Emotioneel slot Thoolse jegrotingsbehandeling Alcoholgebruik van Tholenaren Korting tolgeld Zeelandbrug voor 'Schouwenarenirreëel Topploegen op winst bij zaalvoetballers WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN )OOR STEMGEDRAG VAN VVD-FRACTIE scheepvaart- berichten agenda ■m - m \SDAG 25 OKTOBER 1983 PZC/ streek 13 Aardappelen, bintjes bonken 58-71. groot 43-56 eigenheimer 81-91. irene 74-78 bleek selderij 28-81. boerenkool 63-1 06, bospeen 90-1 02 broccoli 1.20-3 60. Chinese kool 31- 67 knolselderij 10 st 32-69.12 26-65 16 12-49 koolrapen 27-33 groene kool 21-55 witte kool 20-44 rode kool 34-50 gele- kool 16-32 paprika groen 1 20 2 30 rood 1 70-2 20 pe terselie 13-52. prei 84-1.00. selderij 25-60 snijbonen 6.00 7 60 sperciebonen k;is 5 40- sporthal Nassaulaan 6 60. natuur 2 60-2.90. spinazie 1.26-187. nog steeds zonder ZAALVOETBAL WALCHEREN: MIDDELBURG In de hoofdklas van het Walchersc zaalvoetbal staat voor woensdagavond aanstaande een spannende wedstrijd op het programma. Dan ontmoeten de beide koplopers Sport Stijl Sinke en Hooizolder elkaar in Middelburg: aanvang 22.00 uur. Beide ploegen gaan punten aan de leiding. De afgelopen week boekten ii de reinigingsrechten te verhogen ivt-MAARTENSDIJK Het niet nakomen van afspraken door de fractie van de VVD in de haalde het niet. In plaats daarvan geschoond 78-99 venkel 1 002 20, hoolse gemeenteraad heeft maandagavond gezorgd voor een emotionele ontknoping van het besloot een meerderheid van de ge- iirlijkse begrotingsdebat. De problemen ontstonden na een schorsing waarin de fractielei- meentcraad een wijziging toe te pas sen. Die wijziging komt er op neer dat de reinigingsrechten zelf wel ver hoogd zullen worden, maar niet het tarief dat de burgers moeten betalen voor de huisvuilzakken. Verder be sloot die meerderheid van de raad iets te ivoners de gemeente hun huisvuil zelf daar! rle hedoelina van dVfractiTtê naar dc stortplaats brengen omdat ze iaaeste 72.00 laAtste zkn ..s.a uu daad de hedoelmg van de fractie te d;m gratis kunnell storten. Alle frac. rtarda|)peltcrmijnmarkl RoUerdam mevrouw ueuuoo was ties vonden dat een ongewenste zaak met elkaar afspraken hoe ze zouden stemmen bij voorstellen van het college van jrgemeester en wethouders over de verontreinigingsheffing en de onroerendgoed belasting, idat beraad liet de VVD-er M. van Damme weten dat zijn fractie tegen de verhoging van de jroerendgoed belasting van 1 procent zou stemmen. verraste T. Aarnoudse. de SGP- overtuigd dat de belastingverhogm- haar fractiegenoot W L Bijl met de daafei°tPda't veefin Balans Toen i icuevoorzitter. zodanig dat hij met gen allemaal nodig zijn. stemverheffing aankondigde Aarnoudse „Ik dacht dat we als geza- die opstelling van de VVD tégen menlijke fracties iets afgesproken belastingvoorstellen van b en w te hadden en nu horen we wat anders ilien stemmen. Het enige fractielid Als de VVD tegen de onroerendgoed de RPF'GPV. P van Belzen, had belasting stemt, dan stemt de SGP dergelijk voornemen al eerder tegen alle verhogingen. Ik heb daar- i agekondigd. omdat hij stelde dat voor gewaarschuwd De SGP is al vele betogen van de weihouder van jaren lang de zondebok die de door- jncien hem niet er van hadden slag moet geven bij belastingverho gingen. daarom stemmen we daar nu i^tïneen*ti en bloc tegen Burgemeester E Bae- rends trachtte dat nog af te remmen door aan te geven dat hjj die opstel ling van de SGP erg ongenuanceerd vond. Hij nep de leden van die fractie op meer naar de zakelijke kant van de discussie te kijken dan naar de emo tionele. Aan het adres van Van Dam