Forse kritiek Middelburg Dp b en w van Vlissingen Zilveren ere-penning Domburg voor 85-jarige Willem Brand 'Toekomst verpleegtehuizen onzeker door bezuinigingen' 'Geen vertrouwen in financiële afwikkeling' van in Goes nadert voltooiing -SA NEGATIEF VOORSTEL OVER DGD NSDAG 25 OKTOBER 1983 2 illDDELBURG - De Middelburgse wethouder van gezondheidszaken M. Vinke heeft zich laandag kritisch uitgelaten over de manier waarop het bestuur van de buurgemeente ilissingen handelt met de voorgestelde Zeeuwse districtsgezondheidsdienst (DGD). „Mijn laren gaan ervan overeind staan", aldus de wethouder die vertelde dat b en w van Vlissingen ifgelopen zomer tijdens regionale overlegbijeenkomsten op Walcheren nog diverse malen adden laten blijken positief te denken over aansluiting bij de DGD. Pas vorige week laandag, kort voor het tijdstip wanneer er over de zaak beslist moet zijn, begon het lissingse gemeentebestuur te sputteren, zo zei Vinke. De gemeenteraad van Middelburg ging rerigens eenstemmig met de DGD in zee. Dat gebeurde onder het spuien van kritiek aan het dres van het Vlissingse college en ondanks de nodige bedenkingen die er onder alle zes aadsfracties bleken te bestaan. het betoog van de heer Vinke VVD benadrukten dat de Middel- Dat onder de uitdrukkelijke voor teek dat burgemeester Westerhout burgse raad al op 24 maart 1980 had waarde dat rijk en provincie de kos- in Vlissingen verleden week tijdens besloten deel te nemen aan een DGD. ten op zich zouden nemen. Aan die mi besloten overlegvergadering in et Middelburgse stadhuis (waaraan jast gedeputeerde W. Don ook Goes i Terneuzen meededen had laten eten dat er bedenkingen waren en it de gemeenteraad aldaar geen po- af voorstel tot aansluiting voorge steld zou krijgen. ..Ik heb weinig rïondering voor de handelwijze van Ccollege van Vlissingen en hoop dat gemeenteraad daar verst andiger I handelen" zo beoordeelde me- iouw M. van Colmjon- van der Mark PvdA) de situatie. ïij zijn onaangenaam getroffen, niet leen door de gedragingen van b en w rjn Vlissingen maar ook door de uzelingen die elders (bijvoorbeeld orsele) blijken te bestaan" aldus VD-fractievoorzitter mr D. F. Vos. en de woordvoerders van alle Diere groeperingen stelden niette- «n akkoord te zullen gaan mits de Kdwillende gemeenten zoals Mid- iourg niet het slachtoffer zouden nrden van de weigerachtige. Uit ant- corden van wethouder Vinke bleek tverigens dat niet meedoen van Vlis- ungen niet per definitie het einde van 'nog niet van start gegane DGD ihoeft te betekenen. Minimaal zijn voor de dienst namelijk 200.000 mmers nodig. De heer Vinke toonde tn wel bezorgd en verklaarde daar- ïnmiddels al uit zeven tot acht meenten signalen te hebben ont ogen dat die (waarschijnlijk) niet Kl zullen nemen. 'oorwaarde (woordvoerders van CDA, PvdA e VLISSINGSE WETHOUDER A. HOEFKENS: VLISSINGEN - „Als we kunnen bereiken dat provincie en rijk ga rant staan voor de meerkosten van een districtsgezondheidsdienst, dan valt er met ons over toetre ding te praten. Zoals de situatie nu is hebben we echter geen vertrou wen in de financiële afwikkeling van totstandkoming en instand houding van de dgd. Bovendien hebben we in Vlissingen de be schikking over een goede voorzie ning voor de gezondheidszorg". Dit zei de Vlissingse wethouder A. Hoefkens (cda) van onder meer volksgezondheid maandag desge vraagd naar aanleiding van van hel collegevoorstel om af te zien van