Loodsen richten gilde op in district Scheldemond Het grote liefdesoffer van OVERSTAPPEN 'VOW goed vervolg op Oosterscheldewerken' 'Aanvoer zoet water landbouw nodig bij zoute Grevelingen' Gevolgen acties NS vallen mee voor de Zeeuwse reizigers YrawvKmTC x&zw mtm <*mW.aïM-^ngn*Va»?ncté VOOR ONDERHANDELINGEN PRIVA TISERING Spookrijder veroorzaakt botsing op Sloeweg inbraak in schaftwagen middelburg Beleeft mee in DINSDAG 25 OKTOBER 1983 VLISSINGEN - De rijksloodsen van het district Scheldemond hebben maandagmiddag in Vlissingen het Nederlands Loodsengilde Scheldemonden opgericht. Deze vereniging moet op de eerste plaats gesprekspartner worden bij de onderhandelingen over de privatisering van de loodsdiensten. De belangrijkste vakbond, de vereniging De Nederlandse Loods, werd namelijk niet als gesprekspartner erkend, mede omdat daarin niet alle loodsen vertegen woordigd zijn. Het is daarnaast de bedoeling, dat het gilde een vereniging wordt, waarvan de loodsen te zijner tijd als zelfstandige ondernemers lid moeten zijn om hun werk te kunnen uitoefenen. Minister Smit van verkeer en water staat wil zoals bekend de Nederlandse loodsen op 1 juli privatiseren. Vanaf die datum zijn de loodsen niet meer in dienst van de rijksoverheid. De dienstleiding van het directoraat-ge neraal voor de scheepvaart en mari tieme zaken (dgsmj wil volgens voor zitter N. van Willigen van de afdeling Vlissingen van de Vereniging De Ne derlandse Loods echter niet onder handelen met de belangrijkste vak bond, waarin 95 procent van de lood sen is vertegenwoordigd, maar alleen met gekozen vertegenwoordigers. „In een normale situatie zeg je toch, dat het goed uitkomt, wanneer 95 procent van de werknemers is georga niseerd in een vakvereniging. Daar mee ga je dan praten. Dat gebeurt echter niet, omdat de VNL toch maar één vakvereniging is De dienstleiding meende dat een verkiezing onder de loodsen nodig was De hoofd-direc- teur scheepvaartzaken heeft echter al Inbraak en diefstal in Vlissingen VLISSINGEN - Bij een inbraak in een woning aan de Boulevard Evertsen in Vlissingen is voor een kleine tien duizend gulden gestolen. De inbraak werd gepleegd in de periode tussen 15 september eu 21 oktober, terwijl de bewoonster op vakantie was. Door de voordeur te forceren werd de woning binnengedrongen. Vermist wordt een antieke klok ter waarde van 8.000. een wollen plaid en een geldbedrag van enkele honderden guldens. Van het bouwterrein van 'Ter Reede' in Vlissingen werden het afgelopen weekeinde enig gereedsschap en ma terialen gestolen ter waarde van zo'n vierhonderd gulden. Ook werden er vernielingen aangericht. Toerclub Middelkamp houdt contactavond 'S-HEERENHOEK De toerafdeling van de Zeeuwse Ren- en Tourclub 'Theo Middelkamp' houdt vrijdag 28 oktober de jaarlijkse contactavond in. zaal 'Kiekiens' in 's-Heerenhoek. Tijdens deze bijeenkomst worden de activiteiten voor het toerseizoen 1984 besproken. Na het officiële gedeelte wordt de 'Supercup' uitgereikt aan diegene die in het afgelopen toersei- zoen dc meeste kilometers heeft gere den. Ook de winnaars van de verschil lende tijdritten krijgen vrijdagavond hun prijs. Voorts worden films ver toond over de Tour de France en over het toerrijden. De contactavond begint om half acht 'De Commerswalwil bevordering handel biologisch voedsel ZUIDZANDE Maandag werd in Zuidzande de West-Zeeuws-Vlaamse consumentenvereniging 'De Com merswal' opgericht. De vereniging wil de in- en verkoop van biologisch geteelde voedingswaren stimuleren, terwijl tevens zal worden geprobeerd om de kennis van natuurvoeding te vergroten door bijeenkomsten en le zingen. Iedereen in West-Zeeuwsch-Vlaande- ren kan lid worden Tijdens de oprich tingsvergadering werden vijf be stuursleden gekozen de dames A. Sturm, J van de Weijer en A Boek hout. en de heren J Verherbrugge en A Ryckaert Binnenkort zullen de verschillende bestuursfuncties ver deeld worden. 