Chaotische toestanden door acties bij veren Braks woedend over EG-visserijberaad Winst voor PvdA in Friese gemeenteraadsverkiezingen LUBBERS: HOUDING BONDEN 'INTRIEST' fERTRA GINGEN IN SPITSUREN DODEN BIJ ONLUSTEN ROND PREMIER GRENADA Ie PZC Massamoord Afghanistan Bonn vreest blokkade NOG GEEN HARING VERDELING vandaag fflARTEMEER (ANP) Premier Lubbers vindt het 'intriest' dat de vakbewe- In een gesprek met journalisten verweet Lubbers de vakbeweging met het mes fig acties ontwikkelt op het moment dat het overleg tussen kabinet en de op tafel te onderhandelen iocia!e partners nog gaande is. Het kabinet hecht veel waarde aan het orerleg, maar de eigen opvattingen van kabinet en parlement kunnen niet De FNV is zelf opgestapt en dat is geen overleg voeren, aldus Lubbers, teggewist worden, aldus Lubbers woensdagavond tijdens een CDA-bijeen- Hij zei de overtuiging te hebben dat het beleid van hel kabinet op hoofdpunten lamst in het Drentse dorp Zwartemeer. Het kabinet wil het overleg voeren met onvermijdelijk zal blijken te zijn is uitgangspunt het behoud van zo veel mogelijk werk 10 i Lubt»* <zie 00fc pagina 3l VLISSINGEN De stiptheidsacties van het personeel van de Provinciale Stoombootdien sten (PSD) hebben woensdag tot soms chaotische taferelen geleid. Vooral tijdens de spitsuren (intstonden er vertragingen, die konden oplopen tot meer dan een uur. Het gevolg: overvolle veerpleinen. De langzaam-aan-actie van het PSD-personeel is gisteren over het algemeen vrij rustig verlopen al kwam het woensdagmiddag rond half twee in Vlissingen bijna tot een handgemeen tussen woedende vrachtwagenchauffeurs en actievoerders. Zowel de directie van de PSD als de vakbonden hadden de indruk dat veel verkeer (vooral vrachtauto's) de veer- boten heeft ontweken door een alter- natieve route via Antwerpen te kie- Het aantal automobilisten, dat jlsteren (zeker in de ochtenduren) pbruik maakte van de veerdiensten r.er de Westerschelde. was bedui- bad kleiner dan op normale dagen, Toch meldden woordvoerders van de inane bij de grensovergangen in het ISLAMABAD (AP/AFP) Russische sililairen hebben 126 Afghaanse dór- klingen vermoord. Daarbij werden Trouwen en kinderen met bajonetten tidood. Dat gebeurde tijdens «rente militaire operatie buiten de 'lad Kandahar in het zuidoosten van Ifghanistan. Overlevenden van de slachting heb- Mn dat woensdag in Pakistan be- tadgemaakt. De bron van het verhaal, de vroegere Vghaanse diplomaat Habibullah ïarzai, is in het verleden betrouw- Uar gebleken in zijn berichtgeving de gebeurtenissen in het gebied tï Kandahar. 5 Karzai heeft de massamoord ach vorige week donderdag voorge in de dorpen Moshkizai en Kol- ad en ging het om een represail- iMctJe tegen burgers omdat de dag guerrillastrijders een aanval hadden uitgevoerd op een troepen- i waarbij zeven tanks in brand wden geschoten. &n Australische journalist van Ita-. -aanseafkomst, Rafael Favero (38). is 10 oktober in het oosten van Afghanistan na een luchtaanval van Sowjet-Migs omgekomen. Dit is «oensdag in betrouwbare kringen in 'ar vernomen. Hij werd getrof fen toen hij verzetsstrijders filmde die ach opmaakten voor een aanval op de sadUrgun in de grensprovincie Pak- Brabantse Putte en het Zeeuws-1 Vlaamse Kapellebrug dat daar de ef fecten van de actie nauwelijks merk baar waren Bij de grensposten Putte en Kapellebrug was het niet veel drukker dan anders. Zoals bekend is de stiptheidsactie iuitgeroepen door de ambtenarenbon den ABVAKABO. CFO. ABPN en BTAi vooral gericht tegen de voorge nomen korting op de ambtenarensa larissen. Daarnaast vormt de actie een uitlaatklep voor de onvrede die al geruime tijd onder het PSD de PSD- werknemers heerst over het gevoerde personeelsbeleid bij de