PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Nieuwe raketten DDR n Tsjecho-Slowakije UK Intensief overleg na aanslagen in Libanon Acties vertragen post fePZC België laat Rienk Kamer niet gaan V/1 VO REAGEERT WEINIG VERRAST UIEN, PEEN EN GEHAKT Duiker inspecteert schroef ijsbreker f Snuffelt U ook al tussen de Kleintjes? vandaag 96e jaargang no. 250 insdag 25 oktober 1983 Rustig herfstweer perioden met zon, droog weer en middag temperatuur ongeveer li gra ten. Zwakke lol matige wind uit oostelijke richtingen. Van onze correspondent! scheepse zwendel met stukken grond hout afgevoerd. Op dat moment liep jÜSSEL De rechtbank in het in de Verenigde Staten, meende dat er ook al een Nederlands onderzoek •Igische Turnhout heeft het ver- hij onrechtmatig naar Belgie was ver- naar de praktijken van Kamer van de Nederlander Rienk Ka- voerd. Eind vorige maand werd Ka- Kamers landprogramma in Amerika om teruggestuurd te worden mer tijdens een bezoek aan de Belgi- heelt veel Nederlandse en Belgische Nederland afgewezen. sche enclave In Nederland, Baarle- investeerders gedupeerd omdat de» er, die verdacht wordt van groot- Hertog, gearresteerd en naar Turn- aangekochte stukken grond waarde loos bleken te zijn Nu Kamer in Belgie gevangen zit. kan hij worden uitgeleverd naar de Verenigde Staten De officier van justitie in Los Angeles heeft een verzoek hiertoe al inge diend, maai' de Belgische rechtbank heeft daar nog niet over beslist. IEN HAAG (GPD) In westerse kringen is niet verrast gereageerd op de Russische Londense institute for strategic Stu- I inkondiginK dat kernrakettcn zullen worden gestationeerd in Tsjecho-Slowakije en de „ng 100SS2Mctiert )DR. Maandagmiddag verklaarde het Russische ministerie van defensie dat in beide landen dius 500 kilometer, is van latere da begonnen aan voorbereidingen voor de plaatsing van kernraketten als één van de turn (1980). Er zouden nog slechts tien - i stuks van zijn geproduceerd, lussische maatregelen tegen de voorgenomen plaatsing van Pershing 2- en kruisraketten in Europese NAVO-landen, waaronder Nederland. De beide rakettypes dienen ter ver- vanging van de bestaande SS-12 te beslissing tot plaatsing van de DDR vooral gericht is op de publieke nistene van buitenlandse zaken, die rie^nwfeMInie^rfdr^g^/'Wrraket- ïwe wapens, waarvan type en a opinie in de NAVO-landen. Een hoge niet bij n llniet werden aangeduid, kwam na- functionaris van het Amerikaanse mi- et vorige week donderdag de defen- listers van het Warschau-pact irlijn bijeenwaren. Volgens de an het Russische ministe- ivan defensie, die door Tass werd lid. waren de regeringen van de !t-Unie. Tsjecho-Slowakije en de hierover apart tot overeenstem- gekomen. De Oostduitse staats- partïjleider Erich Honecker was Tsjecho-Slowakije, naar It aangenomen om de kwestie nier te bespreken, art na de verklaring van Moskou ramen de staatspersbureaus van Jecho-Slowakije en de DDR met jen communiques. Ook in deze ver jaringen werd verwezen naar de «rgenomen plaatsing van Pershing kruisraketten in West-Europa, an Sowjet-zijde is herhaaldelijk be- »gd dat uitvoering van het NAVO- ibbelbesluit tot een nieuwe wapen- edloop zal leiden. Westerse waarne- menen dat het dreigement van aatsing in Tsjecho-Slowakije en de n genoemd wilde worden, meende dat de plaatsing van de nieu we raketten niet meer is dan een vervanging van oude systemen 'Niets nieuws' De functionaris, gisteren de Sowjet-Unie sinds 1965 440 raket ten van het Scud A-type in enkele WP-landen gestationeerd