Voorzichtig financieel beleid in Brouwershaven Kampioen Van Belle niet naar finale van gewest DE MUYNCK OPTIEK B EN W: VOORZIENINGENPEIL HANDHAVEN Tovaal verzwakt in de slotfase B en w Brouwershaven willen historische bundel uitgeven Suikerunie wil afstappen van bietenoverslag Brouwershaven RAADSCOMMISSIE IN GOES BIJEEN Dunnere glazen voor hogere sterktes nü met goud- ontspiegeling. DINSDAG 25 OKTOBER 1983 BROUWERSHAVEN „De kortingen van het rijk maken een voorzichtige aanpak nodig. Niettemin kan de financiële positie van de gemeente Brouwershaven goed worden genoemd. Voor 1983 bedroeg de raming voor onvoorziene uitgaven (188.298 gulden» bijna 40.000 gulden meer dan in 1984 voor onvoorziene investeringen en doeleinden beschikbaar komt. En daaruit kan worden geconcludeerd dat de financiële ruimte toch duidelijk aan het verminderen is". Volgens b en w van Brouwershaven dient het gemeentelijk beleid er dan ook op gericht te zijn om de voorzie ningen op het huidige peil te handha ven. Daarnaast kunnen echter wel licht toch nog extra zaken worden aangepakt door het voeren van een voorzichtig financieel beleid, schrijft het college in de nota van aanbieding bij de gemeentebegroting. B en w wijzen erop dat niet alleen de gemeente, maar ook de burger moet inleveren. En het is vooral op grond hiervan dat zij een pas op de plaats willen maken en niet voornemens zijn met een voorstel aan de raad te komen tot verhoging van de tarieven KERKCONCERT KLOETINGE De brassband 'Excel- sior'-Kloetinge gaf een kerkconcert, waarvoor goede belangstelling be stond. Onder leiding van dirigent Ko den Toonder speelde de band marsen en hymnes. Tot de concertwerken behoorden ook de Fantasy for Brass' van Malcom Arnold en Rhapsody in Brass' van Dean Goffin, concoursnummers voor het KNF-concours van zaterdag in Middelburg. Beide werken kregen een gunstig onthaal bij het publiek. Aan het concert van de brassband ging een optreden van het leerlingenorkest van 'Excelsior' onder leiding van Ri- nus Zuidijk vooraf Gemeenteraad bijeen BROUWERSHAVEN De gemeente raad van Brouwershaven vergadert maandagavond 31 oktober in het stadhuis. Aan de orde komt onder meer het voorstel van b en w tot deelname aan de gemeenschappelij ke regeling districtsgezondheids dienst Zeeland (DGD). Verder bespreekt de raad de jaarlijks te sluiten overeenkomst tot verhuur van gedeelten van de oude en de nieuwe jachthaven aan de water sportvereniging. De raadsvergade ring begint om 20.00 uur. Eerste paal complex woningen Bruinisse BRUINISSE Donderdag 3 novem ber geeft de christelijke woningbouw vereniging Schouwen-Duiveland offi cieel het startsein voor de bouw van 20 huurwoningen in Bruinisse. De nieuwe woningen komen te staan in de Beursstraat, de Kerkstraat en de Van Hertsbekestraat. Secretaris A. Verwijs van de christelijke woning bouwvereniging slaat de eerste paal om 15.30 uur. Daarna volgt nog een bijeenkomst in café-restaurant 't Veerhuis aan de Oudestraat. De geno digden worden daar met een kopje koffie ontvangen vanaf 15.00 uur. Echtpaar Kloet wint Oogstdrive KRUININGEN Het echtpaar Kloet uit Zierikzee heeft de jaarlijks terug kerende Oogstdrive van de bridge club Reimerswaal gewonnen. Hun score was 76,50 procent. Uit handen van burgemeeste H. Boer ontving het Schouwse echtpaar de ereprijs van de gemeete: een pentekening van kunstschilder Piet Pons uit Reimers waal en een fotoboek van de gemeen te. Er namen 140 paren deel. Er werd gespeeld in veertien gropen van tien paren volgens het Draaiende Scheveningssysteem met 5 ronden van elk 5 spellen Uitslag (3 paren). Groep A 1 Verberkmoes- v. Nispen 123: 2 vd Borgt-v.d. Bos 113. 