Voorzichtig financieel beleid in Brouwershaven Kampioen Van Belle niet naar finale van gewest DE MUYNCK OPTIEK yavmouoe x&m B EN W: VOORZIENINGENPEIL HANDHA VEN Tovaal verzwakt in de slotfase B en w Brouwershaven willen historische bundel uitgeven Suikerunie wil afstappen van bietenoverslag Brouwershaven RAADSCOMMISSIE IN GOES BIJEEN Dunnere glazen voor hogere sterktes nü met goud- ontspiegeüng. DINSDAG 25 OKTOBER 1983 BROUWERSHAVEN „De kortingen van het rijk maken een voorzichtige aanpak nodig. Niettemin kan de financiële positie van de gemeente Brouwershaven goed worden genoemd. Voor 1983 bedroeg de raming voor onvoorziene uitgaven (188.298 gulden) bijna 40.000 gulden meer dan in 1984 voor onvoorziene investeringen en doeleinden beschikbaar komt. En daaruit kan worden geconcludeerd dat de financiële ruimte toch duidelijk aan het verminderen is". Volgens b en w van Brouwershaven dient het gemeentelijk beleid er dan ook op gericht te zijn om de voorzie ningen op het huidige peil te handha ven. Daarnaast kunnen echter wel licht toch nog extra zaken worden aangepakt door het voeren van een voorzichtig financieel beleid, schrijft het college in de nota van aanbieding bij de gemeentebegroting. B en w wijzen erop dat niet alleen de gemeente, maar ook de burger moet inleveren En het is vooral op grond hiervan dat zij een pas op de plaats willen maken en niet voornemens zijn met een voorstel aan de raad te komen tot verhoging van de tarieven KERKCONCERT KLOETINGE De brassband 'Excel- sior'-Kloetinge gaf een kerkconcert, waarvoor goede belangstelling be stond. Onder leiding van dirigent Ko den Toonder speelde de band marsen en hymnes. Tot de concertwerken behoorden ook de 'Fantasy for Brass' van Malcom Arnold en 'Rhapsody in Brass' van Dean Goffin, concoursnummers voor het KNF-concours van zaterdag in Middelburg. Beide werken kregen een gunstig onthaal bij het publiek. Aan het concert van de brassband ging een optreden van het leerlingenorkest van 'Excelsior' onder leiding van Ri- nus Zuidyk vooraf. Gemeenteraad bijeen BROUWERSHAVEN De gemeente raad van Brouwershaven vergadert maandagavond 31 oktober in het stadhuis. Aan de orde komt onder meer het voorstel van b en w tot deelname aan de gemeenschappelij ke regeling districtsgezondheids dienst Zeeland (DGD). Verder bespreekt de raad de jaarlijks te sluiten overeenkomst tot verhuur van gedeelten van de oude en de nieuwe jachthaven aan de water sportvereniging. De raadsvergade ring begint om 20.00 uur. Eerste paal complex woningen Bruinisse BRUINISSE Donderdag 3 novem ber geeft de christelijke woningbouw vereniging Schouwen-Duiveland offi cieel het startsein voor de bouw van 20 huurwoningen in Bruinisse. De nieuwe woningen komen te staan in de Beursstraat, de Kerkstraat en de Van Hertsbekestraat. Secretaris A. Verwijs van de christelijke woning bouwvereniging slaat de eerste paal om 15.30 uur. Daarna volgt nog een bijeenkomst in café-restaurant 't Veerhuis aan de Oudestraat. De geno digden worden daar met een kopje koffie ontvangen vanaf 15.00 uur. Echtpaar Kloet wint Oogstdrive KRUININGEN Het echtpaar Kloet uit Zierikzee heeft de jaarlijks terug kerende Oogstdrive van de bridge club Reimerswaal gewonnen. Hun score was 76,50 procent. Uit handen van burgemeeste H. Boer ontving het Scliouwse echtpaar de ereprijs van de gemeete: een pentekening van kunstschilder Piet Pons uit Reimers waal en een fotoboek van de gemeen te. Er namen 140 paren deel Er werd gespeeld in veertien gropen van tien paren volgens het Draaiende Scheveningssysteem met 5 ronden van elk 5 spellen. Uitslag (3 paren) Groep A: 1 Verberkmoes- v Nispen 123, 2 v d. Borgt-vd. Bos 113: 3 echtp Noordhoek 109 Groep B 1 Klink-de rijcke 132: 2 echtp Wulffaert 127: 3 mevr Keij-Godene en echtp. v Gemert 108 Groep C 1 Bruijs-Veraart 123: 2 echtp Ooijevaar 118. 