Forse kritiek Middelburg op b en w van Vlissingen Zilveren ere-penning Domburg voor 85-jarige Willem Brand 'Toekomst verpleegtehuizen onzeker door bezuinigingen' 'Geen vertrouwen in financiële afwikkeling' Uitbreiding van verpleeghuis in Goes nadert voltooiing En vergeet ook het Cijferspel niet INSDAG 25 OKTOBER 1983 PZC/ provincie 11 I VLISSINGSE WETHOUDER A. HOEFKENS: VLISSINGEN - „Als we kunnen bereiken dat provincie en rijk ga rant staan voor de meerkosten van een districtsgezondheidsdienst, dan valt er met ons over toetre ding te praten. Zoals de situatie nu is hebben we echter geen vertrou wen in de financiële afwikkeling van totstandkoming en instand houding van de dgd. Bovendien hebben we in Vlissingen de be schikking over een goede voorzie ning voor de gezondheidszorg". Dit zei de Vlissingse wethouder A. Hoefkens (cda) van onder meer volksgezondheid maandag desge vraagd naar aanleiding van van het collegevoorstel om af te zien van deelname aan de dgd. Als de raad met het voorstel instemt, hoeft dat volgens wethouder Hoef kens geenszins te betekenen dat de oprichting van de dienst daardoor in gevaar komt. Gedeputeerde W Don (PvdA) toon de zich vorige week teleurgesteld door het feit dat Vlissingen uit de boot dreigt te vallen. Hij zei toen te vrezen dat andere gemeenten het voorbeeld van Vlissingen zouden volgen. Wethouder Hoefkens noemt dat een 'argument van nul en geneilei waarde': „Ieder ge meentebestuur is verantwoordelijk voor de volksgezondheid in de ei gen gemeente Deelname van Vlis singen is bovendien niet echt nood zakelijk, omdat ook zonder deze gemeente een voldoende groot aan tal inwoners overblijft voor een goede exploitatie van een gemeen schappelijke regeling als de dgd". De Vlissingse wethouder toonde zich verbaasd over de reactie die het collegevoorstel bij andere ge meenten heeft opgeroepen. „Vlis singen heeft mee willen doen. Er zijn echter wel vanaf het begin bepaalde voorwaarden gesteld. Eén daarvan was dat de oprichting en Instandhouding budgettair neu traal zou verlopen Die garantie hebben we nooit gekregen en nu ook de ontsnappingsclausule uit de regeling is verdwenen slaat de fi nanciële balans voor ons naar de verkeerde kant door". De heer Hoefkens zei ervan over tuigd te zijn dat de oprichting van de dgd met de nu door het rijk toegezegde bijdrage van 7 gulden per inwoner (eenmalig) en 3 gulden per inwoner (jaarlijks) te realiseren is. „De ervaring heeft echter ge leerd dat de bijdragen in de toe komst omlaag gaan B en w ne men liever het risico in de toekomst verplicht te worden gesteld een basisgezondheidsdienst in het le ven te roepen zónder de eenmalige bijdrage, dan straks voor een ver minderde rijksbijdrage te ljomen staan, zodat geld van andere begro tingsposten moet worden vrijge maakt voor de instandhouding van de dgd. zo zei de wethouder. De Vlissingse commissie volksge zondheid. die dinsdag onder meer over dit onderwerp vergaderde, bleek hef het in grote lijnen eens met de visie van het college. Me vrouw A. Meijer-Brouwer (PvdA) noemde de kritiek van andere ge meenten op Vlissingen niet te recht. „Als we zeker zouden zijn van het geld, dan was het een andere zaak", zo zei zij, „Die zeker heid is er niet. De bijdrage voor de dgd kan in de toekomst, net als met de schoolbegcldingsdienst is gebeurd, worden overgeheveld naar het gemeentefonds, met alle gevolgen van dien". De overige commissieleden bleken het daarmee eens, niet uitzonde ring