3 echtp Noordhoek 109. Groep B: 1 Klink-de rljcke 132; 2 echtp Wulffaert 127, 3 mevr KeiJ-Goderie en echtp v Gemert 108. Groep C 1 Bruijs-Veraart 123; 2 echtp. Ooijevaar 118; 3 mevr Terwischa-Eeckman 110 Groep D 1 dms Dingemanse-Vlasblom 118. 2 echtp de Ruiiter 112. 3 dms Crena Ulterwijk-Haan 109. Groep E 1 dms v Doest-v Dorst. 135. 2 echtp KuUk 112. 3 echtp. v d Zande 108 Groep F: 1 echtp v Loon 130. 2 mevr Poley-Westveer 124. 3 echtp. Vermeulen 108 Groep G' 1 v Dis- Bom 125. m2 Jongeneelen-Jongeneelen 120. 3 dms v.d. Zande-Wtt 113 Groep H: 1 mevr. Fonteljne-v Ireh 142. 2 de Kroon-v Gorsel 119; 3 dms de Jonge-Lenshoek 106 Groep J 1 v.d Linden-Ruedlsueli 125: 2 dms Elst- Jansen 120. 3 Buljs-Kooistra 116 Groep K 1 echtp Kloet 153, 2 echtp Groen 111, 3 dms Korteweg-de Rijcke 110. Groep L 1 dms v.d. Beemst-Klaarhamer 128, 2 echtp vd. Zande 123, 3 echtp. Dieleman 116 Groep M 1 dms Buijs-Kooistra 115,2 mevr. Jongeneelen-Jongeneelen 114; 3 mevr v Weert-v.d Laak en dms Eekman-v Geers- bergen 111. Groep N 1 Breedveld-Gideonse 139. 2 mevr Parent-de Vries 126: 3 Lode- wijkx-LodewiJkx 116. Groep O. 1 Scholten- partner 131. 2 echtp. Verstelle 112: 3 dms Sinke-Sinke 105 pnt Gemiddelde 100 onroerend-goeclbelasting. Ten aan zien van andere belastingen, heffin gen en rechten zullen b en w overigens voorstellen doen tot een verhoging met drie procent Ook de taneven en huren voor het gebruik van de dorps huizen, gymnastieklokalen, sportter reinen, tennisbanen, ijsbanen, jollen- veld en ingebruik gegeven gebouwen gaan met drie procent omhoog. Want Bijeenkomst over vrede en veiligheid Tlioolse werkgroep THOLEN De werkgroep 'Vergeet mij niet' in Tholen houdt morgen, woensdag, een bijeenkomst over het onderwerp 'vrede en veiligheid'. Er zullen sprekers aanwezig zijn van het IKV. Vrouwen voor Vrede en van de Rijksvoorlichtingsdienst. De bijeen komst in het Rec-gebouw aan de Molenvlietsedijk begint om 19.30 uur GOES In een vrij harde wedstrijd tegen RCC II uit Roosendaal heeft het rugbyteam van Tovaal de eerste thuisnederlaag geleden. Ondanks een 4-3 voorsprong bij de rust, moesten de Goesenaren tenslotte met 4-7 het onderspit delven. Tovaal startte goed. maar na een dubieuze overtreding van Hans Mar- kusse kon RCC vanuit een penalty kick al op 0-3 voorsprong komen Lang hoefde Tovaal met tegen die achterstand aan te kijken. René Mar- kusse onderschepte een driekwart- aanval van RCC en scoorde na een snelle rush beheerst 4-3. De conver sion van Jaap Nieuwenhuijze werd echter door enkele toelopende RCC- ers onderschept. Na de veldwisseling kreeg Tovaal het erg moeilijk. Het was inmiddels twee spelers kwijtge raakt en werd tenslotte naar een 4-7 nederlaag gespeeld. de exploitatiekosten rechtvaardigen het toepassen van een trendmatige verhoging, aldus b en w. Inkomens Intussen vragen b en w zich al' of de inkomens van de ambtenaren in toe nemende mate als sluitpost gaan fun geren. „Vele procenten moeten zij inleveren. Met recht kan de vraag worden gesteld: waartoe eigenlijk? Er zal steeds harder gewerkt moeten worden voor steeds minder geld. Het takenpakket neemt niet af maar toe. mede door de decentralisatie", aldus b en w. Blijkens de nota van aanbieding bij de begroting komen in de gemeente Brouwershaven volgend jaar onder meer de volgende werken aan de orde. herbestrating woonerf De Roos. ver dere uitvoering beheersplan bomen- bestand; de eerste fase rioleringsplan bebouwde kernen (Grachtweg-Krom- wal Brouwershaven): nieuwbouw ge meentewerkplaats en verplaatsing brandweergarage; aanpassing toe gankelijkheid stadhuis en uitbreiding secretarie; renovatie berging, bouw aula en aanleg parkeerplaatsen alge mene begraafplaats