Deze heb ben een bereik van 300 kilometer en zijn geschikt voor zowel conventione le als nucleaire oorlogsvoering Van de SS-12 zijn er 70 buiten de Sowjet- Unie gestationeerd. Mobilisatie jJGrenada tegen mogelijke invasie me nei iarbado roordvc iwr het - BIDGETOWN (BARBADOS) LON- i£N lUPI Reuter'AFPI Een Ameri- marinetransportvliegtuig en bie helikopters zijn maandag op hrbados geland voor wat een Ivoerder noemde een 'optie' vacueren van Amerikaanse argers van Grenada. De landing ■il?de de aankondiging van de «uwe revolutionaire machthebbers 9 Grenada dat de troepen waren lobiliseerd tegen een mogelijke ivasie. Jet DC-9 vliegtuig landde in de na addag en manschappen begonnen «pens en ander materiaal over te aden in drie helikopters (twee Sea Sings en een Huey) op de internatio- ale luchthaven Grantley Adams van Barbados. „Zij zouden kunnen wor- fen ingezet bij een van de opties voor ut evacueren en in veiligheid bren- Eivan Amerikaanse burgers op Gre- zei Michael Morgan, woord eerder van de Amerikaanse ambas sade op Barbados Morgan weigerde zeggen waar het vliegtuig en de roepen vandaag kwamen en weiger- ïook te zeggen of de troepen ingezet aiden worden om Grenada binnen te •ülen, zoals het militaire regime van senada heeft beweerd. De militaire tachthebbers. die vorige week na een moedige staatsgreep aan de macht tomen, maakten bekend dat zij 'dui dden' leden van de milities hadden Snobiliseerd om een invasie af te Crisis De anti-kernenergiebeweging bevindt zich in een crisissitua tie: de slap van belangenstrijd naar politieke macht is niet venoezenlijkt. (PAGINA 5) Concurrentie Minister Van Aardenne van economische zaken wil dat de concurrentie een belangrijker rol speelt op de elektriciteits markt (PAGINA 7) Creativiteit Hel nieuwe financiële 'gat' in de Oosterscheldewerken zal vooral met creativiteit en in ventiviteit moeten worden ge dicht, (PAGINA 9) Trap 'Van een bestuurslid verwacht je zoiets toch niet', zegt scheidsrechter Rinus Verhulst over de woedende trap tegen zijn autoportier. (PAGINA 15) Radio en televisie, kunst: 2. Binnen- en buitenland: 3 en 5. Opinie, achtergrond: 4. Financiën, economie: 7. Provincie: 9, 11, 12 en 13. Sport: 15. kort bezoek in Den Haag. zei dat bij De NAVO zal. te beginnen in decem- de NAVO bekend is dat de Sowjets j,er dit jaar. 572 Pershing 2- en kruis- hun al sinds de jaren zestig m die raketten plaatsen in Wcst-Duitsland. landen gestationeerde korle-af- Italië. Engeland. Belgie en Neder- standswapens willen moderniseren. |aluj. De eerder genoemde bronnen „Dit is niets nieuws. Die plannen menen dat de Russische aankondi- waren er reeds lang en zouden sowie- ging van geen enke|e invloed zal zijn so zijn doorgegaan ook al was er aan op ,jjc beslissing. De Amerikaanse NAVO-kant geen enkel kernwapen president Reagan had al eerder ver- geplaatst", aldus deze functionaris, klaard dat de plaatsing volgens sche- Het is nog niet duidelijk hoever de nia zou doorgaan. voorbereidingen voor plaatsing in de beide Warschaupactlanden zijn gevorderd. In de Tsjechische en Oost duitse verklaringen wordt gesproken over voorbereidingen voor de plaat sing van operationeel-tactische raket systemen. Naar in defénsiekringen wordt aangenomen handelt het om de SS-22 en -23raket Daarvoor zijn vol gens westerse defensiedeskundigen de complete installaties gereed. De SS 22 met een actieradius van 900 kilometer, werd voor het eerst in de Sowjet-Unie gestationeerd in 1978. Volgens de militaire balans van het CHUKCHI ZEE REGIO (UPIlTASSt Duiker Gennadi Shoestov helpt collega Valery Lezhnikov met zijn uitrusting voordat Valery de schroe ven van de nucleaire ijsbreker Leonid Brezhnev gaat inspecteren. Een van de bladen van het schip zou reeds door het arctische ijs zijn afgebroken Al een paar weken proberen Sowjet-zeelui vrachtschepen te redden die werden verrast door plotseling verslechterend weer en in het ijs nabij Shmidta zijn komen vast te zitten Nucleaire ijsbrekers Lenin en Leonid Brezhnev en ook andere ijsbrekers proberen nu de vrachtschepen uit hun ijseluke' toestand te bevrijden. Libanon: moord en verzoening •|~~^e gewelddadige dood AANTAL DODEN VER BOVEN DE TWEEHONDERD WASHINGTON, BEIROET, LONDEN Beiroet. ..Maar het is met moeilijk te L'PI AFP RTR DP Ai - De Amerikaan se minister van buitenlandse zaken. bepalen wie de vijanden van vrede in Libanon zijn". zo voegde hij eraan toe "wi \-Jvan meer dan tweehon- derd militairen van het Amerikaanse en Franse vre- desleger in Libanon toont ondubbelzinnig aan hoezeer dit ver scheurde land lijdt onder de interne verdeeldheid. Wat zondagmorgen in Beiroet is gebeurd, kan worden be schouwd als het lugubere handwerk van een losgeslagen mohammedaan se groep terroristen, die onder het mom van een ziekelijk soort rechtvaardigheid het enge eigenbe lang laat prevaleren. Gebleken is dat het om goed georganiseerde fanatici gaat, die er dezelfde onmenselijke methoden op nahouden als de fanatie ke volgelingen van de Iraanse ayatol lah Khomeiny. Alles en iedereen, die niet aan hun normen voldoet, moet worden vernietigd In hoeverre de moordenaars van de tweehonderd sol daten van het vredeslegioen banden hebben met de huidige machthebbers in Iran, blijft in het ongewisse Wél staat vast, dat hun methoden lijken gekopieerd van die van de revolutio naire wachters in Iran. Ook daar wordt niet op een paar honderd men senlevens meer of minder gekeken In het schemergebied van de overgang tussen twee continenten met geheel verschillende culturen is Libanon al generaties lang frontgebied In dat klimaat krijgen de extremen alle kan sen om hun dodelijk ambacht te ver richten. Geweld in Libanon is iets. waarmee de heterogeen samengestelde be volking heeft leren leven Binnen de smeltkroes van rassen en culturen, kunstmatig bij elkaar gehouden door de Europese mogendheden die er ooit gezag uitoefenden, zijn de spanningen latent aanwezig. Wat zich de laatste jaren in en rond Libanon heeft afge speeld heeft de onderlinge haat slechts aangewakkerd Van huls en haard verdreven Palestijnen dachten er een nieuw tijdelijk tehuis te vinden, de Syriérs meenden er hun groot- syrische gedachte in praktijk te kun nen brengen en Israél beschouwt het land zo n beetje als een buffer, die naar belleven kan worden gebruikt om de veiligheid van Israël te dienen Half mohammedaans en half christe lijk is Libanon per definitie voorbe stemd voortdurend een evenwicht te "oeken tussen oorlog en vrede, tussen verzoening of geweld. Grootscheepse moordpartijen komen regelmatig voor. In dit verband kan herinnerd worden aan de bomaanslag op het hoofdkwartier van de Falangisten in Beiroet, op 14 september van het vorig jaar. waarbij tientallen mensen, onder wie de presidentskandidaat Bashir Gemayel. het leven lieten. Als wraakactie trokken de Falangisten twee dagen later de Palestijnse kam pen Sabra en Chatilla binnen, waar zij meer dan duizend Palestijnse vluchte lingen. met name vrouwen en kinde ren in koelen bloede vermoordden. Het jongste bloedbad in Beiroet is er slechts