me merkte Baerends op dat het een goede zaak is dat eenmaal gemaakte afspraken gevolgd worden. Maar ook binnen het college verslech terden de verhoudingen doordat wet houder L. J. Koopman plotseling aan gaf met zijn fractie tegen alle belas tingvoorstellen te zullen stemmen. Waarop de Thoolse burgemeester ver zuchtte dat het wel leek alsof er kleine kinderen aan het werk waren zin niet kregen. Het humeur van Koopman werd er niet beter op toen op een zeker moment bij een van de stemmingen over de belastingvoor stellen de hamer van de voorzitter opmerking: ..Ik dacht dat we tegen stemden Dat bleek later ook mder- \iirclappeltermi jmnarkl Rotterdam 24-10-"S3 bintje 50 mm opw apr 73.40 bieden 73 00 slot 73.00. nov laten 55.50. bieden 53 50: slot 54 00. mei slot 76 00 stemming apr prtjsh nov kalm. mei kalm openst apr mm 11 is gew 5028 nov. 174 17. omzet apr 254. hoogste pr 73 90. zijn, maar het al te laat omdat haar stem bij de vóor-stemmers werd geteld. Het college moet nu ondcrzoekei er een slagboom geplaatst kan wor den waar iedere passant dan een paar gulden in moet w erpen om hem te alle stemmingen over de kunnen openen. verhogen de balans kon niet verhoogd worden in 1984. zo worden opgemaakt bleek dat de besloot een meerderheid van de ge- Thoolse burgers meer moeten gaan meenteraad. Alleen de PvdA 'oorstellen om de gemeentelijke be- Ook de omoerendgoed betasting zal 35 60 71-84 60 65 119 60 70 124 65 70 144 70 75 -59 70 80 162. Ingrid Marie 60 70 56 70 80 73 80 90 65, Jonathan 60 70 46 70 75 betalen voor de diensten die de amb- college vonden dat dat wel kon gebeu- 59 Schone Boskoop 60 7u 92 70 30 tenaren in de secretarie verrichten ren. Met name de VVD had gesteld (de gemeentelijke leges), voor de hon- dat de gemeente genoeg geld had om denbeiasting, de begraafrechten en die belasting niet te verhogen. Door de rioolrechten/ Het college-voorstel het verwerpen van die twee voorstel len wordt de post onvoorzien van de Brabantse trainer gaf demonstratie gemeente met 30 000,- verlaagd en gebracht op 420.000, KLOOSTERZANDE Voor de afde ling Zeeland van de WON (de bond NIEUWVLIET Fokdag in Nieuwvliet - De WPN Fokvereni- teams een overwinning. Sport Stijl Sinke won maar met klein verschil ■Inter- '"'"l vaM Hertel en Hooizolder kon pas in de tweede helft toeslaan tegen peen grof 24 54, middel 18-38 fijn 13-19. Maartense Tapijt, witlof kort 1 3.20-4 70 lang i 2 70-4 30 kort2 Een afwachtend en soms zelfs bang de wedstrijd. Tien minuten voor het 2.10-3.90 lang 2 2 00-3 30. 3en 1 00-2.70. spelend Hooizolder had met de rust eindsignaal redde Jacky Wijnands de nog niet gescoord Na de rust ging het eer voor Dauwendaele 5-1. iels beter en kon Hooizolder drie treffers nnterpr Mi.irtensr- trof met Het wedstnjdprograinma. woensdag 26 ok- treners noteren. Maai tense troi niet >oöer sporthal Naussau!aan Middelburg eenmaal doel SY Toma won met o-4 2200 u„r hoofdklas Hooizolder - Sport an Brammetje Dump en stijgt door g^jl sinke sporthal Baskenburg. Vlisstn- deze zege een aantal plaatsen op de gen overgangsklas 18 30 uur PZEM-PVS. ranglijs! Audi Poppe bleef met 2-0 de ÏuóO uur Schinkel Assurantiën wb baas over Astoria ZOF. Grent. hoofdklas 20 30 uur AstoriaZOF - In de overgangsklas heeft Amgas de Roovers Sport 21 20 FC Hertel - Maartense leiding genomen dooi een 5-1 winst !4-l0-'83 bintje 35 50 mm opw apr laten tegen Dauwendaele Door deze over- B"auw wit 'Vudf Poppe. "overgangsklas. of 4100; bieden 39 50. slot 41 oo, nov laten winning h ebben de Middelburgers 20 30 uur Amgas - VPV; 21 30uur Dauwen- 36 00: bieden 33.00. slot 33 00; stemming