Ruimere regels korting op havengeld Vlissingen MET ELKAAR LEREN SPELEN Jeugd en Gezin is voor alle lagen bevolking lovooy mode De kroon op het werk Integratieproject PZC/ Mogelijk alsnog subsidie dagrecreatie Bath KLEINE ALGEMENE VERHOGING TARIEVEN JUBILERENDE DIRECTEUR VAN IERLAND: VRIJDAG 7 OKTOBER 1983 provincie 15 RILLAND-BATH - De Zeeuwse gedeputeerde mevrouw E. Maris-Koster meent over argumenten te beschikken die het rijk er wellicht toe zouden kunnen doen besluiten om alsnog Financiële medewerking te verlenen aan liet dagrecreatieproject in Bath. Het geldelijke aspect vormt min of meer een struikelblok voor het college van b en w van Reimerswaal, dat overigens bereid is om op zo kort mogelijke termijn een bestemmingsplan aan de raad voor te leggen, dat de aanleg van het terrein voor dagrecreatie mogelijk moet maken. Mevrouw Maris sprak donderdagavond over dit onderwerp voor de afdeling Reimerswaal van de VVD, die daarvoor in het dorpshuis in Rilland bijeen was gekomen. Mevrouw Marls voerde aan, dat het rijk er geen voorstander van is, dat het Markiezaat zich ontwikkelt tot een recreatiegebied voor dagjesmensen, in welke richting het echter wel blijkt te tenderen, zo heeft de afgelopen zomer uitgewezen. Het rijk zou het daarom op prijs moeten stellen dat er bij Bath een gebied komt waar dagjesmensen kunnen recreëren en zodoende de druk van het Markiezaat afnemen. Overigens is het terrein bij Bath ook bedoeld om de kust en de Oosterschelde te ontlasten, om welke reden het aan het begin van de Zeeuwse mvalsroute is gesitueerd, Mevrouw Maris kon donderdagavond ook vertellen, dat overleg met de Deltadienst het positieve resultaat heeft gehad, dat men bereid is om bij de aanleg van het spuikanaal langs het Schelde-Rijnkanaal (waar binnenkort mee wordt begonnen) rekening te houden met het in de nabijheid komende recreatiegebied door daar de benodigde klei vandaan te halen, zodat er zich plassen gaan vormen. „Zo kunnen we werk met werk maken", meent mevrouw Maris. Ook bij de beschoeiing en de beplanting zal de Deltadienst het oog gericht houden op de toekomstige dagrecreanten. Het dagrecreatieproject bij Bath is een uitvloeisel van het streekplan, waarin terughoudendheid betracht wordt ten aanzien van uitbreiding van de verblijfsrecreatie met het doel de druk op de kust enigszins te verminderen. Voor de gemeente Reimerswaal is evenwel de grote vraag: wie zal dat betalen? De gedeputeerde hoopt nu dat haar argumenten ten aanzien van het Markiezaat het rijk zullen bewegen om over de brug te komen. MIDDELBURG - Het dagelijks bestuur van het havenschap Vlissingen-Oost wil volgend jaar een geringe algemene verhoging van haven- en kadegelden combineren met een uitbreiding van het systeem van kortingen. Men komt met dergelijke voorstellen in de begrotingszitting van de raad van bestuur op 13 oktober te Terneuzen. De bedoeling van het pakket maatregelen is om de concurrentiepositie van Vlissingen met buitenlandse havens te handhaven en ook in vergelijkbare verhouding te blijven met Rotterdam. De begroting voor volgend jaar toont een tekort van 5 ton, aanzienlijk minder dan de 1,2 miljoen die voor 1983 is geraamd. ëii Het dagelijks bestuur wil handhaven, deze bedrijfstak. Kortingen wil men geraamd (dit jaar 9,850 miljoen). De hi, dat de havengelden 10 tot 15 procent voorts geven voor schepen, die Vlis- lager blijven dan in Rotterdam. In singen een tot twee keer aandoen, navolging van Rotterdam stelt het Voorts denkt men aan andere kortin- tariefsverhoging algemeen zal 3 ton opbrengen, de kortingsmaatregelen brengen 250.000 gulden minder in het om 10 gen, in het kader van „de felle concuu- laatje. Daarnaast rekent men op een dagelijks bestuur ook procent korting te geven voor sche- rentie van met name de Belgische en bedrag