veerdiensten. Nagenoeg het gehele personeel (van hoog tot-laag) doet aan de actie, die vandaag - donderdag - voortduurt, mee. De PSD'ers kregen steun van enkele tientallen uitkeringsgerechtig den, die aan de wachtende automobi listen pamfletten uitdeelden, waarin ook zij hun ongenoegen met het ge voerde regeringsbeleid uiteen zetten. Regen Marktkooplieden uit Brabant en Zee land die altijd op woensdag de druk ke weekmarkt in Ooslburg bezetten, hebben het gisteren vrij moeilijk gehad. De meesten waren in verband met de dreigende prikacties van het PSD-personeel uren vroeger dan nor maal van huis gegaan om toch met het veer van Vlissingen naar Bres- kens of van Kruiningen naar Perk- polder te kunnen overvaren. Al in de zeer vroege ochtenduren stonden groepjes kleumende marktkooplie den in de regen te wachten op de eerste boot. De langzaam-aan-actie begon in Krui ningen woensdagmorgen tegen vie ren In Vlissingen gebeurde dat twee uur later. De eerste boten voeren als gevolg van de actie al een kwartier later weg dan in de dienstregeling staat aangegeven. In het kader van de actie werden de veerboten strikt vol gens de voorschriften geladen. Dat betekende dat er aanmerkelijk min der auto's meekonden dan gewoon lijk. Daardoor moesten tijdens de spitsuren nogal wat automobilisten op de veerpleinen achterblijven. Er zat voor hen weimg anders op dan op een volgende boot te wachten Ook tSlot zie pagina 16 kolom li sfrk In de Poolzee ten noordoosten van Sibene zitten zo'n twintig Russische vrachtschepen vast in het pakijs. Volgens het officiële Russische dagblad de Prawda. verkeren de schepen in ernstige moeilijkheden. Door de dalende temperaturen en sterke unnd worden pogingen om de schepen te bevrijden steeds moeilijker. Een schip is al gezonken De bemanning kon worden gered De met atoomkracht aangedreven ijsbrekers Breznjev en Lenin en andere ijsbrekers doen pogingen de gevangen koopvaarders te bevrijden. De Russische convooien liepen twee weken geleden vast toen door ongewoon vroeg koud weer de vaarroutes die normaal in de herfst zijn te gebruiken, werden geblokkeerd. BONN (RTRUPIDPA) Bonn houdt sinds woensdag grote ruimten gereed voor mogelijke massale arrestaties van vredesbetogers. Rechters zullen daar aanwezig zijn om arrestatiebevelen te geven. Een harde kern van radicalen dreigt morgen het regerings centrum te blokkeren voor de grote betoging van zaterdag door naar verwacht een half miljoen mensen. Maar politie chef Hans Wilhelm Fritsch zei gisteren vastbesloten te zijn een blokkade van ministeries In Keulen brak de politie woensdag al door massale ar restatie van 150 mensen een blokkade van een legerhoofd kwartier en het centrum van de Westduitse militaire inlich tingendienst Mad (Militari- sche Abschirmdiensti door 1500 voornamelijk jonge beto gers. De 150 die zich zonder verzet lieten arresteren wer den in politiebusjes naar het hoofdbureau gebracht om te worden geïdentificeerd, maar "sommigen zullen later nog kunnen worden vervolgd", zo zei een politiewoordvoerder Overheidstekort lager dan verwacht (Van onze parlementaire redactiei DEN HAAG Het overheidstekort zal voor het eerst sinds jaren lager uitvallen dan nog slechts enkele maanden geleden werd geschal. Uit cijfers van het ministerie van financien valt op te maken dat het tekort waarschijnlijk zelfs bijna 1.5 miljard gulden lager uitkomt dan in juni werd berekend. Vooral meeval lers op het gebied van de belastingen hebben deze gunstige ontwikkeling veroorzaakt. Het ministerie van financiën heeft de afgelopen week berekend dal de mee vallers over geheel 1983 zo n 1.4 mil jard zouden kunnen bedragen. Dat betekent ook dat het financieringste kort lager zal uitkomen dan de 12.4 procent van het