juist een puntje meer dan PZEM dat daejc. veldzicht. apr kalm; nov kalm openst pos apr plus nu op een goede tweede plaats is l Is gew 279: nov. 33. omzet apr 5x41 00 gekomen. RPM heeft weer een puntje binnengehaald door een 3-3 gelijkspel tegen Schinkel Assurantiën De 7-2 zege van Grent op PVS brengt de warme bakkers op een gedeelde derde plaats met VAW Hooizolder toonde vooral in de eerste 104-u9 8u 90 91-93. Golden delicious 65 75 heltt weinig initiatief en speelde bang 81 75 85 110 tomaten Al 57-93 bi 100 Cl en afwachtend. Met de rust was er nog 60-67. Peren. Josephine 50 60 20-22. Saint niet gescoord. Ook na de-rust. toen 70w4 05 75L5n70,756.?. dumJi£e Henk Willemse met twee doelpunten irjLrsst* sszis »»■-,«» 6?oreS' Prei 43-51; breekpeen 22-39, witte kool werd er traag gespeeld, bcneiasrecn- ACILA 23 v Sharjah nr Bahrein, ALDABI 47-49; savooie kool 18-37. boeren kool 34-64, tor Jo Nijsen moest: zelfs voor spelbe- 22 v Rotterdam nr Antwerpen, ALHENA 23 spitskool A 115-127 B 137. rode kool 47-63 derf fluiten door de trage acties van te Rotterdam ALNATI23 vRio Grande nr Knolselderij 39-43 .struikselderij 73-113 Hooizolder De eindstand van dezed Santos. ALPHACCA 22 450 zw Tenenfe nr bosselderij 31-37. Andijvie 102-109; witlof matige partij werd door Guus Duden Rotterdam AMSTELLAND 24 te Durban, op 3-0 gesteld Een aantrekkelijke VEILING MIDDELBURG GROTE VAART oelbaltrainers) verzorgde de gjng Zeeuwsch-Vlaanderen houdt za- Brabanlse trainer Toi Korsten gister- Hip'h'iïn avond op de velden van de voetbal- uie I1UI1 llnnlonicc van Damme ^toonstelling Vogelvreugd '79' IJzendijke ereniging Hontenisse een trainings demonstratie. Veertig, voornamelijk uit Zeeuwsch-Vlaanderen afkomsti- k00p plaatsvinden van ge trainers sloegen de demonstratie jonge paarden, wa «j u* hmmk. ik 5ad<- en ware" «noip-'e" ie tal ten verkoop rijn ingeschreven, abusievelijk al viel, voordat Koop,nan Vrafcr stal Schep u" se onder handen nam terdag 5 november de jaarlijkse fok dag in manege Riemens te Nieuw vliet. Er zijn dit keer meer inschrij- ingen dan vorig jaar. Ook zal ver- eulens en acht sla 30-36 kroten 27-57. broccoli 198. elassmjbonen 155-411 uien bonken 61-64; grote 31-40 radijs 18-24 postelein 162-171 glaspnnccessen 251-258. komkom mer 36 41 75-90 41 51 104-112. 51 61 101-120 bloemkool 4 180-181 6 120-166 8 73-118. Inbraak in vis- en frituurhandel zijn stem had kunnen uitbrengen. „Ik word niet meer meegerekend", was zijn reactie. Berg Ambacht enkele zeer hoog in het bloed staande veulens ten verkoop GROEDE By de vis-e frituurhan- amstelvoorn 22 660 z Madras nr Mus- technisch ca; Atlantic crown 22 v le Havre nr knappe partn gaalvoetbal, waarin de partijen goed aan elkaar gewaagd britsum 23 te Antwerpen. BROERE waren. Torna stond met de rust 3-2 AQUAMARINE 23 te Genua. BROERE voor door treffers van Gaby Waisapy. EMERALD 22 120 o Kp de Gata nr Barry. Dout Wannee en Remon Schilait voor BUENAVISTA 23 te San Sebastian, CHÉ- Toma.en Bert Telleman en Wim Groe- vron the hague 23 te Fawley. china- newegen voor de dumpers. Torna liep „'NDS 23 tefl^!,eiung;,^'FtLI^C!?a Voo as uit tot 4-2 door weer een doelpunt, van nr Abidjan, coral isis 2. v uit tot 4 z ciooi weer een aoeipuru van Antwerpen nr Grangemouth, CRANIA 22 Gaby Waisapy. masar Biammetje 205 nw jeddak nr Suez, daphne 23 v Dump kwam langszij door wim Groe- Gothenburg nr Flotta. DIADEMA 23 v newegen en John But. 4-4 Gaby Wai- Rotterdam nr Flotta. FOSSARUS 22 Meer dan een uur werkte Korsten aan-eboden Ter opluistering zal de del van E uit Breskens aan de Groese sapv SCoorde zijn derde treffer