1Sunm @3 SUISSES ADVIES VAN SIMON OPRUIMEN zo maar opruimen MAARTENSE CS S. M. OVERTOOM 10 DINSDAG 25 OKTOBER We zijn blij met de geboor te van ons dochtertje We noemen haar: MARGREET De gelukkige ouders: Jeannette en René Simpelaar Tijdelijk adres: Kamer 5, Gasthuis, Middelburg. Bakkersgang 11, Biggekerke, 24 oktober 1983 Voor ons onverwachts heeft God uit ons mid den weggenomen ons trouw koorlid en oud bestuurslid, de heer GILLIS BOON Bestuur en leden van het gereformeerd kerk koor Middelburg. Heel erg verdrietig zijn wij met hét verlies van onze NIENKE Ze was maar heel kort bij ons Rust zacht lieve Nienke Aart en Marianne van de Vrie Van Bourgondiëlaan 26, Veere. Hij geeft ons kracht, en leidt ons langs veilige paden, zoals hij beloofd heeft. Al gaan wij door een diep, donker dal. wij hoeven geen gevaar te duchten, ivant U Heer bent met ons. naar Ps. 23 3 en 4 Groot Nieuws Bijbel) Na een huwelijk van 3 maanden is op 20-jarige leeftijd ons aller MARIJNA BAKKER-FRAANJE plotseling gestorven. Goes Kees Bakker Peter Fraanje Adne C Blankenburgh Marjon Fraanje Maarten Fraanje Paulien Fraanje M. Fraanje-Walhout Nieuwdorp J J. Blankenburgh-Fraanje Colijnsplaat. M. Bakker C A. Bakker-de Fouw Domburg: Willy Bakker Colijnsplaat Josien en Dick Paardekoper- Bakker Daniéle Wim en Jaenet Bakker-Flipse Martin Goes, 24 oktober 1983 Beestenmarkt 1' Correspondentieadres Rozemarijnstraat 18. 4461 BZ Goes. Marijna ligt opgebaard in de rouwkamer van ziekenhuis 'Bergzicht'. Reigerstraat te Goes Gelegenheid tot bezoek dagelijks van 15.00-15.30 uur. De crematie zal plaatshebben op donderdag 27 oktober a.s, om 15.00 uur in het crematorium te Middelburg Daarna hopen wij met familie, vrienden en bekenden een dienst van gebed en bemoediging te houden in de Oosterkerk te Goes, ingang Van Mellestraat, die begint om 15.30 uur. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid tot condoleren. Ps 23-4 ionberijmdi MARIJNA BAKKER-FRAANJE Wij bidden allen, die haar liefhadden, in het bijzonder Kees, Adrie, Peter, Marjon. Maarten en Paulien, Gods troost en kracht toe, om dit grote verlies te dragen. Geschokt en bedroefd zijn wij door het plotse ling overlijden van ons nichtje MARIJNA BAKKER-FRAANJE Wij dragen in onze gebeden haar naaste familie leden op aan onze Heer Ooms en tantes Fraanje neefs en nichtjes 24 Oktober 1983. Heden heeft de Heere plotseling tot Zich geno men. onze geliefde broer, zwager en oom GILLIS BOON echtgenoot van A. J. Davidse op de leeftijd van 73 jaar. Zondag 1 H.C. Middelburg. E v. d. Linden-Boon C. Blankenburgh-Boon P Suurmond-Boon Kamperland: S. Zwemer-Boon Rotterdam: F. v. Soest-Boon A v Soest- Arnemuiden: J. A. A. Boon-Julianus Middelburg. J Schout-Boon C. Schout J Boon L Boon-Dekker L Wagenaar-Boon T. Boon-Boon J Boon Neven en nichten 23 Oktober 1983. Rectificatie. Met droefheid geven wij U kennis, van het tóch plotseling overlijden van mijn zorgzame man, vader en grootvader JAN ADRIAAN HEIJBOER op de leeftijd van 74 jaar West-Souburg A Heijboer-Meijaard Vlissingen: P M. Koolwijk-IIeijboer A. Koolwijk Ricky. Arnold, Jessica Oost-Souburg C A Heijboer M. T Heijboer-Eibin Amelia, Manjn Vlissingen: M. H 'van de Vosse-Heijboer Sabme 4386 AN West-Souburg, 22 oktober 1983 Landregtstraat 4 De overledene ligt opgebaard in het rouwcen- trum 'Middelburg', Buitenhovelaan 1 te Middel burg. Gelegenheid tot afscheidnemen op dins dag 25 oktober van 19.00 tot 19.30 uur De crematie zal plaatsvinden op woensdag 26 oktober 1983 om 14 00 uur in het crematorium te Middelburg. Na afloop van de crematie is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula van het cremato rium. Bedroefd geven wij u kennis dat na een liefdevol le verzorging in het verpleegtehuis 'Ter Valcke' van ons is heengegaan onze geliefde moeder, groot- en overgrootmoeder CORNELIA JOZINA DE ROOY weduwe van L. Janse eerder weduwe van J. G. Voogdt geboren 30 mei 1904 te Cadzand overleden te Goes 24 oktober 1983 's-Gravenpolder J. de Pree-Voogdt A. M. de Pree Ina Wondergem-de Pree Han Wondergem José Mirella Lia van der Sluys-de Pree Henk van der Sluys Collin Jocelvn Jaap de Pree Marjo Hage Jan de Pree Goes, 24 oktober 1983 Corr.adres Schoolstraat 37, 4431 AK 's-Gravenpolder. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van 'Ter Valcke'. Valckeslotlaan 200 te Goes Bezoek aldaar dagelijks van 15 30-16.00 uur en van 18.30-19.00 uur De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 27 oktober a.s. om 12.00 uur op de algemene begraafplaats te 's-Gravenpolder. Hieraan voorafgaande is er een samenkomst om 11.15 uur voor familie en belangstellenden in het verenigingsgebouw 'Ons Dorpsleven', Poelvoor- destraat 3. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole- reh in voornoemd gebouw. Na een liefdevolle verzorging in 'Ter Poorte' te Koudekerke is nog vrij plotseling van ons heen gegaan mijn lieve zorgzame man. onze vader en opa LAURENS KOOLE op de leeftijd van 80 jaar. Middelburg: S. Koole-Lijnse Muiderberg. Wim en Rie Stephan Servaes Wolfheze: Ko Enter: Jo en Annerose Esther Ruben Abel Halsteren: Nel en Wim Susanne Bastiaan Middelburg: Jan Willemien Sander 4334 AJ Middelburg, 21 oktober 1983 Seisweg 24. De begrafenis heeft op maandag 24 oktober 1983 te Koudekerke in familiekring plaatsgevonden. Bezoek graag op afspraak. Door een nacht hoe zwart hoe dicht, voert Hij mij in 't Eeuwig licht. Hebr. 12 2 Bedroefd delen wij u mede. dat onze lieve vrouw, moeder en grootmoeder PLEUNTJE JANNETJE Vl'YK op de leeftijd van 81 jaar in vrede ontslapen is Uit aller naam: C. de Schipper 23 oktober 1983 Westelijke Kanaalweg 17 4424 BE Wemeldinge. De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 26 oktober a.s. om 13.00 uur op de algemene begraafplaats te Wemeldinge. Vertrek Hervormd Kerkelijk Centrum om 12.45 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in het Hervormd Kerkelijk Centrum Heden overleed zacht en kalm na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis 'Ter Valcke' te Goes, onze geliefde moeder, groot- en overgroot moeder in de ouderdom van ruim 84 jaar. Tilburg: J. F Meeuse J Meeuse-Bolier Amersfoort: J Sloof-Meeuse G A Sloof Kapelle: W. Meeuse Klein- en achterkleinkinderen Goes, 24 oktober 1983 'Ter Valcke' Correspondentieadres: Voorburcht 25. 4421 EM Kapelle De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van 'Ter Valcke' te Goes, bezoektijden van 15.30-16.00 uur en van 18.30-19.00 uur De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 27 oktober a.s. om 13.15 uur vanuit de aula op de algemene begraafplaats te Kapelle Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in de aula Bedroefd, maar dankbaar voor het vele dat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis, dat in de hope des eeuwigen levens, van ons is weggenomen, onze geliefde tante en oudtante SUZANNA DE VOOGD-FRANCKE weduwe van Jacob de Voogd op de leeftijd van 92 jaar. Fam. Goedbloed Fam. Francke Fam. A. Polderman Veere. 24 oktober 1983 'Nieuw Sandenburgh' Coi respondentieadr es S Sturm-Goedbloed, Kaai 109. 