3 mevr Terwischa-Eeckman 110 Groep D: 1 dms Dlngemanse-Vlasblom 118: 2 echtp de Rul] ter 112: 3 dms Crena Uiterwijk-Haan 109 Groep E 1 dms v Doest-v Dorst 135. 2 echtp. Kuijk 112, 3 echtp v d Zande 108. Groep F 1 echtp v Loon' 130, 2 mevr Poley-Westveer 124. 3 echtp. Vermeulen 108 Groep G 1 v. Dis- Bom 125, m2 Jongeneelen-Jongeneelen 120, 3 dms v.d. Zande-Wlt 113 Groep H. 1 mevr Fonteijne-v Iren 142. 2 de Kroon-v. Gorsel 119.3 dms de Jonge-Lenshoek 106 Groep J 1 v.d Linden-Ruedisueli 125. 2 dms Elst- Jansen 120. 3 Buljs-Kooistra 116 Groep K 1 echtp. Kloet 153 2 echtp Groen 111, 3 dms Korteweg-de Rijcke 110 Groep L 1 dms v.d. Beemst-Klaarhamer 128: 2 echtp v.d. Zande 123, 3 echtp. Dleleman 116 Groep M 1 dms Buijs-Kooistra 115. 2 mevr Jongeneelen-Jongeneelen 114. 3 mevr v Weert-v.d Laak en dms Eekman-v Geers- bergen 111 Groep N 1 Breedveld-Gideonse 139: 2 mevr Parenl-de Vries 126. 3 Lode- wjjkx-Lodewijkx 116. Groep O Scholten- partner 131, 2 echtp Verstelle 112: 3 dms Sinke-Sinke 105 pnt Gemiddelde 100 Vosmeer gelijk OUD-VOSSEMEER Vosmeer heeft in dé thuiswedstrijd tegen SCW een 3-3 gelijkspel behaald. In de eerste helft hadden de Braban ders een 0-1 voorsprong genomen door een goal van Wout van Agt- maal Kort na rust scoorde Ad Verhees de gelijkmaker met een kopbal op aangeven van Adrie Ca- pelle. Het werd 2-1 door een af standsschot van Rien Vaders, maar zes minuten later was het Leo van Agtmaal, die voor 2-2 zorgde. Tien minuten voor het einde scoorde invaller Leo Polderman en leek Vosmeer op winst af te gaan. Maar vlak voor het einde kwam SCW toch weer gelijk, onroerend-goedbelasting. Ten aan zien van andere belastingen, heffin gen en rechten zullen b en w overigens voorstellen doen tot een verhoging met drie procent. Oök de tarieven en huren voor het gebruik van de dorps huizen. gymnastieklokalen, sportter reinen. tennisbanen, ijsbanen, jollen- veld en ingebruik gegeven gebouwen gaan met drie procent omhoog. Want Bijeenkomst over vrede en veiligheid Thoolse werkgroep THOLEN De werkgroep 'Vergeet mij niet' in Tholen houdt morgen, woensdag, een bijeenkomst over het onderwerp 'vrede en veiligheid'. Er zullen sprekers aanwezig zijn van het IKV. Vrouwen voor Vrede en van de Rijksvoorlichtingsdienst. De bijeen komst in het Rec-gebouw aan de Molenvlietsedijk begint om 19.30 uur. GOES In een vrij harde wedstrijd tegen RCC II uit Roosendaal heeft het rugbyteam van Tovaal de eerste thuisnederlaag geleden. Ondanks een 4-3 voorsprong bij de rust. moesten de Goesenaren tenslotte met 4-7 het onderspit delven. Tovaal startte goed. maar na een dubieuze overtreding van Hans Mar- kusse kon RCC vanuit een penalty kick al op 0-3 voorsprong komen. Lang hoefde Tovaal niet tegen die achterstand aan te kijken. René Mar- kusse onderschepte een driekwart- aanval van RCC en scoorde na een snelle rush beheerst: 4-3. De conver sion van Jaap Nieuwenhuijze werd echter door enkele toelopende RCC- ers onderschept Na de veldwisseling kreeg Tovaal het erg moeilijk. Het was inmiddels twee spelers kwijtge raakt en werd tenslotte naar een 4-7 nederlaag gespeeld. de exploitatiekosten rechtvaardigen het toepassen van een trendmatige verhoging, aldus b en w. Inkomens Intussen vragen b en w zich af of de inkomens van de ambtenaren in toe nemende mate als sluitpost gaan fun geren. „Vele procenten moeten zij inleveren. Met recht kan de vraag worden gesteld: waartoe eigenlijk? Er zal steeds harder gewerkt moeten worden voor steeds minder geld. Het takenpakket neemt niet af maar