van 5 ton wegens pen die éénmaal per twee weken de Noordfranse havens" Zo wil men de uitbreiding van bestaande activitei- haven bezoeken en de tarieven de binnenscheepvaart niet te verho- bestaande trafieken zoveel mogelijk ten. rhandhaven. Daarbij denkt het dage- vanwege de* zorgelijke situatie in lijks bestuur aan onder meer uitbrei ding van de reductieregeling met de in lijndienst varende lash- en ro-ro- schepen op de internationale vaart; die krijgen dezelfde reductieregeling als containerschepen. Jazzorkest in Hoechst Vlissingen wil werkloze jongeren opleiden VLISSINGEN Bij de nog lo pende onderhandelingen met de vakorganisaties over een nieu we CAO heeft Hoechst Holland aangeboden in het kader van de bestrijding van de jeugdwerk loosheid met ingang van 1984 twintig jongeren op te leiden. Het grootste gedeelte daarvan zou in Vlissingen geplaatst kun nen worden. Voorts zijn op ver zoek en voor rekening van de PZEM, kortgeleden zes jongeren aan de bedrijfsschool van Hoechst begonnen aan de oplei ding voor onderhoudsbankwer- ker. Deze zes maken deel uit van een groep van ruim dertig jon geren die door het Zeeuwse energiebedrijf in de gelegenheid worden gesteld een opleiding te volgen. Een en ander werd naar voren gebracht door de heer J. W. Ensing hoofd van de afdeling personeelszaken van Hoechst Vlissingen, tijdens de jaarlijkse diploma-uitreiking. Bij die gele genheid wees de heer Ensing verder op het belang van de opleidingsactiviteiten, nu op ve le gebieden van het bedrijf de automatisering steeds verder voorschrijdt. Tijdens deze bijeenkomst in het kantoor van het bedrijf, die on der meer werd bijgewoond door consulenten van leerlingenstel sels en vertegenwoordigers van de Streekschool, werden in to taal zestien diploma's uitgereikt die behaald werden na een oplei ding aan de bedrijfsschool van Hoechst in Vlissingen. De geslaagden zijn: voor procesope rator R (VaProl: J F. Dommanschet (Hansweert), A. M. J, P. 't Gilde (Middelburg). W. H. M. Knlll (Goes), H, de Regt (Ovezande), J. M. van de Velden (Middelburg); onderhouds- bankwerker-primair: J. D. Janse ('s- Heerenhoek), M. van Belzen (Middel burg); pljpenbewerker-primair: J M. Munter (Middelburg), J. den Herder (Driewegen), onderhoudsmonteur-se cundair: W. J. Graham (Vlissingen), J de Kok (Lewedorp), P. J C Paree l'8-Heerenhoek), meet- en regellnstru- mentenmonteur-primalr. A. L. Jacob- se (Koudekerke), R. Verburg (Goes), R. C. van Vliet (Middelburg); meet- en regelinstrumentatiemonteur A-se cundair F. Dunnes (Middelburg). Porgy and Bess TERNEUZEN Vandaag (vrijdag) treedt in het Terneuzense jazzetablis- sement Porgy and Bess The New Voor volgend jaar wordt aan haven- Orleans Jazztrain op. Het concert geld een bedrag van 10,4 miljoen begint om 21.30 uur. Men is daarover optimistisch ge stemd voor de nabije toékomst en wijst op de uitbreiding van auto overslag aan de Sloekade, de ertso verslag en de komst van schepen met ammoniak plus nieuwbouw en repa ratie in de off-shoresector. De kosten worden verhoogd door de invoering van een nieuw afschrij- vingssysteem (350 mille), dat geleide lijk voordeel zal geven en door achter stallig onderhoud aan damwanden in binnen- en buitenhaven. Daar tegen over staan echter aanzienlijk lagere rentekosten, en baggeronderhoud. Bovendien kunnen op grond van het prijsindexcijfer over 5 jaar een aantal canons met 30 procent worden ver hoogd. wat 430 mille extra aan inkom sten geeft Voor volgend jaar is in de exploitatie van de Quarleshaven nog rekening gehouden met een aanloop verlies van een half miljoen. Belangrijkste investering is die van 18 miljoen voor de aanleg van de Kaloot- haven; dat bedrag komt naar ver wachting terug via subsidies. TERNEUZEN 'De kroon op het werk...', gniffelde een van de mede werkers van het