deelname aan de dgd. Als de raad met het voorstel instemt, hoeft dat volgens wethouder Hoef kens geenszins te betekenen dat de oprichting van de dienst daardoor in gevaar komt. Gedeputeerde W Don iPvdAi toon de zich vorige week teleurgesteld door het feit dat Vlissingen uit de boot dreigt te vallen. Hij zei toen te vrezen dat andere gemeenten het voorbeeld van Vlissingen zouden volgen. Wethouder Hoefkens noemt dat een 'argument van nul en generlei waarde': „Ieder ge meentebestuur is verantwoordelijk voor de volksgezondheid in de ei gen gemeente Deelname van Vlis singen is bovendien niet echt nood zakelijk, omdat ook zonder deze gemeente een voldoende groot aan- nanciêle balans voor verkeerde kant door". De heer Hoefkens zei ervan over tuigd te zijn dat de oprichting van de dgd met de nu door het rijk toegezegde bijdrage van 7 gulden per inwoner (eenmalig) en 3 gulden per inwoner (jaarlijks) te realiseren is. ..De ervaring heeft echter ge leerd dat de bijdragen in de toe komst omlaag gaan' B en w ne men liever het risico in de toekomst verplicht te worden gesteld een basisgezondheidsdienst in het le ven te roepen zónder de eenmalige bijdrage, dan straks voor een ver minderde rijksbijdrage te komen staan, zodat geld van andere begro tingsposten moet worden vrijge maakt voor de instandhouding van de dgd. zo zei de wethouder De Vlissingse commissie volksge zondheid. die dinsdag onder meer over dit onderwerp vergaderde, bleek hef het in grote lijnen eens met de visie van het college. Me vrouw A. Mcijer-Brouwer (PvdA) noemde de kritiek van andere ge meenten op Vlissingen niet te recht. „Als we zeker zouden zijn van het geld, dan was het een andere zaak", zo zei zij, „Die zeker heid is er niet. De bijdrage voor de dgd kan in de toekomst, net als met de schoolbegeldingsdienst is gebeurd, worden overgeheveld naar het gemeentefonds, met alle gevolgen van dien". De overige commissieleden bleken het daarmee eens, met uitzonde- tal inwoners overblijft voor een ring van J. Schaap (D'66) die zei dat goede exploitatie van een gemeen- men m zijn partij nog volop bezig is schappelijke regeling als de dgd' met het verzamelen van informatie De Vlissingse wethouder toonde De arts E Kant. die namens de zich verbaasd over de reactie die KNMG zitting heeft in de commis- het collegevoorstel bij andere ge- sie. zei 'niet te staan juichen bij de meenten heeft opgeroepen. „Vlis- komst van een dgd' „Ik vraag me slngen heeft mee willen doen. Er af of de zaken die in de taakom- zijn echter wel vanaf het begin schrijving van de dgd staan niet al bepaalde voorwaarden gesteld worden gedaan zo zei hij De Eén daarvan was dat de oprichting voorzieningen in Vlissingen zijn en instandhouding budgettair neu- voldoende zo meende de commis- traal zou verlopen Die garantie sie. of. zoals wethouder Hoefkens hebben we nooit gekregen en nu zei: ..De volksgezondheid wordt ook de ontsnappingsclausule uit de niet op het spel gezet vanwege de regeling is verdwenen slaat de fi- centen" voorwaarde is voldaan alhoewel liet onzeker blijft of de regering ook in de toekomst bereid blijft net zo gul te zijn als nu het geval is. Wethouder Vinke wees erop dat in de gemeen schappelijke regeling van de DGD duidelijk staat dat deze niet van start gaat wanneer het rijk de zaak niet financiert. Wat de verdere toekomst betreft kon hij echter ook geen garan tie bieden dat de rijksoverheid blijft betalen. De CDA'er