toe, mede door de decentralisatie", aldus b en w. Blijkens de nota van aanbieding bij de begroting komen in de gemeente Brouwershaven volgend jaar onder meer de volgende werken aan de orde: herbestrating woonerf De Roos, ver dere uitvoering beheersplan bomen- bestand: de eerste fase rioleringsplan bebouwde kernen (Grachtweg-Krom- wal Brouwershaven); nieuwbouw ge meentewerkplaats en verplaatsing brandweergarage, aanpassing toe gankelijkheid stadhuis en uitbreiding secretarie; renovatie berging, bouw aula en aanleg parkeerplaatsen alge mene begraafplaats Zonnemaire. der de fase verbetering Vishoekjachtha ven Brouwershaven; reconstructie stadswallen, inrichting jachthaven Den Osse. Over de toekomst van het onderwijs gewaagt het college met onzekerheid, met name ten aanzien van de over gang van de kleuter- en lagere scholen naar basisscholen. Voor een automa tisch overgaan in een basisschool ko men momenteel alleen de scholen in Brouwershaven iopenbaar en bijzon der) en in Dreischor in aanmerking. Maar gelet op bepaalde ministeriële aanwijzingen zou wellicht ook het scholenkoppel in Noordgouwe tot ba sisschool kunnen worden omge vormd. Zonnemaire De Iwee lagere scholen in Zonnemai re verkeren thans in een dusdanig onzekere positie dat b en w aanlei ding hebben gevonden om besprekin gen aan te knopen met het bestuur van de christelijke nationale school aldaar. Dit om te onderzoeken of het mogelijk is althans een schoolvoor- ziening in Zonnemaire veilig te stel len. Zowel voorstanders van open baar onderwijs als van bijzonder onderwijs dienen zich hierbij te rea liseren dat Zonnemaire gevaar loopt alle onderwijsvoorzieningen kwijt te raken tenzij de scholen tot een sa menwerking komen, aldus b en w. De begroting van Brouwershaven komt aan de orde in de raadsvergade ring op maandag 14 november. De raad vergadert vanaf 19.30 uur in het stadhuis BROUWERSHAVEN In 1986 zal het 700 jaar geleden zijn dat aan de zuidelijke oever van de Grevelin- geri het oorspronkelijke dorp Brouwershaven werd gesticht. Dit blijkt uit een acte, gezegeld op 14 januari 1286. waarin sprake is van 'het bouwen van een dorp' ter plaatse van het huidige stadje. De stichting van het dorp is intus sen de tweede mijlpaal in de ge schiedenis van de geboorteplaats van Jacob Cats in een tijdsbestek van enige jaren. Want in 1477 werd Brouwershaven als stad erkend door Maria van Bourgondié. de gravin van onder andere Holland. En het 500-jarig bestaan als stad werd feestelijk gevierd in 1977 Mede in verband daarmee zullen ter gelegenheid van de stichting van het oorspronkelijke dorp 700 jaar geleden in 1986 geen festivitei ten op touw worden gezet, maar zal met name aandacht worden be steed aan de geschiedenis van Brouwershaven. Het college van burgemeester en wethouders van het GreveUngen- stadje vindt allerlei details van het plaatselijke verleden een nadere studie waard. En de bedoeling is daarover een bundel historische studies te laten verschijnen, zo blijkt uit de nota van aanbieding van b en w bij de gemeentebegro ting 1984. Het college noemt daarin als onderwerpen voor deze nadere studies de geschiedenis van het stadsrecht, de poorten, visserij, het stadhuis, dialect, de vroedschap en de folklore. B en w hebben reeds enige historici, zowel professionele als amateurs, in principe bereid gevonden om deze studies ter hand te nemen. De plannen worden ko mende tijd nader uitgewerkt. Museum L\ Momenteel wordt in Brouwersha ven ook de totstandkoming van een museum voorbereid Daarvoor bestaan vergevorderde plannen bij de stichting De Roode Lelie, die afgelopen zomer de geschiedenis van Brouwershaven belichtte met een succesvolle tentoonstelling