en Dakar nr Gibraltar. FULGUR 24 te Antwer- aangeouaen ur op uisieiiiig.mi ue r.m«lp ic lussen vriidae K„eh. va hpi Ar» Aar oen Ft'SUS 23 te I.e Havre HILVERSUM De stemmingen verliepen toch al met 1 lrainer van zondag eerste klasser kampioen tuigpaardhengst 1982 van stemmingen vtinepen toen ai mei TiHeni met de Hontenisse- - er, u., >-t\; UDI uit üdeni met de Hontenisse- spelers aan de conditie. De gastdo- vicr en vijfjarigen op de UTV Utrecht aan de hand gemonsterd wor- zonder problemen omdat het in ieder geval de CDA-fractie al onduidelijk was over welk voorstel de koppen "kbriik op hel werken mei de bal. Na fe door de rm'iera lut de gehele provin- lehondert gWden ue omGroenewegeh aan de J narhnnen afioop lichtte de Brabantse trainer cie alsmede enkele Brabantse ruiters kwamen het pand binnen door een wegens een rugblessure cent had een gevarieerd trainings- den m de manege In de rubrieken schema opgesteld en legde vooral de bestgaand rijpaard en prestatiepaard IZENDIJKE De vogelvereniging de reinigingsrechten te verhogen op ojelvrcugd' '79 uit IJzendijke een onderdeel vóór stemde, reageerde dt vrijdag, zaterdag en zondag grote vogeltentoonstelling in het mgdgebouw in IJzendijke. Er zijn JpuCuCIl lillie Spirit :ljaar 112 inzenders, die een record- utal vogels, 822, hebben ingeschre- MlCtaelDlirg i, jdfns de tentoonstelling kunnen on- MIDDELBURG Het drumkorps andere kanaries, tropen, grote en Blue Spirit uit Middelburg geeft zater- ne parkieten, kwartels en duiven dagmiddag 29 oktober een optreden den bewonderd. De vogels worden in Middelburg Precies op de eerste derdag 27 oktober door negen verjaardag van het korps zullen de simeesters beoordeeld. De ten- jonge leden hun muziek laten horen instelling wordt vrijdag om 20.00 aan het Middelburgse publiek. Het rgeopend door districtsbestuurder optreden begint op de Markt, gevolgd de Graaf. De prijsuitreiking is door een mars naar het Abdijplein via radagavond om 19 00 uur door dis- de Lange Delft en de Koorkerkstraat, tsvoorzitter J van der Walle. De op het Abdijplein wordt een show gere schooljeugd kan tijdens de ten- uitgevoerd waarin muzieknummers onstelling deelnemen aan een gratis als 'Paint, it Black' van de Rolling idwedstnjd. Men moet het geza- Stones. 'Still' van de Commodores en silijke gewicht van de vijf bestuurs- muziek uit de film 'Rocky' is opgeno- «n. J. Torbijn (voorzitter). C Scher- men. Met dit optreden willen de leden (secretarisI. A. van de Broecke van het kersverse drumkorps Blue tnningmeester), H van Landschoot Spirit hun dank betuigen aan de vele ben. J Scherbeijn (lid) proberen te Middelburgers die hebben meegehol- ien pen om binnen één jaar het korps 'op openingstijden vrijdag van 20.00 straat te brengen'. Het korps heeft al 22 00 uur, zaterdag van 10.00 tot vier optredens achter de rug en bij een 100 uur en zondag van 10.00 tot 19 00 concours in Hulzen veroverden zij een eervolle achtste plaats. zijn oefeningen toe in de kantine van ingeschreven De fokdag begint om Duintjes in Groede. is tussen vrijdag bracht 5-4 op het scorebord en dat pen FUSU8 23 te Le Havre HILVERSUM en zondag ingebroken Er worden vijf Was tevens de eindstand Brammetje 22 900 wzw Bissau nr RotterdamHONO- tableaus met blikjes bier en een slof Dump speelde zonder de geblesseerde sigaretten vermist. De totale waarde wim Dekker en in de laatste minuten "j^sSLms '4 -e Sim mentor ^tte van de gestolen goederen bedraagt van dc wedstrijd moest ook Wim Amsterdam. nkdlloyd adelaide 24 driehonderd gulden De onbekenden Groenewegen aan de kant blijven te Singapore, nedlloyd alkmaar 23 kwamen het pand binnen door een wegens een rugblessure te san' Joese. nedlloyd amersfoort raam van een deur aan de achterzijde Hertel gaf goed partij aan koploper 22 300 o Saigon nr Hongkong, nedlloyd in te slaan ))ES Ziekenhuis De Bevelanden. HEINKEXSZANDDe Stenge. 