4351 AD Veere De rouwdienst, waarin zal voorgaan ds A C. Poley, zal D!V worden gehouden donderdag 27 oktober a.s. om 13.00 uur in 'Nieuw Sanden burgh'. waarna de begrafenis zal plaatshebben om 14.00 uur op de begraafplaats te Vrouwenpol der Begrafenis- en crematieverzorging P. Sinke "DE VOORZORG" H.G. van talen Vlissingen Industrieweg 20 01184-12760 Middelburg Molenwater 41 01180-27683 n 't Beest regen mogen n.ei lenget Kernwapens Elk zinnig mens verafschuwt oorlog, zeker met kernwapens. U. en ik. de hele VVD. We moeten alles op alles zetten om een oorlog te voorkomen. Hoe? Door samen met andere vreedzame landen één veiligheidspoli tiek te voeren Door de wapenwedloop te stoppen. Door met de Sowjet-Unie te praten over tweezijdige wapenbeheersing. De Wil om de spanning in de wereld te verminderen, om een kernoorlog te voorkomen, moet natuurlijk van twee kanten komen. Éénzijdig ontwapenen heeft geen zin is zelfs gevaarlijk. We mogen onze positie tegenover het Oostblok niet verzwakken. Vrede en vrijheid in Eu ropa zijn ons te veel waard om daar mee risico's te nemen De VVD wil oorlog voorkomen en de wapenwedloop stoppen. Door samen met de andere vrijheidslievende lan den in de NAVO te blijven overleggen met de Sowjet-Unie. Dat dit de enige weg is om vrede te bewaren, is afgelo pen 38 jaar gebleken. Nederland is nog steeds een vrij land. waar ieder een voor zijn mening mag uitkomen. Kamercentrale VVD Zeeland C. M. J. Pilaar Heer Arendstraat 8 Zierikzee. Werken met uitkering Ik wil graag nog even terug komen op mijn ingezonden brief, waarbij ik me afvroeg, waarom er geen bond is. die daar tegen in het geweer komt Aan gaande deze brief, ontving ik van de bouw- en houtbond FNV een schrij ven, waarin werd gewezen op een artikel in de PZC van 3 oktober dat ik niet zou hebben gelezen. Wel, ik heb dat wel gelezen. Maar dat is nu juist wat ik bedoelde te zeggen, Er wordt wel op vergaderingen over gesproken en men is het niet eens met dat werken met behoud van uitkering, maar daar blijft het dan ook bij. Ik heb nog geen bond gezien of gehoord, die acties istaking e.d.i heeft georga niseerd tegen de verlagingen van ww en wao uitkeringen. Straks krijgen we wel stakingen en werkonderbreking t.b.v. ambtenaren, maar met voor de verlaging van de sociale uitkeringen. Daar wordt alleen maar over gepraat. Trouwens, in Dordrecht gaat een win kel van de industriebond met 20 vrij willigers van start (PZC 8 oktober). H A. Joosse Gravenstraat 57, Middelburg CDA-dissidenten Uit de PZC van 19 oktober jl blijkt dat de CDA-fractie haar dissidente leden Scholten en Dijkman verzocht om die fractie maar te verlaten De reden daartoe is onder meer het te genstemmen van die. rechtstreeks door de kiesgerechtigden gekozen, volksvertegenwoordigers bij de be handeling van een door de fractie voorzitter De Vries ingediende motie tot bevriezing van de kernwapens. (De heer de Vries is de man die zo n ontzettende moeite heeft de houding van het CDA bij de algemene be schouwingen te verdedigen en. in plaats van dat te proberen, maar zegt dat de mensen zo slecht hebben ge luisterd zou het dan tóch zo zijn dat politieke taal voor de gewone man niet meer is te begrijpen i Nu hebben wij sinds 17 februari 1983 een nieuwe Grondwet, dwz eigelijk een herziening van de 'oude', die nodig aan de feitelij ke (rechts- en staats-i ontwikkelingen moest worden aangepast. Een van de opvattingen uit die oude Grondwet die met is gewijzigd: het stemmen zonder last door de volksvertegen woordigers (art. 67-lid 3, herziene Grondwet). Blijkens de Memorie van Toelichting vond de regering dat het gewenst was dat het verbod tot last werd gehandhaafd. ,,Elk bindend mandaat van een lid van de Staten- Generaal is nietig. Op zulk een man daat kan derhalve nimmer een beroep worden gedaan" (MvToel. blz 