in de hervormde kerk. B en w maken in de begrotingsnota duidelijk te hopen komend jaar aan de raad nadere voorstellen over de mu seumplannen te kunnen doen. Informatie-avond in 's-H - Hendrikskinderen 'S-HEER HENDRIKSKINDEREN Het gemeentebestuur van Goes houdt dinsdag 8 november de jaar lijkse informatie-avond voor de in woners van de kern 's-Heer Hendriks kinderen. De bijeenkomst wordt ge houden in het 'Heer Hendrikhuis' en begint om 20.00 uur. Het dagelijks bestuur van de Ganze- stad wil de inwoners op de hoogte stellen van een aantal voor de kern 's-Heer Hendrikskinderen belangrijke ontwikkelingen, zoals onder meer de bouwactiviteiten, de sluiting van het postkantoor en de situatie met be trekking tot de dorpshuizen. Aan de andere kant bestaat gelegenheid om het gemeentebestuur vragen te stel len. Bijeenkomst over ontwerp-rampenplan gemeente Goes GOES Het dagelijks bestuur van de gemeente Goes heeft, zoals wette lijke richtlijnen aangeven, een ram penplan in ontwerp samengesteld. Het college van burgemeester en wet houders wil over dal ontwerp, waar bij de op te heffen dienst bescher ming bevolking onder meer is be trokken, een inspraakbijeenkomst houden met diverse belanghebbende organisaties. Het gaat om het Rode Kruis, de Ambulancedienst, de EH- BO-aldelingen, het Zeeuwse Kruis, de Goese Vrouwenraad en het Leger des Heils. De bijeenkomst wordt maandag 14 november gehouden in de 'Prins van Oranje' in Goes, en begint om 19.30 uur. Het rampenplan is mede samenge steld op grond van adviezen die een intergemeentelijke werkgroep van de gemeenten op.de Bevelanden en Tho len gaf. Naast de gemeenten waren in deze groep ook de regionale brand weer en bescherming bevolking verte genwoordigd. Er is een ontwerp-ram penplan uit voortgevloeid, dat ook voor Goes als model diende In een toelichting onderstreept het. dagelijks bestuur van Goes dat, het ontwerp- rampenplan wellicht spoedig na aan name aan een drastische herziening toe is. Dat komt dan door het verdwij nen van de bescherming bevolking. Woningbouwvereniging Nieuw-Goes heeft zichzelf opgeheven GOES De woningbouwvereniging Nieuw-Goes heeft maandagavond be sloten zichzelf op te heffen. Dit houdt verband met het samengaan van de drie woningbouwcorporaties in Goes. De drie hebben besloten een nieuwe woningbouwvereniging op te richten, de regionale woningbouw vereniging Samenwerking. Hel is de bedoeling dat deze zo mogelijk per 1 januari volgend jaar met haar werk zaamheden begint. De leden van Nieuw-Goes hielden overigens nog enkele slagen om de arm. Aan hun opheffingsbesluit ver bonden ze de voorwaarden dat de nieuwe vereniging door het ministerie moet worden toegelaten en dat ook de andere twee corporaties zichzelf ont binden. De christelijke woningstich ting Zuid- en Noord-Beveland heeft dal inmiddels ai gedaan. Binnenkort houdt ook de woningbouwvereniging Sint-Willibrordus haar opheffingsver gadering. De laadbrug bij de lostval in Brouwershaven BROUWERSHAVEN De Suikerunie in Puttershoek wil alle vervoer van suikerbieten van Schouwen vanaf 1984 over de weg doen plaatsvinden. Dat krijgt tot gevolg dat het laden van de bieten in vaartuigen aan de loswal buitendijks bij Brouwershaven volgend jaar verleden tijd zal zijn. De loswal werd in 1971 in verband met de afsluiting van de Grevelingen buiten dijks gemaakt, ter compensatie van het wegvallen van mogelijkheden tot gebruik van de binnenhaven. B. en w. van Brouwershaven delen een en ander mee in de nota van aanbieding gemeentebegroting 1984, „Het buiten gebruik raken van de loswal voor het bietenver- voer betekent het vervallen van een jarenlange traditie waarbij de gemeente mede ten dienste