UVIU1 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Stiptheidsacties bij PTT breiden zich uit V EG stelt betaling premies landbouw uit tot in 1984 fePZC Minimumprijs melk zeven cent omlaag Argentijns plan aanslag haven Gibraltar WORTELTJES EN SPEKLARIES Kabinet trekt VAD-ontwerp in m 10 NOVEMBER STAKINGEN BIJ NS Commissie in zaak Aquino afgetreden - Fiets veilig stallen Volgende week conferentie over Libanon vandaag 226e jaargang no. 238 Dinsdag 11 oktober 1983 Wisselend bewolkt en buien, in de middag mogelijk met hagel- of on weer. Middagtemperatuur ongeveer 13 graden. Vrij krachtige westelijke wind, aan de kust en op het IJssel- meer in de middag af en toe stormach tig. VANDAAG IN DEZE KRANT Van onze correspondent MADRID Vier Argentijnse com- Bindo's hebben tijdens de Falkland- torlo; sabotageacties willen uitvoe- f(n in de haven van Gibraltar. Dat btcfl bet Spaanse ministerie van buitenlandse zaken gisteren beves- titd na een publikatie in de Sunday Times. Volgens de Sunday Times van afgelo pen zondag werden in mei 1982 vier Argentijnse commando's door de Spaanse autoriteiten gearresteerd in San Roque. op een steenworp afstand van Gibraltar Het kwartet had als opdracht wapen depots en brandstoftanks in de kroon kolonie op te blazen, om daarmee de bevoorrading van de Britse schepen bij de Falkland-ellanden te bemoeilij ken. Volgens het communiqué van het Spaanse ministerie van buitenlandse zaken is met duidelijk geworden of het commando in opdracht van de Argentijnse junta handelde dan wel uit eigener beweging opereerde Vol gens de Sunday Times zou de arresta tie en de repatriëring van het viertal destijds al geleid hebben tot een ern stig diplomatiek incident tussen Ar gentinië en Spanje, dat tot dan toe nauwelijks verholen sympathie voor het Argentijnse standpunt had ge toond. DEN HAAG (GPD) De stiptheidsacties bij de PTT breiden zich uit. De bonden verwachten dat de acties, die nu alleen nog door loketbeamten worden gevoerd, weldra zullen overslaan naar de postbestelling en telecommunicatie en mogelijk ook naar de afdelingen waar de post wordt verwerkt. Uiterlijk donderdag zal door personeel op 800 van de totaal 1500 postkantoren aan de stiptheidsacties worden deelgenomen. Vooral zaterdag kan het publiek op problemen rekenen. Veel personeel moet op die dag overwerken, maar volgens een woordvoerder van bet postdistrict Groningen zal daar in verband met de stiptheidsacties geen sprake van zijn. legitimatie te controleren en deden langer over het inboeken van geldbe dragen en het verwerken van aange boden pakketpost. Slechts een enkeling reageerde geirri- teerd. zo viel maandag aan het eind van de middag op de diverse postkan toren te horen. Op sommige kantoren had men het gevoel dat er maandag minder publiek kwam opdagen dan gewoonlijk op een eerste werkdag van de week. De indruk bestaat dat veel mensen vrijdag al geld en postzegels op de postkantoren hadden gehaald. De postagentschappen in vooral de grootwinkelbedrijven hadden het drukker dan normaal. Ook kantoor boekhandels verkochten maandag meer postzegels dan anders. Drukker De actiebereidheid onder het PTT- ersoneel is naar het oordeel van de oixien AbvaKabo, CFO en AC bij- Knder groot. Ook niet-leden hebben l) aangekondigd zich aan te sluiten b|] de acties die gericht zijn tegen de roorgenomen-korting van 3,5 procent op de salarissen van ambtenaren en litndvolgers. De bonden gingen ervan uit dat maandag op 100 postkantoren precies olgens de PTT-regels zou worden ewerkt. Het werden er bijna 150. imsterdam deed niet mee omdat har volgens de AbvaKabo gewerkt fordtaan acties „die beter aansluiten hun actiebereidheidsniveau". ooral in Amsterdam zien veel vak- cndsleden niets in „zachte" stipt- eidsacties. Ze willen hardere actie- oimen. Afbreuk service (irccteur-generaal Leenman van de TT verklaarde maandag de acties te betreuren. Hij is van oordeel dat het publiek niets te maken heeft met het (onflict tussen kabinet en ambtena- ,.De PTT er is voor het publiek service te verlenen en daar wordt n afbreuk aan gedaan". Ferschillende gemeenten zijn zelf hun pos', al gaan bezorgen omdat dat oedkoper is. De PTT moet volgens eenman