Zonnemaire; der de fase verbetering Vishoekjachtha ven Brouwershaven; reconstructie stadswallen; Inrichting jachthaven Den Osse. Over de toekomst van het onderwijs gewaagt het college met onzekerheid, met name ten aanzien van de over gang van de kleuter- en lagere scholen naar basisscholen Voor een automa tisch overgaan in een basisschool ko men momenteel alleen de scholen in Brouwershaven (openbaar en bijzon der) en m Dreischor in aanmerking. Maar gelet op bepaalde ministeriële aanwijzingen zou wellicht ook het scholenkoppel in Noordgouwe tot ba sisschool kunnen wordeh omge vormd Zonnemaire De twee lagere scholen in Zonnemai re verkeren thans in een dusdanig onzekere positie dat b en w aanlei ding hebben gevonden om besprekin gen aan te knopen met hel bestuur van de christelijke nationale school aldaar. Dit om te onderzoeken of het mogelijk is althans een schoolvoor- ziening in Zonnemaire veilig te stel len. Zowel voorstanders van open baar onderwijs als van bijzonder onderwijs dienen zich hierbij te rea liseren dat Zonnemaire gevaar loopt alle onderwijsvoorzieningen kwijt te raken tenzij de scholen tot een sa menwerking komen, aldus b en w. De begroting van Brouwershaven komt aan de orde in de raadsvergade ring op maandag 14 november. De raad vergadert vanaf 19.30 uur in het stadhuis BROUWERSHAVEN In 1986 zal het 700 jaar geleden zijn dat aan de zuidelijke oever van de Grevelin- gen het oorspronkelijke dorp Brouwershaven werd gesticht. Dit blijkt uit een acte, gezegeld op 14 januari 1286, waarin sprake is van 'het bouwen van een dorp' ter plaatse van het huidige stadje. De stichting van het dorp is intus sen de tweede mijlpaal in de ge schiedenis van de geboorteplaats van Jacob Cats in een tijdsbestek van enige jaren. Want in 1477 werd Brouwershaven als stad erkend door Maria van Bourgondie. de gravin van onder andere Holland. En net 500-jarig bestaan als stad werd feesteüjk gevierd in 1977. Mede in verband daarmee zullen ter gelegenheid van de stichting van het oorspronkelijke dorp 700 jaar geleden in 1986 geen festivitei ten op touw worden gezet, maar zal met name aandacht worden be steed aan de geschiedenis van Brouwershaven. Het college van burgemeester en wethouders van het Grevelingen- stadje vindt allerlei details van het plaatselijke verleden een nadere studie waard En de bedoeling is daarover een bundel historische studies te laten verschijnen, zo blijkt uit de nota van aanbieding van b en w bij de gemeentebegro ting 1984. Het college noemt daarin als onderwerpen voor deze nadere studies de geschiedenis van het stadsrecht, de poorten, visserij, het stadhuis, dialect, de vroedschap en de folklore. B en w hebben reeds enige historici, zowel professionele als amateurs, in principe bereid gevonden om deze studies ter hand te nemen De plannen worden ko mende tijd nader uitgewerkt. Museum Momenteel wordt in Brouwersha ven ook de totstandkoming van een museum voorbereid. Daarvoor bestaan vergevorderde plannen bij de stichting De Roode Lelie, die afgelopen zomer de geschiedenis van Brouwershaven belichtte met een succesvolle tentoonstelling in de hervormde kerk. B en w maken in de begrotingsnota duidelijk te hopen komend jaar aan de raad nadere voorstellen over de mu seumplannen te kunnen doen. Informatie-avond in s-H- Hendrikskinderen 'S-HEER HENDRIKSKINDEREN Het gemeentebestuur van Goes houdt dinsdag 8 november de jaar lijkse informatie-avond voor de in woners van de kern 's-Heer Hendriks kinderen. De bijeenkomst wordt ge houden in het 'Heer Hendrikhuis' en begint om 20.00 uur. Het dagelijks bestuur van de Ganze- stad wil de inwoners op de hoogte stellen van een aantal voor de kern 