stond van de landbouw. Bovendien derft de gemeente een aanzien lijk bedrag aan haven- en kadegelden voor het suiker bietenvervoer". aldus b en w. De Suikerunie is voorne mens om reeds begin 1984 de apparatuur van de laadbrug bij de loswal te verwijderen. B en w verwachten overigens een toenemend gebruik van de buitendijks gelegen loswal voor het lossen van oesters uit het Grevelmgenmeer. De oesters worde: aangevoerd door vaartuigen uit Yerseke en van;.' Brouwershaven over de weg naar deze vissersplaats vervoerd. En dat verzekerd weer een gedeeltelijk! compensatie van de teruglopende haven- en kadegei den ten gevolge van de beëindiging van het bietenver voer, aldus b en w van Brouwershaven. Volgende week worden in van het sociaal-cultureel werk in Goes de maandelijkse vergaderingen Goes De commissie voor volkshuis van de gemeentelijke raadscommis- vesting, ruimtelijke ordening en mi- sies gehouden. De bijeenkomsten lieu behandelt de bouw van twee worden gehouden in het stadhuis en nieuwe sporthallen in het Holland- beginnen om 19.30 uur. De vergade- sche Hoevegebied. En op donderdag 3 ringen zijn openbaar en belangstel- november praat de commissie voor lenden hebben spreekrecht over on- onderwijs, sport en recreatie over het- derwerpen die op de agenda prijken, zelfde plan (kosten ruim 4,2 miljoen Maandag 31 oktober bijt de commis- gulden) Ter sprake komen ook de sic algemene zaken de spits af. Er begrotingen voor 1984 van de Zeeuw - moet een advies worden gegeven se dag-avondscholen gemeenschap en over de aanleg van een centrale an- het Zeeuwse samenwerkingsverband tenne-inricliting in Goes en er wordt hoger beroepsonderwijs. In de com- gepraat over de mankracht voor het missie voor financien, economische vrijwillige brandweerkorps in Kat- zaken, personeelszaken en sociale tendijkc. Ook komt aan de orde een dienst komen de plannen, waaraan ontwcrp-voorstel van de PvdA tot financiële gevolgen verbonden zijn instelling van een commissie voor aan de orde Dat gebeurt vrijdag 4 bezwaar- en beroepschriften. november. De commissie voor welzijnszaken houdt zich dinsdag 1 november bezig met de districtsgezondheidsdienst; voortzetting van het proefproject spe cifiek welzijn en de herverkaveling Autoband in brand SINT-MAARTENSDIJK - Het bras weerkorps van Sint-Maartcnsdi heeft maandagavond een brandttj autoband geblust, die enkele jonja hadden aangestoken bij de bushill op de Haven. De politie, die een kijkje was kon* i nemen, waarschuwde de brandss De spuitgasten hielden juist een cd ning en waren snel aanwezig R« vuur was snel geblust. Er was ge noemenswaardige schade Plattelandsvrouwen in Wilhelminadorp bijeen WILHELMINADORP - De afdeil a Kattendijke-Wilhelminadorp vani Nederlandse Bond van Platteland 0 vrouwen hield een bijeenkomst Wilhelminadorp. Mevrouw A vand Leeden vertoonde een film oven bond Zij vertelde voorts een en an over de film en de makers ervan afloop was er een korte discussie. EINDRONDEN VIERDE KLAS LIBRE MIDDELBURG/'s-HEERENHOEK Kampioen worden in een lagere bil- jartklassc wordt niet altijd optimaal beloond. Dat ondervond Jos van Bel le zondag in de titelstrijd vierde klas libre van het district Walcheren/De Bevelanden. In de Middelburgse Schuur reikte de DOS-speler met overmacht naar de titel, maar in de succesvolle reeks naar dat kampioen schap toe had Van Belle een moyenne neergezet dal hem uitschakelde voor deelname aan liet gewestelijke toer nooi. In beide finaleplaatsen heeft dit kam pioenschap een schitterende finale beleefd. Daarbij ging het in Middel burg tussen Van Belle en Jan Laar- berg van VEG/ABV. Jos van Belle nam in de slotpartij vrij vlot een voorsprong, zag echter