6) Door de bijzondere wijze waarop een grond wetswijziging tot stand komt. moet ervan uitgegaan worden dat 2i van de kamer, ook in zijn nieuwe samenstel ling. het met die opvatting eens is. Wat nu de CDA-fractie doet is zicht juist beroepen op zo n mandaat tegen over Scholten en Dijkman: je hebt maar te stemmen zoals wij willen: je stemt met tegen een voorstel van je eigen fractie, ook al is dat voorstel in strijd met het verkiezingsprogramma, t Volkomen terecht zeggen Dijk man en Scholten: wij zitten hier op basis van het aan de kiezers gepresen teerde programma, wij zijn recht streeks gekozen en wij mogen het CDA beleid, vanuit onze eigen verant woordelijkheid toetsen aan dat pro gramma Hun dat verwijten is strijdig met de bedoeling van de zowel in de oude als in de herziene Grondwet opgenomen, uit ongeveer 1863 stam mende opvatting: „De leden der Sta ten-Generaal stempien zonder last (of ruggespraak) A. H J. Neels Molenstraat 59 Vlissingen Wij voelen ons verplicht te reageren op het artikel waarin de Goese WD- wethouder J de Graag zijn voorkeur voor zogenaamde 'normale' jongeren kenbaar maakt. Sinds ongeveer twee jaar maakt een groep kinderen uit 'De Molenbuurt', in de leeftijd van onge veer 12 jaar, iedere twee weken ge bruik van de hobby-ruimte van het Beest Deze jonge gebruikers van het Beest zouden wij absoluut niet 'ab normaal' willen noemen. Wij vragen ons dan ook af wat De Graag eigenlijk bedoelt met zijn opmerkingen over 'excessen van de maatschappij' en 'randjongeren' in het artikel. Want dat zijn deze kinderen beslist met. terwijl hij dat wel suggereert. Het is ons bekend dat er ouders zijn, die (net zoals de wethouder kennelijk) ge plaagd worden door vooroordelen je gens het Beest. Sommige van die ouders hebben er moeite mee hun kinderen mee te laten doen aan de kinderclubs in dat gebouw Uitlatin gen van de Goese wethouder helpen ons niet een goed draaiende kinder club in stand te houden. Het is jam mer dat die ouders en de wethouder, die nota bene verantwoordelijk is voor het welzijnsbeleidmet de moeite nemen om zich te verdiepen in de vele activiteiten die in het Beest gebeuren We denken dan aan het filmuis. de bijeenkomsten van de homo- werk groep de Bevelanden en bijvoorbeeld de popconcerten, die allen onafhanke lijk van elkaar van het gebouw ge bruik maken. We nodigen hen dan ook graag uit voor een bezoek aan de Kinderclub. Dat zou misschien onge nuanceerde kreten als die van De Graag kunnen voorkomen. Want dat is juist iets wat wij 'abnormaal' vin den. Als dit bedoeld wordt met het VVD-begrip liberaal, dan geeft ons dat zeer te denken. Namens het bestuur van de wijkver- eniging 'De Molenbuurt' M. Verbeek, secretaresse Achterhaven 14 Goes Volleybalwedstrijd Hoewel sportverslaggeving in het al gemeen een subjectief gegeven is, las ik met grote verbazing een stukje in uw blad van 10 oktober jl. over de volleybalwedstrijd Maraton 2 - Voor waarts. Blijkbaar heeft uw verslagge ver. die zelf bij deze wedstrijd met aanwezig was. voor het creëren van bedoeld verslag alleen contact gehad met een vertegenwoordiger van het verliezende team. In mijn toch rede lijk ontwikkelde volleybalogen floot bedoelde scheidsrechter op een ver antwoorde wijze en interpreteerde hij de geldende volleybalregels op de juiste manier. Het team van Maraton 2 won, omdat het beter speelde dan de tegenstander. Maar ja, het is moeilijk om te verliezen. J. C. Barth Tussenmede 1 Middelburg i is „i Kattennioordenaars Ons prachtige dorp wordt de laai tijd nogal eens opgeschrikt doorb aanvallen op katten We hebbec geen kat, maar wel een tuin, herhaaldelijk als