Vorming servicebureau voor jeugd- en buurtwerk in Goesfawiü Hoogste punt Zierikzees bejaardentehuis bereikt Stuurgroep werkloosheid wil meer begrip kweken Autofjtcöesum WISSEL SCHOUWEN TEVENS VRIJWILLIGERSVACATUREBANK .J. Lichte stijging aantal passagiers veerdiensten VRIJDAG 7 OKTOBER 1983 streek Conflict GOES Voor het jeugd-, buurt- en opbouwwerk en de coördinatie van activiteiten voor vrijwilligers in de gemeente Goes zal een servicebureau worden gevormd. Wijkverenigingen, jeugdclubs en dorpsverenigingen kunnen daar van twee deskundige beroepskrachten advies en hulp krijgen. Een vrijwilligersvacaturebank zal ook deel gaan uitmaken van het servicebureau. Er komen een stencilapparaat en schrijfmachines te staan, waarop in beginsel alle vereningen hun clubbladen, uitnodigingen en dergelijke kunnen vervaardigen. Verder is het de bedoeling dat het maatschappelijk advies- en informatiecentrum dat thans nog door het Sociaal Centrum wordt beheerd, bij het servicebureau wordt aangehaakt. De vorming van het servicebureau is een onderdeel van de plannen die het dagelijks bestuur van de gemeente Goes heeft om te komen tot een herverkaveling van het beroepsmatig ondersteunde sociaal-cultureel werk in de gemeente. Het servicebureau krijgt een bemanning, die behalve uit de twee agogische medewerkers be staat uit een administratieve kracht, een deel-tijd beheerder van de vrijwil ligersvacaturebank en iemand die zich bezig gaat houden met het maat- Introductie-avond vakbondsschool FNV in Zierikzee ZIERIKZEE De vakbondsschool FNV te Zierikzee houdt donderdag 13 oktober een introductie-avond voor schappelijk advies- en informatie werk Het gevolg van één en ander is dat de stichting Buurtwerk Goes- Zuid haar huidige beroepskracht kwijt zal raken. En de stichting Jeugd- en Jongerenwerk Goes zal één van de tweeéneenhalve formatie plaatsen moeten inleveren. In de plannen is ervan uitgegaan dat de SJJG zich voortaan vooral op het open jongerenwerk richten. Met de herverkaveling van het so ciaal-cultureel werk wil het dagelijks bestuur van Qoes komen tot een doelmatiger inzet van de beschikbare beroepskrachten en daarmee tot kos tenbesparingen. In het gouden wel- zijnstijdperk van de jaren 70 waren er in Goes op dit gebied nog vijf agogi sche beroepskrachten werkzaam. Daarvan zijn er inmiddels nog drieë neenhalve over. Het college van bur- Over de herverkaveling van het so ciaal-cultureel werk in Goes wordt al lang gepraat. Aanvankelijk togen de instellingen die op dit welzijnsveld dat zes beroepskrachten nodig zou den zijn voor een verantwoorde bege leiding van de activiteiten op het terrein van het sociaal-cultureel werk. De Graag en J. Verhaak, chef welzijn van de Goese gemeentesecre tarie. verwachten dan ook niet veel bijval van de betrokken instellingen. „Het is natuurlijk duidelijk dat je met zes man meer kunt doen dan met drieëneenhalf', aldus De Graag. „Maar we denken dat we nu toch wel een aanvaardbare opzet hebben". Bij het servicebureau kunnen vereni gingen onder meer terecht voor advie zen over het opstellen van hun pro gramma, training van vrijwilligers, financiële zaken, contacten met de gemeente en over de ontwikkeling allerlei plannen. De Graag en bezig zijn samen met dc gemeente Jferl?aak zouclen graag zien dat voor Thema-avond bij Vrouwencontact in Hein kens zand HEINKENSZAND Het Vroutj contact Heinkenszand