10- U5-16.30 uur: uitzending Nomen 12 en 14-17 uur: 'Kijken naar land- Bcio. schap' it m 2 111 OUDEKERKE Der Boede. 10-11 MIDDELBURG Zeeuws Museum. uitzending radio Der Boede. 10-17 uur: foto's van Paul Citroen (t'm IIDDELBURG Schouwburg, 20 4/11) nr 'Een optimist', soloprogramma Zeeuws Kunstenaarscentrum. 10- in Peter Faber. 17.30 uur: werken van Nelly van Nieu- liSthuis. 20-21.30 uur: uitzending Ra- wenhuijzen (t'm 27 10). Demerary. 9-17 uur: diverse ambach- DSTBURG St.-Antomuszieken- ten en exposities. en verpleeghuis De Stelle, 10- Abdijcomplex. 10-17 uur: vier skulp- 30 uur. uitzending radio Delta turen itm 20 11). ERNEl'ZEN Julianazièkenhuis. Galerie Montparnasse. 14-18 uur: '15-22.15 uur. uitzending radio werken van diverse kunstenaars. Sana. Antiquités B. Witte. 10-18 uur: textiel USSINGEN Bachten Komme. van Ineke Otte rtm 25 10) 130-21.30 uur contactavond soos ge- Galerie Roelant, 13.30-17.30 uur: mdicapten. werken Fred Schimmel (Lm 20 11) tthesda-St -Josephziekenhuis, 20- OOSTBURG Atelier Oudestad 66. 30 uur: uitzending Rawa. 10-12 en 14-18 uur: werken van Jan HMVOORSTELLINGEN Verschoore. ERGEN OP ZOOM Roxv 1.20 uur: TERNEUZEN Bibliotheek, 9-12 en etum of the Jedi, a.l. 13.30-17.30 uur fotoproject 'Kwaliteit' m li. 20 uur: Breathless, 16 jr. (Lm 28 10). 'm Actueel 1.20 uur De kanonnen Hal Stadhuis, 8.30-12.00 en 13-16.30 0 Navarone. a.l. uur werken van Odile Redon (Lm ^em'Actueel II, 20 uur: Gejaagd 27 10) t de wind. a l VLISSINGEN Museum. 10-12.30 en ■-.em'Actueel Hl. 20 uur: Brandende 13.30-17 uur: 'Wonen in Vlissingen" dde. 16 jr (Lm 3112). iOES Grand. 20 uur: Brandende Bellamy 19: collages van Lei Molm tide. 12 jr. <tm 511). WSTBURG Ledel, 20 uur: Vrolijke Reptielenzoo 'Iguana'. 14-17 30 uur. ^ar zondige melodie, 18 jr. expositie levende reptielen, amfibieën RULST De Koning van Engeland, en insekten. Muur: Return of the Jedi, a.l.; 20 uur: YF.RSEKE Atelier Dam Twee, 10- a.l20 uur Schule der Lust. 19 18 uur: schaal- en schelpdieren uur- Psycho II. 16 jr. werken diverse kunstenaars. ERNEUZEN Luxor. 20 uur: Bad IJZENDIJKE Museum, 10-12 en oys. a 1.: 20 uur: De vier vuisten op 13.30-17 uur: 'Radio in oude en BURGEMEESTER E. BAERENDS: SINT-MAARTENSDIJK De Thoolse burgemeester E. Baerends heeft maandagmiddag de inwoners van Tholen opgeroepen wat min der alcohol te gebruiken. Hij stelde vast dat ook de burgers van zijn gemeente een fikse reputatie heb ben op het gebied van alcoholge bruik. En hij gaf aan dat dit geldt voor alle eatcgoriên van de bevol king, „dus ook", aldus Baerends. „voor de oude dames die achteloos zo'n vijf tot zes cognacjes achtero verslaan". Ik pleit niet voor de Blauwe Knoop, maar het gaat om de wijze waarop we drinken", voegde hij er aan toe. De Thoolse burgemeester kwam tot die opmerkingen nadat de fractie van de SGP in haar algemene be schouwingen gevraagd had een brief te schnjven aan alle uitbaters van cafe's en bars en aan exploitan ten van kantines van sportvelden en dorpshuizen. In die brief moest volgens T. Aarnoudse (sgpi gewezen worden op de problemen van het jeugdalcoholisme. Meerdere frac ties in de Thoolse raad vroegen maandag aandacht voor dat. pro bleem Baerends antwoordde ech ter dat het niet alleen de jeugd is die zich aan overmatig alcoholgebruik schuldig maakt. Hij wees er op dat in dit geval alleen via