A C. Pijnenburg deed een oproep aan de andere gemeentebestu ren om solidair te zfjn met de gemeen ten die positief tegenover de DGD staan Woordvoers van PvdA en D'66 trachtten een verklaring te vinden voor de houding van b en w van Vlissingen. Mevrouw Van Colmjon (pvdaO en drs W. Ovaa (D'66) sugge reerden dat het ambulancevervoer er iets mee te maken kan hebben. Dat is wat Walcheren betreft nu grotendeels geconcentreerd in Vlissingen. Theore tisch bestaat de mogelijkheid dat het ambulancevervoer ook bij een DGD wordt ondergebracht en dat zou de Vlissingers kopschuw kunnen maken Een andere suggestie van de raadsle den was dat de sector bedrijfsgezond heidsdiensten, waarvan Vlissingen er enkele heeft, met de zaak van doen heeft. Ook deze kunnen onder de DGD gaan vallen. Vlissingen zou nu afhaken om straks deze diensten fors uit te breiden door aansluiting van gemeenten die niet met de DGD in zee gaan. zo werd verder gespecu leerd Bridge TERNEUZEN De bridgeclub 'Luc- tor mt Terneuzen speelde in het kader van een wintercompetitie de zesde wedstrijd in hotel 'De Post' in Terneuzen. In de A-groep werd ge speeld met een howell tien met negen paren. De uitslag 1 mevrouw Bruyns/de heer Biesbroeck en de heer Sandrimde heer Visser 3 de heer Mecuwse.de heer Ris- sceuw. 4 de heer en mevrouw Bode 5 de heer Buyze de heer Remijn In de B-groep werd gespeeld met een howell acht met acht paren De uitslag 1 mevrouw Van den Dries mevrouw Sandnni. 2 de heer Olieslager de heer Vreeswijk. 3 mevrouw Van de Zande de heer Dees 4 mevrouw De Jong mevrouw Willemsteyn. 5 de heer Kint de heer Willcm- steyn In de C-groep werd gespeeld met. een howell tien met negen paren. De uitslag 1 mevrouw Bakker mevrouw Van Poelje: 2 de heer De Jong de heer Dourleyn: 3 de heer en mevrouw Speelman. 4 de heer en mevrouw Hamehnek en me vrouw Maltens/mevrouw De Jong TERNEUZEN Dc bridgeclub 'Emergo uit Terneuzen speelde in hel kader van een wintercompetitie de zevende wedstrijd in hotel-restaurant 'De Milliano in Terneuzen. In de A-lijn werd gespeeld met een howell acht met acht paren De uitslag: 1 mevrouw Biesbroeck de heer Van Dijk 2 de heer en mevrouw De Haan, 3 mevrouw Bruyns.dc heer Romsom en de heer IJsebacrt de heer Scheele. 5 mevrouw Holman de heer Burm In de B-lijn werd gespeeld met een howell acht met acht paren. De uitslag 1 de heer IJsebaert.de heer Kramer 2 mevrouw Borm mevrouw Visser. 3 mevrouw Verloop mevrouw Vreugdehil 4 mevrouw Van der Peyl de heer Verdam. 5 de heer Koek de heer Van de Casteel Links het bestaande gedeelte van Maria Terweel', midden en rechtsde in aanbouw zijnde uitbreiding GOES De uitbreiding aan het verpleegtehuis Maria Terwcel in Goes nadert in snel tempo de voltooiing. De eascobouvv, bedoeld om 17 bewoners een nieuw onderkomen te bieden, is vorige week begonnen en het ligt in dc bedoeling de zaak rond half november in gebruik te nemen. De bewoners, nu nog gevestigd in het oude gebouw aan de Kloetingseweg, krijgen de beschikking over moder ne één- en tweepersoonskamers Het uitbreidingsplan past in de fusie van het verpleegtehuis De Werfkampen in Rilland met Maria Terweel De nieuwe kamers zijn gelegen aan het Laantje van Westdorp en geheel samengesteld uit geprefabriceerde eenheden. Met deze uitbreiding is een bedrag van ongeveer een half miljoen gulden gemoeid De vrijgekomen ruimte in het oude gebouw zal gebruikt worden voor directie- en admini stratieruimte