houdt woe dag 19 oktober in het ontmoetin centrum 'De Stenge' te Heinkens-' een thema-avond, die begint om uur Gespreksonderwerp op avond zal zijn: vrouw en vrede. Scheele, lid van de werkgroep v. wen voor vrede komt hierover prat De bedoeling van deze avond is, vrouwen met elkaar in contact koe en van gedachten kunnen wis over dit onderwerp NCVB 's-Gravenpolder v hield bijeenkomst 's-GRAVENPOLDER - De i 's-Gravenpolder van de NCVB hil de maandelijkse bijeenkomst in1 dorpshuis, onder leiding van de pa fi1 fdCijïxritÊ* den te. mevrouw KroonDe heer Ro •Jon- - 35» uit Ouwerkerk sprak deze avondo j het onderwerp 'Christendom en lam" De volgende bijeenkomst ij oktober, wanneer er een bingo-avj wordt gehouden ten bate van l NCVB-project 'Saam'. Collecte 0„„„t aan het werk, maar dat leidde tot een t Heest zal conflict, waarna een aantal Instellin gen zonder dc gemeente verder ging het beheer van het servicebureau stichting wordt opgericht. In de eerste helft van 1984 moet al een begin reau Aan het begin van het seizoen 1984 85 moet het op volle kracht kun nen draaien Het voormalige onderko men van de Vrijwilligerscentrale die is nadat de subsidie grotendeels was stopgezet inmiddels opgedoekt in de Sint-Jacobstraat. «,.uu scmccutc .cuu r Voorzitter A Vermaat van de hervormde stichting voor bejaardenhuisvesting praten. Zij kwamen tot de conclusie kunnen worden gemaakt met net bu- poseeri voor het aanbouw zijnde bejaardencentrum in Zierikzee, nadat hij Aan besm van het seizoen h hoogsU, punt de tlag heeft gehesen IQfiil Dn mnat hol nn vnllp lrroi<ht Inin. r Commissies Kapelle maandag bijeen KAPELLE De collecte voor Nierstichting Nederland heeft mi zelinge 958,-. in Wemeldinge 1.6 in Schore ƒ339,-, en in Kap- 3.047,- opgebracht KAPELLE De raadscommissies van de gemeente Kapelle vergaderen De plannen komen maandagavond. Om 19.00 uur begint aan de orde olgende maand de commissie welzijn de rssïïdsisbeEclclders ESSE "oSTop De eenkomst wordt gehouden "ff in het veremeinEseebouw in het Vrije Graag heeft zijn mede en begint om 19 30 uur. De komende collegeleden weten te overtuigen van cursus is de eerste van de vakbonds- de noodzaak toch dneeneenhalve fob matieplaatsen te handhaven. de commissie voor financiën en onder- van de gemeente Goes. Dan kunnen wijs school FNV op Schouwen-Duiveland. Coördinator is D. Jeroense te Haam stede CFO Schouwen-oost huldigde drie jubilarissen ZIERIKZEE - De afdeling Schouwen- oost van de CFO huldigde in de algemene ledenvergadering in de bo- vpnzaal van de gereformeerde kerk in Zierikzee drie jubilarissen. Dis trictsbestuurder J. C. M. van de Voor de overhandigde de heer J. de Bil uit Nieuwerkerk het gouden CBV-insig- ne met lauwertak en oorkonde voor zijn 50-jarig lidmaatschap en de he ren J. van Mourik uit Zierikzee en M. van de Schelde uit Scharendijke kre gen een CNV-insigne met oorkonde voor hun 25-jarig lidmaatschap. De heer Van de Voorde bedankte hen voor hun trouw aan de christelijke vakbeweging. Tijdens deze vergadering werd af scheid genomen van de heer G van 't Veer als penningmeester Wegens drukke werkzaamheden zag hij zich genoodzaakt deze functie neer te leg gen. Voorzitter H. P Bouwman sprak de scheidende penningmeester toe en wees erop, dat hij veertien jaar deel heeft uitgemaakt van het dagelijks bestuur, eerst als secretaris en later als penningmeester. Als dank