eer. ruime voorlichting geprobeerd kan wor den er iets aan te doen. Politiecon trole is haast ondoenlijk, zo deelde hij mee. in verband met de beschik bare mankracht. Dan is het vechten tegen de bierkaai, aldus Baerends Wethouder J Versluijs deelde de gemeenteraad voorts mee dat het niet uitgesloten is dat er een afde ling voor Individueel Technisch On derwijs (ITO) gekoppeld zal worden aan de LTS in Sint-Maartensdijk Momenteel is men bezig, zo stelde hij. te inventariseren hoeveel leer lingen zo'n ITO afdeling in Sint- Maartensdijk zou kunnen krijgen Welzijnsraad Naar aanleidjng van opmerkingen van verschillende raadsfracties deelde Versluijs verder mee dat het functioneren van dc welzijnsraad hekeken zal worden. Hijzelf was niet gelukkig met de wijze waarop die raad werkt. Van de zijde van de VVD werd in dal verband opge merkt dat de leden van de werk groepen van de welzijnsraad voor al pleiten voor hun eigen belangen. De VVD vroeg verder aandacht voor het laten opgraven van oude kasteelrestanten in Stavenisse, in het kader van een project voor werklozen Dat is geen werk dat de gemeente uit de algemene middelen zal betalen, volgens de VVD'er M van Damme De PvdA-fractie kreeg haar zin toen ze vroeg om een meerjaren planning voor grote kapitaalswerken. Op die manier komen dergelijke werken niet meer onaangekondigd voor de neus van de gemeenteraadsleden te liggen, aldus fractievoorzitter J de Bres In verband met de problemen rond de eventuele opheffing van scholen op het eiland Tholen pleitte de PvdA verder voor het maken van prognoses van het aantal leerlin gen Wethouder Versluijs antwoord de dat dergelijke problemen vooral voorkomen kunnen worden door samenwerking van de schoolbestu ren Als dat gebeurt zag hij nog wel overlevingskansen voor de Thoolse scholen. Burgemeester E Baerends Sport Stijl Sinke, dat zonder Hennie auckland 24 te Reunion, nedlloyd Wik en fïuq Rnsm nnprpprrip Slaak clarence 23 te Rotterdam. nedlloyd s? ~es§ gssKs fssïsrï den voor een 1-1 ruststand Dnect na loyd flevoland 23 v Abidjan nr vtgo, rust had Hertel een numerieke meer- nedlloyd HOLLANDIA 23 te Port au derheid en John Dane maakte er in Prince, nedlloyd Hongkong 24 te die periode 2-1 van De Sport Stijl- Rotterdam NEDLLOYD HOORN 23 v formatie kwam weer op gelijke hoogte Southampton nr Kaapstad NEDLLOYD door Sjaak van Ecnennaam. 2-2 en KEMBLA 24 te Los Angeles. NEDLLOYD Gen Boon maakte er vervolgens 3 2 JEÏÏ" vaa voor de koploper dat bleek te- tSSSJfrêTAD S veils de eindstand Een gelijkspel Had M sanws nedlloyd rosario 22 v de verhoudingen overigens beter Koeweit nr Jeddah NEDLLOYD ROT- weergegeven TERDAM 23 v Houston nr New Orleans Een aantrekkelijke partij zaalvoetbal, nedlloyd rouen 22 v Marseille nr waarbij Audi Poppe de beste kansen Valencia. nedlloys spaarnekerk kreeg en die ook wist te benutten. Solerno, NïEUWAMSTERpAM 23 v Arthur vin Huizen die pen onvallen- Acapulco m' VaUartha, norman am- Althui van Huizen, die een opvallen gTEL 22 y Hongkon nr Madras NOR. de rol speelde in de Audi-ploeg. zorg- NEDTHOr 23 te Letreport. ONDINA 23 te de voor een 1-0 ruststand. Een treffer Amsterdam. POLYDORUS 22 5 n Napels van Ad de Rooy bracht 2-0 op het nr Marina dl Carrare PRINS FREDERIK scorebord en dat bleek tevens de HENDRIK 24 te Houston. ROTTERDAM eindstand 22 v Fort Lauderdale nr St Maarten. SA- FOCEAX MILDURA 23 te Sydney, VI- /-\ 1 1 TREA 22 v Livorno nr Malta Overgangsklas RPM met de rust een 4-1 voorsprong KLEINE VAART opgebouwd. Adric Ni.jland plaatste de openingstreffer voor Schinker As surantiën. Mark Hemelsoet (2x1 AAT V 24 te