's-Heer Hendrikskinderen belangrijke ontwikkelingen, zoals onder meer de bouwactiviteiten, de sluiting van het postkantoor en de situatie met be trekking tot de dorpshuizen Aan de andere kant bestaat gelegenheid om het gemeentebestuur vragen te stel len. Bijeenkomst over ontwerp-rampenplan gemeente Goes GOES Het dagelijks bestuur van de gemeente Goes heeft, zoals wette lijke richtlijnen aangeven, een ram penplan in ontwerp samengesteld. Het college van burgemeester en wet houders wil over dat ontwerp, waar bij de op te heffen dienst bescher ming bevolking onder meer is be trokken, een inspraakbijeenkomst houden met diverse belanghebbende organisaties. Het gaat om het Rode Kruis, de Ambulancedienst, de EH- BO-afdelingcn, het Zeeuwse Kruis, de Goese Vrouwenraad en het Leger des Heils. De bijeenkomst wordt maandag 14 november gehouden in de 'Prins van Oranje' in Goes, en begint om 19.30 uur. Het rampenplan is mede samenge steld op grond van adviezen die een intergemeentelijke werkgroep van de gemeenten op de Bevelanden en Tho len gaf. Naast de gemeenten waren in deze groep ook de regionale brand weer en bescherming bevolking verte-' genwoordigd. Er is een ontwerp-ram penplan uit voortgevloeid, dat ook voor Goes als model diende. In een toelichting onderstreept het dagelijks bestuur van Goes dat het ontwerp- rampenplan wellicht spoedig na aan name aan een drastische herziening toe is. Dat komt dan door het verdwij nen van de bescherming bevolking. Woningbouwvereniging Nieuw-Goes heeft zichzelf opgeheven GOES De woningbouwvereniging Nieuw-Goes heeft maandagavond be sloten zichzelf op te heffen. Dit houdt verband met het samengaan van de drie woningbouwcorporaties in Goes. De drie hebben besloten een nieuwe woningbouwvereniging op te richten, de regionale woningbouw vereniging Samenwerking. Het is de bedoeling dat deze zo mogelijk per 1 januari volgend jaar met haar werk zaamheden begint. De leden van Nieuw-Goes hielden overigens nog enkele slagen om de arm. Aan hun opheffingsbesluit ver bonden ze de voorwaarden dat de nieuwe vereniging door het ministerie moet worden toegelaten en dat ook de andere twee corporaties zichzelf ont binden. De christelijke woningstich ting Zuid- en Noord-Beveland heeft dal inmiddels al gedaap. Binnenkort houdt ook de woningbouwvereniging Sint-Willibrordus haar opheffingsver gadering De laadbrug bij de losival in Brouwershaven BROUWERSHAVEN De Suikerunie in Puttershoek wil alle vervoer van suikerbieten van Schouwen vanaf 1984 over de weg doen plaatsvinden. Dat krijgt tot gevolg dat het laden van de bieten in vaartuigen aan de loswal buitendijks bij Brouwershaven volgend jaar verleden tijd zal zijn. De loswal werd in 1971 in verband met de afsluiting van de Grevelingen buiten dijks gemaakt, ter compensatie van het wegvallen van mogelijkheden tot gebruik van de binnenhaven. B. en w. van Brouwershaven delen een en ander mee in de nota van aanbieding gemeentebegroting 1984. „Het buiten gebruik raken van de loswal voor het bietenver- voer betekent het vervallen van een jarenlange traditie waarbij de gemeente mede ten dienste stond van de landbouw. Bovendien derft de gemeente een aanzien- lijk bedrag aan haven- en kadegelden voor het suiker- bietenvervoer", aldus b en w. De Suikerunie is voome- mens om reeds begin 1984 de apparatuur van ce laadbrug bij de loswal te verwijderen. B en w verwachten overigens een toenemend gebrul); van de buitendijks gelegen loswal voor het lossen van oesters uit het Grevelingenmeer. De oesters worden aangevoerd door vaartuigen uit Yerseke en vanm' Brouwershaven over de weg naar deze vissersplaats, vervoerd. En dat verzekerd weer een