Ook komt er een verjaardagskamer DIRECTEUR MARIA TER WEEL GOES: GOES Door de toenemende bezui nigingen is de toekomst van de ge zondheidszorg in het algemeen en van de verpleegtehuizen in het bij zonder, zeer onduidelijk. Dat stelde de directeur-geneesheer van Maria Terweel en de Werfkampen. J. H. Rypkema, maandag in zijn toespraak ter ere van bet 20-jarig bestaan van het Goese verpleegtehuis Maria Ter wcel. Wat de bezuinigingen inhouden en in hoeverre deze dc verpleegtehui zen zullen treffen, maakte Itypkema niet duidelijk. Aan het jubileum zit een feestweek Demonstratie redden van drenkelingen EHBO-afdeling Hulst HULST - De EHBO-afdeling Hulst houdt zaterdag 29 oktober m samen werking met de Koninklijke Neder landse Bond in het redden van dren kelingen een demonstratie in het overdekt zwembad 'De Driehoek' in Hulst De demonstratie bestaat uit het redden van drenkelingen in al zijn facetten Voor de demonstratie zijn alle EHBO-ers en leden van de Rode- Kruiscolonne uit de gemeente Hulst uitgenodigd De demonstratiemiddag begint om 15 00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur vast. die vrijdag een afsluiting vindt in een reünie voor oud-medewerken den. Vrijwel alle bewoners waren pre sent bij de opening van de lustrum week in het bejaardenverzorgmgste- huis Sint Maarten m de Groe Rypke ma gaf verder een kort historisch overzicht van het verpleeghuiswezen in de regio Noord- en ZuidBeveland Hij sprak over het jaar 1963. toen de eerste bewoonster in Maria Terweel werd opgenomen „Het liggeld was toen 17,40 gulden per dag. dat is inmiddels opgelopen tot 190 gulden", vertelde de directeurgeneesheer Ook bracht hij de ontwikkelingen binnen het tehuis aan het licht Van een medisch verpleeggebeuren in de be ginjaren is Mana Terweel veranderd in een tehuis met een multi-discipli- naire aanpak Vroeger was een ver pleegtehuis niet meer dan een vervan ging van het ziekenhuis, maar dat is uitgegroeid tot een volwaardig alter natief voor hulpbehoevende bejaar den, zo bleek uit de-woorden van Rypkema gulden opgebracht. De Welzijnsraad vulde dit bedrag aan met 50 gulden, zodat er nu een kleine vierhonderd gulden in de pot zit Het is de bedpe- ling. aldus Van Oorschot, dat het overschot van de kasgelden ook in het fonds gestort wordt, zodat bijvoor beeld een video of iets anders dat bijdraagt tot het welzijn van de bewo ners, aangeschaft kan worden. Na de voorzitter namen nog enkele andere personen het woord De rest van bet feestweekprogramma omvat onder andere een Zeeuwse koffiemaaltijd, koffieconcerten, en een Indische maaltijd, een mosselmaaltijd, een bonte middag en tenslotte de reünie, waar een kleine 400 mensen verwacht worden Behoefte fethouder M. Vinke De Vogel Hengstdijk tioudt feestavond ENGSTDIJK De hengelsportver- aijing 'De Vogel' uit Hengstdijk ioudt zaterdag 29 oktober zijn jaar lijkse feestavond in zaal 'Het Karre- tiel' in Vogelwaarde. Sa een korte vergadering, die om uur begint volgt de bekendma- van het clubkampioenschap en torden de clubkampioenen '83 gehul- igd. De bijeenkomst wordt besloten "-et een feest- en dansavond. Het azikale gedeelte is die avond in ïnden van het orkest 'The Jumbo's'. 