Rotterdam. AARDENBURGH 23 te Rotterdam. ALLIANCE pass 23 ter Groenewegen en Jan Bom scoor- Smithknoll nr Whibty. ALSYTA SMITS 22 den voor rust voor RPM. Alex Ver- te Monrovia. ATLANTIC pass 23 Inebulunr donk en John Leeman brachten dc Samsun, ATLANTIC COMET 23 50 wnw assurantieploeg terug tot 4-3 maar Singapore nr Singapore. ATLANTIC HO- toon Hop RPJI via Mark Homelvoet RIZON ar Routrdam weer uil naar 3-3. John Leeman e,, BARENTZO|A«H? fXÏ BaI' John Manusama zorgden voor hel.5-5 T1AAN BROERE 24 te Rotterdam gelijke spel in deze aantrekkelijke BLOEMGRACHT 22 Lagos nr Takoradi partij zaalvoetbal. BREEHOEK 23 100 Z Punta Arenas nr El Jo van de Velde. Frans de Kok (2x). Henecan. CAROLA SMITS 22 Long- Theo Schier (2xi en Rein van Boven beaeht nr Pon Mellon. CEDERBORG 23 maakten dat Grent met een riante 6-0 300 70 Barbados nr Puerto Rico. COMBI voorsprong aan de tweede helft kon p St nr Azoren- m;c iD,„,J COMBI TRADER pass 23 Ouessant nr beginnen PYS kon via Ruud van B1Ibao CONCORDIA 23 te Amsterdam. Osselaai en Ron van Osselaar penal- CORNELIS BROERE 23 v Rotterdam nr tyi iets terug doen, 6-2, maai- John Gunness. CORRIE BROERE pass 23 Fims- Casteleijn maakte er vervolgens 7-2 terre nr Birkenhead daniella pass 23 van en dat was tevens de eindstand Kp de Fer dependent 21 v Amsterdam PVS kreeg in deze partij een groot nr Umuiden diana V 21 v Amsterdam nr aantal strafininuten wegens aanmer- Bxmouth dutch glory 23 te Rotter- ktneen od scheidsrechter Jan de dam- DUTCH SPIRIT 22 v Rotterdam nr Kingen op scneiasiecnter jan ae Tees euzabeth bp.oere 23 viRotter- UCK dam nr Le Havre. FAIRLOAD 23 90 zw Amgas had weinig moeite met een yumbou nr Suez FALCON REEFER 23 zwak spelend Dauwendaele De Am- 200 z G: Yarmouth HECTOR 22 8-90 w gas-formatie bouwde een 5-0 voor- Azorer. nr Rotterdam HEEMSKERK- sprong op door treffers van Henk van GRACHT 22 30 no Port Said ru Maputo. Wijngaarden en Henk Smallegange HERMAN BODEWES 22 490 110 Recife n- r-\„ 1,uniiTM.vvGD v /-u-r n f voor rust en een hattrick van Jaap GEMEENTERAAD VAN WESTERSCHOUYVEN: HAAMSTEDE De gemeen van Wcsterschouwen vindt he nemen van gedeputeerde C'. Hendrikse maandagavond in de raadsvergadering namens zijn frae- duidelijk Dakar. HOUTMANGRACHT 22 v Maputo van Dalen m het weede gedeelte van Gibraltar ÏNA 21 v Rotterdam nr Gunness. JACOBUS BROERE 23 te Rotterdam. JOHN V 21 v Rotterdam nr Goole, KEI ZERSGRACHT 23 v San Diego nr Guava mas. KLIPPER 2 23 rede Alexandrie, LAU RA CHRISTINA 23 240 zo Bermuda nr Rostock LAURIERGRACHT 22 70 w Nan tes nr Amsterdam LEIDSEGRACHT 23 te Bilbao. LELIEGRACHT pass 22 Kp Wrath nr Fovnes. LINGEGAS 23 te Immingham. LUTHER 22 te Rotterdam. MAKIRI SMITS 2! te Rotterdam. MARE BONUM 23 te Rotterdam MARE MAGNUM 23 v Rotterdam nr Sunderland. MARGARE- THA SMITS 23 50 n Aruba nr Barranquilla. MARINER 21 v Rotterdam. MIRABELLA 23 900z Yokohama nr Yokohama. ORCA21 v Rotterdam nr Teignmouth. PACIFIC COUNTESS 22 120 nw Malta nr Jeddah, PACIFIC DUCHESS 24 390 no Bermuda nr Alexandrie. PACIFIC LADY 23 500 w Llssa- &n, -a.l USSINGEN Alhambra I. 20 uur: of the jedi. a.l.; Alhambra II. luur: De illusionist, a.l. ID.TOONSTELLINGEN WEL iKinderl-Galerie Belleman. stijl'. ZIERIKZEE Het Gravensteen. 10- 12 en 14-17 uur werken van Willem Dolphijn (tm 5 11) de brug straks is afgeschreven doorge- gingen gaan moet worden met betalen. Ik geling vind hel maar een kwalijke zaak dat Zeeland 'nnfrs van Schouwen- Hendrikse merkte in dit verband nog het provinciaal bestuur hiermee aan schouwen had al eerder besloten tot RESS 22 30 n Malta eland een gereduceerd tolgeld op te kunnen begrijpen dat de provin- durft tc komen HULPCENTRA [a,57 7,7 "2, Noord- en Midden-Zeeland - luur: tekeningen van Edwin Ken- 0noo-HM4 -ook voor mineuklachieni ut'm 31/10). RUINISSE Hal Gemeentehuis, '2 en 14-17 uur; 'Stille getuigen uit Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. fn koud verleden'. 