nationaal inkomen, zoals nog bij de Voorjaarsnota bere kend was Het is echter nog niet duidelijk of deze meevaller ook door zal werken naar 1984. Gebeurt dat wel, dan valt te verwachten dat het tekort volgend jaar aanzienlijk lager zal uitkomen dan de bijna 41 miljard (12.1 procenti die voorspeld was in de Miljoenenno- i Va7i onze correspondent i LUXEMBURG „Als ik geweten had dat er zo met onze haringbelangen omgesprongen zou worden, w as ik niet eens gekomen". Deze uitbarsting van minister Braks (landbouw en visserij) kenmerkte woensdag de sfeer in de zesde, wederom mislukte EG-onderhandelingsronde over de verdeling van de haringvangst in de Noordzee. De visserijministers doen op 14 september wederom een poging eruit te komen. Een akkoord is dringep nodig, anders de Nederlandse soepelheid gerekend, valt dé hele visserij in de Europese Ook zonder Europees visserijbeleid Gemeensschap per 1 januari 1984 in halen we de vis wel op Onze sterke een juridisch gal ..Het risico is dat er concurrentiepositie in Europa blijft dan een chaos gaat ontstaan zei ook bestan als er geen Europese Ge- mmister Braks "Alleen de haring- meenschap zou zijn- vangst op de Zuidelijke Noordzee, die Nederland eiste, op grond van histon- opl oktober jl pas is begonnen kan sche vangstrechten, aanvankelijk een dan nog tot 1 maart doorgaan. Neder- aandeel van 30 procent in de totale land mag daar 19.000 ton vangen. haringvangst. In de loop van de on derhandelingen daalde minister Minister Braks toonde zich in Lu- Braks naar 29 procent, maar noemde xemburg uiterst ontevreden over de dat dan ook „de absolute grens" De manoeuvres van de Europese Com- commissie-voorstellen gunden Neder- missie (het dagelijks bestuur van de land echter slechts 25 procent ..Die EG) om een akkoord te bereiken. afstand was te groot om te overbrug- .Ik ben verbolgen, er wordt te veel op gen", zei de minister. Verwacht wordt overigens dat. in dien de landen het over de verdeling eens worden, de haringvangst in 1984 aanzienlijk groter kan worden nu de visstand zich redelijk van de overbe- vissing in de jaren '70 heeft hersteld. De vangst zou voor de hele Europese Gemeenschap dan van de huidige 87.000 ton naar minstens 150.000 ton kunnen worden opgetrokken. •Een boze vrachtwagenchauffeur in heftige discussie met actievoerders in Breskens. BRIDGETOWN (RTR AP AFP UPH Premier Maurice Bishop van Grenada is woensdag gearresteerd nadat soldaten het vuur hadden geopend op een menigte die hem eerder op de dag had bevrijd uil zijn huisarrest. Bij de schietpartij zijn tenminste vier mensen om het leven gekomen. Bishop zou naar het ziekenhuis zijn gebracht. Dat heeft de perssecretaris van Bishop. Don Rojas. verklaard in een telefoongesprek met het op Barbados gevestigde Caribische persbureau Cana. Het schieten begon toen de menigte, die was aangegroeid tot pieer dan 30.000 zich had verzameld bij de fort Rupert kazerne, om een toespraak van Bishop te horen Er werden leuzen geroepen als 'Geen Bishop, geen werk, geen Bishop geen school' Volgens Rojas bevond Bishop zich nog in de menigte toe de militairen arriveerden en de menigte verspreidde Naast Bishop werd ook minister van onderwijs, Jacqueli ne Creft. tevens vriendin van Bishop gearresteerd. Creft was de vijfde minister die was afgetreden uit proLeoi tcgcu het huisarrest dat Bishop vonge week was opgelegd. De premier kreeg huisarrest nadat een groepering in de regerende New Jewel Movement iNJMi hem ervan had beschuldigd een "collectieve beslissing van het centraal comité naast zich neer te leggen. Die beslissing zou inhouden dat er een collectief leiderschap zou komen, waarin Bishop de macht zou delen met vice-premier Coard die een radicalere lijn en nauwere banden met Moskou