eén van de vele in de afgelopen jaren George Shultz, komt nog deze week Daarbij noemde Shultz Synè. de Sow- naar'Europa voor 'dringend e ■n- jet-Unie en Iran ..Syne. dat vastbeslo- sief overleg over Libanon. Hij zal ten lijkt Libanon weer tot een satel- praten met zijn 'ambtgenoten in lietstaat of een provincie van Frankrijk, Engeland en Italië, de lan den die naast Amerika troepen leve- groot Syrisch njk te maken De Sow jet-Unie. die Syne voorzien van de oor de vredesmacht. President modernste wapens en zijn streven Reagan van de VS heeft gisteren naar hegemonie aanmoedigt Iran. erklaard, dat de VS c noten na de aanslag i hun bondge- het regime van fanatici, met wie wij Beiroet de eerder ervaring hebben opgedaanzo mogelijkheden bestuderen om de luidde de verklaring van Shultz middelen van de vredesmacht te ve sterken. Het aantal slachtoffers v« de dubbele bomaanslag was gister- Vanuit de VS vertrokken maandag in totaal 150 militairen naar Libanon om de plaats in te nemen van de omgeko- avond laat de 200 ver gepasseerd. Het men mariniers. Amerikaanse ministerie van defensie President Reagan van de VS noemde meldde dat het aantal doden onder maandag de aanwezigheid van Ameri- de AmcrikAanse mariniers tot 191 kaanse militairen als onderdeel van was gestegen i de multinationale vredesmacht „es- ivergebraeht naar militaire sentieel voor onze geloofwaardigheid ziekenhuizen in West-Duitsl'and, Ita- in de wereld' De reden dat zij daar liè en op Cyprus. De Fransen gaven zijn en daar moeten blijven is 'vre- maandagmiddag 23 doden, 15 gewon- de .aldus Reagan. den en 35 vermisten op. Shultz liet weten dat Richard Fair banks. een van de Amerikaanse ge zanten in het Midden-Oosten, binnen kort naar Genève gaat om president Gemayel steun te verlenen bij zijn Bezoek Mitterrand De Franse president Fransois Mitter rand bracht maandag een onver wacht bezoek van zeven uur aan popngen totnationale'ïènoenlntïi ?"™el °ra ,",«h persoonlijk op de - hoogte te stellen van de situatie. Direct na zijn aankomst in de Libane se hoofdstad begaf Mitterrand zich naar het hoofdkwartier van het Fran se contingent. Daar had hij ongeveer veertig minuten een gesprek onder vier ogen met zijn Libanese ambtge noot Amin Gemayel. Per helikopter iADVERTENTIEi Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding, 1 kilo uien en 1 kilo peen, samen Mager rundergehakt, 500 g 7^8 5.48 QQQ kilo komen". De conferentie voor nationa le verzoening zou op 31 oktober in Genève moeten beginnen Bovendien gaat volgende week een Amerikaanse delegatie naar Israël om zich te buigen over de 'situatie in Libanon' De bewindsman verklaarde BEIROET Temidden van de ravage van het vernielde Franse hoofdkwartier dat nog niet Is vastgesteld wie schul- in Beiroet sprak president Mitterand maandag met officieren van de dig is aan de dubbele aanslag op de vredestroepen. Amerikaanse en Franse militaire in (Slot Zie pciff. 3 kol. 4) VOLGENDE WEEK KUNNEN RADIO EN TV UITVALLEN Hoewel de verontwaardiging in de wereld en met name in de Ver enigde Staten en in Frankrijk groot is. hebben de leiders van de twee meest betrokken landen terughoudend ge reageerd Geweld met geweld beant woorden. is de slechtst denkbare op lossing Door gisteren persoonlijk het rampgebied in Libanon te bezoeken, heeft de Franse president Frangols Mitterrand willen duidelijk maken, dat zijn land zich blijft inspannen om een duurzame vrede in Libanon te bereiken. Daartoe is het onontbeer lijk, dat soldaten van de vredesmacht de strijdende