RIAGG, de Regiona le Instelling voor Ambulante Geeste lijke Gezondheidszorg Zeeland, don derdagochtend. Samen met z'n colle ga's, bestuursleden en andére geno digden keek hij vol ontzag omhoog, naar die grote kraan die een fikse lichtkoepel op het dak van de nieuw bouw aan de Terneuzense Markt til de. Een karweitje van niks eigenlijk, maar het bracht wel de handen op elkaar. Het RIAGG beschikte eind dit jaar over een fraaie nieuwe huisvesting op de plaats waar vroeger de oude molen van Terneuzen stond Die werd twee jaar geleden afgebroken. Niet lang daarna startte het aannemingsbedrijf gebr. Simons uit Terneuzen met de bouw. Dat, naar een ontwerp van architectenbureau Gruissen, ook al uit Terneuzen Het nieuwe gebouw staat in een gebied, waarmee de ge meente Terneuzen leuke plannen heeft. Om de functie van de Markt en directe omgeving te accentueren werd al jaren gepleit voor bouwactiviteiten aan de oostzijde van het plein, dat nu nog voornamelijk dienst doet als par keerplaats. Daarin komt langzamer hand verandering. In het Terneuzense stadhuis zijn deskundigen al geruime tijd druk doende met het voorberei den van een grootscheepse recon structie. Daarbij worden ook de par keervoorzieningen betrokken Het is met uitgesloten dat er op langere termijn een parkeerautomaat op de Markt verschijnt. Overigens grepen medewerkers van het RIAGG de (sobere) viering van het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw aan om nog eens te protesteren tegen de bezuinigings maatregelen van de regering, waar van ook zij de dupe worden. Op de gevel van het huidige onderkomen aan de De Jongestraat was een groot spandoek bevestigd, voorzien van de tekst: 'Ons loon heeft zijn hoogste punt allang gehad. Regering, opnieuw snoeien? Hier worden acties voorbe reid!" Dreigende taal. Maar bij het nuttigen van het 'pannebier', donderdagoch tend in de bovenzaal van 'du Com merce' aan de Markt, was die drei ging nog nauwelijks voelbaar... Leerlingen van de Middelburgse lagere school 'Basiskwartier' en bezoekertjes van het dagverblijf 'De Windroos': een succesvol integratieproject, Kinderen van 'De Windroos' zijn 'anders' dan wij. Wij leren op school, maar zij gaan naar De Windroos om te leren spelen, éijvoorbeeld: met de bal spelen en schommelen. Wij, de zesde klas, gingen om de drie weken op de woensdagmiddag naar 'De Windroos'. Wij gingen met die kinderen spelen. Dat vonden de kinderen leuk en wij ook. Maar eerst denk je wel eens dat je hun pijn doet als ze een brul geven, maar dat is niet dat je hun pijn doet, maar gewoon omdat ze dat leuk vinden. De kinderen kunnen niet praten. Maar toch hebben we een leuke herinnering aan de kinderen van De Windroos", aldus Els. Zij zit op het ogenblik in de zesde klas van de Middelburgse lagere school 'Basiskwar tier' en blikte hiervoor terug op de tijd dat ze mee deed aan een 'integratieproject'. Dat hield in dat Els en haar klasgenootjes regelmatig naar het kinderdagverbijf De Windroos gingen om daar te spelen met verstandelijk gehandicapte kinderen. Het begon allemaal in 1981, het handicapte medemensen aan en 'Intemationaaljaarvandegehandi- dat komt omdat ze er regelmatig capten'. Vanuit het kinderdagver- omgang mee hebben gehad", aldus blijf werden contacten gelegd met de heer Dekker, op zijn leerlingen het Basiskwartier en dat had tot wijzend die zich samen met de resultaat dat nu al meer dan twee aanvangsgroep van De Windroos jaar groepjes kinderen komen spe- luidruchtig vermaken. „Als school- len met de bewonertjes van De team waren wij trouwens voorheen Windroos. „Ik zou ervan gebaald volstrekt niet op de hoogte van wat hebben wanneer het bij dat interna- de begeleiders hier deden. En dat tionale jaar gebleven zou zijn en terwijl^ je toch eigenlijk collega s erna niets meer gebeurd was" zegt