katten wc ïu gebruikt Dat vinden we uitem met. zo leuk, en we hebben menigei met de plantenspuit (met water)» gejaagd Ook een tafelbel is een o baat middel gebleken Zij het zeer korte duur. We zouden dar. graag bij deze een beroep willen dj op alle Heinkenszandse kattenbe ters zonder kattebak, om zo n a raat aan te schaffen. Wel wat a werk. maar uw zeer agressieve bj genoot zou zich misschien mia 111 moordlustig opstellen ten opaj van uw poes. Denk nu niet, dat wtm goedpraten, want niets ir waar We hebben er geen woordte voor en laten met een angstig onze twee honden uit. We moeten niet aan denken, dat die stoitdlia dieren iets op zouden vreten, u vergif in zit. Heeft u al eens nagedji over de lijdensweg, die zo'n staüt heeft, voor hij dood is? Als u dit j gedaan heeft, bent u nog slechtcrö we dachten. Heeft u wel eens getia W aan de talrijke peuters en kleutersi Heinkenszand bevolken? Ook eten wel eens iets op. wat ze ops- at (Vi :r n vinden Of interesseert u dat ooj niet? Ga eens gezond op de vuist,a iemand, die zijn katten altijd op c K tuin loslaat. Want niet de dies maar de bezitters ervan zijn de scha 'x digen. Of wilt u die ook liever v B vergif geven. Dan kunt u beter Heinkenszand uitmoorden. Prol» het eens anders. Wij en onze nul!1' zullen u dankbaar zijn! G. Heerkens-l Meuhoj Heinkensaa Slagveld Enige cn algemene kennisgeving. Op 20 oktober 1983 is tijdens zijn slaap uit ons midden weggenomen onze vader, groot- en over grootvader in de ouderdom van 92 jaar. Scheemda Familie Rijkens-van Liere Alkmaar: Familie Van Liere-Joling Goes: Familie Van de Broecke-van Liere Verpleeghuis 'Ter Valcke' Correspondentieadres: M. A. de Ruyterlaan 3. 4461 GD Goes. De begrafenis heeft in het bijzijn van de naaste familie plaatsgevonden op de Algemene Be graafplaats te Goes In de overlijdensadvertentie van ROSA M. BROECKAERT geplaatst in de PZC van 24 oktober is abusieve lijk niet vermeld waar de Uitvaartdienst en de begrafenis zal plaatshebben. Dit moet zijn Hansweert. mermede betuigen wij onze hartelijke dank voor het medeleven na het zo plotseling overlijden van onze geliefde man. vader en opa LOURUS LAVEN Namens de familie N. Laven-Haaij Wemeldinge. oktober 1983. Door de overstelpende belangstelling en het medele ven ons betoont tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde echtgenoot en onze lieve vader en opa RIENK VAN ZANTEN is het voor ons ondoenlijk een ieder daarvoor persoon lijk te bedanken. Op deze wijze willen wij toch onze hartelijke dank betuigen voor uw bloemen, brieven en troostvolle woorden die ons hebben gesterkt m dit voor ons zo zware verlies. N van Zanten-Kentie Kinderen en kleinkinderen Denk om de griep en vat geen kou Ga naar Simon vlug en gauw Om ondergoed van merk en klasse Dat past en ook lekker blijft passen Van Hollandia ten Cate noem maar op Merkondergoed van Neerlands top Voor op de brommer of de fiets Dan doet de kou je helemaal niets Dan zit je warm dan zit je fijn Merk ondergoed voor groot en klein GOES MIDDELBURG Deze week gaan wij Profiteer van vele koopjes. TAPIJT EN MEUBELEN Plein 1940, Middelburg. BEGRAFENISONDERNEMING VAN DER HOOFT J. de Kok Prunusstraat 25 4431 DC Tel. 01103-1517 b.g.g. 1327 's-Gravenpolder Overal te ontbieden Voor alle dienstverlening Dag en nacht bereikbaar Eigen Rouwtransport Grote mode deze ruige countrystijl trui. Door uzelf te breien uit soepele en natuurlijke mèche- en tweedachtige mohairgarens. Wees de naderende koude een slag voor met deze FITALON aanbieding WarplBvaslljoudende FITALON Pkorting bij aankoop van L 2 stuks MIDDELBURG gravenstraat 4 TERNEUZEN noordslraat 82 VLISSINGEN walstraat 29 OOSTBURG brouwerijstraat 1' Begrafenis- en crematieverzorging Overtoom-Groen Rochussenstraat 3. Vlissingen tel. 01184-13417. b.g.g. 12772. De NAVO wil het aantal tactisj atoomwapens voor gebruik op h slagveld eenzijdig verminderen n ongeveer 6000 tot 4500 of 4000 Dj heeft de Amerikaanse pers ger- -'. (PZC 8-10-83). Kan de Amerikaan i!. pers ook melden welk slagveld?