voorstaat. De officiële radio 'Free Grenada' meldde woensdagochtend dat besprekingen over een verzoening met de NJM dinsdagavond waren begonnen. De telefoonverbindingen die na de onrust in Grenada waren verbroken werden rond het middaguur hersteld. Radio Free Grenada bleef evenwel uit de lucht. Een verslaggever ter plaatse meldde later op de dag dat er twee explosies zijn geweest in Fort Rupert. Hij zag ook drie gewonden. Volgens de verslaggever steeg er zwarte rook op uit het fort. LEEUWARDEN (GPD) Bijna 80.000 Friezen hebben gisteravond hun stem uitgebracht voor een nieuwe gemeenteraad. De verkiezingen wa ren nodig in verband met de gemeen telijke herindeling die op 1 januari ingaat. In negen nieuwe gemeenten werden verkiezingen gehouden. Op merkelijk was de winst van de PvdA en de Fryske Nationale Partij. Daartegenover stond het verlies van het CDA en in iets mindere mate df VVD. redelijk: 76.8 pro- In het totaaloverzicht van de negen nieuwe gemeenten zakt het CDA van 43.0 procent bij de raadsverkiezingen in '82 naar 39.4 procent nu De PvdA steeg van 24.5 procent vorig jaar naar 28.7. de VVD zakte van 14,3 vorig jaar naar 12,9 en de Fryske Nationale Partij steeg van 9,3 procent naar 10,7 Het tellen van de stemmen onder vond gisteravond vertraging door een stiptheidsactie van de verkie zingsambtenaren in de nieuw te vor men gemeente Franekeradeel. De ac tie was gericht tegen de salariskor- ling op de ambtenaren. Het CDA-Tweede-Kamerlid Faber wijt het verliet van zijn partij aan de moeilijke omstandigheden waaronder geregeerd moet worden Dan is het normaal dat regeringspartijen verlie zen, al is het verlies van het CDA groter dan dat van de VVD" Commissaris der Koningin in Fries land Wiegel, zei in een commentaar dat de PvdA goed heeft geboerd in zijn provincie Het goede resultaat van de PvdA en het verlies van het CDA komen overeen met landelijke opiniepeilingen Overigens voerde Wiegel aan dat verkiezingen in Friesland moeilijk te vergelijken zijn met de landelijke tendensen, gezien het effect van de Fryske Nationale Partij, die gister avond een winst van enkele procen ten boekte. De herindelingsoperatie in Friesland is de grootste die ons land tot dusver heeft gekend negen gemeenten ko men in de plaats van 22. Er moesten 145 nieuwe raadsleden worden geko zen uit 827 kandidaten De raden van de op te heffen gemeenten telden samen 258 leden Onder de op te heffen gemeenten bevinden zich Slooten, Stavoren en Hindeloopen. TV-spotjes tegen discriminatie (Van onze rtv-redactie) HILVERSUM (GPD) - Veronica gaat naar Amerikaans voorbeeld recla mespotjes met een anti-discrimineren de boodschap uitzenden Vanaf zon dagavond 30 oktober zullen tussen de tv-programma's door korte film pjes vertoond worden, waarin wordt betoogd dat rassenhaat, intolerantie, discriminatie en dergelijke gevoelens dingen zijn, die Nederland beter kwijt dan njk kan zijn Banen In hel jaar 2000 kan het zonne- energieaandeel in de Neder landse energievoorziening 5 tot 7,5 procent bedragen van het jaarlijks gasverbruik Toe passing op grote schaal van zonne-energie betekent levens werk voor 10.000 mensen. (PAGINA 7) Verkiezingen De verkiezingen voor nieuwe hoofdingelanden voor de wa terschappen in Zeeland heb ben weinig veranderingen ge bracht in de bezetting van de bestuurszetels. (PAGINA 15) Cupvoetbal Drie nederlagen en twee over winningen. Dat is het schame le resultaat voor de Neder landse clubs na de eerste duels in de tweede ronde van de strijd om de diverse Europa cups. (PAGINA 23) Radio en televisie: 2 Binnen- en buitenland: 3 en 5 Financieel: 7 Kunst en cultuur: 11 Provincie: 15, 17, 19 en 21 Sport: 22 en 23 Varia: 8 en 9

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1