Loodsen richten gilde op in district Scheldemond Het grote liefdesoffer van OVERSTAPPEN 'VOW goed vervolg op Oosterscheldewerken' 'Aanvoer zoet water landbouw nodig bij zoute Grevelingen' Gevolgen acties NS vallen mee voor de Zeeuwse reizigers ÜWKiilu PZC/ provincie VOOR ONDERHANDELINGEN PRIVATISERING Raad Oostburg vergadert over begroting 1984 Beleeft mee in dinsdag s oktober sas Wissel Zeeuws-Vlaanderen VLISSINGEN - De rijksloodsen van het district Scheldemond hebben maandagmiddag in Vlissingen het Nederlands Loodsengilde Scheldemonden opgericht. Deze vereniging moet op de eerste plaats gesprekspartner worden bij de onderhandelingen over de privatisering van de ioodsdiensten. De belangrijkste vakbond, de vereniging De Nederlandse Loods, werd namelijk niet als gesprekspartner erkend, mede omdat daarin niet alle loodsen vertegen woordigd zijn. Het is daarnaast de bedoeling, dat het gilde een vereniging wordt, waarvan de loodsen te zijner tijd als zelfstandige ondernemers lid moeten zijn om hun werk te kunnen uitoefenen. Minister Smit van verkeer en water staat wil zoals bekend de Nederlandse loodsen op 1 juli privatiseren Vanaf die datum zijn de loodsen niet meer in dienst van de rijksoverheid. De dienstleiding van het directoraat-ge neraal voor de scheepvaart en mari tieme zaken rdgsmi wal volgens voor zitter N van Willigen van de afdeling Vlissingen van de Vereniging De Ne derlandse Loods echter met onder handelen met de belangrijkste vak bond. waarin 95 procent van de lood sen is vertegenwoordigd, maar alleen met gekozen vertegenwoordigers ,.In een normale situatie zeg je toch, dat het goed uitkomt, wanneer 95 procent van de werknemers is georga niseerd in een vakvereniging. Daar mee ga je dan praten Dat gebeurt echter niet, omdat de VNL toch maar één vakvereniging is. De dienstleiding meende dat een verkiezing onder de loodsen nodig was. De hoofd-direc- teur scheepvaartzaken heeft echter al 'Oud-Terneuzen' bekijkt dia's van Bloemenroute TERNEUZEN Vanavond (dinsdag) komt de veremgmg 'Oud-Terneuzen bijeen. Tijdens de eerste vergadering van het seizoen '83'84 wordt het diaklankbeeld 'De Bloemenroute vervaardigd door het echtpaar Lieve en Rom Duprez uit het Belgische Evergem, vertoond. Het echtpaar trok er bijna 200 maal op uit om dia's te maken in het gebied tussen de Schel de en de Zuidlede. Niet alleen dia's van bloemen trouwens, maar ook van kastelen. Remaert de Vos, een ratten- schieting en de Bergenkruisverering. De bijeenkomst wordt gehouden in de foyer van het Zuidlandtheater en be gint om acht uur Reinaerttochten in Hulst en omstreken HULST De Hulster buurtverem ging 'Den Dullaert' houdt zatedag 29 oktober de derde 'Reinaerttochten in Hulst en omstreken De deelnemers- (stersi aan deze wandeltochten kun nen kiezen uit de afstanden 5,10 en 25 kilometer. Om het voor de wandelaars allemaal aantrekkelijk te maken heb ben de organisatoren alle tochten uitgestippeld door de mooiste stukjes natuurschoon in Hulst en omstreken De deelnemers aan de tocht over 25 kilometer gaan om 12 00 uur bij het gemeenschapscentrum 'Den Dullaert' van start. In de foyer van het gemeen schapscentrum kunnen de wande laars zich vanaf 11 00 uur laten in schrijven Omstreeks 13.30 uur volgt dan de start van de wandeltochten over 5 en 10 kilometer Ook dat ge beurt aan het gemeenschapscentrum. Naast individuelen kunnen ook groe pen en verenigingen aan de wandel tochten deelnemen. Voor alle deelne mers! sters i is er na afloop een hennne- ringsmedaille Voor groepen, vereni gingen en scholen, met minimaal elf deelnemers, zijn groepsherinneringen