over handigde hij hem een boekenbon, terwijl er voor mevrouw Van 't Veer Graag ..Ik ben ervan overtuigd dat dit een absoluut minimum is om op een zinvolle manier te kunnen werken Als ik kijk naar het aantal van vijf beroepskrachten in de jaren 70 en naar de problemen waarmee we Aan de orde komen daar onder ook de verschillende instellingen en meer een wijziging van de verorde- verenigingen er hun mening over ning op de heffing van onroerend- geven, goedbelasting, enkele grondverkopen en het bouw- en woonrijpmaken van een deel van het plan Biezelinge I. De commissie voor gemeentewerken en ruimtelijke ordening komt om 20.30 uur bijeen Ook in deze vergadering gehandicapten ill Goes komen de grondaankopen en het bouw- en woonrijpmaken aan bod. Beide vergaderingen worden gehou den in het gemeentehuis Bijeenkomst van ouders geestelijk COMPLEX MET WONINGEN EIND '84 KLAAR En voorzitter Vermaat gewaagdt een toespraakje van dag Overigens noemde hij de 'op het nippertje', gelet op de gingsplannen van minister Bi van welzijn, volksgezondheid eni d£ ZIERIKZEE Donderdag is het totale nieuwbouw rond de jaarwisse- hoogste punt bereikt in de bouw van hng 1984 1985 gereed zal komen Op- het nieuwe bejaardencentrum in de drachtgever van de bouw is de Neder- Zierikzcese binnenstad. Voorzitter A. landse Centrale Huisvesting Bejaar- GOES De vereniging van ouders Vermaat van de hervormde stichting den (NCHB) van geestelijk gehandicapten bejaardenhuisvesting en-verzorging Bouwers, bestuurders van de plaatse- iVOGGi houdt woensdag 12 oktober bracht dit tot uitdrukking met liet lijke stichting, een afvaardiging van tuur „We mogen gerust zeggen een ledenbijeenkomst in Goes Dat hijsen van de vlag en het uitreiken de NCHB. bewoners en directies bouw van het nieuwe Zierikzeesej' P£ gebeurt in het activiteitencentrum van de gebruikelijke'kapfooien'aan brachten m de recreatiezaal van Irene jaardencentrum zich nog net op q to voor lichamelijk gehandicapten aan de bouwers. een feestelijke dronk uit op de tot nu aan het voltrekken is", aldus Yf de Valckeslotlaan. Voorzitter A. de £>e bouw van de eerste fase, het toe voorspoedig verlopen nieuwbouw maat Jonge-Jansen opent de bijeenikomst verzorgingstehuis met twaalf wonin- om 20 uur. Voorts zal A Hilgerson, gen nam cen aanvang op 15 maart en pedagoog, een en ander vertellen over zaj waarschijnlijk volgens plan om- dc omgang tussen jonge mensen met Greeks februari aart 1984 worden een geestelijke handicpa. Aanweizgen opgeleverd. Na de verhuizing van de kunnen vragen stellen. Ook met-leden bewoners naar het nieuwe verzor- zijn welkom, MEDISCHE DIENSTEN SCH.-DUIVELAND, THOLEN ST.-PHILIPSL.AND 8 en 9 oktober 1983 Alarmnummer Sch.-Duiveland 01100-14444 Alarmnummer Tholen en St.-Philips- land 0011 Artsen: Zierikzee: v.a. vr. 19 00 uur tot ma 8 00 uur, H. J. M. Sleegers, Noordgou- we, tel, 01112-1480, spreekuur voor spoedgev. 11.00-11.30 uur Westhoek en Brouwershaven: v.a. vrijdag 18.00 uur tot ma. 8.00 uur. Renesse: J L. Flach, J. van Renesse- weg 6. tel. 01116-1280. Spree*—ur voor uciwiji c» vuui IUCV1UUW van l vcci on ,onn bloemen waren De heer C. Staal uit Sf 11-30"12 00 uur Apotheek: Apotheek 'Zierikzee'. Dam 18. tel 01110-2906. geopend zat 9.00-12 30 uui en 16 30-17 30 uur, zondag 12.00-12.3( uur en 18 00-18.30 uur. Wijkverpleging: Tholen en St.