van J. Schaap (D'66) die zei dat men in zijn partij nog volop bezig is met het verzamelen van informatie. De arts E. Kant, die namens de KNMG zitting heeft in de commis sie, zei 'niet te staan juichen bij de komst van een dgd'. „Ik vraag me af of de zaken die in de taakom schrijving van de dgd staan met al worden gedaan", zo zei hij. De voorzieningen in Vlissingen zijn voldoende, zo meende de commis sie, of, zoals wethouder Hoefkens zei: „De volksgezondheid wordt niet op het spel gezet vanwege de centen". Links het bestaande gedeelte van 'Maria Terweel', midden en rechtsde in aanbouic zijnde uitbreiding GOES De uitbreiding aan het verpleegtehuis Maria Terweel in Goes nadert in snel tempo de voltooiing. De cascobouw, bedoeld om 17 bewoners een nieuw onderkomen te bieden, is vorige week begonnen en het ligt in de bedoeling de zaak rond half november in gebruik te nemen. De bewoners, nu nog gevestigd in het oude gebouw aan de Kloetingseweg. krijgen de beschikking over moder ne één- en tweepersoonskamers Het uitbreidingsplan past in de fusie van het verpleegtehuis De Werfkampen in Rilland met Maria Terweel De nieuwe kamers zijn gelegen aan het Laantje van Westdorp en geheel samengesteld uit geprefabriceerde eenheden. Met deze uitbreiding is een bedrag van ongoveer een half miljoen gulden gemoeid De vrijgekomen ruimte in het oude gebouw zal gebruikt worden voor directie- en admini stratieruimte Ook komt er een verjaardagskamer VI NEGATIEF VOORSTEL OVER DGD MN LOTTO FORMULIER MOET NOG WORDEI\/ INGELEVERD! GOES Door de toenemende bezui nigingen is de toekomst van de ge zondheidszorg in het algemeen en van de verpleegtehuizen in het bij zonder, zeer onduidelijk. Dat stelde de directeur-geneesheer van Maria Terweel en de Werfkampen, J. H. Rypkcma, maandag in zijn toespraak ter ere van het 20-jarig bestaan van het Gocse verpleegtehuis Maria Ter weel. Wat de bezuinigingen inhouden en in hoeverre deze de verpleegtehui zen zullen treffen, maakte Rypkema niet duidelijk. Aan het jubileum zit een feestweek Demonstratie redden van drenkelingen EHBO-afdeling Hulst HULST - De EHBO-afdeling Hulst houdt zaterdag 29 oktober in samen werking met de Koninklijke Neder landse Bond in het redden van dren kelingen een demonstratie in het overdekt zwembad 'De Driehoek' in Hulst. De demonstratie bestaat uit het redden van drenkelingen in al zijn facetten. Voor de demonstratie zijn alle EHBO-ers en leden van de Rode- Kruiscolonne uit de gemeente Hulst uitgenodigd. De demonstratiemiddag begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. «IDDELBURG - De Middelburgse wethouder van gezondheidszaken M. Vinke heeft zich voorwaarde is voldaan alhoewel hei i i a j - - onzeker blijft of de regering ook in de maandag kritisch uitgelaten over de manier waarop het bestuur van de buurgemeente toekomst bereid blijft net zo gul te Hissingen handelt met de voorgestelde Zeeuwse districtsgezondheidsdienst (DGD). „Mijn zijn ais nu het geval is. Wethouder baren gaan ervan overeind staan", aldus de wethouder die vertelde dat b en w van Vlissingen ^'happeiljke6^^-^^ "van0 de "dgd gelopen zomer tijdens regionale overlegbijeenkomsten op Walcheren nog diverse malen duidelijk staat dat deze niet van start •adden laten blijken positief te denken over aansluiting bij de DGD. Pas vorige week gaat wanneer het rük de zaak niet x financiert. Wal de verdere toekomst maandag, kort voor het tijdstip wanneer er over de zaak beslist moet