'D Commerswal' telt voorlopig dertig leden verklaard, het gilde te erkennen als gesprekspartner bij de onderhande lingen over de privatisering", ver klaart gilde voorzitter Van Willegen. Voorzitter A. Labruijere van de afde ling Terneuzen van de VNL is vice- voorzitter geworden van het gilde Tot secretaris is benoemd R. A. van dei- Voort. tevens secretaris van de afde ling Vlissingen van de VNL. Federatie alleen akkoord te kunnen gaan met privatisering onder een tiental voor waarden De kleinere afdeling Abva Kabo is zelfs tegen privatisering, om dat DGSM niet de kans zou hebben gekregen het bestaansrecht te bewij zen. Het dgsm is namelijk pas op 1 maart 1982 tot stand gekomen uit een fusie tussen het voormalige rijks loodswezen en onderdelen van rijks waterstaat De oprichting van het gilde is een initiatief van de VNL. waarvoor alle 230 loodsen m de standplaatsen Vlis singen en Terneuzen zijn uitgenodigd. De bijeenkomst werd bezocht door in totaal ongeveer honderd loodsen In Rijnmond en IJmond zijn al eerder loodsengildes opgericht en Delfzijl volgt op 31 oktober. Eind november wordt de Federatie Nederlandse Loodsengildes opgericht, het overkoe pelend orgaan van de vier districten. De VNL heeft al eerder laten weten .MIDDELBURG - Een spookrijder heeft maandagavond omstreeks tien over zes een frontale botsing veroor zaakt op de Sloeweg buiten de be bouwde kom van Middelburg. Hier bij raakten twee auto's zwaar be schadigd. Er deden zich geen per soonlijke ongelukken voor. De spookrijder, de 49-jarige Duitser A. W uit Bottrop, reed vanuit Middel burg in de richting van de A 58 op de verkeerde weghelft Wel op de goede rijbaan reed de 37-jarige automobilist G v. d. V uit Middelburg die vlak bij het viaduct de Duitse auto op zich al zag komen Ondanks krachtig rem men kon de Middelburger een frontale botsing niet voorkomen De Duitse automobilist beweerde na het ongeval tegenover de Middelburgse gemeente politie dat hij was geslipt kort voor de aanrijding was geslipt en daardoor met zijn auto tegen de rijrichting stond. Een getuige verklaarde even wel dat hij W over de verkeerde weghelft had zien rijden. MIDDELBURG - In het afgelopen weekeinde werd een inbraak' ge pleegd in een schaftwagen van de Walcherse Bouw Unie in het plan Reijershove te Middelburg. Er wer den twee ruiten vernield en uit de wagen werden drie binnen voeringen van zogenaamde doorwerkjassen ge haald. Verder verdwenen een door- werkoverall en twee 'gewone over alls. De waarde van de gestolen goe deren bedraagt 150.-, de schade wordt geschat op f 50,-. In het weekeinde werd ook een poging tot inbraak gedaan bij de provinciale griffie. De daderis) probeerdemi zich toegang te verschaffen door aan de zijde van het Abdijplein een ruit te vernielen. Ze kwamen echter niet ver der omdat zich achter de kapot gesla gen ruit nog een raam bevond van 'slagvast glas'. De schade aan de eerste ruit bedraagt ongeveer 50.