'Samen Beterhoudt téma-avond in Axel iXEL De patiëntenvereniging 'Sa- den Beter' houdt donderdag 3 no- «mber een thema-avond over 'De itiënt en zijn recht' in het cultureel- Bitrum 'De Halle' in Axel. Ce byeenkosmt begint met de verto- "iag van de film 'Het ziekenhuis'. De Sn geeft een beeld van de werkzaam- ^en die in het ziekenhuis plaatsvin- 2n Centraal van alle activiteiten in W ziekenhuis staat de patient, die -derzocht. behandeld, verzorgt en snezen moet worden de vertomng van de film zal de -sr J Reuchlin ingaan op het recht '•i de patient, waarna een discussie Tü!gt. De bijeenkomst begint om 19.30 Viswedstrijd van iiengelclub Clinge ÖJNGE De Clingse Hengelaars- 'ireniging hield een viswedstrijd in Westerschelde aan de Veerhoek. Ce uitslag werd na de wedstrijd be- ®idgemaakt in zaal De Troubadour ïClinge en is als volgt- 1 H Willaert. Ölnge, 2 P Bogaert. De Klinge (Bi 3 Vermeulen. De Klinge (B). 4 J 'oden, De Klinge. 5 R. Bertram. Cünge, 6 L de Blijser, Clinge. wedstrijd was de tweede wed- die gold voor het clubkam- P'oenschap op zout water. Tevens ^rd de kampioen over deze beide 'tdstrljden gehuldigd. De uitslag lüervan is: 1 R Bertram, Clinge. 2 J. Cogaert. De Klinge iB) en 3 W. Ver ben, De Klinge (B) DOMBURG - De 85-jarige Willem Brand was maandagmiddag de eer ste inwoner van Domburg aan wie de zilveren ere-penning van de gemeen te werd overhandigd. De penning, die op 12 april van dit jaar in het leven werd geroepen, werd hem uitgereikt door Do.burgs burgemeester P. Diep enhorst. De heer Brand was verrast en ontroerd. Hij vierde zijn 85-ste verjaardag maandagmiddag met een receptie In hotel Zomerlust. Vele vrienden, bekenden en familiele den kwamen hem daar de hand druk ken toen plotseling het bijna voltalli ge Domburgse gemeentebestuur het hotel binnenstapte De burgemeester prees de in Oostkapelle geboren Brand voor zijn vele en grote verdien sten voor de gemeente Domburg en zei ,,U krijgt deze ere-penning als blijk van grote waardering en dank baarheid voor alles dat u in uw leven voor Domburg heeft gedaan. U heeft u verheven boven alle politieke belan gen en daarom was het ook een unaniem besluit van de raad om deze penning te overhandigen Voordat het college en de raadsleden naar het hotel gingen was er een formele raadsvergadering in het stad huis. waarin het voorstel van b en w om Brand de penning te geven, werd behandeld. Unaniem werd het besluit daartoe genomen. Willem Brand is nog steeds voorzitter van de Domburgse Schietvereniging en dat al 3inds 1955 Verder was hij meer dan een kwart eeuw voorzitter van de muziekvereniging Apollo, pen ningmeester van de Zeeuwse Bond van Harmonie- en Fanfareverenigin gen, bestuurslid en voorzitter van de Boerenleenbank, voorzitter van de plaatselijke VVV en van 1955 tot 1962 dagelijks bestuurslid van de provin ciale VVV Ook is hij voorzitter geweest van het ondersteuningsfonds Onderlinge Hulp', vice-voorzitter van de Stich ting Badplaatsbelangen Domburg (van 1951 tot en met 1975) en voorzit ter van de voetbal-, de nngrïjders- en de Oranjevereniging, van de Dom burgse Lawn Tennisclub en bestuurs lid van nog diverse andere verenigin gen De Welzijnsraad. samengesteld uit de bewoners en verwanten daarvan, kreeg een compliment van de direc teur. „Een goed functionerend or gaan. dat een verantwoorde demo cratische wijze van werken waar borgt". aldus Rypkema. J. van Oor schot, de voorzitter van de Welzijns raad, vertelde dal de raad sinds vele jaren actief is en duidelijk in een behoefte voorziet. Ter gelegenheid van het 20-jarig be staan van het verpleegtehuis is er een fonds in het leven geroepen om die dingen te kunnen bekostigen, die