zijn, begon het betreft kon hij echter ook geen garan- flissingse gemeentebestuur te sputteren, zo zei Vinke. De gemeenteraad van Middelburg ging tie bieden dat de rijksoverheid blijft iverigens eenstemmig met de DGD in zee. Dat gebeurde onder het spuien van kritiek aan het De'CDA'er A. C Pijnenburg deed een idres van het Vlissingse college en ondanks de nodige bedenkingen die er onder alle zes oproep aan de andere gemeentebestu- raadsfracties bleken te bestaan. ren om solidair te zijn met de gemeen- ten die positief tegenover de DGD het betoog van de heer Vinke VVD benadrukten dat de Middel- Dat onder de uitdrukkelijke voor- staan. Woordvoers van PvdA en D'66 >ek dat burgemeester Westerhout burgse raad al op 24 maart 1980 had waarde dat rijk en provincie de kos- trachtten een verklaring te vinden Vlissingen verleden week tijdens besloten deel te nemen aan een DGD. ten op zich zouden nemen. Aan die voor de houding van b en w van Vlissingen. Mevrouw Van Colmjon pvdaO en drs W. Ovaa (D'66i sugge- besloten overlegvergadering in Middelburgse stadhuis (waaraan lijst gedeputeerde W. Don ook Goes n Terneuzen meededen had laten Rten dat er bedenkingen waren en jat de gemeenteraad aldaar geen po- ;f voorstel tot aansluiting voorge- oteld zou krijgen. „Ik heb weinig UKondering voor de handelwijze van college van Vlissingen en hoop dat j? gemeenteraad daar verst andiger i. handelen" zo beoordeelde me- ijouw M. van Colmjon- van der Mark p-.dA) de situatie. Wj| zijn onaangenaam getroffen, niet ben door de gedragingen van b en w rjn Vlissingen maar ook door de nrzelingen die elders (bijvoorbeeld Sorselei blijken te bestaan" aldus (VD-fractievoorzitter mr D. F. Vos. en de woordvoerders van alle mdere groeperingen stelden niette min akkoord te zullen gaan nuts de tDKlwillende gemeenten zoals Mid- ■jlburg niet het slachtoffer zouden Torden van de weigerachtige. Uit ant ioorden van wethouder Vinke bleek .lengens dat niet meedoen van Vlis- sngen niet per definitie het einde van ie nog met van start gegane DGD rfioeft te betekenen. Minimaal zijn s voor de dienst namelijk 200 000 .woners nodig. De heer Vinke toonde ah wel bezorgd en verklaarde daar- llj Inmiddels al uit zeven tot acht «meenten signalen te hebben ont- rangen dat die (waarschijnlijk) niet Jeel zullen nemen. \oorwaarde De woord voerders van CDA, PvdA en reerden dat het ambulancevervoer e iets mee te maken kan hebben. Dal is wat Walcheren betreft nu grotendeels geconcentreerd in Vlissingen Theore tisch bestaat de mogelijkheid dat het ambulancevervoer ook bij een DGD wordt ondergebracht en dat zou de Vlissingers kopschuw kunnen maken. Een andere suggestie van de raadsle den was dat de sector bedrijfsgezond heidsdiensten. waarvan Vlissingen er enkele heeft, met de zaak van doen heeft. Ook deze kunnen onder de DGD gaan vallen Vlissingen zou nu afhaken om straks deze diensten fors uit te breiden door aansluiting van gemeenten die niet met de DGD in zee gaan. zo werd verder gespecu leerd. Bridge TERNEUZEN De bridgeclub 'Luc- tor' uit Terneuzen speelde in het kader van een wintercompetitie de zesde wedstrijd in hotel 'De Post' in Terneuzen. In de A-groep werd ge speeld met een howell tien met negen paren. De uitslag 1 mevrouw Bruynsde heer Biesbroeck en de heer Sandrlnl/de heer Visser. 3 de heer Meeuwse'de heer Ris- seeuw. 4 de heer en mevrouw Bode: 5 de heer Buyze/de heer Remijn. In de B-groep werd gespeeld met een howell acht met acht paren. De uitslag. 