jé bent. Maar we staan er allemaal achter en er zijn nooit problemen geweest" zo voegt Dekker er nog aan toe. Allemaal prachtig natuurlijk, maar worden niet overspoeld met bezoe ken van buitenaf. De ontmoetingen met de leerlingen van Basiskwartier David Heijgelaar, hoofdleider van het dagverblijf. Hij is er heel blij mee dat er met hét project waaraan het Basiskwartier meedoet daad- werkelijk door wordt gegaan met wa' hebben de kinderen van De het streven naar integratie. Windroos er aan. vraag ik Da'" „Doel is om kinderen op jonge leef- Heijgelaar. „We nemen ze natu tijd spelenderwijs in contact te lijk^wel in bescherming, ^dus brengen met verstandelijk gehandi- J 1-1 capte kinderen opdat ze nü en in de toekomst deze kinderen op een an dere manier gaan benaderen en bekijken. Waradoor bovendien al lerlei vooroordelen verdwijnen" zo vindt David. Volgens hem heeft het project intussen ook resultaten op geleverd. „Uit de reacties van de kinderen die hier komen kan je merken dat ze er opener tegenover gaan staan, in ieder geval onbevan- gener dan je bij volwassenen vaak erïaren ze echter als plezieriB. Voor ziet. Het aardige is dat ze het een aantai ontstaat er bovendien de klaarblijkelijk leuk vinden Van mogelijkheid om met kinderen inde dwang is geen sprake. Wie met naar straat te spelen verstandelijk hier wil komen hoeft de vrije woens- gehandicapt zijn We werken met dagmiddag met op te offeren. To kaienderjaren Dat houdt in dat in nu toe hebben ze echter allemaal januarj een nieuwe lichting leerlin- meegedaan, afgezine van een enke- gen van Basiskwartier hier komt ling die dringende andere bezighe- die op dat moment; vijfdeklassers den had op dat tijdstip Ze siUiten deelname aan dit, Bij het begin, nu ruim twee jaar voor Zeelanderigens enige project, geleden, kwamen de leerlingen af wanneer ze aan het eind van van het Basiskwartier eenmaal per datzelfde jaar inmiddels in de zesde twee weken. Later werd besloten klas zitten Ieder jaar houden zij om de drie weken te gaan. De dan een kerstfeestviering en dat bezoeken worden vantevoren voor gebeurt m het gebouw van de lagere de periode van een jaar gepland, school. Zelf behoeven wij daar niets Kinderen en onderwijspersoneel aan te doen. De leerlingen leiden van de school weten zodoende ons het hele gebouw rond en hou- vooraf precies wanneer ze naar De den onze kinderen steeds bezig. Ze Windroos kunnen gaan. kunnen doen en laten wat ze willen" Zijn Heijgelaar en Els van het begin aldus David, van dit verhaal tevreden hetzelfde geldt voor de heer J. M. Dekker, hoofd van het Basiskwartier. Hij deeld. Binnenkomers komen in de gaat regelmatig mee met het groep- aanvangsgroep terecht Daar je leerlingen dat aan de beurt is om WOrdt bekeken hoe ze zich ontwik- naar het kinderdagverblijf te gaan. kelen. Vervolgens gaan de kinde- Zo ook afgelopen woensdag, toen ren naar de schoolvoorbereidings- hij zich bij de 'aanvangsgroep van groep of naar de blijVersgroep. In De Windroos bevond, die geleeid eerstgenoemde worden ze voorbe- wordt door mevrouw Koos van reid op het volgen van buitenge- Hooydonk. „Wanneer deze kinderen \voon onderwijs. De blijversgroep groot zijn kijken ze met heel andere is bestemd voor hen waarvan dui- ogen tegen hun verstandelijk ge- delijk wordt dat dergeiijk onder- De bevolking van het kinderdag verblijf is in drie groepen ver wijs helaas niet tot de mogelijkhe den behoort. In deze groep kunnen de kinderen tot hun zeventiende levensjaar blijven. Zodra verstan delijk gehandicapte kinderen tweeëneenhalf Na de zeventiende verjaardag bieden dagverblijven voor ouderen mogelijkheden. De bezoekers van het kinderdagver- vlijf vergen een intensieve indivi duele begeleiding en daardoor is de groepsgrootte ook klein, meestal vier. Terugkomend op het integratiepro