aan zijn concurrentiepostie denken. „Als het personeel door sta kingen cn stiptheidsacties de PTT in diskrediet brengt, is het personeel bezig aan een zaak die niet alleen voor het publiek en het bedrijf, maar ook voor het personeel zelf schadelijk is". Het publiek ondervond maandag wei nig hinder van het feit dat aan de loketten alle voorschriften precies werden nageleefd. Het kwam nergens tot lange rijen wachtenden. De loket- tisten trokken extra tijd uit om de MANILLA (RTR) De i» opdracht van president Ferdinand Marcos een onderzoek zou instellen naar de moord op de oppositieleider Benigno Aquino, heeft maandagoch tend ontslag genomen. Naar de vijf '»i overgebleven leden meedeelden de- den zij dit om een nieuw onderzoek l« mogelijk te maken, waarbij alle twij fel omtrent de onpartijdigheid zou Boeten zijn weggenomen. De commissie ontbond zichzelf, nadat ie staatssecretaris van buitenlandse aken Arturo Tolentino had gewei- ferd de leiding van het onderzoek op dch te nemen. Hij was de vierde 'ooraanstaande Filippijn die een be- 12 jeenung op die post door het staats- roofd van de hand wees. Het commissielid Guillermo Santos een verklaring voor, waarin werd teegedeeld dat hij en de andere leden "iraden „in het hoge belang van baarheid en recht" i DEN HAAG De stiptheidsactie van het PTT-personeel achter de loketten heeft maandagochtend nauwelijks hinder voor het publiek opgeleverd. De vervachte 'lange rijen wachtenden' bleven uit omdat postkantoren maandag ochtend toch al met druk bezocht worden VLA EN YOGHURT DUURDER Vandaag zal het op de postkantoren wel drukker worden, voorzien de bon den. Er zullen in leder geval al enkele tienduizenden mensen meer naar de loketten komen omdat er vandaag een nieuwe postzegel uitkomt (her denking 500e geboortedag Maarten Luther i. Op zo'n eerste dag van uitgif te is er altijd een grote belangstelling van filatelisten De Centrale van Middelbaar en Hoge re Ambtenaren (CMHA) heeft haar leden bij de PTT opgeroepen de acties te ondersteunen. „Dit is een geweldi ge morele steun voor ons", reageerden de actievoerende bonden maandag avond. Spoorwegen Bij de spoorwegen zal vanaf 10 no vember worden gestaakt wanneer het overleg tussen de bonden en het kabi net over de korting op de ambtena rensalarissen en trendvolgers op 2 november niets oplevert. Dit heeft de vervoersbond van de FNV maandag avond bekend gemaakt. Voorafgaan de aan eventuele meerdaagse stakin gen zullen stiptheidsacties worden gevoerd. Deze acties zullen tot aan zienlijke vertragingen leiden In de week van 3 tot 9 november gaat de vervoersbond FNV op regionale vergaderingen de leden peilen om trent diverse stakingsmogelijkhe den. Stakingsacties van één dag wor den uitgsloten, „want dat zet geen zoden aan de dijk", aldus een zegs man van de FNV-vervoersbond. Zie ook pagina 9: Acties hoofdpostkantoor in Middelburg cn PSD. UTRECHT Op de vakbeurs Securitydie van 10 tlm 14 oktober in de Utrechtse jaarbeurs wordt gehouden, is dit parkeersysteem voor fietsen te zien De fiets wordt met de voorste frame-buis m de U-beugel geplaatst. Vervolgens schuift men een pen over de buis. De gebruiker zorgt zelf voor een hangslot om de schuifpen te vergrendelen Van onze correspondent) BEIROET (GPD) De Libanese rege ring heeft gisteren bekendgemaakt dat volgende week woensdag de lang verwachte nationale verzoenings conferentie van start zal gaan. De conferentie zal waarschijnlijk gehou den worden in het presidentieel pa leis in Baabda, een van de buitenwij ken van Beiroet. De nationale verzoeningsconferentie vormde een van de hoofdpunten van het staakt het vuren-akkoord van 26 september. Toen werd gehoopt dat de conferentie al binnen enkele dagen gehouden zou kunnen worden. Dit bleek echter niet mogelijk wegens onenigheid over waar de conferentie gehouden zou moeten worden. Syrië, dat gedurende de afgelopen maanden vooral de Druzengemeenschap in Li banon op krachtige wijze onder steund heeft en als waarnemer aan de conferentie deel zal nemen, blokkeer de een voorstel om in elk geval de eerste bijeenkomsten in de Saoediara- bische stad Jeddah te houden. Gisteren liet de speciale Amerikaanse afgezant in het Midden-Oosten, Ro