1 mevrouw Van den Dries mevrouw Sandnni, 2 de heer Olieslager'de heer Vreeswijk. 3 mevrouw Van de Zande de heer Dees. 4 mevrouw De Jong mevrouw Willemsteyn: 5 de heer KïnVde heer Willem- steyn. In de C-groep werd gespeeld met een howell tien met negen (jaren. De uitslag 1 mevrouw Bakker/mevrouw Van Poelje. 2 de heer De Jong/de heer Dourleyn, 3 de heer en mevrouw Speelman: 4 de lieer en mevrouw Hamelinck en me vrouw Maltensmievrouw De Jong. TERNEUZEN De bridgeclub 'Emergo' uit Terneuzen speelde in het kader van een wintercompetitie de zevende wedstrijd in hotel/restaurant 'Dc Milliano' in Terneuzen. In de A-lijn werd gespeeld met een howell acht met acht paren. De uilslag J mevrouw Bicsbroeek/de heer Van Dijk, 2 de heer en mevrouw De Haan, 3 mevrouw Bruyns'de heer Romsom en de heer IJsebaerl/de heer Schecle, 5 mevrouw Hofman/de heer Burnt. In de B-lijn werd gespeeld met een howell acht met acht paren. De uitslag i de heer IJsebaert'de heer Kramer. 2 mevrouw Bornvmcvrouw Visser. 3 mevrouw Verloopmevrouw Vreugdehil; 4 mevrouw Van der Peyl'de heer Verdam. 5 de heer Kock de heer Van de Casleel. a Wethouder M. Vinke Vogel Hengstdijk houdt feestavond HENGSTDIJK De hengelsportvcr- tniging 'De Vogel' uit Hengstdijk houdt zaterdag 29 oktober zijn jaar lijkse feestavond in zaal 'Het Karre- »iél' in Vogelwaarde. Sa een korte vergadering, die om 19.00 uur begint volgt de bekendma king van het clubkampioenschap en 4 vorden de clubkampioenen '83 gehul- ngd De bijeenkomst wordt besloten -et een feest- en dansavond. Het auzikale gedeelte is die avond in handen van het orkest 'The Jumbo's' 'Samen Beterhoudt ihema-avond in Axel AXEL De patiëntenvereniging 'Sa- i-en Beter' houdt donderdag 3 no vember een thema-avond over 'De pattern en zijn recht' in het cultureel- ptrum 'De Halle' in Axel bijeenkosmt begint met de verto ning van de film 'Het ziekenhuis'. De pm geeft een beeld van de werkzaam- «den die in het ziekenhuis plaatsvin- «nCentraal van alle activiteiten in ziekenhuis staat de patient, die mderzocht. behandeld, verzorgt en snezen moet worden h'a de vertoning van de film zal de ker J Reuchlin ingaan op het recht >an de patient, waarna een discussie bigt. De bijeenkomst begint om 19.30 tor Viswedstrijd van hengelclub Clinge CLINGE De Clingse Hengelaars- bremging hield een viswedstrijd in Westerschelde aan de Veerhoek. De uitslag werd na de wedstrijd be kendgemaakt in zaal De Troubadour '■e Clinge en is als volgt 1 H. Willaert, Clinge. 2 P. Bogaert. De Klinge (Bi. 3 Vermeulen. De Klinge iB). 4 J. Boden, De Klinge. 5 R Bertram. Clinge, 6 L. de Blijser. Clinge, Deze wedstrijd was de tweede wed- i'-njd. die gold voor het clubkam- Ploenschap op zout water. Tevens verd de kampioen over deze beide wedstrijden gehuldigd. De uitslag •hiervan is: 1 R. Bertram, Clinge. 2 J Bogaert, De Klinge iBi en 3 W. Ver- beulen, De Klinge (B). DOMBURG - Dc 85-jarige Willem Brand was maandagmiddag de eer ste inwoner van Domburg aan wie de zilveren ere-penning van de gemeen te werd overhandigd. De penning, die op 12 april van dit jaar in het leven werd geroepen, werd hem uitgereikt door Do.burgs burgemeester P. Diep enhorst. De heer Brand was verrast en ontroerd. Hij vierde zijn 85-ste verjaardag maandagmiddag met een receptie in hotel Zomerlust. Vele vrienden, bekenden en familiele den kwamen hem daar de hand druk ken toen plotseling het bijna voltalli ge Domburgse gemeentebestuur het hotel binnenstapte De burgemeester