ject: hoofdleider Heijgelaar is te meer verheugd over het succes, om dat het nauwelijks geld kost, in tegenstelling tot bepaalde andere, als experiment begonnen projecten in gezondheidszorg. „De opzet is eenvoudig en de oogst is groot zodat je die centenkwestie eigelijk helemaal weg kunt cijferen" Het is niet zo dat tijdens de bezoe ken iedere keer hetzelfde wordt ge daan. De kinderen van Basiskwar tier brengen zelf ideeën naar voren. Afgelopen woensdag werd er druk geverfd, maar andere keren gaat iedereen naar buiten. Voor een be zoek aan de naburige speeltuin of om een kijkje te nemen bij de kleine kinderboerderij die zich op het ter rein van de zwakzinnigeninrichting Vijvervreugd (zelfde lokatie als De Windroos) bevindt. „Ook muziek wordt er gemaakt. Soms zie je dat kinderen alleraardigste oplossingen bedenken Zo hadden onze bezoe kertjes eens boekjes gemaakt voor onze pupillen. Die waren van karton vervaardigd zodat ze tegen een stootje konden. Ze bevatten geen tekst maar wel bontgekleurde illu straties omdat de kinderen van ons dagverblijf 'toch niet kunnen lezen', zoals ik desgevraagd ten antwoord" kreeg Ander voorbeeld was een zelfgemaakte puzzel die was meege bracht. Helemaal aangepast aan de gebruikers, dus met grote stukken en met als extra hulpmiddel op elk stuk een kurk die dus als handvat dienst kon doen" zo vertelt David. Hij en schoolhoofd schoolleider Dekker verwachten dat het project nog een lang leven bescho ren kan zijn. Kinderen die nu in de vijfde klas zitten vragen nu al of ze in januari ook mee moegen gaan doen. enthousiast gemaakt door de verhalen van de leerlingen die nu in de zesde klas zitten. Weer of geen weer, er heeft nog nooit iemand afgebeld terwijl ze toch allemaal op grote afstand van De Windroos wonen, zo weet de hoofdleider ver der nog te melden. Tot slot nog even Esther aan het woord. Zij behoorde tot de klas die vong jaar meedeed en waarin ook Els zit. Esther deed het volgende verslag: „Toen ik voor het eerist naar De Windroos ging, vond ik het erg vreemd, ik wist niet hoe je er mee om moest gaan. Maar toen ik een paar keer was geweest vond ik het steeds leuker worden. Als je daar bent is het leuk om er mee om te gaan. misschien wel omdat ze 'anders' zijn. Willem Staat IADVERTENTIE HERFST IN AANTOCHT.... kostuums combinaties loden jassen petten en shawls truien (ook coll) Geweldige keus! Gortstraat 32-34, Middelburg, tel. 01180-12508 Donderdag... koopavond MIDDELBURG - „Nog steeds hebben wij het stempel dat we voor 'a- socialen' werken. Helamaal onjuist. We fietsen door alle lagen van de bevolking heen. Mensen uit hogere kringen komen alleen wat netter bin nen wanneer ze gezinsproblemen hehhen. Ze. bellen bijvoorbeeld op omdat zij toevallig wel telefoon heb ben. Eén van onze medewerkers gaat dan wellicht thuis een kijkje nemen voor een eerste inventarisatie van de problemen. En dan krijg je weer het verwijt dat je zulke mensen aan het bevoordelen bent, ook niet waar dus. De heer J. H. H. van Ierland aan het woord. Hij is sinds 1958 verbonden aan de Stichting voor Jeugd en Gezin in Zeeland, vanaf 1966 als directeur. Dat betekent dat Van Ierland dit jaar de kwart eeuw volmaakt.' De misvatting dat Jeugd en Gezin zich alleen met a-socialen bezig zou houden is niet het enige vooroordeel waar hij tegen heeft te strijden. Regel matig wordt ook het verwijt geuit dat de organisatie erop uit zou zijn om kinderen die het thuis allemaal niet zo leuk vinden snel aan vervangend on derdak te helpen, buiten medeweten van de familie. Daarbij komt de diep gewortelde mening dat Jeugd en Ge zin een jurflitie-aangelegenheid is waar gezinsproblemen per definitie via ingrijpen van de kinderrechter worden opgelost. „In het algemeen kan je stellen dat we altijd eerst proberen om de thuissi tuatie te