bert McFarlane. de Libanese regering weten dat Syriè wel akkoord gaat met het voorstel om de conferentie in het presidentieel palels te Baabda te hou den Het besluit van de Svnsche rege ring is echter nog wel afhankelijk van de beslissing van Druzenleider Walid Joemblatt. Griekenland heeft toegestemd troe pen naar Libanon te sturen. Solidariteit Janusz Palubicki, voormalig lid van het clandestiene bestuur van Solidariteit (tkk) en voor zitter van het ondergrondse regionale comité van Solidariteit in Poznan, is maandag in deze stad tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld, zo heeft het Poolse persagentschap PAP mee gedeeld. SUPERHEFFING MELK NA ATHENE VOORBIJ ATHENE (ANP) Het gaat finan cieel uiterst slecht met de Europese Gemeenschap. Dat wordt gedemon streerd door het feit dat de Europese landbouwcommissaris, de Deen Paul Dalsager, maandag besloten heeft zijn diensten opdracht te geven het betalen van allerlei premies in de landbouwsector tot volgend jaar uit te stellen. Het gaat om premies die in de regel van tevoren worden uitgekeerd. Alles samen omvatten ze een bedrag van rond 1015 miljoen gulden. Dalsager zei maandag in Athene dat hij dat geld op dit ogenblik niet kan missen omdat hij anders in het nauw komt met betalingen die hy verplicht is te RIJSWIJK (ANP) De minimumprij zen voor Nederlandse gepasteuriseer de verpakte melk gaan met ingang van 18 oktober zeven cent per liter omlaag. De minimumprijs voor volle melk wordt dan 1,17 gulden en de mini mumprijs voor halfvolle melk 96 cent. Het bestuur van het produktschap voor zuivel heeft dit maandagavond tijdens een extra vergadering beslo ten. Voorzitter Schelhaas van het pro duktschap sprak de hoop uit dat met de verlaging van de minimumprijzen de rust op de melkmarkt terugkeert. De verlaging van de minimumprijs komt in de praktijk neer op een verlaging van drie tot zeven cent per liter, afhankelijk van de verpakking. De prijzen van een aantal andere zuivelprodukten zoals yoghurt en vla gaan ter compensatie met twee tot vier cent per liter omhoog Voor de producenten, de melkveehouders, be tekent de verlaging van de minimum prijs een opbrengstdaling van gemid deld een halve cent per kilogram melk. Voor de veehouders in het wes ten zal dit iets hoger uitvallen. Los van de daling van de minimumprijs wordt een onderzoek naar het gehele systeem van minimumprijsregelingen voortgezet. Schilthuis- penning voor ir.Van Rossum Ir. van Rossum DEN HAAG (ANP) Minister N. Smit-Kroes (verkeer) heeft maandag middag de Schilthuis-penning uitge: reikt aan SGP-fractievoorzitter ir. H. van Rossum uit Zeist. Het kamerlid ontving de penning wegens zijn grote verdiensten op het terrein van het waterstaatrecht. De Schilthuis-penning (genoemd naar mr. J. G Schilthuis, gedeputeerde van Zuid-Holland en vooral bekend heid geworden als publicist op het terrein van het waterschapsrecht) werd in 1981 door de vroegere minis ter ir. D. S Tuijnman van verkeer ingesteld De onderscheiding wordt eenmaal in de twee jaar toegekend. iADVERTENTIEi Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding. Geschrapte worteltjes, 500 gram Speklapjes met zwoerd, 500 g4r98"3.48 C QQ kilo U.yjO 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. (FNV) liet weten dat het recht op vermogensaanwasdeling voor de werknemers een principiële zaak is, DEN HAAG (ANP) Het kabinet heeft het wetsontwerp op de ver mogensaanwasdeling (vad) maan dag ingetrokken. Minister De Ko ning van sociale zaken en werkge legenheid heeft dit de Tweede Ka mer per brief laten weten. De vad moest regelen dat „overwinst" van bedrijven ten goede zouden komen aan werknemers. De vakbeweging heeft verdeeld ge reageerd op de mededeling van de minister. Het Christelijk Nationaal Vakverbond noemde het voorlig gende wetsontwerp een politiek compromis. "Wij betreuren het niet dat deze wet, met doorgaat", aldus secretaris G. Terpstra van het CNV Hij kondigde aan dat het CNV via overleg in bedrijven en bedrijfstak ken zal proberen om tot een winst- delingsregeling te komen. De Fede ratie Nederlandse Vakbeweging Minister De Koning ongeacht de economische omstan digheden. „Het wetsvoorstel moet op