- VOS-cursus in Oost-Souburg OOST-SOUBURG - De Stichting VOS (Vrouwen Oren teren zich op de Samenleving) begint morgen, woens dag, een nieuwe VOS-cursus. Deze wordt gegeven in 'De Zwaan' in Oost- Souburg van 9.15 uur tot 11.15 uur. Er is een kinderopvang aanwezig. Informatiemiddag voor haanlozen KAMERLID VAN DER HEK: VLISSINGEN „Dc vaste oeverver binding over de Westerscheldc zou een goed vervolg zijn op de Ooster scheldewerken, die in 1985 of 198(1 aflopen. Ik zou een herwaardering van de VOW zeer op prijs stellen. Als aan alle' redelijke voorwaarden wordt voldaan, dan moet zo'n project er gewoon komen". Dit zei het Twee de Kamerlid voor de PvdA, A. van der Hek maandagavond, tijdens een vergadering van dc afdeling Vlissin gen van de PvdA. Het kamerlid noemde het met alleen vervelend voor Zeeland, dat de Oos terscheldewerken over enkele jaren zijn voltooid, maar voor het gehele land Hij sprak over de Oosterschelde- I werken als een van de weinige inves teringsprojecten van de overheid „Wij zijn er met z'n allen niet armer van geworden. Zo zit de economie nu eenmaal in elkaar", verklaarde hij. De PvdA legt volgens hein zware nadruk op overheidsinvesteringen, om de werkgelegenheid te bevorde ren. „In tijden van economische reces sie zijn overheidsinvesteringen nodig. Dan is alles bovendien het goed koopst". stelde hij. Uit dat oogpunt moet volgens hem ook hoge prioriteit worden gegeven aan een derde dub beldekker voor de veerdienst Vlissin- gen-Breskens. wanneer de provincie aangeeft dat die nodig is. „Maar het zit ze in Den Haag altijd nog dwars, dat ze in Zeeland via de provinciale energie maatschappij nog veertig mil joen gulden konden opbrengen voor De Schelde", zo verklaarde hij, de houding van de regering. Greep 4 A. van der Hek ,V M De heer Van der Hek vergeleek De Schelde met de Nederlandse industrie in het klem „Het bedrijf heeft een groot aantal aciviteiten en mogelijk heden, die ook technisch zeer interes sant zijn. De regering heeft echter haar greep op het bedrijf verstevigd. Wij moeten de overheid in de gaten houden, dat ze het bedrijf niet ver kwanselt. want ze zit er nog meer m dan tijdens RSV Rijn-Schelde-Verol- me is een drama geworden, omdat we het te veel uit handen hebben gege ven. Dat moeten wij met De Schelde niet doen", zo waarschuwde hij. STAATSSECRETARIS IN VLISSINGEN: in Colijnsplaat COLIJNSPLAAT Het project men sen zonder baan Noord- en Zuid- Beveland informeert haanlozen, schoolverlaters en gehuwde werklo ze vrouwen donderdag 3 november in Colijnsplaat. Dat gebeurt in de voor malige lagere school aan de Zuid kerkstraat. Het is de bedoeling dat er binnenkort een klussencursus op Noord-Beve land begint. Bovendien wil het project contactmiddagen opzetten op het ei land Een definitief programma is evenwel nog niet vastgesteld De bij eenkomst duurt van 13.30 uur tot 15.30 uur Granaatvondst DRAAIBRUG Bij de familie M in Draaibrug is een granaat gevonden. Het projectiel heeft een lengte van tien centimeter en een diameter van vijf centimeter De explosievenoprui mingsdienst komt vandaag, dinsdag, de granaat, onschadelijk maken. Borsele helpt Polen begin november naar Miroslawiec BORSELE - Dc actie 'Borsele helpt Polen', die het afgelopen weekeinde voor de vijfde maal is gehouden." heeft een bedrag van 8.667,30 opge leverd. In alle kernen werd een inza meling onder de bevolking gehouden. 