prees de in Ooslkapelle geboren Brand voor zijn vele en grote verdien sten voor de gemeente Domburg en zei ,.U krijgt deze ere-penning als blijk van grote waardering en dank baarheid voor alles dat u in uw leven voor Domburg heeft gedaan. U heeft u verheven boven alle politieke belan gen en daarom was het ook een unaniem besluit van de raad om u deze penning te overhandigen" Voordat het college en de raadsleden naar het hotel gingen was er een formele raadsvergadering in het stad huis. waarin het voorstel van b en w om Brand de penning te geven, werd behandeld Unaniem werd het besluit daartoe genomen. Willem Brand is nog steeds voorzitter van de Domburgse Schietvereniging en dat al sinds 1955. Verder was hij meer dan een kwart eeuw voorzitter van de muziekvereniging Apollo, pen ningmeester van de Zeeuwse Bond van Harmonie- en Fanfareverenigin gen. bestuurslid en voorzitter van de Boerenleenbank, voorzitter van de plaatselijke VW en van 1955 tot 1962 dagelijks bestuurslid van de provin ciale VVV Ook is hij voorzitter geweest van het ondersteuningsfonds 'Onderlinge Hulp', vice-voorzitter van de Stich ting Badplaatsbelangen Domburg ivan 1951 tot en met 1975i en voorzit ter van de voetbal-, de ringnjders- en de Oranjevereniging, van de Dom burgse Lawn Tennisclub en bestuurs lid van nog diverse andere verenigin gen Wethouder Burgemeester Diepenhorst van Domburg overhandigt de heer Brand de erepenning van de gemeente. Ook op politiek gebied was Willem Brand actief: op 1 september 1931 werd hij raadslid voor Gemeente Belang en van 28 juli 1933 tol 6 september 1949 was hij wethouder. Tevens was hij (op tachtigjarige leef tijd) woordvoerder van de actiegroep 'Stop hoogbouw Badhotel'. Bij de erepenning kreeg Willem Brand ook een oorkonde. Zelf zei de 85- jarige ..Dit is allemaal te veel. Ik wil wel zeggen dat ik het nooit allemaal in mijn eentje heb gedaan en dat ik altijd steun heb gehad van velet vele Domburgers Ik wil dan ook iedereen bedanken voor het medeleven en het feit dat ik tot al die activiteiten, ook door anderen, in staat ben gesteld", aldus Willem Brand. DIRECTEUR MARIA TER WEEL GOES: vast. die vrijdag een afsluiting vindt gulden opgebracht. De Welzijnsraad in een reünie voor oud-medewerken- vulde dit bedrag aan met 50 gulden, den. Vrijwel alle bewoners waren pre- zodat er nu een kleine vierhonderd sent bij de opening van de lustrum- gulden in de pot zit. Het is de bedoe- week m het bejaardenverzorgingste- ling, aldus Van Oorschot, dat het huis Sint Maarten in de Groe. Rypke- overschot van de kasgelden ook in het ma gaf verder een kort historisch fonds gestort wordt, zodat bijvoor overzicht van het verpleeghuiswezen beeld een video of iets anders dat in de regio Noord- en ZuidBeveland. bijdraagt tot het welzijn van de bewo- Hij sprak over het jaar 1963. toen de ners, aangeschaft kan worden. Na de eerste bewoonster in Maria Terweel voorzitter namen nog enkele andere werd opgenomen „Het liggeld was personen het woord. De rest van het toen 17,40 gulden per dag, dat is feestweekprogramma omvat onder inmiddels opgelopen tot 190 gulden", andere een Zeeuwse koffiemaaltijd, vertelde de directeurgeneesheer. Ook koffieconcerten, en een Indische bracht hij de ontwikkelingen binnen maaltijd, een mosselmaaltijd, een het tehuis aan het licht. Van een bonte middag en tenslotte de reünie, medisch verpleeggebeuren in de be- waar een kleine 400 mensen verwacht ginjaren is Maria Terweel veranderd