beschikbaar gesteld De medische be handeling is tijdens alle tochten in handen van de EHBO. afdeling Hulst Bijeenkomst over interieur NVVH TERNEUZEN De afdeling Terneu- zen van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVVH) houdt van avond (dinsdag) een bijeenkomst met medewerking van de firma Jurry uit Terneuzen. een bedrijf dat is gespecia liseerd in vloeren en woninginrich ting. De leden worden om 20.00 uur verwacht in de Goede Herderkerk verklaard, het gilde te erkennen als gesprekspartner bij de onderhande lingen over de privatiseringver klaart gilde voorzitter Van Willegen. Voorzitter A. Labruijere van de afde- Inbraak in vis- en frituurhandel GROEDE Bij de vis- en frituurhan del van E. uit Breskens aan de Groese Dmntjes in Groede, is tussen vrijdag en zondag ingebroken. Er worden vijf tableaus met blikjes bier en een slof sigaretten vermist. De totale waarde van de gestolen goederen bedraagt driehonderd gulden De onbekenden kwamen het pand binnen door een raam van een deur aan de achterzijde in te slaan Fokdag in Nieuwvliet MEUWVLIET De WPN Fokvereni- ging Zeeuwseh-Vlaanderen houdt za terdag 5 november de jaarlijkse fok dag in manege Kiemens te Nieuw vliet. Er zijn dit keer meer inschrij vingen dan vorig jaar. Ook zal ver koop plaatsvinden van veulens en jonge paarden, waarvoor er een acht tal ten verkoop zijn ingeschreven. Verder worden door stal Schep uit Berg Ambacht enkele zeer hoog in het bloed staande veulens ten verkoop aangeboden. Ter opluistering zal de kampioen tuigpaardhengst 1982 van vier en vijfjarigen op de UTV te Utrecht aan de hand gemonsterd wor den in de manege. In de rubrieken bestgaand rijpaard en prestatiepaard is door de ruiters uit de gehele provin cie alsmede enkele Brabantse ruiters ingeschreven De fokdag begint om 10 00 uur. ling Terneuzen van de VNL is vice- voorzitter geworden van het gilde. Tot secretaris is benoemd R A van der Voort, tevens secretaris van de afde ling Vlissingen van de VNL Federatie In Rijnmond en IJmond zijn al eerder loodsengildes opgericht en Delfzijl volgt op 31 oktober. Eind november Voorronde bridge in Lamswaarde LAMSWAARDE Aan de eerste voorronde van het Interpolis Bridge- toernooi, die in Lamswaarde werd gehouden, nainen achttien paren deel. Er werd gespeeld in een groep van tien niet het Draaiende Scheve- ningssysteem (24 spellen) en een groep van acht paren met het Howell 8 systeem. t ilslag A groep: 1 mevr. Biesbroeck-\ Dijk 112. 2 Joossen-de Waal 111. 3 Meeusen- Rlsseeuw 107. 4 cims v Puyvelde - Smul ders 101. 5 De Kerf-Servarens 95. 6 Atkins- Rademaker 90. 7 echtp Koek en Visser-v Dronkelaar 88. 9 echtp v d Casteel 85 10 dms Verhagen-v Waes83 B-groep: 1 mevr Joossen-de Booij 117: 2 dms Staal-Pau- wels. dms v d Dries-Sandrini en mevr v Waterschoot-de Schrijver 85 5 mevr Bruijns-v Geel 83. 6 dms. Goossen-Kint 81 7 v. Kruljssen-Pauwels73; 8 echtp. de Kort 63. Plaatsen zich voor de achtste finale mevr Biesbroeck-v. Dijk; Joossen-de Waal; mevr. Joossen-de Booij, dms Staal-Pauwels, dms. v. d. Dries-Sand- rini en mevr. v. Waterschoot-de Schrijver De eerstvolgende voorronde wordt gehouden op 3 november in Hulst. wordt de Federatie Nederlandse Loodsengildes opgericht, het overkoe pelend orgaan van de vier districten. De VNL heeft al eerder laten weten alleen akkoord te kunnen gaan met privatisering onder een tiental voor waarden. De kleinere afdeling Abva' Kabo is zelfs tegen privatisering', om dat DGSM niet de kans zou hebben gekregen het bestaansrecht te bewij zen Het dgsm is namelijk pas op 1 maart 1982 tot stand gekomen uit een fusie