-Philipsland: zr. A var Damme, tel. 01665-2431. Bruinisse en Duiveland: zr. P v d Velde, Lange Achterweg 10, Ooster land, tel. 01114-2050. Schouwen: zr. A. v. d. Schelde, Spuis lop 14, Brouwershaven, tel 01119 1682. Zierikzee: zr J. Poley. Vloedstr 1 Kerkwerve. tel. 01110-2309. FNV-avond Kapelle over woonlasten KAPELLE - De FNV-afdeling Kapelle houdt donderdag 13 oktober in hotel Burgerlijke stand De Zwaan in Kapelle een thema avond over woonlasten Industrie bond-medewerker Seeters, in dit soort zaken gespecialiseerd, zal hierop na der ingaan waarbij onder meer aan dacht zal worden besteed aan huren, milieulheffingen van de waterschap pen, energieprijzen en de onroerend- goedbelasting. Tevens is het de be doeling op deze avond te komen tot Dalen, oprichting van een huurdersvereni- Getrouwd: ging. De avond is toegankelijk voor Siereveld. alle belangstellenden. Aanvang 20.00 Overleden A Koets, uur de Linde, 78 jr. gingstehuis zullen de bestaande te huizen Irene en Ons Huis worden gesloopt om plaats te maken voor 28 bejaardenwoningen. (de tweede en laatste bouwfasei Hiervoor is een tijd VLISSINGEN Het aantal door de peil van 1981 benaderen. Worden i_» provinciale .Stoombootdiensten leen de resultaten van de ma (PSDi over de Westerschelde vervoer- augustus onder de loep genomen.: de passagiers was in de periode ja- blijkt dat het totaal aantal vervoe nuari tot en met eind augustus 1983 passagiers licht is gestegen ten iets meer dan in dezelfde periode zichte van '82. Het totaal aantal vorig jaar. Het aantal auto's blijft voerde auto's is gedaald ten opa: cen dalende tendens vertonen. van vorig jaar Hieronder de statistieken betrede De veren Vlissingen-Breskens en het vervoer met de PSD eind Kruinmgen-Perkpolder konden wat tus 1983, met ter vergelijking de vt betreft het aantal vervoerde passa- naamste gegevens over de jaren '8! giers in genoemde periode niet het van acht maanden gesteld, zodat de KORTGENE Geboren Johanna M. dv H S. Heijers en E M R. Bakker; Elisabeth P 1. dv M. L. Moerland en H van der Maas, Anniek J J dv P. L. de Putter en P C M de Blieck. Ondertrouwd: J. Verburg en J. M. A. Siereveld; S. Alburg en P A. van Verburg en J M A. Aantal vervoerde passagiers: Zierikzee werd gekozen als nieuwe penningmeester. Districtsbestuurder Van de Voorde sprak deze avond ook over actuele zaken en merkte onder meer op. dat het moeilijk te verteren is. dat het kabinet alleen een gedeelte van de bevolking pakt en zodoende verschil lende groeperingen tegen elkaar uit speelt. De afdelingsvergaderingen in den lande moeten het hoofdbestuur van de CFO een inzicht verschaffen in de acties die moeten worden onderno men om de regering tot andere ge dachten te brengen. De bijeenkomst werd besloten met discussie. Zonnebloem-reis Oud-Vossemeer OUD-VOSSEMEER De afdeling Oud-Vossemeer van de Zonnebloem maakte een reisje naar Essen Wildert in Noord-Belgié De 38 gasten en helpsters bezochten daar de 'Bakkers molen', een oude houten stellingmo len met een museum en een expositie zaal. Het gezelschap nuttigde het ter plaatse volgens oude ambachtelijke wijze gebakken 'molenbrood'. Ook kon men er Molenhoeve-broden en Molenkoeken kopen. V rou wenvereniging houdt verkoping OUD-VOSSEMEER - De Nederlands hervormde vrouwenvereniging Liefde vindt werk' in Oud-Vossemeer houdt woensdag 12 oktober haar jaarlijkse verkoping van zelfgemaakte hand werken. In het hervormde vereni gingsgebouw aan de Ring worden oliebolle- gebakken, er is een verlo ting en een speciale attractie voor de kinderen De verkoping begint om 10.00 uur en eindigt om 20.00 uur De opbrengst is bestemd voor de Neder lands hervormde kerk 16.30-17.00 uur Bruinisse. Oostcrland en Nieuwer kerk: v.a. vr 18.00 uur tot ma. 7.30 uur: H Speelman. Oosterland. tel. 01114-1280 Stavenisse, St.