naarmate de partij vorderde zijn tegenstander steeds dichterbij komen en bij 47-45 zelfs over hem heen gaan. Maar op dat moment was Laarberg kennelijk leeg gespeeld, kon Van Belle met een paar serietjes alsnog winnend finishen «60- 49). De slotdagen in De Toekomst kenden een heel ander verloop. Met nog zeven reeele kanshebbers zaterdag gestart voor de vijfde ronde sneuvelde daar de ene finalist na de andere. Arnold Consemulder zakte na twee verlies- partijen helemaal weg. Cees Geys deed al niet beter en Wim Willemse zat helemaal in de versukkeling. Door dat falen van de concurrentie en de eigen winst kwamen Anton Klaassen en Jan Menheere afgetekend aan de leiding. De slotronde met Klaassen- Oakes als hoogtepunt werd uitermate belangrijk omdat bij winst Oakes Menheere op moyenne de titel zou pakken. Daar zag het lange tijd naar uit. Tot Oakes onder die druk be zweek, de zenuwen een te grote rol gingen spelen en Klaassen via een sterke eindsprint toch nog winnaar werd (60-47) na een marathonpartij. Eindstanden Middelburg- 1 Jos van Belle, DOS Ov 12-2, 15-23. 2 Jan Laarberg VEG ABV 10-1. 70-13. 3 Willem Best VEG ABV 8-1. 82-11. 4 Jan Depondt OKK Kwad 6-1. 68-18. 5 RlenCatsman Dampoort 6-1. 56-11. 6 Frans Decoster Avontuur 6-1.54-13. 7 Jan Adrlaanse Scheldezicht 4-1. 82-11. 8 Ad Driedljk LBV 4-1. 28-9 s-Heerenhoek: 1 Anton Klaassen Delta Col 12-1, 54-10. 2 Jan Menheere LBV 10-1. 82 12: 3 Peter Tissink BVW 8-1. 65-12- 4 Peter Oakes Avontuur 8-1, 43-10. 5 Ad Consemulder DOS M 6-1, 78-13; 6 Cees Geys LBV 6-1, 46-10, 7 Wlm Willemse ALM 4-1, 26-8. 8 Bart de Willigen 't Raedthuvs 2-1, 29-11. Mogelijk subsidie WVC voor aanleg fietspad Haamstede HAAMSTEDE Dc gemeente YVes- terschouwen maakt een goede kans op het verkrijgen van een subsidie van het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur (WVC) in de kosten voor het aanleggen van een fietspad langs de duinvoet. Dit plan betreft met name het geschikt maken voor fietsers van het huidige voetpad langs de duinen tussen de Jan van Renesseweg en de Hoogenboomlaan. Het voetpad vormt een onderdeel van het reeds geplande fietspadtracé via het Watergat naar Kabbelaarsweg en Vroonweg. Burgemeester J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer deelde dit maandagavond mee tijdens de raads vergadering in Haamstede, naar aan leiding van een recente bespreking met WVC Mevrouw Niemantsver- driet: „We hebben een opening naar WVC kunnen maken, maar dat wil overigens nog niet zeggen dat er al op korte termijn daadwerkelijk onder- langs de Schouwse duinen gefietst zal kunnen worden". Plattelandsvrouwen St-Maartensdijk bijeen SINT-MAARTENSDIJK De pro vinciale tumcommissie van de platte landsvrouwen houdt vandaag, dins dag. een bloemschikmiddag in recrea tiecentrum Haestinge. Vanaf 14.00 uur houden de dames zich hiermee bezig. Er is tevens gelegenheid tot het ruilen van stekjes. J-A^l HOFLEVERANCIER Keltum edelstaal- cassettes vanaf 199,- FABEfiï DE JONGE JUWELIERS sinds 1834 Lange Kerkstraat 30 - Gods Randdikte met het nieuwe Titalglas. Éénderde dunner. Randdikte meteen normaal brillegias. Vernieuwde uitvoering... veel mooier... veel beter. Deze extra dunne glazen voor hogere sterktes zijn aanzienlijk verbeterd. Cosmetisch veel aantrekkelijker door hun hoge helderheid en de bijzonder mooie goud-filter ontspiegeüng. Geen blauwzweem en heel aangenaam voor Uw ogen. Gaarne geven wij U vrijblijvend advies en vakkundige voorlichting. Wij zijn specialisten in het aanpassen van mooie brillen met hoge sterktes. Optometrist O V. Contactlensspecialist A.N VC Ganzepoortstraat 3 - Telefoon 01100 -1 5214 GOES

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 22