gedeeltelijke compensatie van de teruglopende haven- en kadegel den ten gevolge van de beëindiging van het bietenve voer. aldus b en w van Brouwershaven Volgende week worden in van het sociaal-cultureel werk in Goes de maandelijkse vergaderingen Goes. De commissie voor volkshuis van de gemeentelijke raadscommis- vesting, ruimtelijke ordening en mi- sies gehouden. De bijeenkomsten lieu behandelt de bouw van twee worden gehouden in het stadhuis en nieuwe sporthallen in het Holland- beginnen om 19.30 uur. De vergade- sche Hoevegebied. En op donderdag 3 ringen zijn openbaar en belangstel- november praat de commissie voor lenden hebben spreekrecht over on- onderwijs, sport en recreatie over het- derwerpen die op de agenda prijken, zelfde plan ikosten ruim 4,2 miljoen Maandag 31 oktober bijt de commis- gulden) Ter sprake komen ook de sie algemene zaken de spits af. Er begrotingen voor 1984 van de Zeeuw- moet een advies worden gegeven se dag-avondscholen gemeenschap en over de aanleg van een centrale an- het Zeeuwse samenwerkingsverband lennc-inrichling in Goes en er wordt hoger beroepsonderwijs. In de com- gepraat over de mankracht voor het missie voor financiën, economische vrijwillige brandweerkorps in Kat- zaken, personeelszaken en sociale tcndijkc. Ook komt aan de orde een dienst komen de plannen, waaraan ontwcrp-voorstel van de PvdA tot financiële gevolgen verbonden zijn instelling van een commissie voor aan de orde. Dat gebeurt vrijdag 4 bezwaar- en beroepschriften. november. De commissie voor welzijnszaken houdt zich dinsdag 1 november bezig met de districtsgezondheidsdienst, voortzetting van het proefproject spe cifiek welzijn en de herverkaveling V. Autoband in brand SINT-MAARTENSDIJK - Het brui,, weerkorps van Sint-Maartensdi; heeft maandagavond een brandend T autoband geblust, die enkele jongt» ,'ij! hadden aangestoken bij de bushslf op de Haven. De politie, die een kijkje was komC." nemen, waarschuwde de brandvra^ De spuitgasten hielden juist een ning en waren snel aanwezig, vuur was snel geblust. Er was se noemenswaardige schade. Plattelandsvrouwen in Wilhelminadorp bijeen WILHELMINADORP - De afdeli Kattendijke-Wilhelminadorp van i Nederlandse Bond van Plattelandi /i vrouwen hield een bijeenkomst I Wilhelminadorp. Mevrouw A. vanó Leeden vertoonde een film oven bond Zij vertelde voorts een en ana over de film en de makers ervan! gi afloop was er een korte discussie EINDRONDEN VIERDE KLAS LIBRE Vosmeer gelijk OUD-VOSSEMEER Vosmeer heeft in de thuiswedstrijd tegen SCW een 3-3 gelijkspel behaald. In de eerste helft hadden de Braban ders een 0-1 voorsprong genomen door een goal van Wout van Agt- maal. Kort na rust scoorde Ad Verhees de gelijkmaker met een kopbal op aangeven van Adrie Ca- pelle. Het werd 2-1 door een af standsschot van Rien Vaders, maar zes minuten later was het Leo van Agtmaal. die voor 2-2 zorgde Tien minuten voor het einde scoorde invaller Leo Polderman en leek Vosmeer op winst af te gaan. Maar vlak voor het einde kwam SCW toch weer gelijk MIDDELBURG s-HEERENHOEK Kampioen worden in een lagere bil- jartklasse wordt niet altijd optimaal beloond. Dat ondervond Jos van Bel le zondag in de titelstrijd vierde klas libre van het district Walcheren/De Bevelanden. In de Middelburgse Schuur reikte de DOS-spelcr met overmacht naar de titel, maar in de succesvolle reeks naar dat kampioen schap toe had Van Belle een moyenne neergezet dat hem uitschakelde voor deelname aan het gewestelijke toer nooi. In beide finaleplaatsen heeft dit kam pioenschap een schitterende finale beleefd. Daarbij ging het in Middel burg tussen Van Belle en Jan Laar- berg van VEGABV. Jos van Belle nam in de