-Maartensdijk, St.-An- naland, Scherpenisse: (patiënten dokter v d. Bel) E H. Veldman. Stavenisse. tel. 01663-2400. St.-Philipsland en N'vv.-Vossemeer: A. van Doesburg, St.-Philipsland. tel. 01677-2500. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholen en Scherpenisse: (patiënten dokter Padt): E, N. Mellema, Hertenkamp 7, Tholen. tel. 01660-2377. Dierenartsen: Zierikzee: S. Bergsma, tel 01110-2180, v.a, zat 9 00 uur. St.-Maartensdijk: A. Rinses, tel 01666-2596. Spreekuur vrijdag 18.30- 19.00 uur en zat. 9.00-9.30 uur Tandartsdiensten: L Lekkerkerk. Nieuwe Bogerdstr. 25 Zierikzee. tel. 01110-6066. Spreekuui voor spoedgevallen zat. en zo. 17.00 17.30 uur BRIEF AAN BEVELANDSE GEMEENTEN MIDDELBURG - De stuurgroep, die manning moét worden gezorgd, die eind 'nog ccn breed samengestelde adviseert over de planning in het verder kijkt dan eigen werkterrein adviesgroep moet opnemen, waarin Zeeuwse welzijnsbeleid, is donder- Van de heer J. Stenvert kwam in dit ook mensen zitten die van allerlei dagmorgen krachtig verdeeld geble- verband het idee om die overkoepe- zaken mogelijk onvoldoende weet zul- ken over de vraag of in in de toe- lende advisering sterker te verbinden len hebben," hield hij de stuurgroep komst een adviescommissie op dit aan het bestuur van de stichting voor Wethouder Schoenmaker van stuk van zaken enige zin heeft. De Zeeland. De stichting heeft een aantal Middelburg meende, dat vla het werk verschillen van inzicht bleken bij de algemene functies en binnen dat ka- met projectgroepen de verschillende bespreking van de nota-Maris. waar- der zou een en ander gestalte kunnen welzijnsvelden voldoende inzichtelijk januari Vm augustus Vlissingen-Breskens Kruiningen-Perkpolder 1981 3.520.144 2.630.374 1982 3.435.692 2.496.397 193 3.480: 2.51 6.150.518 5.932.089 6.024 Vlissingen-Breskens Kruiningen-Perkpolder Vervoerde auto's: Aantallen: 1981 971164 928.948 1982 937.950 904.110 1.900.112 1.842.060 1.813 Hieronder volgt nog een overzicht over de maand augustus 1983 alleen Aantal vervoerde passagiers: Vlissingen-Breskens Kruiningen-Perkpolder 1981 636.488 390470 1982 590.852 374.886 in een vereenvoudiging van de wel zijnsplanning is aangeduid. Eerder had de stuurgroep dit jaar het eigen onvermogen tot daadkrachtig en overkoepelend adviseren beleden Woensdag bleken met name de 'poli tiek getinte' leden uit staten en ge meenten weinig te zien in een omzet ting van de stuurgroep in een algeme ne adviescommissie, de zin daarvan werd wel ingezien door stuurgroeple den uit de groep van het particulier initiatief, zoals verschillende raden. matig bezochte krijgen, meende hij Daarbij zouden gemaakt kunnen worden dan ook allerlei niet met de stichting Voorzitter gedeputeerde E. Maris- samenhangende instellingen irecrea- Koster stelde vast. dat de stuurgroep Vervoerde auto's: Aantallen: tieraad. bibliotheekraad) een .ingang' moeten krijgen. Wijsheid Jeugddienst in Breskens BRESKENS Zondag 9 oktober wordt in de hervormde kerk te Bres