verbeteren. Lukt dat echt niet, omdat één of beide partijen weigert mee te werken dan komen andere dingen in zicht. Bijvoorbeeld opname van kinderen in gast- (korte duur) of pleeggezinnen (langere perio de) Pas in uiterste gevallen komt jusitie om de hoek kijken en valt het woord voogdij. Dat kan betekenen de benoeming van een voogd die toezicht houdt over een gezin en anders de plaatsing in internaten, het laatste liefst zo kort mogelijk" legt Van Ier land uit. Hij begrijpt overigens best waarom de instituten die zich met hulpverlening aan kinderen en ouders bezig houden nog steeds als verlengstukken van justitie worden gezien. Vroeger werd al snel besloten om kinderen die thuis in een probleemsituatie verkeerden naar een internaat te verwijzen of naar een pleeggezin. In het laatste geval bij voorkeur naar plaatsen ver weg elders in het land. Kinderen uit Zeeland kwamen veel in de Achter hoek of in Noord-Limburg terecht. Met als bijkomehd naar gevolg dat ze bij terugkeer in de provincie zich vreemd voelden. Dat dit voltooid verleden tijd is blijkt onder meer uit het feit dat er op het ogenblik in Nederland 8000 plaatsen zijn in internaten en tehuizén. Nog niet zo lang geleden waren dat er twintigduizend. Ommezwaai Juist toen Van Ierland in 1958 begon kwam de ommezwaai. Landelijk vat te toen steeds meer de mening post dat het niet alleen om de kinderen ging maar dat ook de ouders er in probleemsituaties bij betrokken moesten worden. De vrijwillige jeugdhulpverlening begon opgeld te doen. Bij Jeugd en Gezin loopt het laatste voor een belangrijk dei i via het 'adviesbureau voor jongeren en ouders' dat de laatste jaren veelbe sproken is geweest. In de eerste plaats door de dccentralisatiepoli- tiek waardoor financiering afhanke lijk werd (voor het grootste deel) van de bereidwilligheid van de gemeen tebesturen in plaats van de provin cie. Na een moeilijke aanloopperiode is het nu zo dat bijna alle gemeenten betalen. Een andere aanslag op het adviesbureau kwam in de vorm van enkele rapporten waarin gezegd werd dat organisaties als het adviesbureau eigenlijk overbodig werk deden om dat ook het algemeen maatschappe lijk werk de taken over zou kunnen .nemen. Meest geruchtmakend was in dat verband het. stuk 'Van d' Ee tot Hontenisse' dat in opdracht van de Zeeuws-Vlaamse gemeentebesturen werd gemaakt. „De situatie is nu gelukkig zo dat we met het algemeen maatschappelijk werk goede contacten hebben op ba sis van de samenwerkingsgedachte. Er is wel eens gezegd dat wij hoge drempels zouden hebben. De cijfers loochenen dat Per jaar komen drie tot vierhonderd mensen via dit bu reau bij ons binnen om hulp. Dat bewijst toch dat d%oe zaak floreert" aldus de directeur van Jeugd en Ge zin. Andere poot van de vrijwillige hulp verlening is het project Gast- en Pleeggezinnen. Er is steeds een voor raad van ongeveer honderd gezinnen over de gehele provincie aanwezig Blijft over de echte justitietak. onder verdeeld in voogdij en gezinsvoogdij. Van Ierland zegt zich. na 25 jaar. nog steeds als een vis in het water te voelen in zijn werksituatie. Hij voelt zich geen 'gedrevene' ('flauwekul zeg ik als katholieke zuiderling') maar eerder een bewogene. Zonder die ei genschap kan je het volgens de jubila ris ook moeilijk volhouden. Van Ierland trad in 1958 in dienst bij de Stichting Roomskatholieke Kin derbescherming. Na fusies met de RK gezinsvoogdij en Pro Juventute ont stond in 1971 de naam Jeugd en Gezin. In verband met het jubileum van de heer Van Ierland wordt hem vrijdag (vandaag) in Kasteel Westho- ve in Oostkapelle een openbare re ceptie aangeboden. Belangstellenden kunnen hem daar tussen 15.30 en 17.30 uur de hand drukken. J H H. van Ierland: „Niet gedreven, wel bewogen..

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 27