0U80-15551, dag en nacht bereikbaar OMBIIRG Biologisch Museum, Chr- hulpdienst Zeeland voor mensen in «7 uur: De natuur in Zeeland' e nood.tel oiiso-3625l.,,n in U0-a.0n uur - Biu,—jr., j. weekends van 20 00-24 00 uur ui" Stichting 'Blijf van mn lijr Zeeland, tel tb Museum. 10-12 en 14-11 uur: oi 184-14640 dag en nacht bereikbaai ^middeleeuwse dorpskerken van Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614 ■M-Beveland' (tm 30 10) Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur de Zeelandbrug in le voeren op het moment dat de bouwkundige investeringen afgeschrevt zijn. niet reëel. Het college zal hiervan kennis geven aan gedepu teerde staten, in een brief we afschrijving van de bouwkundi ge investeringen ook nog wel iets terug wil zien van het destijds ten behoeve van de bouw van de Zeeland brug verstrekte renteloze voorschot van zo'n 16 tol 18 miljoen gulden len. den de gemeenschappelijke re- districtsgezondheidsdienst bon pacific marchi0NESS22*Yl DGD). De raad Wester- Puerto Rico nr Hamburg. PACIFIC PEE- alta nr Dover PAGNET 22 betoogde Vat) Zuij- de DGD toe le treden 90 zzw Kp Blanc nr Rotterdam PHILIP CDA-fractielid J W Gcleijnse wierp BROERE 22 v Rotterdam nrtSaltend. PIO- de vraag op of de raad daarmee niet al N1ER lerschrcef intussen de woor- i Hendrikse. Ook hij had Rotteidam nr Whitby PLATO te snel was geweest eelet od grotere 23 'e Rollerdam Ringgracht 23 v 1,5?„ 1;; Amsterdam m Zaandam RIOFRIO22 350 Fïnisterre nr Curacao RIJPGRACHT 24 gemeenten die met de DGD zoals J begrip voor dal de provincie geld bekend nog grote problemen hebben te Antwerpen-.••rw SAMSUN ARROW 23 Alarmnummer het ontwerp overigens nog ter goed- VVD-fractieleider H J van Zuylen keuring aan de raad zal wordqn i gelegd. Dit laatste met name op aan drang van de PvdA-raadsleden die er had in eerste instantie de toltarievi de orde gesteld naar aanleiding van het schrijven waarin gedeputeer- zecr aan hechten dat de problematiek de staten hun voornemen inzake het de tolgelden voor de Zeeland brug in de brief aan gedeputeerde staten 'reëel' uit de doeken wordt gedaan, zo maakte woordvoerder j. verlenen van een reductie aan inwo ners van- Schouwen-Duiveland had den aangekondigd „Tot mijn botte De raad verbazing heb ik begrepen dat ook als enige door b en w voorgestelde wijzi- aldus n Burgemeester J. L Niemantsverdnet- 40 r.mv La Coruna nr Hamburg. SCHILD- Leenheer gaf te kennen dat een her- meer 23 30 nnw Kp st Vincent nr Anna- roeping van hel toetredingsbesluit ba., schippersgracht 21 v Amster- niet verstandig zou zijn. En verder dam nr Delfzijl. schoener 23 100 w Kp stelde zij dat. de argumenten die som- Ral,e,rrn.° nr 22 v ff m.8d gemeenten momenteel tegen de SSSjT, nr cS DGD aanvoeren op een misverstand victress SS te Rotterdam. wilhelm!- moeten berusten Want zij halen be- na v 22 v Rotterdam nr Europa, yemen erleende goedkeuring aan slist een aantal zaken door elkaar' pioneer 24 te Mocha verw yemen terug wil voor het verstrekte rentelo ze voorschot. Maar anderzijds zou het volstrekte lariekoek zijn wanneer Schouwen-Iluivcland via tolgelden voor de Zeelandbrug moet meebeta len 0111 andere voorzieningen i provincie, aldus Van der Salm. v Nicmantsverdriet. r. YOLANDA 22 v Rot-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 21