tafel blijven", aldus een FNV- woordvoerder. Van werkgeverszijde is maandagavond tevreden gerea geerd op het besluit. Het ontwerp, dat sinds april 1978 bij de kamer ligt, stuitte op veel weerstand bij werkgevers. De schriftelijke voorbe reiding op de behandeling ligt al sinds maart 1981 stil. In de loop van dit jaar adviseerde de commissie deregulering in verband met de economische ontwikkeling het ont werp niet tot wet te laten worden. De Koning schrijft in zijn brief dat de vraag of vermogensaanwasde ling een opgelegde wettelijke ver plichting rechtvaardigt thans veelal ontkennend wordt beantwoord. Hij wijst op de eerst verantwoordelijk heid van werkgevers en werkne mers. doen. Het nieuws over het staken van deze betalingen werd pas bekend na afloop van het uitgebreide Europese overleg over de landbouwproblemen. Tijdens dat overleg van ongeveer der tig ministers was de Europese melk- sector het belangrijkste onderwerp Ir. Gerrit Braks, de Nederlandse mi nister van landbouw, vindt dat de Europese overproduktie aan melk ei genlijk het best bestreden kan worden met een prijsverlaging Maar om werkelijk effect te sorteren zou het om zo'n enorme prijsverlaging moeten gaan (lopend van 12 tot 20 procent), dat daarover niet te praten valt. Omdat zo'n prijsverlaging niet kan kiest hij voor het „dan meest voor de hand liggende", 'een superheffing' op melkleveranties. zoals de EG-com- missie ook heeft voorgesteld. Maar bij de invoering van zo'n superheffing stelt Braks voorwaarden. Hij vindt dat de heffing slechts tijdelijk inge steld mag worden en ze maar mag gelden voor hoeveelheden melk die liggen boven het produktieniveau van 1983. Voor iedereen Braks heeft nog meer voorwaarden. Hij wil dat er naast de superheffing in de komende jaren ccn terughou dend prijsbeleid gevoerd wordt en dat als de superheffing er komt ze voor iedereen geldt „zonder differen tiaties en modulaties". Inmiddels is in Athene duidelijk ge worden dat op den duur wel voor een superheffing gekozen zal worden. Zo als het er op het ogenblik uit ziet zal er in 1984 in de Europese Gemeenschap 105.142 ton melk geproduceerd wor den Dat is 9.25 procent meer dan in 1981. Nederland produceerde in dat laatste jaar 11.818 ton melk en naar verwachting zal dat volgend jaar 13.265 ton zijn. ofwel 12,26 procent meer. De EG-commissie wil bij het leggen van een superheffing op de melkpro- duktie uitgaan van het produktieni veau van 1981 plus een procent. Dat is voor Nederland 11 818 ton plus een procent, maakt 11 936 ton Alles wat hier boven in ons land geproduceerd wordt, zou volgens de EG-commissie door een superheffing getroffen moe ten worden Dat zou in 1984 zo'n 1329 ton zijn. ofwel 11,16 procent van de totale Nederlandse melkproduktie. ring uit te geven over de aanslag in Rangoon omdat dit 'te veel werk' met zich zou brengen. Vertrouwen Het nieuwe Israëlische kabi net van Jitzak Shamir heeft met een kleine meerderheid het vertrouwen gekregen van de Knesset. Zestig knessetle- den stemden voor, precies de helft van de 120, 53 stemden tegen (PAGINA 3) Chloorfabriek Gisteren heeft minister Van Aardenne op het terrein van Akzo-Zoutchemie in de Botlek officieel een nieuwe chloorfa briek in gebruik gesteld (PAGINA 5) Risico Graan Wat het graan betreft is iedereen het er wel over eens dat de prijs die ervoor in Europa gegeven wordt zich meer naar de wereldmarktprijs moet bege ven. Forse memngverschïllen zijn er echter nog over hoe importen ln Euro pa van graanvervangende produkten (vooral uit de Verenigde Staten), zoals mais en gluten gestabiliseerd moeten worden Irritatie ontstond gisteren in Athene over het Griekse EG-voorzitterschap toen de Griekse minister van buiten landse zaken weigerde een verkla- Kees Rijvers neemt opnieuw risico in een wedstrijd van Oranje Als vervanger van de geblesserde Erwin Koeman heeft hij voor de strijd tegen Ierland de pas 20-jarige Sonny Silooy aangewezen. ,,Hij past als aanvallend ingestelde ver dediger beter in het systeem", zo zei Rijvers. (PAGINA 17) Radio en televisie: 2 Binnen- en buitenl.: 3 en 5 Financieel: 7 Provincie: 9,11.13.14 en 15 Sport: 17

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1