's-Gravenpoldcr sprong er met een bedrag van .1 2.036,25 fors bovenuit. Er werd ook 30 ton aan kleding en schoeisel opgehaald. De goederen zullen in de nacht van 6 op 7 novem ber naar het dorp Miroslawiec wor den gebracht met twee vrachtwa gens. Miroslawiec is wat geografische op bouw betreft te vergelijken met Bor sele. Tijdens de viering van de oogst- dankdag in 's-Heerenhoek was in de herfstvakantie een grote hoeveelheid vitaminepreparaten verzameld, die inmiddels al naar Polen zijn gestuurd. De reis naar Polen wordt zondag 6 november meegemaakt door de Bor- selse raadsleden J. de Koster en J Martens. Dokter H. H. M. Zwartelé uit 's-Heerenhoek gaat. mee om zich te orienteren op de problemen m de gezondheidszorg ter plaatse Mevrouw Groenendaal voor VVD Zeeland MIDDELBURG - Voor de Kamercen trale Zeeland van de VVD spreekt maandag 7 november mevrouw Jes sie Groenendaal-Larive, kandidate voor het Europees parlement. De bijeenkomst wordt gehouden in dc Middelburgse Schouwburg en begint om 20 uur. Mevrouw Groenendaal werkt sinds 1974 ononderbroken bij internationa le instellingen. Zij werd eind 1978 aangetrokken als beleidsmedewerk ster bij de liberale en democratische fractie van het Europees parlement Zij is sinds 1979 kabinetschef van de fractievoorzitter, Martin Bangemann Sinds drie jaar is zij vast ambtenaar bij het Europees parlement gedeta cheerd bij de liberale fractie VLISSINGEN - „Ik denk dat een zoute Grevelingen mogelijk is, mits zoet water wordt aangevoerd voor de landbouw op Schouwen-Duiveland. Zoet water is voor Zeeland van le vensbelang en aanvoer daarvan naar Schouwen-Duiveland betekent een verhoging van de landbouwproduk- tie van vijf miljoen gulden per jaar". Dit zei staatssecretaris A. Ploeg (vvd) van landbouw en visserij maandag tijdens een bijeenkomst van de WD- afdeling Vlissingen in het Strandho- tel. De landbouw is een van de belangrijk ste sectoren die de Nederlandse ex portpositie bepalen, zo hield de staatssecretaris zijn ongeveer dertig mensen tellend gehoor voor. In die sector zijn ook mogelijkheden voor maatregelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid aldus de heer Ploeg. ,.Op de post landbouw is 200 miljoen uitgetrokken voor projecten waar langdurig werklozen met be houd van uitkering aan het werk kunnen", zo zei hij De staatssecretaris ging verder in op de vredesdemonstraties die in ver schillende landen in Europa gehou den werden en worden. „Een half miljoen mensen die hier de straat op gaan maken op mij pas indruk als er ook 500 000 op het Rode Plein in Langzaam wordt hel licht. Tegen het laaghangende mistgordijn, dat zich uitstrekt over het Zeeuwse land. zijn de donkere contouren van wat boompjes zichtbaar. Om de tien seconden laat de treinmachinist een monotoon geluidssignaal horen. De temperatuur in de trein is behaaglijk en vormt een schril contrast met de hoogte van het kwik buiten de trein. Daar heeft eerste nachtvorst de uitgestrekte akkers wit gekleurd. De honderden Zeeuwse forensen lezen hun ochtendblad. Sommigen zijn nog volop bezig om wakker te worden. Iemand pakt haar breiwerkje. Er wordt weinig gepraat. En als er iets wordt gezegd, gaat het niét over de slipthcidacties waarmee het personeel van de Nederlandse Spoorwegen Nederland al weer ruim een week probeert te dwarsbomen. Er is ook geen enkele reden om daarover te praten. Want de stiptheidacties lijken de Zeeuwse treinreizigers slechts nauwelijks te raken. In het kader van het actieplan past ze óók aangeven hoelaat die trein volgens de NS'ers het laten 1 len van de intercity-lijn Vlissingen- Amsterdam. „Station Roosendaal. U wordt allen verzocht uil- of over te stappen", zegt de onzichtbare stem door de intercom, die door dan wel vertrekt en waar dat ge beurt „Heb je dat op de tv ge zien?". vraagt een derde. Zonder het antwoord af te wachten vervolgt hij: „D'r was een trein waarvan de cla