worden, in een tehuis met een multi-discipli- naire aanpak. Vroeger was een vei VergaderilW Schoolraad pleegtehuis niet meer dan een vervan- r Duriuuu uuu ging van het ziekenhuis, maar dat is openbaar onderwijs Axel uitgegroeid tot een volwaardig alter- natief voor hulpbehoevende bejaar- De gemeenschappelijke schoo raad den, zo bleek mt de woorden van v02r het openbaar kleuter- en lager Rvpkema onderwijs m Axel vergadert donder dag 10 november in het stadhuis, jrj i Aanvang 20.00 uur Lsenoejte De Schoolraad .bespreekt het ont- De Welzijnsraad. samengesteld uit de werp-besluit lot beschikbaarstelling bewoners en verwanten daarvan, van het bedrag per leerling 1984 voor kreeg een compliment van de direc- de openbare lagere scholen, teur. „Een goed functionerend or- gaan, dat een verantwoorde demo- ACtlVltCltCn cratische wijze van werken waar borgt", aldus Rvpkema. J. van Oor- #1»»** schot, de voorzitter van de Welzijns- DaQnTIlttOnCllID raad, vertelde dat de raad sinds vele jaren actief is en duidelijk in een TpmPll'7Pn behoefte voorziet. AClllCUZzCll Ter gelegenheid van het 20-jarig be- TERNEUZEN De jeugdcommissie staan van het verpleegtehuis is er een van de badmintonclub Terneuzen fonds in het leven geroepen om die staat gedurende de winterperiode dingen te kunnen bekostigen, die niet bol van de aktiviteiten. Hoogtcpun- onder subsidieregelingen vallen, zei ten van het programma vormen de hij. Een eerste inzameling onder de 60 demonstratietrainingen van de be- bewoners had een bedrag van 348,50 kende Nederlandse toptrainer Fred de Jonge, die zondag f> november en -p* I vrijdag 9 december de geselecteerde brabantse trainer jeugd en jeugdcompetitiespelers van andere verenigingen aan een gerichte gaf demonstratie Irzitung onderwerpen. De Jonge is trainer van de oudste KLOOSTERZANDE Voor de afde- Nederlandse jeugdselectie de A- ling Zeeland van de WON (de bond jeugd Ruim voor die tijd houdt de BC van voetbaltrainers) verzorgde de Terneuzen vele activiteiten. Zo wordt Brabantse trainer Toi Korsten gister- er deze week ivrijdagi een contact avond op de velden van de voetbal- avond gehouden, die om 19 00 uur vereniging Hontenïsse een trainings- begint en om 22.00 uur wordt afgeslo- demonstratie. Veertig, voornamelijk ten jan peters en Netty de Rooy uit Zeeuwsch-VIaanderen afkomsti- zuilen voor dc pauze uit de doeken ge trainers sloegen de demonstratie doen hoe de traimngsopbouw van de gade en waren na afloop zeer te jeugd is opgezet. Tijdens de pauze spreken over de wijze waarop Kor- worden de aanwezigen m de gelegen- sten de eerste selectie van Hontenis- heid gesteld om de nodige informatie se onder handen nam te verkrijgen in een daartoe door Meer dan een uur werkte Korsten Marietta van Raalien opgezette infor- itrainer van zondag eerste klasser rnatiestand Na de pauze zijn ouders UDI uit Uden) met de Hontenisse- m de gelegenheid om tegen hun kin spelers aan de conditie De gastdo- deren een partijtje badminton te spe- cent had een gevarieerd trainings- jen Tot slot wordt er een demonstra- schema opgesteld en legde vooral de tiewedstrijd gespeeld door de geselec- naaruk op het werken met de bal Na teerde jeugd Tenslotte staat er op 18 afloop lichtte de Brabantse trainer december een groots opgezet intema- zijn oefeningen toe in de kantine van ttonaal recreatief jeugdtoemooi. Hontenisse. waaraan 16 teams zullen deelnemen 'ADVERTENTIE,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 11