kens een jeugddienst gehouden De dienst staat in het teken van 'Identi teit, hoe ben ik, en hoe ziet een ander mij' Voorganger is ds M van Manen uit Breskens. In de dienst wordt me dewerking verleend door de christelij ke jeugdvereniging 'Eben Haézer' uit Nieuwvliet. De dienst begint om 9.30 uur. Na afloop wordt er koffie gedron ken in gebouw 'Öe Uitkomst' te Bres kens. Collecte LEWEDORP - De collecte voor de Nierstichting Nederland heeft in Le- wedorp 995,- opgebracht. WAARDE - De collecte ten bate van de Nierstichting heeft in Waarde 672,05 opgebracht. Vogelshow in Nieuw-Namen NIEUW-NAMEN De vogelvereni ging 'De Nachtegaal' in Nieuw-Namen houdt zaterdag 22 en zondag 23 okto- Er was in de ber een grote vogelshow en -tentoon- vergadering wel vrij algemeen instem- stelling in het gemeenschapscentrum ming met het voornemen om voor de 'De Kauter' in Nieuw-Namen Voor de planning de verantwoordelijkheid jaarlijkse tentoonstelling zijn onge- sterker bij de provincie te leggen, veer driehonderd vogels ingeschre- projectgroepen met inbreng van di- ven. De keuringen van de verschillen- rect betrokkenen kunnen zich daar- de vogels, grote en kleine parkieten, mee 0p de verschillende terreinen kruisingen, veelkleurige kanaries en bezighouden. Daarnaast kon men ook verschillende soorten tropische vo- wei meegaan met het streven om gels, zijn vrijdag 21 oktober De vogel- binnen het werkgebied van de stich- show is zaterdag 22 oktober voor het ting zeeland de advisering en de publiek geopend van 13 00 tot 21.00 steunfunctie sterker met elkaar te uur en zondag van 9.30 uur tot 19.00 verbinden. uur. Zondagavond omstreeks 19.30 pUnt van geschil bleef de in de nota uur worden de prijzen uitgereikt. Maris aangeduide mogelijkheid van een adviescommissie, die overkoepe lend de verschillende deelplannen be ziet vóór die definitief naar gedepu teerde staten en ,de politiek' gaan. Vanuit de raden benadrukten met ging Tebo m Heinkenszand "hïeïd'de LAMSWAARDE In het kader van name de heren J. de Bres en W van clubkampioenschappen mixes en da- de clubkampioenschappen werden Leuven, dat een adviescollege wel mes- en heren-enkel Er werden meer deze week op het sportpark van de degelijk relevant is. zij stelden dat dan 200 wedstrijden op twee mveau's tennisvereniging 'Lamswaarde' de dan wel voor een geïnteresseerde be- gespeeld laatste finalewedstrijden gespeeld. £>e uitslagen mixed niveau I 1 Mandy De kampioenschappen zijn de eerste R_/r_ ~fnriri Hofïstaetter Rien Cappon. 2 Riet en Jaap in het bestaan van de tennisclub tsurgtriijKe biana Felius. 3 Thea visser jr. Ronald de Jonge, 4 Lamswaarde. Daar de belangstelling YVISSENKERKE Come en Wun Vermue. mixed niveau II 1 van de leden vrij groot was en de riehnren Riehnrri n-p n Remiinse Rini en Mare Jongsma. 2 Zeger en Jannle - -- Geboren ^Richard, zv e u Kemijnse de Groot 3 Corrie Nijsse. Wim vd Bos. 4 r r. ir. o i Annte Hoffstacttcr. Bram Janse. dames I: 1 Mandy Hofïstaetter. 