xon kapot was. Normaal gesproken sommige treinreizigers al Big Bro- zou dat geen punt zijn Maar nu ze ther wordt genoemd De Zeeuwse een stiptheidsactie voeren, hebben forensen, die bijna zonder uitzonde- ze die trein niet laten rijden." „Nou. ring het aan het 'geschrapte' traject dan had de trein waar we nu in Vlissingen-Amsterdam gelegen zitten ook niet mogen rijden", zegt Rotterdam als eindbestemming hebben, laten de mededeling gela ten over zich heen gaan. Er wordt jonge vrouw uit. Middelburg. „Want de WC-deur kan niet op slot.. niet gescholden, niet gevloekt, niet Alle andere gesprekken tijdens de getierd. Alles lijkt te wennen. Op rit naar Amsterdam gaan over het het perron, waar de gestremde in- weer en over de onlangs overleden tercity zijn lading reizigers heeft schilder Carel Willink. Drie uur en uitgekraamd, is het aanvankelijk 28 minuten na het vertrek uit Mid- een mierenhoop Iedereen krioelt delburg rijden we het centraal sta- door elkaar Tot de allesziende roeper uitkomst brengt en de Zeeu wen naar de op spoor 3A bmnenrij- tion van Amsterdam binnen; 58 minuten later dan vóór de acties. Maar dat kan ook moeilijk anders dende stoptrein naar Rotterdam bij vier keer (Roosendaal, Rotter- verwijst. Binnen de kortste keren dam. Den Haag HS en Leiden) puilt deze 'sprinter' uit. De stem- overstappen, ming lijdt er niet onder Wanneer Het kan trouwens best wel sneller, nog een treinstel wordt aangekop- Zeeuwen met bestemming Den peld en de trein wat ongecontroleer de bewegingen maakt, grootste grapjas te melde: pientere pookje nog verkeerd staat'. Haag, Haarlem of Amsterdam doen iel, de er goed aan in Roosendaal over te dat 'het stappen op de -niet-geschrapte- in tercity die vanuit Brussel naar Dordrecht. Een Vlissingse verpleeg- Neerlands hoofdstad rijdt. Die trein kundige, op weg naar een kadercur- liep tussen Roosendaal en Amster- sus in Rotterdam, heeft al vrede bij dam maar een kwartier vertraging de gedachte dat ze in 'Dordt' op nieuw moet overstappen Ze heeft het mis. Een behulpzame conduc teur loodst haar weer dezelfde trein binnen, die vervolgens onmiddellijk koers zet naar Rotterdam Iets voor negenen, ongeveer twintig minuten later dan normaal, bereikt de trein Rotterdam Centraal. Dat het me rendeel van de Zeeuwse spoorforen- sen hierdoor ruim een kwartier te laat op hun werk komt, deert me mand. Met enig leedvermaak gaat wél het bericht door de trein, dat het administratief personeel van een NS-kantoor de tijd. dat ze te laat op hun werk komen, zélf moet betalen. Kwarl over negen. De vaste klan ten van 'vadertje spoor' zitten in middels op kantoor en maken plaats voor degenen die maar inci denteel in de trein stappen Meteen branden de Indianenverhalen los. „De mensen van de seinposten schrikken zich rot. Ze zien op hun apparatuur wél dat er een trein binnenloopt, maar wélke dat is, moeten ze raden". Maar positieve geluiden zijn er ook. „Je snapt toch niet dat er geen ongelukken gebeu ren, he. Treinen vallen uit. andere treinen hebben vertraging, en toch heeft dat geen gevolgen voor de veiligheid. Hoe doen ze dat nou?", vraagt een dame oprecht verbaasd. Een jongeman spreekt lovend over de service van Big Brother en zijn teams „Het valt me mee dat ze niet alleen zeggen dat een trein zoveel minuten vertraging heeft, maar dat op en onderweg overstappen is er aan ook niet meer bij. Maar je moet het wél even weten Toch leidt de stiptheidsactie niet altijd tot vertraging. Sterker nog, soms kan het reisdoel dankzij de acties veel snéller dan normaal