tussen het voormalige rijks- loodswezen en onderdelen van rijks waterstaat. De oprichting van het gilde is een initiatief van de VNL. waarvoor alle 230 loodsen in de standplaatsen Vlis singen en Terneuzen zijn uitgenodigd. De bijeenkomst werd bezocht door in totaal ongeveer honderd loodsen KAMERLID VAN DER HEK: VLISSINGEN - „De vaste oeverver binding over de Vl'csterschelde zou een goed vervolg zijn op de Ooster scheldewerken. die in 1985 of 1986 aflopen. Ik zou een herwaardering van de VOW zeer op prijs stellen. Als aan alle redelijke voorwaarden wordt vbldaan, dan moet zo'n project er gewoon komen". Dit zei het Twee de Kamerlid voor de PvdA, A. van der Hek maandagavond, tijdens een vergadering van de afdeling Vlissin gen van de PvdA. Het kamerlid noemde het niet alleen vervelend voor Zeeland, dat de Oos terscheldewerken over enkele jaren zijn voltooid, maar voor het gehele land Hij sprak over de Oosterschelde werken als een van de weinige inves teringsprojecten van de overheid Wij zijn er met z'n allen met armer van geworden Zo zit de economie nu eenmaal in elkaar'verklaarde hij De PvdA legt volgens hem zware nadruk op overheidsinvesteringen, om de werkgelegenheid te bevorde ren „In tijden van economische reces sie zijn overheidsinvesteringen nodig Dan is alles bovendien het goed koopst". stelde hij. Uit dat oogpunt moet volgens hem ook hoge prioriteit worden gegeven aan een derde dub beldekker voor de veerdienst Vlissm- gen-Breskens, wanneer de provincie aangeeft dat die nodig is „Maar het zit ze in Den Haag altijd nog dwars, dat ze in Zeeland via de provinciale energie maatschappij nog veertig mil joen gulden konden opbrengen voor De Schelde zo verklaarde hij de houding van de regering Greep A. van der Hek De heer Van der Hek vergeleek De Schelde met de Nederlandse industrie in het klein „Het bedrijf heeft een groot aantal aciviteiten en mogelijk heden. die ook technisch zeer interes sant zijn. De regering heeft echter haar greep op het bedrijf' verstevigd. Wij moeten de overheid in de gaten houden, dat ze het bedrijf niet ver kwanselt. want ze zit er nog meer in dan tijdens RSV. Rijn-Schelde-Verol- me is een drama geworden, omdat we het te veel uit handen hebben gege ven Dat moeten wij met De Schelde met doen zo waarschuwde hij. STAATSSECRETARIS IN VLISSINGEN: Granaatvondst DRAAIBRUG Bij de familie M. in Draaibrug is een granaat gevonden. Het projectiel heeft een lengte van tien centimeter en een diameter van vijf centimeter De explosievenoprui mingsdienst komt vandaag, dinsdag, de granaat onschadelijk maken. OOSTBURG De gemeenteraad van Oostburg zet zich donderdag 27 okto ber als eerste gemeente in Zeeuwseh- Vlaanderen aan de jaarlijks terugke rende marathonzitting: de begro tingsvergadering. Aanvang 19.00 uur in het stadhuis. Behalve vaststelling van de begro ting voor volgend jaar moet de raad dan het investeringsschema voor 1984 en volgende jaren en de wensen lijst voor de jaren vanaf 1987 vast stellen. 'De Commerswal wil bevordering handel biologisch voedsel ZUinZANDF. Maandag werd in Zuidzande de West-Zeeuws-Vlaamse consumentenvereniging 'De Com merswal' opgericht. De vereniging wil dc in- en verkoop van biologisch geteelde voedingswaren stimuleren, terwijl tevens zal worden geprobeerd om de kennis van natuurvoeding te vergroten door bijeenkomsten en le zingen. Iedereen in Wesl-Zeeuwsch-Vlaande- ren kan lid worden. Tijdens de oprich tingsvergadering werden vijf be stuursleden gekozen de dames A. Sturm, J van de Weijer en A. Boek hout. en de heren J Verherbrugge en A Ryckaert Binnenkort zullen de verschillende bestuursfuncties ver deeld worden. 