^ S. van Jelgeiht Westmolenstraat Aardenbar PZGloop Dit was dan de eerste loop van y. cross-seizoen. Je leeft er naar toe, cc als trimmer. Je zou best bij de i? strijd-atleten willen, maar door ala lei omstandigheden doe je dat a Een vrij grote groep prestatielopg loopt altijd vooraan. We maken i onderling een (zeer sportieve) strijd van en proberen een leuke tg ?i: neer te zetten, die we dan graags- vergelijken met die van de wedsti datleten. Aan de start van de PZC loop zien we elkaar weer, soms lange tijd. Na het startschot n gelijk weer eens proberen, vooraan! lopen. Het lukt We zijn Middelta nog niet uit of we hebben de achtem wedstrijdlopers al ingehaald. Eena torrijder van de organisatie rijdtti voor ons en beduidt, dat we hemma moeten volgen. Hij gilt. dat we e iets andere route lopen dan de na strijdatleten. Dit brengt ons ir warring: we zouden toch dezelfden te lopen? Maar ja. hij zal het weten, misschien1S er iets veranda dat gebeurt wel meer. Ter hoogte v- de eerste tunnel onder de Vlissinga weg zet hij zijn motor dwars en sta ons rechts een zijweg in. We roepa nog: „Is dit echt voor de 9 km lopen'1 Helaas, door een stuk of 10 lopa worden we nog gevolgd, de rest gal rechtdoor. We keren maar terug end motorrijder roept dat we onder d« de tunnel moeten. Na de eerste su? pen zien we. dat dit echter c' voor de 3 km lopers is. Nu is! ons helemaal verkeken, hondera lopers zyn ons ondertussen voorbijs gaan. Motorrijder en organisatie.hr telijk bedankt. Bij de finish hebte we nog geprotesteerd. Er werden a verontschuldigingen aangebode door de heer Vuijk, orgamsatieleide Maar ja, gebeurd is gebeurd en zfjn toch maar trimmers, die hoeven toch niet per sé hard te lopen! Roger Verat' Van Karnebeekstraal'. vnssm Fraude Ook dit jaar heeft onze koninginir miljoenennota het punt fraude aars- sneden. Onze vorstin benadrukte^ alles in het werk gesteld dient i io worden om deze te voorkomen al bestrijden op alle fronten. Ik als a dernemer hoef dit alleen maar opm-js eigen terrein te doen, ben ik n mening. Dagelijks de krant laande kom ik regelmatig onder d s kleine advertenties teksten knutselaar vraagt defecte klew tv's: snel daarna kan men lezen koop i.z.g.st.z.kleuren tv. Navraagt de kamer van koophandel breng! s snel aan het licht dat het hier zwart werk gaat. en dat betreffen adverteerder niet in de registers sei ingeschreven. Ook by de dienst bi blijkt bovengenoemde adverted niet bekend te zijn. Wat staat je! ondernemer in zo'n geval te doe' Voor mij is deze beslissing eenvoué? Een briefje aan de belastingen en dl j* economische controledienst is vd doende om je als ondernemer te te schermen tegen lieden die in gevallen een uitkering genieten was voor wij meedelen in de kostea" daarna het eten uit de mond probe® te houden van mij en onze medeW kers. wat ik naar ik meen. als miste dig beschofiw. Ben er stellig vanov? tuigd dat iedere ondernemer in SJ branche met veelal deze zelfde me lijkheden heeft te kampen. In cl moeilijke tijd waarin het steeds me- lijker wordt om zaken te doen vinei dat wij zelf een steentje bij kun» dragen in de bestfijding van franc John Minnetr Scheldestraaft VllSSiMtt

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 10