slotpartij vnj vlot een voorsprong, zag echter naarmate de partij vorderde zijn tegenstander steeds dichterbij komen en bij 47-45 zelfs over hem heen gaan. Maar op dat moment was Laarberg kennelijk leeg gespeeld, kon Van Belle met een paar serietjes alsnog winnend finishen <60- 49). De slotdagen in De Toekomst kenden een heel ander verloop. Met nog zeven reeële kanshebbers zaterdag gestart voor de vijfde ronde sneuvelde daal de ene finalist na de andere. Arnold Consemulder zakte na twee verhes- partijen helemaal weg, Cees Geys deed al met beter en Wim Willemse zat helemaal in de versukkeling. Door dat falen van de concurrentie en de eigen winst kwamen Anton Klaassen en Jan Menheere afgetekend aan de leiding. De slotronde met Klaassen- Oakes als hoogtepunt werd uitermate belangrijk omdat bij winst Oakes Menheere op moyenne de titel zou pakken Daar zag het lange tijd naar uit. Tot Oakes onder die druk be zweek. de zenuwen een te grote rol gingen spelen en Klaassen via een sterke eindsprint toch nog winnaar werd (60-47) na een marathonpartij. Eindstanden Middelburg l Jos van Belle, DOS Ov. 12-2. 15-23. 2 Jan Laarberg VEG ABV 10-1. 70-13. 3 Willem Best VEG ABV 8-1. 82-11. 4 Jan Depondt OKK Kwad. 6-1, 68-18, 5 Rien Catsman Dampoort 6-1, 56-11; 6 Frans Decoster Avontuur 6-1, 54-13. 7 Jan Adriaanse Scheldezicht 4-1, 82-11 8 Ad Driedijk LBV 4-1. 28-9 's-Heerenhoek. 1 Anton Klaassen Delta Col 12-1 54-10. 2 Jan Menheere LBV 10-1 82-12; 3 Peter Tissink BVW 8-1. 65 12 4 Peter Oakes Avontuur 8-1. 43-10 5 Ad Consemulder DOS M 6-1. 78-13. 6 Cees Geys LBV 6-1. 46 10. 7 Wim Wllleinse ALM 4-1. 26-8. 8 Bart de Willigen 't Raedthuvs 2-1. 29-11. Mogelijk subsidie WVC voor aanleg fietspad Haamstede HAAMSTEDE De gemeente Wes- terschouwen maakt een goede kans op het verkrijgen van een subsidie van het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur (WVC) in de kosten voor het aanleggen van een fietspad langs de duinvoet. Dit plan betreft met name het geschikt maken voor fietsers van het huidige voetpad langs de duinen tussen de Jan van Renesseweg en de Hoogcnboomlaan. Het voetpad vormt een onderdeel van het reeds geplande fietspadtracé via het Watergat naai- Kabbelaarsweg en Vroonweg. Burgemeester J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer deelde dit maandagavond mee tijdens de raads vergadering in Haamstede, naar aan leiding van een recente bespreking met WVC Mevrouw Niemantsver- driet: „We hebben een opening naar WVC kunnen maken, maar dat wil overigens nog met zeggen dat er al op korte termijn daadwerkelijk onder- langs de Schouwse duinen gefietst zal kunnen worden". Plattelandsvrouwen St-Maartensdijk bijeen SINT-MAARTENSDIJK De pro vinciale tuincommissie van de platte landsvrouwen houdt vandaag, dins dag. een bloemschikmiddag in recrea tiecentrum Haestinge. Vanaf 14.00 uur houden de dames zich hiermee bezig. Er is tevens gelegenheid tot het ruilen van stekjes. HOFLEVERANCIER edelstaal- cassettes vanaf 199,- FABERY DE JONGE Lange Kerkstraat 30 - Boes Randdikie met het nieuwe Titalglas. Éénderde dunner. Randdikte met een normaal brilleglas. Vernieuwde uitvoering... veel mooier... veel beter. Deze extra dunne glazen voor hogere sterktes zijn aanzienlijk verbeterd. Cosmetisch veel aantrekkelijker door hun hoge helderheid en de bijzonder mooie goud-filter ontspiegeling. Geen blauwzweem en heel aangenaam voor Uw ogen. Gaarne geven wij U vrijblijvend advies en vakkundige voorlichting. Wij zijn specialisten in het aanpassen van mooie brillen met hoge sterktes. Contactlensspecialist A.N VC Ganzepoortstraat 3 - Telefoon 01100 -1 5214 GOES

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 14