'D Commerswal' telt voorlopig dertig leden Jo Smeets, die de vergadering maandag voorzat, noemde dit aantal een hoopvolle start. Tentoonstelling 'Vogelvreugd '79' in IJzendijke IJZENDIJKE Dc vogelvereniging 'Vogelvreugd' '79 uit IJzendijke houdt vrijdag, zaterdag en zondag een grote vogeltentoonstelling in het Jeugdgcbouw in IJzendijke. Er zijn dit jaar 112 inzenders, die een record aantal vogels, 822, hebben ingcschrc- Tijdens de tentoonstelling kunnen on der andere kanaries, tropen, grote en kleine parkieten, kwartels en duiven worden bewonderd. De vogels worden donderdag 27 oktober door negen keurmeesters beoordeeld. De ten toonstelling wordt vrijdag om 20.00 uur geopend door districtsbestuurder B de Graaf. De prijsuitreiking is zondagavond om 19 00 uur door dis trictsvoorzitter J van der Walle. De lagere schooljeugd kan tijdens de ten toonstelling deelnemen aan een gratis raadwedstrijd Men moet het geza- meniiike gewicht van de vtjf bestuurs leden. J Torbijn (voorzitten. C. Scher- beijn isecretansi. A van de Broecke penningmeester). H van Landschoot did) en J. Scherbeijn (lid) proberen te raden. De openingstijden; vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur. zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur en zondag van 10.00 tot 19.00 uur. Langzaam wordt het licht. Tegen het laaghangende mistgordijn, dat zich uitstrekt over het Zeeuwse land, zijn de donkere contouren van wat boompjes zichtbaar. Om de tien seconden laat de treinmachinist een monotoon geluidssignaal horen. De temperatuur in de trein is behaaglijk en vormt een schril contrast met de hoogte van het kwik buiten de trein. Daar heeft eerste nachtvorst de uitgestrekte akkers wit gekleurd. De honderden Zeeuwse forensen lezen hun ochtendblad. Sommigen zijn nog volop bezig óm wakker te worden. Iemand pakt haar breiwerkje. Er wordt weinig gepraat. En als er iets wordt gezegd, gaal het niet over de stiptheidacties waarmee het personeel van de Nederlandse Spoorwegen Nederland al weer ruim een week probeert te dwarsbomen. Er is ook geen enkele reden om daarover te praten. Want de stiptheidacties lijken de Zeeuwse treinreizigers slechts nauwelijks te raken. In het kader van het actieplan past ze óók aangeven hoelaat die trein volgens de NS'ers het laten verval- dan wel vertrekt en waai' dat ge- de intercity-lijn Vlissingen- beurt" „Heb je dat op de tv ge- Amsterdam. „Station Roosendaal. U wordt allen verzocht uit- of te stappen", zegt de pnzichtbare stem door de intercom, die door zien?", vraagt een derde. Zonder het antwoord af te wachten vervolgt hij: „D'r was een trein waarvan de cla xon kapot was. Normaal gesproken sommige treinreizigers al Big Bro- zou dat geen punt zijn. Maar nu ze een stiptheidsactie voeren, hebben „Nou. ther wordt genoemd. De Zeeuwse forensen, die bijna zonder uitzonde- ze die trein niet laten rijden, ring het aan het 'geschrapte traject dan had de trein waar we nu in Vlissingen-Amsterdam gelegen zitten ook niet mogen rijden", zegt Rotterdam als eindbestemming een jonge vrouw uit Middelburg, hebben laten de mededeling gela ten over zich heen gaan Er wordt niet gescholden, met gevloekt, met Alle andere gesprekken tijdens de getierd. Alles lijkt te wennen. Op het perron, waar de gestremde Amsterdam gaan over het weer en over de onlangs overleden tercity zijn lading reizigers heeft schilder Carel Willink. Drie uur uitgekraamd, is het aanvankelijk 28 minuten na het vertrek uit Mid- een mierenhoop Iedereen krioelt delburg rijden we het centraal sta- door elkaar. Tot de