 09.00 tot 11 30 uur Telefoonnummers buiten kantooruren. Expeditie (01194) 511 Advertentie-afdeling (01186) 1584 's-Zaterdags (01184) 15144 van 09 00-11.30 uur. Redactie (011841-14796. Overlijdens advertenties maandag- tm vrijdagavond van 20 30 tot 22.00 uur (01184) 15144. Zondag avond van 20.00 tot 22.00 uur. Abonnementsprijzen: per kwartaal 61,20; franco per post 72,-, per maand 21,-, losse nummers 0,85 (alle bedragen in clusief 4 pet btw.). Postrek. nr 3754316, t.n.v. PZC ab rek. Middelburg. Advertentietarieven 122 cent per mm; minimumprijs per advertentie 18,30. ingezonden mededelingen 2Vi x tarief. Voor brieven bureau van dit blad 4,25 meer. Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw Giro. 35 93 00. Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B V Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 3