2 Clubkainpioenschap tennis Lamswaarde Vanuit ,de politiek' met name werd betwijfeld of er in een dergelijk ad viescollege voldoende „overkoepe lende wijsheid" bijeen te krijgen is. Mevrouw C. van Zanten-Leijsen be toogde, dat in feite de statencommiss welzijn alle deelplannen overkoepe lend kan en ook hoort te bekijken. „Gs doen aan die commissie tekort als men daarvoor nog een zeef zet." vond zij. Die opvatting huldigden in de loop van de discussie ook me vrouw C. de Dreu en de heer J. Scheffers: „Men kan bij die staten commissie ook inspreken", zei hij. Directeur H Mutsaers van de stich ting Zeeland wees erop. dat project groepen met inbreng van de verschil lende terreinen deelplannen maken. ,,Je kunt je dan afvragen of je op het Clubkampioenschap Tebo Heinkenszand HEINKENSZAND - De tennisvereni- niet tot een eensluidend advies kon komen. Toen om een indicatie van de opvattingen werd gevraagd, bleek dat van dc 13 stemhebbende aanwezi gen er 7 niet voor een adviescommis sie voelden en 6 daar wel voor waren. Vlissingen-Breskens Kruiningen-Perkpolder 1981 171.630 1982 167.843 130.372 wedstrijden op één baan gespeeld mochten worden, hebben de kam pioenschappen iets langer geduurd dan bij de andere tennisverenigingen. De uit-slagen, heren dubbel' Ronny en Roger Platjouw-Mark en Aran van der Meer 6-4, 6-4 eri 6-3. Dames enkel Annette van der Meer-Patricia Staal 6-2 en 6-3. Heren enkel Ronny Platjouw-.lohan de Rijk 6-7, 6-3. 7-5. 3-6 en 6-3. en J. P F. Sandee. Getrouwd J Bakker. '24 jr. en J J. D. enkel Karreman, 20 jr., J Francke, 26 jr. en Monique Vermue. 3 Come Vermue. 4 wis M C. Nout, 21 jr,R. M. H Schoen, 28 Zandee. dames enkel niveau II 1 Berticn jr en E A S. Versluljs, 20 jr A. J. c""' 1 Wilderom, 27 jr. en P J. M. Boonman. 22 jr." Overleden. Scherp. J. J. Koster, Schultlng, 2 Rini Jongsma, 3 Ellle v Pul, Cobie Krijger, heren niveau I 1 Ronald de Jonge, 2 Rinus Menheere, 3 Jaap Felius, 4 Rien Cappon, heren niveau II 1 Zeger de SLEUTELS MAKEN kl««r terwijl u wacht FAASE sleutelservice GEMEENTE BORSELE Burgemeester en wethouders van Borsele maken bekend, dat zij voornemens zijn, met toepassing van artikel 19 van de wet op de ruimtelijke ordening juncto artikel 50. lid 8 van de woning wet bouwvergunning te verlenen aan de heer P Platschorre. Smitsweg 12 te Driewegen voor het bouwen van een loods op een perceel achter de wonmg Korteweg 7 te Driewegen Het bouwplan ligt van 10 oktober 1983 tot en met 23 oktober 1983 vooreen ieder ter gemeentesecre tarie. bureau ruimtelijke ordening, volkshuisves ting en milieu. Stenevate 10 te Heinkenszand. ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen eventuele be zwaren schriftelijk worden ingediend bij burge meester en wethouders. Heinkenszand, 7 oktober 1983. Burgemeester en wethouders voornoemd. drs, G. C G. Van den Heuvel, burgemeester. J. L M. van Put, secretaris. GEMEENTE BORSEl! De burgemeester van Borsele maakt ter vold» mng aan het bepaalde in artikel 22 van de wet® de ruimtelijke ordening bekend, dat de gemee teraad in zijn vergadering van 4 oktober IK heeft besloten te verklaren dat een bestemming plan wordt voorbereid voor een perceel aan Korteweg te Driewegen, kadastraal bekend meente Borsele. sektie M, nummer 820 gedeeiï lijk, één en ander zoals nader is aangegeven opa bij dit besluit behorende tekening. Genoen* besluit en de daarbij behorende tekening liggs ingaande 10 oktober 1983 voor een ieder '2 gemeentesecretarie, bureau ruimtelijke orct ning, volkshuisvesting en milieu, Stenevate 10ï Heinkenszand, ter inzage. Heinkenszand, 7 oktober 1983. De burgemeester voornoemd, w g. drs. G. C. G. van den Heuvil keuze uit maar ÏÏe&Mr|jl 20 verschillende... PI I r khdv.- voor de veiligheid van uw Icind.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 26