allesziende o tion van Amsterdam bmnen; 58 roeper uitkomst brengt en de Zeeu- minuten later dan vóór de acties wen naar de op spoor 3A binnenrij- Maar dat kan ook moeilijk anders dende stoptrein naar Rotterdam bij i verwijst. Binnen de kortste keren dam, Den Haag HS puilt deze 'sprinter' uit De stem- overstappen, ming lijdt er niet, onder. Wanneer Het kan trouwens best wel sneller. nog t treinstel wordt aangekop- Zeeuwen met bestemming Den peld en de trein wat ongecontroleer- Haag, Haarlem of Amsterdam doen de bewegingen maakt, weet de er goed aan in Roosendaal grootste grapjas te melden dat 'het stappen op de -niet-geschrapte- in- pienlere pookje nog verkeerd staat' Dordrecht. Een Vlissingse verpleeg- tercity die vanuit Brussel naar Neerlands hoofdstad rijdt. Die trein kundige, op weg naar een kadercur- liep tussen Roosendaal en Amstei - sus in Rotterdam, heeft al vrede bij dam maar een kwartier vertraging de gedachte dat ze in 'Dordt' op- op en onderweg overstappen is er nieuw moet overstappen. Ze heeft het mis. Een behulpzame conduc teur loodst haar weer dezelfde trein binnen, die vervolgens onmiddellijk koers zet naar Rotterdam Iets voor négenen, ongeveer twintig minuten later dan normaal, bereikt de trein Rotterdam Centraal Dat het me rendeel van de Zeeuwse spoorforen- sen hierdoor ruim een kwartier te laat op hun werk komt, deert nie mand Met enig leedvermaak gaat wel het bencht door de trein, dat het administratief personeel van een NS-kantoor de tijd, dat ze te laat op hun werk komen, zélf moet betalen... Kwart over negen. De vaste klan ten van 'vadertje spoor' zitten in middels op kantoor en maken plaats voor degenen die maar inci denteel in de trein slappen Meteen branden de Indianenverhalen los. „De mensen van de seinposten schrikken zich rot. Ze zien op hun apparatuur wél dat er een trein binnenloopt, maar wélke dat is. moeten ze raden". Maar positieve geluiden zijn er ook. „Je snapt toch niet dal er geen ongelukken gebeu ren. he. Treinen vallen uit. andere treinen hebben vertraging, en toch heelt dat geen gevolgen voor de veiligheid. Hoe doen ze dat nou?", vraagt een dame oprecht verbaasd. Een jongeman spreekt lovend over de service van Big Brother en zijn teams „Het valt me mee dat ze niet alleen zeggen dat een trein zoveel minuten vertraging heeft, maar dat dan ook niet meer bij. Maai' je moet het wél even weten Toch leidt de stiptheidsactie met altijd tot vertraging. Sterker nog, soms kan het reisdoel dankzij de acties veel snéller dan normaal wor den bereikt. Zo reed de trem van Utrecht naar Rotterdam stipt op tijd. Normaliter moeten reizige met bestemming Zeeland dan a Rotterdam wachten, omdat f 'Zeeuwse trein' daar dan al tien minuten vertrokken is. Omdat dei trem naar Goes. Middelburg ea Vlissingen echter dertien minuten vertraging had opgelopen, konden! de Zeeuwse reizigers toch met deze trein meereizen, waardoor ze per saldo zeventien minuten eerder in Roosendaal waren dan gewoonlijk. Een kleine steekproef onder machi nisten, conducteurs en ander N personeel leert, dat ruim de hellt nog steeds achter de stiptheidsac ties staat. Maar veel duidelijker wordt, dat het zo langzamerhand 1 hoog tijd is voor een 'adempauze' Niet verwonderlijk. Op elk groter station worden deze NS'ers bij elke 'slop' steevast belaagd door tiental len reizigers, die zeker willen weten dat ze in de goeie trein stappen. En zoals een compliment voor het ge drag van het publiek op z'n plaaü is. kan ook hardop worden gezegd dat de machinisten en conducteun bij deze extra belasting beslist met kribbig worden. Blijft de centrale