wor den bereikt. Zo reed de trein van Utrecht naar Rotterdam stipt op tijd. Normaliter moeten reizigers met bestemming Zeeland dan in Rotterdam wachten, omdat de 'Zeeuwse trein' daar dan al tien minuten vertrokken is. Omdat de trein naar Goes, Middelburg en Vlissingen echter dertien minuten vertraging had opgelopen, konden de Zeeuwse reizigers toch met deze trein meereizen, waardoor ze per saldo zeventien minuten eerder tn Roosendaal waren dan gewoonlijk Een kleine steekproef onder machi nisten. conducteurs en ander NS- personeel leert, dat ruim de helft nog steeds achter de stiptheidsac ties staat. Maar veel duidelijker wordt, dat het zo langzamerhand hoog tijd is voor een 'adempauze' Niet verwonderlijk. Op elk groter station worden deze NS'ers bij elke 'stop' steevast belaagd door tiental len reizigers, die zeker willen weten dat ze in de goeie trein stappen. En zoals een compliment voor het ge drag van het publiek op z'n plaats is, kan ook hardop worden ge dat de machinisten en conducteurs bij deze extra belasting beslist mei kribbig worden. Blijft de centrale vraag: 'Wieis nu eigenlijk de dupe van deze acties?' Niet het schoolmeisje, dat glunderend vertelde dat ze, danks de 'stiptheid', al drie dagen kans ziet om met een verlopen abonnement te treinen. Niet hel reizigerspubliek, dat soms 'voorde zekerheid gewoon oen trein eerder neemt'. Het ziet er naar uit, dal bepaalde groepen NS-personeel met deze acties alleen zichzelf heb ben. Want over een ding is iedereen het eens: „De acties zijn bedoeld als protest tegen de kortingsplannen van premier Lubbers en zijn kabi net. Maar Lubbers blijft gewot doorrijden in zijn limousine met chauffeur. Die heb je er in elk geval niet mee..." Koen van Dijen Op het perron in Vlissingen staal deze met de hand geschreven waarschuwing aan de reizigers. Ze moeten met vertraging rekening houden Staatssecretaris Ploeg Moskou slaan' Ontwapening dient positief te worden benaderd, aldus de heer Ploeg, maar dat moet dan wel van twee kanten gebeuren ..Kernwa pens zijn vreselijke wapens Daarin ligt de afschrikking. Het zijn in de eerste plaats politieke wapens en daarin zit m tevens de paradox: ze zijn niet bedoeld om te worden ge bruikt' Tweezijdige ontwapening en ontmanteling van bestaande kernwa pens zou volgens de staatssecretaris tot gevolg hebben dat Rusland een overmacht aan conventionele wapens zou hebben. ..Dat kan aanleiding zijn tot het begin van een conventionele oorlog, hetgeen weer opnieuw ontwik keling van kernwapens tot gevolg zou hebben. Dan echter om te worden gebruikt- De rol van de kernwapens is om een oorlog te voorkomen", aldus de heer Ploeg De staatssecretaris ging verder in op het kabinetsbeleid in het algemeen en de bezuinigingen in het bijzonder. De recente vakbondsacties brachten hem tot de vraag hebben de bonden de mensen nog wel in de hand'? Hij waarschuwde in dat verband voor een situatie waarin de 'roep om een sterke man' zou kunnen ontstaan IADVERTENTIEl MR. JOURNAAL liet zich opereren terwiile van zijn zieke vriendin. Waarom deze dramatische beslissing? Nog nooit sprak y Nederlands populairste nieuws lezer zich zó openhartig uit over zijn privéleven. Voor het eerst zijn eigen ver haal: HERMAN VAN VEEN steunde prinses IRENE bij haar verdriet. Het relaas van een bijzondere liefdesband. Romance voorbij... FRANK KRAMER verloor zijn geliefde JUDY SCH0MPER aan een rivaal! Gaat kwismaster te ver? Boze WILLEM RUIS: 'Ik ben niet gek geworden!'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 18