partijen van elkaar ge scheiden houden. Ook de Amerikanen denken er zo over. Juist nu de strij dende partijen in Libanon akkoord zijn gegaan met een verzoeningscon ferentie In het Zwitserse Genève, is het van groot belang, dat Amerika en Frankrijk steun blijven betuigen aan het wettige regime van Amin Ge mayel. ook al wordt dit regime door nauwelijks de helft van de bevolking gesteund De conferentie in Genève is juist bedoeld om de poiitieke geschil len rond de conferentietafel op te lossen. Het is inmiddels iedere Liba nees duidelijk geworden, dat een nieuw modus vivendi moet worden ontwikkeld om het huidige politieke stelsel, opgesteld onder supervisie van de oude koloniale machthebbers, aan de werkelijkheid van vandaag aan te passen. In zo'n nieuwe politie ke concensus zullen christenen, mos lims en Druzen gelijke rechten moe ten hebben als inwoner van Libanon. Niet minder dan negen clanhoofden nemen deel aan de conferentie, die als ook Syrië. Israël en de Palestijnen willen meewerken al is dat maar passief het met elkaar eens moeten worden hoe het verder moet in Liba non. Verzoening staat dan ook voor op. maar of het zover zal komen is vooralsnog niet te zeggen. De tegen stellingen In Libanon zijn met met een enkele pennestreek uit te wissen Dim albert heijn 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. iVan onze correspondent) ARNHEM—DEN HAAG (GPD) In de postbezorging zullen deze week en begin volgende week vertragingen van twee of meer dagen kunnen op treden. Dal is een gevolg van het besluit van het PTT-personeel om de stiptheidsacties bij de loketten met ingang van vandaag uit te breiden tot de postbezorging en de gelddien- sten. Ruim honderd kaderleden van het PTT-Ambtenarencentrum hebben maandagmiddag in Arnhem uit pro test tegen de voorgenomen korting op de ambtenarensalaiisen besloten dat het geüniformeerd PTT-personeel ln alle ruim 170 post-voorsorteercentra in het land tot 1 november geen overwerk meer zal verrichten. Het personeel zal exact volgens de dienst voorschriften werken en de controles van containers en postzakken stipt verrichten. In de praktijk zal de stipte dienstbetrachting leiden tot aanzien lijke vertragingen in de bezorging We hopen zelfs op meer dan twee dagen aldus bestuurder Broeksema van hel Ambtenarencentrum Het PTT-personeel is gevraagd een uit zondering te maken voor rouwkaar ten. Eerder waren de expres-brieven al besmet verklaard. Bij de gelddiensten vinden de stipt heidsacties voorlopig alleen vandaag en donderdag plaats. Het PTT-perso neel wil na beide dagen bekijken wat het effect van de acties is Loyaliteit aan het eigen bedrijf en de angst voor aan de banken speelt klantei daarbij een rol Het personeel van de telecommunica tiedienst gaat onder meer stipt werken bij het opheffen van storingen, de met-automatische gesprekken met het buitenland en de speciale tele foonnummers zoals 007 en 008. in Arnhem werd ook meegedeeld dat na 29 oktober radio- en televisieuitzen dingen kunnen uitvallen. Het PTT- <Slot zie pag. 3 kol. 2i Proces Kor-leiders - Het proces tegen vier voormalige leiders van het door het Poolse bewind verboden co mité voor sociale zelfverdediging. Kor. zou op de lange baan geschoven zijn en vermoedelijk dit jaar niet meer geopend worden, zo is uit goed inge lichte bronin Warschau vernomen De Poolse autoriteiten hadden gezegd dat het proces, tegen Adam Michnik. Jacek Kuron. Henryk Wujec en Zblg- niew Romaszewski. ophanden was

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1