vraag: 'Wieis nu eigenlijk de dupe van acties?' Niet het schoolmeisje, dal glunderend vertelde dat ze, on danks de 'stiptheid', al drie dagen kans ziet om met een verlopen abonnement te treinen. Niet het reizigerspubliek, dat soms 'voorde zekerheid gewoon een trein eerder neemt'. Het ziet er naar uil, dal bepaalde groepen NS-personeel met deze acties alleen zichzelfheb- ben. Want over eén ding is iedereen het eens: „De acties zijn bedoeld als protest tegen de kortingsplannen van premier Lubbers en zijn kabi net. Maar Lubbers blijft gewoon doorrijden in zijn limousine chauffeur. Die heb je er in elk geval met mee..." Koen van Dijen Op het perron in Vlissingen staat deze met de hand geschrem waarschuwing aan de reizigers, ze moeten met vertraging rekening houden VLISSINGEN - „Ik denk dat een zoute Grevelingen mogelijk is, mits zoet water wordt aangevoerd voor de landbouw op Schouwen-Duiveland. Zoel water is voor Zeeland van le vensbelang en aanvoer daarvan naar Schouwen-Duiveland betekent een verhoging van de landbouwproduk- lie van vijf miljoen gulden per jaar". Dit zei staatssecretaris A. Ploeg tvvd) van landbouw en visserij maandag tijdens een bijeenkomst van de YVD- afdeling Vlissingen in het Strandho- tel. De landbouw is een van de belangrijk ste sectoren die de Nederlandse ex portpositie bepalen, zo hield de staatssecretaris zijn ongeveer dertig mensen tellend gehoor voor In die sector zijn ook mogelijkheden voor maatregelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid, aldus de heer Ploeg. „Op de post landbouw is 200 miljoen uitgetrokken voor projecten waar langdurig werklozen met be houd van uitkering aan het werk kunnen", zo zei hij De staatssecretaris ging verder in op de vredesdemonstraties die in ver schillende landen in Europa gehou den werden en worden. „Een half miljoen mensen die hier de straat op gaan maken op mij pas indruk als er ook 500 000 op het Rode Plein in Staatssecretaris Ploeg Moskou staan". Ontwapening dient positief te worden benaderd, aldus de heer Ploeg, maar dat moet. dan wel van twee kanten gebeuren Kernwa pens zijn vreselijke wapens. Daarin ligt de afschrikking Het zijn in de eerste plaats politieke wapens en daarin zit m tevens de paradox ze zijn met bedoeld om te worden ge bruikt Tweezijdige ontwapening en ontmanteling van bestaande kernwa pens zou volgens dc staatssecretaris tot gevolg hebben dat Rusland een overmacht aan conventionele wapens zou hebben „Dat kan aanleiding zijn tot het begin van een conventionele oorlog, hetgeen weer opnieuw ontwik keling van kernwapens tot gevolg zou hebben Dan echter om te worden gebruikt De rol van de kernwapens is om een oorlog te voorkomen", aldus de heer Ploeg. De staatssecretaris ging verder in op het kabinetsbeleid in het algemeen en de bezuinigingen in het bijzonder. De recente vakbondsacties brachten hem tot de vraag 'hebben de bonden de mensen nog wel in de handHij waarschuwde in dat verband voor een situatie waarin de 'roep om een sterke man' zou kunnen ontstaan iADVERTENTIEi isg3<y~- MR. JOURNAAL liet zich opereren terwille van zijn zieke vriendin. Waarom deze dramatische beslissing? Nog nooit sprak <f Nederlands populairste nieuws lezer zich zó openhartig uit over zijn privéleven. Voor het eerst zijn eigen ver haal: HERMAN VAN VEEN steunde prinses IRENE bij haar verdriet. Het relaas van een bijzondere liefdesband. Romance voorbij... FRANK KRAMER verloor zijn geliefde JUDY SCHOMPER aan een rivaal! Gaat kwismaster te ver? Boze WILLEM RUIS: 'Ik ben niet gek geworden!'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 20