niet onder subsidieregelingen vallen, zei hij. Een eerste inzameling onder de 60 bewoners had een bedrag van 348,50 Brabantse trainer gaf demonstratie KLOOSTERZANDE Voor de afde ling Zeeland van de WON (de bond van voetbaltrainers) verzorgde de Brabantse trainer Toi Korsten gister avond op de velden van de voetbal vereniging Hontenisse een trainings- demonslratie. Veertig, voornamelijk uil Zeeuwsch-Vlaanderen afkomsti ge trainers sloegen de demonstratie gade en waren na afloop zeer te spieken over de wijze waarop Kor sten de eerste selectie van Hontenis se onder handen nam Meer dan een uur werkte Korsten (trainer van zondag eerste klasser UDI uit Uden) met de Hontenisse- spelers aan de conditie, De gastdo cent had een gevarieerd trainings schema opgesteld en legde vooral de nadruk op het werken met de bal. Na afloop lichtte de Brabantse trainer zijn oefeningen toe in de kantine van Hontenisse. Vergadering Schoolraad openbaar onderwijs Axel De gemeenschappelijke schoolraad voor het openbaar kleuter- en lager onderwijs in Axel vergadert donder dag 10 november in het stadhuis Aanvang 20.00 uur. De Schoolraad bespreekt het ont- werp-besluit tot beschikbaarstelling van het bedrag per leerling 1984 voor de openbare lagere scholen Activiteiten badmintonclub Terneuzen TERNEUZEN De jeugdcommissie van de badmintonclub Terneuzen staat gedurende de winterperiode bol van de aktiviteiten. Hoogtepun ten van hel programma vormen de demonstratietrainingen van dc be kende Nederlandse toptrainer Fred de Jonge, die zondag 6 november en vrijdag 9 december de geselecteerde jeugd en jcugdcompetitiespelers van andere verenigingen aan een gerichte training onderwerpen. De Jonge Is trainer van de oudste Nederlandse jeugdselectie: 'de A- jeugd. Ruim vóór die tijd houdt de BC Terneuzen vele activiteiten. Zo wordt er deze week i vrijdag) een contact avond gehouden, die om 19.00 uur begint en om 22.00 uur wordt afgeslo ten Jan Peters en Netty de Rooy zullen voor de pauze uit de doeken doen hoe de trasningsopbouw van de jeugd is opgezet Tijdens de pauze worden de aanwezigen in de gelegen heid gesteld om de nodige informatie te verkrijgen in een daartoe door Marietta van Raalten opgezette infor matiestand. Na de pauze zijn ouders ln de gelegenheid om tegen hun kin deren een partijtje badminton te spe len. Tot slot wordt er een demonstra tiewedstrijd gespeeld door de geselec teerde jeugd Tenslotte staat er op 18 december een groots opgezet interna tionaal recreatief jeugdtoemooi. waaraan 16 teams zullen deelnemen ADVERTENTIE Wethouder Burgemeester Diepenhorst van Domburg overhandigt de heer Brand de erepenning van de gemeente Ook op politiek gebied was Willem Brand actief: op 1 september 1931 werd hij raadslid voor Gemeente Belang en van 28 juli 1933 tot 6 september 1949 was hij wethouder. Tevens was hij lop tachtigjarige leef tijd) woordvoerder van de actiegroep 'Stop hoogbouw Badhotel'. Bij de erepenning kreeg Willem Brand ook een oorkonde Zelf zei de 85- jarige: ..Dit is allemaal te veel Ik wil wel zeggen dat ik het nooit allemaal in mijn eentje heb gedaan en dat ik altijd steun heb gehad van vele. vele Domburgers. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor het medeleven en het feit dat ik tot al die activiteiten, ook door anderen, in staat ben gesteld' aldus Willem Brand. En vergeet ook het Cijferspel niet.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 19